Zero-ograniczen-Sekret-osiagniecia-bogactwa-zdrowia-i-harmonii-ze-swiatem

Autor: Joe Vitale, Ihaleakala Hew Len, Ph.D T³umaczenie: Joanna Sugiero ISBN: 978-83-246-1781-4 Tytu³ orygina³u: Zero Limits: The Secret Hawaiian Syst...

9 downloads 249 Views 291KB Size

Zero ograniczeń. Sekret osiągnięcia bogactwa, zdrowia i harmonii ze światem Autor: Joe Vitale, Ihaleakala Hew Len, Ph.D T³umaczenie: Joanna Sugiero ISBN: 978-83-246-1781-4 Tytu³ orygina³u: Zero Limits: The Secret Hawaiian System for Wealth, Health, Peace, and More Format: A5, stron: 296

Mistyczna nauka Ho’oponopono w Twojej codziennoœci: • Uzdrawianie w³asnego ¿ycia i otaczaj¹cego œwiata • Oczyszczanie umys³u z toksyn i traum • Akceptacja pe³nej odpowiedzialnoœci • Wype³nianie ca³ej istoty Mi³oœci¹ i Wybaczaniem Jesteœ przyczyn¹, skutkiem i celem wszystkiego. Uzdrawiaj¹c siebie, naprawiasz ca³¹ rzeczywistoœæ. A im jesteœ doskonalszy, tym doskonalszy jest œwiat. Ho’oponopono jest staro¿ytn¹ wiedz¹ pochodz¹c¹ wprost z Hawajów — tajemniczych rajskich wysp. S³owo to oznacza „poprawiaæ”, „naprawiaæ b³¹d”, „postêpowaæ s³usznie”. Podstaw¹ Ho’oponopono jest akceptacja faktu, ¿e stanowimy sumê przesz³ych myœli, czynów i decyzji, które ukszta³towa³y nasze obecne ¿ycie. Ca³y ten egzotyczny proces polega na oczyszczeniu negatywnych myœli i wspomnieñ poprzez mi³oœæ i przebaczanie. To Ty tworzysz swoj¹ rzeczywistoœæ. Twój umys³ i reakcja wszechœwiata na wysy³an¹ energiê s¹ odpowiedzialne za to, kim teraz jesteœ, co robisz, ile zarabiasz i z kim dzielisz ¿ycie. Wykreowa³eœ to wszystko zupe³nie nieœwiadomie. SprawdŸ, jak bardzo zmieni siê œwiat, kiedy zaczniesz kontrolowaæ swoje myœli i wprowadzaæ je na w³aœciwy tor! Starasz siê ze wszystkich si³, a mimo to wci¹¿ nie mo¿esz osi¹gn¹æ sukcesu zawodowego, a Twoje ¿ycie osobiste wype³nia pustka? Byæ mo¿e problem tkwi w Tobie? Ograniczenia, które hamuj¹ realizacjê Twoich celów, pochodz¹ od Ciebie, a nie z zewn¹trz. Zaktualizowana na potrzeby dzisiejszych czasów metoda Ho’oponopono pomaga usun¹æ mentalne przeszkody i wyswobodziæ umys³, otwieraj¹c w ten sposób drogê do nowych, zaskakuj¹cych pomys³ów. Powiedzieæ, ¿e dzia³a, to za ma³o — ta metoda czyni cuda. WyobraŸ sobie, ¿e zupe³nie oczyszczasz swój umys³ i zaczynasz wszystko od nowa, bez uprzedzeñ i przyjêtych z góry za³o¿eñ. Ka¿dy Twój dzieñ staje siê cudem. WyobraŸ sobie, ¿e wszystko jest mo¿liwe. Prawda jest taka, ¿e rzeczywiœcie wszystko jest mo¿liwe, jeœli tylko pozbêdziesz siê blokad ograniczaj¹cych Twój umys³. Ta ksi¹¿ka to klucz, który otwiera drzwi do nowego wszechœwiata mo¿liwoœci i spe³nienia — do strefy zerowych ograniczeñ.

Spis treci

Podzikowania

7

Przedmowa: Gdzie zaczyna si pokój

dr Ihaleakala Hew Len

8

Joe Vitale do polskiego czytelnika

10

Wstp: Sekret Wszechwiata

11

dr Joe Vitale

Przygoda si zaczyna

21

Odnalezienie najbardziej niezwykego terapeuty na wiecie

31

Nasza pierwsza rozmowa

41

Szokujca prawda o intencjach

49

Jakie wyjtki?

63

Kocham Ci

79

Kolacja z Bosk Moc

97

Dowody

109

Jak osign szybsze rezultaty

153

5

6

Spis treci Sceptyczne umysy chc wiedzie

181

Wybór nas ogranicza

193

Cygara, hamburgery i zabijanie Boskiej Mocy

213

Caa prawda

229

Epilog: Trzy etapy przebudzenia

243

Dodatek A: Gówne zasady Stanu Zerowego

251

Dodatek B: Jak uzdrowi siebie samego (lub kogokolwiek innego) i zdoby zdrowie, bogactwo oraz szczcie

257

Dodatek C: Kto tu rzdzi?

261

dr Ihaleakala Hew Len

Bibliografia

281

róda internetowe

287

O autorach

289

Skorowidz

291

Jak ju teraz znale  si w Strefie Zerowej

295

Przygoda si zaczyna Pokój niech bdzie z Tob, cay mój Pokój. O ka Maluhia no me oe, Ku’u Maluhia a pau loa.

Przygoda si zaczyna

23

W

sierpniu 2004 roku przemawiaem na dorocznym zjedzie Krajowego Stowarzyszenia Hipnotyzerów, gdzie miaem równie swoje stoisko. Czuem wibrujc w powietrzu energi i cieszyem si na spotkania z ludmi, bdce okazj do nawizania nowych kontaktów. Jednak nie byem przygotowany na wydarzenie, które miao odmieni moje ycie. Na moim stoisku nie byem sam. Towarzyszy mi przyjaciel Mark Ryan, który tak samo jak ja jest hipnoterapeut. Mark to osoba elokwentna, otwarta i ciekawa wiata, która z wnikliwoci i zapaem bada wszystkie tajemnice ycia. Stojc razem na stoisku, czsto prowadzilimy dyskusje, które nieraz trway po kilka godzin. Rozmawialimy o mistrzach terapii takich jak Milton Erickson, ale równie o mniej znanych szamanach. Podczas jednej z takich dyskusji Mark zaskoczy mnie pytaniem: — Syszae o terapeucie leczcym ludzi, których nigdy widzia na oczy?

23

24

Zero ogranicze Byem zdumiony. Wiem, e s uzdrowiciele, którzy lecz na odlego , ale Mark mówi chyba o czym innym. — To psycholog, który wyleczy cay oddzia psychiczne chorych przestpców, mimo e nigdy nie spotka si z adnym ze swoich pacjentów. — Jak to zrobi? — Zastosowa hawajski system uzdrawiania o nazwie ho’oponopono. — Ho-o-co? —zapytaem. Prosiem Marka, eby powtórzy mi to sowo kilkanacie razy. Nigdy wczeniej go nie syszaem. Mark nie zna szczegóów tej historii i nie wiedzia, na czym polega metoda, wic nie móg mi powiedzie duo wicej na ten temat. Byem zaciekawiony, ale jednoczenie sceptyczny. Pomylaem, e to pewnie jaka miejska legenda. Uzdrawianie ludzi, których nigdy si nie widzi? Tak, jasne. Potem Mark opowiedzia mi nastpujc histori: — 16 lat podróowaem do Mount Shasta w Kalifornii w poszukiwaniu samego siebie. Mój przyjaciel, który tam mieszka, da mi niewielk broszur, której nigdy nie zapomn. Niebieskimi literami na biaym tle opisano w niej hawajskiego terapeut i jego metod. Czytaem ten artyku wiele razy. Nie wyjania on, co dokadnie robi terapeuta; mówi jedynie o tym, e leczy ludzi, stosujc wasn, szczególn metod. — Gdzie teraz jest ta ulotka? — zapytaem. Chciaem j przeczyta . — Nie mog jej znale — odpowiedzia Mark. — Ale co kazao mi powiedzie ci o niej. Wiem, e mi nie wierzysz, ale jestem tak samo zafascynowany t histori jak ty. Te chciabym dowiedzie si czego wicej. Nastpny zjazd by za rok. W trakcie miesicy poprzedzajcych kolejn konwencj hipnotyzerów przeczesywaem internet w poszukiwaniu informacji na temat terapeuty, który leczy ludzi, nie spoty-

Przygoda si zaczyna kajc si z nimi, lecz nic nie znalazem. Owszem, natrafiem na kilka artykuów mówicych o leczeniu na odlego (polega ono na tym, e uzdrowiciel leczy pacjenta, mimo e ten nie znajduje si w jego gabinecie), ale czuem, e metoda hawajskiego terapeuty to co zupenie innego. Jak si póniej dowiedziaem, w jego technice nie ma adnego dystansu. Najgorsze, e nie umiaem przeliterowa zwrotu ho’oponopono, wic nie mogem wpisa go w wyszukiwarce. W kocu odpuciem sobie ten temat. W 2005 roku, podczas kolejnego dorocznego zjazdu hipnotyzerów, Mark znów wspomnia o hawajskim terapeucie. — Znalaze co na jego temat? —zapyta. — Nie znam jego nazwiska i nie wiem, jak si pisze to dziwne sowo — odpowiedziaem. — Nic nie udao mi si znale . Mark to przebojowy czowiek. Zrobilimy sobie przerw, wyjlimy laptopa, znalelimy bezprzewodowe poczenie z internetem i rozpoczlimy poszukiwania. Nie trwao dugo, a znalelimy gówn i jedyn oficjaln stron ho’oponopono pod adresem www. ´hooponopono.org. Znalelimy na niej kilka artykuów, które day nam ogólny pogld na to, co niedugo póniej pochono mnie bez reszty. Znalazem definicj ho’oponopono: „Ho’oponopono to proces uwalniania toksycznej energii nagromadzonej w organizmie, który pozwala na przyjcie boskich myli, sów, czynów i dziaa”. Nie miaem pojcia, co to znaczy, wic poszukaem innego wyjanienia. Oto, co znalazem: „Mówic najprociej, Ho’oponopono oznacza »polepszy « albo »naprawi bd«. Wedug staroytnych Hawajczyków, bdy bior si z myli, które s naznaczone bolesnymi wspomnieniami z przeszoci. Ho’oponopono pomaga uwolni energi bolesnych myli i bdów, które zaburzaj wewntrzn równowag i wywouj choroby”. Rzeczywicie interesujce. Jednak co to oznacza?

25

26

Zero ogranicze Szukajc na stronie internetowej informacji na temat tajemniczego psychologa, który leczy ludzi, nie widujc si z nimi, dowiedziaem si, e istnieje unowoczeniona forma ho’oponopono: „Tosamo poprzez Ho’oponopono” (ang. Self I-Dentity through Ho’oponopono — SITH). Nawet nie udawaem, e rozumiem, co to wszystko znaczy. Mark równie. Razem odkrywalimy nowy ld. Nasz laptop by koniem, który prowadzi nas w gb tego ldu. Szukalimy odpowiedzi. Z przejciem otwieralimy kolejne strony. Znalelimy artyku, który rzuci nieco wiata na ca spraw: Tosamo poprzez Ho’oponopono Wzicie na siebie caej odpowiedzialnoci za problemy klientów dr Ihaleakala Hew Len i LMT1 Charles Brown Terapeuta prezentujcy tradycyjne podejcie do procesu leczenia i rozwizywania problemów wychodzi z zaoenia, e ródo problemu tkwi w jego kliencie, a nie w nim samym. Uwaa, e jego zadaniem jest pomóc klientowi w rozwizaniu jego problemu. Czy te przekonania mogy doprowadzi do systemowego wyczerpania w uzdrowicielskiej profesji? Aby skutecznie rozwiza problem, terapeuta musi chcie wzi na siebie ca odpowiedzialno za powstanie problematycznej sytuacji; musi rozumie, e ródem problemu s bdne myli w jego gowie, a nie w umyle klienta. Terapeuci nigdy nie dostrzegaj tego, e za kadym razem, gdy pojawia si problem, oni s na miejscu! Wzicie na siebie stuprocentowej odpowiedzialnoci za okrelony problem umoliwia terapeucie wzicie na siebie równie penej odpowiedzialnoci za jego rozwizanie. Stosujc zaktualizowan 1

LMT (Licensed massage therapist) — licencjonowany terapeuta masaysta — przyp. tum.

Przygoda si zaczyna metod Ho’oponopono opierajc si na alu, wybaczeniu i przeobraeniu, stworzon przez Kahuna Lapa’au Morrnah Nalamaku Simeona, terapeuta jest w stanie przemieni bdne przekonania (zarówno wasne, jak i klienta) w doskonae myli o MI O CI. Jej oczy s pene ez. W kcikach jej ust wida gbokie bruzdy. — Martwi si o mojego syna — cicho wzdycha Cynthia. — Znowu zacz bra narkotyki. Kobieta opowiada swoj bolesn histori, a w tym czasie ja zaczynam oczyszcza si z bdnych myli, które pojawiy si w mojej gowie jako jej problem. Gdy bdne myli zostan zastpione mylami penymi mioci u terapeuty, czonków jego rodziny i krewnych, ten sam proces zajdzie u klienta, a take u jego rodziny i krewnych. Zaktualizowana metoda Ho’oponopono pozwala na bezporedni wspóprac terapeuty z Pierwotnym ródem, które moe przemieni bdne myli w MI O . Jej oczy wysychaj. Bruzdy wokó ust nabieraj agodniejszych ksztatów. Umiecha si, a na jej twarzy rysuje si ulga. — Nie wiem dlaczego, ale czuj si lepiej. Ja te nie wiem dlaczego. Naprawd. ycie jest tajemnic — za wyjtkiem MI O CI, która wie wszystko. Dlatego nie zastanawiam si nad tym duej, tylko dzikuj MI O CI, bo to z niej pynie cae bogosawiestwo. Rozwizujc problemy za pomoc zaktualizowanej metody Ho’oponopono, terapeuta czy swoj Tosamo i Umys z Pierwotnym ródem, które inni nazywaj MI O CI lub BOGIEM. Kiedy ju nawie to poczenie, zwraca si do MI O CI z prob o naprawienie wasnych bdnych myli, które objawiaj si jako problem — najpierw jego wasny, a potem jego klienta. Jego proba to proces oparty na alu i wybaczeniu: „Przepraszam za moje bdne myli, które stay si problemem dla mnie i dla mojego klienta; wybacz mi, prosz”. W odpowiedzi na prob terapeuty, MI O  rozpoczyna mistyczny proces przemiany bdnych myli. W trakcie tego procesu

27

28

Zero ogranicze duchowej naprawy MI O  najpierw neutralizuje bdne emocje bdce przyczyn problemu, takie jak uraza, strach, zo , poczucie winy czy dezorientacja, a potem uwalnia i neutralizuje energi myli, wprowadzajc je w stan pustki i prawdziwej wolnoci. Kiedy myli s ju puste i wolne, MI O  wypenia je sob. W efekcie terapeuta odnawia si w MI O CI, a razem z nim równie jego klient oraz wszystko to, co miao zwizek z problemem. Tam, gdzie bya rozpacz, teraz jest MI O . Tam, gdzie bya ciemno , teraz janieje wiato MI O CI. Technika Tosamoci poprzez Ho’oponopono pokazuje ludziom, kim naprawd s i jak mog rozwiza swoje problemy chwila po chwili, jednoczenie odnawiajc si w MI O CI w trakcie caego procesu. Szkolenie Ho’oponopono rozpoczyna si od dwugodzinnego darmowego wykadu. Uczestnicy dowiaduj si, w jaki sposób ich myli przeobraaj si w problemy duchowe, umysowe, emocjonalne, fizyczne, relacyjne i finansowe w ich yciu oraz w yciu ich rodzin, krewnych, przyjació, ssiadów i znajomych. W trakcie weekendowego szkolenia uczestnicy dowiaduj si, czym tak naprawd s problemy, gdzie s zlokalizowane, jak je rozwizywa za pomoc ponad dwudziestu piciu procesów i jak zatroszczy si o siebie samego. Gówny nacisk kadziony jest na to, eby poczu si w stu procentach odpowiedzialnym za siebie i za wasne ycie. Wtedy problemy rozwi si same, bez adnego wysiku. W zaktualizowanym procesie Ho’oponopono najwspanialsze jest to, e czowiek poznaje siebie od nowa przez cay czas, a z kadym kolejnym zastosowaniem procesu zaczyna coraz bardziej docenia odnawiajcy si cud MI O CI.

Wspólnie z Markiem przeczytalimy artyku i zaczlimy si zastanawia , który z terapeutów by tym, którego szukalimy: Charles Brown czy dr Hew Len. Nie mielimy zielonego pojcia. Kim bya ta Morrnah wspomniana w artykule? I czym bya Tosamo Ho-o-prosz?

Przygoda si zaczyna W moim yciu i w relacjach z ludmi postpuj zgodnie z nastpujcymi wskazówkami: 1. Fizyczny wszechwiat jest urzeczywistnieniem moich myli. 2. Jeeli moje myli s szkodliwe, tworz szkodliw, fizyczn rzeczywisto . 3. Jeeli moje myli s doskonae, tworz fizyczn rzeczywisto pen MI O CI. 4. Jestem w stu procentach odpowiedzialny za to, jak w tej chwili wyglda mój fizyczny wszechwiat. 5. Jestem w stu procentach odpowiedzialny za szkodliwe myli, które przyczyniy si do powstania chorej rzeczywistoci. 6. Nie ma czego takiego, jak „tam”. Jedyne, co istnieje, to myli w mojej gowie.

Szukalimy dalej. Przeczytalimy kilka kolejnych artykuów, które rzuciy pewne wiato na ca spraw. Znalelimy w nich ciekawe spostrzeenia, takie jak: „Tosamo przez Ho’oponopono postrzega kady problem nie jako mczarni, lecz jako now szans. Problemy to tylko powracajce wspomnienia z przeszoci, które daj nam kolejn szans na to, eby spojrze na wiat oczyma MI O CI i zacz dziaa pod wpywem inspiracji”. Byem zaciekawiony, ale wci nie rozumiaem. Problemy to „powracajce wspomnienia z przeszoci”? Prosz? Co autorzy próbowali wyjani ? Jak to ho-cotam pomagao terapeucie leczy ludzi? A w ogóle, kim by ten terapeuta? Znalazem jeszcze jeden artyku, napisany przez reportera Darrella Sifforda, opowiadajcy o spotkaniu z twórczyni procesu ho-opo-cotam. Nazywaa si Morrnah i bya „kahuna” — straniczk

29

30

Zero ogranicze sekretów. Kiedy kto wymaga uzdrowienia, Morrnah „zwraca si do Boskiego Twórcy wybranego przez nas »poprzez bosko , która jest w kadej osobie… i która jest prawdziwym przedueniem Boskiego Twórcy«”. Moe Ty to rozumiesz. Ja wtedy jeszcze nie wiedziaem, o co chodzi. Mark równie. Najwyraniej Morrnah wypowiadaa jakie sowa — swoist modlitw — które uruchamiay proces uzdrawiania. Zapamitaem sobie, e musz pozna tekst tej modlitwy, ale na razie miaem inn misj: znale terapeut i nauczy si jego metody uzdrawiania. Coraz bardziej chciaem pozna tego szamaskiego terapeut. Mark i ja ju dawno powinnimy wraca do naszego stoiska na zjedzie, ale nie zrobilimy tego, tylko kontynuowalimy nasze poszukiwania. Z tego, co wyczytalimy na stronach internetowych, nasz tajemniczy terapeuta nazywa si Ihaleakala Hew Len. Ciekawe imi, nie ma co. Nie miaem pojcia, jak to wymówi , nie mówic ju o przeliterowaniu. Nie wiedziaem równie, jak odnale tego czowieka. Na jego stronie nie byo adnych danych kontaktowych. Wpisalimy jego nazwisko w Google, ale wyszukiwarka nie znalaza nic na jego temat. Zaczlimy ju si zastanawia , czy ten eteryczny terapeuta naprawd istnieje; moe przeszed na emerytur albo ju nie yje? Zamknem laptopa i wróciem na zjazd. Lecz moja przygoda ju trwaa.

Subscribe

© Copyright 2013 - 2019 AZDOC.PL All rights reserved.