Watrall E. - Head First Web Design. Edycja polska

ZAAKCEPTOWANE Pierwsza z reguł kształtujących na nowo obraz Internetu brzmiała: „Internet jako platforma”. Jednocześnie był to niegdyś slogan perełki ...

38 downloads 817 Views 50MB Size

3PISTREuCI

=ZS] ^\OÄMS ]U\œMYXc Ÿ Ÿ

'‚–|ª-J®RylRŸ

¤

Ÿ ‡Ÿ

lÖpy|ŸoR˜ ŸªŸ|p¥Ÿ‚- –®ÔARa|FŸ"ª|–®RylRŸ- –-pA¬oy¬AiŸ˜ –|yŸly R–yR |ª¬AiŸ

¡¡

Ÿ ¤‡Ÿ

-‚lR–Ÿa}–ÔFŸ -®-Ÿ‚–R‚–|J¥pAolŸ

z

Ÿ ¡‡Ÿ

|t|Ÿ®lRq|yRoŸªlR¸¬Ÿ˜p–ÖA-˜®ŸªŸqRª|V‘FŸ–a-yl®-Ao-Ÿ˜ –|y¬Ÿ

°

Ÿ `‡Ÿ

–®R˜ –®Ra-ylRŸ®t| RoŸ–Ra¥t¬FŸ#pt-JŸ˜ –|y¬Ÿ

`

Ÿ ^‡Ÿ

|ylRAŸ®Ÿ˜®-–|²Al-ulFŸ–|oRp |ª-ylRŸªŸp|q|–®RŸ

z

Ÿ ‡Ÿ Ÿ Ÿ

"R–-®ŸªŸAlÔa¥Ÿ¤Ÿ˜Rp¥yJŸ®y-oJ´Ÿ‚–®¬Al˜pŸf  –|y-Ÿat}ªy-eV‘FŸŸ |7–¬Ÿ˜¬˜ RuŸy-ªla-A¬oy¬Ÿ

¤¤^

Ÿ œ‡Ÿ

–®R7lRa-ylRŸª®–|plRuFŸl˜-ylRŸ Rp˜ }ªŸy-Ÿ‚| –®R7¬Ÿ˜ –|yŸly R–yR |ª¬AiŸ

¤^z

Ÿ U‡Ÿ

lRJ|˜ Ö‚y|²ÉŸoR˜ Ÿa–|´y-FŸ|˜ Ö‚y|²ÉŸ

¡°œ

Ÿ z‡Ÿ

–|a-ŸJ|Ÿi-–u|yloyRa|Ÿ‚–|oRp ¥FŸ t¥Ai-oŸ˜ª|lAiŸ¥¸¬ p|ªylp}ªŸ

¡^

Ÿ°‡Ÿ

J²ªlR¸RylRŸª¬aqÔJ¥Ÿ˜ –|y¬FŸ ª|q¥Ao-Ÿ‚–|oRp ¥Ÿ

`°

Ÿ‡Ÿ

+- –|˜®A®Ÿ˜l֟|Ÿ˜ª|oRŸly R–R˜¬FŸ–|oRp |ª-ylRŸ˜ –|yŸo-p|Ÿ7l®yR˜Ÿ

`¡^

ŸŸ

R˜® plFŸ®lR˜lÖɟy-oª-¸ylRo˜®¬AiŸ–®RA®¬Ÿ„p }–¬AiŸylRŸ|u}ªlql²u¬…Ÿ

`œ

Ÿ Ÿ

p|–|ªlJ®Ÿ

`U^

=ZS] ^\OÄMS d Z\KaNdSaOQY dNK\dOXSK

A

AZ\YaKNdOXSO 0RZESTAWIENIESWOJEGOMÌZGUNAPROJEKTOWANIESTRONINTERNETOWYCH

+ dK^OW >c Z\œL_TO]d ]S° MdOQYÄ XK_Mdc¨ ZYNMdK] QNc >aœT WœdQ MRMO YNNK¨ -S

Z\dc]¸_Q° ]^K\KT¦M ]S° Lc ^Y MdOQY ]S° XK_Mdc¸OÄ XSO dY]^K¸Y dKZKWS°^KXO >aœT WœdQ

WcÄVS ]YLSO$ i6OZSOT TO]^ dY]^KaS¨ WSOT]MO XK aKÒXSOT]dO \dOMdc XK Z\dcU¸KN U^œ\cMR NdSUSMR

daSO\d¦^ XKVOÒc _XSUK¨ S Mdc TKdNK XK ]XYaLYK\NdSO XKQY TO]^ d¸cW ZYWc]¸OWp 4KU dK^OW

WYÒO]d dW_]S¨ ]aœT WœdQ KLc dKKUMOZ^YaK¸ Z\dOUYXKXSK ÒO >aYTO ÒcMSO _dKVOÒXSYXO

TO]^ YN ZYdXKXSK dK]KN Z\YTOU^YaKXSK ]^\YX SX^O\XO^YacMR) q-Ÿp|a|Ÿ‚–®R®y-A®|y-ŸoR˜ Ÿ -Ÿp˜lÔ¸p-Ÿ 'lRu¬GŸA|Ÿ˜|7lRŸu¬²ql˜®Ÿ R -‚|®y-ylRŸWŸu¬²qRylRŸ|Ÿu¬²qRyl¥Ÿ Ÿ| |GŸA|Ÿu|¸R˜®Ÿ®–|7lÉGŸ7¬Ÿ˜pt|ylɟ˜ª}oŸu}®aŸJ|Ÿ‚|˜t¥˜®R͘ ª-Ÿ '-¸yRŸly\|–u-AoRŸ +R˜‚}tŸp|–Rp |–}ªŸuR–¬ |–¬A®y¬AiŸ |J®lÖp|ª-yl-Ÿ

¤¤ ¤¡ ¤^ ¤œ ¤U ¡° ¡3PISTREuCI

>aY\dOXSO K^\KUMcTXcMR ]^\YX SX^O\XO^YacMR:S°UXY TO]^ a YU_ ZK^\d¦MOQY gWIAT )NTERNETU JESTWIELKIaALEKIMS’TAKNAPRAWDÃJEGOMIESZKAÊCY 8K ÄMSKXSO dKaSO]S¸OÄ a¸KÄXSO ]aœT XYaS_^US NcZVYW _UYºMdOXSK U_\]_ B2>76 S -== K Z\dc]dVS

UVSOXMS acNdaKXSKT¦ XK >aœT XYac ]¸_ÒLYac ^OVOPYX :S°UXSO Z\KaNK) 8Y ^KUj NY WYWOX^_

KÒ _]¸c]dc]d ZSO\a]d¦ ]UK\Q° XK d¸c _U¸KN ]^\YXc Mdc VYQY U^œ\O acQV¦NK d_ZO¸XSO ZK]]˜

4KU WYÒXK ^aY\dc¨ XKZ\KaN° K^\KUMcTXO ]^\YXc SX^O\XO^YaO U^œ\O TONXYMdOÄXSO

L°N¦ a ZO¸XS dK]ZYUKTK¨ ZY^\dOLc _Òc^UYaXSUœa) :YN]^Ka¦ a]dc]^USOQY TO]^ NYL\O

ZVKXYaKXSO :Y^OW W_]S]d ZKWS°^K¨ ÒO ZS]dO]d MYÄ MY ^\KPS NY 3X^O\XO^_% W_]S]d

dXK¨ ]aYSMR YNLSY\Mœa K Z\dONO a]dc]^USW s ZKWS°^K¨ Y ^cW ÒO Z\YTOU^_TO]d

]^\YX° Z\dOdXKMdYX¦ NVK TOT _Òc^UYaXSUœa K XSO NVK ]KWOQY ]SOLSO

"ª|o-ŸªlRqp-Ÿ˜®-y˜-ŸWŸRJŸ-y R–yŸR˜layŸ

¡`

JŸA®Ra|Ÿ®-A®¬y-u¬Ÿ

¡œ

++Ÿ|JŸy-–¬˜|ª-yl-Ÿ‚–|oRp ¥Ÿ

¡z

#˜ -qRylRŸy-ªla-AolŸy-oª¬¸˜®Ra|Ÿ‚|®l|u¥Ÿ

`^

#ulR˜®A®RylRŸª˜®¬˜ plRa|ŸªŸp|y Rp²AlRŸ|p-¸Ÿ-yRŸ‚–|˜ RŸ˜®plARŸ

`U

®plARŸ‚|u-a-oԟ˜p|yARy –|ª-ɟ˜l֟y-Ÿ\¥ypAo|y-qy|²AlŸ`z

lRŸ–¥oy¥oŸJ|7–Ra|Ÿ‚–|oRp ¥Ÿ®t¬uŸ Rp˜ RuŸ

°

|Ÿ˜‚–-ªl-GŸ¸RŸ Rp˜ Ÿu|¸y-Ÿ˜®¬7p|Ÿ‚–®R7lRAŸª®–|plRuŸ



–|oRp |ª-ylRŸ˜ –|yŸly R–yR |ª¬AiŸ|‚-– RŸoR˜ Ÿ y-Ÿp|u¥ylp-AolŸlŸ#µ)"'Ÿ

œ

3PISTREuCI

0KdK Z\OZ\YN_UMTS:KZSO\ Qœ\¦ -ASZDOu¿SPIERANIASIÃZWYBREDNYMKLIENTEM >KU ^KU dXK]d ^OX ^cZ s dK UKÒNcW

\KdOW QNc ZYUKd_TO]d W_ XKTXYa]d¦ aO\]T° TOQY a¸K]XOQY ZYWc]¸_ YX T_Ò WK UYVOTXc ZYWc]¸

XK acQV¦N ]^\YXcj SXXc ]MROWK^ UYVY\œaj SXX¦ MK¸¦ aS^\cX° SX^O\XO^Ya¦ 4KU dK^OW \KNdS¨ ]YLSO

d UKZ\cÄXcWS UVSOX^KWS KVLY ZYNMRac^VSacWS aS^\cXKWS U^œ\O ^\_NXY TO]^ d\YLS¨ NYL\dO)

DKMdXST YN UK\^US ZKZSO\_ Y¸œaUK S aSOVUSOT \œÒYaOT Q_WUS A ^cW \YdNdSKVO ZYUKÒOWc -S TKU

]Z\c^XSO dKL\K¨ ]S° NY Z\KMc dKXSW dKQ\dOLSO]d ]S° a ONc^Y\dO 2>76 >aY\dOXSO WY^ca_

Q\KPSMdXOQY Y\Kd WO^KPY\c aSd_KVXOT S \c]YaKXSO Y¸œaUSOW ]dUSMœa ]^\YXc ]Z\KaS ÒO ]dcLUY

]^KXSO]d ]S° d\°MdXcW S OVK]^cMdXcW Z\YTOU^KX^OW aS^\cX SX^O\XO^YacMR =SKNKT dK^OW NY ]aYTOQY

LVYU_ \c]_XUYaOQY S dKLSO\KWc ]S° NY Z\OZ\YN_UMTS

"ª|oRŸ‚lR–ª˜®RŸulÖJ®¬y-–|J|ªR‘Ÿ®qRARylRVŸ

ϡ

|u¬²qGŸ®-yluŸ®-7lR–®R˜®Ÿ˜l֟®-Ÿ ª|–®RylRŸp|J¥Ÿ

œ¤

-˜y-ŸuR -\|–-Ÿªl®¥-qy-Ÿª®u-Ayl-Ÿu| ¬ªŸ‚–®Rª|JylŸ ˜ –|y¬Ÿly R–yR |ªRoŸ

œ¡

| ¬ªŸ‚–®Rª|JylŸ–R‚–R®Ry ¥oRŸ®-ª-– |²ÉŸ˜ –|y¬Ÿ

œ`

¥–®-Ÿu}®a}ªŸWŸJ–|a-ŸJ|ŸuR -\|–¬Ÿªl®¥-qyRoŸ

œœ

'¬u¬²qŸu| ¬ªŸ‚–®Rª|JylŸlŸuR -\|–ÖŸªl®¥-qyԟJq-Ÿ-–p-Ÿ

œU

qRuRy ¬Ÿ˜ –|y¬Ÿ‚|ªlyy¬Ÿp˜® -t |ª-ɟuR -\|–ÖŸªl®¥-qyԟ+7¥J¥oŸ˜®¬7p|Ÿ‚–}7p֟p|J¥Ÿ("ŸJq-Ÿ-–p-Ÿ

UU

Ÿ -p¸RŸp|JŸ

Uz#¸¬oŸ˜®plA}ªGŸ7¬Ÿ–|®ªlyÔɟ‚|u¬˜t¬ŸlŸ®-|˜®A®ÖJ®lɟ –|Ai֟ A®-˜¥Ÿ7R®Ÿ ª|–®Ryl-Ÿp|J¥ŸlRŸ‚–|oRp ¥oŸJq-Ÿ˜lR7lR[Ÿ

z`

# ª|–®¬u¬Ÿ R–-®Ÿ˜®plAŸJq-Ÿ-–p-ŸZAAKC

EPTOW ANE3PISTREuCI

9\QKXSdKMTK ]^\YXci5Y¸Y dSOVYXOT aSOÒc ]U\°MK]d a VOaYjp .AWIGACJASTRONYTODLA#IEBIENIEPEWNYGRUNT A 3X^O\XOMSO ^Y _Òc^UYaXSMc

]¦ aKÒXS 8SO V_LS¦ ^\KMS¨ WXœ]^aK MdK]_ XK ZY]d_USaKXSO a¸KÄMSaOQY Z\dcMS]U_ Mdc

Z\dONdSO\KXSO ]S° Z\dOd ^\dc ZYdSYWc \YdaSTKXOQY WOX_ YZK\^OQY XK 4K`K=M\SZMSO .VK^OQY

a¸KÄXSO W_]S]d ZYÄaS°MS¨ N_ÒY MdK]_ XK NYL\¦ Y\QKXSdKMT° ]^\YXc s TO]dMdO dKXSW dKLSO\dO]d

]S° dK TOT ^aY\dOXSO S Z\YTOU^YaKXSO A ZYZ\dONXSW \YdNdSKVO _^aY\dcVSÄWc ÄaSO^Xc WY^ca

Z\dOaYNXS S acQV¦N ]^\YXc A ^cW \YdNdSKVO adWYMXS]d Z\YTOU^ NYL\¦ Y\QKXSdKMT¦ ]^\YXc

:Y ]UYºMdOXS_ L°NdSO]d WSK¸ ]^\YX° U^œ\K ZYaSO _Òc^UYaXSUYaS QNdSO WK ]S° _NK¨ S XSO

ZYdaYVS W_ ]S° dXYa_ dQ_LS¨

>YUSY 7K\U daSONdS¸ >YUcY >YaO\

3XPY\WKMTO XK ^OWK^ acZ\Kac

NY WSOT]MK acL_MR_ LYWLc

|‚-˜|ª-ylRŸ®-ª-– |²AlŸ˜ –|y¬ŸJ|ŸoRoŸ¥pt-J¥Ÿ

°¡

–a-yl®-Ao-Ÿly\|–u-AolŸ®y-oJ¥oÔA¬AiŸ˜l֟y-Ÿ˜ –|ylRŸ

°`

–a-yl®-Ao-Ÿ˜ –|y¬Ÿ®-Ÿ‚|u|Aԟ-–Ail Rp ¥–¬Ÿly\|–u-AolŸ



–Ail Rp ¥–-Ÿly\|–u-AolŸªŸ|‚-–Al¥Ÿ|Ÿ˜|– |ª-ylRŸp-– Ÿ

¤

-t-Ÿ‚–-ªJ-Ÿ|Ÿ˜|– |ª-yl¥Ÿp-– Ÿ

¡

|˜|– ¥oŸp-– ¬ŸªŸ˜ |˜¬Ÿ®a|JylRŸ®ŸlAiŸ‚|J|7lR͘ ªRuŸ

U

-®ª¬Ÿ˜ |˜}ªŸ‚|ªlyy¬Ÿ7¬ÉŸp–} plRŸlŸ|‚l˜|ªRŸ

z

 }–¬Ÿ˜‚|˜}7Ÿ˜|– |ª-yl-ŸoR˜ Ÿªt-²Alª¬Ÿ

¤`

#t}¸Ÿp-– ¬ŸªŸilR–-–Ail֟˜ –|y¬Ÿ

¤^

l-a–-u¬Ÿ-–Ail Rp ¥–¬Ÿly\|–u-AolŸ |Ÿ‚|Ÿ‚–|˜ ¥Ÿp-– ¬Ÿ ‚|˜|– |ª-yRŸy-Ÿ‚-‚lR–®RŸ

¤œ

l-a–-u¬Ÿ-–Ail Rp ¥–¬Ÿly\|–u-AolŸ Ÿ˜ÔŸ ¬qp|Ÿ˜‚l˜RuŸ |Jy|²ylp}ªŸulÖJ®¬Ÿ˜ –|y-ulŸ

¤U

–®Ro²AlRŸ®Ÿ\-®¬Ÿ‚–R‚–|J¥pAolŸJ|Ÿ‚–|J¥pAolŸ

¡¤

¥J|ª-ylRŸ˜ –¥p ¥–¬Ÿªl –¬y¬Ÿ-–p-Ÿ

¡¡

-o‚lR–ªŸ¥ ª|–®¬u¬Ÿ‚qlpŸlyJR«‡i uqVŸ

¡`

V-Ÿ‚}´ylRoŸ‚qlpŸ˜A–RRy‡A˜˜Ÿ®RŸ˜ ¬q-ulŸ

¡^

JŸ‚–R‚–|J¥pAolŸJ|Ÿ‚–|J¥pAolŸWŸ‚Rty¬Ÿ‚–|AR˜Ÿ

¡U

7SK]^K

DNT°MSK U\KTYL\KdYaO

0SVWc aSNOY 5\œ^USO PSVWc aSNOY XKU\°MYXO

Z\dOd 7K\UK UKWO\¦ McP\Ya¦ 7ONSK

8Y^K^US Y TONdOXS_ 7OX_ \O]^K_\KMcTXO

8Y^K^US XK ^OWK^ TONdOXSK

Z\dcLc^UKMR ^OQY U\KT_

=_]RS

4ONdOXSO

?V_LSYXK ZY^\KaK 7 K\UK ^Y ]_]RS

8Y^K^US S a]UKdœaU S NY^cMd¦MO

TONdOXSK ]_]RS

7K\U

a 4KZYXSS

,VYQ

8Y^K^US

d ZYN\œÒc

4ONdOXSO

7ONSK

9 4KZYXSS

.dSOXXSU

d ZYN\œÒc

7SK]^K

8Y^K^US

Y TONdOXS_

DNT°MSK

5_V^_\K

7OX_

\O]^K_\KMcTXO6KXN]MKZO

2Y^OV :K\U 2c 6KXQ_KQO >YUSY :RY^Y] K^^ a >YUSY 3XPY\WKMTO dNT °MSK S _aKQS

8Y^K^US Y TONdOXS_ XK ^OWK^ ^OQ ^

Y RY^OV_ :OYZVO

ZYN\œÒc XK ^OWK =_]RS 2S\Y]RSWK 8Y^K^US d :RY^Y] TONdOXSK S \O]^K_\KMTS 0SVWc aSNOY 5\œ^USO PSVWc aS @SNOY] NOY

XKU\°MYXO Z\dOd 7K\UK

UKWO\¦ McP\Ya¦ @SNOY -VSZ]

3PISTREuCI

?U¸KN ]^\YXc:\dO]^\dOQKXSO d¸Y^OT \OQ_¸c /PŒACASIÃBY¿DOBRYMSŒUCHACZEMaINOSI¿PRZYSOBIEKALKULATOR9N USVU_

\YdNdSK¸œa WœaSVSÄWc Y Z\YTOU^YaKXS_ XK]^KaSYXcW XK _Òc^UYaXSUK KVO NYZSO\Y ^_^KT

L°NdSO]d WœQ¸ ]Z\KaNdS¨ ]aYTO _WSOT°^XYÄMS ]¸_MRKXSK A ^cW \YdNdSKVO dLSO\dO]d YZSXSO

_Òc^UYaXSUœa S dL_N_TO]d ]^\YX° ]ZO¸XSKT¦M¦ SMR ZY^\dOLc A]dc]^UY s YN Z\dOQV¦NK\OU

ZY WSOT]MO XK OU\KXSO s YZSO\K ]S° XK NKXS_ _Òc^UYaXSUYW ^OQY MdOQY XKZ\KaN° MRM¦

-Y aS°MOT ZYdXK]d ]OU\O^c \OQ_¸c ^\œTZYNdSK¸_ .YaSO]d ]S° TKU NdS°US USVU_ XKMSÄXS°MSYW

Z\dcMS]Uœa UKVU_VK^Y\K VSXSTMO Y\Kd ]SK^MO WYÒO]d dKWSOXS¨ XSOac]d_UKX¦ ]^\YX° SX^O\XO^Ya¦

a Z\KaNdSac adœ\ ZS°UXK

–|oRp ¥oRŸ˜l֟®Ÿu¬²qԟ|Ÿ|J7l|–A-AiŸ

`¤

"ª|oRŸy-oy|ª˜®RŸ®-J-ylRŸWŸŸ¥˜lAŸ

`^

#˜ -qRylRŸ|J7l|–A}ªŸ˜ –|y¬ŸŸ¥˜lAŸ®-Ÿ‚|u|Aԟ‚R–˜|yŸ

`

|®ª}qGŸ7¬Ÿ |Ÿ‚R–˜|y¬Ÿ7¬t¬Ÿ"ª|lulŸ‚–®Rª|Jylp-ulVŸ

^¤

|®J®lRqA®|²ÉŸª‚t¬ª-Ÿy-Ÿ‚–|oRp ŸlŸ¥pt-JŸ˜ –|y¬Ÿ

^`

lRo˜ARŸJ|˜ Ö‚yRŸy-ŸRp–-ylRŸ|p–R²q-GŸo-pŸ#µŸA®Ö²ÉŸ˜ –|y¬Ÿ 7ÖJ®lRŸªlJ|A®y-ŸªŸ‚–®RaqÔJ-–ARŸ¥¸¬ p|ªylp-Ÿ

^

+7¥J¥oŸp|JŸ("ŸlŸ Ÿ®|‚ ¬u-ql®|ª-y¬Ÿ‚|JŸpÔ RuŸ –|®J®lRqA®|²AlŸ°¤`xœUŸ

°

¥J®lRŸq¥7lÔGŸaJ¬Ÿª˜®¬˜ p|ŸoR˜ ŸJ|7–®RŸ®|–a-yl®|ª-yRŸ lŸ–}ªy|Ÿ¥t|¸|yRŸ

`

-pŸ˜®R–|p-Ÿ‚|ªlyy-Ÿ7¬ÉŸu|o-Ÿ˜l- p-Ÿ#¸¬oŸ®t| RoŸ‚–|‚|–AolŸ

^

Ra¥t-Ÿ –}o‚|J®l-t¥FŸ¥‚–|˜®A®RylRŸ®t| RoŸ‚–|‚|–AolŸ



 –|y-ŸŸ¥˜lAŸlŸ®t| -Ÿ‚–|‚|–Ao-ŸWŸ˜ ¥Jl¥uŸ „®tRa|…Ÿ‚–®¬‚-Jp¥Ÿ

œ

-ulÖ -˜®Ÿ|Ÿ‚R–˜|y-AiŸlŸpqlRyAlRŸ

œ

|y\la¥–-Ao-Ÿ˜ –|y¬ŸŸ¥˜lAŸ¤‡°Ÿ®Ÿ‚q- \|–uԟq¥R‚–ly Ÿ

œ¡

#¸¬oŸ–Ra¥tŸ Ÿ‚q- \|–u¬Ÿq¥R‚–ly ŸJ|Ÿy-J-yl-Ÿ˜ ¬q¥Ÿ ˜ –|ylRŸŸ¥˜lAŸ¤‡°Ÿ

œ

®-˜ŸJ|J-ɟ®-ª-– |²ÉŸ˜ –|y¬ŸŸ¥˜lAŸ

œœ

|J-oŸylRA|Ÿp|J¥Ÿ

U

3WS°$ +XX ASOU$ " ·¦MdXYĨ d 3X^O\XO^OW$ .=6 Ã\ONXS MdK] a 3X^O\XOMSO Z\dOdXKMdYXc XK \Yd\caU°

^cQYNXSYaY$ QYNdSX ?V_LSYXK Z\dOQV¦NK\UK$ 0S\OPYb =c]^OW YZO\KMcTXc$ ASXNYa] B:
a ]Z\KaKMR ^OMRXSMdXcMR +U^caXSO _NdSOVK ]S° XK PY\KMR

SX^O\XO^YacMR S a ZY\^KVKMR ]ZY¸OMdXYÄMSYacMR
\YLS \œaXSOÒ dKU_Zc a 3X^O\XOMSO 4OT VKZ^YZ XSOMY aSOUYac

KVO +XX XSO WYÒO ]YLSO ^O\Kd ZYdaYVS¨ XK XSM SXXOQY ^Y TOT

UYWZ_^O\ Q¸œaXc d U^œ\OQY ¸¦Mdc ]S° d 3X^O\XO^OW

GŸ7¬Ÿ¥‚|–®ÔJp|ª-ɟ¥pt-JŸ˜ –|y¬Ÿ

'¬p|ÍA®RylRŸp|J¥Ÿ –R²AlŸlŸ˜¬˜ Ru¥Ÿy-ªla-A¬oyRa|Ÿ

U¡

|J-ylRŸ¥pt-J¥Ÿ˜ –|y¬ŸlŸ˜®A®Ra}t}ªŸ ¬‚|a–-\lA®y¬AiŸ ®-Ÿ‚|u|Aԟp|J¥Ÿ Ÿ

U3PISTREuCI

:\YTOU^YaKXSO a UYVY\dO5YXSOM d ]dK\YÄMSKWS +OLORTOCICHYBOHATERPROJEKTOWANIASTRONINTERNETOWYCH.YL\K ZKVO^K LK\a

WYÒO Z\dcMS¦QX¦¨ _Òc^UYaXSUœa NY aS^\cXc ]^aY\dc¨ WS¸¦ K^WY]PO\° S ]Z\KaS¨ Lc Md°]^Y NY XK]

a\KMKVS 5aO]^SK UYVY\_ a Z\YTOU^YaKXS_ ]^\YX SX^O\XO^YacMR XSO ]Z\YaKNdK ]S° TONXKU ^cVUY NY

acL\KXSK NYL\OT ZKVO^c UYVY\œa s \œaXSO aKÒXO TO]^ SMR dK]^Y]YaKXSO 7YÒO]d WSO¨ ÄaSO^X¦

ZKVO^° LK\a TOÄVS TONXKU XSO dK]^Y]_TO]d TOT d \YdaKQ¦ _Òc^UYaXSMc WYQ¦ _XSUK¨ >aYTOT aS^\cXc

TKU dK\Kdc :YN UYXSOM XSXSOT]dOQY \YdNdSK¸_ XSO ^cVUY L°NdSO]d aSONdSK¸ TKUS aZ¸ca UYVY\ WK XK

_Òc^UYaXSUK ]^\YXc SX^O\XO^YaOT KVO ^KUÒO L°NdSO]d ZY^\KPS¸ acL\K¨ ÄaSO^XSO acQV¦NKT¦M¦ ZKVO^°

UYVY\œa U^œ\K ZK]_TO NY aS^\cX Z\YTOU^YaKXcMR d WcÄV¦ Y _Òc^UYaXSU_ S TO _d_ZO¸XSK

'˜‚|u}¸Ÿq|p-qyԟ˜ARy֟u¥®¬A®yԟ

z¤

 –|y-Ÿz¥qR˜ŸWŸ®t| ¬Ÿ˜ -yJ-–JŸ˜lRAlŸ7q|a}ªŸ ®-˜-ulŸu|¸qlª|²ÉŸª¬7|–¥ŸoR˜ ŸylRA|Ÿ|a–-ylA®|y-Ÿ

z`

|q|–Ÿª‚t¬ª-Ÿy-ŸRu|AoRŸ

z^

|t|Ÿ7-–ªŸ„A®¬qlŸ|JŸA®Ra|Ÿª˜®¬˜ p|Ÿ˜l֟®-A®Öt|…Ÿ

zz

#¸¬oŸp|t-Ÿ7-–ªŸJ|Ÿª¬7–-yl-Ÿp|q|–}ªGŸp }–RŸJ|Ÿ˜lR7lRŸ‚-˜¥oԟ

¤°¤

-o‚lR–ªŸª¬7lR–-Ÿ˜l֟p|q|–Ÿ "'')Ÿ

¤°¤

 –-pA¬oy¬Ÿª®|–®RAŸp|q|–}ªŸu|¸y-Ÿ˜ ª|–®¬ÉŸ®-Ÿ‚|u|Aԟ ˜AiRu- ¥Ÿ –l-J¬Ÿp|q|–}ªŸ

¤°¡

+-A®¬y-u¬Ÿ‚l˜-ɟp|JŸ˜ –|y¬Ÿ -u‚qR- RŸ

¤°^

# ª|–®RylRŸ‚–|˜ Ra|Ÿ¥pt-J¥Ÿ˜ –|y¬Ÿ®-Ÿ‚|u|Aԟ-–p¥˜®-Ÿz¡

Ÿ

¤°

–®RAlªlR͘ ªRuŸAlÖ¸p|²AlŸoR˜ VŸqRpp|²ÉŸ

¤¤

# ª}–®Ÿ7|a- ˜®ÔŸ‚-qR ÖŸp|q|–}ªŸ®-Ÿ‚|u|Aԟ˜AiRu- ¥Ÿ A®ª}–p|ªRa|Ÿ

¤`

®-˜Ÿ¥-p ¥-qylɟ-–p¥˜®Ÿ

¤U

Ÿ˜ –|y¬Ÿ -u‚qR- RŸ

3PISTREuCI

.YL\c ]c]^OW XKaSQKMcTXc i>O\Kd a MS¦Q_ ]OU_XN dXKTNÐ

Z\dcMS]U ƒ=^\YXK Q¸œaXK{jp #ZYMBYŒBY)NTERNETBEZNAWIGACJI >Y XKaSQKMTK ]Z\KaSK ÒO 3X^O\XO^ TO]^ WONS_W

SXPY\WKMcTXcW Y ^KU YQ\YWXcMR WYÒVSaYÄMSKMR + ^O\Kd RKMdcU$ ]c]^OW XKaSQKMcTXc ^Y MYÄ

aS°MOT XSÒ ^cVUY ]^aY\dOXSO ]dK¸YaY acQV¦NKT¦McMR Z\dcMS]Uœa S _ZMRKXSO SMR XK ]^\YXSO >aY\dOXSO

NYL\OQY ]c]^OW_ XKaSQKMcTXOQY dKMdcXK ]S° YN K\MRS^OU^_\c SXPY\WKMTS S UYX^cX_YaKXO TO]^

a MK¸cW Z\YMO]SO Z\YTOU^YaKXSK aS^\cXc 4KU ^Y TONXKU NdSK¸K) 4KU WYÒOWc _dc]UK¨ ZOaXYĨ

ÒO _Òc^UYaXSMc aS^\cXc SX^O\XO^YaOT XSQNc ]S° XK XSOT XSO dQ_LS¦) A ^cW \YdNdSKVO Z\dcT\dcWc ]S°

\œÒXcW ]^cVYW XKaSQKMTS K ^KUÒO ^OW_ TKU K\MRS^OU^_\K SXPY\WKMTS aZ¸caK XK YNXYÄXSUS aSNYMdXO

XK ]^\YXSO TKU \œaXSOÒ NYaSOWc ]S° NVKMdOQY ]KWO SUYXc XSO dKa]dO ]¦ NYL\cW ZYWc]¸OW

63

63

63

63

63

63

63

|ª¬Ÿ˜RuR˜ –ŸªŸ˜®p|qRŸ–|®‚|A®Ö ¬Ÿ

¤¤

lR–ª˜®¬uŸp–|plRuŸªŸ˜ –|y֟J|7–RoŸy-ªla-AolŸoR˜ Ÿ J|7–-Ÿ-–Ail Rp ¥–-Ÿly\|–u-AolŸ

¤¤z

®¬uŸ -pŸy-‚–-ªJ֟oR˜ Ÿy-®ª-Ÿ

¤¡°

|®ªlÔ®-ylRŸy–ŸŸWŸy-ªla-Ao-Ÿ®Ÿ‚|®l|u¬ulŸ®-pt-Jp-ulŸ

¤¡

|®ªlÔ®-ylRŸy–Ÿ¤ŸWŸy-ªla-Ao-Ÿ‚l|y|ª-Ÿ

¤¡U

qRuRy ¬Ÿ7q|p|ªRŸ |Ÿ"ª|lŸ‚–®¬o-AlRqRŸ

¤``

|®¬Ao|y|ª-ylRŸy-ªla-AolŸ7q|p|ªRoŸ®-Ÿ‚|u|Aԟ‚t¬ª-yl-Ÿ

¤`^

p|y¬ŸylAŸylRŸ'ÓVŸ‚|Ÿ‚–|˜ ¥Ÿt-JylRŸª¬aqÔJ-oԟ

¤`œ

|J-ª-oŸlp|y¬ŸJ|Ÿ Rp˜ ¥GŸ-ŸylRŸ|Jª–| ylRŸ

¤`z

#-p ¥-qyloŸp|JŸ("Ÿ˜ –|y¬ŸGŸ7¬Ÿ¥¸¬ª-tŸ |Jy|²ylp}ªŸ Rp˜ |ª¬AiŸ

¤^°

"R–-®Ÿu|¸R˜®Ÿy-J-ɟRqRuRy |uŸ7q|p|ª¬uŸ˜ ¬qVŸ

¤^

t}ªy¬Ÿ˜¬˜ RuŸy-ªla-A¬oy¬ŸylRŸ‚|ªlylRyŸ˜l֟®ulRyl-ÉV -qRŸ˜¬˜ RuŸJ–¥a|–®ÖJy¬Ÿo¥¸Ÿ"Ÿ

¤^¡

-¸J-Ÿ‚|J˜ –|y-Ÿ| –®¬u¥oRŸªt-˜y¬ŸJ–¥a|–®ÖJy¬Ÿ ˜¬˜ RuŸy-ªla-A¬oy¬Ÿ

¤^`

|J-ylRŸ˜ ¬q¥ŸJ|Ÿy-ªla-AolŸ®-Ÿ‚|u|Aԟ-–p¥˜®-Ÿ

Ÿ

¤^^

?6

[email protected]3PISTREuCI

:S]KXSO ^OU]^œa XK ZY^\dOLc ]^\YX SX^O\XO^YacMR

!

:\dOLSOQKXSO ad\YUSOW 0ISANIETEKSTÌWNAPOTRZEBYSTRONINTERNETOWYCHNICZYMSIÃNIER̘NI ODPISANIATEKSTÌWWINNYMCELU PRAWDA 8Y MœÒ ^KU XKZ\KaN° ZS]KXSO ^OU]^œa

Z\dOdXKMdYXcMR XK ]^\YXc SX^O\XO^YaO TO]^ d_ZO¸XSO MdcWÄ SXXcW XSÒ ZS]KXSO ^OU]^œa

NY N\_U_ 6_NdSO XSO Mdc^KT¦ ^OU]^_ YZ_LVSUYaKXOQY a 3X^O\XOMSO ^KU ]KWY TKU ^OU]^_

acN\_UYaKXOQY XK ZKZSO\dO DKWSK]^ Mdc^K¨ YN VOaOT NY Z\KaOT ]^\YXc YN ZYMd¦^U_

NY UYºMK Z\dOLSOQKT¦ ^OU]^ ad\YUSOW A]dc]^USO ^OU]^c Z_LVSUYaKXO XK ]^\YXSO

SX^O\XO^YaOT W_]d¦ ZYdaKVK¨ _Òc^UYaXSUYaS XK ]dcLUSO Z\dOLSOQXS°MSO SMR ad\YUSOW

S ¸K^aO Z\dO^\KaSOXSO A Z\dOMSaXcW \KdSO _Òc^UYaXSMc XSO MRM¦M WK\XYaK¨ MdK]_

d\OdcQX_T¦ d >aYTOT ]^\YXc S ZœTN¦ QNdSO SXNdSOT A XSXSOT]dcW \YdNdSKVO XK_MdcWc -S° ]d^_MdOU

daS¦dKXcMR d ZS]KXSOW YNZYaSONXSOQY ^OU]^_ YN ZYN]^Ka K ^KUÒO ONcMT¦ QY^YaOQY ^OU]^_

a MOV_ _MdcXSOXSK QY VOUUY]^\KaXcW NVK Mdc^OVXSUK

+\^cU_¸ dO ]^\YXc SX^O\XO^YaOT 'Ÿzœ¡Ÿ–|p¥Ÿ-–¬Ÿ¬a-«GŸ‚–|oRp -y ŸalR–Ÿ®Ÿ-pRŸRyR©-ŸªŸ˜ -ylRŸ'l˜A|y˜lyGŸ|–-®Ÿ |yŸ-¬RŸ®-t|¸¬qlŸ˜ ¥Jl|Ÿ"-A lA-qŸ  ¥JlR˜Ÿ¥qR˜ŸªŸARq¥Ÿ‚¥7qlp-AolŸ–Ra¥tŸ-©-qlR–˜Ÿ-yJŸ |¥yJiR-J˜‘GŸulyl- ¥–|ªRoŸa–¬Ÿ\la¥–p|ªRoŸ|˜-J®|yRoŸªŸ–R-ql-AiŸ–Rª|q¥AolŸ-yalRq˜plRo‡Ÿ i|ɟ‚|A®Ô p|ª|Ÿ˜ ¥Jl|Ÿ"-A lA-qŸ  ¥JlR˜Ÿ¥qR˜Ÿp|yARy –|ª-t|Ÿ˜l֟y-Ÿ-©-qlR–˜Ÿ -yJŸ|¥yJiR-J˜‘GŸ¬a-«ŸlŸ-¬RŸAiAlRqlŸ -p¸RŸ|‚¥7qlp|ª-ɟ–Ra¥t¬ŸJq-Ÿ¥yaR|y˜Ÿ 2Ÿ–-a|y˜‘ŸWŸ\-7¥q-–yRoŸa–¬Ÿ\-y -˜¬Ÿ˜ ª|–®|yRoŸ‚–®R®Ÿ¬a-p˜-GŸp }–RoŸ–Ra¥t¬Ÿ|‚-– RŸ 7¬t¬Ÿy-Ÿi-lyu-lq‘GŸa–®RŸ\la¥–p|ªRoŸ®ŸzœŸ–|p¥Ÿ|˜-J®|yRoŸªŸ–R-ql-AiŸ²–RJyl|ªlRA®-Ÿ „oRoŸ-¥ |–-ulŸ7¬qlŸ¬a-«Ÿ|–-®ŸR\\ŸR––Ry…‡ŸlRJ¬Ÿa–-Ÿ-©-qlR–˜Ÿ-yJŸ|¥yJiR-J˜‘Ÿ®-A®Öt-Ÿ aRyR–|ª-ɟJ|Ai|J¬ŸJq-Ÿ"-A lA-qŸ  ¥JlR˜Ÿ¥qR˜GŸ®-–®ÔJŸ\l–u¬Ÿ®|˜ -tŸ–|®˜®R–®|y¬Ÿ|Ÿ-©R“-Ÿ –yR˜|y-ŸlŸ–l-y-Ÿq¥uR“-‡Ÿi|ɟ-©RŸ–yR˜|yŸ –-\ltŸJ|Ÿ\l–u¬Ÿo-p|Ÿ‚–|oRp -y ŸalR–Ÿ lŸªp–} ARŸ‚| RuŸ|J˜®RJtGŸ–l-yŸq¥uRŸª˜®RJtŸJ|ŸylRoŸo-p|ŸlyªR˜ |–‡Ÿq¥uRŸ¥ª-¸-tGŸ ¸RŸa–-Ÿ-©-qlR–˜Ÿ-yJŸ|¥yJiR-J˜‘ŸylRŸ‚–®¬y|˜lt-Ÿª¬˜ -–A®-oÔA¬AiŸJ|Ai|J}ªŸ lŸ®-AiÖAltŸ¬a-p˜-Ÿ|–-®Ÿ-¬R“-ŸJ|Ÿ˜p¥‚lRyl-Ÿ˜l֟y-Ÿª¬J-yl¥Ÿ¥yaR|y˜Ÿ2Ÿ–-a|y˜‘‡ 'pt-JŸ-©R“-Ÿ–yR˜|y-ŸªŸ‚|A®Ô p|ª¬Ÿ–|®ª}oŸ¥yaR|y˜Ÿ2Ÿ–-a|y˜‘Ÿ‚|®|˜ -oRŸpªR˜ lԟ ˜‚|–yԇŸi|ɟ˜-uŸ–yR˜|yŸy-®¬ª-tŸ˜l֟|oARuŸalR–Ÿ\-7¥q-–y¬Ai‘ŸlŸ ªlR–J®ltGŸ¸RŸ |Ÿ|yŸ# ª}–®ŸqR‚˜®ÔŸa-®R ÖŸly R–yR |ªÔŸ

¤^

 –|y-Ÿa-®R ¬Ÿ"iRŸl‚˜ R–Ÿy RqqlaRyAR–‘Ÿ WŸ˜‚RA¬\lp-Ao-Ÿ‚–|oRp ¥Ÿ

¤

–|7qRuRuŸoR˜ Ÿ" "Ÿ

¤

#qR‚˜®RylRŸ®-ª-– |²AlŸ˜ –|y¬Ÿ®-Ÿ‚|u|Aԟ|Jª–}A|yRoŸ‚l–-ulJ¬Ÿ ¤œ¡ p–-A-ylRŸ Rp˜ ¥Ÿ |J-ylRŸql˜ ŸJ|Ÿp|J¥Ÿ("Ÿ

¤œz ¤Uz

-at}ªplŸ˜‚–-ªl-oÔGŸ¸RŸ Rp˜ ŸoR˜®A®RŸt- ªlRoŸ‚–®R7lRAŸª®–|plRuŸ ¤z lR˜®-oŸ®RŸ˜|7ԟA®Al|yplGŸ7¬Ÿ‚|Jp–R²qlɟy-at}ªplŸlŸlyy¬Ÿ Rp˜ Ÿ

¡°°

'-¸y¬ŸoR˜ Ÿ‚|®l|uŸy-at}ªp-GŸ-ŸylRŸoRa|Ÿ–|®ul-–Ÿ

¡°

3PISTREuCI

.Y]^°ZXYĨ

"

8SONY]^°ZXYĨ TO]^ Q\YÐXK +TONIEMO˜ETERAZKORZYSTA¿Z4WOJEJSTRONY 7YÒO]d WSO¨ ZS°UX¦ ]^\YX° dO ÄaSO^XcW

_U¸KNOW S ¸K^acW a _ÒcMS_ ]c]^OWOW XKaSQKMcTXcWj MY XSO YdXKMdK TONXKU ÒO UKÒNc WYÒO

d XSOT UY\dc]^K¨ ,c WYQVS d XSOT UY\dc]^K¨ _Òc^UYaXSMc d _ZYÄVONdOXSOW ad\YU_ L¦NÐ Y]YLc U^œ\O

XSO ZY^\KPS¦ YN\œÒXS¨ UYVY\_ XSOLSO]USOQY YN dSOVYXOQY ]^\YXK W_]S Lc¨ NY]^°ZXK A Z\dOMSaXcW

\KdSO L°NdSO]d ^\KMS¸ _Òc^UYaXSUœa S ^cW ]KWcW ]dUYNdS¸ a¸K]XcW SX^O\O]YW 8SO WK\^a ]S° TONXKU$

NY]^°ZXYĨ ^Y XSM ^\_NXOQY .dS°US YNZYaSONXSOW_ dKZVKXYaKXS_ UYVOTXYÄMS OVOWOX^œa

UYN_ _ÒcMS_ K^\cL_^œa +6> S dXKMdXSUœa 6981./=- K ^KUÒO dK]^KXYaSOXS_ ]S° XKN UaO]^S¦

UYVY\_ XK^cMRWSK]^ ZY]dO\dc]d ]aYTO Q\YXY YNLSY\Mœa :\dc YUKdTS Lc¨ WYÒO XKaO^ _NK -S ]S°

dNYLc¨ MO\^cPSUK^ A-+1j + MœÒ ^Y TO]^) 9Na\œ¨ ]^\YX° K aU\œ^MO ]S° NYaSO]d

:TEJSTRONYBARDZO CI»‘KOJESTKORZYSTA·BEZ MYSZY.IKTSI»NAWETNIE ZASTANOWIˆNADTYM ‘EMO‘E TOBY·DLAMNIEPROBLEMb

7YDAJESI» ‘ENIKTNIEPOMYvLAˆ OTYM ‘EB»D»ZTEJSTRONY KORZYSTA·ZAPOMOCCZYTNIKA EKRANUb

¥Jl|k¤k|ŸWŸylRJ|˜ Ö‚y-ŸJ|˜ Ö‚y|²ÉŸ

¡°U

|˜ Ö‚y|²ÉŸ|®y-A®-GŸ¸RŸ®RŸ˜ –|y¬Ÿu|¸RŸp|–®¬˜ -ɟµ)Ÿ

¡°z

-pŸ+)"Ÿ ՟"ª|o-Ÿ˜ –|y-Ÿ

¡°

y\|–u-AoRŸy-Ÿ˜ –|ylRŸ‚|ªlyy¬Ÿ7¬ÉŸ®–|®¥ul-tRVŸ Jq-Ÿµ Ÿ

¡¤

|a}J´Ÿ˜l֟®Ÿ ¬uŸWŸp|u‚¥ R–¬Ÿy-‚–-ªJ֟˜ÔŸat¥‚lRŸ

¡¡

|u‚¥ R–Ÿ‚–®RA®¬ -Ÿ Rp˜ Ÿ- –¬7¥ ¥Ÿ"Ÿ|7–-®p-Ÿ

¡`

–®Rp˜® -tɟJt¥alŸ Rp˜ Ÿ- –¬7¥ ¥Ÿ"ŸªŸ|‚l˜Ÿ Ÿ

¡U

Ÿ ª|oRŸu|J¬\lp-AoRŸ‚|‚–-ªlt¬Ÿ˜¬ ¥-Ao֟ ¬qp|Ÿ " ")ŸpqlRy }ªŸ¥Jl|k¤k|Ÿ

¡¤°

|˜ Ö‚y|²ÉŸylRŸ|a–-ylA®-Ÿ˜l֟J|ŸA®¬ ylp}ªŸRp–-y¥Ÿ

¡¤

qRuRy ¬Ÿ‚|ªlyy¬Ÿ7¬ÉŸ-p ¬ª|ª-yRŸŸ Ÿ

¡¤¡

 –|y-Ÿ¥Jl|k¤k|ŸoR˜ Ÿ R–-®Ÿ++ Ÿ 7-–J®lRoŸ "ÕŸ

¡¤

'Ÿ–l|–l ¬ŸŸ

¡¡°

|q|–¬ŸylRŸ‚|ªlyy¬Ÿ7¬ÉŸ )ӟ\|–uԟp|u¥ylp-AolŸ

¡¡`

Ûªl- ŸªŸ7R®‚lRA®y¬AiŸ7-–ª-AiVŸ

¡¡^

Ûªl- ŸªŸ®-7¥–®|y¬AiŸ7-–ª-AiVŸ

¡¡^

¥Jl|k¤k|Ÿ|A®-ulŸ|˜|7¬Ÿ®Ÿ®-7¥–®Ryl-ulŸ –|®‚|®y-ª-yl-Ÿ7-–ªŸ

¡¡

ªl-®JplŸ˜ÔŸ‚–-ªJ®lª¬uŸ‚–|7qRuRuŸ

¡¡U

7–-®plŸ t-Ÿ˜ÔŸy-J-qŸ"ª|lulŸ‚–®¬o-Al}tulŸ

¡¡z

|qRoy|²ÉŸ |ŸylRŸ ¬qp|Ÿ- –¬7¥ ¬Ÿ -7lyJR«Ÿ

¡`°3PISTREuCI

=¸_MRKT ]aYSMR _Òc^UYaXSUœa

+XUSO^c

#

.\YQK NY RK\WYXSTXOQY Z\YTOU^_ $OBRYPROJEKTSPROWADZASIÃDOWSŒUCHANIASIÃWPOTRZEBYU˜YTKOWNIKÌW ?Òc^UYaXSMc WYQ¦ -S ZYaSONdSO¨ MY dO ]^\YX¦ TO]^ XSO ^KU MY SW ]S° ZYNYLK TKU

WYÒXK acOVSWSXYaK¨ L¸°Nc TOÄVS TO]^ ^Y UYXSOMdXO S TKU a YQœVO ZYZ\KaS¨ ]KW¦ ]^\YX°

3]^XSOTO aSOVO ]ZY]YLœa XK ac]¸_MRKXSO SMR YZSXSS 7YÒO]d dKZYdXK¨ ]S° d YZSXS¦ Q\_Zc

_Òc^UYaXSUœa dK ZYWYM¦ XK\d°NdS ^KUSMR TKU KXUSO^c V_L ZYTONcXMdcMR Y]œL dK ZYWYM¦

^O]^œa _Òc^OMdXYÄMS L¦NÐ ^OÒ Z\dOÄVONdS¨ NdSK¸KXSK YNaSONdKT¦McMR XK >aYTOT ]^\YXSO

dK ZYWYM¦ ZYWSK\œa \œÒXcMR ZK\KWO^\œa S ]^K^c]^cU ,Od adQV°N_ XK acL\KX¦ WO^YN°

UaO]^S¦ UV_MdYa¦ TO]^ i_]¸c]dOXSOp MY _Òc^UYaXSMc WKT¦ NY ZYaSONdOXSK 4OÄVS ^Y d\YLS]d

>aYTK ]^\YXK L°NdSO ]ZO¸XSK¸K ZY^\dOLc >aYSMR YNLSY\Mœa K ^cW ]KWcW L°NdSO Y aSOVO VOZ]dK

D+6/>C

A+.C

'¬u-a-oԟ‚|²ªlÖARyl-Ÿ˜ |˜¥yp|ª|Ÿ ylRªlRqRŸA®-˜¥Ÿ®RŸ˜ –|y¬Ÿ¥A®R˜ ylp}ª‡

'¬u-a-oԟªlRqRŸ‚q-y|ª-yl-ŸªŸ\-®lRŸ ‚–®¬a| |ª-͇

|¸y-ŸoRŸ˜plR–|ª-ɟJ|Ÿ|a–|uyRoŸqlA®7¬Ÿ ¥¸¬ p|ªylp}ª‡

l˜RuyRŸ-yplR ¬Ÿu|aԟ˜‚–-ªl-ɟ‚–|7qRu¬Ÿ |˜|7|uGŸp }–RŸ˜t-7|ŸA®¬ -oԇ

|¸y-ŸoRŸ‚–®R‚–|ª-J®lɟy-ŸªlRqRŸ–}¸y¬AiŸ ˜‚|˜|7}ªŸ„y-Ÿ‚-‚lR–®RGŸªŸy R–yRAlRGŸ‚–®R®Ÿ  RqR\|yGŸ|˜|7l²AlR…‡

¬ -yl-Ÿ-yplR ¬Ÿu|aԟ®|˜ -ɟ´qRŸ ®ly R–‚–R |ª-yR‡

¡^¤

lRAiŸ‚–®Ru}ªlԟ¥¸¬ p|ªylA¬ŸWŸ®-Ÿ‚|²–RJylA ªRuŸ-yplR Ÿ lŸa–¥‚Ÿ\|p¥˜|ª¬AiŸ

¡^`

yplR ¬ŸlŸa–¥‚¬Ÿ\|p¥˜|ªRŸylRŸ˜ÔŸJ-–u|ªRŸ

¡^œ

+-J-oŸªŸ-yplRAlRŸªt-²AlªRŸ‚¬ -yl-Ÿ

¡°

˜ - RA®y-ŸªR–˜o-Ÿ-yplR ¬ŸJq-Ÿ¥¸¬ p|ªylp}ªŸ˜ –|y¬ŸŸ¥˜lAŸ ¡œ°

#A®R˜ ylA¬ŸA®Ö˜ |Ÿu|aԟª¬‚Rtyl-ɟ-yplR ¬Ÿ ªŸA®-˜lRŸª|qy¬u‡

1\_Zc PYU_]YaO

–|7qRu¬ŸªŸŸ¥˜lAŸ

|®ª-q-oԟ¥A®R˜ ylp|uŸy-Ÿ–|®ªlo-ylRŸ ‚|u¬˜t}ªŸlyy¬AiŸ¥A®R˜ ylp}ª‡

'¬u-a-oԟ‚|²ªlÖARyl-Ÿ˜ |˜¥yp|ª|ŸJ¥¸|Ÿ A®-˜¥Ÿ®RŸ˜ –|y¬Ÿ¥A®R˜ ylp}ª‡

-u¬Ÿª¬ylpl[Ÿ

¡œ¤

+7lR–-oԟly\|–u-AoRŸy-Ÿ²Al²qRŸ|p–R²q|yRŸ  Ru- ¬Ÿ|JŸylR‚–®¬‚-Jp|ª¬AiŸ|˜}7‡

+-®ª¬A®-oŸª¬u-a-oԟª¬y-a–|J®Ryl-Ÿ ¥A®R˜ ylp}ª‡

J‚|ªlRJ®lŸy-Ÿ‚¬ -ylRŸ| ª-– RŸ

¡œ¡

|7–®RŸ˜l֟˜‚–-ªJ®-oԟ‚–®¬Ÿª¬˜®p|q|y¬uŸ u|JR–- |–®R‡

¬ ¥-Ao-Ÿ‚¥7qlA®y-Ÿu|¸RŸ|ylR²ulRqlɟ ylRp }–¬AiŸ¥A®R˜ ylp}ª‡

#¸¬AlRŸ‚–®RaqÔJ-–RpŸ

¡œ^

-‚–-ªŸ7tÔJŸ Ÿy-Ÿ˜ –|ylRŸŸ¥˜lAŸ‚–®R®Ÿ ‚–®RylR˜lRylRŸ‚˜R¥J|pq-˜¬ŸFi|©R–Ÿ

¡œ

'¬u-a-oԟ®- –¥JylRyl-Ÿª¬˜®p|q|yRa|Ÿ u|JR–- |–-‡

pt-JylplŸ -ylRa|Ÿ R˜ ¥Ÿ¥¸¬ RA®y|²AlŸ¡U¡

'¬p|–®¬˜ -oŸ˜p–¬‚ Ÿu|JR–- |–-ŸJ|Ÿ|–a-yl®-AolŸ R˜ ¥Ÿ

¡U`

–®¬o-AlRqRŸlŸ–|J®ly-Ÿu|aԟ7¬ÉŸ‚–|7qRuRuŸ

¡z

'¬ylplŸ R˜ ¥Ÿ¥¸¬ RA®y|²AlŸWŸA®¬qlŸA|Ÿu}ªlԟ¥¸¬ p|ªylA¬Ÿ

¡z¤

–|˜ ¬Ÿ‚–|7qRuVŸ

¡z¡

Ÿ¥¸¬ p|ªylp-AiŸu}ªlԟ˜ - ¬˜ ¬plŸ˜ –|y¬Ÿ

¡z^

-–®ÖJ®l-ŸJ|Ÿ˜ - ¬˜ ¬pŸ˜ –|y¬Ÿly R–yR |ªRoŸ

¡z

3PISTREuCI

/aYV_MTK Z\YTOU^_

 0VK]R

,SLVSY^OUK 4K`K=M\SZ^_

4;_O\c

B2>76 -==

9NÄaSOÒOXSO acQV¦N_ ]^\YXc :BUDOWAŒEuZATEMKILKAuWIETNYCHSTRONINTERNETOWYCH -dK] YNZYMd¦¨ S ]S°

d\OVKU]YaK¨ :YdY]^KTO ^cVUY ZK^\dO¨ TKU ]¸_ZUS Z\dON]^KaSKT¦MO VSMdL° YNaSONdKT¦McMR ]KWO \Y]X¦

Z\KaNK) 8Y MœÒ XSO ^KU ]dcLUY 3X^O\XO^ XSQNc XSO Z\dO]^KTO ]S° \YdaSTK¨ s K >aYTK ]^\YXK W_]S

dK ^cW XKN¦ÒK¨ 7YÒO]d NYNKaK¨ XYaO YZMTO WYNcPSUYaK¨ Z\YTOU^ KVLY XKaO^ d_ZO¸XSO

QY Z\dOL_NYacaK¨ -S¦QVO dWSOXSKT¦MK ]S° ]^\YXK YNdaSO\MSONVK ^OÒ \YdaœT >aYSMR _WSOT°^XYÄMS

MY YdXKMdK ÒO >aYTK ]^\YXK dKa]dO ZYdY]^KTO >aYSW XKTVOZ]dcW XK\d°NdSOW :<

"ª|oRŸJ| ¬AiA®-˜|ªRŸ‚|– \|ql|VŸ

`°¤

J²ªlR¸-ylRŸ˜ –|y¬ŸlŸoRoŸ®-ª-– |²AlŸ˜‚–-ªl-GŸ¸RŸ¥¸¬ p|ªylA¬Ÿ AiÖ ylRŸ‚|ª–-A-oԟ

`°`

'Ÿ‚–|oRp |ª-yl¥Ÿ˜ –|yŸAi|J®lŸ|ŸRª|q¥AoÖGŸylRŸ–Rª|q¥Ao֟

`°œ

|ŸRª|q¥AolŸ‚–|oRp ¥Ÿ˜ –|y¬Ÿª¬p|–®¬˜ -oŸ

`°U

Ÿ

|J-oŸly R–-p ¬ªy|²ÉŸJ|Ÿ˜ –|y¬Ÿ®-Ÿ‚|u|AԟR\Rp |ªyRa|Ÿ ª¬²ªlR q-yl-Ÿ®JoÖɟ®Ÿ¥¸¬AlRuŸ-©- A–l‚ ¥Ÿ

`¤°

|J-ylRŸ7l7ql| RplŸ -AR7|«ŸJ|Ÿ˜ –|y¬ŸRJŸ-y R–yŸR˜layŸ

`¤

J¬Ao-Ÿ‚qlp¥Ÿ˜ –|y¬Ÿat}ªyRoŸ

`¤¤

|J-ylRŸJ|Ÿ˜ –|y¬Ÿ7q|a-ŸWŸ'|–J–R˜˜Ÿ

`¤œ

|J-oŸ7q|a-Ÿ|‚-– Ra|Ÿy-Ÿ˜¬˜ RulRŸ'|–J–R˜˜ŸJ|Ÿ˜ –|y¬Ÿ RJŸ-y R–yŸR˜layŸ

`¤U

-t-Ÿ‚–-ªJ-Ÿ|Ÿq|a¥Ÿ

`¡°

+ulRyl-oŸª¬aqÔJŸlŸ˜‚|˜}7ŸJ®l-t-yl-Ÿ7q|a-Ÿ®-Ÿ‚|u|Aԟu| ¬ª}ªŸ `¡¤3PISTREuCI

:\YTOU^YaKXSO ]^\YX TKUY LSdXO]

DK^\Y]dMd ]S° Y ]aYTO SX^O\O]c "IZNESWKSI’˜CEOPROJEKTOWANIUSTRONINTERNETOWYCH ˆARTUJECIESOBIE ZEMNIE 9ZKXYaK¸OÄ T_Ò Z\YMO] Z\OZ\YN_UMTS K\MRS^OU^_\° SXPY\WKMTS ]c]^OWc XKaSQKMcTXO

]MROWK^c UYVY\œa K XKaO^ NY]^°ZXYĨ -Y TO]dMdO dY]^K¸Y XK >aYTOT ÄMSOÒMO NY dY]^KXSK

WS]^\dOW Z\YTOU^YaKXSK ]^\YX SX^O\XO^YacMR) 8Y MœÒ L°NdSO]d W_]SK¸ aSONdSO¨ TKU \KNdS¨

]YLSO dO ]^\YX¦ LSdXO]Ya¦ Z\YTOU^YaKXSK 8SO ]¦ -S NY ^OQY ZY^\dOLXO Z\O]^SÒYaO ]^_NSK

7,+ KVO ZYaSXSOXOÄ aSONdSO¨ MYÄ aS°MOT XSÒ ^cVUY TKUS TO]^ >aœT X_WO\ UYX^K LKXUYaOQY

LY SXKMdOT YUKÒO ]S° ÒO ]dcLUY Z\dO]^KX¦ XK XSO aZ¸caK¨ ZSOXS¦NdO :\dcT\dcWc ]S°

L_NYaKXS_ NYL\cMR \OVKMTS d UVSOX^KWS S UaO]^SS Z\Ka NY a¸K]XYÄMS SX^OVOU^_KVXOT

aYTOT Z\KMc

-oy|ª˜®¬Ÿ‚| RyAo-qy¬ŸpqlRy ŸWŸ ||Ÿ-–‘Ÿ

`¡

\R– -ŸJq-Ÿ–R˜ -¥–-AolŸ ||Ÿ-–‘Ÿu¥˜lŸ®-ªlR–-ɟ

`¡œ

¥J¥oRu¬Ÿ‚–| | ¬‚Ÿ˜ –|y¬Ÿ–R˜ -¥–-AolŸ ||Ÿ-–‘Ÿ

`¡U

'l -oŸªŸ²ªlRAlRŸ"'Ÿ "'Ÿ

``^

-pluŸ ¬‚RuŸ‚–|oRp -y -Ÿ˜ –|yŸoR˜ R²Ÿ

``U

RJŸ-y R–yŸR˜layŸu-Ÿy|ªRa|Ÿ‚| RyAo-qyRa|ŸpqlRy -Ÿ

`^¡

|Ÿ -pŸy-‚–-ªJ֟˜pt-J-Ÿ˜l֟y-Ÿ‚–|oRp |ª-ylRŸ˜ –|y¬Ÿ ly R–yR |ªRoŸ

`^

˜ - RA®y-Ÿp-qp¥q-Ao-Ÿ|\R– ¬VŸ

`^œ

'Ÿ˜‚RAo-qy¬uŸql²AlRŸ|\R– |ª¬uŸ‚–®RJ˜ -ªŸpqlRy |ªlŸ ˜®A®Ra}t|ªRŸª¬qlA®Ryl-Ÿ

`¡

|JA-˜ Ÿ"–lq|7l RŸ-7˜ŸWŸp|qRoyRŸª¬®ª-ylRŸ

`^

'¬p|–®¬˜ -oŸqlARyAo֟–R- l©RŸ|uu|y˜Ÿ

`^

lARyAoRŸ–R- l©RŸ|uu|y˜Ÿ

`

3PISTREuCI


+

.dSO]S°¨ XKTaKÒXSOT]dcMR \dOMdc

U^œ\cMR XSO YWœaSVSÄWc 7NINIEJSZEJKSI’˜CEOMÌWILIuMYNAPRAWDÃSPORO :\YLVOW ZYVOQK XK ^cW ÒO S]^XSOTO

USVUK aKÒXcMR dKQKNXSOº S MSOUKaY]^OU U^œ\O XSO ZK]YaK¸c TKUYÄ NY ÒKNXOQY d ZYZ\dONXSMR

\YdNdSK¸œa ?aKÒKWc TO dK LK\NdY S]^Y^XO S ]¦NdSWc ÒO QNcLcÄWc Z\dcXKTWXSOT Y XSMR XSO a]ZYWXSOVS

acÄaSKNMdcVSLcÄWc -S XSONÐaSONdS¦ Z\dc]¸_Q° .VK^OQY a¸KÄXSO ZYTKaS¸ ]S° ^OX \YdNdSK¸ 8Y NYL\dO

WYÒO ^KU XKZ\KaN° XSO \YdNdSK¸ K LK\NdSOT NYNK^OU 95 95 Z\dcdXKTOWc s ^Y TO]^ NYNK^OU

+VO ^Y ÄaSO^Xc NYNK^OU YZS]_T¦Mc NdSO]S°¨ XKTaKÒXSOT]dcMR \dOMdc Y U^œ\cMR ZY Z\Y]^_ XSO

WYÒO]d XSO aSONdSO¨ –ŸFŸ–|oRp ¬ŸulÖJ®¬y-–|J|ªRŸlŸªlRq|p¥q ¥–|ªRŸ

`œ¤

–Ÿ¤FŸ  -yJ-–J¬Ÿp|J¥Ÿ˜ –|yŸly R–yR |ª¬AiŸ

`œ`

–Ÿ¡FŸ–®¬˜®t|²ÉŸ

`œ

Ÿ

–Ÿ`FŸ–|oRp |ª-ylRŸJq-Ÿ¥–®ÔJ®R͟u|7lqy¬AiŸ

`œœ

–Ÿ^FŸ"ª|–®RylRŸ-‚qlp-AolŸly R–yR |ª¬AiŸ

`œU

–ŸFŸ¬ uŸªŸ¥pt-J®lRŸ˜ –|y¬Ÿ

`œz

–ŸœFŸ|y –-˜ |ª¬Ÿ Rp˜ Ÿ

`U°

–ŸUFŸ|‚-˜¥oŸy-®ª¬Ÿ|Jy|²ylp}ªŸJ|Ÿ˜ –|yGŸJ|Ÿp }–¬AiŸplR–¥oԟ `U

=

–ŸzFŸŸ|y –-˜ ŸoR˜ Ÿ‚|J˜ -ª|ª¬uŸRqRuRy RuŸŸ  ª|–®ÔA¬uŸ¥pt-JŸ˜ –|y¬Ÿ

`U¤

–Ÿ°FŸ'lÖARoŸy-–®ÖJ®lŸJ|Ÿ‚–|oRp |ª-yl-Ÿ

`U¡

=UY\YaSNdŸ

`U^

ÖpylÖAlRŸ7-ÍplŸly R–yR |ªRoŸy-ŸoR˜lRylŸ¤°°Ÿ –|p¥Ÿ˜ -t|Ÿ˜l֟‚¥yp RuŸ®ª–| y¬uŸJq-Ÿy R–yR ¥‡Ÿ | RyAo-tŸ¥J|˜ Ö‚yl-yl-ŸªŸy R–yRAlRŸ 'lRqRŸ|˜}7ŸJ|˜®t|ŸJ|Ÿªyl|˜p¥GŸ¸RŸy R–yR ŸoR˜ Ÿ ‚Rty|ª¬ul-–|ª¬AiŸ-‚qlp-AolŸ®¬˜p-tŸy-Ÿ‚|‚¥q-–y|²AlŸ ‚–®R–Rpq-u|ª-y¬GŸAi|ɟ -pŸy-‚–-ªJ֟7-ÍplŸŸ J|‚lR–|Ÿª RJ¬GŸaJ¬Ÿ\l–u-Ÿ||aqRŸª‚–|ª-J®lt-Ÿ lŸ |ª-–®¬˜®ÔARŸluŸ‚–|AR˜¬ŸRqluly-AolŸ˜t-7˜®¬AiŸ ˜R–ªl˜Ÿu-lqGŸ-Ÿp–} p|Ÿ‚| RuŸ -p¸RŸ||aqRŸ-‚˜Ÿ ¥A®R˜ ylp}ªŸ–¬yp¥Ÿ˜ÔŸARAiԟAi-–-p R–¬˜ ¬A®yԟ WŸ-‚qlp-AoRŸly R–yR |ªRŸ®Ÿ7|a- ¬uŸly R–\Ro˜RuŸ ª˜®¬˜ plAiŸ–Rª|q¥AolŸ RAiy|q|alA®y¬Ai‡Ÿ ¥¸¬ p|ªylp-ŸlŸly R–-p ¬ªy|²Alԟ‚|–}ªy¬ª-qyԟ Pierwsza z reguł kształtujących na nowo obraz Internetu brzmiała: J‚-JylÖAlRŸ®Ÿ–¬ª-ql®-AolŸ˜t-7˜®¬AiŸoRJy|˜ Rp ®Ÿ|7RAyԟªŸ‚–|a–-u-AiŸp|u‚¥ R–|ª¬Ai‡Ÿ+7l}–Ÿ „Internet jako platforma”. Jednocześnie był to niegdyś slogan  RAiy|q|allŸª¬p|–®¬˜ -y¬AiŸ‚–®R®Ÿ||aqRŸ®|˜ -tŸ perełki Web 1.0, firmy Netscape, która przegrała wyczerpującą rywalizację z Microsoftem. Co ciekawsze, pionierami traktowania Internetu jako platformy były także dwa sztandarowe przykłady firm z nurtu Web 1.0 — DoubleClick i Akamai. Ludzie nieczęsto myślą o reklamach w Internecie jak o „usługach sieciowych”, ale w rzeczywistości reklamy były pierwszymi powszechnie wykorzystywanymi usługami sieciowymi, a przy tym także*AKKORZYSTA¿ZTEJKSI’˜KI

AZ\YaKNdOXSO .IEMOG» UWIERZY· ‘EUMIEvCILI TOWKSI‘CE OPROJEKTOWANIUSTRON INTERNETOWYCH

Czy ta książk a jest dla Ciebie? Ta książka przez naczona jest dla każdego, kto za nią zapłaci. Poza tym świetnie nadaje się na prezent.

E IEMYNAPAL”CE PYTANI 7 TYMROZDZIALEODPOW #),)TOWKSI”šCE %i -) a! WIÅCDLACZEGO5 NTERNETOWYCHp OPROJEKTOWANIUSTRONI*AKKORZYSTA¿ZTEJKSI’˜KI

.VK UYQY Z\dOdXKMdYXK TO]^ ^K U]S¦ÒUK) R²qlŸu|¸R˜®Ÿ|J‚|ªlRJ®lRɟ ªlR–J®ÔA|Ÿy-Ÿª˜®¬˜ plRŸ‚|yl¸˜®RŸ‚¬ -yl-V 

Czy swobodnie posługujesz się XHTML i CSS, ale nie masz doświadczenia w projektowaniu stron internetowych?Czy uważasz się za programistę stron internetowych (pracując w tak świetnych środowiskach, jak PHP, Ruby on Rails czy .NET) i chcesz stać się lepszym projektantem witryn?Czy zmuszony jesteś zrozumieć projektowanie stron internetowych na potrzeby jakiegoś kursu, ze względu na wymagania Twojej branży czy po prostu dlatego, że chcesz na najbliższej imprezie zrobić wrażenie na znajomych, mówiąc o regule złotego podziału i wytycznych WCAG?

V|®y-A®-Ÿ |GŸ¸RŸ -Ÿp˜lÔ¸p-Ÿ‚–®R®y-A®|y-ŸoR˜ Ÿªt-²ylRŸJq-ŸlR7lR‡

5^Y Z\KaNYZYNYLXSO ZYaSXSOX YN¸YÒc¨ ^° U]S¦ÒU°) R²qlŸu|¸R˜®Ÿ|J‚|ªlRJ®lRɟ ªlR–J®ÔA|Ÿy-Ÿp }–Rp|qªlRpŸ®Ÿ‚|yl¸˜®¬AiŸ‚¬ -ÍV 

Czy jesteś osobą, która nie ma żadnego doświadczenia w pracy z HTML/XHTML i CSS?Czy jesteś doświadczonym projektantem stron internetowych lub grafiki, który szuka kompletnego podręcznika?Czy jesteś kimś, kto lubi budować witryny internetowe za pomocą narzędzi takich jak Frontpage czy Dreamweaver i woli w ogóle nie zaglądać do kodu?

V -Ÿp˜lÔ¸p-ŸylRŸoR˜ Ÿ‚–®R®y-A®|y-ŸJq-ŸlR7lR‡

;5WAGAODDZIAŽUMARKE TING PRZEZNACZONAJEST DLAKA U TA KSI”šKA šDEGO POSIADACZA KARTY KREDYTOWEJ=7PROWADZENIE

7OBECTEGO NIE MARTWSIÅ 3IÅGNIJNAJPIERWPOKSI”šKÅ a(EAD&IRST(4-,WITH#33 8(4-,%DYCJAPOLSKAp AUTORSTWA%LISABETH &REEMAN ORAZ%RICA&REEMANA APÎzNIEJWRÎÁDOTEJ

7PROWADZENIE

ASOWc MY ]YLSO WcÄVS]d ®¬Ÿ |ŸªŸ|a}qRŸu|¸RŸ7¬ÉŸ‚|ª-¸y-Ÿp˜lÔ¸p-Ÿ|Ÿ‚–|oRp |ª-yl¥Ÿªl –¬yŸly R–yR |ª¬Ai‘ ŸA|ŸAi|J®lŸ®Ÿ ÔŸA-tԟa–-\lpԍ‘ ®¬ŸªŸ|a}qRŸu|a֟˜l֟A®Ra|p|qªlRpŸªŸ RyŸ˜‚|˜}7Ÿy-¥A®¬É‘

ASOWc MY WcÄVS >aœT WœdQ

4WÎJ M šE 4/ ÎZG UWAšA JEST WA šNE

"ª}oŸu}®aŸt-pylRŸy|ª|²Al‡ŸlÔaqRŸ‚|˜®¥p¥oRGŸª¬‚- –¥oRŸlŸ|A®Rp¥oRŸA®Ra|²Ÿ ylR®ª¬ptRa|‡Ÿ+|˜ -tŸ®7¥J|ª-y¬ŸªŸ RyŸ˜‚|˜}7ŸlŸJ®lÖplŸ Ru¥Ÿ‚|u-a-ŸlŸ‚–®R¸¬É‡ |Ÿ®- RuŸ"ª}oŸu}®aŸ–|7lŸ®RŸª˜®¬˜ plulŸ®ª¬pt¬ulGŸ–¥ ¬y|ª¬ulGŸ y|–u-qy¬ulŸ˜‚–-ª-ulGŸ®Ÿo-plulŸ˜l֟˜‚| ¬p-˜®Ÿ|7lŸª˜®¬˜ p|GŸA|Ÿu|¸RGŸ 7¬ŸylRŸ‚–®R˜®p-J®-t¬Ÿu¥ŸªŸ ¬uGŸA|ŸoR˜ ŸoRa|Ÿ‚–-ªJ®lªÔŸ‚–-AԟWŸA®¬qlŸ |Jy| |ª¬ª-yl¥Ÿ–®RA®¬Ÿl˜ | y¬Ai‡ŸlRŸpt|‚|A®RŸ˜l֟®-‚-ulÖ ¬ª-ylRuŸ ª˜®¬˜ plAiŸy¥Jy¬AiŸ˜‚–-ªGŸaJ¬¸Ÿ|yRŸylaJ¬ŸylRŸ‚–®RoJԟ‚–®R®ŸoRa|Ÿ\lq –Ÿ–®RA®¬Ÿ ªŸ|A®¬ªl˜ ¬Ÿ˜‚|˜}7ŸylRl˜ | y¬Ai‘‡ Ÿ˜pÔJŸu}®aŸªlRGŸA|ŸoR˜ Ÿª-¸yRŸ|ªlRJ®u¬GŸ¸RŸlJ®lR˜®Ÿ˜|7lRŸy-Ÿ˜‚-AR–ŸlŸy-aqRŸ ‚–®RJŸ"|7ԟ‚|o-ªl-Ÿ˜l֟ ¬a–¬˜‡Ÿ|Ÿ˜l֟J®lRoRŸªŸ"ª|oRoŸat|ªlRŸlŸªŸ"ª|luŸAlRqR |®7¥J®-oԟ˜l֟yR¥–|y¬‡Ÿ'¬7¥Ai-oԟRu|AoR‡Ÿ|7¥J®|yRŸ®|˜ -oԟ yR¥–|‚–®Rp-´ylpl‡

hWIETNIE *ESZCZETYLKO NUDNYCH DR»TWYCH NIECIEKAWYCHSTRON

®lÖplŸ Ru¥Ÿ"ª}oŸu}®aŸªlRV

A UWAš J MÎZGNIE WARTO Î W 4 To musi być ważne! Nie zapomnij o tym! / šE 4%'IÅTYWAÁ M A P A '¬|7–-´Ÿ˜|7lRŸoRJy-pGŸ¸RŸoR˜ R²ŸªŸJ|u¥ŸA®¬ŸªŸ7l7ql| RAR‡Ÿ"|Ÿ˜ –R\-Ÿ7R®‚lRA®y-ŸŸZ

lŸAlR‚t-‡Ÿ"¥ -oŸylRŸu-Ÿ ¬a–¬˜}ª‡Ÿ#A®¬˜®Ÿ˜lևŸ–®¬a| |ª¥oR˜®Ÿ˜l֟J|ŸRa®-uly¥‡ŸŸ q7|Ÿ‚–}7¥oR˜®Ÿ|‚-y|ª-ɟo-plR²Ÿ˜p|u‚qlp|ª-yRŸ®-a-JylRylRGŸA|ŸªRJt¥aŸŸ "ª|oRa|Ÿ˜®R\-Ÿ‚|ªlyy|ŸlŸ®-oÔɟ ¬J®lRÍGŸu-p˜¬u-qylRŸJ®lR˜lÖɟJyl‡ ŸoR˜ Ÿ ¬qp|ŸoRJRyŸ‚–|7qRu‡Ÿ"ª}oŸu}®aŸ˜ -–-Ÿ˜l֟ª¬²ªl-JA®¬ÉŸlŸªlRqpԟ ‚–®¬˜t¥aևŸ  -–-Ÿ˜l֟J|‚lqy|ª-ÉGŸ7¬Ÿ RŸªŸ|A®¬ªl˜ ¬Ÿ˜‚|˜}7ŸylRl˜ | yRŸ  –R²AlŸylRŸ®-²ulRAlt¬ŸlŸ -pŸo¥¸Ÿª¬‚Rtyl|yRoŸ‚–®R˜ –®Ryl‡Ÿ–®R˜ –®RylGŸ p }–ÔŸ|ŸªlRqRŸqR‚lRoŸª¬p|–®¬˜ -˜®GŸ‚–®RAi|ª¥oÔAŸªŸylRoŸy-‚–-ªJ֟ª-¸yRŸ ˜‚–-ª¬‡Ÿ"-plRŸo-pŸ ¬a–¬˜¬‡Ÿq7|Ÿo-pŸylR7R®‚lRA®R͘ ª|Ÿ‚|¸-–¥‡Ÿq7|Ÿ ˜ -–RŸp|J¬Ÿ|y-ulŸJq-Ÿa–¬Ÿ|y –-Ÿ„↑↑↓↓←→ ←→…‡ŸlRŸJ-Ÿ˜l֟Ÿ ‚|Ÿ‚–|˜ ¥Ÿ‚|ªlRJ®lRɟ˜ª|oRu¥Ÿu}®a|ªlFŸ oGŸ ¬GŸJ®lÖp¥o֟7-–J®|GŸŸ -qRŸ7R®Ÿª®aqÖJ¥Ÿy-Ÿ |GŸo-pŸy¥Jy-ŸylRŸ7¬t-7¬Ÿ -Ÿp˜lÔ¸p-ŸlŸo-pŸyl˜plŸŸ oR˜ Ÿ R–-®Ÿu}oŸ‚|®l|uŸRu|AolŸªŸ˜p-qlŸlAi R–-GŸy-‚–-ªJ֟Ÿ AiA֟®-‚-ulÖ -ɟ RŸ–®RA®¬‘‡

JESTEuTUTAJ*AKKORZYSTA¿ZTEJKSI’˜KI

. traktujemy jak ucznia ” st Fir d ea „H rii se ka Czytelni zieć, sisz się czegoś dowied uczyć? Po pierwsze, mu na ś go g cze dłu się We . by , tów bić fak wy różnych Co zatem trzeba zro odzi o wbijanie Ci do gło j ch jne Nie acy . uk ieć ed mn gii po za olo biologii i psych a później tego nie uro ne ia, an zn po i uk co emy, dziedzinie na zczonego na stronie. Wi najnowszych odkryć w j niż tylko tekstu umies ęce wi ś go cze a eb trz do uczenia się po stymuluje Twój mózg. enia się w serii „Head Oto wybrane zasady ucz

First”:

a. Sprawiają ć obrazy niż same słow le łatwiej jest zapamięta wie O ne. ual wiz ypominania sobie oce Pom niejszy (w badaniach prz się staje się o wiele wydaj a eni ucz ces pro one również że , one rawę o 89%). Ułatwiają zywania zanotowano pop eka prz ich z ora k grafiki, do której cji obo rma info słowa wewnątrz lub ny ień. Wystarczy umieścić adn zag lu wie ie ien wią um roz że problem związa roz ), a szansa, że uczący się nie stro ej inn na czy nią się odnoszą (a nie pod ośnie dwukrotnie. wzr , iem ien adn zag ci osiągnęli o 40% lepszy z tym atnich badaniach studen nalizowany styl. W ost rso spe i ny cyj rsa we informacje podawano im Kon cesu uczenia się, kiedy eży jących skuteczność pro dza aw spr tów tes nik miejsce formalnego. Nal wy lu konwersacyjnego w sty i h nic red poś bez ów ziennego. Nie z wykorzystaniem zwrot eba używać języka cod ÑcMSO MYNdSOXXO prowadzić wykłady. Trz nie a , orie hist dać wia większą opo ie. Na kogo zwróciłbyś ażn pow 8Y^K t ^US XK ^OWK^ ÒcMSK

zby go kie yst wsz dowcę? można podchodzić do MYNdSOXXOQY 7K\UK a 4KZYXSS s imprezy czy na wykła cza pod a ysz arz tow o uwagę: na interesująceg przemyśleń. Innymi zmuszany do głębszych Uczący się powinien być ów, w Twojej głowie nic ,K\c S ÒcMSO XYMXO aktywnie ćwiczył neuron słowy: jeśli nie będziesz ngażowany, zaa ny, wa 3XPY\WKMTO Y LK\KMR S ÒcMS_

wo oty zm telnik musi być XYMXcW a >YUSY 5SY^Y

ów się nie będzie działo. Czy iosk wn a problemów, wyciągani a ani S YUYVSMKMR zyw wią roz do ci ciekawy, pełen chę zwania, wy są ne iecz kon odu dzy. Z tego pow i generowania nowej wie działania angażujące myślenia pytania, a także do ce ają ćwiczenia i zmusz oraz różne zmysły. obie półkule mózgowe Każdy z nas ma za sobą e — uwagi czytelnika. ani yw zym utr i — nie Przyciąga się tego nauczyć, co: „Naprawdę chciałbym podsumować następują żna mo re któ e, y niezwykłe, eni aw dcz spr doświa zg zwraca uwagę na drugiej stronie”. Twój mó na nąć zas nie , trudnego, mi ego dno now ale tru dziewane. Opanowanie yciągające wzrok i niespo prz e, wn wiele lepiej, o dzi się ce, ył ują ucz res inte ne. Twój mózg będzie wcale nie musi być nud ia ien adn zag ego czn techni na. jeśli nauka nie będzie nud umiejętność uczenia Obecnie wiemy już, że Wywoływanie emocji. ki emocji iona jest od pewnej daw się w dużej mierze uzależn ma dla nas znaczenie. co to, my rmacjach. Pamięta ce w przekazywanych info tutaj o chwytające za ser czujemy. Nie, nie chodzi ie, Pamiętamy coś, kiedy coś zen koc e takie jak zas o piesku. Chodzi o emocj opowieści o chłopcu i jeg ucie satysfakcji ucz i ?” dzi „ale o co tutaj cho ją ciekawość, rozbawienie, się czegoś, co inni uważa zaniu zagadki, nauczeniu zały przychodzące po rozwią ądr em , czego ten prz ieniu sobie, że wiemy coś le nie wie. za trudne, czy uświadom ał wszystkie rozumy, wca jad poz że ału, który myśli, Robert z sąsiedniego dzi7PROWADZENIE

7PROWADZENIE

7O^KZYdXKXSO s WcÄVOXSO Y WcÄVOXS_ R²qlŸy-‚–-ªJ֟AiAR˜®Ÿ˜l֟A®Ra|²Ÿy-¥A®¬ÉGŸ-ŸJ|Ÿ Ra|ŸAiAR˜®Ÿ |Ÿ®–|7lɟ˜®¬7AlRoŸlŸªŸ7-–J®lRoŸ ‚|atÖ7l|y¬Ÿ˜‚|˜}7GŸ®ª–}ɟ¥ª-a֟y-Ÿ |GŸo-pŸ®ª–-A-˜®Ÿ¥ª-aևŸ|u¬²qŸ|Ÿ ¬uGŸo-pŸu¬²ql˜®‡Ÿ -¥A®Ÿ˜l֟ Ra|GŸo-pŸ˜l֟¥A®¬˜®‡ 'lÖp˜®|²ÉŸ®Ÿy-˜ŸylRŸ¥A®Ö˜®A®-t-ŸªŸut|J|²AlŸy-Ÿp¥–˜¬ŸJ| ¬A®ÔARŸuR -‚|®y-yl-ŸA®¬Ÿ R|–llŸ ¥A®Ryl-Ÿ˜lևŸA®Rplª-y|Ÿ|JŸy-˜GŸ¸RŸ7ÖJ®lRu¬Ÿ˜l֟¥A®¬ÉGŸ-qRŸ–®-Jp|Ÿ¥A®|y|GŸo-pŸ |Ÿ–|7lɇ

:ASTANAWIAM SI» JAKMOG» ZMUSI·SWÄJMÄZG DOZAPAMI»TANIA TEGOb

+-pt-J-u¬ŸoRJy-pGŸ¸RŸoR²qlŸ –®¬u-˜®Ÿ ÖŸp˜lÔ¸p֟ªŸJt|yl-AiGŸy-‚–-ªJ֟AiAR˜®Ÿy-¥A®¬ÉŸ ˜l֟‚–|oRp |ª-ɟ˜ –|y¬Ÿly R–yR |ªRŸ‚–®¬o-®yRŸJq-Ÿ¥¸¬ p|ªylp}ª‡ŸŸy-o‚–-ªJ|‚|J|7ylRoŸ ylRŸAiAR˜®Ÿ˜‚ÖJ®lɟy-JŸ ¬uŸ®7¬ ŸªlRqRŸA®-˜¥‡ŸR²qlŸAiAR˜®Ÿp|–®¬˜ -ɟ®Ÿ Ra|GŸA|ŸA®¬ -˜®ŸªŸ RoŸ p˜lÔ¸ARGŸu¥˜l˜®Ÿ®-‚-ulÖ -ɟ |GŸ|ŸA®¬uŸA®¬ -˜®‡ŸŸ¸R7¬Ÿ |Ÿ®–|7lÉGŸu¥˜l˜®Ÿ |Ÿ®–|®¥ulRɇŸ ¬Ÿª¬J|7¬ÉŸu-p˜lu¥uŸ®Ÿ RoŸp˜lÔ¸plGŸA®¬Ÿ R¸ŸJ|ª|qyRoŸp˜lÔ¸plŸq¥7Ÿ‚–|AR˜¥Ÿ ¥A®Ryl-Ÿ˜lÖGŸu¥˜l˜®Ÿª®lÔɟ|J‚|ªlRJ®l-qy|²ÉŸ®-Ÿ˜ª}oŸu}®a‡Ÿ"ª}oŸu}®aŸŸ lŸ RŸly\|–u-AoR‡ ® ¥A®p-Ÿ‚|qRa-Ÿy-Ÿ˜‚–-ªlRyl¥GŸ7¬Ÿ"ª}oŸu}®aŸ¥®y-tŸy|ª¬Ÿu- R–l-tGŸp }–Ra|Ÿ ˜l֟¥A®¬˜®GŸ®-Ÿ-‚–-ªJ֟'-¸y¬‡ŸlR®7ÖJy¬ŸJ|Ÿ"ª|oRa|Ÿ‚–®R¸¬Al-‡Ÿ"-pŸl˜ | y¬GŸ o-pŸª-¸y¬ŸoR˜ Ÿ ¬a–¬˜‡Ÿ'Ÿ‚–®RAlªy¬uŸ–-®lRŸ7ÖJ®lR˜®Ÿ˜ -qRŸª-qA®¬tŸ®RŸ˜ª|luŸ u}®alRuGŸp }–¬Ÿ7ÖJ®lRŸ–|7ltGŸA|Ÿ ¬qp|Ÿ‚| –-\lGŸ7¬²ŸylRŸ®-‚-ulÖ -tŸy|ª¬AiŸ ly\|–u-Aol‡

A więc JAK sprawić, by Twój mózg zaczął traktować projektowanie witryn internetowych tak jak głodnego tygrysa? ˜ ylRoԟJªlRŸJ–|alFŸ‚|ª|qy-ŸlŸ¸u¥Jy-Ÿ|–-®Ÿ˜®¬7˜®-ŸlŸ7-–J®lRoŸR\Rp ¬ªy-‡Ÿ|ª|qy-ŸJ–|a-Ÿ‚|qRa-Ÿy-Ÿ‚|ª -–®-yl¥‡Ÿ'lR˜®Ÿ |A®¬ªl²AlRGŸ¸RŸoR˜ R²ŸªŸ˜ -ylRŸy-¥A®¬ÉŸ˜l֟y-ªR Ÿy-o –¥JylRo˜®¬AiŸ–®RA®¬ŸlŸoRŸ®-‚-ulÖ -ÉGŸoR²qlŸAlÔaqRŸ7ÖJ®lR˜®Ÿ˜|7lRŸª7lo-tŸŸ J|Ÿat|ª¬ŸoRJyRŸlŸ RŸ˜-uRŸly\|–u-AoR‡Ÿ|Ÿª¬˜ -–A®-oÔARoŸqlA®7lRŸ‚|ª }–®R͟"ª}oŸu}®aŸ‚|ªlRFŸlRŸª¬J-oRŸulŸ˜lÖGŸ7¬Ÿ7¬t|ŸŸ  |ŸJq-ŸylRa|Ÿª-¸yRGŸ-qRŸ|yŸAlÔaqRŸlŸAlÔaqRGŸlŸAlÔaqRŸ‚- –®¬Ÿy-Ÿ ÖŸ˜-uԟ–®RA®GŸªlÖAŸ‚RªylRŸoR˜ Ÿ|y-ŸoRJy-pŸª-¸y-‘‡ ®¬7˜®¬uŸ˜‚|˜|7RuŸoR˜ Ÿ–|7lRylRŸ Ra|GŸA|Ÿ®ªlÖp˜®-Ÿ-p ¬ªy|²ÉŸu}®a¥ŸWŸªŸ˜®A®Ra}qy|²AlŸ–}¸yRa|Ÿ ¬‚¥Ÿ-p ¬ªy|²ÉŸu}®a¥‡Ÿ ªR˜ lRŸª¬ulRyl|yRŸy-Ÿ‚|‚–®RJylRoŸ˜ –|ylRŸ˜ -y|ªlԟªt-²ylRŸRqRuRy Ÿ Ra|Ÿ–|®ªlÔ®-yl-‡Ÿ'RŸª˜®¬˜ plAiŸ ¬AiŸ‚–®¬‚-Jp-AiŸ J|ªlRJ®l|y|GŸ¸RŸª˜‚|u-a-oԟ|yRŸp|–®¬˜ yԟJq-Ÿy-˜Ÿ‚–-A֟u}®a¥‡Ÿ–®¬pt-J|ª|GŸ7-J-yl-Ÿ‚|p-®¥oÔGŸ¸RŸ¥ulR˜®A®-ylRŸ˜t}ªŸ ªŸ|7–Ö7lRŸ|‚l˜¬ª-y¬AiŸ‚–®R®ŸylRŸ|7–-®p}ªŸ„ªŸ‚–®RAlªlR͘ ªlRŸJ|Ÿ¥ulR˜®A®-yl-ŸlAiŸªŸlyy¬uŸulRo˜A¥Ÿ˜ –|y¬GŸy-Ÿ‚–®¬pt-JŸ ªŸ‚|J‚l˜lRŸ|7–-®p-ŸA®¬Ÿ®ª¬pt¬uŸ Rp²AlR…Ÿ®u¥˜®-Ÿu}®aŸJ|Ÿ‚–}7¬Ÿ®–|®¥ulRyl-GŸo-plRŸ‚|ªlÔ®-yl-Ÿl˜ ylRoԟ‚|ulÖJ®¬Ÿ˜t|ª-ulŸ lŸ|7–-®plRuGŸA|Ÿ‚|ª|J¥oRŸ‚|7¥J®RylRŸªlÖp˜®RoŸqlA®7¬ŸyR¥–|y}ª‡Ÿ'lÖp˜®-ŸqlA®7-ŸyR¥–|y}ªŸ®|˜ -oRŸ‚|7¥J®|y-ŸYŸªlÖp˜®RŸ ˜®-y˜RŸy-Ÿ |GŸ¸RŸy-˜®Ÿu}®aŸ®–|®¥ulRGŸl¸ŸoR˜ Ÿ |ŸpªR˜ l-GŸy-Ÿp }–ÔŸª-– |Ÿ®ª–}Alɟ¥ª-a֟lŸp }–ÔŸ7¬ÉŸu|¸RŸy-qR¸¬Ÿ®-‚-ulÖ -ɇ  ¬qŸp|yªR–˜-A¬oy¬Ÿ‚|u-a-GŸ‚|ylRª-¸Ÿq¥J®lRŸ®-®ª¬A®-oŸ®ª–-A-oԟªlÖp˜®ÔŸ¥ª-aÖGŸplRJ¬Ÿª¬J-oRŸluŸ˜lÖGŸ¸RŸ˜ÔŸ¥A®R˜ ylp-ulŸ –|®u|ª¬‡ŸA®Rp¥oRŸ˜l֟|JŸylAiŸª RJ¬GŸ¸RŸ7ÖJԟy-JÔ¸-qlŸ®-Ÿly\|–u-Ao-ulŸlŸ|J‚|ªlRJyl|Ÿ|J‚|ªl-J-ql‡Ÿ|ŸoRJy-pŸ ylR˜-u|ªl RGŸJq-Ÿ"ª|oRa|Ÿu}®a¥ŸylRŸu-Ÿ®y-A®Ryl-GŸ¸RŸp|yªR–˜-Ao-‘Ÿ|J7¬ª-Ÿ˜l֟‚|ulÖJ®¬Ÿ"|7ԟ-Ÿp˜lÔ¸pԇŸ+ŸJ–¥alRoŸ ˜ –|y¬ŸoR²qlŸp˜lÔ¸p-Ÿ‚l˜-y-ŸoR˜ Ÿ˜¥Ai¬uGŸ\|–u-qy¬uŸ˜ ¬qRuGŸ"ª}oŸu}®aŸ‚|˜ –®Ra-Ÿoԟ‚|J|7ylRŸo-pŸ˜lRJ®RylRŸy-Ÿª¬pt-J®lRŸŸ ªŸ˜-qlŸ‚RtyRoŸ7lR–y¬AiŸ˜t¥Ai-A®¬‡Ÿ|¸y-Ÿ˜|7lRŸª RJ¬Ÿ‚|®ª|qlɟy-ŸJ–®Rupև 7–-®plŸlŸ˜ ¬qŸp|yªR–˜-A¬oy¬Ÿ |ŸoRJy-pŸ ¬qp|Ÿ‚|A®Ô RpV

JESTEuTUTAJ*AKKORZYSTA¿ZTEJKSI’˜KI

9^Y MY d\YLSVSÄWc$ #¸¬ql²u¬Ÿ|7–-®p}ªGŸ‚|ylRª-¸Ÿ"ª}oŸu}®aŸoR˜ Ÿy-˜ -ªl|y¬Ÿy-ŸRqRuRy ¬Ÿªl®¥-qyRGŸ-ŸylRŸy-Ÿ Rp˜ ‡ŸŸoR²qlŸ Ai|J®lŸ|Ÿu}®aGŸ|7–-®Ÿy-‚–-ªJ֟ª-– ŸoR˜ Ÿ ¬qRŸA|Ÿ ¬˜lÔAŸ˜t}ª‡Ÿ p|–|Ÿ Rp˜ ŸlŸ|7–-®plŸª˜‚}tJ®l-t-oԟ ®RŸ˜|7ÔGŸ|˜-J®-u¬Ÿ Rp˜ ŸªŸ|7–-®p-AiGŸ‚|ylRª-¸Ÿu}®aŸJ®l-t-Ÿ7-–J®lRoŸª¬J-oylRGŸplRJ¬Ÿ Rp˜ Ÿ ¥ulR˜®A®|y¬ŸoR˜ ŸªRªyÔ –®ŸRqRuRy ¥GŸJ|Ÿp }–Ra|Ÿ˜l֟|Jy|˜lGŸ-ŸylRŸ®y-oJ¥oRŸ˜l֟ªŸ‚|J‚l˜lRŸ A®¬Ÿ R¸ŸaJ®lR²ŸªŸ –R²AlŸat}ªyRo‡ #¸¬ª-u¬Ÿ‚|ª }–®RÍGŸ‚–®Rp-®¥oÔAŸ ÖŸ˜-uԟpªR˜ l֟y-Ÿ–}¸yRŸ˜‚|˜|7¬ŸlŸ®-Ÿ‚|u|Aԟ–}¸y¬AiŸ ¬‚}ªŸ uRJl}ªGŸ|Jy|˜®ÔAŸ˜l֟J|Ÿ–}¸y¬AiŸ®u¬˜t}ªŸªŸARq¥Ÿ®ªlÖp˜®Ryl-Ÿ˜®-y˜¬Ÿy-Ÿ |GŸ¸RŸ –R²ÉŸ®|˜ -ylRŸ ®-p|J|ª-yl-ŸªŸªlÖARoŸyl¸ŸoRJy¬uŸ|7˜®-–®RŸu}®a¥‡ '¬p|–®¬˜ ¥oRu¬Ÿ®JoÖAl-ŸlŸ|7–-®plŸªŸ®-˜p-p¥oÔARŸ˜‚|˜|7¬GŸ‚|ylRª-¸Ÿu}®aŸ®ª–-A-Ÿ¥ª-a֟y-Ÿy|ª|²Al‡Ÿ '¬p|–®¬˜ ¥oRu¬Ÿlq¥˜ –-AoRŸlŸlyyRŸ–|®ªlÔ®-yl-Ÿ®-ªlR–-oÔARŸo-pl²Ÿp|u‚|yRy ŸRu|Ao|y-qy¬GŸ‚|ylRª-¸Ÿ u}®aŸ®ª–-A-Ÿ¥ª-a֟y-Ÿ7l|AiRul֟Ru|Aol‡ŸR²qlŸJ-y-Ÿly\|–u-Ao-Ÿ˜‚–-ªl-GŸ¸RŸA|²ŸA®¥oR˜®GŸt- ªlRoŸlŸ 7ÖJ®lRŸoԟ®-‚-ulÖ -ɟWŸy-ªR ŸoR²qlŸ |Ÿ¥A®¥AlRŸ |Ÿ ¬qp|Ÿ®-˜p|A®RylRGŸ–|®7-ªlRylRŸA®¬ŸAlRp-ª|²É‡ '¬p|–®¬˜ ¥oRu¬Ÿ˜‚R–˜|y-ql®|ª-y¬GŸp|yªR–˜-A¬oy¬Ÿ˜ ¬qGŸ‚|ylRª-¸Ÿ"ª}oŸu}®aŸ®ª–-A-ŸªlÖp˜®ÔŸ¥ª-a֟ ª RJ¬GŸaJ¬Ÿ˜ÔJ®lGŸ¸RŸ¥A®R˜ ylA®¬˜®ŸªŸ–|®u|ªlRGŸyl¸ŸplRJ¬Ÿ7lR–ylRŸ˜t¥Ai-˜®Ÿo-plRo²Ÿ‚–R®Ry -Aol‡Ÿ"ª}oŸ u}®aŸ®-Ai|ª¥oRŸ˜l֟ -pŸy-ªR Ÿª RJ¬GŸaJ¬ŸA®¬ -˜®‡ 'Ÿp˜lÔ¸ARŸ®y-oJ¥oRŸ˜l֟‚|y-JŸU°ŸÉªlA®RÍGŸ‚|ylRª-¸Ÿ"ª}oŸu}®aŸqR‚lRoŸ˜l֟¥A®¬ŸlŸªlÖARoŸ ‚-ulÖ -GŸplRJ¬ŸA|²Ÿ–|7l˜®GŸ-ŸylRŸ ¬qp|Ÿ|Ÿ ¬uŸA®¬ -˜®‡Ÿ¼ªlA®Ryl-Ÿ˜ÔŸª¬u-a-oÔARGŸ-qRŸJ-Ÿ˜l֟oRŸ ª¬p|y-ÉGŸ‚|ylRª-¸Ÿªt-²ylRŸ -plŸ‚|®l|uŸ –¥Jy|²AlŸ‚–R\R–¥oRŸªlÖp˜®|²ÉŸ|˜}7‡ '¬p|–®¬˜ ¥oRu¬Ÿ–}¸yRŸ˜ ¬qRŸy-¥plGŸ‚|ylRª-¸ŸplRJ¬Ÿ"¬Ÿu|¸R˜®Ÿq¥7lɟ‚–|ARJ¥–¬Ÿ|u-ªl-yRŸp–|pŸ‚|Ÿ p–|p¥GŸp |²Ÿlyy¬Ÿª|qlŸy-o‚lR–ªŸ˜‚|o–®Rɟ®Ÿ˜®R–˜®RoŸ‚R–˜‚Rp ¬ª¬GŸ-ŸoR˜®A®RŸp |²ŸAiARŸ‚|Ÿ‚–|˜ ¥Ÿ®|7-A®¬ÉŸ ‚–®¬pt-J‡ŸR®Ÿª®aqÖJ¥Ÿy-Ÿ‚–R\R–RyAoRŸªŸ®-p–R˜lRŸ¥A®Ryl-Ÿ˜l֟p-¸J¬Ÿ˜p|–®¬˜ -GŸ‚- –®ÔAŸy-Ÿ ÖŸ˜-uԟ –R²ÉŸ ‚–®RJ˜ -ªl|yԟy-Ÿ–}¸yRŸ˜‚|˜|7¬‡ +-ulR˜®A®-u¬Ÿ –R²ÉŸ‚–®R®y-A®|yԟJq-Ÿ|7¥Ÿ‚}tp¥qŸu}®a|ª¬AiGŸ‚|ylRª-¸ŸluŸªlÖp˜®-ŸA®Ö²ÉŸ"ª|oRa|Ÿ u}®a¥Ÿ®|˜ -ylRŸ®--ya-¸|ª-y-GŸ ¬uŸªlÖp˜®-Ÿ7ÖJ®lRŸ˜®-y˜-GŸ¸RŸy-¥A®¬˜®Ÿ˜l֟A®Ra|²ŸlŸ |Ÿ®-‚-ulÖ -˜®GŸ -Ÿ -p¸RŸJt¥¸RoŸ‚|®|˜ -ylR˜®Ÿ˜p¥‚l|y¬‡Ÿ|ylRª-¸Ÿ‚–-A-Ÿ®ŸoRJyԟ‚}tp¥qԟu}®a¥Ÿ|®y-A®-ŸA®Ö˜ |GŸ ¸RŸJ–¥a-Ÿu-Ÿ˜®-y˜ÖŸ|J‚|A®ÔÉGŸ7ÖJ®lR˜®Ÿu}atŸ¥A®¬ÉŸ˜l֟ª¬J-oylRoŸlŸ‚–®R®ŸJt¥¸˜®¬ŸA®-˜‡ #ulR˜®A®-u¬ŸªŸp˜lÔ¸ARŸil˜ |–lRŸlŸÉªlA®Ryl-Ÿ‚–R®Ry ¥oÔARŸªlÖARoŸyl¸ŸoRJRyŸ‚¥yp ŸªlJ®Ryl-GŸ‚|ylRª-¸Ÿ u}®aŸ¥A®¬Ÿ˜l֟ªŸ˜‚|˜}7Ÿ‚|atÖ7l|y¬GŸplRJ¬Ÿ®u¥˜®-Ÿ˜l֟a|ŸJ|Ÿ|ARyŸlŸ˜ÔJ}ª‡ ®¥A-u¬Ÿª¬®ª-yl-ŸWŸ®-ulR˜®A®-u¬ŸÉªlA®Ryl-Ÿ|–-®Ÿ‚¬ -yl-GŸy-Ÿp }–RŸylRŸ®-ª˜®RŸl˜ ylRoRŸ‚–|˜ -Ÿ |J‚|ªlRJ´GŸ‚|ylRª-¸Ÿ"ª}oŸu}®aŸ¥A®¬Ÿ˜l֟lŸ®-‚-ulÖ ¥oRGŸplRJ¬Ÿu¥˜lŸy-JŸA®¬u²Ÿ‚|‚–-A|ª-ɇŸ|u¬²qŸ |Ÿ ¬uŸWŸylRŸu|¸y-Ÿ‚–®RAlR¸Ÿª¬–®R´7lɟªt-˜yRa|ŸAl-t-GŸ‚- –®ÔAŸoRJ¬ylRŸy-ŸlyyRŸ|˜|7¬ŸÉªlA®ÔARŸy-Ÿ ˜lt|ªyl‡Ÿ|t|¸¬ql²u¬Ÿ˜®A®Ra}qy¬AiŸ˜ -–-ÍGŸ¸R7¬²GŸAlÖ¸p|Ÿ‚–-A¥oÔAGŸ˜p¥‚l-tŸ˜l֟ª¬tÔA®ylRŸy-Ÿªt-²Alª¬AiŸ –®RA®-Ai‡ŸµR7¬²ŸylRŸ‚|²ªlÖA-tŸª¬˜ltp¥Ÿ-ylŸoRJyRa|ŸJ|J- p|ªRa|ŸJRyJ–¬ ¥Ÿy-Ÿ‚–®R ª|–®RylRŸ –¥JyRa|Ÿ J|Ÿ®–|®¥ulRyl-Ÿ‚–®¬pt-J¥ŸA®¬Ÿ‚–}7¬Ÿ‚–®Ra–¬®lRyl-Ÿ˜l֟‚–®R®Ÿ‚–®Rt-J|ª-y¬Ÿ¸-–a|yRuŸq¥7Ÿ‚–®R˜-JylRŸ q-p|ylA®y¬Ÿ Rp˜ ‡ 'Ÿ‚–R®Ry |ª-y¬AiŸil˜ |–l-AiGŸ‚–®¬pt-J-AiŸlŸ|7–-®p-AiŸª¬˜ Ö‚¥oԟq¥J®lRGŸ‚|ylRª-¸ŸWŸy|ŸA}¸VŸWŸ ‚|ylRª-¸Ÿ"¬Ÿ˜-uŸoR˜ R²ŸA®t|ªlRplRu‡ŸŸ"ª}oŸu}®aŸ®ª–-A-ŸªlÖp˜®ÔŸ¥ª-a֟y-Ÿq¥J®lŸyl¸Ÿy-Ÿ‚–®RJul| ¬‡7PROWADZENIE

Jazda próbna %)7;<:B 7–z?-3

7PROWADZENIE

+ Y^Y MY WYÒO]d d\YLS¨ Lc ]U¸YXS¨

]aœT WœdQ NY ZY]¸_]dOº]^aK '¬p|y-ql²u¬Ÿ˜ª|oԟA®Ö²ÉŸ‚–-A¬‡ŸR˜® -Ÿ®-qR¸¬Ÿ|JŸlR7lR‡Ÿ|yl¸˜®RŸ ª˜p-®}ªplŸ |Ÿ ¬qp|Ÿ‚|A®Ô Rp‡Ÿ'˜t¥Ai-oŸ˜l֟ªŸ˜ª}oŸu}®aŸlŸ˜‚–-ªJ´GŸŸ A|ŸoR˜ ŸªŸ"ª|luŸ‚–®¬‚-Jp¥Ÿ˜p¥ RA®yRGŸ-ŸA|ŸylR‡Ÿ–}7¥oŸy|ª¬AiŸ–|®ªlÔ®-͇

7YTNIJTOIPRZYKLEJ NALODÎWCEPij wodę. Dużo wody.

Zwolnij. Im więcej zrozumiesz, tym mniej będziesz musiał uczyć się na pamięć. lRŸ|a–-ylA®-oŸ˜l֟ ¬qp|ŸJ|ŸA®¬ -yl-‡Ÿ+- –®¬u-oŸ˜l֟lŸ‚|u¬²q‡Ÿ lRJ¬ŸªŸp˜lÔ¸ARŸ®-J-yRŸoR˜ Ÿ‚¬ -ylRGŸylRŸ‚–®R˜p-p¥oŸ|JŸ–-®¥Ÿ J|Ÿ|J‚|ªlRJ®l‡Ÿ'¬|7–-´Ÿ˜|7lRGŸ¸RŸp |²Ÿy-‚–-ªJ֟®-J-oRŸlŸ  |Ÿ‚¬ -ylR‡Ÿ'ŸluŸ7-–J®lRoŸ‚|atÖ7l|y¬Ÿ˜‚|˜}7Ÿ7ÖJ®lRŸ‚–-A|ª-tŸ ! "ª}oŸu}®aGŸ ¬uŸªlÖp˜®-Ÿ7ÖJ®lRŸ˜®-y˜-GŸ¸RŸ˜l֟A®Ra|²Ÿy-¥A®¬˜®Ÿ lŸA|²Ÿ®-‚-ulÖ -˜®‡Wykonuj ćwiczenia. Rób własne notatki. #ulR²Alql²u¬ŸoRŸ ¥ŸJq-ŸlR7lRGŸ-qRŸaJ¬7¬²u¬Ÿ|JŸ–-®¥ŸoRŸ ª¬p|y-qlGŸ‚–®¬‚|uly-t|7¬Ÿ |Ÿ‚|‚–|˜®RylRŸp|a|²GŸ7¬Ÿ®–|7ltŸŸ ®-ŸlR7lRŸ‚|u‚pl‡Ÿ-ŸÉªlA®Ryl-ŸylRŸu|¸R˜®Ÿ ¬qp|Ÿ‚- –®RɇŸ +t-‚Ÿ®-Ÿ|t}ªRp‡Ÿ˜ ylRoRŸuy}˜ ª|ŸJ|ª|J}ªŸy-Ÿ |GŸ¸RŸ -p ¬ªy|²ÉŸ\l®¬A®y-ŸªŸ –-pAlRŸ¥A®Ryl-Ÿ˜l֟u|¸RŸ‚|‚–-ªlɟ ˜p¥ RA®y|²ÉŸ Ra|Ÿ‚–|AR˜¥‡Niech książka ta będzie ostatnią rzeczą, jaką czytasz przed pójściem spać. Ÿ‚–®¬y-ouylRoŸ|˜ - ylԟ–®RA®ÔŸª¬u-a-oÔAԟª¬˜ltp¥‡Ÿ®Ö²ÉŸ ‚–|AR˜¥Ÿ¥A®Ryl-Ÿ˜l֟„ªŸ˜®A®Ra}qy|²AlŸ –-y˜\R–ŸJ|Ÿ‚-ulÖAlŸ Jt¥a| –ª-tRo…Ÿ®-Ai|J®lŸo¥¸Ÿ‚|Ÿ|Jt|¸Ryl¥Ÿp˜lÔ¸pl‡Ÿ"ª}oŸu}®aŸ ‚| –®R7¥oRŸ –|Ai֟A®-˜¥ŸJq-Ÿ˜lR7lRGŸ7¬Ÿu}AŸ‚–®R ª|–®¬ÉŸ ly\|–u-AoR‡ŸR²qlŸªŸA®-˜lRŸ Ra|ŸR -‚¥Ÿ‚–®Rp-¸R˜®Ÿu¥Ÿy|ªRŸ ªl-J|u|²AlGŸ¥ –-Al˜®ŸA®Ö²ÉŸ Ra|GŸA®Ra|Ÿªt-²ylRŸ˜l֟y-¥A®¬tR²‡Mów o tym, co czytasz. Na głos. }ªlRylRŸ‚|7¥J®-ŸlyyԟA®Ö²ÉŸu}®a¥‡ŸR²qlŸ‚–}7¥oR˜®ŸA|²Ÿ ®–|®¥ulRɟ-q7|Ÿ®ªlÖp˜®¬ÉŸ˜®-y˜ÖŸy-Ÿ‚}´ylRo˜®RŸ‚-ulÖ -ylRŸ A®Ra|²GŸ‚|ªlRJ®Ÿ |Ÿy-Ÿat|˜‡ŸŸoR˜®A®RŸqR‚lRoFŸ˜‚–}7¥oŸ |Ÿp|u¥²Ÿ y-Ÿat|˜Ÿª¬ t¥u-A®¬É‡ŸÖJ®lR˜®Ÿ˜l֟ª}ªA®-˜Ÿ˜®¬7AlRoŸ¥A®¬tŸlŸ7¬ÉŸ u|¸RŸ|Jp–¬oR˜®Ÿly\|–u-AoRGŸp }–¬AiŸylRŸ|Jy| |ª-tR²GŸplRJ¬Ÿ A®¬ -tR²Ÿ|ŸylAiŸªŸp˜lÔ¸AR‡

Słuchaj swojego mózgu. +ª–-A-oŸ¥ª-a֟y-Ÿ |GŸA®¬ŸylRŸoR˜ Ÿ‚–®Rt-J|ª-y¬‡ŸR²qlŸ ®-¥ª-¸¬˜®GŸ¸RŸ®-A®¬y-˜®Ÿ‚|ulo-ɟylRp }–RŸly\|–u-AoRŸ -q7|Ÿ®-‚|uly-˜®GŸA|Ÿªt-²ylRŸ‚–®RA®¬ -tR²GŸ®–}7Ÿ˜|7lRŸ ‚–®R–ªÖ‡ŸlRJ¬Ÿ‚–®Rp–|A®¬˜®Ÿ‚RªlRyŸ‚¥yp GŸylRŸ7ÖJ®lR˜®Ÿ ˜l֟˜®¬7AlRoŸ¥A®¬tGŸ‚–}7¥oÔAŸª7lɟ˜|7lRŸJ|Ÿat|ª¬Ÿp|qRoyRŸ ly\|–u-AoR‡Ÿ|¸R˜®ŸªŸ RyŸ˜‚|˜}7Ÿ®-˜®p|J®lɟA-tRu¥Ÿ ‚–|AR˜|ªlŸy-¥pl‡ Poczuj coś. "ª}oŸu}®aŸu¥˜lŸªlRJ®lRÉGŸ¸RŸ |GŸA|Ÿ–|7l˜®GŸu-Ÿ®y-A®RylR‡Ÿ +--ya-¸¥oŸ˜l֟ªŸA®¬ -yRŸil˜ |–lR‡Ÿ'¬u¬²q-oŸªt-˜yRŸ ‚|J‚l˜¬ŸJ|Ÿ®JoÖɇŸilAi| -ylRŸ®ŸylR²ulR˜®yRa|ŸJ|ªAl‚¥Ÿ oR˜ ŸlŸ -pŸqR‚˜®RŸ|JŸylR|JA®¥ª-yl-ŸylA®Ra|‡

Czytaj części „Nie istnieją głupie pytania”. ®¬ -oŸoRŸª˜®¬˜ plR‡ŸlRŸ˜ÔŸ |Ÿ|‚Ao|y-qyRŸª˜ -ªplŸ®Ÿ J|J- p|ª¬ulŸly\|–u-Ao-ul‡Ÿ"|ŸA®Ö²ÉŸ‚|J˜ -ª|ªRoŸ –R²AlŸ p˜lÔ¸pl[ŸlRŸ‚|ulo-oŸlAi‡"

"ª}oŸu}®aŸJ®l-t-Ÿy-oqR‚lRoGŸplRJ¬Ÿ| |A®|y¬ŸoR˜ ŸJ¥¸ÔŸ lq|²Alԟ‚t¬y}ª‡ŸJª|JylRylRŸ„p }–RŸu-ŸulRo˜ARGŸ®-yluŸ ‚|A®¥oR˜®Ÿ˜l֟˜‚–-ayl|y¬…Ÿ|˜t-7l-Ÿ\¥ypAoRŸ‚|®y-ªA®R‡

#

Projektuj i buduj strony internetowe. ˜ ylRoRŸ ¬qp|ŸoRJy-ŸuR |J-Ÿ®|˜ -yl-ŸJ|²ªl-JA®|y¬uŸ ‚–|oRp -y RuŸªl –¬yŸly R–yR |ª¬AiŸWŸ‚–|oRp |ª-ylRŸ lŸ ª|–®RylRŸªl –¬yŸly R–yR |ª¬Ai‡Ÿ"|Ÿu|¸RŸ|®y-A®-ɟ  ª|–®RylRŸ¥pt-J}ªŸ˜ –|yŸy-Ÿp-– ARŸ‚-‚lR–¥GŸ˜|– |ª-ylRŸ p-– ŸªŸARq¥Ÿ®7¥J|ª-yl-Ÿ-–Ail Rp ¥–¬Ÿly\|–u-AolŸA®¬Ÿ‚l˜-ylRŸ uy}˜ ª-Ÿp|J¥Ÿ ‡Ÿi|J®lŸ|Ÿ |GŸ¸RŸylaJ¬ŸylRŸ˜ -ylR˜®Ÿ˜l֟ ²ªlR y¬uŸ‚–|oRp -y RuŸªl –¬yGŸoR²qlŸ7ÖJ®lR˜®Ÿ ¬qp|ŸŸ |Ÿ ¬uŸA®¬ -tŸWŸu¥˜l˜®Ÿ |Ÿ–|7lɇŸ-u¬ŸlŸªlRqRŸu|¸qlª|²AlŸ ‚–-p ¬A®yRa|Ÿ–|®ªlo-yl-Ÿ˜ª|lAiŸ¥ulRoÖ y|²AlŸWŸªŸp-¸J¬uŸ –|®J®l-qRŸ®y-oJ¥oԟ˜l֟ɪlA®Ryl-Ÿ‚–®RJ˜ -ªl-oÔARŸ‚–|7qRuŸ J|Ÿ–|®ªlÔ®-yl-Ÿq¥7Ÿ‚¬ -oÔARŸ|Ÿ"ª|oRŸ®J-ylRŸªŸo-plRo²Ÿ pªR˜ llGŸy-JŸp }–ÔŸu¥˜l˜®Ÿ˜l֟®-˜ -y|ªlɇŸlRŸ‚|ulo-oŸlAiŸ ®- RuŸWŸJ¥¸-ŸA®Ö²ÉŸ‚–|AR˜¥Ÿ¥A®Ryl-Ÿ˜l֟®-Ai|J®lŸª RJ¬GŸ plRJ¬Ÿ˜-u|J®lRqylRŸ‚–-A¥oR˜®Ÿy-JŸÉªlA®Ryl-ul‡ŸŸ |Ÿp-¸JRa|ŸÉªlA®Ryl-ŸJ|tÔA®|yRŸoR˜ Ÿ–|®ªlÔ®-ylRGŸ Jq- Ra|ŸoR²qlŸy-ŸA®¬u²Ÿ¥ pylR˜®GŸylRŸ|7-ªl-oŸ˜l֟˜‚|o–®Rɟ y-Ÿ–|®ªlÔ®-ylRGŸoRJy-pŸ‚–®RJ RuŸ˜‚–}7¥oŸ˜-uŸ‚|–-J®lɟ ˜|7lRŸ®Ÿ‚–|7qRuRu‡ŸŸ®JRA¬J|ª-ylRŸª¬p|y-oŸª˜®¬˜ plRŸ ɪlA®Ryl-GŸ®-yluŸ‚–®RoJ®lR˜®ŸJ|Ÿp|qRoyRoŸA®Ö²AlŸp˜lÔ¸pl‡

JESTEuTUTAJ*AKKORZYSTA¿ZTEJKSI’˜KI

AKÒXO SXPY\WKMTO lylRo˜®-Ÿp˜lÔ¸p-Ÿ˜t¥¸¬ŸJ|Ÿy-¥plGŸqRA®ŸylRŸoR˜ Ÿu- R–l-tRuŸ´–}Jt|ª¬u‡ŸRq|ª|Ÿ|J-–ql²u¬Ÿoԟ®RŸ ª˜®¬˜ plRa|GŸA|Ÿu|at|7¬Ÿ®-pt}Alɟ‚–|AR˜Ÿ¥A®Ryl-Ÿ˜l֟ Ra|GŸy-JŸA®¬uŸ‚–-A¥oRu¬ŸªŸJ-y¬uŸulRo˜A¥‡Ÿ –®¬Ÿ‚lR–ª˜®RoŸqRp ¥–®RŸu¥˜l˜®Ÿ®-A®Ôɟ|JŸ‚|A®Ô p¥GŸ‚|ylRª-¸Ÿp˜lÔ¸p-Ÿ -ŸA®¬ylŸ‚RªyRŸ®-t|¸Ryl-Ÿ J| ¬A®ÔARŸ Ra|GŸA|Ÿo¥¸ŸªlJ®l-tR²ŸlŸA®Ra|Ÿ˜l֟y-¥A®¬tR²‡Ÿ Zaczynamy od przedstawienia jednej z najważniejszych kwestii w projektowaniu witryn internetowych — czyli samego procesu projektowania — a później przechodzimy do bardziej szczegółowych zagadnień. –|AR˜Ÿ‚–|oRp |ª-yl-ŸoR˜ Ÿ‚|J˜ -ªÔŸ˜ ª|–®Ryl-Ÿ²ªlR ylRŸª¬aqÔJ-oÔARoŸ˜ –|y¬Ÿly R–yR |ªRo‡Ÿ-¸J¬Ÿ p–|pŸ‚–®¬7ql¸-Ÿl֟J|ŸqR‚˜®¬AiŸ˜ –|yŸly R–yR |ª¬AiGŸ-Ÿ‚|ŸJ–|J®RŸ ª|–®¬˜®Ÿª˜®¬˜ p|Ÿ‚|Ÿp|qRlFŸŸ |JŸuR -\|–¬Ÿªl®¥-qyRoŸ‚|Ÿu-‚ÖŸ˜ –|y¬‡Ÿ|‚lR–|ŸplRJ¬Ÿ®–|®¥ulR˜®ŸA-t¬Ÿ‚–|AR˜Ÿ‚–|oRp |ª-yl-Ÿ ªl –¬yŸly R–yR |ª¬AiGŸ7ÖJ®lR˜®Ÿu}atŸ®-oÔɟ˜l֟˜®A®Ra}t-ulŸlŸ®-A®Ôɟ7¥J|ª-ɟ˜ –|y¬‡Ÿ Zalecamy pisanie kodu XHTML i CSS zgodnego ze standardami. -t¬Ÿp|JŸ‚l˜-y¬Ÿ‚–®R®ŸlR7lRŸªŸ –-pAlRŸqRp ¥–¬Ÿp˜lÔ¸plŸ7ÖJ®lRŸ®a|Jy¬Ÿ®RŸ˜ -yJ-–J-ulŸ ly R–yR |ª¬ul‡Ÿ-Ÿ |ŸJq-Ÿy-˜Ÿ|a–|uyRŸ®y-A®RylRŸlŸ®ŸA-tԟ˜ -y|ªA®|²Alԟ‚|Jp–R²q-u¬GŸŸ ¸RŸ®–|®¥ulRylRŸu¬²qRyl-ŸªŸp- Ra|–l-AiŸ˜ -yJ-–J}ªŸlŸ‚l˜-ylRŸp|J¥Ÿ®a|JyRa|Ÿ®ŸylulŸ„("Ÿ ‡°Ÿ  –lA ŸlŸ Ÿ¤‡…ŸoR˜ ŸoRJyԟ®ŸARAiŸ¥ -qRy |ª-yRa|Ÿ‚–|oRp -y -Ÿªl –¬yŸly R–yR |ª¬Ai‡ŸlRŸ ®y-oJ®lR˜®ŸªŸp|J-AiŸ -7RqGŸp }–RŸ®|˜ -t¬Ÿª¬p|–®¬˜ -yRŸJ|Ÿ˜ ª|–®Ryl-Ÿ¥pt-J¥Ÿ˜ –|y¬GŸly\|–u-AolŸŸ |Ÿ˜ ¬q¥Ÿª‚qRAl|y¬AiŸªŸp|JŸ"GŸ-Ÿª˜®¬˜ plRŸ®y-A®ylplŸ

Ÿ7ÖJԟ‚|‚–-ªylRŸ®-upylÖ R‡Ÿ Wszystkie kody z niniejszej książki dostępne są na serwerze FTP. 'lÖp˜®|²ÉŸ‚–|oRp }ªŸªŸp˜lÔ¸ARŸª¬u-a-Ÿ‚|7–-yl-Ÿp|J}ªŸJq-Ÿ|p–R²q|yRa|Ÿ–|®J®l-t¥‡Ÿ"-pŸ y-‚–-ªJ֟y-oqR‚lRoŸ7ÖJ®lRŸ‚|7–-ɟª˜®¬˜ plRŸ‚qlplŸ®-–-®Ÿy-Ÿ‚|A®Ô p¥GŸ7¬²Ÿul-tŸoRŸ‚|JŸ–ÖpÔGŸplRJ¬Ÿ 7ÖJ®lR˜®Ÿ‚–-A|ª-tŸy-JŸp|qRoy¬ulŸ‚–|oRp -ul‡Ÿ®-˜-ulŸ7ÖJ®lRu¬Ÿ‚–|˜lqlŸ|Ÿª‚–|ª-J®RylRŸ®ul-yŸŸ J|Ÿp|J¥GŸp }–¬Ÿo¥¸Ÿl˜ ylRoRGŸJq- Ra|ŸylRp }–RŸ‚qlplŸ¥J|˜ Ö‚yl-u¬ŸªŸªR–˜olŸ‚–®RJ‘Ÿ|–-®Ÿ‚|‘‡Ÿ Nie objaśniamy w pełni każdego fragmentu kodu. +-pt-J-u¬GŸ¸RŸ®y-˜®ŸlŸ–|®¥ulR˜®Ÿp|JŸ("Ÿ|–-®Ÿ GŸJq- Ra|ŸylRŸu-Ÿ˜Ry˜¥Ÿª¬o-²yl-ɟ ª˜®¬˜ plAiŸoRa|Ÿ˜®A®Ra}t}ª‡Ÿu-ªl-u¬Ÿy-oª-¸ylRo˜®RŸpªR˜ lRGŸ-Ÿ‚qlplGŸp }–RŸu|¸R˜®Ÿ‚|7–-ɟ ®Ÿ˜R–ªR–-Ÿ "GŸ˜ÔŸJ|7–®RŸ¥J|p¥uRy |ª-yR‡Ÿ-ulÖ -oGŸAiARu¬GŸ7¬²ŸªŸª¬ylp¥ŸqRp ¥–¬Ÿp˜lÔ¸plŸ˜ -tŸ ˜l֟qR‚˜®¬uŸ‚–|oRp -y RuŸªl –¬yŸly R–yR |ª¬AiGŸ-ŸylRŸ‚|®y-tŸª˜®¬˜ plRŸ®-ªlt|²AlŸ("ŸlŸ ‡ Ÿ Ÿ7PROWADZENIE

7PROWADZENIE

Pojęcie „szkic” równoznaczne jest z wykorzystywanym czasami terminem „storyboard”. ®plARŸª‚–|ª-J®lql²u¬Ÿo-p|ŸuR |J֟˜®¬7plRa|Ÿ®-‚l˜¬ª-yl-Ÿ‚|u¬˜t}ªŸy-Ÿ‚–|oRp Ÿ7R®Ÿ  –-ARyl-Ÿuy}˜ ª-ŸA®-˜¥Ÿy-Ÿ‚l˜-ylRŸp|J¥‡Ÿ ®plARŸ RŸ‚–®¬‚|uly-oԟ˜ |˜|ª-yRŸªŸylRp }–¬AiŸ 7–-y¸-AiŸ„Ai|É7¬Ÿ–Rpq-u|ªRoŸq¥7Ÿ\lqu|ªRo…Ÿ˜ |–¬7|-–J¬GŸA®¬qlŸ–|®–¬˜|ª-yRŸpq- plŸA®¬Ÿ˜ARy¬Ÿ \lqu}ª‡Ÿ Zakładamy, że korzystasz z nowoczesnych przeglądarek internetowych. i|ɟJ|t|¸¬ql²u¬Ÿª˜®RqplAiŸ˜ -–-ÍGŸ7¬Ÿp|JŸ®Ÿy-˜®RoŸp˜lÔ¸plŸ7¬tŸ®a|Jy¬Ÿ®RŸª˜®¬˜ plulŸ ‚–®RaqÔJ-–p-ulGŸ‚|ªlylRyR²Ÿ‚–®¬Ÿ‚–-A¬Ÿy-JŸ‚–|oRp -ulŸ®Ÿp˜lÔ¸plŸ¥¸¬ª-ɟy|ª|A®R˜yRoŸ ‚–®RaqÔJ-–plŸ„ -plRoŸo-pŸ l–R\|«GŸ -\-–lŸA®¬Ÿ œŸq¥7Ÿy|ª˜®Ro…‡Ÿi|ɟ˜ –|y¬Ÿ7ÖJԟJ®l-t-t¬Ÿ  -p¸RŸªŸ˜ -–˜®¬AiŸ‚–®RaqÔJ-–p-AiGŸª¬ylplŸu|aԟ7¬ÉŸ–}¸yRGŸ‚|ylRª-¸ŸªlRqRŸ®ŸylAiŸ „˜®A®Ra}qylRŸy R–yR Ÿ «‚q|–R–ŸŸlŸªA®R²ylRo˜®RŸªR–˜oR…Ÿ®-ªlR–-Ÿuy}˜ ª|Ÿ7tÖJ}ª‡Ÿ Ćwiczenia NIE są opcjonalne. ¼ªlA®Ryl-ŸlŸlyyRŸ ¬‚¬Ÿ-p ¬ªy|²AlŸylRŸ˜ÔŸJ|J- p-ulGŸqRA®Ÿ˜ -y|ªlԟA®Ö²ÉŸ‚|J˜ -ª|ªRoŸ ®-ª-– |²AlŸp˜lÔ¸pl‡ŸlRp }–RŸ®ŸylAiŸ‚|u-a-oԟªŸ®-‚-ulÖ ¬ª-yl¥GŸlyyRŸªŸ®–|®¥ulRyl¥GŸŸ -ŸoR˜®A®RŸlyyRŸ‚|u|aԟlŸ®-˜ |˜|ª-ɟ |GŸA®Ra|Ÿ˜l֟y-¥A®¬tR²‡ŸlRŸ‚|ulo-oŸÉªlA®R͇Ÿ Powtórzenia są celowe i ważne. RJyԟ®ŸARAiŸª¬–}¸yl-oÔA¬AiŸp˜lÔ¸plŸ®Ÿ˜R–llŸR-JŸ l–˜ ŸoR˜ Ÿ |GŸ¸RŸAiARu¬GŸ7¬²Ÿy-‚–-ªJ֟ ˜l֟A®Ra|²Ÿy-¥A®¬t‡ŸiARu¬Ÿ R¸GŸ7¬²Ÿ‚|Ÿ˜p|ÍA®Ryl¥Ÿp˜lÔ¸plŸ‚-ulÖ -tGŸA®Ra|Ÿ˜l֟y-¥A®¬tR²‡Ÿ 'lÖp˜®|²ÉŸp˜lÔ¸RpŸ ¬‚¥ŸRyA¬pq|‚RJ¬A®yRa|ŸylRŸ˜t¥¸¬Ÿ Ru¥GŸ7¬ŸA®¬ RqylpŸ®-‚-ulÖ ¬ª-tŸy|ªRŸ ly\|–u-AoRŸlŸ¥ –ª-q-tŸªlRJ®ÖGŸoRJy-pŸARqRuŸ RoŸp˜lÔ¸plŸoR˜ Ÿ¥A®RylRGŸJq- Ra|Ÿ®|7-A®¬˜®GŸŸ ¸RŸylRp }–RŸ®-a-JylRyl-Ÿ‚|o-ªlԟ˜l֟ªŸylRoŸªlÖARoŸyl¸Ÿ–-®‡Ÿ Nasze przykładowe kody HTML i CSS są tak krótkie, jak to możliwe. 'lRu¬Ÿ|JŸA®¬ Rqylp}ªGŸo-pŸ\–¥˜ –¥oÔARŸoR˜ Ÿ‚–®R7lo-ylRŸ˜l֟‚–®R®ŸJªlR²AlRŸªlR–˜®¬Ÿp|J¥Ÿ "ŸA®¬Ÿ Ÿ ¬qp|Ÿ‚|Ÿ |GŸ7¬Ÿ|Jy-qR´ÉŸ RŸJª-ŸªlR–˜®RGŸp }–RŸy-qR¸¬Ÿ®–|®¥ulRɇŸ'lÖp˜®|²ÉŸ ‚–®¬pt-J}ªŸªŸp˜lÔ¸ARŸ‚|p-®-y|ŸªŸy-ouylRo˜®¬uŸu|¸qlª¬uŸp|y Rp²AlRGŸ7¬Ÿ -ŸA®Ö²ÉGŸ p }–ÔŸu-˜®Ÿ|‚-y|ª-ÉGŸ7¬t-Ÿo-˜y-ŸlŸ®–|®¥ul-t-‡ŸlRŸ|A®Rp¥oGŸ¸RŸª˜®¬˜ plRŸ‚–®¬pt-J¬Ÿ7ÖJԟ –|®7¥J|ª-yRŸA®¬Ÿy-ªR Ÿ‚RtyR‡Ÿ+|˜ -t¬Ÿ|yRŸy-‚l˜-yRŸªŸ RyŸ˜‚|˜}7Ÿ˜‚RAo-qylRŸy-Ÿ¥¸¬ RpŸ ‚–|AR˜¥Ÿy-¥A®-yl-ŸlŸylRŸ®-ª˜®RŸ˜ÔŸªŸ‚RtylŸ\¥ypAo|y-qyR‡ #ulR²Alql²u¬Ÿ‚qlplŸ„p|J¬Ÿ"GŸ GŸ|7–-®plGŸ‚RtyRŸ˜ –|y¬Ÿly R–yR |ªR…ŸªŸy R–yRAlRGŸŸ 7¬²Ÿu}atŸoRŸ˜p|‚l|ª-ɟlŸªpqRlɟ7R®‚|²–RJyl|ŸJ|ŸRJ¬ |–-Ÿ Rp˜ ¥‡Ÿ+y-oJ®lR˜®ŸoRŸ‚|JŸ-J–R˜RuFŸŸ \ ‚Fžž\ ‚‡iRql|y‡‚qž‚–®¬pq-J¬ži\ªJR‚‡®l‚

JESTEuTUTAJTHEREVIEWTEAM *AKKORZYSTA¿ZTEJKSI’˜KI :ESP̌REDAKCYJNY

DO]Zœ¸ UY\OU^Y\œa WO\c^Y\cMdXcMR 3ARAH#OLLINGS

*OHANNESDE*ONG

#OREY-C'LONE

-ATT $I'ANGI

!SHLEY$OUGHTY

0AULINE-C.AMARA

*ONATHAN -OORE

|–Rp |–®¬ŸuR–¬ |–¬A®ylF -–-iŸ|qqlya˜Ÿ‚–-A¥oRŸªŸ7–-y¸¬Ÿ‚–|oRp |ª-yl-Ÿ lŸ‚–|a–-u|ª-yl-Ÿ˜ –|yŸly R–yR |ª¬AiŸ|JŸ˜lRJul¥Ÿq- ›Ÿ -p ¥-qylRŸ ª|–®¬Ÿ¥¸¬ RA®yRŸ-‚qlp-AoRŸly R–yR |ªRŸo-p|Ÿ ly¸¬ylR–Ÿ|‚–|a–-u|ª-yl-Ÿ®-ou¥oÔA¬Ÿ˜l֟ly R–\Ro˜-ulŸ ¥¸¬ p|ªylp}ªŸªŸlal -qŸl©R–GŸyA‡Ÿ#p|ÍA®¬t-Ÿ˜ ¥Jl-Ÿ ‚lR–ª˜®Ra|Ÿ˜ |‚yl-Ÿ®Ÿ®-p–R˜¥Ÿ˜® ¥pŸ‚lÖpy¬AiŸ|Ÿ˜‚RAo-qy|²AlŸ ‚–|oRp |ª-ylRŸa–-\lplŸlŸ‚–-A¥oRŸy-JŸu-al˜ R–l¥uŸ®Ÿly¸¬ylR–llŸ |‚–|a–-u|ª-yl-‡Ÿ'Ÿª|qy¬uŸA®-˜lRŸq¥7lŸ7lRa-ɟlŸ˜‚ÖJ®-ɟ A®-˜Ÿ‚|®-ŸJ|uRuŸ®RŸ˜ª|luŸy-–®RA®|y¬u‡ |i-yyR˜ŸJRŸ|yaŸoR˜ ŸJly|®-¥–RuŸ‚–|a–-u|ª-yl-Ÿ Jq-Ÿp|u‚¥ R–}ªŸ ¬‚¥Ÿu-ly\–-uRGŸp }–¬Ÿ|JŸA®-˜¥Ÿ J|ŸA®-˜¥Ÿq¥7lŸ®-‚¥˜®A®-ɟ˜l֟ªŸJ®lplRŸ–Ro|y¬Ÿ ª|–®Ryl-Ÿ ªl –¬yŸly R–yR |ª¬Ai‡ŸRa|Ÿ|˜ - yluŸRp˜‚R–¬uRy RuŸ oR˜ Ÿ˜ –|y-Ÿª¬p|–®¬˜ ¥oÔA-Ÿ||aqRŸ-‚˜Ÿ®7¥J|ª-y-Ÿ ®-Ÿ‚|u|Aԟ‚q- \|–u¬Ÿ‚R«Ÿ\l–u¬Ÿ–-AqR›Ÿ|i-yyR˜Ÿ ªlR–J®lGŸ ¸RŸu-Ÿ®-ul-–Ÿª¬p|–®¬˜ -ɟylylRo˜®ÔŸp˜lÔ¸p֟ J|ŸoRoŸ‚–®R‚–|oRp |ª-yl-‡ -  Ÿl-yalŸoR˜ Ÿ ª}–AÔGŸ‚–|oRp -y RuŸlŸ–RJ-p |–RuŸ ˜ –|y¬Ÿly R–yR |ªRoŸ"ilR©R˜Ÿ-–a|yŸ„ªªª‡ ilR©R˜o-–a|y‡A|u…‡Ÿ lR˜®p-ŸªŸ|˜ |ylR‡7PROWADZENIE

˜iqR¬Ÿ|¥ai ¬ŸoR˜ Ÿ˜ -–˜®¬uŸ‚–|a–-ul˜ ÔŸ˜ –|yŸ ly R–yR |ª¬AiŸ®RŸ˜ -y¥Ÿ-lyR‡Ÿ–-A¥oRŸªŸ–Ro|ylRŸ|˜ |y¥‡Ÿ R˜ Ÿ|– |J|p˜¬oyԟp- |qlA®pÔGŸ¸|yÔGŸA}–pÔGŸA®¬ RqylA®pԟ lŸaRRplRu‡Ÿ"-pŸ7-–J®|Ÿp|Ai-Ÿ‚–|a–-u|ª-ylRGŸ¸RŸ–|7lŸ  |Ÿy-ªR ŸªŸA®-˜lRŸª|qy¬u‡ |–R¬ŸAq|yRŸ|JŸJ®lR˜lÖAl¥Ÿq- Ÿ pªlŸªŸ7–-y¸¬Ÿ ‚–|a–-u|ª-yl-Ÿªl –¬yŸly R–yR |ª¬AiGŸ-Ÿ|˜ - ylRŸ˜lRJRuŸ ˜‚ÖJ®ltGŸ‚–®RJRŸª˜®¬˜ pluŸ ª|–®ÔAŸ-‚qlp-AoRŸly R–yR |ªRŸJq-Ÿ AiyRlJR–Ÿ|al˜ lA˜GŸRql|yŸ|–‚|–- l|yŸ|–-®Ÿ-¬|ŸqlylA‡Ÿ R˜ ŸªlRq7lAlRqRuŸu¥®¬plGŸoR˜ Ÿ¸|y- ¬ŸlŸu-Ÿu-tRa|Ÿ˜¬yp-‡ -¥qlyRŸA-u-–-Ÿ‚–®R®Ÿ|˜ - ylRŸ˜®R²ÉŸq- Ÿ‚–-A|ª-t-Ÿ y-JŸ¥ylªR–˜¬ RAplulŸ‚–|oRp -ulŸRkqR-–ylya|ª¬ulGŸ|˜ - yl|Ÿ ªŸly˜ ¬ ¥AlRŸ "ŸªŸ+¥–¬Ai¥‡Ÿ'Ÿ RoŸAiªlqlŸoRoŸul˜oԟoR˜ Ÿ ª¬Ai|ª¬ª-ylRŸ¥–|A®Ra|Ÿ˜®A®Ryl-p-Ÿª˜‚}qylRŸ®Ÿ‚-– yR–RuŸ „–}ªylR¸Ÿ¥–|A®¬u…‡ |y- i-yŸ||–RŸoR˜ Ÿªt-²AlAlRqRuŸ\l–u¬Ÿ |–R–¥yyR–ŸR˜layŸ ®-ou¥oÔARoŸ˜l֟‚–|oRp |ª-ylRuŸlŸ‚–|a–-u|ª-ylRuŸªl –¬yŸ ly R–yR |ª¬AiŸ„i  ‚Fžž\|–R–¥yyR–JR˜lay‡A|u…‡

7PROWADZENIE

:YNdS°UYaKXSK -˜®Ru¥Ÿ–RJ-p |–|ªlF a–|uyRGŸy-oa|–Ö ˜®RŸ‚|J®lÖp|ª-yl-ŸJq-Ÿy-˜®Ra|Ÿ–RJ-p |–-GŸ –R  -ŸA-¥aiqly-‡Ÿi|ɟul-tŸy-Ÿat|ªlRŸ |y֟lyy¬AiŸp˜lÔ¸RpGŸ®-ª˜®RŸ ˜t¥¸¬tŸy-uŸ–-JԟlŸ˜¥aR˜ l-ulŸJ| ¬A®ÔA¬ulŸ Ra|GŸo-pŸ¥A®¬ylɟ ÖŸp˜lÔ¸p֟ qR‚˜®¬uGŸ˜‚}oylRo˜®¬uŸlŸ7-–J®lRoŸR\Rp ¬ªy¬uŸy-–®ÖJ®lRuŸy-Ÿy-¥pl‡ "RETT-C,AUGHLIN

'lRqplRŸ‚|J®lÖp|ª-yl-Ÿy-qR¸ÔŸ˜l֟ -p¸RŸ|¥Ÿ-––Ÿ®-ou¥oÔARoŸ˜l֟–|®J®l-t-ulGŸ p }–RŸy-˜®¬uŸ®J-ylRuŸ7¬t¬Ÿo¥¸Ÿ²ªlR yRGŸ-Ÿp }–RŸ|y-Ÿ7¬t-ŸªŸ˜ -ylRŸoR˜®A®RŸ¥qR‚˜®¬ÉŸ WŸoR˜ R²u¬Ÿ®-Ÿ |ŸylR˜-u|ªlAlRŸªJ®lÖA®yl‡

+R˜‚|t|ªlŸ“Rlqq¬F -yJR–˜|ªlŸqRly\RqJ|ªlGŸ-l –lyŸA¥qq|¥aiŸlŸ-–RyŸ i-yR–GŸp }–®¬Ÿ –|˜®A®¬qlŸ˜l֟ |Ÿ |GŸ7¬Ÿ–}¸yRŸ-˜‚Rp ¬Ÿ‚–|AR˜¥Ÿ‚–|J¥pAolŸp˜lÔ¸plŸ‚–®R7lRa-t¬Ÿ7R®‚–|7qRu|ª|‡ –l  -y¬Ÿ ul iGŸ–RJ-p |–|ªlŸ‚–|J¥pAolŸ RoŸp˜lÔ¸pl‡Ÿ-t-Ÿy-uŸ‚Rªy|²ÉGŸ¸RŸplRJ¬Ÿp˜lÔ¸p-Ÿ  –-\lt-ŸJ|Ÿ‚–|J¥pAolGŸª˜®¬˜ p|Ÿ‚–®R7lRat|Ÿ7-–J®|Ÿ˜‚–-ªylRŸlŸ7R®Ÿ‚–|7qRu}ª‡ ,OU"ARR

'–R˜®AlRŸ-¥–lRŸR –¬AplGŸp }–-ŸªlR–®¬t-ŸªŸy-˜®RŸ¥ulRoÖ y|²AlŸlŸy-˜®ÔŸªl®o֟y-Ÿ ¬qRGŸ 7¬ŸªŸ|a}qRŸ‚|®ª|qlɟy-uŸy-‚l˜-ɟ ÖŸp˜lÔ¸pև

–®¬o-Al|t|uGŸ–|J®lylRŸlŸª˜‚}t‚–-A|ªylp|uŸ  i-y-F –®RJRŸª˜®¬˜ pluŸJ®lÖp¥o֟u|oRoŸ¸|ylRŸRyyGŸp }–-Ÿ®-˜t¥a¥oRŸA|Ÿy-ouylRoŸy-Ÿ˜ - ¥˜Ÿ²ªlÖ RoŸ®-Ÿ |qR–|ª-ylRŸqlA®7¬Ÿ a|J®lyGŸo-plRŸªt|¸¬tRuŸªŸ‚–-A֟y-JŸ ÔŸp˜lÔ¸pԟ„lŸ|JR7–-tRuŸoRo…GŸ-Ÿ -p¸RŸu-–¥JyRa|Ÿy-˜ –|o¥GŸªŸo-pluŸ7¬tRuŸ‚–®R®Ÿ ‚–-ªlRŸA-t¬ŸA®-˜‡Ÿ®lÖp¥o֟u|oRu¥Ÿ˜¬y|ªlŸ -u|ªlGŸp }–¬Ÿ‚RªyRa|ŸJyl-Ÿ„aJ®lR²ŸªŸ‚|t|ªlRŸp˜lÔ¸pl…Ÿ®-‚¬ -tFŸ"- |GŸA®¬Ÿ plRJ¬p|qªlRpŸ˜p|ÍA®¬˜®Ÿ‚–-A|ª-ɟy-JŸ ¬uGŸ¸R7¬²u¬Ÿu|aqlŸ˜l֟ªŸp|ÍA¥Ÿ‚|7-ªlɍ‘‡Ÿ˜lÔ¸p-ŸoR˜ Ÿa| |ª-GŸ -uŸWŸ R–-®Ÿ lJ®lRu¬Ÿ˜l֟7-ªlÉ[Ÿ®lÖp¥o֟u|oRoŸA}–ARŸ"-¬q|–GŸp }–-ŸWŸAi|ɟ˜l֟–-A®RoŸJ|Ÿ Ra|ŸylRŸ‚–®¬®y-ŸWŸ¥ª-¸-Ÿ‚RªylRGŸ¸RŸ\-oylRŸ oR˜ Ÿ®|7-A®¬ÉŸªt-˜yRŸlul֟„lŸ®JoÖAlR…ŸªŸp˜lÔ¸AR‡Ÿ®lÖp¥o֟ª˜‚}t‚–-A|ªylp|uŸ®Ÿ"(Ÿ„ªŸ˜®A®Ra}qy|²AlŸ-–p|ªlŸ |–y7q¥i|ªlŸlŸR-y|ªlŸRi7R–aR–|ªl…Ÿ®-ŸlAiŸª˜‚-–AlRŸ„ªŸ˜®A®Ra}qy|²AlŸplRJ¬Ÿ®7ql¸-tRuŸ˜l֟J|Ÿp|ÍA-Ÿp˜lÔ¸pl…‡Ÿ ®lÖp¥o֟u|luŸ˜ ¥JRy |uŸ|Ru¥GŸR R“|ªlŸlŸ  RRy|ªlGŸp }–®¬Ÿ„˜®A®Ra}qylRŸ‚|JŸp|ylRAŸp˜lÔ¸pl…Ÿ®Ÿ®-aqÔJ-yl-ŸJ|Ÿu|oRa|Ÿ a-7lyR ¥ŸA|Ÿ–-y|ŸlŸ˜‚–-ªJ®-yl-GŸo-pŸlJ®lRŸulŸ‚–-A-GŸ¥A®¬ylqlŸ˜|7lRŸA|J®lRyy¬Ÿ–¬ ¥-t‡ŸŸJ®lÖp¥o֟u|oRu¥ŸA®Rp|q-J|ªRu¥Ÿ q-7–-J|–|ªlŸ˜A-–|ªlŸWŸ‚|Ÿ‚–|˜ ¥‡

–®¬o-Al|t|uGŸ–|J®lylRŸlŸª˜‚}t‚–-A|ªylp|uŸR\\-F ®lÖp¥o֟qqlRŸ®-Ÿ®y|˜®RylRŸJt¥alAiŸulR˜lÖA¬GŸplRJ¬Ÿ‚–-A|ª-tRuŸJ|ŸJ–¥alRoŸªŸy|A¬‡Ÿ"ª|oRŸª˜p-®}ªplŸJ| ¬A®ÔARŸ|7˜t¥alŸ ‚–|a–-u¥ŸyR˜layŸ7¬t¬Ÿpq¥A®|ªRŸªŸ˜ ª|–®Ryl¥Ÿ RoŸp˜lÔ¸plŸWŸ7R®ŸylAiŸª˜®¬˜ plRŸ|7–-®plŸ‚|–|®AlÔa-t¬7¬Ÿ˜l֟lŸ˜pt-J-t¬7¬Ÿ ®Ÿª¬–-´ylRŸªlJ|A®y¬AiŸ‚lp˜Rql‡Ÿ®lÖp¥o֟u-ulRŸlqqGŸ -AlRŸR\\|ªlŸlŸ7–- ¥Ÿ-˜|y|ªl‡ŸR˜ R²AlRŸJq-ŸuylRŸly˜‚l–-Aoԟ lŸ|a–|uylRŸ'-˜Ÿp|Ai-u‡Ÿ®lÖp¥o֟lAi|ªlGŸ–l-y|ªlŸlŸ-77|  |ªlŸ„¬-y|ªl…Ÿ|–-®Ÿª˜®¬˜ pluŸlyy¬uŸ®Ÿ7l¥–-ŸJ®lRp-y-Ÿ ª¬J®l-t¥Ÿp|u¥ylp-AolŸ¥ylªR–˜¬ R ¥Ÿ˜ -y|ªRa|ŸlAila-y‡Ÿ-ql²AlRŸulŸu|¸qlª|²ÉŸ‚–-A¬ŸªŸoRJy¬uŸ®Ÿy-oqR‚˜®¬AiŸ q-7|–- |–l}ªŸly\|–u- ¬A®y¬AiŸªŸ˜ -ylRŸlAila-yŸlŸ‚|®ª|qlql²AlRŸy-Ÿ–|®ªlo-ylRŸ¥ulRoÖ y|²AlŸylR®7ÖJy¬AiŸJ|Ÿy-‚l˜-yl-Ÿ  RoŸp˜lÔ¸pl‡Ÿ-Ÿ®-ª˜®RŸ7ÖJ֟'-uŸªJ®lÖA®y¬Ÿ®-Ÿª˜p-®-ylRŸulŸ²AlR¸plGŸp }–-ŸuylRŸJ|‚–|ª-J®lt-ŸJ|ŸARq¥GŸ-Ÿ -Ÿp˜lÔ¸p-Ÿ ylRŸ‚|ª˜ -t-7¬Ÿ7R®Ÿ'-˜®Ra|Ÿª˜‚-–Al-‡

JESTEuTUTAJ

7PROWADZENIE

1. Tworzenie atrakcyjnych stron internetowych

:S°UXY TO]^ a YU_

ZK^\d¦MOQY 7IEM ‘EONPOWIEDZIAˆ ‘EJESTEvTYLKOZWYKˆ KELNERK MAMO ALEJAUWA‘AM ‘E JESTEvNAJLEPSZA:AWSZETROSZCZYSZ SI»OPOTRZEBYSWOICHKLIENTÄW #ZEGOMO‘NAWI»CEJCHCIE·

gWIAT )NTERNETU JESTWIELKIaALEKIMS’TAKNAPRAWDÃJEGOMIESZKAÊCY 8K ÄMSKXSO dKaSO]S¸OÄ a¸KÄXSO ]aœT XYaS_^US NcZVYW _UYºMdOXSK U_\]_ B2>76 S -== K Z\dc]dVS UVSOXMS

acNdaKXSKT¦ XK >aœT XYac ]¸_ÒLYac ^OVOPYX :S°UXSO Z\KaNK) 8Y ^KUj NY WYWOX^_ KÒ _]¸c]dc]d

ZSO\a]d¦ ]UK\Q° XK d¸c _U¸KN ]^\YXc Mdc VYQY U^œ\O acQV¦NK d_ZO¸XSO ZK]]˜ 4KU WYÒXK ^aY\dc¨

XKZ\KaN° K^\KUMcTXO ]^\YXc SX^O\XO^YaO U^œ\O TONXYMdOÄXSO L°N¦ a ZO¸XS dK]ZYUKTK¨ ZY^\dOLc

_Òc^UYaXSUœa) :YN]^Ka¦ a]dc]^USOQY TO]^ NYL\O ZVKXYaKXSO :Y^OW W_]S]d ZKWS°^K¨ ÒO ZS]dO]d

MYÄ MY ^\KPS NY 3X^O\XO^_% W_]S]d dXK¨ ]aYSMR YNLSY\Mœa K Z\dONO a]dc]^USW s ZKWS°^K¨ Y ^cW

ÒO Z\YTOU^_TO]d ]^\YX° Z\dOdXKMdYX¦ NVK TOT _Òc^UYaXSUœa K XSO NVK ]KWOQY ]SOLSO

TOJESTNOWYROZDZIAŒ7ITAJWWIELKIMuWIECIE

>aYTK aSOVUK ]dKX]K s
7YKUPIˆAMSTANOWISKONA MI»DZYNARODOWEJKONFERENCJIBIZNESOWEJ KTÄRAODBYWASI»WPRZYSZˆYMTYGODNIU.IEZNAMSI» KOMPLETNIENAPROJEKTOWANIUSTRONINTERNETOWYCH ALEWIEM ‘E4YWTYMSIEDZISZ-USISZZATEMSZYBKO ZAPROJEKTOWA·STRON»INTERNETOW KTÄRAZROBI WRA‘ENIENAMOICHROZMÄWCACH-YvLISZ ‘EDASZ RAD»MIPOMÄC

Pewnie, że dasz radę. Od czego, Twoim zdaniem, należy zacząć? CA *ANE0RZEDSIÅBIORFIRMY IEL CIC Aw WŽ Y INOW N 2ED ,ANTERN $ESIG2OZDZIAŒ

4WORZENIEATRAKCYJNYCHSTRONINTERNETOWYCH

%)7;<:B 7–z?-3 9^Y KU^_KVXK aS^\cXK SX^O\XO^YaK PS\Wc
d\d_^YaS OU\KX_ S dQYNXSO dO ]aYT¦ aSONd¦ YZS]d QY AcZS]d MY -S ]S° ZYNYLK

8SO dKZYWXST Y ^cW MY -S ]S° XSO ZYNYLK -dc aSNdS]d TKUSOÄ Z\YLVOWc)

Å JAPOÌSK” *ANEKOCHAKULTUR UPIŽATÅFIRMÅ K NIE $LATEGO WŽAw NAZWA 3PODOBAŽAJEJSIÅ

JESTEuTUTAJ)COS’DZISZ

+ONTRAST POMIÅDZY MENU

JAKOwŽ”CZYŽOSIÅBY

.AGÎRZESTRONYEKSCYTUJ” CE STUDIO PROJEKTOW Ep

4O ZDJÅC IE NIE JEST SZC ZEGÎLNIE INSPIRUJ” CE 3ZARA wWI”TYNIA Z SZAR” GÎR” W TL Eb "ARDZO Z EN ALE NIE M ÎWI TO KLIENTO M a4O MŽOD E DYNAMICZ NEZANIMDOJDZIEMY

ALE NIEWIDAÁ

DOMENU ITREwC

STUDIAPROJEKTUJ”CEGOWITRYNY

*EDNAKOLUMNA)TYLE*AKNASTRONÅ

MNÎSTWO MIEJSCA

I MARNUJE SIÅ

Z UKŽADEMSTRONY

,OGOJESTFAJNEs

AOBRAZKIEMTŽA CZYTEKSTEM GŽÎWNYM ASZAR”KOLUMN” CENTRALN”JEST ZBYTMAŽY

#ZY NASTRON IE GŽÎWNEJ NIE PO WINNO BYÁ CZEGOw CO ZAINTERESOWAŽ OBY POTENCJALNYCH KLIENTÎW .APRZYKŽAD AKTUALNOwCI CZ Y PRZYKŽADOWY PROJEKTb

INTERNETOWENIEZBYTTO CIEKAWEb

2OZDZIAŒ9^Y MY Wc ]¦NdSWc Y ^OT ]^\YXSO SX^O\XO^YaOT >aYTO YNZYaSONdS WYQ¦ ]S°

XSOMY \œÒXS¨ NVK^OQY XSO WK\^a ]S° TOÄVS XSO a]dc]^UY _NK¸Y -S ]S° dK_aKÒc¨

%)7;<:B 7–z?-3 7B?1„B)61-

4WORZENIEATRAKCYJNYCHSTRONINTERNETOWYCH

9N MdOQY dKMdcXKWc) Ÿl˜ ylRoÔARoŸªl –¬ylRŸRJŸ-y R–yŸR˜layŸylRŸJ-Ÿ˜l֟‚|ªlRJ®lRɟªlRqRŸ J|7–Ra|ŸWŸq|a|ŸoR˜ Ÿt-JyRGŸ-qRŸ |ŸAi¬7-ŸylR®7¬ ŸJ|7–®RŸ²ªl-JA®¬Ÿ|Ÿ–R˜®AlRŸ ‚–|oRp ¥GŸoR²qlŸ ¬qp|Ÿ -ŸA®Ö²ÉŸ˜ -y|ªlŸoRa|Ÿo-˜y¬Ÿ‚¥yp ‡Ÿ p|–|ŸoRJy-pŸ -pŸ ªlRqRŸRqRuRy }ªŸª¬u-a-Ÿ®ul-y¬GŸo-pŸu|¸Ru¬Ÿ®-‚q-y|ª-ÉGŸy-JŸA®¬uŸ y-qR¸¬Ÿ®-A®Ôɟ‚–-A|ª-ɍŸJŸA®Ra|Ÿ"¬Ÿ7¬²Ÿ®-A®Ôt

5HM NOTAK WI»C UHM WIEM ODCZEGOJABYMZACZˆ*A UHM ZNAM(4-,:ACZˆBYMWI»COD KODU/DRAZUBYMSI»DOTEGOZABRAˆ 0OTEMPOPRACOWAˆBYMNIECONAD UHM KODEM#33I UHM TOWˆAvCIWIETYLE -O‘EBY·

*OE"LOWMYwLI šEJEST STRON M NTE KTA OJE PR NYM IET wW JEST INTERNETOWYCH! JAKIE E ANI 4WOJEZD

%)7;<:B 7–z?-3 -dc 4YO WK \KMT°) -dc MYÄ TO]dMdO XKVOÒK¸YLc d\YLS¨) 9N MdOQY >c LcÄ dKMd¦¸)

JESTEuTUTAJ:ACZNIJODPUNKTUPRZEDTWORZENIEMKODU

†ARTUJESZSOBIEZE MNIE3KDMAMWIEDZIE· ODCZEGOZACZ·-AMTAKLIST» RZECZY KTÄREMUSZ»ZROBI· ‘E LEPIEJSAMMIPOWIEDZ#OPOWINNAM ZROBI·NAPOCZTKU

„Od czego powinienem zacząć?” i „Co teraz?” to naprawdę dobre pytania. "|GŸ¸RŸy-J-qŸoRŸ˜|7lRŸ®-J-oR˜®GŸ®-yluŸ‚–®R˜®RJtR²ŸŸ J|Ÿ| ªlR–-yl-ŸRJ¬ |–-Ÿ Rp˜ ¥GŸ |ŸJ|7–¬Ÿ®y-p‡ŸJ‚|ªlRJ´ŸŸ y-Ÿ|7-Ÿ‚¬ -yl-ŸoR˜ Ÿy-˜ Ö‚¥oÔA-FŸ+-ª˜®RŸ –®¬u-oŸ˜l֟ ‚–|AR˜¥Ÿ‚–|oRp |ª-yl-‘‡Ÿ–|AR˜Ÿ‚–|oRp |ª-yl-Ÿy-J-oRŸ "ª|oRoŸ‚–-A¬Ÿ˜ –¥p ¥–ÖGŸJ®lÖplŸA®Ru¥ŸoR˜ R²ŸªŸ˜ -ylRŸ ˜p¥‚l-ɟ˜l֟y-Ÿ˜ª|luŸ®-J-yl¥ŸlŸylRŸ|JJ-q-ɟ˜l֟|JŸylRa|Ÿ ªŸ–}¸y¬AiŸplR–¥yp-AiŸ7R®Ÿ¥®¬˜p-yl-ŸylA®Ra|Ÿ‚|®-Ÿ J|J- p|ª¬uŸ˜ –R˜Ru‡ –|AR˜Ÿ |Ÿ -pŸy-‚–-ªJ֟p|qRoy|²ÉŸJ®l-t-͟|p–R²q-oÔA-Ÿ ‚|–®ÔJRpŸ‚–-AŸª¬p|y¬ª-y¬AiŸªŸJ-y¬uŸ‚–|oRpAlRŸ˜ –|y¬Ÿ ly R–yR |ªRo‡Ÿ'¬|7–-´Ÿ˜|7lRGŸ¸RŸ7¥J¥oR˜®ŸJq-Ÿp|a|²Ÿ J|u‡Ÿ'Ÿª¬u-–®|y¬uŸJ|u¥Ÿql˜ -Ÿ¸¬A®R͟pqlRy -Ÿ®-ªlR–-Ÿ uy}˜ ª|Ÿ‚|u¬˜t}ªGŸ-ŸJ|Ÿ Ra|Ÿu¥˜l˜®Ÿ¥ª®aqÖJylɟª˜®¬˜ plRŸ RqRuRy ¬GŸp }–RŸ®y-oJ¥oԟ˜l֟ªŸp-¸J¬uŸJ|u¥ŸWŸ²Al-y¬GŸ ‚|Jt|alGŸJ-AiGŸp¥AiylÖGŸ˜¬‚l-qylÖGŸt-®lRypÖV +-J-oŸ˜|7lRŸ R–-®Ÿ‚¬ -ylRFŸJŸA®Ra|Ÿ7¬uŸ®-A®Ôt‘‡ŸŸ ®¬Ÿy-o‚lR–ªŸ®7¥J|ª-t7¬²Ÿ²Al-y¬Ÿ®¬Ÿu|¸RŸ®-p¥‚ltŸ u- R–l-t¬Ÿ-q7|Ÿy-–¬˜|ª-tŸ‚–|oRp Ÿ }–-Ÿ˜ –- Ral-Ÿ|‚t-AlŸ ˜l֟®-ŸJª-Ÿ ¬a|JylRŸ+-ŸJª-ŸulR˜lÔARŸq7|Ÿ®-ŸJª-Ÿq- -2OZDZIAŒ

4WORZENIEATRAKCYJNYCHSTRONINTERNETOWYCH

D+-D834 YN XK\c]YaKXSK Z\YTOU^_ ¥J|ª-ylRŸ˜ –|y¬Ÿly R–yR |ªRoŸoR˜ Ÿ7-–J®|Ÿ‚|J|7yRŸJ|Ÿ7¥J|ª-yl-Ÿ J|u¥‡ŸR²qlŸ®-A®ylR˜®Ÿ|JŸ‚–|oRp ¥GŸy-Ÿp-¸J¬uŸR -‚lRŸ7ÖJ®lR˜®Ÿ J|pt-JylRŸªlRJ®l-tGŸJ|ŸA®Ra|Ÿ®ulR–®-˜®FŸ\¥yJ-uRy }ªGŸ²Al-yŸ y|²y¬AiŸlŸ -pŸJ-qRo‡Ÿ'Ÿ‚–®¬‚-Jp¥Ÿ˜ –|y¬Ÿly R–yR |ªRoŸ ª¬p|–®¬˜ -˜®Ÿ-–Ail Rp ¥–ÖŸly\|–u-AolŸ„-ya‡Ÿy\|–u- l|yŸ –Ail RA ¥–RŸWŸ…‡Ÿ–Ail Rp ¥–-Ÿly\|–u-AolŸ |Ÿ‚–|AR˜GŸ ªŸp }–¬uŸJ®lRql˜®Ÿ –R²ÉŸ˜ –|y¬Ÿly R–yR |ªRoŸy-ŸA®Ö²AlGŸ -Ÿy-˜ Ö‚ylRŸ¥pt-J-˜®Ÿ RŸA®Ö²AlŸªŸilR–-–Ail֟®a|JylRŸ ®Ÿq|alpԟª®-oRuy¬AiŸ–Rq-AolŸulÖJ®¬Ÿylul‡ -oA®Ö²AlRoŸp-¸J¬Ÿ\–-auRy Ÿly\|–u-AolŸ |Ÿ®-ª-– |²ÉŸ„ Rp˜ GŸ|7–-®plŸ lŸ ¬uŸ‚|J|7yR…Ÿ®y-oJ¥oÔA-Ÿ˜l֟y-Ÿ‚|oRJ¬yA®RoŸ˜ –|ylR‡Ÿ–Ail Rp ¥–-Ÿ ly\|–u-AolŸoR˜ Ÿ²Al²qRŸ‚|ªlÔ®-y-Ÿ®Ÿ7¥J|ª-ylRuŸ˜¬˜ Ru¥Ÿy-ªla-A¬oyRa|Ÿ ªl –¬y¬‡Ÿ  ÔJŸ R¸ŸoR²qlŸ"ª|o-Ÿ-–Ail Rp ¥–-Ÿly\|–u-AolŸ7ÖJ®lRŸ®t-GŸl˜ ylRoRŸ J¥¸RŸ–¬®¬p|GŸ¸RŸ˜¬˜ RuŸy-ªla-A¬oy¬Ÿ–}ªylR¸Ÿ7ÖJ®lRŸ®t¬‡ŸR²qlŸªl –¬y-Ÿ ly R–yR |ª-ŸylRŸu-Ÿ˜|qlJyRoŸ-–Ail Rp ¥–¬Ÿly\|–u-AolGŸ¥¸¬ p|ªylp|uŸ ª¬J-Ÿ˜l֟ylR®|–a-yl®|ª-y-ŸlŸu¬qÔA-‡ŸŸ |Ÿ®Ÿp|qRlŸ˜‚–-ªlGŸ¸RŸ¥¸¬ p|ªylA¬Ÿ ‚}oJԟ˜®¥p-ɟ‚|¸ÔJ-y¬AiŸly\|–u-AolŸaJ®lRŸlyJ®lRo‡

0ODZIELTREwÁSTRONYN CZÅwCIPOWI”ZANEZESALOGICZNE OB” W UPORZ”DKOWANEJHIERA RCHII

Strona główna

Nasza firma #ZÅwÁa+SI”šKI DRUKOWANEp ZNAJDUJE SIÅ POD CZÅwCI” a0RODUKTYp

Produkty

Książki drukowane

OWEJ

0ROJEKT TYPOWEJ WITRYNY INTERNET TOARCHITEKTURAINFORMACJI

7 TYPOWYM DIAGR INFORMACJIOKSZ AMIE ARCHITEKTURY TA ROZGAŽÅZIONEGOK ŽCIE ODWRÎCONEGO RZA a0RODUKTYpZNAJDU KACZÅwÁ CZÅwCI”a3TRONAG JE SIÅPOD ŽÎWNAp /BRÎÁ KSI”šKÅ DOGÎRY NOGAMI 4EN DIAGRAM PRZYPOMINA KSZTAŽTEM KRZAK

!RCHITEKTURA DOMU ZACZYNA SIÅ ODPROJEKTU

Kontakt

eBooki

Odnośniki

AC=36 =D+
Sztuka

Rzemiosło

$WIEKATEGORIEKSI”šEKDRUKOWAN WYMIENIONES”PODCZÅwCI”a+SI”šYCH KI DRUKOWANEp

Jaka treść składa się na witrynę internetową Red Lantern Design? W jaki sposób możesz ją uporządkować? Czy będziesz potrzebował więcej materiałów?

JESTEuTUTAJ!RCHITEKTURAINFORMACJI

%)7;<:B 7–z?-3
MRMO WSO¨ XK ]aYTOT ]^\YXSO 9^Y SXPY\WKMTK YN 4KXO WœaS¦MK TKUSO Md°ÄMS dKZVKXYaK¸K YXK XK ]^\YXSO

DKZS]d ZYXSÒOT TONXY V_L Na_ac\KdYaO ]U\œ^c YZS]_T¦MO ^° Md°Ä¨ dKaK\^YÄMS

]^\YXc

INFORMACJE Od: Jane ej strony internetow Temat: Zawartość y ć, w której będziem Przyda nam się częś ące cz ści i nowości doty umieszczać aktualno Design. studia Red Lantern część, trzebna nam będzie Z całą pewnością po czne li pokazać fantasty og m y m ie dz bę ej ór w kt ać. i planujemy pracow rzeczy, nad którym k uda ny kontaktowej. Ja ro st e uj eb trz po a Witryn strony?! klientów bez takiej nam się pozyskać ą stronę łoby poświęcić jedn Myślę, że dobrze by robimy i tak dalej. samej firmie — co jący muszą widzieć, Na pewno odwiedza towaniem nsultingiem i projek że zajmujemy się co stron internetowych!2OZDZIAŒ

4WORZENIEATRAKCYJNYCHSTRONINTERNETOWYCH

:Y ZYNdSOVOXS_ ^\OÄMS ]^\YXc
K\MRS^OU^_\c SXPY\WKMTS ?d_ZO¸XST V_US NSKQ\KW_ dK ZYWYM¦ >aYSMR Z\YZYdcMTS dO ]^\YXc YLYU

ARCHITEKTURY 4WÎJDIAGRAM SZE ZACZYNA W INFORMACJI ZA GŽÎWNEJ SIÅ ODSTRONYÅ ZNAJDUJ”CEJ SI ERARCHII NASZCZYCIE HI

Strona główna

0AMIÅTAJ šEKAšDYNOWY WIERSZJESTCZÅwCI” PODRZÅDN”POZYCJI ZPOZIOMUWYšEJ

wCISTRONY *AKIECZÅwCITRE AÁ OW AJD ZN IÅ S G” MO IEJSCACH W TYCHDWÎCHM U DIAGRAM

JESTEuTUTAJ*AKWYGL’DA4WOJAARCHITEKTURA

%)7;<:B 7–z?-3 7B?1„B)61-

:\YMO] ^aY\dOXSK K\MRS^OU^_\c SXPY\WKMTS dKMd¦¸OÄ YN dKZc^KXSK 4KXO TKU¦ ^\OĨ

MRMO WSO¨ XK ]aYTOT ]^\YXSO 4KXO NK¸K -S dXK¨ TKUSO s TOT dNKXSOW s ZYaSXXc Lc¨ Md°ÄMS ]^\YXc 9^Y USVUK

WYÒVSacMR TONXY V_L Na_ac\KdYacMR ]U\œ^œa YZS]_T¦McMR UKÒN¦ d Md°ÄMS

dKaK\^YÄMS ]^\YXc

INFORMACJE Od: Jane ej strony internetow Temat: Zawartość y ć, w której będziem Przyda nam się częś ące cz ści i nowości doty umieszczać aktualno Design. studia Red Lantern część, trzebna nam będzie Z całą pewnością po czne li pokazać fantasty og m y m ie dz bę ej ór w kt ać. i planujemy pracow rzeczy, nad którym k uda ny kontaktowej. Ja ro st e uj eb trz po a Witryn strony?! klientów bez takiej nam się pozyskać ą stronę łoby poświęcić jedn Myślę, że dobrze by robimy i tak dalej. samej firmie — co jący muszą widzieć, Na pewno odwiedza towaniem nsultingiem i projek że zajmujemy się co stron internetowych!2OZDZIAŒ

!KTUALNOwCIINOWOwCI

0ORTFOLIO

+ONTAKT

.ASZAFIRMA

#ONSULTING 0ROJEKTOWANIE

4WORZENIEATRAKCYJNYCHSTRONINTERNETOWYCH

4KU L°NdSO acQV¦NK¸ NSKQ\KW K\MRS^OU^_\c SXPY\WKMTS NVK ^KUSOQY ZYNdSK¸_ ]^\YXc) AMIE ARCHITEKTURY .ANASZYM DIAGR SŽUGIp a5 INFORMACJICZÅwÁ STRON”GŽÎWN” ZNAJDUJE SIÅPOD IDZIELI šE2ED BYUšYTKOWNICYW JMUJE SIÅZARÎWNO ZA ,ANTERN $ESIGN I PROJEKTOWANIEM AK CONSULTINGIEM J CH WY TO NE ER INT N RO ST

0ORTFOLIO

Strona główna I.ASZAFIRMA

$OSTRONYGŽÎWNE a.ASZAFIRMAp$ JDODALIwMY CZÅwÁ ZIÅKI TEMUUšYTKO ZYSKUJ” ORIENTACJÅ WNICY CZYMJEST2ED, I ODRAZUWIEDZ” ANTERN$ESIGNI ZAJMUJE SIÅFIRM CZYM A MOG”ZAPOZNAÁ SIÅ0OTEMUšYTKOWNICY Z POZOSTAŽYMI CZÅwCIAMIWITRYN Y

!KTUALNOwCI

5SŽUGI

INOWOwCI

7CZÅwCIa5SŽUGIp DODALIwMYDWIECZÅwCI ZWIADOMOwCIOD *ANE 0ROJEKTOWANIESTRON

#ONSULTING+ONTAKT

3KRÎCILIwMYa!KTUALNOwC DO SAMYCHa!KTUALNOwC II NOWOwCIp OBASŽOWAOZNACZAJ” Ip PONIEWAš WŽA SAMO ANAMUDASIÅ wCIWIETO NIECO MIEJSCAWMENU ZAOSZCZÅDZIÁ 

8SO S]^XSOT¦

Q¸_ZSO Zc^KXSK

:$ -dc NSKQ\KWc K\MRS^OU^_\c SXPY\WKMTS dKa]dO

acQV¦NKT¦ TKU YNa\œMYXO \YdQK¸°dSYXO U\dKUS)

9

$ 8SO MRY¨ ^OX WYNOV TO]^ MRcLK XKTMd°ÄMSOT acUY\dc]^caKXcW

]ZY]YLOW ^aY\dOXSK NSKQ\KWœa K\MRS^OU^_\c SXPY\WKMTS =dMdO\dO

WœaS¦M NYaYVXc ^cZ NSKQ\KW_ U^œ\c a ]ZY]œL TK]Xc S NYU¸KNXc

YNadY\Ya_TO Md°ÄMS S ZYNMd°ÄMS ^\OÄMS ]^\YXc K ^KUÒO \OVKMTO

RSO\K\MRSMdXO ZYWS°Ndc XSWS L°NdSO NdSK¸K¸ \œaXSO NYL\dO

:$ -dc Y]YLc NVK U^œ\cMR L°N° ^aY\dc¸ ]^\YXc

SX^O\XO^YaO L°N¦ ^KU ]KWY TKU 4KXO aSONdSOVS d TKUSMR

Md°ÄMS L°NdSO ]S° ]U¸KNK¨ SMR aS^\cXK)

9$ 3 ^KU S XSO DNdSaS¸LcÄ ]S° TKUSO NYNK^UYaO SXPY\WKMTO NY^cMd¦MO

ZYNdSK¸_ ]^\YXc S ZYWc]¸œa XK TOT Z\YTOU^ WYQ¦ ]S° ZYTKaS¨ NdS°US

]KWOT \YdWYaSO >Y ÒO UVSOX^ XSO aSO TKU XKTMd°ÄMSOT ^c^_¸YaKXO

]¦ ZOaXO Md°ÄMS ]^\YXc XSO YdXKMdK ÒO XSO WK YX ZYT°MSK MY WK

dKaSO\K¨ TOQY ]^\YXK :Y^OW ^Y >aYSW dKNKXSOW L°NdSO VYQSMdXK

S RSO\K\MRSMdXK Y\QKXSdKMTK ^cMR Md°ÄMS

:$ -dc XSO NK¸YLc ]S° ZYWSX¦¨ ^OT Md°ÄMS Z\YMO]_) 8K]d

9$ 8SO 8SO ZYWSTKT K\MRS^OU^_\c SXPY\WKMTS ZYXSOaKÒ ^OX Z\YMO]

ZYdaKVK Md°]^Y _]^KVS¨ OVOWOX^c Z\YTOU^_ U^œ\O L°N¦ -S ZY^\dOLXO

Z\dc ^aY\dOXS_ _U¸KN_ ]^\YXc :YdK ^cW MRY¨ S]^XSOT¦ ZYNYLSOº]^aK

]^\_U^_\c UKÒNK aS^\cXK SX^O\XO^YaK TO]^ SXXK K XSOU^œ\O dKaSO\KT¦

MK¸O WXœ]^aY Md°ÄMS 3W aS°MOT ^\OÄMS dKaSO\K ]^\YXK S SW Q¸°L]dc TO]^

>aœT NSKQ\KW K\MRS^OU^_\c SXPY\WKMTS ^cW LK\NdSOT ]UYWZVSUYaKXc

L°NdSO ]c]^OW XKaSQKMcTXc aS^\cXc ,°NdSO -S ZY^\dOLXK XSO ^cVUY

XKaSQKMTK XKTacÒ]dOQY ZYdSYW_ KVO \œaXSOÒ N\_QS ZYdSYW XKaSQKMTS

8SO WK\^a ]S° TONXKU a \YdNdSKVO YWœaSWc \KNdOXSO ]YLSO

d K\MRS^OU^_\¦ SXPY\WKMTS Y aSOVO LK\NdSOT ]dMdOQœ¸YaY

:$ -dc NSKQ\KW K\MRS^OU^_\c SXPY\WKMTS TO]^ MdcWÄ

ZYNYLXcW NY WKZc ]^\YXc) :Y]dMdOQœVXO Md°ÄMS acQV¦NKT¦

TKU YNXYÄXSUSj

9

$ .SKQ\KW K\MRS^OU^_\c SXPY\WKMTS ZYUKd_TO \OVKMTO RSO\K\MRSMdXO

ZYWS°Ndc Md°ÄMSKWS S ZYNMd°ÄMSKWS ^\OÄMS ]^\YXc 8SO WK YX

ZYUKdcaK¨ ZYaS¦dKº ZYWS°Ndc Md°ÄMSKWS TONXKU L°NdSO]d d XSOQY

UY\dc]^K¸ Z\dc Z\YTOU^YaKXS_ XKaSQKMTS ]^\YXc A¸KÄMSaSO YN \Kd_ ]S°

^OW_ Z\dcT\dcTWcj

NSKQ\KW K\MRS^OU^_\c SXPY\WKMTS S ^OX Z\dcU¸KNYac USVUK

]^\YX aMdOÄXSOT acQV¦NKT¦ NYĨ ZYNYLXSOj

JESTEuTUTAJ#ZYMJESTDOBRYSYSTEMNAWIGACYJNY

/CH DAJSPOKÄJrNA POTRZEBYNAWIGACJIWYSTARCZY NAMKILKAPRZYCISKÄWˆCZCYCH WSZYSTKIESTRONYZNASZEGO DIAGRAMUITYLEb

Czy to wystarczy, by użytkownicy potrafili się odnaleźć na stronie? 'Ÿ‚–|AR˜lRŸ‚–|oRp |ª-yl-Ÿ˜ –|y¬Ÿu¥˜l˜®Ÿ®-˜ -y|ªlɟ˜l֟y-JŸ y-ªla-AoԟJª-Ÿ–-®¬‡ŸlR–ª˜®¬Ÿ–-®Ÿ7ÖJ®lR˜®Ÿu¥˜l-tŸ‚|u¬²qRɟŸ |ŸRqRuRy -AiŸy-ªla-A¬oy¬AiŸWŸ -pGŸªt-²ylRŸ‚–®¬Al˜p-AiŸŸ lŸ‚-˜p-AiŸy-ªla-A¬oy¬AiŸWŸ‚–®¬Ÿ|p-®olŸ‚–-A¬Ÿy-JŸA-t|²Al|ª¬uŸ ¥pt-JRuŸ˜ –|y¬‡ ªR˜ l-Ÿy-ªla-AolŸ‚|o-ªlŸ˜l֟‚|y|ªylRGŸplRJ¬Ÿ®-A®ylR˜®Ÿ‚l˜-ɟ p|JŸlŸ7¥J|ª-ɟRqRuRy ¬Ÿ¥pt-J¥Ÿ˜ –|y¬GŸp }–RŸªlԸԟ˜l֟Ÿ ®Ÿ‚|–¥˜®-ylRuŸ˜l֟¥¸¬ p|ªylp}ªŸ‚|Ÿªl –¬ylRGŸ-Ÿ -p¸RŸ tÔA®RylRuŸ®RŸ˜|7ԟ‚|˜®A®Ra}qy¬AiŸ‚|J˜ –|y‡ŸlRŸ®-7lR–-oŸ˜l֟ oRJy-pŸ|JŸ–-®¥ŸJ|Ÿ–|7| ¬ŸWŸu¥˜l˜®Ÿ®-A®Ôɟ|JŸ|–a-yl®-AolŸ y-ªla-AolŸy-oª¬¸˜®Ra|Ÿ‚|®l|u¥‡ –Ail Rp ¥–-Ÿly\|–u-AolŸylRŸoR˜ Ÿª-¸y-ŸoRJ¬ylRŸ®Ÿ‚¥yp ¥Ÿ ªlJ®Ryl-Ÿly\|–u-AolŸ®-ª-– ¬AiŸy-Ÿ˜ –|ylRŸWŸu-Ÿ–}ªylR¸Ÿ |a–|uyRŸ®y-A®RylRŸJq-Ÿ˜¬˜ Ru¥Ÿy-ªla-A¬oyRa|‡ŸlRJ¬Ÿ®- RuŸ ‚–®¬Ai|J®lŸJ|Ÿ7¥J|ª-yl-Ÿ˜¬˜ Ru¥Ÿy-ªla-A¬oyRa|Ÿªl –¬y¬GŸ  –®¬u-oŸ˜ª}oŸJl-a–-uŸ-–Ail Rp ¥–¬Ÿly\|–u-AolŸ‚|JŸ–Öpԇ2OZDZIAŒ

4WORZENIEATRAKCYJNYCHSTRONINTERNETOWYCH

?]^KVOXSO XKaSQKMTS XKTacÒ]dOQY ZYdSYW_ -ªla-Ao-Ÿy-oª¬¸˜®Ra|Ÿ‚|®l|u¥Ÿ |Ÿ®-®ª¬A®-oŸy-o7-–J®lRoŸªlJ|A®y¬ŸRqRuRy Ÿ y-ªla-A¬oy¬ŸWŸy-Ÿ‚–®¬pt-JŸ‚|J®lRq|y¬Ÿy-Ÿ®-pt-JplŸ‚-˜RpŸy-ªla-A¬oy¬Ÿ ®y-oJ¥oÔA¬Ÿ˜l֟y-Ÿa}–®RŸ˜ –|y¬ŸA®¬Ÿ‚l|y|ªRŸuRy¥Ÿ y-ªla-A¬oyRŸªŸ|˜|7yRoŸp|q¥uylR‡Ÿ-oA®Ö²AlRoŸ y-ªla-Ao-Ÿy-oª¬¸˜®Ra|Ÿ‚|®l|u¥Ÿ®-ªlR–-Ÿ|Jy|²ylplŸ Strona główna I.ASZAFIRMA J|ŸA®Ö²AlŸ˜ –|y¬Ÿ®y-oJ¥oÔA¬AiŸ˜l֟ªŸJl-a–-ulRŸ -–Ail Rp ¥–¬Ÿly\|–u-AolŸ‚|®l|uŸ‚|yl¸RoŸ˜ –|y¬Ÿ at}ªyRo‡

0ORTFOLIO

!KTUALNOwCI

5SŽUGI

0ROJEKTOWANIESTRON

0ONIEWAš PRZENIEwLIwMY CZÅ FIRMApDOSTRONYGŽÎWNEJ wÁ a.ASZA WIT 2ED,ANTERN$ESIGN WNA RYNYSTUDIA SZYMDIAGRAMIE ZŽATWOwCI”ZAKREwLISZELE MEN NAJWYšSZEGOPOZIOMU*AKJE TYNAWIGACJI DNAKPOWINNO WYGL”DAÁNASZEMENU

INOWOwCI

+ONTAKT

#ONSULTING

%)7;<:B 7–z?-3 8K\c]_T USVUK ]dUSMœa \œÒXcMR dXKXcMR -S ^cZœa WOX_ S dKMdXST ]S° dK]^KXKaSK¨ XKN ^cW

U^œ\c d XSMR L°NdSO ZK]YaK¸ NY aS^\cXc
JESTEuTUTAJ*AKISTYLNAWIGACJI

%)7;<:B 7–z?-3 7B?1„B)61-

5^œ\c Z\YTOU^ XKaSQKMTS XKTacÒ]dOQY ZYdSYW_ L°NdSO XKTVOZSOT ZK]YaK¸

NY aS^\cXc
s a TKUS ]ZY]œL WYÒO]d ]S° ^OQY NYaSONdSO¨)

:AKŽADKIPODOBNEDO TECZKIZDOKUMENTAMIb

0ASEK MENU

.AWIGACJA NAJWYšSZEGO POZIOMUZMENU POZIOMYMI

:WYKŽE ODNOwNIKI TEKSTOWE

0RZYCISKI

.AWIGACJANAJWYšSZEGOPOZIOMU

0IONOWY PASEK MENU2OZDZIAŒ

ZMENUPIONOWYMI

-ENUZ PRZYCISKAMI IZWYKŽYMIODNOwNIKAMI TEKSTOWYMI

4WORZENIEATRAKCYJNYCHSTRONINTERNETOWYCH

?WSO]dMdOXSO a]dc]^USOQY a UYX^OUÄMSO RqRuŸy-ªla-AolŸy-oª¬¸˜®Ra|Ÿ‚|®l|u¥ŸoR˜ Ÿ‚|p-®-ylRŸ¥¸¬ p|ªylp|uGŸªŸp }–¬uŸ ulRo˜A¥Ÿ˜ –¥p ¥–¬Ÿªl –¬y¬Ÿ˜l֟®y-oJ¥oԇŸ|ª–}Alu¬ŸJ|Ÿy-ªla-AolŸ|ŸªlRqRŸ7-–J®lRoŸ ˜®A®Ra}t|ª|ŸªŸ–|®J®l-qRŸ‡GŸ-Ÿy-Ÿ–-®lRŸu¥˜l˜®Ÿ˜l֟®-˜ -y|ªlÉGŸo-plŸ˜ ¬qŸuRy¥Ÿ ª¬7lR–®R˜®ŸJq-Ÿªl –¬y¬ŸRJŸ-y R–yŸR˜lay‡Ÿ®-˜Ÿ®-A®Ôɟ˜l֟®-˜ -y-ªl-ɟy-JŸ ¬uGŸ p }–¬Ÿ ¬‚ŸuRy¥Ÿ7ÖJ®lRŸ‚-˜|ª-tŸJ|Ÿ˜ –|y¬ŸlŸaJ®lRŸy-qR¸¬Ÿa|Ÿ¥ulR²Alɇ

DKU¸KNUS ZYdSYWO

:\dcMS]US ZYdSYWO

SYSTEMACH E STOSOWANE S”WMUWWIELU :AKŽADKIPOZIOM CA AJWYšSZEGO POZIO NAWIGACYJNYCHN AšOSZCZÅDZAJ” MNÎSTWO MIEJS IEW ON P CH NA WITRY

.AWIGACJANAJWYš POZIOMUZPOZIOMSZEGO YMI PRZYCISKAMI

7TYMPRZYPADKUPRZYCISKISTAJ”SIÅ WIDOCZNEPONAJECHANIUMYSZ” CO JESTŽADNYM SUBTELNYM EFEKTEM

7OX_ ZSYXYaO

DKU¸KNUS ZSYXYaO

.AWIGACJA NAJWYšSZEGO POZIOMUZMENU PIONOWYM RNIEJSZY "YŽTO NAJPOPULA CH SA TYP MENUWCZA LI NA GDY LUDZIEZACZY STRON O D NU ME Á WA DODA INTERNETOWYCH

:AKŽADKIPIONOWE SŽUš”CEJAKO SYSTEMNAWIGACYJNY NAJWYšSZEGOPOZIOMU UTWORZONEZAPOMOC” #33IOBRAZKÎW SPRAWIAJ” šE STRONA TA PRZYPOMINA NOTATNIK

4REwÁSTRONYNAPISANA JESTPO FRANCUSKU 7DODATKU! BÅDZIESZMÎGŽ POCZYTAÁORADZENIU SOBIEZESTRONAMI WIELOJÅZYCZNYMI

JESTEuTUTAJ/ŒÌWEKIPAPIER

:YUKÒ 4KXO Z\Y]^O ]dUSMO -˜®Ÿo¥¸Ÿ®- RuŸu-‚ÖŸ –R²AlŸ˜ –|y¬‡Ÿ|Ÿy-qR¸¬Ÿ R–-®Ÿ®–|7lɍŸ -Ÿ ¬uŸR -‚lRŸJ|7–®RŸoR˜ Ÿ‚|p-®-ɟ-yRŸo-plR²Ÿ‚–|˜ RŸ ˜®plARŸ‚–|oRp |ªRV

:ARAZ ZARAZ$IAGRAMY ARCHITEKTURYINFORMACJI SZKICE WYKONYWANENAPAPIERZEb/COCHODZI ZTYMRYSOWANIEM-YvLAˆAM ‘ETOJEST KSI‘KAPOvWI»CONAPROJEKTOWANIUSTRON ).4%2.%4/79#(*AKNARAZIENIEWIDZ» ‘EBYvMYSI»TYMSZCZEGÄLNIE ZAJMOWALIb

Gotowy pomysł tego, jak chcesz rozmieścić na ekranie poszczególne bloki, zaoszczędzi Ci sporo czasu na etapie programowania. ŸªlRqRŸ˜®¬7AlRoŸoR˜ Ÿy-˜®plA|ª-ɟ plqp-Ÿ‚–|oRp }ªŸy-Ÿp-– ARŸlŸ|JŸ–-®¥Ÿ ®|7-A®¬ÉŸ–R-pAo֟-yRGŸyl¸Ÿ –-Alɟ A®-˜Ÿy-Ÿ ª|–®RylRŸp|J¥Ÿplqp¥Ÿ ‚–|oRp }ªGŸ˜p|–|Ÿ-yRŸlŸ -pŸ ª¬7lR–®RŸ ¬qp|ŸoRJRyV2OZDZIAŒ

4WORZENIEATRAKCYJNYCHSTRONINTERNETOWYCH

=dUSMO ZYWKQKT¦ ]UYXMOX^\YaK¨ ]S° XK P_XUMTYXKVXYÄMS lR–ª˜®RŸ˜®plARŸ‚|ªlyy¬Ÿ7¬ÉŸA®-–y|k7l-tRŸlŸy-–¬˜|ª-yRŸy-Ÿ‚-‚lR–®R‡Ÿ ®lÖplŸ Ru¥Ÿ-yRŸ7ÖJ®lRŸu|at-Ÿ˜l֟˜p¥‚lɟy-Ÿ‚|J˜ -ª|ª¬uŸ¥pt-J®lRŸ ‚–|oRp ¥Ÿ„®-ul-˜ Ÿy-Ÿ ¬uGŸo-plŸu-Ÿ7¬ÉŸp|q|–Ÿ t-Ÿ˜ –|y¬GŸo-pŸ\-oylRŸª¬aqÔJ-Ÿ oRoŸq|a|Ÿ¥ulR˜®A®|yRŸy-JŸo-plu²Ÿ|7–-®plRuŸA®¬VŸ˜-uŸ–|®¥ulR˜®…‡ ®plARŸ‚|ªlyy¬Ÿ‚|p-®-ɟ-yRŸ‚|J˜ -ª|ª¬Ÿ¥pt-JŸ˜ –|y¬Ÿ®Ÿ®-‚q-y|ª-yԟ ‚–®R®Ÿylԟ –R²Alԟ–|®ulR˜®A®|yԟªŸ–}¸y¬AiŸp|y\la¥–-Ao-Ai‡Ÿ ®plARŸ‚|ªlyy¬Ÿ ˜‚–-ªlÉGŸ¸RŸ-yRŸ®-J-Ÿ˜|7lRŸ‚¬ -yl-GŸ -plRŸo-pFŸ®¬Ÿy-Ÿa}–®RŸ˜ –|y¬Ÿu-Ÿ ˜l֟®y-oJ|ª-ɟJ¥¸-Ÿa–-\lp-‘GŸqRŸu-Ÿ7¬ÉŸp|q¥uy‘GŸJ®lRŸ‚|ªlyy|Ÿ˜l֟ ®y-qR´ÉŸuRy¥‘ŸlŸ ¬uŸ‚|J|7yR‡

%)7;<:B 7–z?-3 9^Y ZSO\a]dc ]dUSM TKUS ZYUKdKVSÄWc 4KXO 8SO ZYNYLK¸ ]S° TOT ZYXSOaKÒ

acQV¦NK¸ Z\KaSO NYU¸KNXSO ^KU TKU TOT YLOMXK ]^\YXK d Md°ÄMS¦ Q¸œaX¦

ZYNdSOVYX¦ XK NaSO UYV_WXc 4EN PROJEKT ZABARDZO ZBLIšONY JESTDO AKTUALNEJ WITRYNY *ANEb#ZAS WRACAÁ DOSZKICOWANIA

>O\Kd >aYSW dKNKXSOW L°NdSO acWcÄVOXSO ZYN]^KaYaOQY Z\YTOU^_

U^œ\c TONXKU ]ZYNYLK ]S° 4KXO 8K\c]_T Z\dcXKTWXSOT ^\dc ]dUSMO XK

a¸K]XOT UK\^MO ZKZSO\_

,/'/

5šYJ POZIOMYCH KRESEKWMIEJSCE PRAWDZIWEGOTEKSTU .ATYM ETAPIENIE POTRZEBUJESZZBYT DUšEJ SZCZEGΎOWOwCI 7YKORZYSTAJSZKICE DOPRZENIESIENIA SWOICH POMYSŽÎW NAPAPIER .ADSZCZEGΎAMI POPRACUJESZ PÎzNIEJ

/"2!:%+ .!7)'!#*!

42%i¡ ) !+45!,./i#)

0/24&/,)/

JESTEuTUTAJ.ASZKICUJSWOJEPOMYSŒYNANAWIGACJÃSTRONY

%)7;<:B 7–z?-3 7B?1„B)61-

-dK\XYLSK¸O ]dUSMO ZYWKQKT¦ ]U_ZS¨ ]S° XK _U¸KNdSO ]^\YXc -dK] ZYUKdK¨ USVUK

_U¸KNœa ]^\YXc 4KXO -Y TOT ]S° XKTLK\NdSOT ]ZYNYLK)

.!7)'!#*!

,/'/

/"2!:%+

0ROJEKTNR MAMENU SKŽADAJ”CE SIÅ ZPOZIOMYCHZAKŽADEK 0ODLOGOI MENUWDWÎCH KOLUMNACH ZNAJDUJESIÅ MIEJSCENAOBRAZEK ICZÅwÁZAKTUALNOwCIAMI APOPRAWEJSTRONIE s NA MINIATURKI STRON ZAPROJEKTOWANYCH PRZEZ 2ED,ANTERN$ESIGN

42%i¡ ) !+45!,./i#) 0/24&/,)/

,/'/

.!7)'!#*!

/"2!:%+

42%i¡ ) !+45!,./i#) 0/24&/,)/2OZDZIAŒ

0ROJEKTNR MAZAMIAST ZAKŽADEKZWYKŽEMENU TEKSTOWE APORTFOLIO IAKTUALNOwCIZAMIENIONO MIEJSCAMI

4WORZENIEATRAKCYJNYCHSTRONINTERNETOWYCH

,/'/ /"2!:%+

0ROJEKTNR OPARTYJEST NATRZECHKOLUMNACH :ACZYNASIÅOD GŽÎWNEGO OBRAZKAUMIESZCZONEGO WLEWYMGÎRNYM ROGU ILOGOWROGUPRAWYM 0ONIšEJZNAJDUJE SIÅMENU ICZÅwCIZAKTUALNOwCIAMI ORAZ PORTFOLIO

42%i¡ ) !+45!,./i#) .!7)'!#*!

0/24&/,)/

,/'/ /"2!:%+

0ROJEKTNR TOPOPROSTU ODWRÎCONA KOLEJNOwÁ ELEMENTÎW ZPROJEKTUNR DLATEGOSTRONAZACZYNA SIÅ OD LEWEJ GDZIEZNAJDUJESIÅ LOGOIGÎRNACZÅwÁMENU ADALEJUMIESZCZONE S” KOLEJNE CZÅwCI

42%i¡ ) !+45!,./i#) .!7)'!#*!

0/24&/,)/

.AJBARDZIEJPODOBA MISI»PROJEKTNUMER!LE CZYNIEMÄGˆBYvPOKAZA·MINIECO WI»CEJSZCZEGĈÄW3TRONAMUSI BY·GOTOWANAKONFERENCJ»

ÃaSO^XSO s _dQYNXSVSÄWc

ZYN]^KaYac _U¸KN ]^\YXc -Y ^O\Kd)

JESTEuTUTAJ#ODALEJ Ustaliliśmy z Jane podstawowy układ witryny — jaki zatem powinien być nasz kolejny krok? Uruchomienie starego, dobrego edytora tekstu, wyciągnięcie przykładowej treści od Jane i wypracowanie kodu XHTML?

–-ypFŸlR‡Ÿ-Ÿ–-®lRŸ‚|®|˜ -oRu¬Ÿ‚–®¬Ÿ|t}ªp¥ŸlŸ‚-‚lR–®R‡Ÿ|Ÿ˜ÔJ®lAlRŸŸ |ŸJ|J-yl¥ŸJ|Ÿ ¬AiŸ˜®plA}ªŸp|q|–¥ luFŸ|ŸA|ŸulRql7¬²u¬Ÿ |Ÿ–|7lɍŸlRŸu|¸Ru¬Ÿ‚|Ÿ‚–|˜ ¥Ÿ®-7–-ɟ˜l֟®-Ÿp|JŸŸ lŸ‚–®R R˜ |ª-ɟ–}¸yRŸp|q|–¬Ÿ®-Ÿ‚|u|Aԟp-˜p-J|ª¬AiŸ-–p¥˜®¬Ÿ˜ ¬q}ª

–-ypFŸ'Ÿ RyŸ˜‚|˜}7Ÿ7ÖJ®lRu¬ŸulRqlŸ˜®-y˜ÖŸ®|7-A®¬ÉGŸo-pŸª˜‚}ta–-oԟŸ ®RŸ˜|7ԟp|q|–¬GŸo-pŸRqRuRy ¬Ÿly R–\Ro˜¥Ÿ|–-®Ÿ¥pt-J¥Ÿ˜ –|y¬Ÿ‚-˜¥oԟŸ J|Ÿ˜lR7lRŸ‚|Ÿ‚|p|q|–|ª-yl¥GŸo-pŸy-Ÿ qRŸ–R˜® ¬Ÿ¥pt-J¥Ÿ˜ –|y¬Ÿª¬aqÔJ-ŸŸ ˜¬˜ RuŸy-ªla-A¬oy¬ŸWŸ‚|Ÿ‚–|˜ ¥ŸA®¬Ÿ –R²ÉŸ˜ –|y¬Ÿ‚–R®Ry |ª-y-ŸoR˜ ŸŸ ªŸy-oqR‚˜®¬Ÿu|¸qlª¬Ÿ˜‚|˜}7‡ |RFŸ'|ª‡Ÿ"|Ÿ˜ –-˜®ylRŸJt¥a-Ÿql˜ -Ÿ®-qR Ÿo-pŸy-ŸoRJRyŸylRªlRqplŸ˜®plA‡ŸŸ ®¬ŸylRŸu|aql²u¬ŸªA®R²ylRoŸ‚|p-®-ɟ-yRŸplqp¥ŸªR–˜olŸp|q|–¬˜ ¬A®y¬AiGŸ ®-ul-˜ Ÿ®-A®¬y-ɟ|JŸA®-–y|k7l-t¬AiŸ˜®plA}ª

–-ypFŸ|q|–¬Ÿ‚|p-®-yRŸy-Ÿ®7¬ ŸªA®R˜y¬uŸR -‚lRŸ‚–|AR˜¥Ÿ‚–|oRp |ª-yl-Ÿ u|aԟylR‚| –®R7ylRŸ–|®‚–|˜®¬ÉŸpqlRy -‡Ÿ-oqR‚lRoŸ‚|p-®-ɟu¥ŸA|²GŸA|ŸJ-Ÿu¥Ÿ |7–-®Ÿ\¥ypAo|y-qy|²AlŸ˜ –|y¬ŸW

&RANK

*OE *IM

|RFŸWŸ®-yluŸ®-A®ylRu¬Ÿ‚–-A֟y-JŸª¬aqÔJRuŸlŸ˜‚|˜|7RuŸJ®l-t-yl-Ÿªl –¬y¬‡Ÿ |®¥ulRuŸo¥¸‡Ÿ ®plARŸ¥u|¸qlªl-oԟy-uŸ7R®7|qR˜yRŸª¬t-‚-ylRŸ–}¸y¬AiŸ ‚| RyAo-qy¬AiŸ‚–|7qRu}ªŸ®Ÿ‚–|oRp RuGŸ®-yluŸ®-A®ylRu¬Ÿ ª|–®¬ÉŸp|JŸ ªl –¬y¬GŸ-Ÿ‚–|7qRu¬Ÿ RŸ˜ -yԟ˜l֟‚|ª-¸y¬ulŸ‚–®R˜®p|J-ul‡

–-ypFŸ|pt-JylRŸ -p‡Ÿ"¬qRŸ¸RŸ ¬uŸ–-®RuŸylRŸ7ÖJ®lRu¬Ÿ˜‚|–®ÔJ®-ɟ ¬qp|Ÿ oRJyRa|Ÿ˜®plA¥GŸ|R‡ |RFŸlR

–-ypFŸW luFŸlR‡Ÿ+–|7lu¬Ÿuy}˜ ª|Ÿ˜®plA}ªGŸªŸ–}¸y¬AiŸp|q|–-AiGŸ-Ÿ‚| RuŸª˜®¬˜ plRŸ ‚|p-¸Ru¬Ÿ-yRGŸ -pŸo-pŸ®–|7lql²u¬Ÿ |Ÿ®Ÿ‚lR–ª˜®¬ulŸ˜®plA-ulGŸ‚–-ªJ-

–-ypFŸylRoŸªlÖARo‡Ÿ"-pŸy-‚–-ªJ֟7ÖJ®lRu¬Ÿ–|®–¬˜|ª¬ª-ɟ‚|˜®A®Ra}qyRŸ p-J–¬Ÿ˜ –|y¬GŸ -pŸ7¬Ÿ‚–®R R˜ |ª-ɟplqp-Ÿª-–l-y }ª‡Ÿ|p-¸Ru¬Ÿ-yRŸplqp-Ÿ y-oqR‚˜®¬Ai‡ luFŸ®Rp-o[ŸŸA|ŸAi|J®l

–-ypFŸ"-plRŸ–¬˜¥yplŸ‚–®¬‚|uly-oԟ˜ |–¬7|-–J¬ŸWŸªlRAlRGŸ˜RpªRyAoRŸ ylRªlRqplAiŸ˜®plA}ªŸª¬aqÔJ-oÔARŸo-pŸp|ulp˜GŸª¬p|–®¬˜ ¬ª-yRŸªŸ‚–®Ru¬²qRŸ \lqu|ª¬uŸJ|Ÿ‚–®R R˜ |ª-yl-Ÿp-J–}ªŸ‚–®RJŸªtÔA®RylRuŸp-uR–‡Ÿ+–|7lu¬Ÿ J|pt-JylRŸ |Ÿ˜-u|‡Ÿ|p-¸ÖŸª-uŸ®-–-®Ÿplqp-Ÿ˜® ¥A®RpŸ¥t- ªl-oÔA¬AiŸ ª|–®RylRŸ J|7–¬AiŸ˜®plA}ª‡2OZDZIAŒ

%)7;<:B 7–z?-3

! OTONIEWIELKA SZTUCZ KA Z KTÎREJ WARTOSKORZYSTAÁ PRZYP ROJEKTOWANIU SZKICÎW :RÎB ZRZUT EKR ANUDOWOLNEJ WITRYNYINTERNETOWEJ /TWÎRZSWÎJ ULUBIONY PROGRAM DO EDYCJIGRAFIKI IUSUÌZAWARTOwÁSAME JWITRYNY 5ZYSKASZSZABLON PRZ EGL”DARKI W KTÎRYMBÅDZIESZMÎGŽ RYSOWAÁ SZKICE

3ZABLONPRZEGL”DARKI

Skoro wiesz już, jaki układ strony podoba się Jane dla witryny Red Lantern Design, czas stworzyć szkic. Weź kartkę papieru oraz ołówek i zabierz się do pracy. Efekt ma być tak szczegółowy, jak to tylko możliwe. Jeśli masz pod ręką kredki, pokoloruj swój szkic.

4WORZENIEATRAKCYJNYCHSTRONINTERNETOWYCH

JESTEuTUTAJ3ZKICEWITRYNY2ED,ANTERN$ESIGN

%)7;<:B 7–z?-3 7B?1„B)610RZYBLIšONY SZKIC PANORAMYMIASTA 0OTRZEBNANAM BÅDZIE ATRAKCYJNAGRAFIKA

/DROBINAKOLORU WSZKICU POMAGA NADAÁSTRONIE OSOBOWOwÁ

.IEMUSIMYNATYM ETAPIEDODAWAÁ NAGŽÎWKÎWCZY TEKSTU7YSTARCZ” LINIEIBLOKI PONIEWAš INTERESUJENAS CAŽOwCIOWYPROJEKT ANIE SZCZEGΎY

/TOMIEJSCE NA NAWIGACJÅ NAJWYšSZEGO POZIOMU POD GŽÎWN”GRAFIK” ZOSTAWILIwMY ZKOLEIMIEJSCE NA WAšNEOGŽOSZENIA CZYAKTUALNOwCI

9^Y QY^Yac ]dUSM aS^\cXc aœT WYÒO acQV¦NK¨ SXKMdOT TONXKU

a PSXKVXcW ]dUSM_ ZYaSXSOXOÄ _dc]UK¨ a¸KÄXSO ^KUS ZYdSYW ]dMdOQœ¸YaYÄMS

,OGOPRZESUNÅLIwMY ZA CZÅwÁ ZTREwCI”ST RONY

.ASTRONIE GŽÎWNEJ UMIEwCIMYPORTFOLIO 0OTENCJALNIKLIENCI BÅD ” CHCIELIZOBACZYÁ CO POTRAFIMY

2OZDZIAŒ4WORZENIEATRAKCYJNYCHSTRONINTERNETOWYCH

Pogawędki przy kominku ®l˜lRo˜®-Ÿ–|®u|ª-FŸŸ t}ªRpŸlŸ–|a–-uŸJ|Ÿ ª|–®Ryl-Ÿ˜ –|yŸ|u-ªl-oԟ˜®plAR

Ołówek:

Program do tworzenia stron:

RoGŸ–|a–-ulRŸWŸA®¬Ÿu|¸R˜®ŸulŸA|²Ÿª¬o-²ylɍ

Ÿ -˜yR‡ŸŸA|ŸAi|J®lŸ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ |Ÿ -p‡Ÿ|¸RŸ˜l֟ |Ÿu¬qlÉGŸ7|ŸylRp }–®¬Ÿ\-p ¬A®ylRŸ¥¸¬ª-oԟ  Ra|Ÿ‚|oÖAl-ŸªŸ|JylR˜lRyl¥ŸJ|Ÿ‚–}7plŸp|J¥GŸp }–¬ŸylRŸoR˜ Ÿ oR˜®A®RŸ˜p|ÍA®|y¬‡Ÿ"R–-®ŸoRJy-pŸylRŸ‚|–-Ÿy-Ÿ®-7lR–-ylRŸ˜l֟Ÿ ®-Ÿp|J‡

|ŸA}¸GŸ –|Ai֟ulŸ˜l֟ |Ÿª˜®¬˜ p|Ÿ‚|ulR˜®-t|VŸlRp }–®¬Ÿ q¥J®lRŸy-®¬ª-oԟuylRŸ˜®plRqR Ru‘GŸ‚|JA®-˜ŸaJ¬Ÿo-Ÿ˜ÔJ®ltRuGŸ ¸RŸ |Ÿ‚|oÖAlRŸª¬p|–®¬˜ ¥oRŸ˜l֟J|Ÿ|‚l˜¬ª-yl-Ÿ R˜ |ª¬AiŸ‚–}7RpŸ p|J¥V

Kod [podsłuchuje]: Ołówek:

Ro[Ÿ'˜®¬˜ p|Ÿ˜t¬˜®-tRu[

–®R‚–-˜®-uGŸ˜ -–¬GŸ-qRŸ–|a–-uŸu-Ÿ–-AoևŸ|¸y-Ÿ7¬Ÿ ‚|u¬²qRÉGŸ¸RŸ–®¥A-oÔAŸ˜l֟|JŸ–-®¥Ÿy-Ÿp|JŸ"GŸ|˜®A®ÖJ®lu¬Ÿ ylRA|ŸA®-˜¥GŸ-qRŸy-ŸJt¥¸˜®ÔŸuR ÖŸu|¸RŸ |Ÿ7¬ÉŸylR|‚t-A-qyR‡Ÿ 'lJ®l˜®GŸoR²qlŸpqlRy |ªlŸ„-q7|Ÿ"|7lRŸ˜-uRu¥…ŸylRŸ‚|J|7-Ÿ˜l֟ a| |ª¬Ÿ‚–|oRp ŸlŸAiARAlRŸ‚}o²ÉŸªŸ®¥‚RtylRŸlyy¬uŸplR–¥yp¥GŸ |p-¸RŸ˜lÖGŸ¸RŸ®-lyªR˜ |ª-tR²Ÿuy}˜ ª|ŸA®-˜¥ŸªŸ ª|–®RylRŸp|J¥Ÿ "Ÿ„lŸy-o‚–-ªJ|‚|J|7ylRoŸ–}ªylR¸Ÿ …GŸ®Ÿp }–Ra|ŸylRŸ 7ÖJ®lRAlRŸp|–®¬˜ -ɇŸŸªlRqRŸt- ªlRoŸoR˜ Ÿª¬–®¥Alɟ˜®plAŸŸ J|Ÿp|˜®-ŸlŸ®-A®Ôɟ|JŸA®¬˜ RoŸp-– plŸ‚-‚lR–¥ŸWŸ ŸŸ Ÿ lRŸ7¬t7¬uŸ Ra|Ÿ -plŸ‚RªlRy‡Ÿ-Ÿª|q֟ylRŸ˜p¥‚l-ɟ˜l֟Ÿ ®-Ÿ7-–J®|Ÿy-ŸJR -q-Ai‡Ÿ ®plARŸ˜ÔŸ˜®¬7pluŸlŸRq-˜ ¬A®y¬uŸ ˜‚|˜|7RuŸ–|®ª-¸Ryl-Ÿ–}¸y¬AiŸ‚|u¬˜t}ªŸlŸ| –®¬u-yl-Ÿ |a}qy¬AiŸ‚–|oRp }ª‡Ÿ|ŸA|Ÿ®–R˜® ÔŸ –-AlɟA®-˜Ÿy-Ÿ ¥ulRo˜A-ªl-ylRŸp-¸JRa|Ÿ‚lp˜Rq-ŸªŸplqp¥Ÿ‚–|oRp -AiGŸŸ oR²qlŸpqlRy ŸlŸ -pŸª¬7lR–®RŸ ¬qp|ŸoRJRyŸ®ŸylAiŸ

Program do tworzenia stron: WŸ-q7|Ÿy|ªRa|Ÿ‚qlp¥‡Ÿ-Ÿ˜-uŸ|JŸ‚|A®Ô p¥Ÿ®-7–-t7¬uŸ˜l֟Ÿ J|Ÿ‚–-A¬Ÿy-Ÿ‚|ª-¸ylR‡Ÿ˜®A®ÖJ®l˜®ŸJ¥¸|ŸA®-˜¥GŸoR²qlŸ7ÖJ®lR˜®Ÿ u}atŸ˜p|‚l|ª-ɟ®--pAR‚ |ª-yRŸ˜®A®Ra}t¬Ÿ˜®plA¥Ÿ7R®‚|²–RJyl|Ÿ J|Ÿ|˜ - RA®yRa|Ÿ‚–|oRp ¥‡Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ |Ÿ -pGŸ7¬ÉŸu|¸RŸu-˜®Ÿ ¥Ÿ –|Ai֟–-AolGŸ-qRŸy-‚–-ªJ֟‚|p-¸R˜®Ÿ pqlRy |ªlŸ -plŸ‚|u-®-y¬GŸ‚|p–R²q|y¬GŸ‚|‚q-ul|y¬Ÿp-ªÔŸ˜®plA

ÔJ®ÖGŸ¸RŸoR²qlŸ‚–®¬a| |ª¥oRŸ˜l֟A|²GŸA|Ÿu-u¬Ÿ‚|p-®-ɟ ‚| RyAo-qyRu¥ŸpqlRy |ªlGŸJ|7–¬uŸ‚|u¬˜tRuŸu|¸RŸ7¬ÉŸ ˜ ª|–®RylRŸA®Ra|²ŸylRA|Ÿ7-–J®lRoŸJ|‚lR˜®A®|yRa|ŸlŸ\|–u-qyRa|‡Ÿ lu|Ÿ |Ÿ¥ª-¸-uGŸ¸RŸplRJ¬Ÿ®-A®¬y-Ÿ˜l֟‚–|oRp |ª-ylRŸy|ªRoŸ ªl –¬y¬Ÿly R–yR |ªRoGŸ‚lR–ª˜®¬uŸp–|plRuŸ‚|ªlyy¬Ÿ7¬ÉŸ ˜®A®Ra}t|ªRŸlŸy-–¬˜|ª-yRŸ–ÖA®ylRŸ˜®plAR‡

JESTEuTUTAJ0ROTOTYPPOPROJEKCIE

3ZKICEWYGLDAJNAPRAWD» FANTASTYCZNIE0ROJEKTIUKˆADSTRONY ZAPOWIADAJSI»vWIETNIE !LEKONFERENCJAJESTZADWADNIb #ZYMOG»ZOBACZY·WKOÂCUCOv NAEKRANIE

Teraz jest dobry czas na stworzenie prototypu kodu. # ª|–®RylRŸ‚–| | ¬‚¥Ÿ|‚-– Ra|Ÿy-Ÿp|J®lRŸu-Ÿ‚RªyRŸ®-qR ¬‡Ÿ |Ÿ‚lR–ª˜®RGŸy-ªR ŸoR²qlŸ‚–|oRp Ÿy-Ÿ‚-‚lR–®RŸª¬aqÔJ-Ÿ²ªlR ylRGŸ ®Ÿ RAiylA®yRa|Ÿ‚¥yp ¥ŸªlJ®Ryl-Ÿu|¸RŸylRŸJ®l-t-ÉGŸplRJ¬Ÿ˜l֟a|Ÿ ª¬p|y-Ÿ®-Ÿ‚|u|Aԟp|J¥‡Ÿ–| | ¬‚ŸJ-ŸlŸu|¸qlª|²ÉŸ˜®¬7plRa|Ÿ ‚|‚–-ªlRyl-Ÿª˜®¬˜ plRa|ŸªŸp|J®lRGŸ®-yluŸ®-lyªR˜ ¥oR˜®Ÿ®7¬ Ÿ ªlRqRŸA®-˜¥ŸªŸ7¥J|ª-ylRŸª¬‚lR˜®A®|yRa|Ÿ‚–|J¥p ¥Ÿ\ly-qyRa|‡ ŸoR²qlŸ‚–-A¥oR˜®Ÿ®ŸpqlRy RuGŸ‚–| | ¬‚Ÿª¬p|y-y¬ŸªŸp|J®lRŸJ-oRŸ lŸA|²GŸA|Ÿu|¸R˜®Ÿ‚|p-®-ɟlŸJ®lÖplŸA®Ru¥GŸ -pŸ˜-u|Ÿo-pŸŸ ªŸ‚–®¬‚-Jp¥Ÿ˜®plA}ªGŸ¥®¬˜p-˜®Ÿly\|–u-AoRŸ®ª–| yRŸ ‚|®ª-q-oÔARŸy-Ÿª‚–|ª-J®RylRŸ®ul-yŸl R–-A¬oy¬Ai‡

=ZYUYTXSO

|Ÿu-˜®Ÿy-Ÿu¬²qlGŸu}ªlÔAŸ l R–-A¬oyR‘

 R–-Ao-Ÿ |ŸuR |J|q|al-Ÿ ‚–|oRp |ª-yl-GŸp }–-Ÿ‚|®ª-q-Ÿ  R˜ |ª-ÉGŸ-y-ql®|ª-ɟlŸ¥qR‚˜®-ɟ‚–| | ¬‚ŸJ®lRt-ŸªŸ –-pAlRŸ ‚–-A¬Ÿy-JŸylu‡Ÿ-Ÿp-¸J¬uŸR -‚lRŸ‚–®RAi|J®l˜®Ÿp-¸J¬Ÿ ®Ÿp–|p}ªŸªŸ‚–|AR˜lRŸ‚–|oRp |ª-yl-ŸWŸoR˜ Ÿ |Ÿ‚–|oRp Ÿ A¬pqlA®y¬ŸWŸ-¸ŸªŸp|ÍA¥Ÿ¥®¬˜p-˜®ŸA|²GŸA|Ÿ‚|J|7-Ÿ˜l֟ ®-–}ªy|Ÿ"|7lRGŸo-pŸlŸpqlRy |ªl‡2OZDZIAŒ

4WORZENIEATRAKCYJNYCHSTRONINTERNETOWYCH

Gotowy do podania kod

|7lR–®Ÿ‚qlplŸ‚lR–ª˜®Ra|Ÿ‚–| | ¬‚¥Ÿp|J¥Ÿ®Ÿ˜R–ªR–-Ÿ "F

ftp://ftp.helion.pl/przyklady/hfwdep.zip -Ÿy-˜ Ö‚ylRŸª¬‚–}7¥oŸoRGŸ7¬Ÿ˜‚–-ªJ®lÉGŸo-pŸª˜®¬˜ p|Ÿª¬aqÔJ-‡

*/ ern Design ny Red Lant ro st wy do przebu /* Projekt margin: 0; top; ody_bg.g padding: 0; ‘../images/b url( 2 12 a2 #7 : ; background erif ns-s le>R ed Lantern Design a, sa ic ; color: #333 ul, li { h1, h2, p, 0; : in marg 0; g: in dd pa

logo Red Lantern Desi } gn p { 1.4em; si vi a: k, }a:lin IBÅDZIE TRZ;EBNY# PO33 0A

r:J #3 loÅTA coMI DSTRONY PO ; EJ šD ee LA : KA#e -, nd (4 ouD KO gr ck JI "> baD

JESTEuTUTAJ0ODSUMOWANIEDOSTÃPNOuCI

Jazda próbna Przetestuj dostępność strony Audio-2-Go. |7–®RŸoR˜ Ÿlu‚qRuRy |ª-ɟ²–|JplŸ®ªlÖp˜®-oÔARŸJ|˜ Ö‚y|²ÉŸ˜ –|y¬GŸ-qRŸylR®7ÖJyRŸoR˜ ŸoR˜®A®RŸ ‚–®R R˜ |ª-ylRŸoRo‡Ÿ-pŸ®- RuŸu|¸Ru¬Ÿ |Ÿ®–|7lɍŸ}¸GŸl˜ ylRoRŸplqp-Ÿ˜‚|˜|7}ª‡ '¬p|–®¬˜ -oŸ|u-ªl-yRŸ¥–®ÔJ®RylRŸ‚|u|AylA®RŸ„y-Ÿ‚–®¬pt-JŸA®¬ ylpŸRp–-y¥…ŸlŸ˜-uŸ‚–®R R˜ ¥oŸ ˜ –|yևŸ|¸R˜®Ÿ -p¸RŸ-¥ |u- ¬A®ylRŸ˜‚–-ªJ®lɟ®a|Jy|²ÉŸ®Ÿª¬ ¬A®y¬ulŸ'Ÿ®-Ÿ‚|u|Aԟ ˜‚RAo-qyRa|Ÿ|‚–|a–-u|ª-yl-GŸ -plRa|Ÿo-pŸ¬y il-Ÿ -¬˜Ÿ„i  ‚Fžžªªª‡A|y Ry Œ¥-ql ¬‡A|už…‡ #-p ¥-qyloŸ˜ –|y֟at}ªyԟ|–-®Ÿ˜ –|y֟®Ÿp˜lÔ¸p-ulŸlŸ®|7-A®GŸo-pŸª¬aqÔJ-Ÿ R–-®Ÿªl –¬y-Ÿ¥Jl|k¤k|‡

0RZETESTUJSTRONÅ!UDIO 'O S ZAPOMOC”PROGRAMU#YNTHIA3AY2OZDZIAŒ

$OSTÃPNOu¿ .IEUWIERZYSZCHYBA JAK WIADOMOv·WˆAvNIEOTRZYMAˆEM 4WOJEUAKTUALNIENIABYˆYSTRZAˆEM WDZIESITK»4AKSOBIEMYvL» ‘EMO‘EPRZYDA#ISI»MAˆAULGA PODATKOWAb Audio 2 Go

Pożegnaj się z podatkami 16 czerwca 2009, 12:43 Szanowni Państwo, gratuluję świetnego rezultatu prac nad stroną! Nasz zespół przyjrzał się wprowadzonym modyfikacjom i jesteśmy pod dużym wrażeniem. Przetestowaliśmy Państwa stronę we wszystkich naszych walidatorach — i wiemy, że jest to poprawny kod XHTML, który spełnia wymagania WCAG Priority 1. Dobra robota! Chcielibyśmy przejść teraz do kwestii dystrybucji formularzy podatkowych. Nasz budżet został nieco przycięty, dlatego wpadliśmy na pewien ciekawy pomysł pozwalający na wyrównanie rachunków. Co byście Państwo powiedzieli na propozycję zwolnienia z podatków? Dopóki na stronie udostępniane będą nasze formularze, możecie Państwo uznać się za zwolnionych z obowiązku opodatkowania. Oczywiście, jeśli nad witryną pracują również inni pracownicy bądź konsultanci zewnętrzni, zwolnienie z obowiązku opodatkowania rozciąga się również na nich. Raz jeszcze gratulujemy tak udanej strony internetowej skierowanej do osób niepełnosprawnych! Z wyrazami szacunku, Edward Kowalski-Młot Izba Skarbowa

7YGL”DANATO šEDOSTÅPNOwÁNAPRAWDÅ SIÅOPŽACA

JESTEuTUTAJ 

7YGL’DAMYNIExLE $OZROBIENIA

ROZDZIAŁ 8.

,ISTAZGODNOwCIZWYTYCZNYMI 7#!'JESTGOTOWA

$LA WSZYSTKICH ELEM ENTÎW NIETEKSTOWYCHUD OSTÅPNIJTEKSTOW Y ODPOWIEDNIK .IECHWSZYSTKIEIN FORMACJE WKOLORZEWYwWIETL AJ” SIÅ RÎWNIEšBEZKOLORÎ W $OKUMENTY TRZEBA ZORGANIZOWAÁTA K BY DAŽOSIÅJE CZYT AÁ BEZARKUSZY STYLÎW 7SZYSTKIETABELEM USZ”ZAWIERAÁ NAGŽÎWKIKOLUMNI WIERSZY

Cieszę się, że w końcu mogę się poruszać po stronie za pomocą klawisza Tab. Czas zapoznać się z ofertą.

O rany, system oceniania książek w końcu ma sens!

Strona Audio-2-Go działa o wiele lepiej z moim czytnikiem ekranu.

-/68/ =:9=>


Dostępność to zarówno proces tworzenia strony, z której mogą korzystać osoby niepełnosprawne, jak i techniki wykorzystywane w tym celu.Czytnik ekranu to program wykorzystywany przez osoby niewidome i odczytujący na głos tekst zamieszczony na stronie internetowej.Atrybut ALT (będący częścią elementu ) pozwala na podanie dla obrazka alternatywnego opisu tekstowego, który jest następnie odczytywany przez czytnik ekranu. Atrybut LONGDESC będący częścią elementu podaje odnośnik do strony zawierającej opis tekstowy obrazka, który jest zbyt długi na atrybut ALT. Osoby z obniżoną sprawnością motoryczną rąk często do poruszania się po stronie internetowej zamiast myszy wykorzystują klawisz Tab. Atrybut TABINDEX pozwala ręcznie ustawiać pozycje odnośników w sekwencji elementów strony.

2OZDZIAŒWytyczne Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) z konsorcjum W3C były pierwszym wysiłkiem na rzecz ustanowienia zaleceń w zakresie dostępności stron internetowych. Składają się z 14 wytycznych, a każda z nich ma trzy poziomy punktów.Nie musisz się martwić tymi wytycznymi WCAG, które nie mają zastosowania do Twojej strony.Zorganizuj kod swojej strony w taki sposób, by była ona wyświetlana w logicznej kolejności, kiedy niedostępny będzie arkusz stylów.Upewnij się, że wszystkie informacje przekazywane za pomocą koloru są również dostępne bez koloru.Jeśli na stronie używasz tabel, upewnij się, że podałeś nagłówki kolumn i wierszy.Do sprawdzenia dostępności swojej strony użyj oprogramowania, takiego jak Cynthia Says.

9. Słuchaj swoich użytkowników

.\YQK NY RK\WYXSTXOQY

Z\YTOU^_ /DKIEDYZACZˆEMNAPRAWD» WSˆUCHIWA·SI»WPOTRZEBYMOICH U‘YTKOWNIKÄW NIEMOG»SI» OP»DZI·ODODWIEDZAJCYCH7ˆAvCIWIE NIEMAMJU‘CZASU BYZCOLWR»KU PRZEGLDA·STATYSTYKI

$OBRYPROJEKTSPROWADZASIÃDOWSŒUCHANIASIÃWPOTRZEBYU˜YTKOWNIKÌW ?Òc^UYaXSMc WYQ¦ -S ZYaSONdSO¨ MY dO ]^\YX¦ TO]^ XSO ^KU MY SW ]S° ZYNYLK TKU WYÒXK

acOVSWSXYaK¨ L¸°Nc TOÄVS TO]^ ^Y UYXSOMdXO S TKU a YQœVO ZYZ\KaS¨ ]KW¦ ]^\YX° 3]^XSOTO aSOVO

]ZY]YLœa XK ac]¸_MRKXSO SMR YZSXSS 7YÒO]d dKZYdXK¨ ]S° d YZSXS¦ Q\_Zc _Òc^UYaXSUœa

dK ZYWYM¦ XK\d°NdS ^KUSMR TKU KXUSO^c V_L ZYTONcXMdcMR Y]œL dK ZYWYM¦ ^O]^œa _Òc^OMdXYÄMS

L¦NÐ ^OÒ Z\dOÄVONdS¨ NdSK¸KXSK YNaSONdKT¦McMR XK >aYTOT ]^\YXSO dK ZYWYM¦ ZYWSK\œa \œÒXcMR

ZK\KWO^\œa S ]^K^c]^cU ,Od adQV°N_ XK acL\KX¦ WO^YN° UaO]^S¦ UV_MdYa¦ TO]^ i_]¸c]dOXSOp

MY _Òc^UYaXSMc WKT¦ NY ZYaSONdOXSK 4OÄVS ^Y d\YLS]d >aYTK ]^\YXK L°NdSO ]ZO¸XSK¸K ZY^\dOLc

>aYSMR YNLSY\Mœa K ^cW ]KWcW L°NdSO Y aSOVO VOZ]dK

TOJESTNOWYROZDZIAŒ:ŒEOPINIEOSTRONIE20--USICa

:\YLVOWc a <:7 7_]SM

.IEUSTANNIEDOSTAJ»E MAILE ODNIEZADOWOLONYCHKLIENTÄW 7SZYSCYNARZEKAJNATESAME PROBLEMYZESTRONINTERNETOW SKLEPU4O4YZBUDOWAˆEvDLAMNIE T»STRON»rATERAZMUSZ»#I» POPROSI· BYvJNAPRAWIˆbRAZ APORZDNIE

Jak Was znaleźć? Od: Zdezorientowany Klient Do: RPM Music Cześć, ekipo RPM!

Właśnie widziałam Waszą nową stronę internetową — wygląda niesa jakoś znaleźć na niej żadnych danych kontaktowych ani mapy z doja a naprawdę chciałam wpaść do Was i poprzeglądać sobie płyty. Wyd dostępna… a może to tylko ja ją przegapiłam? Tak czy owak, byłam odwiedzić. No cóż, może następnym razem :-( Dzięki, Zdezorientowana Klientka

ową stroną

Problemy z n .IEZBYT ZADOWOLONY WŽAwCICIEL STRONY20- -USIC

2OZDZIAŒ

ail.com>

[email protected]

jony Klient
ści zdają się nie zególne jej czę dziwnie! Poszc wdę chcę u W ie pra zliw Na ? as str wić da teraz oś napra Witajcie, glibyście to jak zmieniła. Wyglą mo się y Cz łnie u. pe ns zu gle iek se … internetowa na je jakiegokolw skomplikowane Wasza strona w całości braku się to strasznie oich pozycji, a zmieniła, stało się a pasować do sw on str dy ale od kie kupować płyty, , Z góry dziękuję Klient Zaniepokojony09, 16:0

25 czerwca 20

3ŒUCHAJSWOICHU˜YTKOWNIKÌW

*AKMOGLIvMYPRZEGAPI· TEPROBLEMY-USIMY KONIECZNIEDOWIEDZIE·SI» ODU‘YTKOWNIKÄW COJEST NIETAK 23 czerwca 2009, 09:23

amowicie! Mam jednak pytanie — nie udaje mi się azdem do sklepu. Nie mieszkam w tym samym mieście, daje mi się, że taka informacja powinna być gdzieś dzisiaj w Waszym mieście i strasznie chciałam Was

05

Was

Problemy z now

ą stroną

Od: Zaniepokojon y Klient Do: RPM Music Witajcie,

25 czerwca 2009,

16:05

Wasza strona inte rnetowa nagle zup ełnie się zmieniła. pasować do swoich Wygląda teraz stra pozycji, a w całośc szliwie dziwnie! Pos i brakuje jakiegoko kupować płyty, ale zczególne jej czę lwiek sensu. Czy od kiedy strona się ści zdają się nie moglibyście to jak zmieniła, stało się oś naprawić? Napra to stra szn ie skomplikowane… Z góry dziękuję, wdę chcę u Was Zaniepokojony Klie nt

JESTEuTUTAJ 

!NKIETYIGRUPYFOKUSOWE

8SOMR Z\dOWœaS¦ _Òc^UYaXSMc

s dK ZYÄ\ONXSM^aOW KXUSO^ S Q\_Z PYU_]YacMR lRJ¬Ÿ‚–|oRp ¥oR˜®GŸ‚–®R‚–|oRp |ª¥oR˜®ŸA®¬Ÿ¥qR‚˜®-˜®Ÿ˜ –|yÖGŸu¥˜l˜®ŸulRɟu|¸qlª|²ÉŸ ®-J-yl-Ÿ‚¬ -͟˜ª|luŸ|J7l|–A|u‡ŸluŸ|ylŸ˜ÔŸ-pŸA®Ö˜ |Ÿp|–®¬˜ -oԟ®Ÿy R–yR ¥Ÿ -Ÿo-pluŸp|u‚¥ R–®RŸ‚–-A¥oԍŸ|ŸluŸ˜l֟‚|J|7-ŸªŸ|7RAy¬uŸ‚–|oRpAlRŸ˜ –|y¬Ÿ ®¬Ÿ|J‚|ªl-J-oԟluŸ‚q-y|ª-yRŸ®ul-y¬

+XUSO^c

q- Ra|Ÿªt-²ylRŸ‚|o-ªl-oԟ˜l֟-yplR ¬ŸlŸa–¥‚¬Ÿ\|p¥˜|ªRŸ„ly-A®RoFŸ®|ayl˜p|ª-yRŸª¬ªl-J¬Ÿ a–¥‚|ªR…‡Ÿ7lRŸ RAiylplŸ˜ÔŸ²ªlR y¬ulŸy-–®ÖJ®l-ulŸ¥J®lRq-yl-Ÿat|˜¥Ÿ¥¸¬ p|ªylp|uGŸ ‚|®ª-q-oÔA¬ulŸluŸy-Ÿ‚|J®lRqRylRŸ˜l֟|‚lylÔGŸ¥J®lRqRylRŸ|J‚|ªlRJ®lŸy-Ÿ‚¬ -yl-GŸ-Ÿy-ªR Ÿ ‚–®Rp-®-ylRŸly\|–u-AolŸ®ª–| y¬AiŸªŸylR ¬‚|ª¬Ÿ˜‚|˜}7‡Ÿ-qR¸¬ŸoRJy-pŸ7¬ÉŸ²ªl-J|u¬uGŸ ¸RŸ-yplR ¬ŸlŸa–¥‚¬Ÿ\|p¥˜|ªRŸu-oԟ–}¸yRŸª-J¬ŸlŸ®-qR ¬GŸp }–RŸu|aԟª‚t¬yÔɟy-Ÿª¬7}–Ÿ |J‚|ªlRJylRa|Ÿy-–®ÖJ®l-‡Ÿ–®¬o–®¬ou¬Ÿ˜l֟plqp¥Ÿª-J|uŸlŸ®-qR |uŸ|7¥Ÿy-–®ÖJ®lF

0AMIÅTAJ s TAKJAKM W ROZDZIALEsANKIEÎWILIwMY wWIETNE NARZÅDZIESŽUš”TY TO BUDOWANIAPERSON NA CE DO POCZ”TKU PROCESUPROJEKTOWANI A

D+6/>C

A+.C

'¬u-a-oԟ‚|²ªlÖARyl-Ÿ˜ |˜¥yp|ª|ŸylRªlRqRŸ A®-˜¥Ÿ®RŸ˜ –|y¬Ÿ¥A®R˜ ylp}ª‡

'¬u-a-oԟªlRqRŸ‚q-y|ª-yl-ŸªŸ\-®lRŸ ‚–®¬a| |ª-͇

|¸y-ŸoRŸ˜plR–|ª-ɟJ|Ÿ|a–|uyRoŸqlA®7¬Ÿ ¥¸¬ p|ªylp}ª‡

l˜RuyRŸ-yplR ¬Ÿu|aԟ˜‚–-ªl-ɟ‚–|7qRu¬Ÿ |˜|7|uGŸp }–RŸ˜t-7|ŸA®¬ -oԇ

|¸y-ŸoRŸ‚–®R‚–|ª-J®lɟy-ŸªlRqRŸ–}¸y¬AiŸ ˜‚|˜|7}ªŸ„y-Ÿ‚-‚lR–®RGŸªŸy R–yRAlRGŸ‚–®R®Ÿ  RqR\|yGŸ|˜|7l²AlR…‡

¬ -yl-Ÿ-yplR ¬Ÿu|aԟ®|˜ -ɟ´qRŸ ®ly R–‚–R |ª-yR‡

1\_Zc PYU_]YaO

#A®R˜ ylA¬ŸA®Ö˜ |Ÿu|aԟª¬‚Rtyl-ɟ-yplR ¬Ÿ ªŸA®-˜lRŸª|qy¬u‡ |®ª-q-oԟ¥A®R˜ ylp|uŸy-Ÿ–|®ªlo-ylRŸ ‚|u¬˜t}ªŸlyy¬AiŸ¥A®R˜ ylp}ª‡

'¬u-a-oԟ‚|²ªlÖARyl-Ÿ˜ |˜¥yp|ª|ŸJ¥¸|Ÿ A®-˜¥Ÿ®RŸ˜ –|y¬Ÿ¥A®R˜ ylp}ª‡

+7lR–-oԟly\|–u-AoRŸy-Ÿ²Al²qRŸ|p–R²q|yRŸ  Ru- ¬Ÿ|JŸylR‚–®¬‚-Jp|ª¬AiŸ|˜}7‡

+-®ª¬A®-oŸª¬u-a-oԟª¬y-a–|J®Ryl-Ÿ ¥A®R˜ ylp}ª‡

|7–®RŸ˜l֟˜‚–-ªJ®-oԟ‚–®¬Ÿª¬˜®p|q|y¬uŸ u|JR–- |–®R‡

¬ ¥-Ao-Ÿ‚¥7qlA®y-Ÿu|¸RŸ|ylR²ulRqlɟ ylRp }–¬AiŸ¥A®R˜ ylp}ª‡ '¬u-a-oԟ®- –¥JylRyl-Ÿª¬˜®p|q|yRa|Ÿ u|JR–- |–-‡2OZDZIAŒ

3ŒUCHAJSWOICHU˜YTKOWNIKÌW

%)7;<:B 7–z?-3 :\dOMdc^KT ZYXSÒ]dO ]MOXK\S_]dO S dKNOMcN_T U^œ\K WO^YNK KXUSO^K

Mdc Q\_ZK PYU_]YaK L°NdSO XKTVOZ]dK a MOV_ dOL\KXSK SXPY\WKMTS

ZY^\dOLXcMR NY ZYNT°MSK NOMcdTS NY^cMd¦McMR Z\YTOU^_ =aYTO YNZYaSONdS aZS]d XK acU\YZUYaKXcMR VSXSKMR

=MOXK\S_]d DY]^K¸OÄ dK^\_NXSYXc Lc dKZ\YTOU^YaK¨ ]^\YX° VYUKVXOT ^OVOaSdTS

SX^O\XO^YaOT 5VSOX^ MRMO dKWSOÄMS¨ ^KW WXœ]^aY \œÒXcMR PKTXcMR

OVOWOX^œa SX^O\KU^caXcMR S PSVWœa aSNOY U^œ\O TONXKU L°N¦

]^KXYaS¸c ]ZY\O YLMS¦ÒOXSO NVK ¸¦MdK 9LKaSK]d ]S° ÒO NYNK^UYaO

WK^O\SK¸c W_V^SWONSKVXO WYQ¦ YUKdK¨ ]S° Z\dO]KN¦ 7_]S]d ]S° NYaSONdSO¨ d TKUSMR UYWZ_^O\œa UY\dc]^KT¦ aSNdYaSO

^OVOaSdTS WK\UK WYNOV ]c]^OW YZO\KMcTXc K ^KUÒO TKUSO WKT¦

¸¦MdK SX^O\XO^YaO WYNOW .=6 Lc ]O\aO\ NK¸ ]YLSO \KN°

d Z\OdOX^YaKXSOW a]dc]^USMR WK^O\SK¸œa W_V^SWONSKVXcMR

USONc _Òc^UYaXSMc dKMdX¦ UY\dc]^K¨ dO ]^\YXc

=MOXK\S_]d 4O]^OÄ aYVYX^K\S_]dOW Z\YTOU^_T¦McW aS^\cX° NVK VYUKVXOQY

YÄ\YNUK ZYWYMc ]ZY¸OMdXOT 8SO aSO]d dLc^ aSOVO

Y _Òc^UYaXSUKMR ]^\YXc s Y Z¸MS aSOU_ ^cZSO UYWZ_^O\K

s K UYXSOMdXSO W_]S]d ZYdc]UK¨ ^O SXPY\WKMTO Lc NYL\dO

NYZK]YaK¨ ]^\YX° NY ZY^\dOL TOT YNLSY\Mœa .c\OU^Y\ YÄ\YNUK

WœaS ÒO XSOU^œ\dc TOQY ZYNYZSOMdXS WYQ¦ ]¸KLY \KNdS¨ ]YLSO

d Mdc^KXSOW

=MOXK\S_]d A\Kd d Z\dcTKMSœ¸WS ZVKX_TO]d XYa¦ ]^\YX° ]ZY¸OMdXYÄMSYa¦ NVK

Z\YTOU^KX^œa ]^\YX SX^O\XO^YacMR S Z\YQ\KWS]^œa 7K]d T_Ò USVUK

\œÒXcMR Z\YTOU^œa Q\KPSMdXcMR LK\NdY NYZ\KMYaKXcMR ]dUSMœa

S MRMSK¸LcÄ ]S° NYaSONdSO¨ MY >aYS ZY^OXMTKVXS YNLSY\Mc ]¦Nd¦

Y Z\YTOUMSO ]^\YXc :YdK ^cW TO]^OÄ Z\dOUYXKXc ÒO _Òc^UYaXSMc

U^œ\dc ]KWS ]¦ Z\YTOU^KX^KWS aS^\cX SX^O\XO^YacMR WYQ¦ ]S°

d >YL¦ Z\dc YUKdTS ZYNdSOVS¨ ÄaSO^XcWS a]UKdœaUKWS S ZYWc]¸KWS

YNXYÄXSO Z\YTOU^_

JESTEuTUTAJ 

3KORZYSTANIEZANKIETIGRUPFOKUSOWYCH

%)7;<:B 7–z?-3 7B?1„B)61-

Spójrzmy, jakie rozwiązanie — ankieta czy grupa fokusowa — będzie najlepszym wyborem w każdym ze scenariuszy. Jak zaimplementujesz swój wybór?

=MOXK\S_]d DY]^K¸OÄ dK^\_NXSYXc Lc dKZ\YTOU^YaK¨ ]^\YX° VYUKVXOT ^OVOaSdTS

SX^O\XO^YaOT 5VSOX^ MRMO dKWSOÄMS¨ ^KW WXœ]^aY \œÒXcMR PKTXcMR

OVOWOX^œa SX^O\KU^caXcMR S PSVWœa aSNOY U^œ\O TONXKU L°N¦

]^KXYaS¸c ]ZY\O YLMS¦ÒOXSO NVK ¸¦MdK 9LKaSK]d ]S° ÒO NYNK^UYaO

WK^O\SK¸c W_V^SWONSKVXO WYQ¦ YUKdK¨ ]S° Z\dO]KN¦ 7_]S]d ]S° NYaSONdSO¨ d TKUSMR UYWZ_^O\œa UY\dc]^KT¦ aSNdYaSO

^OVOaSdTS WK\UK WYNOV ]c]^OW YZO\KMcTXc K ^KUÒO TKUSO WKT¦

¸¦MdK SX^O\XO^YaO WYNOW .=6 Lc ]O\aO\ NK¸ ]YLSO \KN°

d Z\OdOX^YaKXSOW a]dc]^USMR WK^O\SK¸œa W_V^SWONSKVXcMR

USONc _Òc^UYaXSMc dKMdX¦ UY\dc]^K¨ dO ]^\YXc

=MOXK\S_]d 4O]^OÄ aYVYX^K\S_]dOW Z\YTOU^_T¦McW aS^\cX° NVK VYUKVXOQY

YÄ\YNUK ZYWYMc ]ZY¸OMdXOT 8SO aSO]d dLc^ aSOVO

Y _Òc^UYaXSUKMR ]^\YXc s Y Z¸MS aSOU_ ^cZSO UYWZ_^O\K

s K UYXSOMdXSO W_]S]d ZYdc]UK¨ ^O SXPY\WKMTO Lc NYL\dO

NYZK]YaK¨ ]^\YX° NY ZY^\dOL TOT YNLSY\Mœa .c\OU^Y\ YÄ\YNUK

WœaS ÒO XSOU^œ\dc TOQY ZYNYZSOMdXS WYQ¦ ]¸KLY \KNdS¨ ]YLSO

d Mdc^KXSOW

=MOXK\S_]d A\Kd d Z\dcTKMSœ¸WS ZVKX_TO]d XYa¦ ]^\YX° ]ZY¸OMdXYÄMSYa¦ NVK

Z\YTOU^KX^œa ]^\YX SX^O\XO^YacMR S Z\YQ\KWS]^œa 7K]d T_Ò USVUK

\œÒXcMR Z\YTOU^œa Q\KPSMdXcMR LK\NdY NYZ\KMYaKXcMR ]dUSMœa

S MRMSK¸LcÄ ]S° NYaSONdSO¨ MY >aYS ZY^OXMTKVXS YNLSY\Mc ]¦Nd¦

Y Z\YTOUMSO ]^\YXc :YdK ^cW TO]^OÄ Z\dOUYXKXc ÒO _Òc^UYaXSMc

U^œ\dc ]KWS ]¦ Z\YTOU^KX^KWS aS^\cX SX^O\XO^YacMR WYQ¦ ]S°

d >YL¦ Z\dc YUKdTS ZYNdSOVS¨ ÄaSO^XcWS a]UKdœaUKWS S ZYWc]¸KWS

YNXYÄXSO Z\YTOU^_2OZDZIAŒ

!NKIETA TO IDEALNAMETO ZEBRANIA DUšEJ ILOwCI DA INFORMACJI OD OGROMNEJ GRUPY LUDZI

!NKIETA

NFORMACJI NIE4ENTYPI Y 4OTRUDNE ZADAIELEPIEJ PASUJEDO ANKIET AÁ BN AG DO YM PO W OG” PRAWDO Z CZYTANIEMM ALE PROBLEMY GRUP FOKUSOWYCH JEwLI ELI IA AN IEBÅD” CHCI ZORGANIZOW UšYTKOWNICYN OKAšE SIÅ šE YPEŽNIÁ FORMULARZY CZY POTRAFILIW

'RUPAFOKUSOWA,5"ANKIETA

UACJA DLA 4OIDEALNASYT EJ 0YTANIA W SO KU E GRUPY FO KUSJA WGRUPI OTWARTEIDYS O CZEGO T TODOKŽADNIE POTRZEBUJESZ

'RUPAFOKUSOWA

3ŒUCHAJSWOICHU˜YTKOWNIKÌW

+XUSO^c S Q\_Zc PYU_]YaO XSO ]¦ NK\WYaO lRJ¬Ÿ‚–®¬oJ®lRŸlŸJRA¬J|ª-ɟ|Ÿ®-˜ |˜|ª-yl¥Ÿ-yplR Ÿ7ÔJ´Ÿa–¥‚Ÿ\|p¥˜|ª¬AiŸªŸARq¥Ÿ ®R7–-yl-Ÿly\|–u-AolŸ|JŸ¥¸¬ p|ªylp}ªGŸ7ÖJ®lR˜®Ÿu¥˜l-tŸ¥ª®aqÖJylɟoR˜®A®RŸoRJyԟpªR˜ l֟ WŸp|˜® ‡ŸR²qlŸ®RAiAR˜®Ÿ‚–®R R˜ |ª-ɟ˜ –|y֟‚–®¬Ÿ‚|–}ªy¬ª-qy¬AiŸp|˜® -AiŸ-yplR ¬ŸŸ lŸa–¥‚¬Ÿ\|p¥˜|ªRoGŸ‚|yl¸˜®RŸ¥ª-alŸu|aԟlŸ‚|u}AŸª¬7–-ɟªt-²AlªRŸ–|®ªlÔ®-ylR‡

5Y]d^c KXUSO^c

*AKTOSIÅMÎWIsCZ

AS TO PIENI”DZ

$

Czas spędzony na projektowaniu ankiety

$

Drukowanie i rozsyłanie (jeśli ankieta będzie na papierze)

$

Czas spędzony na przetwarzaniu i interpretowaniu wyników

$

Potencjalne wynagrodzenie dla uczestników ankiety

5Y]d^c Q\_Zc PYU_]YaOT

OBA -ODERATORTO OS BADANIE A PRZEPROWADZAJ”C OKIE YS sPOSIADA ONW GO KWALIFIKACJE AJE NIE USŽUGI NIES” TA

.IE MOšESZPOPROSTUOTWORZYÁDR IZŽAPAÁ PIERWSZEJLEPSZEJOSOBY ZWI sWIELE CZASUI WYSIŽKU KOSZTUJE ZNALEZIENIE OSÎBREPREZENTATYWN YCH DLA ODBIORCÎWSTRONY

$

Czas spędzony na planowaniu przebiegu grupy fokusowej

$

Rekrutacja uczestników

$

Wynajęcie lokalu na przeprowadzenie badania (o ile go nie masz)

$

Wynajęcie sprzętu (projektor, ekrany, urządzenia nagrywające…)

$

Jedzenie i wynagrodzenie dla uczestników

$

Czas spędzony na przetwarzaniu i ocenie wyników

$

Dodatkowe materiały

$

Koszt wyszkolonego moderatora

M JEST $OBRYMZWYCZAJE ESTNIKÎW GRUPY CZ WYNAGRODZENIEU WIÅCONY CZAS FOKUSOWEJ ZAPOw PIENI”DZE ALE .IE MUSZ” TOBYÁBUDšETNA PIZZÅ CZY UWZGLÅDNIŽEw IDLA WSZYSTKICH NAPOJE IPRZEK”SKESZ ZAPROSIÁ LUDZI KTÎRYCHCHC

%)7;<:B 7–z?-3 =UY\Y aSO]d T_Ò TKUSO ]¦ aKNc Y\Kd dKVO^c KXUSO^ S Q\_Z PYU_]YacMR K ^KUÒO d TKUSWS UY]d^KWS W_]S]d

]S° VSMdc¨ XKZS]d ZYXSÒOT TKUSOT WO^YNc _Òc¸LcÄ NY dOL\KXSK SXPY\WKMTS da\Y^XcMR YN _Òc^UYaXSUœa

]^\YXc <:7 7_]SM ?dK]KNXST ^KUÒO NVKMdOQY dNOMcNYaK¸OÄ ]S° XK YU\OÄVYX¦ WO^YN°

JESTEuTUTAJ20-WYBIERAANKIETÃ

%)7;<:B 7–z?-3 7B?1„B)61-

4KUK WO^YNK dOL\KXSK SXPY\WKMTS da\Y^XcMR YN _Òc^UYaXSUœa ]^\YXc <:7

7_]SM TO]^ XKTVOZ]dK S NVKMdOQY) 9^Y MY ]¦NdSWc$ ÌSZE CI WYBIERAJ” NAJTA .IE WSZYSCY KLIENNIEUšYTKOWNIKÎW S” ROZWI”ZANIA/PI PROJEKTOWANIASTRONY IE WAšNE W PROCES

!NKIETA -USIMYZEBRAÁINFORMACJEODMAKSYMALNIEDUšEJLICZBYKLIENTÎWSKLEPU20--USICNAJTANIEJJAKTOMOšLIWE PAMIÅTAJOTYM šEMUSIMYTEšZADOWOLIÁWŽAwCICIELASKLEPU 5šYCIEANKIETYPOZWOLINAMTAKšEZEBRAÁDANE OPRZEGL”DARKACHISYSTEMACHOPERACYJNYCHsCOMOšEROZWI”ZAÁNASZEPROBLEMY

20- -USICJEST SKLEPE INTERNETOWYM DLATEGOPM UšYTKOWNIKOM STRONYAN RZEDSTAWIENIE INTERNETOWEJZDAJESIÅ KIETY MIEÁSENS

-ASZZAMIARU‘Y·ANKIETY BYPOZNA·SEDNOPROBLEMU 7PORZDKU TOBRZMINIEyLE -O‘ESZU‘Y·MOJEJBAZY DANYCHKLIENTÄW BYSI»ZNIMI SKONTAKTOWA·

+XUSO^c ]¢ ^KXSO S OPOU^caXO

da´K]dMdK USONc NK ]S¬ SMR

_MdO]^XSUYW WYÎVSaYÀ¤

acZO´XSOXSK PY\W_VK\dc

a 3X^O\XOMSO2OZDZIAŒ

3ŒUCHAJSWOICHU˜YTKOWNIKÌW

Cała prawda o ankietach AcaSKN ^cQYNXSK$

+XUSO^K SX^O\XO^YaK ZYaSO XKW a]dc]^UY Head First:Ÿ'l -oGŸyplR |Ÿly R–yR |ª-‡Ÿ"|Ÿy-‚–-ªJ֟ ylR®ª¬ptRŸWŸu}AŸ®Ÿ"|7ԟ‚|–|®u-ªl-ɟJ®l˜l-oŸ‚|®-Ÿ y R–yR Ru[

Head First:Ÿ'|ª[Ÿ'¬J-oRŸ˜l֟ |ŸJ|²ÉŸ˜p|u‚qlp|ª-yR‡Ÿ -pŸJ-oR˜®Ÿ˜|7lRŸ®Ÿ ¬uŸª˜®¬˜ pluŸ–-JÖGŸlŸ |Ÿ®Ÿ¥²ulRAiRuŸ y-Ÿ ª-–®¬

Ankieta internetowa:Ÿ'lRuGŸ |Ÿ–®RA®¬ªl²AlRŸRp˜A¬ ¥oÔAR[Ÿ JŸq- ŸylRŸ‚|p-®¬ª-t-uŸ˜l֟y-Ÿ‚-‚lR–®R‡

Ankieta internetowa:Ÿ|ŸA}¸GŸ®J–-J®ÖŸAlŸu-t¬Ÿ˜Rp–R ‡Ÿ µ-JRyŸ®RŸuylRŸ®--ª-y˜|ª-y¬Ÿ‚–|a–-ul˜ -ŸA®¬Ÿ-y-ql ¬pŸ 7-®ŸJ-y¬AiGŸªlÖAŸoR²qlŸ-yplR -ŸoR˜ Ÿ˜p|u‚qlp|ª-y-GŸ p|–®¬˜ -uŸ‚|Ÿ‚–|˜ ¥Ÿ®ŸoRJyRa|Ÿ®ŸJ-–u|ª¬AiŸy-–®ÖJ®lŸ J|˜ Ö‚y¬AiŸªŸy R–yRAlR‡Ÿ|u-a-oԟ|yRŸ‚|˜pt-J-ɟ ‚¬ -yl-GŸ˜\|–u- |ª-ÉGŸ-Ÿy-ªR Ÿ‚–®R ª|–®¬ÉŸJ-yRGŸlŸy-Ÿ p|ylRAŸ‚–®R˜¬t-oԟª¬ylpl‡ŸŸ‚–®¬Ÿ ¬uŸª˜®¬˜ pluŸ |Ÿo-Ÿ ª¬Ai|J®ÖŸy-Ÿ7|i- R–-[

Head First:Ÿ|ªlRJ®Ÿy-uŸ®- RuGŸ˜pÔJŸ‚|u¬˜tŸŸ y-Ÿ‚–®Ry|˜ly¬ŸJ|Ÿy R–yR ¥Ÿ'˜®¬˜ plRŸ RŸ®y-A®ylplŸŸ lŸ- –¬7¥ ¬Ÿª¬J-oԟ˜l֟ylRA|Ÿ‚–®¬ t-A®-oÔARV Ankieta internetowa:Ÿ|ŸA}¸GŸ |Ÿ‚|Ÿ‚–|˜ ¥Ÿª¬J-ª-t|Ÿ˜l֟ ªt-²Alª¬uŸp–|plRu‡ŸA®¬ªl²AlRGŸ‚–®¬®y-oÖGŸ¸RŸ‚|A®Ô plŸ 7¬ª-t¬Ÿ –¥JyRGŸ-qRŸ R–-®Ÿu|a֟˜|7lRŸ‚|Ÿ‚–|˜ ¥Ÿ˜lRJ®lRɟŸ lŸ‚- –®RÉGŸo-pŸJ-yRŸ˜-uRŸ˜‚t¬ª-oԇ Head First:Ÿ®¬Ÿ®-¥ª-¸¬t-²GŸ¸RŸ R–-®GŸo-p|Ÿ˜ –|y-Ÿ ly R–yR |ª-GŸ‚–®¬AlÔa-˜®ŸªlÖp˜®ÔŸ¥ª-a֟yl¸ŸplRJ¬²GŸoR˜®A®RŸ ªŸ\|–ulRŸª¬J–¥p¥ Ankieta internetowa:ŸAiGŸ®JRA¬J|ª-ylR[Ÿ'¬‚Rtyl-ylRŸ  ¬AiŸª˜®¬˜ plAiŸ‚-‚lR–}ªŸlŸ\|–u¥q-–®¬Ÿª¬ª|t¥oRŸ®tRŸ ˜p|o-–®Ryl-‡Ÿ|®-Ÿ ¬uŸ |GŸ¸RŸoR˜ RuŸJ|˜ Ö‚y-ŸªŸy R–yRAlRGŸ |®y-A®-GŸ¸RŸq¥J®lRŸu|aԟ˜l֟uyԟ®-oÔɟªŸª|qyRoŸAiªlql‡Ÿ µ-Jy¬AiŸy-Al˜p}ªGŸylAŸy-Ÿ˜ltևŸŸªt-²ylR[ŸR²qlŸ-yplR -Ÿ oR˜ ŸJt¥a-GŸu|¸y-Ÿ®-‚l˜-ɟA®Ö²ÉŸ|J‚|ªlRJ®lŸlŸp|y ¬y¥|ª-ɟ oRoŸª¬‚Rtyl-ylRŸ‚}´ylRo‡ Head First:Ÿ|Ÿ -pGŸoR˜ Ÿ |Ÿ7-–J®|Ÿª¬a|JyR‡ŸJ®lRŸ®- RuŸ ‚–®RAi|ª¥oR˜®Ÿ RŸª˜®¬˜ plRŸJ-yRŸ p|–|Ÿq¥J®lRŸylAŸylRŸ ®-‚l˜¥oÔGŸaJ®lRŸ –-\l-oԟly\|–u-AoR Ankieta internetowa:Ÿ®-˜-ulŸ‚|Ÿ‚–|˜ ¥Ÿ|J˜¬t-uŸRku-lqŸ ®Ÿ|J‚|ªlRJ®l-ul‡Ÿ+-®ª¬A®-oŸoRJy-pŸ‚–®RAi|ª¥o֟ª˜®¬˜ p|Ÿ ªŸ7-®lRŸJ-y¬AiGŸ7¬Ÿu|¸y-Ÿ7¬t|ŸJ|Ÿ Ra|Ÿª–}Alɟ‚}´ylRoŸŸ lŸ˜®¬7p|Ÿ®|7-A®¬ÉŸª¬ylpl‡

Head First:ŸlRp-ªRVŸlRŸ˜ÔJ®l˜®GŸ¸RŸ –|Ai֟lJ®lR˜®Ÿy-Ÿ t- ªl®yÖGŸ˜p|–|ŸylRŸ–|7l˜®Ÿ Ra|Ÿ˜-u|J®lRqylR Ankieta internetowa:ŸRoGŸo-pŸu-˜®Ÿ|Ai| ÖŸ˜lRJ®lRɟ A-t¬ŸJ®lRÍGŸ‚l˜®ÔAŸp|JŸlŸ®y-A®ylplŸ"GŸ7-–J®|Ÿ‚–|˜®Ö[Ÿ qRŸA®-˜Ÿ |Ÿ‚lRylÔJ®GŸp|qRa|GŸ-Ÿo-Ÿ‚|Ÿ‚–|˜ ¥ŸAiA֟¥®¬˜p-ɟ |J‚|ªlRJ®lŸy-Ÿ‚¬ -yl-‡ŸlRŸu-uŸA®-˜¥Ÿy-Ÿ®-ou|ª-ylRŸ˜l֟ ª˜®¬˜ plulŸ˜®A®Ra}t-ul‡ŸyplR ¬Ÿly R–yR |ªRŸ|˜®A®ÖJ®-oԟ A®-˜ŸylRŸ ¬qp|Ÿu|lAiŸ¥A®R˜ ylp}ªGŸ-qRŸlŸu}o‡ Head First:Ÿ|ŸA}¸GŸ˜p|–|Ÿ -pŸ˜ -ªl-˜®Ÿ˜‚–-ªÖVŸp |Ÿ u|¸RŸ‚–®Ro²ÉŸ|7|oÖ ylRŸ|7|pŸ ¬AiŸp|q|–|ª¬AiŸª¬p–R˜}ª Ankieta internetowa:Ÿ-ŸylR[Ÿ#ªlR–®GŸ‚–®R‚–|ª-J®p-ŸŸ J|Ÿy R–yR ¥Ÿ7¬t-Ÿy-oqR‚˜®ÔŸJRA¬®oԟªŸu|luŸ¸¬Al¥‡ŸŸ lRŸ–|®u-ªl-ql7¬²u¬Ÿ R–-®Ÿ®RŸ˜|7ÔGŸaJ¬7¬ŸylRŸy R–yR ‡ Head First:Ÿ"|Ÿ-p¥–- Ÿ‚–-ªJ-[ŸlR˜®¬u¬Ÿ˜lÖGŸ¸RŸ¥J-t|ŸAlŸ ˜l֟®y-qR´ÉŸJq-Ÿy-˜ŸAiªlq֟A®-˜¥‡ŸR˜®A®RŸ–-®ŸJ®lÖp¥oRu¬Ÿ ®-Ÿ–|®u|ªÖ‡ŸR˜ RuŸ‚RªlRyGŸ¸RŸªp–} ARŸ®|7-A®¬u¬Ÿ ˜l֟‚|y|ªylRŸªŸo-plRo²Ÿ-yplRAlRŸA®¬ŸpªR˜ l|y-–l¥˜®¥Ÿ ly R–yR |ª¬u[ Ankieta internetowa:Ÿ-˜yRŸWŸJ®lÖp¥o֟®-Ÿ®-‚–|˜®RylR[

JESTEuTUTAJ 

0YTANIAANKIETY

DKNKT a KXUSOMSO

a¸KÄMSaO Zc^KXSK '¬7–-tR²Ÿ®- RuŸ-yplR ÖVŸ oRJy-pŸoR˜ Ÿu-t¬Ÿ‚–|7qRu‡Ÿ -plRŸ‚¬ -yl-Ÿu-˜®Ÿ®-ul-–Ÿ ‚|˜ -ªlɟlŸo-pŸ7ÖJ®lR˜®ŸoRŸ ®-J-ª-tŸ®Ö˜ |Ÿ-yplR ¬Ÿ ly R–yR |ªRŸ®-ªlR–-oԟ ylRªt-²AlªRŸ‚¬ -yl-Ÿ q¥7Ÿ®-J-oԟoRŸªŸ -plŸ ˜‚|˜}7GŸ¸RŸ| –®¬u¬ª-yRŸ |JŸ¥A®R˜ ylp}ªŸJ-yRŸ ylRŸy-J-oԟ˜l֟J|Ÿ ª¬p|–®¬˜ -yl-‡Ÿ  ª|–®Ryl¥Ÿ ‚¬ -͟J|Ÿ-yplR ¬Ÿu¥˜l˜®Ÿ ‚|²ªlÖAlɟylRA|ŸA®-˜¥GŸ -pŸ 7¬²Ÿu}atŸ| –®¬u-ɟu|¸qlªlRŸ o-pŸy-oqR‚˜®RŸJ-yR‡Ÿ –®¬o–®¬ou¬Ÿ˜l֟ Ru¥GŸA®¬uŸ Ai-–-p R–¬®¥oRŸ˜l֟J|7–RŸ ‚¬ -ylR‡

$AJUšYTKOWNIKOM ODPOWIEDZI! " #I$ AOPCJE NIECHBÅD”JASNE IZROZUMIAŽE

Dobre pytanie zawiera rozsądne odpowiedzi. Dobre pytanie nie nakierowuje ankietowanych na żadną odpowiedź. Dobre pytanie jest krótkie. Dobre pytanie jest łatwe do przeczytania i zrozumienia.

*EwLIZDEZORIENTUJESZ UšYTKOWNIKÎW NIEDADZ”#I ONI ROZS”DNYCHODPOWIEDZI :WRÎÁUWAGÅNATO JAK FORMUŽUJESZ PYTANIA IUPEWNIJ SIÅ šENIES”ONENIEJASNE

Dobre pytanie sprawdza wiedzę lub opinię, ale nigdy obie naraz.8SO S]^XSOT¦

Q¸_ZSO Zc^KXSK

:$ + MY TOÄVS MRM° dKNK¨ Zc^KXSO Y^aK\^O) 9$ :Y Z\Y]^_ XSO ZYNKaKT YNZYaSONdS S ]PY\W_¸_T Zc^KXSO a ^KUS ]ZY]œL Lc Lc¸Y TK]XO

ÒO YMdOU_TO]d YN _MdO]^XSUK _NdSOVOXSK YNZYaSONdS a¸K]XcWS ]¸YaKWS :c^KXSK Y^aK\^O

ÄaSO^XSO Z\dcNKT¦ ]S° a dLSO\KXS_ NKXcMR TKUYÄMSYacMR .KXO TKUYÄMSYaO ^Y NKXO U^œ\O

d XK^_\c XSO ]¦ VSMdLYaO 1NcLcÄ dK^OW dKZc^K¸ _MdO]^XSUœa KXUSO^c TKUSOQY ]c]^OW_

YZO\KMcTXOQY _ÒcaKT¦ acXSUS Lc¸cLc VSMdLYaO " ASXNYa] B: ASXNYa] @S]^K

 7KM 9= ! 6SX_b 1NcLcÄ TONXKU ZYZ\Y]S¸ SMR Y YZS]KXSO Z\YLVOW_ ^OMRXSMdXOQY

TKUS WKT¦ dO ]^\YX¦ UKÒNK YNZYaSONÐ YUKÒO ]S° SXXK K acXSUS XSO L°N¦ YZK\^O XK VSMdLKMR

4OÄVS >aYTK KXUSO^K dKaSO\K Zc^KXSO Y^aK\^O Z\dcQY^_T ]S° XK NYNK^UYac ac]S¸OU Z\dc

YZ\KMYacaKXS_ acXSUœa 5KÒNK YNZYaSONÐ L°NdSO SXXK S XSO Y^\dcWK]d ^KUSMR ]KWcMR

acXSUœa ]^K^c]^cMdXcMR TKUSO NY]^KTO]d a Zc^KXSKMR SXXOQY ^cZ_2OZDZIAŒ

3ŒUCHAJSWOICHU˜YTKOWNIKÌW

§aSMdOXSOSkoro wiesz już, czym charakteryzuje się dobre pytanie (a czym złe), czas sprawdzić swoje umiejętności. Poniżej znajduje się kilka pytań ankietowych, nad którymi warto by było popracować. Przyjrzyj się im i spisz poniżej problemy związane z każdym z pytań.

Jakiej przeglądarki używasz? A. Internet Explorer 6 B. Internet Explorer 7 C. Internet Explorer 8Czy Twój aktualny system CMS zwraca kod zgodny z W3C? A. Tak B. Nie C. Nie używam systemu CMSWiele osób uważa, że projektowanie w zgodzie ze standardami internetowymi to strata czasu — czy jesteś jedną z tych osób? A. Tak B. NieCzy uważasz, że aktualny jednokolumnowy układ omawianej strony jest zły i powinien być zmieniony na układ dwukolumnowy? A. Tak B. Nie

JESTEuTUTAJ0ISANIEDOBRYCHANKIET§aSMdOXSO Przyjrzyjmy się pytaniom ankiety i sprawdźmy, jak możemy je ulepszyć.


Jakiej przeglądarki używasz?

JEST ZŽE ALE 4OPYTANIENIE IEDZI S” OW DOSTÅPNEODP ZWODNICZE

A. Internet Explorer 6 B. Internet Explorer 7 C. Internet Explorer 8

Problem z tym pytaniem polega na tym, że jest ono stronnicze. Stronnicze pytania zachęcają uczestników ankiety do wskazania określonej odpowiedzi. Mogą one zawierać pojęcia albo być sformułowane w taki sposób, który skłania uczestnika do udzielenia pożądanej odpowiedzi. Tutaj wszystkie możliwe opcje ograniczają się do przeglądarki Internet Explorer (w różnych wersjach). A co, jeśli uczestnik używa innej? No cóż, jedyną możliwością byłoby wybranie opcji „Innej”, gdyby była dostępna jako odpowiedź D. To z pewnością wypaczyłoby wyniki (ponieważ nie byłoby żadnego rozróżnienia między przeglądarkami innymi od Internet Explorera). To pytanie może także zmylić uczestników i kazać im wybrać przeglądarkę Internet Explorer tylko dlatego, że mają ją w swoim systemie (nawet jeśli w rzeczywistości na co dzień korzystają z innego programu).

6OZ]dcW Zc^KXSOW Y Z\dOQV¦NK\US Lc¸YLcjJakiej przeglądarki używasz?

T PROSTE 4OPYTANIEJES .IE MUSIMY IE DN I BEZPOwRE MIENIAÁ WNIMWIELEZ

A. Internet Explorer B. Firefox C. Safari D. Mozilla E. Opera F. Innej2OZDZIAŒ

"YNIEBYŽO JEDNAKSTRONNICZE MUSIMY ZAOFEROWAÁMOšLIWOwÁ WYBORU INNEJPRZEGL”DARKINIš TYLKO)% 

3ŒUCHAJSWOICHU˜YTKOWNIKÌWCzy Twój aktualny system CMS zwraca kod zgodny z W3C? A. Tak B. Nie C. Nie używam systemu CMS

Choć to pytanie jest krótkie i na temat, tak naprawdę jego autor wpadł tutaj w często spotykaną pułapkę. Pojęcia „CMS” i „zgodny z W3C” są używane przez niewielką grupę osób związanych z technologiami internetowymi. Choć niektórzy użytkownicy mogą rozpoznać te pojęcia, większość ich nie zna; ryzykujesz zmyleniem i sfrustrowaniem uczestników ankiety. Unikaj żargonu w pytaniach i zawsze staraj się pisać z myślą o jak najszerszym gronie odbiorców.

7XSOT ÒK\QYX_ ' VOZ]dO d\Yd_WSOXSO ' NYU¸KNXSOT]dO YNZYaSONdS 

Czy kod Twojej strony jest poprawny i zgodny ze standardem XHTML lub HTML? A. Tak B. Nie C. Nie wiem

.AWETBEZU šY DOBRZEJEST NA CIA šARGONU WYPADEKDAÁUWSZELKI ANKIETY MOšLIW CZESTNIKOM ODPOWIEDZENIA OwÁ a.IE WIEMp8SO S]^XSOT¦

Q¸_ZSO Zc^KXSK

:$ =U¦N WKW aSONdSO¨ USONc _ÒcaKW ÒK\QYX_) 3 TKU WYQ° ]S° QY ZYdLc¨

d WYSMR ^OU]^œa)

9$ :YT°MSO ÒK\QYX_ TO]^ ]^Y]_XUYaY ]_LSOU^caXO >Y MY NVK TONXOT Y]YLc TO]^ ÒK\QYXOW NVK

SXXOT XSW XSO L°NdSO ,c WSO¨ ZOaXYĨ ÒO >aYTO Zc^KXSK ]¦ XKZS]KXO a ]ZY]œL d\Yd_WSK¸c

WYÒO]d d\YLS¨ NaSO \dOMdc :Y ZSO\a]dO Z\dOMdc^KT Zc^KXSK ZYXYaXSO S dK]^KXœa ]S° XKN SMR

YNLSY\MKWS s ZY]^K\KT ]S° ]PY\W_¸YaK¨ ^OU]^ a ]ZY]œL WYÒVSaSO XKTZ\Y]^]dc

:Y N\_QSO dKNKT ^O Zc^KXSK Y]YLSO U^œ\K XSO dXK ]S° XK ZY\_]dKXOT Z\dOd XSO UaO]^SS 9]YLK

^K XK^cMRWSK]^ ZYaSO -S Mdc d\Yd_WSK¸K ^Y MY XKZS]K¸OÄ

Więcej pytań na następnej stronie… JESTEuTUTAJ 

0ISANIEDOBRYCHANKIET§aSMdOXSO


Wiele osób uważa, że projektowanie w zgodzie ze standardami internetowymi to strata czasu — czy jesteś jedną z tych osób? A. Tak B. Nie

JESZCZE 0RZECZYTAJTOPYTANIE NIA KTÎR” OPI NA WA YDO DEC OZ RAZ4 WDZIÁ CZY WYPOWIADASZ BYSPRA GADZAJ” ”Z NI ÅZ SI UšYTKOWNICY UDZIELENIA CO MOšE SKŽONIÁICH DO KONKRETNEJODPOWIEDZI

Problemem tego pytania jest to, że podsuwa gotową odpowiedź. To typ pytania stronniczego, które popycha uczestnika ankiety do zgodzenia się lub odpowiedzenia w określony sposób.

8SMdOQY XSO ]_QO\_TjCzy zgadzasz się z opinią, że projektowanie w zgodzie ze standardami internetowymi jest stratą czasu? A. Zgadzam się B. Nie zgadzam się C. Nie mam zdania2OZDZIAŒ

ZI .IESUGERUJ ODPOWIED I”4AKA PIN ”O OCN EM ANI PYT NA CZYWYNIKI TAKTYKAZAWSZEWYPA ABÅDZIE IET ANK ŽA CA šE ISPRAWI MNIEJWIARYGODNA

3ŒUCHAJSWOICHU˜YTKOWNIKÌWCzy uważasz, że aktualny jednokolumnowy układ omawianej strony jest zły i powinien być zmieniony na układ dwukolumnowy? A. Tak B. Nie

Problem z tym pytaniem jest taki, że tak naprawdę składa się ono z dwóch pytań. Uczestnicy nie będą wiedzieli, na które odpowiedzieć. Co, jeśli zgadzają się z jednym, ale nie z drugim, albo też nie zgadzają się z częścią pytania lub jego całością? Jak mają odpowiedzieć w takiej sytuacji? To może sprawić, że poczują się sfrustrowani i porzucą ankietę, nie kończąc jej.

>cVUY TONXY Zc^KXSOCzy podoba Ci się obecny jednokolumnowy układ omawianej strony? A. Podoba mi się B. Nie podoba mi się C. Nie mam zdaniap *EwLIOFERUJESZOPCJEaTAKpI aNIE ZAWSZEDODAJOPCJÅaNIEMAM ZDANIApDLAUšYTKOWNIKÎW KTÎRZY NIE S”ZDECYDOWANI

Czy uważasz, że aktualny układ omawianej strony powinien być zmieniony na układ dwukolumnowy?

:AMIASTPORUSZAÁ WJEDNYMPYTANIUDWIE KWESTIE ZADAJDWA ODRÅBNE PYTANIA 4EPYTANIAŽATWIEJ BÅDZIEZROZUMIEÁ AWYNIK BÅDZIE DOKŽADNIEJSZY

A. Tak B. Nie C. Nie mam zdania

JESTEuTUTAJ 

0ISANIEPYTAÊDOANKIETY20--USIC

%)7;<:B 7–z?-3 -dK] dKMd¦¨ L_NYaK¨ KXUSO^° Z\dOdXKMdYX¦ NVK _Òc^UYaXSUœa ]^\YXc <:7 7_]SM

8K ZYMd¦^OU XKZS]d ZS°¨ Zc^Kº ^OMRXSMdXcMR Y Z\OPO\OXMTO _Òc^UYaXSUK MY NY Z\dOQV¦NK\US

Y \YNdKT ZY]SKNKXOQY UYWZ_^O\K S ^KU NKVOT K ZœÐXSOT ZS°¨ Zc^Kº NOWYQ\KPSMdXcMR

S NY^cMd¦McMR dacMdKTœa _Òc^UYaXSUK Z¸O¨ aSOU VSMdLK QYNdSX a 3X^O\XOMSO a ^cQYNXS_

S ^KU NKVOT :KWS°^KT KLc YNZYaSONdS NK¸c _Òc^UYaXSUYaS acLœ\ KLc Lc¸c U\œ^USO S d\Yd_WSK¸O

K ^KUÒO KLc XSO ]_QO\YaK¸c ÒKNXOT YNZYaSONdS

:c^KXSK ^OMRXSMdXO$ 

.ADOBRYPOCZ”TEKJEDNO PROSTEPYTANIE

 *AKŽ”CZYSZSIÅZ)NTERNETEM !-ODEM "$3, #+ABLÎWKA $~”CZEDEDYKOWANE %.IEWIEM

2OZDZIAŒ

3ŒUCHAJSWOICHU˜YTKOWNIKÌW

:c^KXSK NOWYQ\KPSMdXO S NY^cMd¦MO dacMdKTœa _Òc^UYaXSUK$ 

 )LEMASZLAT !r "r #r $r "r &0ONADJESTEuTUTAJ0YTANIAANKIETY20--USIC

%)7;<:B 7–z?-3 7B?1„B)61-

:\dcT\dcTWc ]S° USVU_ WYÒVSacW Zc^KXSYW ^OMRXSMdXcW S NOWYQ\KPSMdXcW

TKUSO WYÒXK Lc dKNK¨ _Òc^UYaXSUYW ]^\YXc <:7 7_]SM

:\dcU¸KNYaO Zc^KXSK ^OMRXSMdXO$ :JAKIEJPRZEGL”DARKIKORZYSTASZ NAJCZÅwCIEJ !)NTERNET%XPLORER "&IREFOX

AšNE 4OPYTANIE JESTW PRZEGL”DARKI RE KTÎ NIE š PONIEWA SÎB W NIETYPOWYSPO #33 INTERPRETUJ” KOD

#3AFARI $/PERA %:INNEJ

 :JAKIEGOSYSTEMUOPERACYJNEGOKORZYSTASZ !7INDOWS80 "7INDOWS6ISTA #-AC/38 $,INUX %:INNEGO

Z” KOWNICYNIE WIED .AWETJEwLI UšYT RKIKORZYSTAJ”PRZY Z JAKIEJPRZEGL”DA NETU BYÁMOšE ER PRZEGL”DANIU)NT IE TOODGADN”Á BÅDZIEMY W STAN YMSYSTEMIE PONIEWAš W KAšD YwLNIE OPERACYJNYMDOM TJAKAw ZAINSTALOWANA JES PRZEGL”DARKA

 *AKAJESTROZDZIELCZOwÁMONITORA4WOJEGO KOMPUTERA !² "² #²LUBWYšSZA $.IEWIEM2OZDZIAŒ

IELCZOwÁ *AK WIDZIAŽEwWROZDZIALE ROZDZ EKRANUMOšE MIEÁOGROMNYWPŽYW”STRONÅ NATO JAKUšYTKOWNICYWIDZ” 4WOJ ACJÅ DLATEGODOBRZEJESTMIEÁ TÅINFORM

3ŒUCHAJSWOICHU˜YTKOWNIKÌW

:\dcU¸KNYaO Zc^KXSK NOWYQ\KPSMdXO S NY^cMd¦MO dacMdKTœa _Òc^UYaXSUK$ 7SKAšSWOJ”PŽEÁ !-ŚCZYZNA "+OBIETA

0YTANIEOPŽEÁ TO JED NO PYTAÌ KTÎREZADAWANE ZTYCH WSZYSTKICH ANKIETACH BS”WE WZGLÅDU NA TEMATYKÅ EZ

7ZALEšNOwCIODZAWARTOwCI STRONYPŽEÁ MOšEMIEÁDUšY LUB NIEWIELKIWPŽYWNA DECYZJE DOTYCZ”CEPROJEKTU

 #ZYKUPUJESZMUZYKÅW)NTERNECIEWPOSTACI PŽYTLUBPLIKÎWDOPOBIERANIA !4AK ".IE #.IEWIEM

STRONY #ZYUšYTKOWNICY4WOJEJ KÅ UZY M ÎLE OG W UJ” KUP SIÅ W )NTERNECIE 4O MOšE JEwLI ALE E IST YW OCZ WYDAWAÁ NIEWIESZsZAPYTAJ UJEDO WIETNIEPAS 4OPYTANIEwU20--USIC ALE STRONYSKLEPYPÎWSTRONNIEMA DLA INNYCHT SENSU

 )LEGODZINTYGODNIOWOSPÅDZASZW)NTERNECIE !r "r #r $r

OPRZEZ )LOwÁ CZASU SPÅDZANEG IE MÎWI NAM UšYTKOWNIKAW)NTERNEC NIUWKORZYSTANIU COwO JEGODOwWIADCZE COWPŽYWA YCH TOW RNE NTE NI ZWITRY TRONY NA SPOSÎBUšYWANIAS

%r &0ONAD

JESTEuTUTAJ 

/STATECZNAWERSJAANKIETY

9]^K^OMdXK aO\]TK KXUSO^c NVK _Òc^UYaXSUœa ]^\YXc <:7 7_]SM  |Ÿa| |ª-Ÿ-yplR -GŸp }–ÔŸu|¸R˜®Ÿ|‚¥7qlp|ª-ɟy-Ÿ˜ –|ylRŸ„u|¸R˜®Ÿ  R¸Ÿ¥¸¬ÉŸoRoŸªŸ˜R–ªl˜lRŸ˜t¥¸ÔA¬uŸJ|Ÿ‚–®R‚–|ª-J®-yl-Ÿ-yplR …‡

1. Z jakiej przeglądarki korzystasz najczęściej? A. Internet Explorer B. Firefox C. Opera D. Z innej

4EPYTANIAPOMOG”#ILEPIEJZROZU RODZAJE TECHNOLOGIIWYKORZYSTYWA MIEÁ NEP UšYTKOWNIKÎW20--USIC WDOSTÅP RZEZ IE DOSTRONY

2. Z jakiego systemu operacyjnego korzystasz? A. Windows XP B. Windows Vista C. Linux D. Z innego 3. Jaka jest rozdzielczość monitora Twojego komputera? A. 800×600 B. 1024×768 C. 1280×1024 (lub wyższa) D. Nie wiem 4. Jak łączysz się z Internetem? A. Modem B. DSL C. Kablówka D. Łącze dedykowane 5. Wskaż swoją płeć. A. Mężczyzna B. Kobieta2OZDZIAŒ

3ŒUCHAJSWOICHU˜YTKOWNIKÌW 6. Ile masz lat? A. 18 – 24 B. 25 – 34 C. 35 – 44 D. 45 – 54 B. 55 – 64 F. Ponad 65 7. Ile godzin tygodniowo spędzasz w Internecie? A. 0 – 5 B. 6 – 10 C. 11 – 15 D. 16 – 20 E. 21 – 25 F. Ponad 26 8. Czy kupujesz muzykę w Internecie (w postaci płyt lub plików do pobiera

nia)?

A. Tak B. Nie 9. Napisz, co sądzisz o stronie RPM Music. AMANIEWIELKIZASIÅG 0ONIEWAš NASZA ANKIET PORZ”DKU$ODATKOWE EW PYTANIEOTWARTEBÅDZI WOL” NAMDOWIEDZIEÁ SIÅ INFORMACJEZWROTNE POZ FRUSTRUJ”UšYTKOWNIKÎW ÎRE WIÅCEJO RZECZACH KT8SO S]^XSOT¦

Q¸_ZSO Zc^KXSK

:$ -dc TO]^ TKUSÄ VSWS^ Zc^Kº Y^aK\^cMR TKUSO WYQ° dKNK¨ a KXUSOMSO) 9$ A¸KÄMSaSO XSO :c^KXSK Y^aK\^O ^Y ÄaSO^Xc ]ZY]œL Lc ZYdXK¨ ]dMdOQœ¸YaO YNZYaSONdS _Òc^UYaXSUœa :YXSOaKÒ TONXKU

XSO WYÒXK a XSMR acL\K¨ YNZYaSONdS SMR KXKVSdK S SX^O\Z\O^KMTK dKTW_TO aS°MOT MdK]_ K YNZYaSONdS WYQ¦ Lc¨ XSOTK]XO

V_L ^OÒ WYÒO SMR a YQœVO XSO Lc¨ :KWS°^KT ^KUÒO ÒO XK ^OQY ^cZ_ Zc^KXSK _Òc^UYaXSU W_]S ZYÄaS°MS¨ aS°MOT MdK]_

MY acWKQK YN XSOQY aS°U]dOQY dKKXQKÒYaKXSK

JESTEuTUTAJ7YNIKIANKIETY20--USIC

7KWc acXSUS –®¬o–®¬ou¬Ÿ˜l֟ R–-®GŸo-pŸ¥¸¬ p|ªylA¬Ÿ|J‚|ªlRJ®lRqlŸ y-Ÿ-yplR ÖŸly R–yR |ªÔŸ˜ –|y¬ŸŸ¥˜lA‡

:\dOQV¦NK\US

:¸O¨

Internet Explorer 65% Firefox 22% Opera 10% 4AKJAK SIÅSPODZIEWALIwMY Inne 3% NAJCZÅwCIEJWYKORZYSTYWAN”

Mężczyźni Kobiety

PRZEGL”DARK”JEST)NTERNET %XPLORER

=c]^OWc YZO\KMcTXO Windows XP Windows Vista 10% Linux 13% Inne 2%

75%

65% 35%

ASOU 18 25 35 45 55 65

i

24 32% 34 30% 44 22% UšYTKOWNIKÎWMAPONIšEJ 54 12% LAT.ASI ODBIORCYS” 64 4% STOSUNKOWOMŽODZI więcej 0%


6SMdLK QYNdSX a ^cQYNXS_ a 3X^O\XOMSO

800x600 10% 1024x768 48% 1280×1024 i więcej 38% Nie wiem 4%

0 - 5 12% 6 - 10 21% 11 - 15 35% 16 - 20 18% 21 - 25 10% 26 i więcej 4%

7YGL”DANA TO šEUšYTKOWNICY 20--USIC SPÅDZAJ”CO TYDZIEÌ CAŽKIEM SPOROCZASU W)NTERNECIE/ZNACZATO šELEPIEJ WIEDZ” JAK DZIAŽAJ” STRONYINTERNETOWE NIš GDYBY WYNIKIWSKAZYWAŽYNAMNIEJSZ” LICZBÅGODZIN

·¦MdXYĨ d 3X^O\XO^OW Modem 12% DSL 55% Kablówka 27% Łącze dedykowane 6%

7YNIKIWTEJ KOLUMNIES” DOwÁ TYPOWEDLAINNYCHSTRONIWOGÎLE DLA )NTERNETU2OZDZIAŒ

-dc U_Z_TO]d W_dcU° a 3X^O\XOMSO) Tak Nie

68% 32%

3ŒUCHAJSWOICHU˜YTKOWNIKÌW

9NZYaSONdS XK Zc^KXSO Y^aK\^O$

“ “

Uwielbiam nową wersję strony. Świetnie oddaje ona klimat sklepu. Byłoby super, gdyby można było kupować również pliki muzyczne — wiecie, coś jak w iTunes — zamiast zamawiać zapakowaną płytę CD.

Właściwie nie korzystam zbyt często ze strony. Wolę po prostu iść do sklepu. Lubię rozmawiać z ludźmi, którzy tam pracują, a także z innymi klientami. Wydaje mi się, że strona jest w porządku — wygląda nieźle — tylko ja niewiele z niej będę korzystał.Nowa strona wygląda zupełnie bezsensownie. Części strony sprawiają wrażenie, jakby znalazły się w złych miejscach, a poza tym niewiele w tym sensu. Nie możecie tego jakoś naprawić? Chciałbym od Was kupić jakieś płyty, ale z taką stroną jest to znacznie utrudnione.Kiedy otworzyłem stronę w Internet Explorerze, wszystko przedstawiało się jakoś dziwnie. Interfejs wygląda kosmicznie… a niektóre rzeczy sprawiały wrażenie, jakby były nie na swoich miejscach.

” ” ” ”

AC=36 =D+
JESTEuTUTAJ 

0ROBLEMY20-

.ODOBRZE PATRZCNAWYNIKIANKIETY ODNOSZ»WRA‘ENIE ‘ETOU‘YTKOWNICY)NTERNET %XPLORERANAJCZ»vCIEJMÄWI ‘EMAJPROBLEMY #ZY‘BYCOvBYˆONIETAKZNASZYMKODEM

–-ypFŸlRp|ylRA®ylR‡Ÿ–®RaqÔJ-–plŸ |Ÿ ¬qp|Ÿ|p¥q-–¬GŸ‚–®R®Ÿp }–RŸ|aqÔJ-˜®Ÿy R–yR Ÿ WŸ-ŸylRŸª˜®¬˜ plRŸ‚–®RaqÔJ-–plŸ˜ÔŸ -plRŸ˜-uR‡ luFŸAiGŸA®¬¸7¬Ÿo-p-²Ÿu-–p-Ÿ7¬t-ŸqR‚˜®-Ÿ|JŸ‚|®|˜ -t¬AiŸ®¬Ÿªt-²ylRŸJq- Ra|Ÿ  ¬q¥Ÿ¥¸¬ p|ªylp}ªŸ˜ –|y¬ŸŸ¥˜lAŸ®J-oRŸ˜l֟p|–®¬˜ -ɟ®Ÿ‚–®RaqÔJ-–plŸy R–yR Ÿ «‚q|–R–

–-ypFŸlRGŸ -pŸy-‚–-ªJÖVŸ-uŸy-Ÿu¬²qlŸ |GŸ¸RŸylRp }–RŸ‚–®RaqÔJ-–plŸu-oԟ ‚RªyRŸJ®lª-A ª-Ÿ„ªŸª¬7–-y¬AiŸ‚–®¬‚-Jp-AiŸu|¸y-ŸoRŸy-ªR Ÿy-®ª-ɟ7tÖJ-ul…GŸ p }–RŸ‚|ª|J¥oÔGŸ¸RŸ˜ –|y¬Ÿª¬aqÔJ-oԟªŸylAiŸylRA|Ÿly-A®Ro‡ luFŸ|ŸJ|7–®RGŸ R–-®Ÿ–|®¥ulRu‡ŸŸ‚|ylRª-¸ŸAiARu¬GŸ7¬Ÿª˜®¬˜A¬Ÿy-˜lŸ¥¸¬ p|ªylA¬Ÿ ªlJ®lRqlŸ |Ÿ˜-u|GŸ7R®Ÿª®aqÖJ¥Ÿy-Ÿ‚–®RaqÔJ-–pÖGŸ®Ÿp }–RoŸp|–®¬˜ -oÔGŸu¥˜lu¬Ÿª®lÔɟŸ  RŸJ®lª-A ª-Ÿp-¸JRoŸ®Ÿ‚–®RaqÔJ-–RpŸ‚|JŸ¥ª-aÖGŸplRJ¬Ÿ‚–|oRp ¥oRu¬Ÿ˜ –|yÖV

–-ypFŸ|pt-JylRŸ -p‡Ÿq- Ra|Ÿªt-²ylRŸ‚|o-ªlt¬Ÿ˜l֟˜ -yJ-–J¬Ÿly R–yR |ªRŸŸ „y|GŸªŸ‚Rªy¬uŸ˜Ry˜lRŸ‚–®¬y-ouylRo…‡ luFŸ-pŸ |

*IM

–-ypFŸ  -yJ-–J¬Ÿly R–yR |ªRŸ |ŸA®Ö²ÉŸªlÖp˜®RoŸpªR˜ llŸ®a|Jy|²AlŸ‚–®RaqÔJ-–Rp‡Ÿ |ylRª-¸Ÿp|y˜|–Ao¥uŸ'¡Ÿª˜‚}t‚–-A¥oRŸ®Ÿ ª}–A-ulŸ‚–®RaqÔJ-–RpŸ„-Ÿ -p¸RŸ ®Ÿlyy¬ulŸ|˜|7-ulŸlŸ\l–u-ul…GŸ˜ -yJ-–J¬Ÿly R–yR |ªRŸ˜ÔŸ‚–-p ¬A®ylRŸ|JŸ–-®¥Ÿ ª7¥J|ª¬ª-yRŸªŸ˜-uRŸ‚–®RaqÔJ-–pl‡ŸR²qlŸ®- RuŸ‚–|oRp ¥oR˜®Ÿ®a|JylRŸŸ ®RŸ˜ -yJ-–J-ulŸly R–yR |ª¬ulGŸu|¸R˜®Ÿ7¬ÉŸ‚RªlRyGŸ¸RŸ"ª|o-Ÿ˜ –|y-Ÿ7ÖJ®lRŸ ª¬aqÔJ-t-Ÿ -pŸ˜-u|ŸªRŸª˜®¬˜ plAiŸ‚–®RaqÔJ-–p-Ai‡ŸlRp }–RŸ‚–®RaqÔJ-–plŸu-oԟ oRJy-pŸ RŸJ®lª-A ª-ŸW &RANK

luFŸtÖJ¬‡

–-ypFŸ|ŸJ|7–®RGŸ7tÖJ¬ŸWŸp }–RŸylRŸª¬²ªlR q-oԟ|‚-– Ra|Ÿy-Ÿ˜ -yJ-–J-AiŸp|J¥Ÿ ("ŸlŸ ŸªŸ RyŸ˜-uŸ˜‚|˜}7‡ luFŸAi‡Ÿ|®¥ulRu‡Ÿq-Ÿo-plRoŸ‚–®RaqÔJ-–plŸ®- RuŸ‚–|oRp ¥oRu¬

–-ypFŸ|ŸA}¸GŸ‚|Ÿ‚lR–ª˜®RŸ®-ª˜®RŸ‚|ªlylRyR²Ÿ˜ |˜|ª-ɟp|JŸ("ŸlŸ ®a|Jy¬Ÿ®RŸ˜ -yJ-–J-ulŸly R–yR |ª¬ul‡Ÿ"|Ÿy-Ÿª˜ Ö‚lRŸ–|®ªlÔ¸RŸuy}˜ ª|Ÿ ‚–|7qRu}ª‡Ÿ|ªlylRyR²Ÿ R¸ŸJ|7–®RŸ‚|®y-ɟ˜ª|lAiŸ¥¸¬ p|ªylp}ª‡ŸŸ +Ÿo-plAiŸ‚–®RaqÔJ-–RpŸp|–®¬˜ -oԍ

Ÿ

luFŸ¥¸Ÿ |ŸªlRu¬‡Ÿ'lÖp˜®|²ÉŸ¥¸¬ª-Ÿy R–yR Ÿ «‚q|–R–-ŸlŸ l–R\|p˜-‡

–-ypFŸ|pt-JylRŸ -p‡Ÿ–|oRp ¥oŸ®- RuŸ‚–®RJRŸª˜®¬˜ pluŸ®Ÿu¬²qԟ|Ÿ ¬AiŸJª}AiŸ ‚–®RaqÔJ-–p-Ai‡Ÿ˜ ylRoRŸ–}ªylR¸Ÿplqp-Ÿ‚|®ª-q-oÔA¬AiŸ|7Ro²ÉŸ‚RªyRŸ‚¥t-‚plŸ ˜® ¥A®RpŸWŸ7¬ÉŸu|¸RŸo¥¸Ÿ|ŸylAiŸ˜t¬˜®-tR²ŸWŸp }–RŸ¥t- ªlԟlŸ‚|–-J®RylRŸ˜|7lRŸŸ ®Ÿ‚–|7qRu-ulŸ®ªlÔ®-y¬ulŸ®ŸylR®a|Jy|²Alԟ‚–®RaqÔJ-–RpŸ„y-Ÿ‚–®¬pt-JŸ®Ÿ -plulGŸ o-plRŸu-oԟ¥¸¬ p|ªylA¬Ÿ˜ –|y¬ŸŸ¥˜lA…‡Ÿ¥˜lu¬Ÿ®- RuŸª–}AlɟoR˜®A®RŸŸ J|Ÿ˜ - ¬˜ ¬pV2OZDZIAŒ

3ŒUCHAJSWOICHU˜YTKOWNIKÌW

9ZO\K 

=KPK\S 

0S\OPYb "

)NTERNET%XPLORER WRΚNYCHWERSJACH WYKORZYSTYWANY JESTPRZEZ UšYTKOWNIKÎW

-R\YWO 

(Dla całego Internetu)

3X^O\XO^ /bZVY\O\ " 

3X^O\XO^ /bZVY\O\ 

3X^O\XO^ /bZVY\O\ ! 

?ÒcMSO Z\dOQV¦NK\OU

#ZÅwÁNAJWIÅKSZYCHPROBLEMÎWZWI PRZEGL”DARK”WYNIKA ZKILKUPOWA ”ZANYCH ZT” šNYCHBŽÅDÎW WWYwWIETLANIU STYLÎW#338SO S]^XSOT¦

Q¸_ZSO Zc^KXSK

:$ + MY TOÄVS XSO WYQ° ]S° a ¸K^ac ]ZY]œL

NYaSONdSO¨ d TKUSMR Z\dOQV¦NK\OU UY\dc]^KT¦

WYS _Òc^UYaXSMc)

:$ 4KU WYQ° Z\dO^O]^YaK¨ ]^\YX° Lc _ZOaXS¨ ]S°

ÒO TOT Z\YTOU^ NYL\dO acQV¦NK TOÄVS XSO WKW XK ]aYSW

UYWZ_^O\dO YU\OÄVYXOT Z\dOQV¦NK\US)

9$ 4OÄVS XSO TO]^OÄ a ]^KXSO _dc]UK¨ aSK\cQYNXcMR ]^K^c]^cU 9$ .YL\O Zc^KXSO 8SO UKÒNc WK NY Nc]ZYdcMTS UKÒN¦

NVK ]aYTOT ]^\YXc dKa]dO WYÒO]d ]UY\dc]^K¨ d YQœVXcMR

]^K^c]^cU NVK MK¸OQY 3X^O\XO^_

:$ 1NdSO WYQ° dXKVOШ ^KUSO YQœVXO ]^K^c]^cUS) 9$ 3]^XSOTO aSOVO \œÒXcMR Ð\œNO¸ 8KTZ\KaNYZYNYLXSOT

XKTLK\NdSOT aSK\cQYNXO ]^K^c]^cUS UYWZSVYaKXO ]¦ Z\dOd

A=MRYYV] aaaa]MRYYV]MYWL\Ya]O\]L\Ya]O\]I ]^K^]K]Z =^K^c]^cUS NVK :YV]US NY]^°ZXO ]¦ ZYN KN\O]OW

aaa\KXUSXQZV 7_]S]d TONXKU dNKaK¨ ]YLSO ]Z\Ka°

d ^OQY ÒO ÒKNXO ]^K^c]^cUS XSO ]¦ MK¸UYaSMSO NYU¸KNXO K ZYdK

^cW XSO W_]d¦ YNdaSO\MSONVK¨ Z\YPSV_ _Òc^UYaXSUœa >aYTOT

]^\YXc 4ONXKU USONc XSO WK]d SXXcMR NKXcMR dKa]dO ^Y MYÄ

WYÒVSa¦ Z\dOQV¦NK\U° XK UKÒNcW WYÒVSacW ]c]^OWSO

YZO\KMcTXcW XK ZY^\dOLc ^O]^YaKXSK 8KTVOZSOT L°NdSO

]Z\KaNdS¨ ]^\YX° aO a]dc]^USMR Z\dOQV¦NK\UKMR NY]^°ZXcMR

NVK >aYTOQY ]c]^OW_ 4OÄVS XK Z\dcU¸KN _ÒcaK]d ]c]^OW_

ASXNYa] B: ]Z\KaNÐ ]aœT Z\YTOU^ a 3X^O\XO^ /bZVY\O\dO

S 0S\OPYU]SO NY]^°ZXcW NY ZYL\KXSK dK NK\WY >Y NYL\c

ZYMd¦^OU S XKTZ\KaNYZYNYLXSOT ]Z\KaNdS]d a ^OX ]ZY]œL

# ]c^_KMTS ,c Z\dO^O]^YaK¨ ]^\YX° aO a]dc]^USMR

S]^XSOT¦McMR Z\dOQV¦NK\UKMR ]UY\dc]^KT d _]¸_Q ]O\aS]_

^KUSOQY TKU ,\Ya]O\]RY^] R^^Z$L\Ya]O\]RY^]Y\Q

U^œ\c d\YLS NVK -SOLSO d\d_^c OU\KX_ >aYTOT ]^\YXc a UKÒNOT

UYWLSXKMTS ]c]^OW_ YZO\KMcTXOQY S Z\dOQV¦NK\US K XK]^°ZXSO

ZYdaYVS -S ZYL\K¨ acXSUS

JESTEuTUTAJ 

"ŒÃDYPRZEGL’DARKI)NTERNET%XPLORER

8KZ\Ka L¸¦N -== XK ]^\YXSO <:7 7_]SM

Z\dOd Z\dOXSO]SOXSO Z]O_NYUVK]c $RY`O\ –®RaqÔJ-–p-Ÿy R–yR Ÿ «‚q|–R–ŸŸylRŸ|7˜t¥a¥oRŸ®7¬ ŸJ|7–®RŸ ‚˜R¥J|pq-˜¬Ÿ:hoverŸ„-Ÿªt-²AlªlRŸªA-qRŸoRoŸylRŸ|7˜t¥a¥oR…‡Ÿ ¥˜lu¬Ÿ‚–®RylR²ÉŸy-˜®ÔŸpq-˜ÖŸactiveŸ®ŸRqRuRy ¥Ÿql˜ ¬Ÿ J|Ÿ®y-A®ylp-Ÿ|Jy|²ylp-GŸ-Ÿy-˜ Ö‚ylRŸ¥-p ¥-qylɟ-–p¥˜®Ÿ˜ ¬q}ªŸ GŸ -pŸ7¬Ÿ®-˜ |˜|ª-tŸ t|ŸJ|Ÿ|J‚|ªlRJylRa|ŸRqRuRy ¥‡

3/ YL]¸_Q_TO $RY`O\ TONcXSO NVK dXKMdXSUœa YNXYÄXSUœa +IEDYNAJEDZIEMYKURSOREMMYSZY NAELEMENTY SYSTEMUNAWIGACYJNE POWINNIwMYZAOBSERWOWAÁZMIANÅGO KOLORUTŽA0ONIEWAšPRZEGL”DARKA NIE OBSŽUGUJEPSEUDOKLASYaHOVER )% ELEMENTÎWINNYCHOD ODNOwNIKÎW pDLA SYSTEM NAWIGACYJNYNIEBÅDZIE NASZ WTEJ PRZEGL”DARCEDZIAŽAŽ POPRAWNIE2OZDZIAŒ

3ŒUCHAJSWOICHU˜YTKOWNIKÌW

§aSMdOXSO

Napraw stronę RPM Music poprzez przeniesienie klasy active ze znacznika
 • do znacznika w kodzie XHTML. Pamiętaj o uaktualnieniu kodu pliku CSS, by pasował on do tych zmian.

 • Strona główna


 • 

  Otwórz plik index.html i przenieś klasę
 • Muzyka
 • active w systemie nawigacyjnym do znacznika odnośnika.
 • Blog
 • Pozostałe
 • Koszyk


 • 

  Otwórz plik rpm.css i zmień lokalizację pseudoelementu :hover na właściwy element.

  #nav ul li.active, #nav ul li:hover { background: #333; }

  

  Uruchom stronę w przeglądarce i sprawdź, czy wszystko wygląda tak, jak powinno. Jeśli korzystasz z przeglądarki Internet Explorer 6, powinieneś widzieć, że podświetlenie pojawia się już po najechaniu kursorem myszy na pozycję menu.

  #ZÅwÁNAJWIÅKSZYCHPROBLEMÎW ZWI”ZANYCHZ)% WYNIKA ZKILKU POWAšNYCHBŽÅDÎWWWYwWIETLANIU STYLÎW#33

  JESTEuTUTAJ

  

  2ADZENIESOBIEZBŒÃDAMI)NTERNET%XPLORERA  §aSMdOXSO
  Przyjrzymy się teraz szybkiej poprawce dla kodu strony RPM Music wynikającej z problemu z pseudoklasą :hover.

  5YN B2>76

  5MIEwÁ KLASÅaACTIVEpWZNACZNIKU ODNOwNIKA*EST TONIETYLKOPOPRAWNE .IE ZA POMNIJ ZSEMANTYCZNEGOPUNKTUWIDZENIA 8(4-, DLA POO ZMIANIE KODU ALEBÅDZIERÎWNIEšDZIAŽAŽOW)% PODSTRONWITRY ZOSTAŽYCH NY

 • class="active" title="Strona główna RPM Music" href="#">Strona główna
 • Muzyka
 • Blog
 • Pozostałe
 • Koszyk


 • $OBRAROBOTA -YvL» ‘ETOPOˆO‘Y KRESE MAILOMOD SFRUSTROWANYCH U‘YTKOWNIKÄW

  5YN -== #nav nav ul li.active, #nav ul li:hover #nav ul a.active, #nav ul a:hover { background: #333; } 3TANY aACTIVEp IaHOV ERp TENSAM KOLOR TŽA DLAT WSPΎDZIEL” SIÅWJEDNEJREGULE EGOPOJAWIAJ”

  

  2OZDZIAŒ

  :AST”P ELEMENT LI ELEMENTEMA BYODPOWIADAŽO TOZMIANOM WPROWADZONYM WKODZIE8(4-,

  3ŒUCHAJSWOICHU˜YTKOWNIKÌW

  :ARAZ ACOZE MAILAMI ODU‘YTKOWNIKÄW KTÄRZYNIE POTRAFILIZNALEy·NASTRONIE POTRZEBNYCHIMINFORMACJI4EGO PRZECIE‘NIEPOPRAWIMYZAPOMOC KODU#33 PRAWDA

  Testy z udziałem użytkowników — pozwól użytkownikom pokazać, jak korzystają z Twojej strony.

  AÁ .IE MUSISZ CZEK NOwCI Z TESTAMIUšYTECZ IESZ DZ DOCZASU Aš BÅ KT DU MIAŽ GOTOWYPRO sMOšESZ JE A PRZEPROWADZIÁN DOWOLNYM ETAPIE NY PROJEKTOWANIASTRO

  R²qlŸAiAR˜®ŸªlRJ®lRÉGŸo-pŸ|JªlRJ®-oÔA¬Ÿy-‚–-ªJ֟p|–®¬˜ -oԟŸ ®Ÿ"ª|oRoŸ˜ –|y¬GŸ‚| –®R7¥oR˜®Ÿ R˜ }ªŸ®Ÿ¥J®l-tRuŸ¥¸¬ p|ªylp}ª‡Ÿ "R˜ ¬Ÿ®Ÿ¥J®l-tRuŸ¥¸¬ p|ªylp}ªGŸy-®¬ª-yRŸ–}ªylR¸Ÿ R˜ -ulŸ ¥¸¬ RA®y|²AlGŸ‚|®ª-q-oԟ|ARylɟ˜ –|y֟ly R–yR |ªÔŸ®-Ÿ‚|u|Aԟ ˜‚–-ªJ®Ryl-ŸoRoŸy-Ÿ‚–-ªJ®lª¬AiŸ¥¸¬ p|ªylp-Ai‡ |¸R˜®ŸªŸ RyŸ˜‚|˜}7Ÿ®|7-A®¬ÉGŸp }–RŸ‚|J˜ –|y¬Ÿ|JªlRJ®-oԟ ¥¸¬ p|ªylA¬GŸy-Ÿp }–¬AiŸ˜‚ÖJ®-oԟy-oªlÖARoŸA®-˜¥GŸA|ŸlAiŸ JR®|–lRy ¥oRGŸo-pŸ‚–®RAi|J®ÔŸ®Ÿ‚¥yp ¥ŸŸJ|Ÿ‚¥yp ¥ŸŸŸ WŸlŸªlRqRGŸªlRqRŸªlÖARo‡Ÿ"R˜ ¬Ÿ¥¸¬ RA®y|²AlŸ‚|®ª-q-oԟ ®lJRy ¬\lp|ª-ɟ®y-yRŸ‚–|7qRu¬GŸ®q|p-ql®|ª-ɟ RŸylR®y-yRŸ lŸ®-|7˜R–ª|ª-ɟª®|–ARŸp|–®¬˜ -yl-Ÿ®RŸ˜ –|y¬GŸp }–RŸu|aԟ ª‚t¬yÔɟy-ŸoRoŸu|J¬\lp-Aoև lRŸu¥˜l˜®ŸoRJy-pŸ ¬qp|Ÿ‚- –®RÉGŸo-pŸ¥¸¬ p|ªylA¬Ÿp|–®¬˜ -oԟŸ ®Ÿ"ª|oRoŸ˜ –|y¬ŸWŸu|¸R˜®ŸluŸ–}ªylR¸Ÿ‚–®¬J®lRq-ɟ®-J-yl-ŸŸ lŸ|ARyl-ÉGŸo-pŸ˜|7lRŸ®Ÿp-¸J¬uŸ®ŸylAiŸ–-J®Ô‡Ÿ+-ª˜®RŸ‚-ulÖ -oGŸŸ ¸RŸ|ARyl-˜®Ÿ˜ –|y֟ly R–yR |ªÔGŸ-ŸylRŸ¥¸¬ p|ªylp-‡ŸR˜ Ÿ |Ÿ 7-–J®|Ÿl˜ | yRGŸ‚|ylRª-¸ŸylRŸ‚|ªlylRyR²Ÿª¬ªlR–-ɟŸ y-Ÿ¥A®R˜ ylA®ÔA¬AiŸªŸ7-J-yl¥Ÿ„|˜|7-AiGŸp }–RŸ‚|²ªlÖAԟŸ ˜ª}oŸA®-˜GŸ7¬ŸlŸ‚|u}A…Ÿª–-¸Ryl-GŸ¸RŸ R˜ ¥oR˜®Ÿªt-²ylRŸlAi‡

  JESTEuTUTAJ 

  4ESTYU˜YTECZNOuCI 5WA‘AM ‘EPOWINNIvMYWI»KSZWAG» PRZYKˆADA·DOOSÄB KTÄRENAPRAWD»KORZYSTAJ ZESTRONY-USIMYPRZEPROWADZI·KILKATESTÄW STRONY20--USICZUDZIAˆEMU‘YTKOWNIKÄWrITO JAKNAJSZYBCIEJ

  –-ypFŸ"|ŸJ|7–¬Ÿ‚|u¬˜tGŸ|R‡Ÿ"-pŸy-‚–-ªJ֟‚|ªlyyl²u¬Ÿ7¬qlŸ|JŸ‚|A®Ô p¥Ÿ ªtÔA®¬ÉŸ R˜ ¬Ÿ¥¸¬ RA®y|²AlŸJ|Ÿ‚–|AR˜¥Ÿ‚–|oRp |ª-yl-GŸ-qRŸylRŸªlJ®ÖŸ‚|ª|J¥GŸJq-Ÿ p }–Ra|ŸylRŸu|¸Ru¬Ÿ‚–®R R˜ |ª-ɟ˜ –|y¬Ÿo¥¸Ÿ‚|Ÿ\-pAlR‡Ÿ"R˜ ¬Ÿ¥¸¬ RA®y|²AlŸ |Ÿ ²ªlR y¬Ÿ˜‚|˜}7Ÿy-Ÿ®lJRy ¬\lp|ª-ylRŸ‚–|7qRu}ªŸ®ªlÔ®-y¬AiŸ®Ÿ‚–|oRp RuŸ˜ –|y¬GŸ ‚|ylRª-¸Ÿ‚|®ª-q-oԟ®|7-A®¬ÉGŸo-pŸ®Ÿªl –¬y¬Ÿp|–®¬˜ -Ÿ‚–-ªJ®lª¬ŸoRoŸ¥¸¬ p|ªylp‡ luFŸ|ŸJ|7–®RGŸ‚–®¬p–|ŸulGŸ¸RŸu¥˜®ÖŸª-uŸylRA|Ÿ®R‚˜¥ÉŸy-˜ –}oGŸ-qRŸ‚–®RAlR¸Ÿ  R˜ ¬Ÿ˜ÔŸp|˜® |ªyRV |RFŸ-uŸp¥u‚q-GŸp }–¬Ÿ‚–-A¥oRŸªŸ‚–|\R˜o|y-qyRoŸ\l–ulRŸ|–a-yl®¥oÔARoŸ R˜ ¬Ÿ ®Ÿ¥J®l-tRuŸ¥¸¬ p|ªylp}ª‡Ÿ"|ŸªlRqp-Ÿ\l–u-GŸp }–-Ÿ R˜ ¥oRŸylRŸ ¬qp|Ÿ˜ –|y¬Ÿ ly R–yR |ªRGŸ-qRŸy-o–}¸ylRo˜®RŸ ¬‚¬Ÿ‚–|J¥p }ª‡ŸŸ¥˜t¥alŸ -plAiŸ\l–uŸp|˜® ¥oԟ J®lR˜lÔ plGŸ-Ÿy-ªR Ÿ˜R plŸ ¬˜lÖA¬Ÿ®t| ¬Ai[ luFŸ|Ÿªt-²ylRGŸ Ra|Ÿ˜l֟|7-ªl-tRu‡Ÿq-A®Ra|Ÿ -pŸJ¥¸| |RFŸ"-plRŸ\l–u¬ŸA®Ö˜ |Ÿu-oԟ˜‚RAo-qyRŸq-7|–- |–l-Ÿ¥¸¬ RA®y|²AlŸ®Ÿp|u‚¥ R–-ulŸ ®-‚l˜¥oÔA¬ulŸp-¸JRŸ‚–®¬Al²ylÖAlRŸpq-ªl˜®-ŸlŸp-¸J¬Ÿ–¥AiŸu¬˜®ÔGŸ®Ÿulp–|\|y-ulŸ –RoR˜ –¥oÔA¬ulŸª˜®¬˜ plRŸp|uRy -–®RŸ¥A®R˜ ylp}ªGŸp-uR–-ulŸy-a–¬ª-oÔA¬ulŸA-t¬Ÿ  R˜ ŸWŸ-Ÿy-ªR Ÿ®RŸ²qRJ®ÔA¬ulŸ–¥Ai¬Ÿa-tRpŸ|A®y¬AiŸ¥–®ÔJ®Ryl-ulGŸp }–RŸ–RoR˜ –¥oÔGŸ y-ŸA®¬uŸ˜p¥‚l-tŸ˜l֟ª®–|pŸ¥¸¬ p|ªylp-ŸªŸ –-pAlRŸA-tRa|Ÿ7-J-yl-‡Ÿ|J- p|ª|Ÿ u-oԟ -uŸA-tԟi|–J֟Rp˜‚R– }ªGŸp }–®¬Ÿ‚| –-\lԟ‚–®R ª-–®-ɟJ-yRŸ®Ÿ R˜ }ªŸ|–-®Ÿ J|˜ -–A®-ɟª¬A®R–‚¥oÔARŸ–-‚|– ¬ŸlŸ–Rp|uRyJ-AoR‡

  –-ypFŸ"|ŸylRA|Ÿ‚–®Rp–-A®-Ÿy-˜®Ÿ7¥J¸R ‡Ÿ®¬Ÿ RyŸp¥u‚RqŸylRŸ®J–-J®ltŸAlŸu|¸RŸ ‚–®¬Ÿ|p-®olŸplqp¥Ÿ˜Rp–R }ªGŸ|R *IM

  &RANK

  *OE

  |RFŸ't-²AlªlRŸªA-qRŸylRŸu¥˜l-tŸ Ra|Ÿ–|7lɇŸ"|GŸ¸RŸylRŸu-u¬ŸJ|ŸJ¬˜‚|®¬AolŸ ®--ª-y˜|ª-yRa|Ÿq-7|–- |–l¥uGŸylRŸ|®y-A®-GŸ¸RŸylRŸu|¸Ru¬Ÿª¬p|y-ɟplqp¥Ÿ ‚–®¬J- y¬AiŸ R˜ }ªŸ¥¸¬ RA®y|²Al‡Ÿ˜ ylRoRŸªlRqRŸylRJ–|alAiŸ RAiylpGŸp }–RŸ u|¸Ru¬Ÿ®-˜ |˜|ª-ÉGŸ7¬Ÿ˜‚–-ªJ®lÉGŸo-pŸ‚–-ªJ®lªlŸ¥¸¬ p|ªylA¬Ÿp|–®¬˜ -oԟŸ ®RŸ˜ –|y¬ŸŸ¥˜lA‡

  –-ypFŸ®¬qlŸoRJy-pŸp¥u‚RqŸ‚|p-®-tŸAlŸplqp-Ÿ˜® ¥A®Rp |RFŸlR‡Ÿ|Ÿ˜-u|J®lRqyRa|Ÿª¬p|y-yl-Ÿ R˜ }ªŸ¥¸¬ RA®y|²AlŸ‚| –®R7-Ÿª¬tÔA®ylRŸ ‚|–®ÔJyRa|Ÿ‚q-y¥GŸp|u‚¥ R–-GŸplqp¥Ÿ|˜}7GŸp }–RŸ‚|‚–|ª-J®ÔŸ R˜ GŸlŸAiÖ y¬AiŸ ¥A®R˜ ylp}ª‡Ÿ-Ÿ–¬yp¥Ÿ|JŸylRJ-ªy-ŸJ|˜ Ö‚y¬AiŸoR˜ Ÿ R¸Ÿplqp-Ÿ–|7lÔA¬AiŸª–-¸RylRŸ WŸ-ŸoRJy|A®R²ylRŸylRJ–|alAiŸWŸ‚–|a–-u}ªGŸ -plAiŸo-pŸ lq©R–7-ApŸŸ „i  ‚Fžž˜lq©R–7-Ap-‚‚‡A|u…‡Ÿ‚qlp-AoRŸ RŸ‚|u-a-oԟª¬p|y-ɟA-tplRuŸ ®--ª-y˜|ª-yRŸ R˜ ¬Ÿ®Ÿ¥J®l-tRuŸ¥¸¬ p|ªylp}ªŸ7R®Ÿp|–®¬˜ -yl-Ÿ®ŸylRq¥J®p|Ÿ J–|alRa|Ÿq-7|–- |–l¥u‡

  –-ypFŸÛªlR ylRGŸ®-7lR–-ou¬Ÿ˜l֟®- RuŸJ|Ÿ‚–-A¬‡Ÿ#¸¬ p|ªylA¬Ÿ˜ –|y¬ŸŸ Ÿ¥˜lAŸA®Rp-oÔV

  

  2OZDZIAŒ

  3ŒUCHAJSWOICHU˜YTKOWNIKÌW

  Wejdź w skórę użytkownika Twoim zadaniem jest wcielenie się w postać użytkownika i wykonanie zadania, które w normalnych warunkach pojawiłoby się w standardowym teście użyteczności. Postępuj zgodnie z instrukcjami i spisz poniżej swoje wrażenia z całego procesu.

  Zadanie nr 1. Używając strony www.expedia.com, wybierz najtańszy lot w klasie biznesowej dla jednej osoby dorosłej lecącej z Detroit (stan Michigan) do Houston (stan Texas), z dowolnego lotniska, z wylotem 1 listopada rano i powrotem 4 listopada wieczorem.

  PISAÁ

  .IE ZAPOMNIJ ZA CEN BILETÎW

  Za kulisami

  W prawdziwym teście użyteczności nie musiałbyś zapisywać żadnych wniosków ani przemyśleń. Zamiast tego po prostu „myślałbyś na głos”, a ktoś inny notowałby lub nagrywał to, co mówisz.

  JESTEuTUTAJ

  

  :BUDUJDOBRYTESTU˜YTECZNOuCI

  Wejdź w skórę użytkownika. Rozwiązanie Twoim zadaniem jest wcielenie się w postać użytkownika i wykonanie zadania, które w normalnych warunkach pojawiłoby się w standardowym teście użyteczności. Postępuj zgodnie z instrukcjami i spisz poniżej swoje wrażenia z całego procesu. -OšESZMIEÁINNE WYNIKI ALE POWINNY ONEBYÁZBLIšONE DO NASZYCH

  Zadanie nr 1. Używając strony www.expedia.com, wybierz najtańszy lot w klasie biznesowej dla jednej osoby dorosłej lecącej z Detroit (stan Michigan) do Houston (stan Texas), z dowolnego lotniska, z wylotem 1 listopada rano i powrotem 4 listopada wieczorem.

  7YBÎRDATIGODZINLOTÎWBYŽDOwÁPROSTY/PCJEa-ORNpRANO Ia%VEpWIECZÎR POWINNYSIÅZNAJDOWAÁNAGÎRZELISTYROZWIJANEJ*EwLINIEZNASZDOKŽADNIE NAZWYLOTNISKA %XPEDIAPROSI#IÅOJEGOWYBRANIE4APODSTRONAJESTSTRASZNIE PRZEPEŽNIONAITRUDNOJESTZNALEzÁPRZYCISKWYSYŽAJ”CYFORMULARZ0RZEŽ”CZENIE SIÅZKLASYEKONOMICZNEJNABIZNESOW”BYŽOPROSTE ALETAOPCJAPOWINNASIÅ ZNAJDOWAÁNASTRONIEGŽÎWNEJ

  0RZEBYWAJ”CNA STRONIE ODNOSILIwMYZARÎWNONEGATYWNE JAKIPOZYTYWNEWRAšENIA7YBÎR LOTU BYŽ PROSTY ALEZMIANAOPCJI OKAZAŽA SIÅ PROBLEMATYCZNA

  

  2OZDZIAŒ

  #ZASAMIINTERFEJSDZIAŽADOBRZE AJEDNAKCZEGOw BRAKUJE LUBCOw WYDAJE SIÅNIE NAMIEJSCU

  3ŒUCHAJSWOICHU˜YTKOWNIKÌW

  =U¸KNXSUS ^KXSOQY ^O]^_ _Òc^OMdXYÄMS |Ÿ®- RuŸoR˜ Ÿ‚| –®R7yRGŸ7¬Ÿ‚–®R‚–|ª-J®lɟ‚–®¬®ª|l RŸ R˜ ¬Ÿ¥¸¬ RA®y|²AlŸŸ  |Ÿ‚|J˜ -ª¬F

  q-yFŸ¥˜l˜®ŸulRɟ‚q-y‡Ÿ-plRŸu-˜®ŸARqRŸ„A|ŸAiAR˜®Ÿ|˜lÔayÔɟ®-Ÿ‚|u|Aԟ  R˜ ¥Ÿ¥¸¬ RA®y|²Al…Ÿ'Ÿo-plŸ˜‚|˜}7Ÿu-˜®Ÿ®-ul-–Ÿ|˜lÔayÔɟ RŸARqRŸ-pŸ7ÖJԟ ª¬aqÔJ-t¬Ÿ®-J-yl-Ÿ|a|Ÿ®--ya-¸¥oR˜®Ÿo-p|Ÿ¥A®R˜ ylp-Ÿ7-J-yl-ŸR²qlŸylRŸ u-˜®Ÿ˜|qlJyRa|Ÿ‚q-y¥GŸ"ª}oŸ R˜ Ÿ¥¸¬ RA®y|²AlŸ|JŸ‚|A®Ô p¥ŸoR˜ Ÿ˜p-®-y¬Ÿy-Ÿ ‚|–-¸pև p–¬‚ Ÿu|JR–- |–-FŸ p–¬‚ Ÿu|JR–- |–-Ÿ |ŸaRyR–-qylRŸ˜ARy-–l¥˜®ŸJq-ŸA-tRa|Ÿ  R˜ ¥Ÿ¥¸¬ RA®y|²Al‡Ÿ+-ªlR–-Ÿly\|–u-AoRŸ|Ÿ ¬uGŸo-pŸ7ÖJ®lRŸ‚–®R‚–|ª-J®-y¬Ÿ  R˜ GŸo-plRŸ7ÖJԟ®-J-yl-ŸlŸA|Ÿy-qR¸¬Ÿ‚|ªlRJ®lRɟ¥¸¬ p|ªylp|u‡ |JR–- |–FŸ|JR–- |–Ÿ |Ÿ|˜|7-Ÿ‚–®R‚–|ª-J®-oÔA-Ÿ R˜ Ÿ¥¸¬ RA®y|²Al‡Ÿ |®u-ªl-Ÿ®Ÿ¥A®R˜ ylplRuGŸu}ªlŸu¥GŸA|Ÿu-Ÿ®–|7lÉGŸlŸ¥J®lRq-Ÿª¬o-²ylRÍGŸ oR²qlŸoR˜ Ÿ |Ÿ‚| –®R7yR‡ 7˜R–ª- |–FŸ7˜R–ª- |–Ÿ |Ÿ|˜|7-Ÿ–RoR˜ –¥oÔA-GŸA|Ÿ–|7lŸ¥¸¬ p|ªylpGŸŸ A|Ÿu}ªlŸlŸ -pŸJ-qRo‡Ÿ+7lR–-ŸJ-yRGŸp }–RŸ®|˜ -yԟ‚–®R-y-ql®|ª-yRŸŸ ‚|Ÿ®-p|ÍA®Ryl¥Ÿ R˜ ¥‡ |u‚¥ R–FŸÖJ®lRŸlŸ‚| –®R7y¬Ÿp|u‚¥ R–Ÿ®ŸtÔA®RuŸly R–yR |ª¬uGŸ-Ÿ -p¸RŸ |‚–|a–-u|ª-ylRŸylR®7ÖJyRŸJ|Ÿ R˜ ¥Ÿ„‚–®RaqÔJ-–p-GŸ|J‚|ªlRJylRŸª ¬A®plŸŸ lŸ -pŸJ-qRo…‡ lRo˜ARFŸ¥˜l˜®ŸaJ®lR²Ÿª¬p|y-ɟ R˜ ‡ŸR²qlŸylRŸu-˜®ŸJ|˜ Ö‚¥ŸŸ J|Ÿq-7|–- |–l¥uGŸu|¸RŸ |Ÿ7¬ÉŸ"ª|oRŸ7l¥–|GŸAlAi-Ÿp-ªl-–yl-ŸA®¬Ÿy-ªR ŸŸ pÔ Ÿq|p-qyRoŸ7l7ql| Rpl‡ #A®R˜ ylA¬FŸ| –®R7y¬ŸlŸoR˜ Ÿp |²GŸp |ŸªR´ulRŸ¥J®l-tŸªŸ˜-u¬uŸ R²AlR‡Ÿ uŸªlÖARoŸ|˜}7GŸ ¬uŸqR‚lRo‡Ÿ#A®R˜ ylA¬Ÿ‚|ªlyylŸ‚|Ai|J®lɟ®Ÿa–|y-Ÿ "ª|lAiŸ|J7l|–A}ª‡Ÿ'¬7}–Ÿ¥A®R˜ ylp}ªGŸp }–®¬ŸylaJ¬ŸylRŸ7ÖJԟ¥¸¬ª-ɟ "ª|oRoŸ˜ –|y¬GŸylRŸ‚–®¬ylR˜lRŸlŸªlRqRŸp|–®¬²Al‡ŸÖJ®lR˜®Ÿu¥˜l-tŸ -p¸RŸ o-p|²Ÿ|JªJ®lÖA®¬ÉŸ˜l֟¥A®R˜ ylp|uŸWŸo-p|²Ÿª¬y-a–|J®lɟluŸ‚|²ªlÖA|y¬Ÿ A®-˜‡Ÿ|¸RŸ |Ÿ7¬ÉŸa| }ªp-Ÿ„®-Ÿ|p|t|Ÿ –®¬a|J®lyyԟ˜R˜o֟u|¸RŸ |Ÿ 7¬ÉŸ|JŸplqp¥J®lR˜lÖAl¥ŸJ|Ÿplqp¥˜R Ÿ®t| ¬Ai…Ÿ-q7|Ÿo-pl²Ÿ7|yŸA®¬Ÿp¥‚|yŸ ®yl¸p|ª¬Ÿ„p-¸J¬Ÿq¥7lŸ®-p¥‚¬…‡

  JESTEuTUTAJ 

  3KRYPTMODERATORA

  AcUY\dc]^KT ]U\cZ^ WYNO\K^Y\K NY Y\QKXSdKMTS ^O]^_ R²qlŸAiAR˜®Ÿ¥®¬˜p-ɟy-oqR‚˜®RŸª¬ylplŸ R˜ }ªŸ¥¸¬ RA®y|²AlGŸu¥˜l˜®ŸulRɟ ‚Rªy|²ÉGŸ¸RŸª˜®¬˜ p|ŸoR˜ ŸJ|7–®RŸ®|–a-yl®|ª-yRGŸ-Ÿ R˜ Ÿ‚–®R7lRaylRŸ 7R®Ÿ‚–®R˜®p}J‡Ÿ®y-A®-Ÿ |GŸ¸RŸu¥˜l˜®Ÿ®y-ɟJ|pt-Jyԟ˜RpªRyAo֟®J-–®RÍGŸ -Ÿ -p¸RŸªlRJ®lRÉGŸA|Ÿ‚|ªlR˜®Ÿ¥A®R˜ ylp|uŸlŸo-plRŸ®-J-yl-ŸluŸ‚–®¬J®lRql˜®Ÿ WŸª˜®¬˜ plRŸ RŸly\|–u-AoRŸ®y-oJ¥oԟ˜l֟ªŸ˜p–¬‚AlRŸu|JR–- |–-‡

  Rozbieramy skrypt moderatora :VKX ¡°Ÿuly¥ ŸWŸly˜ –¥pAoRŸlŸ‚¬ -yl-Ÿ‚|‚–®RJ®-oÔARŸ R˜  Ÿa|J®ly-ŸWŸ R˜ Ÿ¥¸¬ RA®y|²AlŸlŸ®-J-yl^Ÿuly¥ ŸWŸ‚¬ -yl-Ÿ‚|Ÿ R²AlRŸlŸª–-¸Ryl-Ÿ¥A®R˜ ylp-

  0LANSPRAWI šEBÅDZI ESZMIAŽ CZEGO SIÅTRZYMAÁ A TESTP RZEBIEGNIE MAKSYMALNIESPRAWNIE 

  YKONYWAŽ TEST +IEDYBÅDZIESZW ZYTASZTEN DC O CI Ow ZN EC UšYT IKOM FRAGMENTUCZESTN

  9ZS] LKNKXSK oRŸy-˜Ÿ"ª|o-Ÿ|‚lyl-Ÿy-Ÿ Ru- Ÿ ®lÖp¥oRu¬Ÿ®-Ÿ |GŸ¸RŸ®a|J®ltR²Ÿ˜l֟y-Ÿ¥A®R˜ ylA ª|ŸªŸ7-J-yl¥‡Ÿ-–J®|Ÿly R–R˜¥ p|–®¬˜ -oԟ®RŸ˜ –|yŸ |ªylA¬Ÿ -pŸ¥¸¬ p ¥ulRÉGŸo ˜l֟®–|® –R®R–ª-AolŸ7lqR }ªŸq| ylA®¬AiŸªŸy R–yRAlR‡Ÿ  -–-u¬Ÿ ˜®-Ai‡ ARy-–l¥ |ª¬AiŸ˜ ly R–yR |ª¬AiŸ‚|²ªlÖA|y¬AiŸ‚|J–}¸|uŸq| ylA®¬uŸªŸ ¬‚ |ŸJ®lR͟®Ÿy R–yR ¥GŸ-Ÿ‚}´ylRoŸ 'Ÿ RoŸ˜R˜olŸy-o‚lR–ªŸ|u}ªlu¬GŸJq-A®Ra|ŸlŸªŸo-plŸ˜‚|˜}7Ÿp|–®¬˜ -˜®Ÿy-ŸA –|˜lu¬Ÿl֟|Ÿª¬p|y-ylRŸy-ŸJª}AiŸ ylRŸ‚|‚ ˜‚–-ªJ®lu¬GŸo-pŸ¥¸¬ª-˜®Ÿ˜ –|y¬Ÿ|Ÿ‚|J–}¸-AiŸq| ylA®¬Ai‡Ÿ-˜ Ö‚ ¬˜®¥p-ylRuŸARy¬Ÿ‚|tÔA®R͟q| ylA®¬AiŸ Ra|Ÿ®Ÿª ˜ –|y-AiŸly R–yR |ª¬AiŸoRJyRa|Ÿ®-J-yl-Ÿ®RŸ˜ARy-–l¥˜®-Ÿ®ªlÔ®-y ulÖJ®¬Ÿ|p–R²q|y¬ulŸulRo˜A-ul‡ ylR¸Ÿ|Ÿª˜p-®-ylRŸRqRuRy }ªGŸ lRJ¬Ÿ7ÖJ®lR˜®Ÿª¬p|y¬ª-tŸ®-J-ylRGŸ|‚|ªl-J-oŸy-Ÿat|˜GŸA|Ÿ–|7l˜®‡Ÿ–|˜lu¬Ÿ–}ª  -͟J| ¬A®ÔA¬AiŸ ¬AiŸ˜ –|yŸ ˜R–l֟‚¬ p }–RŸl֟J®lªlԟq¥7Ÿ®-˜p-p¥oԇŸ|Ÿ˜p|ÍA®Ryl¥Ÿ˜ARy-–l¥˜®-Ÿ®-J-u¬ŸlŸ R˜ l|y-–l¥˜®-GŸ®-J-u¬ŸlŸ lRa|Ÿpª ly R–yR |ª¬AiŸlŸ"ª|oRoŸ®ŸylulŸly R–-pAol‡Ÿ}´ylRoGŸ‚|Ÿª¬‚RtylRyl¥Ÿp–} p plqp-Ÿp|qRoy¬AiŸ‚¬ -͇ Ÿ-ŸylRŸ"ª|oRa|Ÿ®-Ai|ª-yl-‡Ÿ -ulÖ -oGŸ¸RŸ R˜ Ÿu-Ÿy-ŸARq¥Ÿ|ARy֟t- ª|²AlŸ¥¸¬Al-Ÿ˜ –|yŸly R–yR |ª¬AiG ®¬Ÿu-˜®ŸªŸ RoŸAiªlqlŸo-plR²Ÿ‚¬ -yl-

  

  2OZDZIAŒ

  3ŒUCHAJSWOICHU˜YTKOWNIKÌW

  AcaSKN '¬ªl-JŸJ|˜ -–A®-ŸlŸly\|–u-AolŸ|Ÿ|a}qy¬AiŸ®-˜-J-AiŸp|–®¬˜ -yl-Ÿ®Ÿy R–yR ¥Ÿ ‚–®R®Ÿ¥A®R˜ ylp-Ÿ7-J-yl-GŸ -Ÿ -p¸RŸ|ŸoRa|ŸJ|²ªl-JA®Ryl¥ŸªŸp|–®¬˜ -yl¥Ÿ®RŸ˜ –|yŸ‚|J|7y¬AiŸJ|Ÿ R˜ | ª-y¬Ai‡Ÿ¬ -yl-Ÿu|aԟ7¬ÉŸ y-˜ Ö‚¥oÔARF •

  Ÿo-plAiŸ‚|–-AiŸJyl-Ÿy-oA®Ö²AlRoŸp|–®¬˜ -˜®Ÿ®Ÿy R–yR ¥  -plRŸ–|J®-oRŸ-p ¬ªy|²AlŸ®ªlÔ®-y¬AiŸ®Ÿ‚–-Aԟ®-ª|J|ªÔŸq¥7Ÿ˜®p|tԟª¬p|  -plRŸ‚–|7qRu¬Ÿy-‚| ¬p-˜®Ÿy-oA®Ö²AlRoGŸplRJ¬Ÿ|JªlRJ®-˜®Ÿ–}¸yRŸ˜ –|y¬Ÿl  'Ÿo-plAiŸ|p|qlA®y|²Al-AiŸu}at7¬²Ÿ¥¸¬ÉŸ˜ –|y¬Ÿ -plRoGŸo-pŸ R˜ |ª-y-

  y¥oR˜®Ÿ®-Ÿ‚|u|Aԟy R–yR ¥

  y R–yR |ªR

  0RZEPROWADz WYWIAD ZUCZESTNIKIE M PRZEDROZPOCZÅCIEM TESTU

  3X]^\_UMTO NY dKNKº ®Ÿ|7˜R–ª|ª-tŸlŸ–RoR˜ –|ª-tGŸ 'Ÿ RoŸA®Ö²AlŸ|‚l˜-yRŸ˜ÔŸ®-J-yl-GŸp }–RŸ7ÖJ®lRŸª¬p|y¬ª-tŸ¥A®R˜ ylp›Ÿ"¬Ÿ7ÖJ®lR˜ ¸¬ RA®y|²Al‡ A|ŸªŸlAiŸ –-pAlRŸ–|7l‡Ÿ+-J-yl-GŸp }–RŸª¬u¬²ql˜®GŸ7ÖJԟA®Ö²Alԟ R˜ |ªÔŸ7-J-yl-Ÿ¥

  %)7;<:B 7–z?-3 DK]^KXœa ]S° XKN dKNKXSKWS NVK ]^\YXc <:7 7_]SM U^œ\O WœQ¸Lc

  acUYXcaK¨ ^cZYac _Òc^UYaXSU DKZS]d ]aYTO Z\YZYdcMTO ZYXSÒOT

  

  

  

  JESTEuTUTAJ 

  :ADANIAZESKRYPTUMODERATORA

  %)7;<:B 7–z?-3 7B?1„B)61-

  

  

  

  :\dcT\dcTWc ]S° WYÒVSacW dNKXSYW acUYXcaKXcW Z\dOd ^cZYaOQY _Òc^UYaXSUK

  ]^\YXc U^œ\O WYÒXK acUY\dc]^K¨ a ^O]^KMR _Òc^OMdXYÄMS ]^\YXc <:7 7_]SM

  :LOKALIZUJINFORMACJEKONTAKTOWEIWSKAZÎWKIDOJAZDUDOSIEDZIB

  Y20- -USIC

  :NAJDz NAZWÅLUBNAZWISKOARTYSTYBIEš”CEGO MIESI”CA

  :NAJDz PŽYTÅa#HICAGOnS'REATEST(ITSpIZŽÎšZAMÎWIENIENAST

  RONIE 20--USICTESTOWEDANEDOPŽATNOwCIZOSTAN”#IUDOSTÅPNIONE 

  NIE 5PEWNIJSIÅ šEWYBRANEZADANIA NEJ CZÅwCI KONCENTRUJ” SIÅ WYŽ”CZNIENAJED ΚNORODNOwÁ STRONYCZYTEšNAJEDNEJOPCJI2 POPRAWI WYNIKITESTU

  4EPYTANIADOTYCZ”WRAšEÌ JAKIE WTRAKCIETESTUODNOSIUšYTKOWNIK IJEGOOPINIINATEMATBADANEJSTRONY

  :c^KXSK ZY ^OÄMSO -¸Ryl-Ÿ¥A®R˜ ylp}ªŸy-Ÿ Ru- Ÿ ¬ -yl-Ÿ‚|Ÿ R²AlRŸ‚–®¬a| |ª-yRŸ˜ÔŸªŸ -plŸ˜‚|˜}7GŸ7¬Ÿ‚|®y-ɟ|‚lyl֟lŸª– ARF -˜ Ö‚¥oÔ 7¬Ÿ7¬ÉŸy  R˜ |ª-yRoŸ˜ –|y¬Ÿ„7ÔJ´Ÿ˜ –|y…‡Ÿ¬ -yl-Ÿu|at¬

  Ÿ@Ÿ'Ÿo-pluŸ˜ |‚yl¥Ÿ®-ª-– |²ÉŸ˜ –|y¬Ÿ˜‚Rtyl-Ÿ"ª|oRŸ|A®Rplª-yl- 'A-qRŸ Ÿ'Ÿ7-–J®|ŸylRªlRqpluŸ˜ |‚yl¥Ÿ

  J‚|ªlRJ´ŸyR¥ –-qy-ŸŸŸŸŸ ‚Rtyl-ŸªŸ‚Rªy¬uŸ˜ |‚yl¥Ÿ

  ‚Rtyl-ŸªŸJ¥¸¬uŸ˜ |‚yl¥

  Ry¥ŸlŸ‚–®RAi|J®Ryl-ŸulÖJ®¬Ÿ

  Ÿ@Ÿ®¬Ÿt- ªRŸ7¬t|Ÿ®–|®¥ulRylRŸ|–a-yl®-AolŸªl –¬y¬GŸªŸ˜®A®Ra}qy|²AlŸ‚|®l|u}ªŸu ‚|J˜ –|y-ul -–J®|Ÿ –¥JyRŸ

  

  2OZDZIAŒ

  "–¥JyRŸ

  ŸŸJ‚|ªlRJ´ŸyR¥ –-qy-ŸŸŸŸŸŸ- ªRŸŸŸŸŸŸ-–J®|Ÿt- ªR

  3ŒUCHAJSWOICHU˜YTKOWNIKÌW

  Konstrukcja skryptu moderatora =UY\Y WK]d T_Ò NY Nc]ZYdcMTS a]dc]^USO Md°ÄMS ]U\cZ^_ WYNO\K^Y\K ZY¸¦Md TO \KdOW a TONOX NYU_WOX^

  ?d_ZO¸XST L\KU_T¦MO P\KQWOX^c s S WYÒO]d dKMdcXK¨

  4OMOšE SIÅ WYDAWAÁNIEISTOTNE ALE KIEDYMÎWIMYaSKRYPT MODERATORAp MAMYNAMYwLI WSZYSTKIEJEGOCZÅwCI

  

  =^aœ\d U\œ^US ZVKX S YZS] LKNKXSK YLOTW_T¦MO ^Y MY WK]d dKWSK\ ZYaSONdSO¨

  _MdO]^XSUYW Y ^OÄMSO

  

  KZS]d Zc^KXSK NY U\œ^USOQY acaSKN_ NdS°US U^œ\OW_ NYaSO]d ]S° XSOMY aS°MOT

  8 Y _MdO]^XSUKMR 7IEK ZAAWANSOWANIETECHNICZNE ITAKDALEJ 4ODANEDEMOGRAFICZNE KTÎREPOZWOL”#ISZUKAÁ WZACHOWANIUUšYTKOWNIKÎWPEWNYCHTRENDÎW

  

  cWcÄV dKNKXSK U^œ\O WYQ¦ ZYWœM -S \YdaS¦dK¨ ZOaXO Z\YLVOWc ]^\YXc

  A SX^O\XO^YaOT

  

  YUYºMd ]U\cZ^ dK ZYWYM¦ Zc^Kº dKNKaKXcMR ZY ^OÄMSO U^œ\O ]ZSXKT¦ ^O]^

  . S ZYWKQKT¦ _dc]UK¨ YN _MdO]^XSUK USVUK YZSXSS ZYN]_WYa_T¦McMR

  

  D LSO\d S Z\dcQY^_T PY\W_VK\dO U^œ\O _MdO]^XSMc WKT¦ ZYNZS]K¨ dO dQYN¦

  XK Z\dOZ\YaKNdOXSO ^O]^œa S acUY\dc]^KXSO SMR \Od_V^K^œa

  TEDY GDY 4EN KROKJESTNIEZBÅDNYJEDYNIEWRMY LUB UCZELNI PRZEPROWADZASZTESTYDLADUšEJFI YPRZYJACIΎ 7NASZYMPRZYPADKUWYKORZYSTAMWAÁ WIÅCNIEMUSIMYSIÅTYMPRZEJMO

  JESTEuTUTAJ

  

  3KRYPTMODERATORADLASTRONY20--USIC

  Konstrukcja skryptu moderatora: ROZWIĄZANIE :\dcT\dcTWc ]S° ^OW_ TKU WœQ¸Lc acQV¦NK¨ ]U\cZ^ WYNO\K^Y\K ^O]^_ _Òc^OMdXYÄMS ]^\YXc <:7 7_]SM

  0,!. MINUTsINSTRUKCJE IPYTANIAPOPRZEDZAJ”CE TEST

  0AMIÅTAJ BYTRZYMAÁSIÅPLANU INIEMARNOWAÁCZASUPRZYJACIELA

  GODZINAsTESTUšYTECZNOwCIIZADANIA MINUTsPYTANIAPO TEwCIEIWRAšENIAUCZESTNIKA

  /0)3"!$!.)! $ZIÅKUJEMYZATO šEZGODZIŽEw SIÅNAUCZESTNICTWOWBADANIU

  )NTERESUJENASZEBRANIE OPINIINATEMAT

  WITRYNY ISKLEPUINTERNETOWEGO 20--USIC INTERNETOWEJ20--USIC COPOZWOLI 7TYMTEwCIEPOPROSIMY#IÅOWYKONANIESERIIZADAÌNA STRONIE KONASZZADANIA POPROSIMY#IÅ NAMOCENIÁWYDAJNOwÁIUšYTECZNOwÁTEJWITRYNY0OTYM JAKWY ÌZKORZYSTANIA ZNASZEGOSKLEPU OWYPEŽNIENIEKRÎTKIEJANKIETYDOTYCZ”CEJSTRONYI4WOICHWRAšE IUNAGŽOSp TAKABYMODERATORZYMOGLI INTERNETOWEGO 7CZASIETESTU PROSIMY BYwPAMIÅTAŽOaMYwLEN CIUTESTUMODERATORZYNIEBÅD” MOGLI#I REJESTROWAÁ4WOJEREAKCJENAWYKONYWANEZADANIA0O ROZPOCZÅ NIA POMÎCANIZ4OB”ROZMAWIAÁ#ZYMASZWTEJCHWILIJAKIEwPYTA +ORZYSTAJZESKRYPTU šEBY NIE ZAPOMNIEÁPRZEKAZAÁ UCZESTNIKOMJAKIEJw WAšNEJ 797)!$ INFORMACJI Z)NTERNETUPRZEZUCZESTNIKABADANIA 7YWIAD DOSTARCZA#IINFORMACJI OOGÎLNYCHZASADACHKORZYSTANIA DOTESTOWANEJ 0YTANIA MOG”BYÁ

  ATAKšE OJEGODOwWIADCZENIUWKORZYSTANIUZE STRONPODOBNYCH NASTÅPUJ”CE

  q /JAKICHPORACH DNIANAJCZÅwCIEJKORZYSTASZZ)NTERNETU Ž”WYKONUJESZ q *AKIERODZAJEAKTYWNOwCIZWI”ZANYCHZPRAC”ZAWODOW”LUBSZKO ZAPOMOC”)NTERNETU STRONY INTERNETOWE q *AKIEPROBLEMY NAPOTYKASZNAJCZÅwCIEJ KIEDYODWIEDZASZRΚNE A q 7JAKICHOKOLICZNOwCIACH MÎGŽBYwUšYÁSTRONYTAKIEJJAKTESTOWAN

  0ODSTAWOWEINFORMACJETECHNICZNE

  

  2OZDZIAŒ

  3ŒUCHAJSWOICHU˜YTKOWNIKÌW

  )NSTRUKCJEDOZADAÌ q

  :LOKALIZUJINFORMACJEKONTAKTOWEIWSKAZÎWKIDOJAZDUDOSIEDZIB

  q

  :NAJDz NAZWÅLUBNAZWISKOARTYSTYBIEš”CEGO MIESI”CA

  q

  :NAJDz PŽYTÅa#HICAGOnS'REATEST(ITSpIZŽÎšZAMÎWIENIENAST

  Y20- -USIC

  RONIE20--USIC

  TESTOWEDANEDOPŽATNOwCIZOSTAN”#IUDOSTÅPNIONE 

  7YSTARCZ”DWADOTRZECH ZADAÌ s4WOI PRZYJACIELEZ PEWNOwCI” MAJ”CO ROBIÁ

  0YTANIA POTEwCIE

  q 7JAKIMSTOPNIUZAWARTOwÁSTRONYSPEŽNIA4WOJEOCZEKIWANIA 7CALE

  7BARDZONIEWIELKIMSTOPNIU

  /DPOWIEDzNEUTRALNA

  3PEŽNIA WPEWNYMSTOPNIU 3PEŽNIAWDUšYMSTOPNIU

  q #ZYŽATWEBYŽOZROZUMIENIEORGANIZACJIWITRYNY WSZCZEGÎ LNOwCIP

  OZIOMÎWMENUIPRZECHODZENIA

  MIÅDZY PODSTRONAMI "ARDZO TRUDNE

  4RUDNE

  /DPOWIEDzNEUTRALNA

  ~ATWE

  "ARDZO ŽATWE

  hWIETNIE MAMZATEM GOTOWYSKRYPTMODERATORA!LE COTAKNAPRAWD»MAMZNIM ZROBI·.IEPOTRZEBUJ»KOGOv KOGOMOGˆABYMPRZEPYTA·

  JESTEuTUTAJ 

  4ESTOWANIENARODZINIEIPRZYJACIOŒACH

  §aSMdOXSO

  Pamiętasz wykonane wcześniej zadanie ze stroną Expedia? Teraz Twoja kolej, by zatrudnić przyjaciela czy członka rodziny do wykonania tego zadania, tak byś mógł się dowiedzieć, jak to jest być moderatorem. Pamiętaj o przypomnieniu uczestnikom, że mają mówić na głos. Swoje obserwacje zanotuj poniżej.

  Zadanie nr 1. Używając strony www.expedia.com, wybierz najtańszy lot w klasie biznesowej dla jednej osoby dorosłej lecącej z Detroit (stan Michigan) do Houston (stan Texas), z dowolnego lotniska, z wylotem 1 listopada rano i powrotem 4 listopada wieczorem.

  :ARAZ ZARAZbCZY NAPRAWD»POWINNIvMY WYKORZYSTYWA·PRZYJACIĈ !CO JEvLINIENALE‘ONI DOGRONANASZYCHODBIORCÄW DOCELOWYCH

  

  2OZDZIAŒ

  3ŒUCHAJSWOICHU˜YTKOWNIKÌW

  :\dcTKMSOVO S \YNdSXK WYQ¦ Lc¨ Z\YLVOWOW lRJ¬Ÿ‚–®R‚–|ª-J®-˜®Ÿ R˜ ¬Ÿ¥¸¬ RA®y|²AlŸ‚–®¬ŸylRªlRqpluŸ7¥J¸RAlRGŸ ‚RªylRŸª¬J-oRŸlŸ˜lÖGŸ¸RŸª¬˜ -–A®¬Ÿ®t-‚-ɟplqp¥Ÿ‚–®¬o-Al}tŸA®¬ŸA®t|yp}ªŸ –|J®ly¬ŸlŸ‚|‚–|˜lɟlAiŸ|Ÿª¬p|y-ylRŸ R˜ ¥‡Ÿ|¸R˜®Ÿ R¸Ÿ˜ÔJ®lÉGŸ¸RŸJ®lÖplŸ  Ru¥Ÿ¥ylpylR˜®Ÿª¬y-a–|J®Ryl-ŸlAiŸ®-Ÿ‚|²ªlÖA|y¬ŸA®-˜Ÿ„ªŸp|ÍA¥Ÿ |Ÿ –|J®ly-ŸlŸ‚–®¬o-AlRqRGŸylR‚–-ªJ-¸…‡Ÿ–|7qRuŸ‚|qRa-Ÿy-Ÿ ¬uGŸ¸RŸplRJ¬ŸŸ J|Ÿ R˜ ¥Ÿ¥¸¬ RA®y|²AlŸ®-‚–-˜®-˜®Ÿ˜ª|lAiŸ7ql˜plAiGŸª‚–|ª-J®-˜®Ÿ oRJy|A®R²ylRŸJ|Ÿ7-J-yl-Ÿ˜ –|yylA®|²É‡ |ylRª-¸Ÿ|˜|7¬Ÿ RŸ˜ÔŸlŸ7ql˜plRGŸu|aԟylRŸAiAlRɟ„²ªl-J|ulRŸ7ÔJ´Ÿ ‚|J²ªl-J|ulR…Ÿ¥J®lRqlɟlŸ˜®A®R–¬AiŸ|J‚|ªlRJ®l‡ŸlRJ¬Ÿª¬7lR–-˜®Ÿ ¥A®R˜ ylp}ªŸ7-J-yl-GŸ‚|ªlylRyR²Ÿ R¸Ÿª¬7–-ɟ|˜|7¬GŸp }–RŸy-‚–-ªJ֟ p|–®¬˜ -oԟ®RŸ˜ –|y¬‡Ÿ'¬˜|ARŸ‚–-ªJ|‚|J|7yRŸoR˜ GŸ¸RŸ"ª|lŸ7ql˜A¬Ÿ ylRŸy-qR¸ÔŸJ|Ÿa–¥‚¬ŸJ|ARq|ªRoŸ"ª|oRoŸ˜ –|y¬ŸlŸ ¬uŸ˜-u¬uGŸoR²qlŸlAiŸ ª¬7lR–®R˜®GŸu|¸R˜®ŸylRŸ| –®¬u-ɟ®-ulR–®|y¬AiŸ–R®¥q - }ª‡ MY :ATRUDNIENIE MA NOwCI CZ DOTESTÎWUšYTE EPSZYM AJL NIEJESTCHYBAN ZIEDLA POMYSŽEMb"ÅD #IEBIE ZBYTMIŽA  8SO S]^XSOT¦

  Q¸_ZSO Zc^KXSK

  :$ 3V_ _MdO]^XSUœa ^O]^_ _Òc^OMdXYÄMS ZY^\dOL_T°) 9$ 3W aS°U]dK VSMdLK _MdO]^XSUœa ^cW VOZ]dO S LK\NdSOT \OZ\OdOX^K^caXO acXSUS

  4OÄVS L°NdSO]d WSK¸ NY Nc]ZYdcMTS ^cVUY TONXOQY Mdc NaœMR _MdO]^XSUœa ^KU XKZ\KaN°

  Z\dO^O]^_TO]d ]^\YX° ^cVUY XK XSMR K acXSUS XSO L°N¦ \OZ\OdOX^K^caXO NVK aS°U]dOT

  Q\_Zc LY L°N¦ ZY Z\Y]^_ SMR YZSXSKWS

  :$ 8Y KVO ^KU XKZ\KaN° SV_ _MdO]^XSUœa ZY^\dOL_T°) 9$ 8SO WK NYL\OT YNZYaSONdS XK ^Y Zc^KXSO 3W aS°MOT Y]œL ^cW VOZSOT 9QœVXSO \dOMd

  LSY\¦M ZYaSXSOXOÄ MOVYaK¨ a WSXSW_W " r Y]œL

  :$ + MY TOÄVS XSO WYQ° dXKVOШ ^cV_ _MdO]^XSUœa) -dc ZYaSXSOXOW

  dSQXY\YaK¨ ^O]^ _Òc^OMdXYÄMS)

  9$ 8SO XKaO^ ^O]^ _Òc^OMdXYÄMS Z\dOZ\YaKNdYXc d XSOaSOVU¦ VSMdL¦ _MdO]^XSUœa

  MRY¨Lc TONX¦ Y]YL¦ Z\dcXSO]SO -S UY\dcÄMS

  JESTEuTUTAJ

  

  )NFORMACJEZWROTNEODU˜YTKOWNIKÌW

  AcXSUS ^O]^_ _Òc^OMdXYÄMS s MdcVS MY WœaS¦ _Òc^UYaXSMc

  .ICJU‘NIEROZUMIEMb $LACZEGONASTRONIENIE MACIEDZIAˆUa+ONTAKTo #AˆASTRONAPOvWI»CONAJEST 7ASZEJFIRMIE ANIGDZIE NIEMAINFORMACJI GDZIESI» ZNAJDUJECIE

  'ENERALNIESDZ» ‘E STRONAJESTWPORZDKUb -IAˆAMPROBLEMZEZNALEZIENIEM INFORMACJIKONTAKTOWYCHrZAJ»ˆO MITOCAˆEWIEKI+TOUMIESZCZA INFORMACJEKONTAKTOWEPOD ODNOvNIKIEMa0OZOSTAˆEo

  5šYTKOWNICY KTÎRZYNIE POTRAFI” ZNALEzÁ TEGO CZEGO SZUKAJ” NAJPRAWDOPODOBNIEJ JUš DONASNIEWRÎC”

  0ROJEKTSTRONYJEST ˆADNYrSDZ» ‘EDU‘O LEPSZYODSTAREJWERSJI STRONY3ZCZEGÄLNIEPODOBA MISI»BLOGrFAJNIECZYTA· COPLANUJECIE

  #IGLESI»GUBIˆEM !a0OZOSTAˆEo /COWTYMCHODZI .OWYPROJEKTJESTvWIETNY #IGLEJEDNAKCHCIAˆBYM ‘EBY MO‘NABYˆOKUPOWA·PLIKI MUZYCZNE0AKOWANEPˆYTY BYˆYDOBREWROKU

  7KOÌCUJAKIEw POZYTYWNEOPINIE OPROJEKCIE 7RESZCIECOwDLANAS

  

  2OZDZIAŒ

  3ŒUCHAJSWOICHU˜YTKOWNIKÌW

  :\Y]^c Z\YLVOWj '¬aqÔJ-Ÿy-Ÿ |GŸ¸RŸ˜¬˜ RuŸy-ªla-A¬oy¬ŸJR®|–lRy ¥oRŸ¥¸¬ p|ªylp}ªŸ y-˜®RoŸ˜ –|y¬‡ŸlRŸ‚| –-\lԟ|ylŸ®y-qR´ÉŸly\|–u-AolŸp|y -p |ª¬AiGŸ ‚|ylRª-¸Ÿ˜ÔŸ|yRŸ®-p|‚-yRŸaJ®lR²Ÿ‚|JŸ‚|®¬AoԟuRy¥Ÿ|Ÿª¬oÔ p|ª|Ÿ u¬qÔARoŸy-®ªlR‡Ÿ|ªlyy|Ÿ |Ÿ7¬ÉŸt- ªRŸJ|Ÿy-‚–-ªlRyl-V

  2ESZTA SYSTEMUNAWIGACYJNEGO ZDAJESIÅDAWAÁUšYTKOWNIKOM TO CZEGOSZUKAJ”

  A 5šYTKOWNICY MIELIRACJÅ#OOZNACZ Á EBY MOš šTO ECIE 0RZ ŽEp a0OZOSTA šYTKOWNICY COKOLWIEKsNICDZIWNEGO šEU NICH S”ZDEZORIENTOWANI*AKMOšNAOD NFORMACJI OCZEKIWAÁ IšBÅD”WIEDZIELI šEI IETAM KONTAKTOWYCHNALEšY SZUKAÁWŽAwN -USIMY ZMIENIÁ TEKSTODNOwNIKA

  JESTEuTUTAJ 

  0OPRAWIENIESYSTEMUNAWIGACYJNEGO20--USIC

  Jazda próbna RJyԟ‚|‚–-ªp֟‚}´ylRoV ELELEPIEJ-USIM / WI KOWNIKOM POWIEDZIEÁ UšYT IWAÁ EK CZ CZEGO MOG”O OwNIKA POKLIKNIÅCIUODN

  .IEMOG»UWIERZY· ‘E POPRAWIENIETEGOBYˆOTAKPROSTE !SAMPROBLEMZIDENTYFIKOWALIvMY DZI»KITESTOMU‘YTECZNOvCI IWSˆUCHANIUSI»WOPINIE U‘YTKOWNIKÄW7I»CEJWˆADZY WR»CEU‘YTKOWNIKÄW

  

  2OZDZIAŒ

  3ŒUCHAJSWOICHU˜YTKOWNIKÌW (Mb CZY MAMYJAKIEvSOLIDNEDANE rTAKIEJAKLICZBYrKTÄREBY TOPOTWIERDZAˆY*ESTEMNIECO SCEPTYCZNYWOBECTEGO ‘EJEDEN MAˆYODNOvNIKBYˆPRZYCZYN PROBLEMÄW

  9 _Òc^UYaXSUKMR WœaS¦ ]^K^c]^cUS ]^\YXc  - ¬˜ ¬plŸ˜ –|y¬Ÿly R–yR |ªRoŸ |Ÿ‚–®¬J- y-ŸuR |J-Ÿy-ŸJ|ªlRJ®RylRŸ˜lÖGŸA|Ÿ –|7lԟ¥¸¬ p|ªylA¬ŸWŸo-plRŸ‚|J˜ –|y¬Ÿ|JªlRJ®-oԟ„lŸo-pŸA®Ö˜ |…GŸo-plRŸ˜ –|y¬Ÿ ˜ÔŸlAiŸ¥q¥7l|y¬ulGŸ˜pÔJŸ|J7l|–A¬Ÿ –-\l-oԟJ|Ÿy-˜®RoŸªl –¬y¬ŸlŸA®Ra|ŸªŸylRoŸ ª¬˜®¥p¥oԇ |˜ Ö‚ŸJ|Ÿ˜ - ¬˜ ¬pŸu|¸R˜®Ÿ¥®¬˜p-ɟ®-Ÿ‚|u|Aԟ-‚qlp-AolŸ„y-Ÿ"ª|luŸ ªt-˜y¬uŸ˜R–ªR–®RŸq¥7Ÿ˜R–ªR–®RŸ®RªyÖ –®y¬u…GŸp }–-Ÿ®-‚l˜¥oRGŸulR–®¬Ÿ lŸ–-‚|– ¥oRŸª˜®RqplRŸly\|–u-AoRŸJ| ¬A®ÔARŸ–¥Ai¥ŸªŸ"ª|oRoŸªl –¬ylR‡Ÿ  - ¬˜ ¬plŸªl –¬y¬Ÿly R–yR |ªRoŸ |Ÿ²ªlR y-ŸuR |J-Ÿ®R7–-yl-Ÿly\|–u-AolŸ |Ÿ˜‚|˜|7lRŸp|–®¬˜ -yl-Ÿ®Ÿ"ª|oRoŸ˜ –|y¬Ÿ‚–®R®ŸoRoŸ¥¸¬ p|ªylp}ª‡Ÿ+|7-A®u¬GŸ o-pŸ‚–R®Ry ¥oԟ˜l֟˜ - ¬˜ ¬plŸ˜ –|y¬ŸŸ¥˜lA‡

  JESTEuTUTAJ 

  3TATYSTYKIWITRYNY

  8K\d°NdSK NY ]^K^c]^cU ]^\YXc SX^O\XO^YaOT 7SX^ ly Ÿ„i  ‚Fžži-©R-uly ‡A|už…Ÿ |Ÿ²ªlR y-Ÿ-‚qlp-Ao-Ÿ¥ ª|–®|y-Ÿ‚–®R®ŸqRaRyJ-–yRa|Ÿ ‚–|oRp -y -ŸlŸ‚–|a–-ul˜ ÖŸ˜ –|yŸly R–yR |ª¬AiŸ i-¥y-Ÿyu-y-Ÿ„ªªª‡˜i-¥ylyu-y‡A|u…GŸ p }–ÔŸly˜ -q¥oRŸ˜l֟y-Ÿªt-˜y¬uŸ˜R–ªR–®RGŸ7¬Ÿ‚–®RAiª¬ ¬ª-t-ŸJ-yRGŸª¬²ªlR q-yRŸy-˜ Ö‚ylRŸ ªŸp|y\la¥–|ª-qy¬uŸ‚-yRq¥‡Ÿ-oqR‚˜®RŸªŸly ŸoR˜ Ÿ |GŸ¸RŸu|¸y-Ÿ ÖŸ-‚qlp-Ao֟–|®˜®R–®¬ÉŸ ®-Ÿ‚|u|AԟJ|J- p}ªŸ|Ÿy-®ªlRŸR‚‚R–‡Ÿ|J- plŸlŸªlJ¸R ¬ŸR‚‚R–Ÿ„J|˜ Ö‚yRŸªŸR‚‚R–ŸlqqŸ ‚|JŸ-J–R˜RuŸi  ‚Fžži-©R-uly ‡A|už‚R‚‚R–ulqqž…Ÿ˜ÔŸ ª|–®|yRŸ‚–®R®ŸªlRqRŸ–}¸y¬AiŸ|˜}7Ÿ lŸªŸylR®-¥ª-¸-qy¬Ÿ˜‚|˜}7Ÿly Ra–¥oԟ˜l֟®Ÿly˜ -q-Aoԟly ‡

  DOLARÎW -INTKOSZTUJE IEJSIÅ TÅ JAK A N NÅ TRO ZAS E APLIKACJÅ INSTALUJ

  1YYQVO +XKVc^SM] ||aqRŸy-q¬ lA˜Ÿ„i  ‚Fžž-y-q¬ lA˜‡a||aqR‡A|u…Ÿ |ŸJ-–u|ª¬Ÿ˜R–ªl˜Ÿ|\R–|ª-y¬Ÿ‚–®R®Ÿ ||aqRGŸaRyR–¥oÔA¬Ÿ˜®A®Ra}t|ªRŸ˜ - ¬˜ ¬plŸ|Ÿ|JªlRJ®-oÔA¬AiŸy-˜®ÔŸ˜ –|y֟ly R–yR |ªÔ‡Ÿ i|ɟ||aqRŸy-q¬ lA˜Ÿu|¸RŸ¥J|˜ Ö‚yl-ɟ˜®A®Ra}t|ªRŸly\|–u-AoRŸ|Ÿ|J˜t|y-AiŸ ˜ –|yGŸ´–}Jt-AiŸ|JªlRJ®lyŸA®¬ŸªR–˜o-AiŸ‚–®RaqÔJ-–RpGŸoR˜ Ÿy-˜ -ªl|y¬Ÿ–-A®RoŸy-Ÿ|˜|7¬Ÿ ®-ou¥oÔARŸ˜l֟u-–pR lyalRuŸyl¸Ÿy-Ÿ‚–|oRp -y }ªŸA®¬Ÿ‚–|a–-ul˜ }ª‡ ||aqRŸy-q¬ lA˜ŸJ®l-t-ŸªŸ|‚-–Al¥Ÿ|Ÿ˜¬˜ RuŸy-®¬ª-y¬Ÿ®y-p|ª-ylRuŸ˜ –|y¬‘GŸ p }–¬Ÿ˜pt-J-Ÿ˜l֟®Ÿp-ª-tp-Ÿp|J¥ŸªŸ-©- A–l‚AlRŸª˜ -ªl-yRa|Ÿ y-Ÿp-¸Jԟ‚|J˜ –|y֟ªl –¬y¬‡Ÿ–®¬Ÿp-¸J¬uŸ®-t-J|ª-yl¥Ÿ˜ –|y¬Ÿ p|JŸªŸ-©- A–l‚AlRŸ®7lR–-Ÿ-y|ylu|ªRŸJ-yRŸ|Ÿ¥¸¬ p|ªylp-AiGŸ ‚–®R˜¬t-ŸoRŸJ|Ÿ||aqRŸªŸARq¥Ÿ‚–®R ª|–®Ryl-GŸ-Ÿy-˜ Ö‚ylRŸ ª¬²ªlR q-ŸªŸ- –-pA¬oylRŸª¬aqÔJ-oÔA¬uŸ‚-yRq¥Ÿ y-Ÿ˜ –|ylRŸ||aqRŸy-q¬ lA˜‡ 'OOGLE!NALYTICSTOUSŽUGA DARMOWA KTÎRA MAwWIETNE MOšLIWOwCIWZAKRESIE WIZUALIZACJIDANYCH MIÅDZY INNYMIRΚNETYPYWYKRESÎW

  

  2OZDZIAŒ

  %)7;<:B 7–z?-3 :\dcT\dcT ]S° ZKXOVYaS ]^K^c]^cU ]^\YXc S dYLKMd Mdc

  TO]^OÄ a ]^KXSO dSNOX^cPSUYaK¨ ZY^OXMTKVXO Z\YLVOWc

  aS^\cXc <:7 7_]SM =ZS]d ZYXSÒOT ^\dc XKTaKÒXSOT]dO

  YL]O\aKMTO

  .ODOBRZE PRZYJRZYJMYSI»STATYSTYKOM STRONY20--USICZ'OOGLE !NALYTICSIZOBACZMY COWTEN SPOSÄBaMÄWIoNAM U‘YTKOWNICY

  3ŒUCHAJSWOICHU˜YTKOWNIKÌW

  JESTEuTUTAJ

  

  $ANES’PRZEKONUJ’CE

  %)7;<:B 7–z?-3 7B?1„B)61-

  #HOÁNIEKTÎRZYLUDZIEBYLIWSTANI ODNALEzÁ INFORMACJEKONTAKTOWE RUE NATEJPODSTRONIEJESTBARDZOMA CH ŽY 4ODLATEGO šEUšYTKOWNICYNIEWI EDZ” CZEGOTUMAJ”OCZEKIWAÁ

  .ODOBRZE PRZEKONAˆEvMNIE 3TATYSTYKIFAKTYCZNIE DOMNIEPRZEMÄWIˆY0OZATYM PRZESTAˆEMDOSTAWA·E MAILEOD NIEZADOWOLONYCHKLIENTÄW7YGLDA NATO ‘E4WOJAPOPRAWKASPORO ZMIENIˆA$OBRAROBOTA

  -Y ]^K^c]^cUS aS^\cXc <:7 7_]SM WœaS¦ XKW Y ]ZY]YLKMR

  UY\dc]^KXSK d XSOT) =Z\KaNÐWc

  pTOADRES $LA STRONYaETCOZOSTAŽEp NIE DLAODNOwNIKA a0 E šADNEGO RUCHU ODNOTOWANOPRAWI K BYÁ 4EN ANIE POWINNO TASTAÁZMIENIONY ODNOwNIK MUSI ZO

  2OZDZIAŒ

  

  3ŒUCHAJSWOICHU˜YTKOWNIKÌW

  8SOdL°NXSU Z\YTOU^KX^K aS^\cX SX^O\XO^YacMR

  ROZDZIAŁ 9.

  Masz za sobą rozdział 9. i teraz do swojego niezbędnika do projektowania stron internetowych możesz dodać ankiety i testy użyteczności. Użyteczność strony za nami; przed nami — dalsze rozwijanie stron internetowych.

  -/68/ =:9=>
  

  Ankiety to świetna metoda zbierania informacji o szerokiej gamie zagadnień od dużej liczby osób.

  

  Testy użyteczności można przeprowadzić niewielkim kosztem.

  

  Pytania w ankietach nie powinny być stronnicze ani zbytnio skomplikowane.

  

  

  Pytania otwarte służą do zbierania danych jakościowych, jednak mogą być skomplikowane w obróbce, gdyż każda odpowiedź będzie inna i nie otrzymasz takich samych ładnych wyników statystycznych, jakie dostajesz w pytaniach innego typu.

  Test użyteczności oparty jest na zadaniach (prosisz w nim uczestników o wykonanie zadania); jako obserwator oceniasz sposób ich wykonania.

  

  Skrypt moderatora to scenariusz dla całego testu użyteczności.

  

  Zaangażowanie do testów użyteczności rodziny czy przyjaciół może wprowadzać do badania stronniczość i wpływać na wiarygodność wyników.

  

  Statystyki witryny udostępniają dane dotyczące wykorzystywania jej przez użytkowników, takie jak odsłony, źródła odwiedzin, najpopularniejsze podstrony czy przeglądarki.

  

  Niektóre przeglądarki mają swoje dziwactwa, które sprawiają, że strona internetowa będzie w nich wyglądała inaczej, niż planowałeś.

  

  Jeśli projektujesz w zgodzie ze standardami internetowymi, unikniesz większości problemów ze zgodnością między przeglądarkami.

  

  Testy użyteczności służą do badania, w jaki sposób korzystają ze strony jej prawdziwi użytkownicy.

  JESTEuTUTAJ 

  

  2OZDZIAŒ

  10. Ewolucja projektu

  9NÄaSOÒOXSO acQV¦N_ ]^\YXc 4AKAJESTEMPODEKSCYTOWANA MO‘LIWOvCIWSTAWIENIAZDJ»· NAMOJEGONOWEGOBLOGA.ASI U‘YTKOWNICYB»DZACHWYCENI

  :BUDOWAŒEuZATEMKILKAuWIETNYCHSTRONINTERNETOWYCH -dK] YNZYMd¦¨ S ]S° d\OVKU]YaK¨ :YdY]^KTO ^cVUY ZK^\dO¨ TKU ]¸_ZUS

  Z\dON]^KaSKT¦MO VSMdL° YNaSONdKT¦McMR ]KWO \Y]X¦ Z\KaNK) 8Y MœÒ XSO

  ^KU ]dcLUY 3X^O\XO^ XSQNc XSO Z\dO]^KTO ]S° \YdaSTK¨ s K >aYTK ]^\YXK W_]S

  dK ^cW XKN¦ÒK¨ 7YÒO]d NYNKaK¨ XYaO YZMTO WYNcPSUYaK¨ Z\YTOU^

  KVLY XKaO^ d_ZO¸XSO QY Z\dOL_NYacaK¨ -S¦QVO dWSOXSKT¦MK ]S° ]^\YXK

  YNdaSO\MSONVK ^OÒ \YdaœT >aYSMR _WSOT°^XYÄMS MY YdXKMdK ÒO >aYTK ]^\YXK

  dKa]dO ZYdY]^KTO >aYSW XKTVOZ]dcW XK\d°NdSOW :<

  TOJESTNOWYROZDZIAŒ

  

  4WOJEPORTFOLIO

  >aYTO NY^cMRMdK]YaO ZY\^PYVSYj  |Ÿ®7l}–ŸylR´qRŸª¬aqÔJ-oÔA¬AiŸ˜ –|yGŸp }–RŸ J|‚–|ª-J®lt¬Ÿl֟-¸Ÿ ¥ -o‡Ÿ"R–-®Ÿu-˜®ŸAiªlqÖGŸ7¬Ÿ ˜l֟luŸ‚–®¬o–®RɟlŸ‚|A®¥ÉŸ˜l֟y-‚–-ªJ֟J¥uy¬uŸ ®Ÿ˜-uRa|Ÿ˜lR7lR‡ŸJŸ–|®J®l-t¥Ÿ‡Ÿ ªlRqRŸ˜l֟y-¥A®¬tR²‡

  3TRONA!UDIO 'O

  

  2OZDZIAŒ

  onii Mark w Jap

  3TRONA-ARKAOPODRΚACH PO*APONII

  %WOLUCJAPROJEKTU

  3TRONASKLEPUMUZYCZNEGO 20--USIC

  5DOSKON A NAWIGACY LENIE SYSTEMU #OLLEGE JNEGO STRONY OF .EW EDIA

  SIGN

  TERN $E

  ED ,AN

  2 3TRONA

  i|ɟª˜®¬˜ plRŸ‚–|oRp ¬Ÿ˜ÔŸy-‚–-ªJ֟ ª¬oÔ p|ªRGŸylRŸu|¸R˜®ŸA-t¬ŸJ®lR͟˜lRJ®lRɟ lŸ‚|J®lªl-ɟ˜ª|oRa|Ÿ‚|– \|ql|‡Ÿ+-ª˜®RŸoR˜ Ÿ oR˜®A®RŸA|²ŸJ|Ÿ®–|7lRyl-V

  JESTEuTUTAJ 

  .OWOuCINASTRONIE

  9NÄaSOÒKXSO ]^\YXc S TOT dKaK\^YÄMS ]Z\KaSK

  ÒO _Òc^UYaXSMc MR°^XSO ZYa\KMKT¦ R²qlŸoR˜ R²Ÿ‚–|oRp -y RuŸ˜ –|yŸly R–yR |ª¬AiŸ„ª|qy¬uŸ˜ –®RqARuŸq¥7Ÿ‚–-A|ªylplRuŸ ªlÖp˜®Ra|Ÿ˜ ¥Jl-…GŸ"ª|o-Ÿªl –¬y-ŸoR˜ Ÿ"ª|luŸy-oqR‚˜®¬uŸy-–®ÖJ®lRuŸ‡ŸlRŸ  ¬qp|Ÿ‚–R®Ry ¥oRŸ‚–|oRp ¬GŸy-JŸp }–¬ulŸ‚–-A|ª-tR²GŸ-qRŸ‚–®RJ˜ -ªl-Ÿ -p¸RŸ"ª|oRŸ ¥ulRoÖ y|²AlGŸ®u¬˜tŸR˜ R ¬A®y¬ŸlŸ‚|u¬˜t¬‡Ÿ¥˜l˜®Ÿ®- RuŸulRɟ‚Rªy|²ÉGŸ¸RŸ"ª|o-Ÿ ˜ –|y-Ÿ®-ª˜®RŸ‚–R®Ry ¥oRŸ"ª|oRŸy-oqR‚˜®RŸlŸy-o7-–J®lRoŸ-p ¥-qyRŸJ|p|y-yl-‡ ®y-A®-Ÿ |Ÿ R¸GŸ¸RŸylRŸu|¸R˜®Ÿ‚|®ª|qlɟy-Ÿ |GŸ7¬Ÿ®7¬ ŸJt¥a|Ÿ®y-oJ|ª-t¬Ÿ˜l֟Ÿ y-ŸylRoŸ RŸ˜-uRŸ –R²AlŸlŸ|‚AoR‡Ÿ  –|y-GŸp }–-ŸAlÔaqRŸª¬aqÔJ-Ÿ -pŸ˜-u|GŸp|u¥ylp¥oRŸ A|²Ÿ¥¸¬ p|ªylp|u‡Ÿ}ªlFŸRoGŸ|JŸªlRp}ªŸylp ŸuylRŸylRŸ®ulRyl-tGŸ®Ÿu|luŸ ªt-²AlAlRqRuŸu¥˜lŸ7¬ÉŸA|²ŸylRŸ -p[‘‡ŸJ²ªlR¸|y-Ÿ®-ª-– |²ÉŸ˜ –|y¬Ÿª¬˜¬t-Ÿ‚|®¬ ¬ªy¬Ÿ p|u¥ylp- ŸJ|Ÿ|J7l|–A}ªŸlŸ˜‚–-ªl-GŸ¸RŸ7ÖJԟ|ylŸA®Ö˜ |ŸJ|Ÿy-˜Ÿª–-A-ɇ

  A\KMKWc NY
  6S]^K \dOMdc NY d\YLSOXSK XK ]^\YXSO


  

  2OZDZIAŒ

  5AKTUALNIENIESTRONY 2ED,ANTERN$ESIGNNIE POWINNOPRZY4WOICHUMIEJ»TNOvCIACH BY·‘ADNYMPROBLEMEM ADO TEGOPRZYPROWADZIˆAMZESOB POCZTKUJCEGOPROJEKTANTAGRAFIKI KTÄRY#IPOMO‘E

  %WOLUCJAPROJEKTU

  %)7;<:B 7–z?-3

  8Yac Z\YTOU^KX^ Q\KPSUS d
  ZYWc]¸KWS _KU^_KVXSOº XK ]^\YXSO -Y ]¦NdS]d Y ^cMR Z\YZYdcMTKMR) :Y Z\KaOT ]^\YXSO ZYdY]^KaSVSÄWc -S WSOT]MO XK ]ZS]KXSO dKVO^ S aKN UKÒNOT

  d Z\YZYdcMTS

  D KVO^c

  AKNc

  DKVO^c

  AKNc

  JESTEuTUTAJ 

  7ADYIZALETY

  %)7;<:B 7–z?-3 7B?1„B)61-

  -Y ]¦NdS]d Y ZYWc]¸KMR Z\YTOU^KX^K Q\KPSMdXOQY XK Z\dOL_NYa° ]^\YXc
  .O]SQX) -dc a U^œ\cWÄ d Z\YTOU^œa ]¦ TKUSOÄ OVOWOX^c U^œ\O WœQ¸LcÄ acUY\dc]^K¨)

  D KVO^c

  :ACHOWUJEPIERWOTNYSTYLWITRYNY

  5AKTUALNIONOLOGOTYP 5KŽADSTRONYJESTBARDZIEJPRZEJRZYSTY CHOÁZMIANYS”

  SUBTELNE.IEDOKOÌCAWYGL”DA JAKBYCOwSIÅZMIENIŽO

  AKNc

  #ZYNIEWYGL”DAZBYTPODOBNIE

  7PORTFOLIOPOKAZANES”TESAMESTRONY COPOPRZEDNIO .AGŽÎWEKJESTTAKISAM

  D KVO^c

  :AKŽADKIWYRΚNIAJ”MENU

  5KŽADSTRONYJESTBARDZIEJPRZEJRZYSTY 5AKTUALNIONOLOGOTYP

  AKNc

  3ŽABYKONTRASTMIÅDZYTŽEM

  AZAWARTOwCI”STRONY

  4ENSAMOBRAZEKNAGŽÎWKA 0ROJEKTWYGL”DABLADOINIJAKO

  

  2OZDZIAŒ

  %WOLUCJAPROJEKTU $ELIKATNIE ZAOKR”GLONEROGI NAGÎRZESTRONY

  5MIESZCZENIE SLOGANU NA OBRAZKU TŽA PRZYCI”GADO NIEGOUWAGÅ JEDNAKWSUBTELNY SPOSÎB PONIEWAš OBRAZEK JEST PRZYSŽONIÅTY ICI”GLE WIDOCZNY

  *EDNA KOLUMNA LEPIEJPOKAZUJE STRONY ZPORTFOLIO PONIEWAš KAšDY PROJEKTMATERAZ WIÅKSZYODSTÅP PO BOKACH

  0ROJEKT TEN POZOSTAWIAWIÅKSZ” CZÅwÁSTRONYNA KOLUMNÅGŽÎWN”

  "ARDZIEJPODOBAMI SI»PIERWSZYPROJEKT*EST NOWY ALENIEZBYTREWOLUCYJNY 3PEˆNIATE‘WSZYSTKIENASZE POTRZEBY

  A Z\YTOU^YaKXS_ ]^\YX MRYNdS Y OaYV_MT° XSO \OaYV_MT° -yRŸu-Ÿ–-AoևŸ-J¬p-qy-Ÿ®ul-y-Ÿ˜ –|y¬Ÿly R–yR |ªRoŸA|Ÿp-¸JRŸ –®¬ŸA®¬ŸA® R–¬ŸulR˜lÔARŸu|¸RŸ 7¬ÉŸ‚–|7qRu- ¬A®y-‡Ÿ|Ÿ‚lR–ª˜®RGŸoR²qlŸ‚–®¬ou¥oR˜®Ÿ®qRARyl-GŸA-tp|ªl -Ÿ‚–®R7¥J|ª-Ÿ‚–|oRp ¥Ÿ ªt-˜yRoŸªl –¬y¬ŸA® R–¬Ÿ–-®¬ŸJ|Ÿ–|p¥Ÿª¬u-a-Ÿ‚|²ªlÖARyl-Ÿ|a–|uyRoŸlq|²AlŸA®-˜¥ŸlŸ®-˜|7}ªŸ WŸp }–RŸu|¸y-Ÿª¬p|–®¬˜ -ɟqR‚lRoŸªŸ‚–|oRp -AiŸJq-ŸpqlRy }ª‡ |ŸJ–¥alRGŸ¥¸¬ p|ªylA¬ŸJ|7–®RŸ˜l֟A®¥oԟ®RŸ˜ –|yÔGŸp }–ÔŸo¥¸Ÿ®y-oԇŸ ԟ‚–®¬®ª¬A®-oRylŸJ|ŸoRoŸ ª¬aqÔJ¥ŸlŸ–-J¬p-qy-Ÿ®ul-y-Ÿu|at-7¬ŸlAiŸ®JR®|–lRy |ª-ɇŸ-pŸ®- RuŸu|¸y-ŸlAiŸ®-ly R–R˜|ª-ɟ lŸ˜‚–-ªlÉGŸ7¬ŸAiAlRqlŸª–-A-ɟ‚|ŸªlÖARoŸ|¸R˜®Ÿ‚–®¬oÔɟRª|q¥A¬oyRŸ‚|JRo²AlRŸJ|Ÿ¥-p ¥-qyl-yl-Ÿ ˜ –|y¬GŸ˜ |‚yl|ª|Ÿ®ulRyl-oÔAŸR˜ R ¬p֟‚–|oRp ¥ŸlŸJ|˜ Ö‚yRŸ|‚AoR‡Ÿ'Ÿ RyŸ˜‚|˜}7Ÿ˜ –|y-ŸAlÔaqRŸ 7ÖJ®lRŸª¬aqÔJ-t-Ÿ®y-o|u|GŸ-ŸoRJy|A®R²ylRŸ7ÖJ®lRŸ|Jy|ªl|y-ŸlŸ|J²ªlR¸|y-‡

  JESTEuTUTAJ

  

  -ODYFIKUJPROJEKTYZAPOMOC’#33

  .Y OaYV_MTS Z\YTOU^_ ]^\YXc acUY\dc]^KT -== -oqR‚˜®RŸªŸ‚–|oRp |ª-yl¥Ÿ®a|Jy¬uŸ®RŸ˜ -yJ-–J-ulŸly R–yR |ª¬ulŸoR˜ Ÿ |GŸ ¸RŸoR²qlŸAiAR˜®Ÿ®ulRylɟª¬aqÔJŸ˜ –|y¬GŸª¬˜ -–A®¬Ÿ®u|J¬\lp|ª-ɟp|JŸ ‡ŸlRŸ u¥˜l˜®Ÿ®¥‚RtylRŸ‚–®Rou|ª-ɟ˜l֟p|JRuŸ("Ÿ„A|Ÿª¬‚t¬ª-Ÿ®ŸoRJyRoŸ®Ÿ®-qR Ÿ ‚–|oRp |ª-yl-Ÿ®a|JyRa|Ÿ®RŸ˜ -yJ-–J-ulŸWŸ–|®J®lRqRyl-Ÿ –R²AlŸlŸ˜ ¬q¥…‡

  

  lRªlRqplRŸ¥-p ¥-qylRyl-Ÿ‚qlp¥Ÿ"Ÿ „y-at}ªplGŸJ–|7yRŸ®ul-y¬…‡

  <script src=”... js” />

  0IERWOTNAWERSJA STRONY

  

  index.html

  '¬p|y-ylRŸp|‚llŸ|–¬aly-qyRa|Ÿ‚qlp¥Ÿ ŸlŸ‚|tÔA®RylRŸoRoŸ®ŸJ|p¥uRy RuŸ "‡Ÿ'Ÿ RyŸ˜‚|˜}7Ÿ®-ª˜®RŸ7ÖJ®lR˜®Ÿ u}atŸª–}AlɟJ|Ÿ|–¬aly-qyRa|Ÿ‚qlp¥Ÿ ‡

  3TRONA PRZEPROJEKTOWANA #tabs { ...

  screen.css

  }

  screen_new.css

  

  

  2OZDZIAŒ

  '‚–|ª-J®RylRŸ®ul-yŸJ|Ÿy|ªRa|Ÿ -–p¥˜®-Ÿ˜ ¬q}ªŸ ŸlŸ‚|y|ªyRŸ |‚¥7qlp|ª-ylRŸ˜ –|y¬‡

  %WOLUCJAPROJEKTU §aSMdOXSO

  XSOMY N¸_Ò]dO Ponieważ Jane zdecydowała się na projekt odnowionej strony Red Lantern Design, czas zabrać się do pracy nad kodem HTML i CSS witryny.

  

  Otwórz aktualne pliki strony Red Lantern Design, skopiuj główny plik CSS i zmień jego nazwę. Teraz możesz modyfikować styl strony bez wpływania na pierwotną wersję projektu.

  4ONASZ PIERWOTN Z PROJEKTEM Z RO Y KATALOG ZDZIAŽU

  \ONVKX^O\X

  .OWY PLIKB UAKTUALNION ÅDZIE ZAWIERAŽ POZWOLI NAME REGUŽY CO POTRZEBYW WMIARÅ RÎ STAREGO PROJ CIÁ DO EKTU

  ]^cVO]ROO^]

  #tabs { ... }

  screen_new.css

  #tabs { ...

  0AMIÅTAJ BY NIEMODYFIKOWAÁ JI PIERWOTNEJ WERS 33 # KU PLI

  }

  screen.css

  Ciąg dalszy na kolejnej stronie… JESTEuTUTAJ 

  5AKTUALNIENIESTRONY2ED,ANTERN$ESIGN §aSMdOXSO

  XSOMY N¸_Ò]dO 

  Jedyne zmiany, jakie musisz wprowadzić w kodzie HTML, polegają na dołączeniu nowego (skopiowanego) arkusza stylów i usunięciu obrazka nagłówka z kodu HTML (później dodamy obrazek z powrotem za pomocą arkusza CSS). Możesz także chcieć zmniejszyć liczbę elementów z portfolio, by skrócić nieco nieproporcjonalnie teraz długą ramkę boczną i pokazać tylko najnowsze projekty.

  $ODAJNOWYARKUSZSTYLÎWDODOKUMENTU 8(4-,0ONIEWAšJEST ONKOPI”ORYGINALNEGO ARKUSZA BÅDZIEWYGL”DAŽTAKSAMO JEDNAK WRZECZYWISTOwCIBÅDZIESŽUšYŽJAKOPODSTAWA DLANASZYCHMODYFIKACJI

  Red Lantern Design <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ZAWIN”Ž 5AKTUALNIENIELOGO 4EKST TROCHÅNAM SIÅTUYMRAZEM AšD AK OZ ET DZI KO W ALE
  NAGŽÎWKATRAFI 5SUÌELEMENTIMG OBRAZEKTŽA LEMENTH šEE JTAK YFIKU MOD : DOPLIKU #33 OIDENTYFIKATORZEaHEADERp

  

  2OZDZIAŒ

  %WOLUCJAPROJEKTU

  

  Uaktualnij plik CSS, by odzwierciedlał on następujące zmiany. Kod do tego potrzebny znajduje się na następnej stronie.

  5AKTUALNIJLOGOTYP2ED ,ANTERN $ESIGN

  Y $ODAJ DO UKŽADUSTRON OGI DELIKATNIEZAOKR”GLONER ATAKšENIEWIELKICIEÌ ROZDZIELAJ”CYZAWARTOwÁ OD TŽA

  0RZENIEwSLOGAN ZELEMENTUBODY DOELEMENTUDIV OBRAZKA NAGŽÎWKA

  B #33 LU Z KODEM 0OBIERZ Y M LE B J RO -ASZ P SZYBCIE TO ZROBIÁ ERWERA &40 S CHCESZ Z ÎDŽOWE LPRZYKLADY KODY zR P N O LI E H P TAM FTPFT JDZIESZ RZEBNE A N Z IP Z ZKI POT HFWDEP WE OBRA O N š IE RÎWN RONY ERSJI ST W TEJ W

  :MIEÌORGANIZACJÅKOLUMN NAPODZIAŽDOI ZRÎB ZPORTFOLIOLISTÅ

  Nie jesteś jeszcze gotowy, przewróć stronę… JESTEuTUTAJ

  

  :MODYFIKUJKOD#33STRONY2ED,ANTERN$ESIGN §aSMdOXSO

  XSOMY N¸_Ò]dO

  .YNKT XYaO \OQ_¸c NY ZVSU_ ]M\OOXIXOaM]] ^KU Lc ]^\YXK
  .O]SQX YNZYaSKNK¸K acQV¦NOW ]dUSMYW Q\KPSUK AcU\OÄVSVSÄWc ]^K\O

  \OQ_¸c s >c W_]S]d TONcXSO NYNK¨ XYaO

  #masthead { margin: 0 auto; margin-top: 20px; width: 800px; color: #fff;

  2EGUŽAaMASTHEADpTOMIEJSCE WKTÎRYMMUSIMYWSTAWIÁOBRAZEK ZAOKR”GLONEGONAROšNIKA

  } #nav { float: right; margin: 50px 10px 0 0;

  font-size: 1.4em; } #wrap { clear: both; margin: 0 auto; padding: 10px; width: 780px; background: #fff; border: 10px solid #5c0505;

  0ONIEWAšOBRAZEKLOGOSIÅZMIENIŽJÅ MUSISZ NIECOZMODYFIKOWAÁPOZYC LISTYMENUNAWIGACYJNEGOaNAVp

  } #header img { border: 10px solid #ccc; } #header {

  } #header h1 { font-size: 2em;

  7TYMMIEJSCUMUSISZDODAÁGŽÎWNY OBRAZEK KTÎRYUSUNÅLIwMYZNAGŽÎWKA .ASTÅPNIEZMIENIMYPOZYCJÅELEMENTUH BYPASOWAŽONDOPROJEKTUGRAFIKA

  margin: 10px 0 0 0; padding: 10px; text-align: center; background: url('../images/tagline_bg.gif') repeat-x; }

  

  2OZDZIAŒ

  %WOLUCJAPROJEKTU

  #content, #sidebar { width: 360px; margin: 20px 0 20px 0; padding: 10px; } #content { float: right;

  NE SZEROKOwCI +OLUMNY MAJ” TERAZ RΚ TÅREGUŽÅ ELIÁ DZI PO MY DLATEGOMUSI

  } #sidebar { float: left;

  background: #eee; } #sidebar h2 { font-weight: bold; border-bottom: 1px solid #ccc; margin: 0 0 20px 0; padding: 5px;

  2EGUŽYaCONTENTp IaSIDEBARpWYPOZYC JONUJ” ODPOWIADAJ”CE IM ELEMENTYDIV

  3TYLELEMENTUHPOWINIEN ODPOWIADAÁTYPOGRAFIIZ PROJEKTU GRAFIKA

  } #port li { margin: 0 10px 20px 0; float: left; border: 5px solid #ddd; } #port li img { } /BRAZKI PORTFOLIOWYMAGAJ” DROBNYCHMODYFIKACJI*AK WYGL”DAJ”WPROPOZYCJI GRAFIKA#OMUSISIÅ ZMIENIÁ

  JESTEuTUTAJ

  

  .OWYARKUSZ#33STRONY2ED,ANTERN$ESIGN §aSMdOXSO

  XSOMY N¸_Ò]dO
  Przyjrzyjmy się zmianom wprowadzonym do pliku CSS strony Red Lantern Design. Pamiętaj — reguły, które się nie zmieniły ani nie zostały wykreślone, mogą pozostać bez zmian w stosunku do starej wersji strony.

  #masthead { margin: 0 auto; margin-top: 20px; width: 800px; color: #fff;

  ,EWASTRONAOBRAZKAROUNDED?HEADERGIF TOJEDENDŽUGI OBRAZEK ZZAOKR”GLONYMI NAROšNIKAMI POOBU STRONACH 

  height: 70px; background: url('../images/rounded_header.gif') no-repeat bottom; } #nav { float: right;

  margin: 0 10px 0 0; padding: 30px 0 0 0;

  $ODAJ”C WYSOKOwÁIOBRAZEKTŽA MOšEMYNADAÁNAROšNIKOM ZAOKR”GLONYWYGL”D

  font-size: 1.4em; } Aš #wrap { #ZY ZAUWAšYŽEwTÅREGUŽÅ0ONIEW USIMY ŽO M ELEMENT aMASTHEADpMATERAZT ENTUDIV clear: both; USUN”ÁOBRAMOWANIE GÎRNEZ ELEM margin: 0 auto; OIDENTYFIKATORZEaWRAPp padding: 10px; width: 780px; background: #fff; border: 10px solid #5c0505;

  border-top: none; } #header {

  height: 180px; background: url('../images/tokyo_updated.jpg') no-repeat; border: 10px solid #eee; } #header h1 {

  font-size: 2em; line-height: 1.2em; padding: 20px; color: #eee; width: 200px; font-weight: normal; }

  

  2OZDZIAŒ

  0ONIEWAšOBRAZEKTŽANIEJESTJUš WPISANYWKOD PLIKU(4-, MOšESZ UšYÁNOWEGOOBRAZKAJAKOTŽAELEMENTU HWPLIKU#33

  $ZIÅKITEMU ZACHOWUJESZSEMANTY ZNACZNIKAH AJEDNOCZEwNIE KÅ SPRAWIASZ šETEKSTWYDAJESIÅ CZÅwCI” OBRAZKA

  %WOLUCJAPROJEKTU

  #content {

  float: left; width: 500px; margin: 0 0 10px 0; padding: 10px; } #sidebar {

  float: right; margin: 20px 0 20px 0; padding: 10px; width: 240px; border-top: 5px solid #ddd;

  %LEMENTYaCONTENTpIaSIDEBARp OTRZYMUJ”RΚNESZEROKOwCI POZYCJONUJEMYJETEšPO ODPOWIEDNICH BOKACHSTRONYZAPOMOC”PŽYWANIA $OPEŽNIENIEOWARTOwCI PXDAJE KAšDEJZKOLUMNNIECOODSTÅPU

  background: #eee; } #sidebar h2 { font-weight: bold;

  text-transform: uppercase; padding: 0 5px 5px 5px; } #port li {

  margin: 10px 35px 0 35px;

  /STATNIEMODYFIKACJE SPRAWIAJ” šERAMKABOCZNAZOSTAJEWYRÎWNA APORTFOLIOWYGL”DAJAKWPROJEKC NA GRAFIKA +AšDYOBRAZEKMATERAZ IE OBRAMOWANIEOSZEROKOwCI PX

  } #port li img {

  border: 5px solid #ddd; }

  NEJ :RZUT EKRANUOSTATECZ WERSJISTRONY

  JESTEuTUTAJ

  

  $ODATNIEEFEKTÌWDOSTRONY

  .ODOBRZE SKOROARKUSZ STYLÄWJESTJU‘GOTOWY MAMNAST»PNYPOMYSˆ rCHC» ‘EBYPORTFOLIOBYˆONIECOBARDZIEJ INTERAKTYWNE4ERAZPOKLIKNI»CIUZDJ»CIAZOSTAJESZ POPROSTUPRZENIESIONYNAODPOWIEDNISTRON» #ZYNIEMO‘EMYZROBI·CZEGOvCIEKAWSZEGO IZATRZYMA·U‘YTKOWNIKÄWNANASZEJSTRONIE#HC» CZEGOv CONAPRAWD»ZROBIWRA‘ENIE

  ne

  a

  z

  Ja

  7

  :2

  ow

  : ia

  zm

  02

  an

  Ro

  as

  trw

  Cz

  ik

  śn

  ło

  G

  

  2OZDZIAŒ

  z

  ąc  Ro

  %WOLUCJAPROJEKTU

  %)7;<:B 7–z?-3 :\dcT\dcT ]S° acWSOXSYXcW XSÒOT WO^YNYW daS°U]dOXSK SX^O\KU^caXYÄMS

  \KWUS LYMdXOT d ZY\^PYVSY .YZK]_T WO^YN° NY a¸KÄMSaOT VS]^c aKN S dKVO^

  0VK]R

  ,SLVSY^OUK 4K`K=M\SZ^_

  4;_O\c

  B2>76 -==

  +-qR ¬FŸ|7–RŸ‚|tÔA®RylRŸ ly R–-p ¬ªy|²AlŸlŸ®a|Jy|²AlŸ ®RŸ˜ -yJ-–J-ul‡ '-J¬FŸlRp }–RŸ‚–®RaqÔJ-–plŸ u|aԟulRɟ ÖŸ|‚Ao֟ª¬tÔA®|yԟ q¥7ŸylRŸªŸ‚RtylŸoԟ|7˜t¥alª-ɇ

  +-qR ¬FŸ|JŸoR˜ Ÿ®a|Jy¬Ÿ®RŸ ˜ -yJ-–J-ulŸly R–yR |ª¬ulŸ lŸJ®l-t-ŸªŸªlÖp˜®|²AlŸ‚–®RaqÔJ-–Rp‡ '-J¬FŸl˜plŸ‚|®l|uŸ ly R–-p ¬ªy|²Al‡

  +-qR ¬FŸlR|a–-ylA®|y-Ÿ ly R–-p ¬ªy|²ÉŸlŸ-ylu-AoR‡ '-J¬FŸ"–R²ÉŸylRŸoR˜ ŸJ|˜ Ö‚y-Ÿ ªŸ‚|˜ -AlŸlyyRoŸ|JŸªl®¥-qyRo‡

  JESTEuTUTAJ

  

  7YBÌRDROGIDOINTERAKTYWNOuCI

  %)7;<:B 7–z?-3 7B?1„B)61-

  DYLKMdWc TKU U]d^K¸^_T¦ ]S° ZY]dMdOQœVXO YZMTO$

  0VK]R

  +-qR ¬FŸ|7–RŸ‚|tÔA®RylRŸ ly R–-p ¬ªy|²AlŸlŸ®a|Jy|²AlŸ ®RŸ˜ -yJ-–J-ul‡ '-J¬FŸlRp }–RŸ‚–®RaqÔJ-–plŸ u|aԟulRɟ ÖŸ|‚Ao֟ª¬tÔA®|yԟ q¥7ŸylRŸªŸ‚RtylŸoԟ|7˜t¥alª-ɇ

  &LASHDODAJEINTERAKTYWNOwÁ KOSZ CAŽEJZAWARTOwCIWJEDNYMPLIKU TEM UKRYCIA 37&

  ,SLVSY^OUK 4K`K=M\SZ^_

  4;_O\c *AVA3CRIPTJEST BARDZOELASTYCZNY AWPOŽ”CZENIU Z8(4-,I#33 MADUšEMOšLIWOwCI

  B2>76 -== KTY ZAPOMOC” #HOÁMOšNAOSI”GN”Á CIEKAWEEFEENIEOFERUJE ZANI ZWI” ORO 3 T #3 SAMEGO KODU JAKIEGOšYCZY TAKIEGOPOZIOMU INTERAKTYWNOwCI MY SOBIEWŽAwCICIELKAFIR

  

  2OZDZIAŒ

  +-qR ¬FŸ|JŸoR˜ Ÿ®a|Jy¬Ÿ ®RŸ˜ -yJ-–J-ulŸly R–yR |ª¬ulŸ lŸJ®l-t-ŸªŸªlÖp˜®|²AlŸ ‚–®RaqÔJ-–Rp‡ '-J¬FŸl˜plŸ‚|®l|uŸ ly R–-p ¬ªy|²Al‡

  *AVA3CRIPT WYGLDANAvWIETN METOD»DODANIA NIECOINTERAKTYWNOvCI DORAMKIZPORTFOLIO

  +-qR ¬FŸlR|a–-ylA®|y-Ÿ ly R–-p ¬ªy|²ÉŸlŸ-ylu-AoR‡ '-J¬FŸ"–R²ÉŸylRŸoR˜ ŸJ|˜ Ö‚y-Ÿ ªŸ‚|˜ -AlŸlyyRoŸ|JŸªl®¥-qyRo‡

  %WOLUCJAPROJEKTU

  :ARAZ ZARAZ rMAMPISA·KOD W*AVA3CRIPCIE0RZECIE‘TO SSKOMPLIKOWANERZECZY AJANIEJESTEMPROGRAMIST

  By za pomocą JavaScriptu dodać do strony interaktywność, nie musisz być programistą. -©- A–l‚ ŸoR˜ Ÿ‚|‚¥q-–y¬uŸRqRuRy RuŸ‚–|oRp |ª-yl-Ÿªl –¬yŸly R–yR |ª¬Ai‡Ÿ +y-oJ¥oRŸ–}¸yRŸ®-˜ |˜|ª-yl-FŸ|JŸR\Rp }ªŸ®ªlÔ®-y¬AiŸ®Ÿª¬²ªlR q-ylRuŸ®JoÖɟ ‚|ŸRqRuRy ¬Ÿly R–\Ro˜¥Ÿ¥¸¬ p|ªylp-Ÿ„ -plRŸo-pŸ˜¥ª-plŸA®¬ŸuRy¥Ÿ®ŸR\Rp RuŸ -p|–JR|y¥…‡Ÿ–|7qRuŸ‚|qRa-Ÿy-Ÿ ¬uGŸ¸RŸ-©- A–l‚ Ÿu|¸RŸ|ylR²ulRq-ɟ|˜|7¬GŸ p }–RŸu-oԟJ|²ªl-JA®RylRŸoRJ¬ylRŸªŸ‚l˜-yl¥Ÿp|J¥Ÿ("ŸlŸ ‡ |®ªlÔ®-ylRuŸ˜ÔŸa| |ªRŸ7l7ql| RplŸ-©- A–l‚ ¥‡Ÿ pt-J-oԟ˜l֟|yRŸ®Ÿ\¥ypAolŸ|–-®Ÿ p|y –|qRpŸoÖ®¬p-Ÿ-©- A–l‚ ‡Ÿ'¬˜ -–A®¬Ÿ¥ulR²AlɟoRŸªŸp- -q|a¥Ÿy-Ÿªt-˜y¬uŸ ˜R–ªR–®RGŸ-Ÿ‚}´ylRoŸª¬ª|t-ɟªŸp|J®lR‡Ÿ-o\-oylRo˜®RŸoR˜ Ÿ |GŸ¸RŸ-7¬Ÿ˜p|–®¬˜ -ɟ ®Ÿ ¬AiŸ7l7ql| RpGŸylRŸu¥˜l˜®ŸªA-qRŸªlRJ®lRɟ®7¬ ŸªlRqRŸ|Ÿ˜-u¬uŸ-©- A–l‚AlR‡Ÿ ԟ|yRŸ R¸Ÿ®-®ª¬A®-oŸylRªlRqplRGŸ®a|JyRŸ®RŸª˜®¬˜ plulŸ‚–®RaqÔJ-–p-ulŸ|–-®Ÿ ˜ -yJ-–J-ulŸly R–yR |ª¬ul‡Ÿ 'Ÿy R–yRAlRŸJ|˜ Ö‚y¬AiŸoR˜ ŸªlRqRŸ–}¸y¬AiŸ7l7ql| RpŸ|‚-– ¬AiŸy-Ÿ-©- A–l‚AlR‡Ÿ l˜ -Ÿy-oqR‚˜®¬AiŸ|7Rou¥oRFŸ|o|Ÿ„ªªª‡J|o| ||qpl ‡A|u…GŸ A–l‚ ‡-A¥q|‡¥˜Ÿ „i  ‚Fžž˜A–l‚ ‡-A¥q|‡¥˜…GŸ||"||q˜Ÿ„i  ‚Fžžu|| ||q˜‡yR …GŸ–| | ¬‚RŸ „ªªª‡‚–| | ¬‚Ro˜‡|–a…Ÿ|–-®Ÿ¥R–¬Ÿ„i  ‚FžžoŒ¥R–¬‡A|u…‡

  #HCESZ NAPRAWDÅPOZNAÁ *AVA3CRIPT:APOZNAJSIÅZT” KSI”šK” sJEST NAPRAWDÅNIEZŽA

  JESTEuTUTAJ

  

  $ODAJEFEKTOWNEWYuWIETLANIEZDJÿ

  .YNKT SX^O\KU^caXYĨ NY ]^\YXc dK ZYWYM¦ OPOU^YaXOQY

  acÄaSO^VKXSK dNT°¨ d _ÒcMSOW 4K`K=M\SZ^_ JŸo-plRa|²ŸA®-˜¥Ÿ-yalRq˜pluŸ R–ulyRuŸqlai 7|«Ÿ|p–R²q-Ÿ˜l֟J|ª|qy¬ŸR\Rp Ÿ ‚|7lR–-oÔA¬Ÿ|7–-®RpŸA®¬Ÿ˜ –|y֟"ŸlŸª¬²ªlR q-oÔA¬ŸoRŸªŸ‚t¬ª-oÔARoŸ–-uARŸ y-Ÿ²–|Jp¥ŸRp–-y¥‡Ÿ'ŸylRp }–¬AiŸ7l7ql| Rp-AiŸ t|Ÿ˜ –|y¬ŸoR˜ Ÿª RJ¬Ÿ®-AlRuyl-yRGŸ 7¬Ÿ‚|Jp–R²qlɟR\Rp Ÿ‚t¬ª-oÔARoŸ–-upl‡Ÿ¬Ÿ˜p|–®¬˜ -u¬Ÿ®Ÿ7l7ql| RplŸ|Ÿy-®ªlRŸ

  -AR7|«‡Ÿ"RyŸ ¬‚ŸR\Rp ¥Ÿy-²q-J¥oRŸª¬aqÔJŸª¬˜p-p¥oÔA¬AiŸ|plRyGŸp }–RŸu|¸y-Ÿ ®y-qR´ÉŸy-Ÿ˜ –|ylRŸ˜‚|tRA®y|²Al|ªRoŸ -AR7||p‡ŸÖJ®lRŸ |Ÿ²ªlR ylRŸ‚-˜|ª-t|Ÿ J|Ÿ‚–|oRp ¥Ÿªl –¬y¬ŸRJŸ-y R–yŸR˜lay‡ WIETNY "IBLIOTEKITAKIE JAK &ACEBOX TOw STRONY IDO NOwC KTYW TERA IAIN ODAN SPOSÎBD AZKÎW IWYRΚNIENIAPREZENTOWANYCHOBR IGALERIIZDJÅÁ

  IÅKSZA 0OKLIKNIÅCIUMINIATURYZDJÅCIAW CE JEGOWERSJA ŽADOWANAJESTWRAM NAwRODKUEKRANUb

  

  2OZDZIAŒ

  4OWYGLDAvWIETNIE *AKNAJSZYBCIEJMUSIMY TOWRZUCI·NASTRON»

  bNABIAŽYM TLE ZPΎPRZEZROCZYST ZZAOKR”GLONYMINAROšNIKAMI CO YMOBRAMOWANIEM PAS PROJEKTU IPRZYCISKIEMSŽUš”CYMD UJE DONASZEGO OZAMKNIÅCIA

  %WOLUCJAPROJEKTU

  .YNKXSO LSLVSY^OUS 0KMOLYb NY ]^\YXc
  |7lR–®Ÿp|JŸ7l7ql| RplŸ -AR7|«Ÿ®Ÿ˜R–ªR–-Ÿ "FŸŸ

  ftp://ftp.helion.pl/przyklady/hfwdep.zipŸ lŸ¥ulR²ÉŸ‚|7–-yRŸ‚qlplŸªŸ|J‚|ªlRJylAiŸp- -q|a-Ai‡

  #tabs {

  \ONVKX^O\X ]^cVO]ROO^]

  ... }

  screen_new.css

  #tabs { ... }

  screen.css

  $ODAJPLIK#33BIBLIOTEKI &ACEBOX DOKATALOGU STYLESHEETS

  #tabs { ...

  5MIEwÁ KATALOG FACEBOX WKATALOGUIMAGES4AKIE ROZWI”ZANIEZGODNEJEST ZPOWI”ZANIAMI PLIKÎW W*AVA3CRIPCIE

  }

  facebox.css

  SWKQO] PKMOLYb

  TK`K]M\SZ^]

  window.onload.= InitPage; urlHeader= ...

  window.onload.= InitPage; urlHeader= ...

  facebox.js

  jquery.js

  JS $WA GŽÎWNE PLIKI FEKTY E O SIÅ ” CZ SZ TRO ZA NIE WIDOCZNENA EKRADODAÁ LKO TY Y IM US -YM PLIKÎW ODNOwNIKIDO TYCH ÅDZIEMY IB , 4W PLIKU( GOTOWI

  JESTEuTUTAJ

  

  +ONFIGURACJABIBLIOTEKI&ACEBOX

  /NcMTK ZVSU_ ]^\YXc Q¸œaXOT 

  Ÿ|J-oŸ‚qlpŸ

  0LIKINDEXHTMLSTRONY 2ED,ANTERN$ESIGN

  ŸJ|Ÿy-at}ªp-Ÿ˜ –|y¬Ÿindex.html‡

  Red Lantern Design <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> ASIÅNAEKRANIEMASWÎJWŽASNY 2AMKAPOJAWIAJ”C L”D $ODAJ ARKUSZSTYLÎWKONTROLUJ”CYJEJ WYGDOKUMENTU DO CSS EBOX FAC ODNOwNIKDO PLIKU IGN POARKUSZUSTYLÎW2ED,ANTERN$ES

  

  Ÿ|J-oŸ|Jy|²ylpŸJ|Ÿ˜p–¬‚ }ªŸ|–-®Ÿp|JŸªŸ-©- A–l‚AlRŸJ|Ÿy-at}ªp-Ÿ˜ –|y¬Ÿindex.html‡

  -USISZ DODAÁ Red Lantern Design ODNOwNIKIDO <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> NOWYCHPLIKÎW ODNOwNIKAMI DO <script src="javascripts/jquery.js" type="text/javascript"> <script src="javascripts/facebox.js" type="text/javascript"> <script type="text/javascript"> jQuery(document).ready(function($) { $('a[rel*=facebox]').facebox() }) 0ODODNOwNIKAMIDOPLIKÎW*AVA3CRIPTU ZNAJDUJESIÅ NIEWIELKIFRAGMENTKODU AKTYWUJ”CYKOD BIBLIOTEKI&ACEBOX POKLIKNIÅCIUODNOwNIKA ZODPOWIEDNIMATRYBUTEMaRELp

  ROLÅ IWYKORZYSTUJE +OD &ACEBOX PRZEJMUJEWTEDY KONTDOWYGENEROWANIA DOŽ”CZONEPLIKIORAZ ARKUSZ#33 NASTRONIEPOš”DANEGOEFEKTU

  

  2OZDZIAŒ

  %WOLUCJAPROJEKTU

  §aSMdOXSO

  

  Wykorzystując poniższy kod jako przykład, dodaj efekt z biblioteki Facebox do pozostałych odnośników do projektów z portfolio. Pamiętaj o odnośnikach łączących miniatury obrazków z ich pełnymi wersjami i nie zapomnij podać w odnośnikach poprawnego atrybutu rel.

  $ODAJDOZDJÅÁPROJEKTÎWZPORTFOLIO ODNOwNIKIKIERUJ”CEDOWIÅKSZYCH WERSJITYCHSAMYCHPLIKÎW7IÅKSZE OBRAZKI BÅD”WYwWIETLANE WWYSKAKUJ”CEJ RAMCE

  !TRYBUTaRELpOPISUJEZW ODNOwNIKAZ BIEš”C”S I”ZEK TRON” 4UTAJ WYKORZYSTANYZ OST DO POINFORMOWANIAKO AŽ DU W *AVA3CRIPCIEBIBLIOTE šE ODNOwNIK ZOSTAŽKLIKNKI &ACEBOX IÅTY

  • Mark w Japonii
  • Audio-2-Go
  • RPM Music
  • 0AMIÅTAJOOBJÅCIU ISTNIEJ”CYCHELEMENTÎWIMG ZNACZNIKAMIA/BRAZEK POTRAKTUJTAK JAKBYBYŽ ON TEKSTEMZNAJDUJ”CYMSIÅ WEWN”TRZZNACZNIKAODNOwNIKA  -SOUKaY]^US +^\cL_^ \OV acUY\dc]^caKXc TO]^ NY YZS]KXSK daS¦dU_ ZYWS°Ndc NaYWK dK]YLKWS

  A Z\dcZKNU_ LSLVSY^OUS 0KMOLYb daS¦dOU ^OX ^Y OPOU^ \KWUS
  ]OWKX^cMdXK TONXKU SXXO dK]YLc XK Z\dcU¸KN 4K`K=M\SZ^ WYQ¦ acUY\dc]^caK¨ ^OX

  K^\cL_^ Lc ^\KU^YaK¨ ^KUSO YNXYÄXSUS SXKMdOT XSÒ XY\WKVXO YNXYÄXSUS XK ]^\YXSO

  JESTEuTUTAJ 

  7YPRÌBOWANIEEFEKTURAMKI

  Sprawdźmy, jakich poprawek wymaga nasz kod portfolio, by efekt ramki zadziałał:

  §aSMdOXSO • Mark w Japonii
 • Audio-2-Go
 • RPM Music
 • OšNANIETYLKOOBRAZKI 7TAKICHRAMKACHPOKAZYWAÁM LAÁRÎWNIEšZAWARTOwÁ WIET WYw šNA IMO :APOMOC”RAMK -, TEKSTOW”LUBCAŽEDOKUMENTY(4

  "YEFEKTZADZIAŽAŽ KAšDYODNOwNIK MUSIZAWIERAÁATRYBUTRELpFACEBOXp "EZTEGOFRAGMENTUKOD W*AVA3CRIPCIE NIEWIEDZIAŽBY šEMAZOSTAÁWYKONANY

  Jazda próbna –®R R˜ ¥oŸJ®l-t-ylRŸ˜ –|y¬‡Ÿ|J-oŸª˜®¬˜ plRŸ|7–-®plŸlŸ‚qlplŸJ|Ÿªt-˜yRoŸ ˜ –¥p ¥–¬Ÿp- -q|a}ªŸlŸ®-t-J¥oŸ˜ –|y֟ªŸ‚–®RaqÔJ-–AR‡Ÿ-pŸ˜l֟|y-Ÿ‚–R®Ry ¥oR ‚–}7¥oŸªŸlyyRoŸ‚–®RaqÔJ-–AR‡Ÿ®¬ŸJ®l-t-Ÿ -pŸ˜-u|

  

  2OZDZIAŒ

  %WOLUCJAPROJEKTU  8SO S]^XSOT¦

  Q¸_ZSO Zc^KXSK

  :$ A]ZYWXSOVSÄMSO ÒO 4K`K=M\SZ^

  WYÒO XSO Lc¨ a ZO¸XS dQYNXc

  d XSOU^œ\cWS Z\dOQV¦NK\UKWS -Y ]S°

  ]^KXSO TOÄVS Z\dOQV¦NK\UK _Òc^UYaXSUK

  XSO YL]¸_Q_TO 4K`K=M\SZ^_)

  9$
  Z\dOQV¦NK\US YL]¸_Q_T¦ 4K`K=M\SZ^ 4OÄVS

  Z\dOQV¦NK\UK XSO L°NdSO YL]¸_QSaK¨

  4K`K=M\SZ^_ ^Y ZYXSOaKÒ NYNK¸OÄ YNXYÄXSU

  NY aS°U]dOT aO\]TS YL\KdUK dKWSK]^

  acÄaSO^VS¨ QY a Ä\YNU_ S]^XSOT¦MOT ]^\YXc

  WYÒO ]Z\œLYaK¨ acÄaSO^VS¨ YL\KdOU

  a XYacW YUXSO ?Òc^UYaXSMc L°N¦ a^ONc

  W_]SOVS _Òc¨ Z\dcMS]U_ A]^OMd Z\dOQV¦NK\US

  Lc a\œMS¨ NY ]^\YXc KVO WKT¦ ]dKX]°

  a YQœVO dYLKMdc¨ aS°U]dc YL\KdOU

  :$ 4OÄVS dK^OW WYQ° a \KWMO

  acÄaSO^VS¨ ^KUÒO ^OU]^ Mdc

  _Òc^UYaXSMc WYQ¦ QY XSO dYLKMdc¨

  USONc SMR Z\dOQV¦NK\UK XSO YL]¸_Q_TO

  4K`K=M\SZ^_)

  9$ ,°NdSO ^KU ]KWY TKU a Z\dcZKNU_

  YL\KdUK :\dOQV¦NK\US \œÒXSO \KNd¦ ]YLSO

  d 4K`K=M\SZ^OW K ZYXSOaKÒ XSQNc XSO aSO]d

  TKUS ZYdSYW YL]¸_QS ^OQY T°dcUK L°N¦ WSK¸c

  Z\dOQV¦NK\US >aYSMR _Òc^UYaXSUœa TO]^

  ^Y UYVOTXc ZYaœN Lc UY\dc]^K¨

  d 4K`K=M\SZ^_ Y]dMd°NXSO 4OÄVS WK]d dKWSK\

  QY dK]^Y]YaK¨ _ZOaXST ]S° ÒO acÄaSO^VKXK

  a ^OX ]ZY]œL dKaK\^YĨ XSO TO]^ UV_MdYaK

  NVK d\Yd_WSOXSK ]^\YXc S TOT ^\OÄMS Z\dOd

  _Òc^UYaXSUœa

  :$ 2Wj -dc dK^OW 0VK]R XSO Lc¸Lc

  VOZ]d¦ YZMT¦ TOÄVS MRYNdS Y NYNKXSO

  SX^O\KU^caXYÄMS)

  9$ >Y dKVOÒc YN ^OQY MY MRMO]d Y]S¦QX¦¨

  1NcLcÄ MRMSK¸ acÄaSO^VS¨ LYQK^¦

  KXSWYaKX¦ ]OUMT° W_V^SWONSKVX¦ 0VK]R

  Lc¸Lc NYL\cW acLY\OW TONXKU a ^cW

  Z\dcZKNU_ MRMOWc ^cVUY ZYUKdK¨ aS°U]d¦

  aO\]T° YL\KdUK 0VK]R WK YMdcaSÄMSO

  ]aYTO a¸K]XO YQ\KXSMdOXSK Z\dOQV¦NK\US

  ZY^\dOL_T¦ ]ZOMTKVXcMR a^cMdOU XSO

  a]dc]^USO ^\OÄMS ]¦ a NY]^°ZXO

  NVK^OQY TOÄVS WK]d ]^\YX° U^œ\K LKd_TO XK

  ^\OÄMS VOZSOT TO]^ ^\dcWK¨ ]S° 2>76 S -==

  a dKU\O]SO Z\OdOX^KMTS dKaK\^YÄMS Y\Kd NYNK¨

  ^cVUY ^_ S œaNdSO XSOMY SX^O\KU^caXYÄMS

  dK ZYWYM¦ 4K`K=M\SZ^_ Mdc 0VK]RK

  4ERAMKIWYGLDAJvWIETNIE ALEbNIEJESTEMPEWNA CZYSPRAWI ‘EU‘YTKOWNICYB»DREGULARNIEWRACALIDO NASZEJWITRYNY7IEM ‘ENASZEPROJEKTYS vWIETNE ALEJAKOvWTPI» ‘EBYODWIEDZAJCY NACISKALICIGLEPRZYCISK& ‘EBYTYLKOSPRAWDZI· CZYNIEDODALIvMYNOWEGOZRZUTUb *AKIEvPOMYSˆY

  AC=36 =D+
  JESTEuTUTAJ 

  .OWEINFORMACJEPOCHODZ’ZBLOGÌW

  (Mb4EN *AVA3CRIPTWYGLDANIEyLE ALETOJEDNORAZOWYEFEKT !MO‘EBLOGMÄGˆBYZACH»CI· U‘YTKOWNIKÄWDOWRACANIA DONASZEJWITRYNY

  Wprowadź do strony nowe treści za pomocą bloga. q|alŸ˜ -t¬Ÿ˜l֟‚| Ö¸y¬ulŸy-–®ÖJ®l-ulŸ˜t¥¸ÔA¬ulŸJ|Ÿ Jª¥plR–¥yp|ªRoŸp|u¥ylp-AolŸ®Ÿ¥¸¬ p|ªylp-ul‡Ÿ"¬Ÿ‚¥7qlp¥oR˜®Ÿ ª‚l˜¬GŸ-Ÿ"ª|lŸ¥¸¬ p|ªylA¬Ÿu|aԟ˜p|uRy |ª-ɟ®-–}ªy|Ÿª‚l˜¬GŸŸ o-pŸlŸp|uRy -–®RŸlyy¬AiŸ|˜}7‡ q|aŸ |Ÿ˜ |˜¥yp|ª|Ÿt- ª¬Ÿ˜‚|˜}7Ÿy-Ÿ˜ -t¬ŸJ|‚t¬ªŸy|ª¬AiŸ –R²AlŸŸ J|Ÿ˜ –|y¬ŸWŸA|Ÿ|®y-A®-GŸ¸RŸ˜ –|y-Ÿ®-ª˜®RŸ7ÖJ®lRŸª¬aqÔJ-t-Ÿ²ªlR¸|ŸŸ lŸJ-Ÿ|JªlRJ®-oÔA¬uŸ‚|ª}JGŸ7¬Ÿy-Ÿylԟª–}Alɇ q|alŸJ-oԟ -p¸RŸ"ª|oRoŸ˜ –|ylRŸAi-–-p R–‡Ÿ  –|y-ŸylRŸu¥˜lŸo¥¸Ÿ7¬ÉŸ  -p-Ÿ-y|ylu|ª-GŸ7|ŸJ®lÖplŸª‚l˜|uŸu|¸R˜®Ÿª¬–-¸-ɟ˜ª|oRŸ®J-ylRŸŸ lŸp|u¥ylp|ª-ɟ˜l֟®Ÿlyy¬ul‡

  Uwaga!

  Jeśli masz zamiar zacząć pisać bloga, musisz mieć pewność, że będziesz miał czas na regularne dodawanie wpisów.

  Nie ma nic gorszego od odwiedzenia strony tylko po to, by zobaczyć, że blog nie został uaktualniony od pół roku. Jedynym sposobem na przyciągnięcie czytelników jest regularne dodawanie nowych i interesujących wpisów.

  

  2OZDZIAŒ

  %WOLUCJAPROJEKTU

  .YNKXSO NY ]^\YXc LVYQK s AY\N:\O]] -yRŸ®a-J®-Ÿ˜l֟®Ÿ ¬uŸ‚|u¬˜tRu‡Ÿ#ª-¸-GŸ¸RŸ²ªlR ylRŸ7¬Ÿ7¬t|GŸ aJ¬7¬Ÿy|ª-ŸªR–˜o-Ÿ˜ –|y¬ŸRJŸ-y R–yŸR˜layŸ®-ªlR–-t-Ÿ 7q|a-‡Ÿ'Ÿ RyŸ˜‚|˜}7Ÿ‚–-A|ªylA¬Ÿ\l–u¬Ÿu|aql7¬Ÿ‚l˜-ɟy|ªRŸ -– ¬p¥t¬Ÿ|Ÿ‚–|oRp |ª-yl¥Ÿ˜ –|yGŸJ|J-ª-ɟ-p ¥-qy|²AlŸ|Ÿ˜ ¥Jl¥Ÿ lŸ‚|Ÿ‚–|˜ ¥ŸqR‚lRoŸp|u¥ylp|ª-ɟ˜l֟®Ÿ¥¸¬ p|ªylp-ul‡ -yRŸ‚–®¬o–®-t-Ÿ˜l֟ylRA|ŸJ|˜ Ö‚y¬uŸu|¸qlª|²Al|uŸlŸAiARŸ ˜p|–®¬˜ -ɟ®Ÿ‚q- \|–u¬Ÿ'|–J–R˜˜Ÿ„i  ‚Fžžª|–J‚–R˜˜‡|–a…‡Ÿ q-A®Ra|Ÿ˜ ylRoRŸplqp-Ÿ‚|ª|J}ªF

  -/68/ =:9=>
  

  WordPress jest platformą na licencji open source, co oznacza, że tysiące (a nawet dziesiątki tysięcy) programistów z całego świata łączy swoje wysiłki, by z każdą wersją system ten był coraz lepszy.

  

  Do działania WordPress potrzebuje jedynie PHP i MySQL (nie martw się, jeśli te nazwy brzmią groźnie, wszystko omówimy za chwilę).

  

  WordPress ma niewiarygodnie prosty (i legendarny) pięciominutowy proces instalacyjny.

  

  WordPress ma prosty system szablonów, który jednym kliknięciem pozwala zmienić wygląd bloga. Co ważniejsze, tworzenie własnych szablonów (zwanych w nomenklaturze WordPressa „motywami”) jest naprawdę proste. Są one pisane za pomocą CSS, dlatego jeśli masz już stronę internetową i chcesz, by Twój blog oparty na platformie WordPress wyglądał tak samo, wystarczy dostosować istniejący kod CSS.

  

  Co jednak najlepsze — WordPress jest darmowy!

  RICKp KTÎRY 4ODOMYwLNYMOTYWONAZWIE a+UB ORD0RESS ”7 FORM PLAT ZZ WRA JEST ANY DOSTARCZ TAKI SPOSÎB AKTÎRY ZOSTAŽZAPROJEKTOWANYW STANIEZWIELU ORZY OMK WNIK YTKO BYUMOšLIWIAÁUš OPCJISPECJALNYCHTEGOSYSTEMU

  JESTEuTUTAJ

  

  )NSTALACJABLOGA7ORD0RESS

  .YNKT LVYQK YZK\^OQY XK ]c]^OWSO AY\N:\O]]

  NY ]^\YXc
  http://pl.wordpress.org

  \ONVKX^O\X

  0OBIERZ PLIKIPLATFORMY7ORD0RESS ORG RESS ORDP PLW TP YHT ZESTRON IUMIEwÁICHKOPIÅWKATALOGU GN GŽÎWNYMSTRONY 2ED ,ANTERN $ESI

  LVYQ :MIEÌNAZWÅFOLDERU aWORDPRESSp NAaBLOGp BYwMÎGŽUZYSKAÁDOSTÅ P DOBLOGAPODADRESEMBLOG

  -SOUKaY]^US +Lc AY\N:\O]] WœQ¸ NdSK¸K¨ ZYZ\KaXSO ZY^\dOL_TO ]O\aO\K d dKSX]^KVYaKXcW :2: S 7c=;6 \OVKMcTX¦ LKd¦

  NKXcMR XK VSMOXMTS YZOX ]Y_\MO 4OÄVS XSO WK]d NY]^°Z_ NY ]O\aO\K Mdc SXXOT PY\Wc RY]^SXQ_ aS°U]dYĨ PS\W

  YPO\_T¦McMR RY]^SXQ a ZO¸XS YL]¸_Q_TO ZVK^PY\W° AY\N:\O]] dKZYdXKT ]S° d ZYXSÒ]d¦ ]^\YX¦ Lc NYaSONdSO¨

  ]S° TKU WYÒXK _\_MRYWS¨ ^° ZVK^PY\W° VYUKVXSO XK a¸K]XcW UYWZ_^O\dO dK ZYWYM¦ B+7:: s dLSY\_

  Z\YQ\KWœa U^œ\O NKNd¦ -S ]O\aO\ NdSK¸KT¦Mc XK UYWZ_^O\dO VYUKVXcW

  http://www.apachefriends.org/en/xampp.html

  

  2OZDZIAŒ

  %WOLUCJAPROJEKTU

  §aSMdOXSO

  Zainstaluj platformę WordPress i uruchom bloga Red Lantern Design. "ÅDZIESZMUSIAŽZMIENIÁNAZWÅPLIKU WP CONFIG SAMPLEPHPNANASTÅPUJ”C”

  

  Zmodyfikuj plik wp-config.php, tak by parametry odpowiadały tym z Twojej instalacji: // ** Ustawienia MySQL ** // define('DB_NAME', 'nazwatwojejbazydanych'); // Nazwa bazy danych define('DB_USER', 'nazwauzytkownika'); // Twoja nazwa użytkownika MySQL define('DB_PASSWORD', 'tutajtwojehaslo'); // …i Twoje hasło define('DB_HOST', 'localhost'); // Na 99% zmiana tej wartości nie będzie potrzebna.

  define('DB_CHARSET/, /utf8'); define('DB_COLLATE', '');

  2 

  4ECZTERYPARAMETRYBAZY DANYCHS ”POTRZEBNE BY7ORD0RESSMÎGŽUTWORZYÁTA BELEBAZYDANYCH PRZECHOWUJ”CEDANEBLOGA

  Postępując zgodnie z instrukcjami instalatora, zainstaluj bloga na komputerze lokalnym bądź serwerze. Pamiętaj, chcemy mieć dostęp do bloga pod adresem /blog.

  0OSTÅPUJZGODNIE ZINSTRUKCJAMIINSTALATORA PLATFORMY7ORD0RESS BY URUCHOMIÁBLOGA 2ED ,ANTERN $ESIGN

  JESTEuTUTAJ 

  "LOGMÌWIOSOBIEWSZYSTKO

  Cała prawda o Blogu AcaSKN ^cQYNXSK$

  :YdXKTOWc ,VYQK Head First:Ÿ'l -u¬GŸq|a¥ŸWŸAlR˜®¬u¬Ÿ˜lÖGŸ¸RŸJ|Ÿy-˜Ÿ

  Blog:Ÿ"RAiy|q|al-Ÿ7ÖJÔA-Ÿ‚|J˜ -ªÔŸ7q|a}ªŸu|¸RŸ7¬ÉŸ

  ª‚-JtR²‡Ÿ-Ÿ‚|A®Ô RpŸu¥˜®ÖŸ®-‚¬ -ÉGŸ˜pÔJŸª®lÖt|Ÿ˜l֟"ª|oRŸ lul֟WŸq|aŸ–®ulŸ |Ÿo-pŸylR®J–|ª¬ŸJ´ªlÖpŸª¬J-ª-y¬Ÿ ‚–®R®Ÿ®ªlR–®ÖGŸp }–RŸ®o-Jt|ŸA|²ŸylR˜ –-ªyRa|V

  7-–J®|Ÿ˜p|u‚qlp|ª-y-‡Ÿq|alŸ |ŸJ¬y-ulA®yRŸ-‚qlp-AoRŸ ly R–yR |ªRŸ‚–®RAi|ª¥oÔARŸly\|–u-AoRŸ„ª‚l˜¬GŸp|uRy -–®RŸ lŸlyyR…ŸªŸ7-®lRŸJ-y¬AiŸy-Ÿ˜R–ªR–®RŸlŸª¬p|–®¬˜ ¥oÔARŸoÖ®¬plŸ ‚|Ÿ˜ –|ylRŸ˜R–ªR–-Ÿ„ -plRŸo-pŸ…ŸJ|Ÿ‚|7lR–-yl-ŸJ-y¬AiŸ ®Ÿ7-®¬ŸlŸª¬²ªlR q-yl-ŸlAiŸy-Ÿ˜ –|ylR‡Ÿq¥˜RuŸoRJy-pŸoR˜ Ÿ  |GŸ¸RŸ®RŸª®aqÖJ¥Ÿy-Ÿ‚|‚¥q-–y|²ÉŸ7q|a}ªŸ‚|ª˜ -t|ŸªlRqRŸ –|®ªlÔ®-͟Jq-Ÿ|˜}7Ÿ|Ÿy-o–}¸ylRo˜®¬uŸ‚|®l|ulRŸ¥ulRoÖ y|²AlŸ  RAiylA®y¬Ai‡

  Blog:Ÿ-‚–-ªJ֍ŸŸ -pŸu-Ÿª¬aqÔJ-ɟA-t¬Ÿª¬ªl-JŸ|Ÿ A}¸GŸ˜‚–}7¥o֟|J‚|ªlRJ®lRɇŸ-®ª-Ÿ7q|a‘ŸoR˜ Ÿ˜p–} RuŸ |JŸªR7q|a‘GŸp }–¬Ÿ®Ÿp|qRlŸoR˜ Ÿp|u7ly-Aoԟ˜t}ªŸªR7‘Ÿ „y R–yR …ŸlŸq|a‘Ÿ„J®lRyylp…‡Ÿ'ŸA®-˜-AiGŸaJ¬Ÿ‚|o-ªlt¬Ÿ ˜l֟‚lR–ª˜®RŸ7q|alGŸ7¬t¬Ÿ|yRŸ‚|Ÿ‚–|˜ ¥ŸJ®lRyylp-ulŸ ®-‚l˜¥oÔA¬ulGŸA|Ÿ–}¸yRŸ|˜|7¬Ÿ–|7lt¬ŸªŸy R–yRAlRŸ „‚–®RJ˜ -ªl-t¬ŸAlRp-ªRŸ˜ –|y¬Ÿ|JªlRJ®|yRŸ‚–®R®Ÿ-¥ |–-GŸ ²ulR˜®yRŸ®JoÖAl-ŸlŸlyyRŸ -plR…ŸWŸ˜ ÔJŸy-®ª-ŸªR7q|a‘Ÿ „J®lRyylpŸly R–yR |ª¬…GŸ-Ÿ‚}´ylRoŸªŸ˜p–}AlRFŸ7q|a‘‡

  Head First:Ÿ–®R‚–-˜®-uGŸ7¬ÉŸu|¸RŸu|oRŸ‚lR–ª˜®RŸ‚¬ -ylRŸ u|at|Ÿ7¬ÉŸly-A®RoŸ˜\|–u¥t|ª-yR‡Ÿ"-pŸA®¬Ÿ|ª-pGŸ‚–®R˜®RJtR²Ÿ Jt¥aԟJ–|a֟|JŸ -u ¬AiŸA®-˜}ªŸJ|ŸulRo˜A-GŸaJ®lRŸoR˜ R²Ÿ J®l˜l-oGŸ‚–-ªJ-

  Blog:Ÿ+Ÿ‚Rªy|²AlÔ[Ÿq|alŸ˜ -t¬Ÿ˜l֟y-‚–-ªJ֟‚| Ö¸y¬uŸ y-–®ÖJ®lRuŸJ|Ÿp|u¥ylp-AolŸªŸy R–yRAlR[Ÿ®l²Ÿª˜®ÖJ®lRŸ ªlJ®l˜®Ÿ7q|alŸWŸ|JŸ˜ –|yŸ‚–¬ª- y¬AiŸ|˜}7Ÿ‚|ŸªlRqplRŸ p|–‚|–-AoR‡Ÿ-¸J¬Ÿ‚–|ª-J®lŸJ®l²Ÿ7q|a-[

  Head First:Ÿ-‚–-ªJ֍Ÿ¸Ÿ ¬q¥Ÿq¥J®lŸu-Ÿ˜ª|oRŸ7q|al Blog:Ÿ"-pGŸu}ªlu¬Ÿ|Ÿulql|y-AiGŸulql|y-AiGŸulql|y-AiVŸ y|ŸªlR˜®GŸ˜-uŸ–|®¥ulR˜®‡

  Head First:Ÿ|ŸJ|7–®RGŸ |Ÿ7–®ulŸylR´qRŸWŸA®¬Ÿu|¸R˜®Ÿ |‚|ªlRJ®lRɟy-uŸ –|Ai֟|Ÿ ¬AiŸ–|®ªlÔ®-yl-Ai

  Blog:Ÿ|ŸA}¸GŸ7q|alŸaRyR–-qylRŸJ®lRqԟ˜l֟y-ŸJªlRŸ p- Ra|–lRŸWŸi|˜ |ª-yRŸy-Ÿ˜R–ªR–®RŸlŸly˜ -q|ª-yR‡Ÿ ¬˜ Ru¬Ÿ i|˜ |ª-yRŸ˜ÔŸ ª|–®|yRGŸ-Julyl˜ –|ª-yRŸlŸ¥ –®¬u¬ª-yRŸ ‚–®R®Ÿo-pl²Ÿ˜R–ªl˜Ÿ„®-®ª¬A®-oŸ-Julyl˜ –-Ao-Ÿ®RŸ˜ –|y¬Ÿ ¥¸¬ p|ªylp-Ÿ|J7¬ª-Ÿ˜l֟‚–®R®Ÿo-pl²Ÿly R–\Ro˜Ÿly R–yR |ª¬…‡Ÿ |ylRª-¸Ÿ˜R–ªl˜Ÿ®y-oJ¥oRŸ˜l֟y-Ÿ˜R–ªR–®RŸ®RªyÖ –®y¬uGŸ ¥¸¬ p|ªylpŸylRŸu¥˜lŸ˜-uŸ®-ou|ª-ɟ˜l֟ly˜ -q-AoԟA®¬Ÿ p|y\la¥–-Aoԟ˜R–ªR–-‡Ÿ˜ ylRoԟJ-–u|ªRŸ˜R–ªl˜¬Ÿi|˜ ¥oÔARŸ 7q|alŸ„ -plRŸo-pŸq|aaR–…GŸ-Ÿ -p¸RŸ˜R–ªl˜¬Ÿ|J‚t- yRŸŸ „o-pŸ|©-7qRŸ"¬‚R…‡

  Head First:Ÿ|ŸJ|7–®RGŸ–|®¥ulRuŸo¥¸GŸ|ŸA|ŸAi|J®lŸ®Ÿ ¬ulŸ i|˜ |ª-y¬ulVŸ-Ÿ7q|alŸly˜ -q|ª-yR

  Blog:Ÿq|alŸly˜ -q|ª-yRŸ |Ÿ‚|Ÿ‚–|˜ ¥Ÿ|‚–|a–-u|ª-ylRGŸ

  Head First:ŸŸ -pGŸlŸylR‡ŸŸA}¸Ÿ |Ÿ®-Ÿ|J‚|ªlRJ´

  p }–RŸu|¸R˜®Ÿ®-ly˜ -q|ª-ɟy-Ÿªt-˜y¬uŸ˜R–ªR–®RŸ'''GŸ 7¬Ÿ¥–¥Ai|ulɟy-ŸyluŸ7q|a-‡Ÿ¬ª-oԟ|yRŸ7-–J®lRoŸ ˜p|u‚qlp|ª-yRŸ|JŸ–|®ªlÔ®-͟i|˜ |ª-y¬AiŸŸ WŸªŸ˜®A®Ra}qy|²AlŸJq-Ÿ|˜}7GŸp }–RŸylRŸu-oԟJ|˜ Ö‚¥ŸŸ J|Ÿªt-˜yRa|Ÿ˜R–ªR–-Ÿ„q¥7ŸJ|²ªl-JA®Ryl-ŸªŸ®-–®ÔJ®-yl¥Ÿ ylu…‡Ÿ|7–-Ÿªl-J|u|²ÉŸoR˜ Ÿ -p-GŸ¸RŸl˜ ylRoRŸ˜‚|–|Ÿ ˜¬˜ Ru}ªŸ7q|a}ªŸly˜ -q|ª-y¬AiŸ„Ai|É7¬Ÿ'|–J–R˜˜…GŸŸ p }–RŸu-p˜¬u-qylRŸ¥t- ªl-oԟly˜ -q-Aoև

  Blog:Ÿ"|ŸJ|²ÉŸ˜p|u‚qlp|ª-yR‡

  Head First:ŸŸ–-y¬GŸylRŸªlRJ®l-tRuGŸ¸RŸu|¸y-Ÿ˜l֟ ¬qRŸ

  Head First:Ÿ²ªlRɟy-˜Ÿ®- RuŸWŸªŸp|ÍA¥Ÿ‚|Ÿ |Ÿ ¥ŸoR˜ R²GŸ

  J|ªlRJ®lRɟ|Ÿ7q|a-AiŸWŸJ®lÖp¥oRu¬GŸ¸RŸ‚|²ªlÖAltR²Ÿy-uŸ ˜ª}oŸA®-˜[

  Head First:ŸŸ–-y¬‡Ÿ-‚–-ªJ֟˜‚|–|Ÿ|˜}7Ÿ7q|a¥oRVŸ p|–|Ÿ®- RuŸ ¬qRŸ|˜}7Ÿu-Ÿ˜ª|oRŸ7q|alGŸ®-ly˜ -q|ª-ylRŸlAiŸ u¥˜lŸ7¬ÉŸ˜¥‚R–‚–|˜ R

  Blog:Ÿ|ŸA}¸VŸlŸ -pGŸlŸylR‡

  ‚–-ªJ-

  

  2OZDZIAŒ

  %WOLUCJAPROJEKTU

  Jazda próbna +|7-A®GŸo-pŸª¬aqÔJ-Ÿ"ª}oŸ7q|aŸ‚|Ÿ®-p|ÍA®Ryl¥Ÿly˜ -q-AolŸ‚q- \|–u¬Ÿ'|–J–R˜˜‡ 4AKIECOwZOBACZYSZPODADRESEMBLOG

  (EJWA‘NIAKU NIE CHC»#IPSU·ZABAWY ALE TENBLOGNIEWYGLDA JAKSTRONA2ED,ANTERN $ESIGNb

  7ORD0RESSINSTALUJERÎWNIEšPIERWSZY WPIS DZIÅKICZEMUCOw ODRAZU WYwWIETLASIÅNASTRONIEGŽÎWNEJ BLOGA-OšESZUSUN”ÁTENWPIS KIEDY ZACZNIESZPROWADZIÁBLOGA

  2AMKABOCZNA POKAZUJEODNOwNIKI DOSTRON ARCHIWUM IKATEGORIIWBLOGU

  JESTEuTUTAJ

  

  -OTYWYPLATFORMY7ORD0RESS

  DWSOXSKT acQV¦N S ]ZY]œL NdSK¸KXSK LVYQK dK ZYWYM¦ WY^caœa | ¬ª¬Ÿ‚–®R®y-A®|yRŸJq-Ÿ‚q- \|–u¬Ÿ'|–J–R˜˜Ÿ‚|®ª-q-oԟ ®ulRylɟ‚–|oRp Ÿ˜ –|y¬ŸJ®lÖplŸ¥J|˜ Ö‚ylRyl¥Ÿ‚–|oRp }ªGŸp }–RŸ u|¸R˜®Ÿª¬p|–®¬˜ -ɇŸ| ¬ª¬Ÿ |Ÿ®7l}–Ÿ‚qlp}ªŸ®y-oJ¥oÔA¬AiŸ ˜l֟ªŸp- -q|a¥Ÿ‚–®RAi|ª¥oÔA¬uŸp|JŸGŸ"GŸ-–p¥˜®RŸ ˜ ¬q}ªŸlŸa–-\lp֟Jq-Ÿy|ªRa|Ÿ‚–|oRp ¥‡Ÿ|Ÿªa–-yl¥Ÿu| ¬ª¥Ÿ u|¸R˜®Ÿa|Ÿ-p ¬ª|ª-ɟªŸ‚-yRq¥Ÿ-Julyl˜ –- |–-Ÿ7q|a-‡

  3TRONAZMOTYWAMI DLAPLATFORMY7ORD0RESS

  LVYQ 4OJEST GŽÎWNY FOLDERBLOGA PRZECHOWUJ”CY WSZYSTKIEPLIKI IFOLDERYPLATFORMY 7ORD0RESS

  5MIEwÁWSZYSTKIE MOTYWYWKATALOGU THEMES

  aZMYX^OX^

  ^ROWO]

  -SOUKaY]^US 7YÒO]d L_NYaK¨ ]aYTO a¸K]XO WY^cac NVK ZVK^PY\Wc AY\N:\O]]

  U^œ\O VOZSOT L°N¦ ZK]YaK¨ NY \O]d^c >aYTOT ]^\YXc ,c NYaSONdSO¨

  ]S° aS°MOT Y ^aY\dOXS_ WY^caœa YNaSONÐ ^° ]^\YX°$ R^^Z$MYNObaY\NZ\O]]Y\Q>ROWOI.O`OVYZWOX^

  

  2OZDZIAŒ

  0OWGRANIUMOTYWUMOšESZGO AKTYWOWAÁWPANELUADMINISTRATORA WMENUa7YGL”Dp

  %WOLUCJAPROJEKTU

  5AKTUALNIENIEPROJEKTU IKILKA ZMIANWGRAFICEIKODZIE#33

  7OW TOWYGLDAvWIETNIE -YvL» ‘ENASIU‘YTKOWNICYB»D NAPRAWD»ZADOWOLENIZTEGO CO ZROBILIvMY.IEMOG»SI»JU‘DOCZEKA· ICHKOMENTARZYNABLOGU

  %FEKTWYSKAKUJ”CEJ RAMKIWPROWADZONY ZAPOMOC”BIBLIOTEKI &ACEBOX

  .OWOZAINSTALOWANY BLOGOPARTYNA PLATFORMIE7ORD0RESS

  JESTEuTUTAJ 

  .ARZÃDZIADO4WOJEGONIEZBÃDNIKA

  ROZDZIAŁ 10.

  8SOdL°NXSU Z\YTOU^KX^K aS^\cX SX^O\XO^YacMR Masz za sobą rozdział 10. i właśnie dodałeś sporo nowości do swojej strony internetowej.

  -/68/ =:9=>
  

  2OZDZIAŒ

  

  Twoja strona internetowa to Twoje najlepsze narzędzie PR.

  

  Twoja strona zawsze musi reprezentować Twoje najlepsze i najbardziej aktualne dokonania — to bardzo istotne.

  

  Odświeżona zawartość strony wysyła pozytywny komunikat do odbiorców i sprawia, że będą oni często do Ciebie wracać.

  

  Strona internetowa powinna ewoluować (stopniowo się zmieniać), zamiast za każdym razem zmieniać się radykalnie.

  

  JQuery to biblioteka zawierająca gotowe funkcje oraz kontrolki języka JavaScript, które wystarczy umieścić w katalogu na własnym serwerze, a później wywołać w kodzie.

  

  Lightbox to efekt stosowany na stronach internetowych, wyświetlający obrazki czy kod HTML w ramce pływającej na środku układu strony.

  

  ,VYQ NKTO -S WYÒVSaYĨ YNÄaSOÒKXSK

  S _KU^_KVXSKXSK ]^\YXc K ^KUÒO

  ]^KXYaS Z\Y]^¦ ZVK^PY\W°

  UYW_XSUKMTS d _Òc^UYaXSUKWS ]^\YXc

  

  =c]^OWc RY]^YaKXO ]¦ ^aY\dYXO

  KNWSXS]^\YaKXO S _^\dcWcaKXO

  Z\dOd TKUSÄ ]O\aS] dKdacMdKT

  KNWSXS]^\KMTK dO ]^\YXc _Òc^UYaXSUK

  YNLcaK ]S° Z\dOd TKUSÄ SX^O\POT]

  SX^O\XO^Yac

  

  ,VYQS SX]^KVYaKXO ^Y \Od_V^K^

  SX]^KVKMTS YZ\YQ\KWYaKXSK XK

  a¸K]XcW ]O\aO\dO AAA s

  acWKQKT¦ ZY]SKNKXSK LKdc NKXcMR

  ^KUSOT TKU 7c=;6 S YL]¸_QS T°dcUK

  ]U\cZ^YaOQY ZY ]^\YXSO ]O\aO\K

  XK Z\dcU¸KN :2:

  11. Projektowanie stron jako biznes

  DK^\Y]dMd ]S° Y ]aYTO SX^O\O]c /DKIEDYMÄJPROJEKT ZOSTAˆUKRADZIONYPRZEZ KONKURENCYJNFIRM» NIESTA· MNIENAWETNAPAR»SPODNI

  "IZNESWKSI’˜CEOPROJEKTOWANIUSTRONINTERNETOWYCH ˆARTUJECIESOBIEZEMNIE 9ZKXYaK¸OÄ T_Ò Z\YMO] Z\OZ\YN_UMTS K\MRS^OU^_\° SXPY\WKMTS ]c]^OWc XKaSQKMcTXO ]MROWK^c UYVY\œa

  K XKaO^ NY]^°ZXYĨ -Y TO]dMdO dY]^K¸Y XK >aYTOT ÄMSOÒMO NY dY]^KXSK WS]^\dOW Z\YTOU^YaKXSK ]^\YX

  SX^O\XO^YacMR) 8Y MœÒ L°NdSO]d W_]SK¸ aSONdSO¨ TKU \KNdS¨ ]YLSO dO ]^\YX¦ LSdXO]Ya¦ Z\YTOU^YaKXSK

  8SO ]¦ -S NY ^OQY ZY^\dOLXO Z\O]^SÒYaO ]^_NSK 7,+ KVO ZYaSXSOXOÄ aSONdSO¨ MYÄ aS°MOT XSÒ ^cVUY TKUS

  TO]^ >aœT X_WO\ UYX^K LKXUYaOQY LY SXKMdOT YUKÒO ]S° ÒO ]dcLUY Z\dO]^KX¦ XK XSO aZ¸caK¨ ZSOXS¦NdO

  :\dcT\dcWc ]S° L_NYaKXS_ NYL\cMR \OVKMTS d UVSOX^KWS S UaO]^SS Z\Ka NY a¸K]XYÄMS SX^OVOU^_KVXOT

  aYTOT Z\KMc

  TOJESTNOWYROZDZIAΠ

  &OO"AR

  8KTXYa]dc ZY^OXMTKVXc UVSOX^ s i0YY ,K\p -yRŸ®RŸ˜ ¥Jl-ŸRJŸ-y R–yŸR˜layŸªt-²ylRŸ®t-‚-t-Ÿp|y -p Ÿ®ŸJ¥¸¬uŸ ‚| RyAo-qy¬uŸpqlRy RuŸWŸ ||Ÿ-–‘GŸ‚|‚¥q-–yԟ–R˜ -¥–-AoÔGŸp }–-Ÿ ylRŸu-ŸoR˜®A®RŸ˜ª|oRoŸ˜ –|y¬ŸªŸy R–yRAlR‡Ÿ|Ÿª˜®¬˜ plAiŸ®qRARyl-AiGŸ p }–RŸ| –®¬u-tR²Ÿ®ŸRJŸ-y R–yŸR˜layGŸ R–-®Ÿ-yRŸAiARGŸ7¬²Ÿ®-oÔtŸ˜l֟ y|ª¬uŸpqlRy Ru‡Ÿq-y¥oRŸlŸylR´qRŸ®-‚t-AlÉGŸ-Ÿ -p¸RŸ‚–®Rp-®-ɟA®Ö²ÉŸ ¥J®l-t}ªŸªŸ\l–ulRGŸoR²qlŸ¥J-ŸlŸ˜l֟®J|7¬ÉŸp|y –-p Ÿy-Ÿ®7¥J|ª-ylRŸ ˜ –|y¬Ÿ–R˜ -¥–-AolŸ ||Ÿ-–‘‡

  .IECIERPI»ROBI· SPECYFIKACJI ALESDZ» ‘EMAMYTENKONTRAKT WKIESZENIb:DOBDyDLA NASTEGOKLIENTA

  

  2OZDZIAŒ

  ŽBY TRON MÎG JEKTANT S OBOK KLIENTA RO P I K A * OBOJÅTNIE PRZEJwÁ a&OO "ARp IE W Z A O N

  2ESTAURACJA a&OO"AR 3TEAKHOUSE AND3ALOONp

  0ROJEKTOWANIESTRONJAKOBIZNES

  9PO\^K NVK \O]^K_\KMTS i0YY ,K\p W_]S dKaSO\K¨$ 

  Ÿ |J˜ -ª|ª¬Ÿp|JŸ"ŸoRJyRoŸ®Ÿ‚|J˜ –|yŸªl –¬y¬Ÿ‚|p-®¥oÔA¬Ÿ ¥pt-JŸ˜ –|y¬GŸoRoŸª¬aqÔJŸlŸ˜‚|˜}7ŸJ®l-t-yl-‡

  

  AiRu- Ÿp|q|–}ªŸJq-Ÿ˜ –|y¬Ÿ®Ÿ|p–R²qRylRuGŸo-plRŸ7-–ª¬Ÿ7ÖJԟul-t¬Ÿ ‚|˜®A®Ra}qyRŸRqRuRy ¬Ÿ‚–|oRp ¥GŸªlJ|A®y¬ŸªŸp|J®lRŸ"‡

  

  Ÿ lqp-Ÿ‚|u¬˜t}ªŸy-Ÿ˜ ¬qŸlŸq|a|GŸp }–RŸ7ÖJԟ‚-˜|ª-t¬ŸJ|Ÿy|ªRoŸ ˜ –|y¬Ÿly R–yR |ªRoŸ–R˜ -¥–-AolŸ ||Ÿ-–‘‡ 3ZKICWYKONANY PRZEZWŽAwCICIELA

  /TOKILKAKOLORÎW WYBRANYCHNAPODSTAWIE WYGL”DUBUDYNKU IWYSTROJURESTAURACJI

  7ŽAwCICIELRESTAURACJI a&OO"ARp

  Witaj w Foo Bar Oferta specjalna

  AC>«Í ?7C=³ Przygotowanie oferty to sporo pracy przed otrzymaniem jakiejkolwiek zapłaty. W tym przypadku właściciel restauracji chce dostać prostą propozycję strony, zanim zdecyduje się na zlecenie projektu i jego wykonania Tobie oraz studiu Red Lantern Design. Jak sądzisz, dlaczego Jane zazwyczaj nie przygotowuje ofert ze specyfikacją?

  JESTEuTUTAJ

  

  3ZYBKIKODDLARESTAURACJI`&OO"ARn

  ,_N_TOWc Z\Y^Y^cZ ]^\YXc \O]^K_\KMTS i0YY ,K\p –®¬Ÿ"ª|lAiŸ¥ulRoÖ y|²Al-AiŸ‚–®¬a| |ª-ylRŸ‚–| | ¬‚¥Ÿ˜ –|y¬Ÿ ‚|ªlyy|Ÿ7¬ÉŸt- ªl®yԇŸ–®¬o–®¬ou¬Ÿ˜l֟p|J|ªlŸ("Ÿ¥‚–|˜®A®|yRoŸ ªR–˜olŸ˜ –|y¬Ÿ–R˜ -¥–-AolŸ ||Ÿ-–‘F Foo Bar <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

  Witaj w Foo Bar. Codziennie serwujemy zimne piwo.

  fasada budynku Foo Bar

  Zapraszamy na steki

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis a felis. Sed ac mauris eget eros vestibulum luctus.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Duis a felis. Sed ac mauris eget eros vestibulum luctus.

  © Foo Bar, wszelkie prawa zastrzeżone.

  <script src=”... js” /> png” />

  index.html

  

  2OZDZIAŒ

  0ROJEKTOWANIESTRONJAKOBIZNES

  Utwórz nowy arkusz stylów o nazwie screen.css, a następnie dodaj do niego kolory i czcionki. Wykorzystaj to, czego nauczyłeś się wcześniej, by nadać stronie restauracji „Foo Bar” nowoczesny wygląd. Pamiętaj także o utworzeniu logicznej struktury katalogów i poprawnym dołączeniu wszystkich plików w dokumencie index.html.

  §aSMdOXSO

  body { margin: 0; padding: 0; background: #cfcdb4; border-top: 10px solid #bcba9e; font-family: Helvetica, sans-serif; color: #fff; } h2 { margin: 0; color: #6d8ead; } #wrap { margin: 0 auto; width: 800px; background: #362416; border-left: 5px solid #281a0f; border-right: 5px solid #281a0f; } #wrap h1 { margin: 0; padding: 10px; text-align: center; background: #553f2d; border-bottom: 1px solid #362416; color: #fff; font-weight: normal; font-family: Georgia, serif; }

  #navigation ul { padding: 15px; } #navigation ul li a { color: #6d8ead; font-weight: bold; font-size: large; text-decoration: none; } #navigation ul li a.active { color: #fff; } #sidebar h2 { background: #553f2d; margin: 0 0 10px 0; padding: 5px; } #footer p { margin: 0; padding: 10px; background: #281a0f; text-align: center; }

  0OBAWSIÅRΚNYMIKOM OTRZYMANYCH OD WŽAwCI BINACJAMIKOLORÎW CIELA RESTAURACJI a&OO"ARpI SPRAWDz CO NAJLEPIEJPASUJE DO UKŽADUSTRONY

  #tabs { ... }

  screen.css

  JESTEuTUTAJ 

  #OuSIÃDZIEJEWRESTAURACJI`&OOBARn  §aSMdOXSO
  Oto części pliku CSS, które wymagały uzupełnienia wartościami kolorów. Przyjrzyjmy się ostatecznej wersji kodu i sprawdźmy, jak wygląda gotowa strona. .AJJAwNIEJSZYODCIEÌBR”ZUWYKOR ZOSTAŽWTLE AODCIEÌNIECO CIEMZYSTANY NIEJSZY sWOBRAMOWANIUGÎRNYM

  #tabs { ...

  body { margin: 0; padding: 0; background: CFCDB BCBAE border-top: 10px solid font-family: Helvetica, sans-serif; color: #fff; } h2 { margin: 0; color: DEAD } #wrap { margin: 0 auto; width: 800px; background: border-left: 5px solid AF border-right: 5px solid CFCDB } #wrap h1 { margin: 0; padding: 10px; text-align: center; background: FD border-bottom: 1px solid color: #fff; font-weight: normal; font-family: Georgia, serif; }

  #navigation ul { } padding: 15px; } screen.css #navigation ul li a { color: DEAD font-weight: bold; font-size: large; text-decoration: none; } #navigation ul li a.active { color: #fff; } #sidebar h2 { background: FD margin: 0 0 10px 0; padding: 5px; } #footer p { margin: 0; padding: 10px; background: AF text-align: center; }

  APp %LEMENT DIVOIDENTYFIKATORZEaWRBR”ZU OTRZYMUJENAJCIEMNIEJSZEODCIENIEGOTEKSTU ISTANOWIŽADNYKONTRAST DLA BIAŽE ORAZJASNEGOTŽA

  PYYLK\ 

  2OZDZIAŒ

  7SZYSTKIEPLIKI STRONYRESTAURACJI a&OO"ARpMOšESZPOBRAÁZSERWERA&40

  0ROJEKTOWANIESTRONJAKOBIZNES

  Jazda próbna # ª}–®Ÿ„q¥7Ÿ‚|7lR–®…Ÿ‚qlplŸlyJR«‡i uqGŸ˜A–RRy‡A˜˜Ÿ|–-®Ÿa–-\lp֟˜ –|y¬Ÿ–R˜ -¥–-Aol‡Ÿ #–¥Ai|uŸ‚–®RaqÔJ-–p֟lŸ‚|p-¸Ÿªt-²AlAlRq|ªlŸ–R˜ -¥–-AolŸ ||Ÿ-–‘Ÿ¥pt-JŸ˜ –|y¬Ÿ |–-®Ÿ˜AiRu- Ÿp|q|–}ª‡

  .IESTETY 2ED,ANTERN $ESIGN0OPROSTUNIE PODOBAMISI»7ASZPOMYSˆ :DECYDOWAˆEMSI»ZATRUDNI·KOGOv INNEGObZCAˆKOWICIEODMIENNYM PROJEKTEMIWYGLDEMSTRONY 0RZEPRASZAM

  JESTEuTUTAJ

  

  /KRADZENI

  >\dc WSO]S¦MO ZœÐXSOTj 7IDZIAˆEv NOWSTRON»INTERNETOW RESTAURACJIa&OO"ARo 5KRADLICAˆYPROJEKT KTÄRYIM PRZEDSTAWIˆEv.IEMOG»WTO UWIERZY·b#OZTYMZROBIMY

  ne

  a

  z

  Ja

  4

  :1

  ow

  a:

  m oz

  01

  R

  i an

  as

  trw

  Cz

  z

  ąc  Ro

  ik

  śn

  ło

  G

  /TO CO ZNAJDUJESIÅNA STRONIE RESTAURACJI 7YGL”DADOwÁZNAJOMO PRAWDA

  

  2OZDZIAŒ

  4OPROJEKT KTÎRYPRZESŽALIwMY WŽAwCICIELOWIRESTAURACJIa&OO"ARp

  4O PROJEKTWIDOCZNY OBECNIENASTRONIE RESTAURACJI

  Czy nasz projekt naprawdę został ukradziony? Zanim każesz Jane zaangażować prawników, lepiej sprawdź, czy na pewno masz rację. Czas zrobić małe porównanie. Przyjrzyj się teraz uważnie obu projektom i spisz ich podobieństwa oraz różnice.

  0ROJEKTOWANIESTRONJAKOBIZNES

  JESTEuTUTAJ 

  0IRACIPROJEKTÌW  §aSMdOXSO
  Oto tylko kilka podobieństw pomiędzy obydwoma „wersjami” strony internetowej restauracji „Foo Bar”. 7YKORZYSTALINASZLOGOTYP ALE USUNÅLI SŽOWAa3ALOONAND3TEAKHOUSEp ZNAJDUJ”CESIÅPODTEKSTEM

  a/FERTA SPECJALNAp ZNAJDUJESIÅ WTYMSAM MIEJSCUb YM I WYGL”DA IDENTYCZNIE

  3YSTEM NAWIGACYJNY NIEJESTJUš WYwRODKOWANY IWYDAJE SIÅ šE NIECO ZMIENILI CZCIONKI

  STRONY .AWETKOLORY Eb AM S IE S”TAK YSILIŽ .IKTSIÅNIEWBARDZIEJ BYCOKOLWIEK ZMIENIÁ  8SO S]^XSOT¦

  Q¸_ZSO Zc^KXSK

  :$ 8SO WK ]dKX] ÒO ^Y ^cVUY

  :$ +VO Z\dOMSOÒ ^Y 3X^O\XO^ >_

  9$ >Y Zc^KXSO U^œ\O W_]S]d ]YLSO dKNK¨

  9$ 8Y MœÒ ^KU TKU WœaS¸K -S ZOaXSO

  L¸¦N Z\KaNK)

  TONXKU dKdacMdKT YNZYaSONÐ

  XK XSO TO]^ Z\Y]^K 5SONc NaSO ]^\YXc

  ]¦ ^KU LK\NdY ZYNYLXO ^\_NXY TO]^

  acYL\KdS¨ ]YLSO ]c^_KMT° a U^œ\OT XSO

  NY]d¸YLc NY U\KNdSOÒc Z\YTOU^_ 8KaO^

  QNcLcÄWc UKdKVS -S a \KWKMR ¨aSMdOXSK

  _^aY\dc¨ ]^\YX° acQV¦NKT¦M¦ TKU XK]d

  Z\YTOU^ aS^\cXc \O]^K_\KMTS i0YY ,K\p

  Z\KaNYZYNYLXSO aZ\YaKNdS¸LcÄ aS°MOT

  dWSKX XSÒ a aO\]TS ZYUKdKXOT acÒOT

  

  2OZDZIAŒ

  UKÒNc YN UKÒNOQY UYZS_TO Z\KaNK)

  USONcÄ WKWK$ i>Y ÒO a]dc]Mc ^Y \YLS¦ XSO

  dXKMdc ÒO TO]^ ^Y NYL\Op 1NcLc a]dc]Mc

  ]UYMdcVS XKQVO d NKMR_ aSOÒYaMKj ]KW

  \Yd_WSO]d =UY\Y XKZ\KMYaK¸OÄ ]S° XKN

  TKUSWÄ Z\YTOU^OW WK]d Z\KaY NY ^OQY Lc

  ZYdY]^K¸ YX NY >aYTOT ac¸¦MdXOT Nc]ZYdcMTS

  :$ 8Y NYL\dO YXS dNOMcNYaKXSO

  _U\KNVS XK]d Z\YTOU^ -Y dK^OW

  WYÒOWc d\YLS¨)

  9$ .YL\O Zc^KXSOj

  0ROJEKTOWANIESTRONJAKOBIZNES

  AS^KT a ÄaSOMSO :3<+->A+ :<94/5>ŒA }ªlŸ˜lÖGŸ¸RŸlul -Ao-ŸoR˜ Ÿy-oª¬¸˜®ÔŸ\|–uԟ‚|Aiª-t¬‡Ÿ|ŸoRJy-pŸ®–|7lÉGŸplRJ¬Ÿy- –-\l˜®Ÿy-Ÿ˜ –|yÖGŸ y-Ÿp }–RoŸ®ŸA-tԟ‚Rªy|²Alԟª¬p|–®¬˜ -y|Ÿ"ª}oŸ‚–|oRp Ÿ7R®Ÿ"ª|oRoŸªlRJ®¬ŸlŸ®a|J¬Ÿ–|7qRuŸ‚|qRa-Ÿ y-Ÿ ¬uGŸ¸RŸy R–yR Ÿ7-–J®|Ÿ¥t- ªl-Ÿp|‚l|ª-ylRŸ„lŸp–-J®lR¸[…‡Ÿ±–}Jt|Ÿ˜ –|y¬Ÿu|¸y-Ÿ‚–|˜ |Ÿ‚|JRo–®Rɟ „lŸ˜p|‚l|ª-ɅGŸ|7–-®plŸ®Ÿt- ª|²Alԟ‚|7lR–-Ÿ˜l֟y-ŸJ¬˜pŸªt-˜yRa|Ÿp|u‚¥ R–-GŸ-Ÿp|JŸ Ÿp|‚l¥oRŸ˜l֟ ª¬oÔ p|ª|Ÿ˜®¬7p|‡ |Ÿ®- RuŸu|¸R˜®Ÿ®–|7lɍŸ|Ÿ‚lR–ª˜®RGŸu¥˜l˜®ŸªlRJ®lRÉGŸ¸RŸoR²qlŸ¥ ª|–®¬tR²Ÿ˜ª|oԟ˜ –|y֟ly R–yR |ªÔŸ „-Ÿ"ª}oŸ‚–|oRp Ÿy-‚–-ªJ֟oR˜ Ÿ|–¬aly-qyԟ‚–-AԅGŸ‚–®¬˜t¥a¥oԟlŸJ|ŸylRoŸ‚–-ª-Ÿ-¥ |–˜plR‡Ÿ|ŸJ–¥alRGŸ 7¬Ÿ‚–-ª-Ÿ-¥ |–˜plRŸlŸ‚–®¬˜t¥alª-t¬GŸylRŸu¥˜l˜®Ÿ¥ulR˜®A®-ɟy-Ÿ˜ –|ylRŸ¸-Jy¬AiŸpq-¥®¥qŸA®¬Ÿ ®-˜ –®R¸R͇Ÿ'¬ylp-Ÿ®Ÿ Ra|GŸ¸RŸ"ª}oŸ‚–|oRp ŸAi–|yl|y¬ŸoR˜ Ÿo¥¸Ÿ‚–-ªRuŸ-¥ |–˜plu‡

  -AMWI»CPRAWA AUTORSKIE3UPER#OTOJEDNAKOZNACZA #OMAMTAKNAPRAWD»ZROBI· KIEDYKTOv ˆAMIEMOJEPRAWAAUTORSKIE

  

  Wyślij uprzejmą wiadomość e-mail.Ÿ |‚–|²Ÿªt-²AlAlRq-Ÿ˜ –|y¬Ÿy-–¥˜®-oÔARoŸ"ª|oRŸ‚–-ª-Ÿ|Ÿ¥˜¥ylÖAlRŸy-qR¸ÔA¬AiŸ J|ŸlR7lRŸu- R–l-t}ªŸq¥7Ÿ‚–|oRp ¥Ÿªl –¬y¬‡ŸŸAi|ɟ‚RªylRŸoR˜ R²Ÿª²AlRpt¬GŸ ¥ –®¬u-oŸp|–R˜‚|yJRyAo֟ªŸ¥‚–®Rou¬uŸ |ylR‡ŸR²qlŸ7ÖJ®lR˜®Ÿ¥‚–®Rou¬GŸ ®ªlÖp˜®¬˜®Ÿ˜®-y˜RŸy-Ÿ |GŸ¸RŸªt-²AlAlRqŸ˜ –|y¬Ÿ|J‚|ªlRŸy-Ÿ"ª|oԟ‚–|²7և

  

  Wyślij wiadomość ponaglającą i wśród odbiorców dodaj też Google.Ÿ R²qlŸylRŸ| –®¬u-˜®Ÿ|J‚|ªlRJ®lŸq¥7Ÿ R¸Ÿ|J‚|ªlRJ´Ÿ7ÖJ®lRŸylR¥‚–®Rou-GŸª¬²qloŸ p|qRoyԟªl-J|u|²ÉGŸ-ŸªŸ‚|q¥Ÿ|‚l-F‘Ÿ„F‘…Ÿ¥ulR²ÉŸ||aqRŸ®Ÿ-J–R˜RuŸ ˜‚-u–R‚|– 6a||aqR‡A|u‡Ÿ l–u-Ÿ||aqRŸªtÔA®-Ÿ˜l֟ªŸª-qp֟®Ÿ|A®¬ªl˜ ¬ulŸ ‚–®¬‚-Jp-ulŸt-u-yl-Ÿ‚–-ªŸ-¥ |–˜plAiGŸ-ŸoRoŸ®--ya-¸|ª-ylRŸoR˜ Ÿ -pŸJ¥¸RGŸŸ ¸RŸªŸ|J‚|ªlRJ®lŸy-Ÿ®-ªl-J|ulRylRŸ˜ –|y-Ÿy-–¥˜®-oÔA-Ÿ"ª|oRŸ‚–-ª-Ÿ-¥ |–˜plRŸ u|¸RŸ®|˜ -ɟ¥˜¥ylÖ -Ÿ®Ÿª¬ylp}ªŸª¬˜®¥plª-yl-‡

  

  Skonsultuj się z prawnikiem specjalizującym się w prawie autorskim.Ÿ R²qlŸylAŸlyyRa|ŸylRŸ®-J®l-t-GŸ®--ya-¸¥oŸ‚–-ªylp-‡ŸÖJ®lRŸ|yŸu}atŸª¬˜ |˜|ª-ɟŸ ªŸ"ª|luŸlulRyl¥Ÿ‚–®¬y-ouylRoŸ|\lAo-qyRŸ¸ÔJ-ylRŸ¥˜¥ylÖAl-Ÿu- R–l-t}ªŸ y-–¥˜®-oÔA¬AiŸ"ª|oRŸ‚–-ª-Ÿ-¥ |–˜plR‡ŸR²qlŸ7ÖJ®lR˜®ŸAiAl-tGŸ‚–-ªylpŸ7ÖJ®lRŸ  R¸Ÿu}atŸ‚|J-ɟ|˜|7֟y-–¥˜®-oÔAԟJ|Ÿ˜ÔJ¥ŸlŸ7¬ÉŸu|¸RŸy-ªR ŸJ|u-a-ɟ˜l֟ |J˜®p|J|ª-yl-‡Ÿ-ulÖ -oŸoRJy-pGŸ¸RŸ‚–-ªylA¬Ÿ|Ÿ RoŸ˜‚RAo-ql®-AolŸylRŸ˜ÔŸ -yl[Ÿ

  "ÅDZIESZZASKOCZONY JAK DUšOMOšEZDZIAŽAÁ ZWYKŽYE MAIL#ZÅSTO OSOBYKRADN”CEPROJEKTY STRONPOPROSTU LICZ” NATO šENIKTTEGONIE ZAUWAšY)NTERNETJEST WKOÌCU TAK WIELKI PRAWDA

  4AOPCJAPOWINNABYÁBRANAPODU NASAMYMKOÌCU3ZYBKO MOšESTAWAGÅ ÁSIÅ BARDZOKOSZTOWNA

  JESTEuTUTAJ 

  0RACAW)NTERNECIE

  Złamanie praw autorskich 2 wiadomości Red Lantern Design Odpowiedz do: [email protected] Do: Foo Bar Szanowni Państwo,

  15 czerwca 2009, 14:17

  "”Dz UPRZEJMY ZDECYDO WSPOMNIEÁOGROzBIE WANY INIE BÎJSIÅ POZWUS”DOWEGO BY SKUTECZNIEJ DOTRZEÁD OODBIORCY

  Design) autorskie materiały bez naszej wiedzy i zgody. zauważyliśmy właśnie, że Państwa firma wykorzystuje nasze (Red Lantern przesłany Państwu do oceny trafił na stronę internetową Niedawno przygotowaliśmy dla Państwa ofertę i wygląda na to, że projekt oferty i nie otrzymaliśmy żadnego wynagrodzenia za wykorzystanie Państwa firmy. Nie zostaliśmy jednak powiadomieni o wybraniu naszej z Państwa strony i zaprzestanie wykorzystywania ich pod materiałów tych usunięcie o Prosimy usług. naszych też ani projektu naszego . autorskich praw naszych a naruszeni sprawie w sądowego groźbą pozwu Z góry dziękujemy, Red Lantern Design

  3DZIˆAM ‘EB»DZIE SI»TOZANAMICIGN· #IESZ»SI» ‘EZDJ»LI STRON»ZSERWERA

  Foo Bar Do: [email protected] Szanowni Państwo,

  Przyznajemy, że nasza strona internetowa faktycznie jest jest nam niezmiernie przykro z powodu powstałego nieporozumienia. y materiały Państwa autorstwa i nie wykorzystujemy już w naszej uderzająco podobna do przesłanego przez Państwa projektu. Usunęliśm Design. Ponownie przepraszamy za to nieporozumienie i mamy witrynie żadnych elementów projektu ani logo autorstwa Red Lantern , jeśli coś jeszcze będziemy mogli dla Państwa zrobić. nadzieję, że będziemy mogli uniknąć sprawy w sądzie. Prosimy o informację [ukryty tekst cytatu] Z wyrazami szacunku, Kierownik restauracji „Foo Bar”

  :ARZ”DZAJ”CYRESTAURACJ”a&OO"ARpWYRAzNIESIÅNIESPODZIEWALI šEBÅDZIEMYZAGL”DAÁNAICHSTRONÅ7YGL”DANATO šE CHC” UNIKN”Á SPRAWY WS”DZIE#ZASAMIJUš SAMOWYWOŽANIEMYwLI OPROCESIEWYSTARCZY BYUZYSKAÁPOš”DANYREZULTAT

  A UY\O]ZYXNOXMTS d ZS\K^KWS

  Z\YTOU^˜a ]^\YX ac\KÎKT ]S¬

  a ]ZY]˜L TK]Xc d\Yd_WSK´c

  _Z\dOTWc S PY\WKVXc 

  2OZDZIAŒ

  0ROJEKTOWANIESTRONJAKOBIZNES /RANY TO NAPRAWD» BEZNADZIEJNE.IEMAMOCHOTYZAJMOWA·SI» TYMIWSZYSTKIMIBZDURAMIZWIZANYMIZPRAWAMI AUTORSKIMIIICHNARUSZANIEM#HC»POPROSTU PROJEKTOWA·STRONYINTERNETOWE

  Istnieje wiele typów projektantów stron internetowych. lRp }–RŸ|˜|7¬ŸAiAԟ‚|Ÿ‚–|˜ ¥Ÿ‚–|oRp |ª-ɇŸyylŸu-oԟªl®oRŸ®-pt-J-yl-Ÿ\l–uŸ lŸ˜lRJ®Ryl-Ÿy-JŸ-–p¥˜®-ulŸp-qp¥q-A¬oy¬ul‡ŸŸªlÖp˜®|²ÉŸ|˜}7Ÿ®y-oJ¥oRŸ˜l֟ |A®¬ªl²AlRŸ‚|²–|Jp¥‡Ÿ-ªR ŸªŸ²ªlRAlRŸ‚–|oRp |ª-yl-Ÿ˜ –|yŸly R–yR |ª¬AiŸl˜ ylRoRŸ uy}˜ ª|Ÿ–}¸y¬AiŸ–}q‡Ÿ®¬Ÿ®-˜ -y-ªl-ŸlÖGŸo-plulŸ-˜‚Rp -ulŸ‚–|oRp |ª-yl-Ÿ˜ –|yŸ ly R–yR |ª¬AiŸ‚|ªlylRyR²Ÿ˜l֟®-oÔɍ -pŸ˜ÔJ®l˜®GŸo-pluŸ ¬‚RuŸ‚–|oRp -y -ŸoR˜ R² !RCHITEKTINFORMACJI ORGANIZUJEZAWARTOwÁ EM STRONYI PROJEKTUJESYST NAWIGACYJNY

  :\YTOU^KX^ P\YX^OXN_

  +\MRS^OU^ SXPY\WKMTS

  4APRACATOPRZEDEWSZYSTKIM(4-, I#33 0ROJEKTANTFRONT ENDUJEST WCZÅwCIPROGRAMIST” WCZÅwCI GRAFIKIEMBUDUJEDUš”CZÅwÁINTERFEJSU UšYTKOWNIKAWITRYNY

  :\YTOU^KX^ SX^O \POT]_

  _Òc^UYaXSUK

  :\YTOU^KX^ Q\KPSUS

  0ROJEKTANTINTERFEJSU UšYTKOWNIKA WSPΎPRACUJEZ CAŽYMZESPOŽEM WCELU STWORZENIASPÎJNEGO UšYTECZNEGO STRONY -OšERÎWNIEšBYÁODPOW INTERFEJSU IEDZ WYKONYWANIETESTÎW UšYTECZNOwCI IALNYZA IZARZ”DZANIENIMI

  YSUNKI 0ROJEKTANTGRAFIKIMOšETWORZYÁR ATAKšE IKÅ GRAF AI WNIK YTKO INTERFEJSUUš NTEM wCIwLEWSPΎPRACOWAÁZ PROJEKTA RFEJSU FRONT ENDUPRZYIMPLEMENTACJIINTE STRONY

  0ROGRAMISTA MOšE BYÁ ODPOWIEDZIALNY ZATWORZENIE KODUAPLIKACJI KONTROLUJ”CEGORΚNE OPCJESTRONY-OšE TAKšEPISAÁ SKRYPTY WJÅZYKU*AVA3CRIPT IFUNKCJEOPARTE NA!JAKSIE

  7NIEKTÎRYCHDUšYCHSTUDIACH PROJEKTOWYCHREDAKTORMOšE WSPOMAGAÁTWORZENIEIPISANIE MATERIAŽÎWTEKSTOWYCH NA POTRZEBYDANEJWITRYNY

  :\YQ\KWS]^K
  JESTEuTUTAJ

  

  *AKIMTYPEMPROJEKTANTASTRONJESTEu

  Odpowiedz na pytania z poniższej ankiety określającej preferencje, a zobaczysz, do której roli najlepiej pasujesz. Podsumuj swoje wyniki na dole następnej strony i zobacz, czym powinieneś się zająć.

  §aSMdOXSO

  4KUSW ^cZOW Z\YTOU^KX^K ]^\YX TO]^OÄ) +-p–R²qŸqlA®7֟–R‚–R®Ry ¥oÔAԟ"ª}oŸ˜ |‚lR͟®-ly R–R˜|ª-yl-Ÿp|qRoy|Ÿ|‚l˜-y¬ulŸ ®-J-yl-ulŸ„ŸYŸylRŸly R–R˜¥oRŸuylRŸ |GŸ^ŸYŸ7-–J®|ŸuylRŸ |Ÿly R–R˜¥oR…‡

  

  6 _LS° ZS]K¨ UYN a]ZYWKQKT¦Mc dK\d¦NdKXSO ^\OÄMS¦ ]^\YXc S a]Zœ¸Z\KM_T¦Mc

  d LKd¦ NKXcMR

  1

  

  5

  2

  3

  4

  5

  2

  3

  4

  5

  6 _LS° Z\YTOU^YaK¨ KVO MRMSK¸LcW WœM ZS]K¨ UYN

  1

  

  4

  6 _LS° Z\KMYaK¨ d ^\OÄMS¦ ]^\YXc S Y\QKXSdKMT¦ SXPY\WKMTS XK XSOT

  1

  

  3

  RM° WSO¨ ZOaXYĨ ÒO _Òc^UYaXSMc ZY^\KPS¦ ZY\_]dK¨ ]S° ZY ]^\YXSO

  Y\Kd ÒO MK¸YĨ Z\YTOU^_ ]^\YXc NYL\dO acQV¦NK S ZYZ\KaXSO NdSK¸K

  1

  

  2

  2OZDZIAŒ

  2

  3

  4

  5

  0ROJEKTOWANIESTRONJAKOBIZNES

  

  SOÐVO WS SNdSO ZS]KXSO UYN_ 2>76 S -==% V_LS° NY]^KaK¨ Z\YTOU^c

  8 K ZœÐXSOT Z\dOU]d^K¸MK¨ TO XK UYN S K\U_]dO ]^cVœa

  1

  2

  3

  4

  5

  6_LS° ]Z\KaSK¨ ÒO ]^\YXc SX^O\XO^YaO dKMRYa_T¦ ]S° TKU KZVSUKMTO

  NO]U^YZYaO NdS°US _ÒcMS_ 4K`K=M\SZ^_ S +TKU]K

  1

  !

  3

  4

  5

  6_LS° ZYdXKaK¨ dacMdKTO _Òc^UYaXSUœa NdS°US YL]O\aKMTS SMR SX^O\KUMTS

  dO ]^\YXKWS SX^O\XO^YacWS

  1

  "

  2

  2

  3

  4

  5

  6 _LS° dK]^KXKaSK¨ ]S° XKN XKaSQKMT¦ S ^cW TKUK ^\OĨ WK XKTaS°U]dO

  dXKMdOXSO NVK YU\OÄVYXOQY Z\YTOU^_

  1

  2

  3

  4

  5

  #¸¬oŸ‚|yl¸˜®Ra|Ÿpq¥A®-ŸJ|Ÿ˜‚–-ªJ®Ryl-GŸo-plRŸulRo˜ARŸ‚|ªlylRyR²Ÿ®-ou|ª-ɟªŸ²ªlRAlRŸ‚–|oRp |ª-yl-ŸŸ ˜ –|yŸly R–yR |ª¬Ai‡ R²qlŸ¥®¬˜p-tR²ŸUŸq¥7ŸªlÖARoŸ‚¥yp }ªŸªŸ‚¬ -yl-AiŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸ|–-®ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸu|¸R˜®Ÿ®|˜ -ɟ‚–|a–-ul˜ Ô‡ R²qlŸ¥®¬˜p-tR²ŸUŸq¥7ŸªlÖARoŸ‚¥yp }ªŸªŸ‚¬ -yl-AiŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸ|–-®ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸu|¸R˜®Ÿ®|˜ -ɟ‚–|oRp -y RuŸly R–\Ro˜¥Ÿ¥¸¬ p|ªylp-‡ ! R²qlŸ¥®¬˜p-tR²ŸUŸq¥7ŸªlÖARoŸ‚¥yp }ªŸªŸ‚¬ -yl-AiŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸ|–-®ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸu|¸R˜®Ÿ®|˜ -ɟ-–Ail Rp RuŸly\|–u-Aol‡ "

   R²qlŸ¥®¬˜p-tR²ŸUŸq¥7ŸªlÖARoŸ‚¥yp }ªŸªŸ‚¬ -yl-AiŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸ|–-®ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸu|¸R˜®Ÿ®|˜ -ɟ‚–|oRp -y RuŸ\–|y kRyJ¥‡

  JESTEuTUTAJ 

  3TRUKTURYBIZNESOWE

  *ESTEMZATEM PROJEKTANTEMFRONT ENDU4AK WˆAvNIESDZIˆAMbALECOTO MAWSPÄLNEGOZZAJMOWANIEMSI» PRAWAMIAUTORSKIMIIINNYMITAKIMI SPRAWAMI

  Wybierz swoją rolę — i sposób prowadzenia interesów — w oparciu o wiedzę, kim jesteś na płaszczyźnie projektowania stron internetowych. R²qlŸJ|7–®RŸA®¥oR˜®Ÿ˜l֟o-p|Ÿ‚–|oRp -y Ÿ‚–-A¥oÔA¬Ÿy-Ÿ®qRARylRŸ˜ ¥Jl-Ÿ‚–|oRp |ªRa|GŸ ‚–®R®Ÿo-pl²ŸA®-˜Ÿ‚–®¬y-ouylRoŸ‚–|7qRu¬Ÿ®ªlÔ®-yRŸ®Ÿ‚–-ª-ulŸ-¥ |–˜plulŸ–-A®RoŸylRŸ 7ÖJԟl֟J| ¬A®¬t¬‡Ÿ+ŸJ–¥alRoŸ˜ –|y¬GŸ˜p|–|Ÿ‚|–-J®ltR²Ÿ˜|7lRŸ -pŸJ|7–®RŸ®Ÿ®-J-yl-ulGŸ p }–RŸ‚|˜ -ªlt-Ÿ‚–®RJŸ"|7ԟ-yRŸ„A®¬Ÿ R¸Ÿªt-˜y¬Ÿ˜®R\[…GŸ7¬ÉŸu|¸RŸ‚RªyRa|ŸJyl-Ÿ ®|˜ -ylR˜®Ÿ‚|‚–|˜®|y¬Ÿ|Ÿ‚–®RylR˜lRylRŸ˜l֟J|Ÿp-J–¬Ÿ®-–®ÔJ®-oÔARoŸ\l–u¬‡ q7|ŸoR²qlŸo-p|Ÿ|˜|7-Ÿ‚–®RJ˜lÖ7l|–A®-Ÿª|ql˜®Ÿ˜-uŸulRɟy-JŸª˜®¬˜ pluŸp|y –|qÖGŸ7¬ÉŸ u|¸RŸ7ÖJ®lR˜®ŸAiAl-tŸ®-t|¸¬ÉŸªt-˜yԟ\l–uևŸ'lRJ®-Ÿ|Ÿ ¬uGŸpluŸAiAR˜®Ÿ7¬ÉGŸ‚|u|¸RŸŸ lŸª¬7–-ɟªt-²AlªÔŸ\|–u֟J®l-t-qy|²AlŸlŸ|J‚|ªlRJylAiŸª˜‚}t‚–-A|ªylp}ª‡ ŸoR²qlŸAiAR˜®Ÿ®-t|¸¬ÉŸªt-˜yԟ\l–uÖGŸ |Ÿu-˜®Ÿ˜‚|–|Ÿu|¸qlª|²AlVŸ -pŸo-pŸJ¥¸|ŸoR˜ Ÿ  ¬‚}ªŸ‚–-A|ªylp}ªŸ®-ou¥oÔA¬AiŸ˜l֟˜ –|y-ulŸly R–yR |ª¬ulF

  RUKTURY 4O NAJPROSTSZY TYPST AK NAPRAWDÅ šT WA NIE PO EJ OW BIZNES RUKTURY NIEMAWNIM šADNEJSTWI”ZAÌ OBO IZ W ODÎ #AŽOwÁDOCH W OSOBISTYCH ZALICZASIÅ DO FINANSÎ WŽAwCICIELA

  .dSK¸KVXYĨ QY]ZYNK\MdK

  5Y\ZY\KMTK

  3PΎKIZOGRANICZON”ODPOWIEDZIA LNOwCI” TO STOSUNKOWOPOPULARNAFORMAORGANI ZACYJNA 3PΎKA ZOGRANICZON”ODPOWIEDZ IALNO DAJEWŽAwCICIELOWIUŽATWIENIA ZBLIš wCI” DZIAŽALNOwCI GOSPODARCZEJZOCHRO ONE DO N”FINANSÎW

  =Zœ¸UK d YQ\KXSMdYX¦

  YNZYaSONdSKVXYÄMS¦ 

  2OZDZIAŒ

  +ORPORACJAJEST NAJBARDZIEJSKOMPLIKOWAN” STRUKTUR”BIZNESOW”3TAJESIÅ ONABYTEM NIEZALEšNYM A PRZYKIEROWANIUNI”NALEšYwCIwLE PRZESTRZEGAÁOKREwLONYCHREGUŽ:AŽOšENIETAKIEJ FIRMYJESTTEšBARDZOKOSZTOWNE ADOBRYPRAWNIK TOELEMENTNIEZBÅDNY

  0ROJEKTOWANIESTRONJAKOBIZNES

  §aSMdOXSO

  Przyjrzyj się opisom różnych typów działalności i napisz, jakiego typu struktury biznesowe będą dla nich odpowiednie.

  :\dON]S°LSY\]^aK

  .APISZTU JAKITYP STR BIZNESOWEJ NAJLEPIEJ 4UKTURY PASUJEDOOPISUDZIAŽAWOIM ZDANIEM LNOwCI

  Edward i jego przyjaciel wspólnie prowadzą niewielką firmę projektującą strony internetowe, w której pracują na cały etat. Obaj są w stanie się utrzymać z jej dochodów i myślą właśnie o zatrudnieniu trzeciego projektanta, który im pomoże w pracy.

  Robert pracuje na pełny etat w dużej firmie informatycznej i w swoim czasie wolnym tworzy strony internetowe dla przyjaciół oraz niewielkich lokalnych przedsiębiorstw. Zarabia na tym, jednak nie tyle, by móc się utrzymać tylko z tego.

  Green Giant Design zatrudnia 4 osoby na pełny etat i co rok ma sześciocyfrowe przychody. Właściciel pracuje tam jako dyrektor kreatywny i podoba mu się to, że firma pozostała niewielka i obsługuje lokalne przedsiębiorstwa.

  Nationalweb to duża firma projektująca strony internetowe, z biurami w Chicago i Nowym Jorku. Większość jej klientów stanowią wielkie firmy międzynarodowe; ostatnio rozważana jest możliwość otwarcia europejskich oddziałów firmy w Londynie i Warszawie.

  JESTEuTUTAJ

  

  2OZWA˜ANIAOFORMACHORGANIZACYJNYCH

  Przyjrzyjmy się sposobom organizacji tych różnych przedsiębiorstw.

  §aSMdOXSO
  :\dON]S°LSY\]^aK Edward i jego przyjaciel wspólnie prowadzą niewielką firmę projektującą strony internetowe, w której pracują na cały etat. Obaj są w stanie się utrzymać z jej dochodów i myślą właśnie o zatrudnieniu trzeciego projektanta, który im pomoże im w pracy.

  Robert pracuje na pełny etat w dużej firmie informatycznej i w swoim czasie wolnym tworzy strony internetowe dla przyjaciół oraz niewielkich lokalnych przedsiębiorstw. Zarabia na tym, jednak nie tyle, by móc się utrzymać tylko z tego.

  Green Giant Design zatrudnia 4 osoby na pełny etat i co rok ma sześciocyfrowe przychody. Właściciel pracuje tam jako dyrektor kreatywny i podoba mu się to, że firma pozostała niewielka i obsługuje lokalne przedsiębiorstwa.

  Nationalweb to duża firma projektująca strony internetowe, z biurami w Chicago i Nowym Jorku. Większość jej klientów stanowią wielkie firmy międzynarodowe; ostatnio rozważana jest możliwość otwarcia europejskich oddziałów firmy w Londynie i Warszawie.

  

  2OZDZIAŒ

  0ONIEWAšJESTTOPARTNERSTWO N AJLEP SPRAWDZISIÅBARDZIEJSFORMALIZOW IEJ BIZNESOWA TAKAJAKSPΎKAZ OGRAANA STRUKTURA ODPOWIEDZIALNOwCI”$ODATKOWOTAKNICZON” ROZWI”ZANIE UŽATWIZARZ”DZANIEFI IE NANSAMI

  =Zœ¸UK d YQ\KXSMdYX¦ YNZYaSONdSKVXYÄMS¦

  .dSK¸KVXYĨ QY]ZYNK\MdK WORZENIESTRON 2OBERTNIEMASTAŽYCHZLECEÌ AT OZAJÅCIEM INTERNETOWYCHNIEJESTNAWETJEG HODZ”CE GŽÎWNYM$ODATKOWEDOCHODYPOCNIAMI ZPROJEKTOWANYCHWITRYN S”ZLECE KTÎREWYKONUJEOSOBIwCIE

  =Zœ¸UK d YQ\KXSMdYX¦ YNZYaSONdSKVXYÄMS¦ #HOÁ'REEN'IANT$ESIGN MOšEZŽA SIÅ WBARDZIEJZAAWANSOWAN” FORM TWOwCI” PRZEKSZTAŽCIÁ RAZIEWYSTARCZYSPΎKAZ OGRANICZ ÅORGANIZACYJN” NA 3PΎKA TAKAMOšEBEZPROBLEMÎW ON” ODPOWIEDZIALNOwCI” ZATRUDNIAÁ PRACOWNIKÎW

  5Y\ZY\KMTK .ATIONALWEBROBIINTERESYW KRAJU IPOZAJEGO GRANICAMI+ORPORACJA TONAJLEPSZE OKREwLENIEJEJSTRUKTU RY BIZNESOWEJ

  0ROJEKTOWANIESTRONJAKOBIZNES

  NAWIASIÅ *ANEZASTAUR”FIRMY KT U TR NADS RN$ESIGN 2ED,ANTE

  2ED,ANTERN$ESIGNFUNKCJONUJEJAKOSPĈKA ZOGRANICZONODPOWIEDZIALNOvCI.IEJESTJESZCZE WYSTARCZAJCODU‘ANABARDZIEJZAAWANSOWANSTRUKTUR» ORGANIZACYJN APOZATYMZAˆO‘ENIESPĈKITEGOTYPUNIE POCIGAZASOBDU‘YCHKOSZTÄW:RESZTWOL»SP»DZA·CZAS NASZUKANIUNOWYCHKLIENTÄW ANIEWYPEˆNIANIUJESZCZEWI»KSZEJ LICZBYPAPIERÄW!MÄWICONOWYCHKLIENTACHb


  AcWKQKXSK UVSOX^K  - ¬A®y-Ÿªl –¬y-Ÿly R–yR |ª-Ÿ®RŸ˜ –|yԟat}ªyÔGŸ˜ –|yԟ|Ÿ\l–ulRGŸ ˜ –|yԟp|y -p |ªÔŸlŸ –®Ru-Ÿ|˜|7y¬ulŸ˜ –|y-ulŸ‚–|J¥p }ª‡ |JŸ®a|Jy¬Ÿ®RŸ˜ -yJ-–J-ul‡Ÿ'l –¬y-Ÿ"–lq|7l RŸ-7˜Ÿu¥˜lŸJ®l-t-ɟ y-Ÿ–}¸yRa|Ÿ–|J®-o¥Ÿ¥–®ÔJ®Ryl-Ai‡ 'Ÿ‚|– \|ql|Ÿ‚–|J¥p }ªŸy-qR¸¬Ÿª¬p|–®¬˜ -ɟo-pl²Ÿly R–-p ¬ªy¬ŸR\Rp ‡Ÿ "–lq|7l RŸ-7˜ŸAiARŸ˜‚–-ªl-ɟª–-¸RylRŸ7-–J®|Ÿy|ª|A®R˜yRoŸ\l–u¬GŸA|Ÿ p|–R˜‚|yJ¥oRŸ®ŸoRoŸ‚–|\lqRuŸJ®l-t-qy|²AlŸ„-‚qlp-AoRŸJq-Ÿli|yR“-…‡ -qR¸¬Ÿ‚–®RJ˜ -ªlɟplqp-Ÿ–}¸y¬AiŸ‚–|oRp }ªŸ„u|aԟ7¬ÉŸ y-Ÿ‚-‚lR–®R…ŸJ|Ÿª¬7|–¥GŸ-Ÿ -p¸RŸJ|˜ |˜|ª-ɟ|˜ - RA®y¬Ÿ‚–|oRp Ÿ J|Ÿ¥ª-aŸªt-²AlAlRqlŸ\l–u¬‡ |J˜ -ª|ªRŸ R˜ ¬Ÿ¥¸¬ RA®y|²AlŸu-oԟª¬pq¥A®¬ÉŸ‚|o-ªlRylRŸ˜l֟ ‚–|7qRu}ªŸ‚|Ÿ¥–¥Ai|ulRyl¥Ÿ˜ –|y¬‡

  *EDNAZAPLIKACJIFIRMY 4RILOBITE,ABSPRZEZNACZONA DLAI0HONEnAPOZWALASPRAWDZAÁKOLEJKI PRZED SKLEPAMIFIRMY !PPLE DZIÅKICZEMUJEJUšYTKOWNICY NIEBÅD”MUSIELISTAÁI CZEKAÁNANAJNOWSZ”WERSJÅ TELEFONUI0HONE '

  JESTEuTUTAJ 

  )LEKOSZTUJ’STRONYINTERNETOWE

  %)7;<:B 7–z?-3 =UY\Y aSO]d T_Ò TKUSO ]¦ acWKQKXSK NVK ]^\YXc ZYÄaS°¨ USVUK WSX_^

  S dK]^KXœa ]S° Y ^cW SVO WYÒO UY]d^YaK¨ ^KUK aS^\cXK K ^KUÒO SVO MdK]_

  ZY^\dOL_TO]d XK TOT Z\dcQY^YaKXSO DKZS]d ]aYTO ]dKM_XUS ZYXSÒOT

  5Y]d^ a d¸Y^œaUKMR

  -dK] a QYNdSXKMR

  -AMZGADYWA·-USI PRZECIE‘BY·JAKIEvLEPSZEWYJvCIEb 0OZATYMCZYKOSZTNIEPOWINIENBY· OPARTYNASTAWCEGODZINOWEJ*AK MO‘EMYUSTALI·ROZSDNSTAWK»

  Przed złożeniem jakiejkolwiek oferty musisz znać swoją stawkę godzinową. R®Ÿª®aqÖJ¥Ÿy-Ÿ |GŸA®¬Ÿ‚–-A¥oR˜®ŸJq-Ÿ˜lR7lRŸ˜-uRa|GŸJq-Ÿ\l–u¬Ÿ o-pŸRJŸ-y R–yŸR˜layŸA®¬ŸJq-ŸJ¥¸RoŸp|–‚|–-AolGŸ‚|ªlylRyR²Ÿ ªlRJ®lRÉGŸo-p-ŸoR˜ Ÿ"ª|o-Ÿ˜ -ªp-Ÿa|J®ly|ª-‡Ÿ| RuŸu|¸R˜®Ÿ ‚|qlA®¬ÉGŸlqRŸA®-˜¥Ÿ®-oulRŸlŸ¥p|ÍA®RylRŸ‚–|oRp ¥GŸlŸ‚–®Rp˜® -tAlɟ A-t|²ÉŸªŸ‚–-ªJ®lªÔGŸ–|®˜ÔJyԟ˜ -ªpևŸ -oa|–˜®RGŸA|Ÿu|¸RŸlŸ˜l֟‚–®¬ –-\lÉGŸ |Ÿ‚|J-ylRŸ®7¬ Ÿª¬˜|plRoŸ q¥7Ÿ®7¬ Ÿyl˜plRoŸARy¬‡ŸlR–ª˜®-Ÿ˜¬ ¥-Ao-Ÿ˜‚–-ªlGŸ¸RŸ®|˜ -ylR˜®Ÿ7R®Ÿ ‚–-A¬VŸ-ŸJ–¥a-Ÿ‚|®7-ªlŸl֟‚lRylÖJ®¬[Ÿ |GŸo-pŸªŸt- ª¬Ÿ˜‚|˜}7Ÿ u|¸y-Ÿ|7qlA®¬ÉŸ–|®˜ÔJyԟ˜ -ªp֟a|J®ly|ªÔF 4WOJEPOš”DANEROCZNEZAROBKI

  =^KaUK QYNdSXXK '  d¸ E" b b b G #AŽKOWITALICZBA GODZIN DZIN PRZEPRACOWANYCHWROKU PO GO DZIENNIE DNI WTYGODNIU NISKO TYGODNI WROKU 4O RACZEJZBYT OSZACOWANEZAŽOšENIA JEwLICHCESZ ZACZ”ÁDZIAŽALNOwÁb

  

  2OZDZIAŒ

  *EDYNIE ZA SWEGOCZASU BÅDZIESZMÎGŽWYSTAWIÁRACHUNEK DLATEGO KONIECZNEJESTPOMNOšENIE LICZBYGODZINROCZNIEPRZEZ 

   d¸QYNdSX°

  0ROJEKTOWANIESTRONJAKOBIZNES

  %)7;<:B 7–z?-3 >O\Kd dK]^KXœa ]S° SVO MdK]_ W_]S]d ZYÄaS°MS¨ XK UKÒN¦ d Md°ÄMS Z\YMO]_

  Z\YTOU^YaKXSK ]^\YXc SX^O\XO^YaOT S dKZS]d ]dKMYaKXO aK\^YÄMS ZYXSÒOT 7TEJKOLUMNIENAPISZ CAŽKOWIT”LICZBÅGODZIN SZACOWAN”DLATEGOETAPU

  A]^°Z NY Z\YTOU^_ "|ŸA®-˜Ÿy-Ÿ‚|A®Ô p|ªRŸ˜‚| p-yl-Ÿ®ŸpqlRy RuGŸ‚|®y-ylRŸoRa|Ÿ ‚| –®R7ŸlŸ|A®Rplª-͇

  0KdK UYXMOZ^_KVSdKMTSZ\OZ\YN_UMTS

  -®-Ÿ‚–R‚–|J¥pAolŸ |ŸA®-˜GŸaJ¬Ÿ7ÖJ®lR˜®Ÿ®-˜ -y-ªl-tŸ˜l֟y-JŸ®-ª-– |²Alԟ ˜ –|y¬GŸ‚–|oRp |ª-tŸ-–Ail Rp ¥–ÖŸly\|–u-AolŸlŸ ª|–®¬tŸ˜®plAR‡

  =dUSMO S ZYZ\KaUS -Ÿ ¬uŸR -‚lRŸ7ÖJ®lR˜®Ÿ ª|–®¬tŸ‚–|‚|®¬AoRŸlŸoRŸ‚|‚–-ªl-tGŸ˜ -–-oÔAŸŸ ˜l֟ª¬‚–-A|ª-ɟ|˜ - RA®yԟp|yAR‚Ao֟ªl –¬y¬ŸpqlRy -‡Ÿ-ulÖ -oŸŸ |Ÿ¥ª®aqÖJylRyl¥ŸA®-˜¥Ÿy-Ÿly\|–u-AoRŸ®ª–| yRŸ|JŸpqlRy -[

  0KdK Z\YN_UMTS -Ÿ ¬uŸR -‚lRŸ®-A®ylR˜®Ÿ‚l˜-ɟp|J‡Ÿ"¥ -oŸ‚|o-ªlԟ˜l֟"GŸ ŸlŸ-©- A–l‚ ‡Ÿ# ª|–®|y¬Ÿ®|˜ -ylRŸ|˜ - RA®y¬Ÿ‚–|oRp ‡

  3XXO UY]d^c "RŸp|˜® ¬Ÿu|aԟ|7Rou|ª-ɟ‚|J–}¸RGŸu- R–l-t¬ŸlŸlyyRŸ‚|®¬AoRGŸ ®-Ÿp }–RŸ‚|ªlylRyŸ®-‚t-AlɟpqlRy ‡  8SO S]^XSOT¦

  Q¸_ZSO Zc^KXSK

  :$ 9 \KXc XSO WKW ZYT°MSK

  SVO dKTWSO ^Y a]dc]^UY

  9$ A ZY\d¦NU_j ZY Z\Y]^_ ]^K\KT ]S°

  d\YLS¨ NYL\O Z\dcLVSÒOXSO DK]^KXœa ]S°

  XKN ZYNYLXcWS Z\YTOU^KWS XKN U^œ\cMR

  ZY]dMdOQœVXcWS O^KZKWS Z\KMYaK¸OÄ

  S ]Z\œL_T Z\dcZYWXSO¨ ]YLSO SVO MdK]_ -S ^Y

  dKT°¸Y 9]dKMYaKXSO L°NdSO a ZY\d¦NU_

  :$ 3 WKW a WYSMR ]dKM_XUKMR

  _adQV°NXSK¨ ^cVUY MdK] USONc

  XKZ\KaN° Z\KM_T° LOd Z\dO\a

  S SXXcMR ^KUSMR ^KU)

  9$ >KU XKZ\KaN° >aœT ]dKM_XOU ZYaSXSOX

  YLOTWYaK¨ MdK] MK¸OQY Z\YTOU^_ s MdcVS

  d _adQV°NXSOXSOW Z\dO\a acZ\Ka

  ZY WK^O\SK¸c S SXXcMR \dOMdc daS¦dKXcMR

  d Z\KM¦ XKN ^cW Z\YTOU^OW

  :$ + MY TOÄVS a dO]ZYVO WKW \œaXSOÒ

  SXXO Y]YLc)

  9$ .YL\O Zc^KXSO A ^KUSW Z\dcZKNU_

  NaSO Y]YLc Z\KM_T¦MO ZY QYNdSXSO UKÒNK

  ^Y a ]_WSO NaSO QYNdSXc Z\KMc 9LVSMdK]d

  dK^OW MK¸UYaS^¦ VSMdL° Y]YLYQYNdSX TKUSO

  dKTWSO Z\YTOU^ K XSO VSMdL° QYNdSX a NXS_

  Mdc ^cQYNXS_

  JESTEuTUTAJ 

  $OBRASTRONAWYMAGACZASU

  %)7;<:B 7–z?-3 7B?1„B)61-

  -Y ^KU XKZ\KaN° ]U¸KNK ]S° XK Z\YTOU^YaKXSO ]^\YXc SX^O\XO^YaOT) A]^°Z NY Z\YTOU^_

   QYNdSX

  "|ŸA®-˜Ÿy-Ÿ‚|A®Ô p|ªRŸ˜‚| p-yl-Ÿ®ŸpqlRy RuGŸ‚|®y-ylRŸoRa|Ÿ ‚| –®R7ŸlŸ|A®Rplª-͇

  :AWIERASIÅWTYMGODZINNA SPOTKANIA GODZINNAANALIZYIKILKAGODZINNAPODRΚ

  0KdK UYXMOZ^_KVSdKMTSZ\OZ\YN_UMTS

  -®-Ÿ‚–R‚–|J¥pAolŸ |ŸA®-˜GŸaJ¬Ÿ7ÖJ®lR˜®Ÿ®-˜ -y-ªl-tŸ˜l֟y-JŸ®-ª-– |²Alԟ ˜ –|y¬GŸ‚–|oRp |ª-tŸ-–Ail Rp ¥–ÖŸly\|–u-AolŸlŸ ª|–®¬tŸ˜®plAR‡

   QYNdSX

  $IAGRAMYARCHITEKTURYINFORMACJIISZKICEMOG” TAKNAPRAWDÅZAJ”ÁJAKIEwDWATYGODNIE

  =dUSMO S ZYZ\KaUS -Ÿ ¬uŸR -‚lRŸ7ÖJ®lR˜®Ÿ ª|–®¬tŸ‚–|‚|®¬AoRŸlŸoRŸ‚|‚–-ªl-tGŸ˜ -–-oÔAŸŸ ˜l֟ª¬‚–-A|ª-ɟ|˜ - RA®yԟp|yAR‚Ao֟ªl –¬y¬ŸpqlRy -‡Ÿ-ulÖ -oŸŸ |Ÿ¥ª®aqÖJylRyl¥ŸA®-˜¥Ÿy-Ÿly\|–u-AoRŸ®ª–| yRŸ|JŸpqlRy -[

  0KdK Z\YN_UMTS

   QYNdSX

  ,ICZBAGODZINNATENETAPMOšE SIÅRΚNIÁ WZALEšNOwCIOD TEGO JAKKLIENT ZAREAGUJE NADOSTARCZONEMUPROPOZYCJE

  -Ÿ ¬uŸR -‚lRŸ®-A®ylR˜®Ÿ‚l˜-ɟp|J‡Ÿ"¥ -oŸ‚|o-ªlԟ˜l֟"GŸ ŸlŸ-©- A–l‚ ‡Ÿ# ª|–®|y¬Ÿ®|˜ -ylRŸ|˜ - RA®y¬Ÿ‚–|oRp ‡

   QYNdSX 4UTAJCAŽYCZAS POwWIÅCONYJESTNAPRODUKCJÅ +OD STYLIPROJEKT+OD KOD KOD

  3XXO UY]d^c "RŸp|˜® ¬Ÿu|aԟ|7Rou|ª-ɟ‚|J–}¸RGŸu- R–l-t¬ŸlŸlyyRŸ‚|®¬AoRGŸ ®-Ÿp }–RŸ‚|ªlylRyŸ®-‚t-AlɟpqlRy ‡

   QYNdSX

  $ODATKOWYCZASPODRΚY ZAPŽATADLA PODWYKONAWCÎWsWSZYSTKOTOMOšE PODWYšSZYÁLICZBÅGODZINWTEJKATEGORII

  

  2OZDZIAŒ

  0ROJEKTOWANIESTRONJAKOBIZNES

  9]^K^OMdXK UKVU_VKMTK YPO\^cj 4OSTAWKAGODZINNA KTÎR” J WYLICZYLIwMYKILKASTRON WCZEwNIE

  =^KaUK QYNdSXXK '  d¸ E" b b b G ' d¸QYNdSX°

   QYNdSX  d¸QYNdSX° ' ! d¸ 4ACENAREPREZENTUJEKOSZTMAŽEJLUBwREDNIEJ WIELKOwCIWITRYNYINTERNETOWEJWYKONANEJPRZEZ OSOBÅBIOR”C”ZŽOTYCHZAGODZINÅPRACY  8SO S]^XSOT¦

  Q¸_ZSO Zc^KXSK

  :$ -dc XKZ\KaN° NY

  dKZ\YTOU^YaKXSK ]^\YXc

  SX^O\XO^YaOT ZY^\dOLXO ]¦ ^O

  a]dc]^USO Y]YLc)

  9$ 8SO a¸KÄMSaSO ^Y XSO 4OÄVS

  Z\KM_TO]d XK a¸K]Xc \KMR_XOU WYÒO]d

  ZO¸XS¨ aSOVO P_XUMTS S a]ZYWKQK¨

  UVSOX^K XK UKÒNcW O^KZSO Z\YMO]_

  Z\YTOU^YaKXSK aS^\cXc 4OÄVS L°NdSO]d

  ^OQY ZY^\dOLYaK¸ WYÒO]d dVOMS¨

  ZYNacUYXKaMc ^° Md°Ä¨ Z\KMc U^œ\OT

  XSO L°NdSO]d a ]^KXSO d\YLS¨ ]KW

  XK Z\dcU¸KN Z\YQ\KWYaKXSK KZVSUKMTS

  ZY ]^\YXSO ]O\aO\K

  :$ -dc d¸ dK QYNdSX° ^Y

  TKUKÄ Ä\ONXSK ]^KaUK) 4KUSOQY

  Z\dONdSK¸_ ]^KaOU QYNdSXYacMR

  WYÒXK YMdOUSaK¨ a PS\WKMR

  dKTW_T¦McMR ]S° Z\YTOU^YaKXSOW

  ]^\YX SX^O\XO^YacMR)

  9$ =^KaUS WYQ¦ Lc¨ LK\NdY \œÒXO

  a dKVOÒXYÄMS YN Z\YPSV_ YPO\_T¦MOT

  TO PS\Wc A N_ÒcMR Z\YPO]TYXKVXcMR

  PS\WKMR WYQ¦ acXY]S¨ NaK Mdc XKaO^

  Md^O\c \Kdc ^cVO =^KaUS _dKVOÒXSYXO

  ]¦ ^OÒ YN VYUKVSdKMTS PS\Wc TOT

  NYÄaSKNMdOXSK S aSOVUYÄMS

  :$ -Y ]S° ]^KXSO TOÄVS dLc^ XS]UY

  Y]dKM_T° MdK] TKUS ZY^\dOLXc TO]^

  XK acUYXKXSO Z\YTOU^_)

  9$ >Y Md°]^Y ]ZY^cUKXK ]c^_KMTK

  AS°U]dYĨ Z\YTOU^œa UKVU_VYaKXK

  TO]^ XK ZYN]^KaSO ]dKM_XUœa K MOXK

  UYºMYaK WYÒO \œÒXS¨ ]S° a Qœ\° V_L

  a Nœ¸ a ]^Y]_XU_ NY ZYMd¦^UYaOT

  acMOXc 8KTaKÒXSOT]dK TO]^

  UYW_XSUKMTK d UVSOX^OW SXPY\WYaKXSO

  QY Y ZY]^°ZSO Z\KM S Y ^cW a TKUSW

  ]^YZXS_ Y]^K^OMdXc UY]d^ dLVSÒYXc TO]^

  NY ZSO\aY^XOT YPO\^c

  :$ -dc WYÒXK QNdSOÄ ]S°

  NYaSONdSO¨ TKUSO ]^KaUS YPO\_T¦

  SXXS Z\YTOU^KXMS K ^KUÒO SVO

  UY]d^_T¦ SXXO _]¸_QS daS¦dKXO

  d Z\YTOU^YaKXSOW ]^\YX

  SX^O\XO^YacMR)

  9$ A =^KXKMR DTONXYMdYXcMR

  +WO\SMKX 3X]^S^_^O YP 1\KZRSM

  +\^S]^] +31+ Z_LVSU_TO MY TKUSÄ

  MdK] ac^cMdXO :\SMSXQ KXN /^RSMKV

  1_SNOVSXO] Z\dOdXKMdYXO NVK

  Y]œL dKaYNYaY dKTW_T¦McMR ]S°

  Z\YTOU^YaKXSOW A]UKdœaUS ^O

  YLOTW_T¦ ^KUÒO Z\YTOU^YaKXSO ]^\YX

  SX^O\XO^YacMR S dKaSO\KT¦ SXPY\WKMTO

  Y dK\YLUKMR ]^KaUKMR QYNdSXYacMR

  S ]^KXNK\NKMR NVK ^OT L\KXÒc A ZYV]USMR

  aK\_XUKMR XKTVOZ]dcW Ð\œN¸OW

  YNXSO]SOXSK L°NdSO NVK -SOLSO 3X^O\XO^

  s Q\_Zc Nc]U_]cTXO PY\K L\KXÒYaO

  Mdc ]^\YXc UYXU_\OXMTS

  +SI”šKA ZWYTYCZNYMI a0RICING AND %THICAL 'UIDELINESpINSTYTUTU !)'!

  JESTEuTUTAJ

  

  /SZACOWANIEPROJEKTU

  %)7;<:B 7–z?-3 =UY\Y Y\SOX^_TO]d ]S° T_Ò XSOMY VOZSOT a ^cW SVO MdK]_ dKTW_TO acUYXKXSO

  ^cZYaOQY Z\YTOU^_ ]^\YXc SX^O\XO^YaOT S TKUS TO]^ ^OQY UY]d^ acUY\dc]^KTWc

  K\U_]d d ]dKM_XUKWS \SVYLS^O 6KL]

  9NdXKMdKT UYVOTXO acWKQKXSK UVSOX^K a WSK\° _adQV°NXSKXSK SMR a YPO\MSO

  AcWKQKXSK UVSOX^K =^K^cMdXK aS^\cXK SX^O\XO^YaK dO ]^\YX¦ Q¸œaX¦

  ]^\YX¦ Y PS\WSO ]^\YX¦ UYX^KU^Ya¦ S ^\dOWK

  Y]YLXcWS ]^\YXKWS Z\YN_U^œa 5YN dQYNXc dO ]^KXNK\NKWS AS^\cXK >\SVYLS^O 6KL]

  W_]S NdSK¸K¨ XK \œÒXOQY \YNdKT_ _\d¦NdOXSKMR A ZY\^PYVSY Z\YN_U^œa XKVOÒc acUY\dc]^K¨

  TKUSÄ SX^O\KU^caXc OPOU^ >\SVYLS^O 6KL] MRMO

  ]Z\KaSK¨ a\KÒOXSO LK\NdY XYaYMdO]XOT PS\Wc

  MY UY\O]ZYXN_TO d TOT Z\YPSVOW NdSK¸KVXYÄMS

  KZVSUKMTO NVK S:RYXOqK

  8KVOÒc Z\dON]^KaS¨ USVUK \œÒXcMR Z\YTOU^œa

  WYQ¦ Lc¨ XK ZKZSO\dO NY acLY\_ K ^KUÒO

  NY]^Y]YaK¨ Y]^K^OMdXc Z\YTOU^ NY _aKQ

  a¸KÄMSMSOVS PS\Wc :YN]^KaYaO ^O]^c _Òc^OMdXYÄMS WKT¦ acUV_Mdc¨

  ZYTKaSOXSO ]S° Z\YLVOWœa ZY _\_MRYWSOXS_ ]^\YXc

  =dKM_XUYaK YPO\^K ]^_NSK
  A]^°Z NY Z\YTOU^_$ Spotkania z klientem: Analiza wymagań: Podróże:

  

  2OZDZIAŒ

  lA®7-Ÿa|J®lyŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸ  -ªp-ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸ ¥uZŽGODZZŽ «ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸY «ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸY «ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸY

  0ROJEKTOWANIESTRONJAKOBIZNES

  0KdK Z\OZ\YN_UMTS$ Spotkania zespołu: Architektura informacji: Szkielet strony: Koncepcje motywu przewodniego:

  =dUSMO S ZYZ\KaUS$ Spotkania z klientem: Szkice: Poprawki szkiców:

  0KdK Z\YN_UMTS$ Kod XHTML i CSS: Programowanie po stronie serwera: Grafika i obrazki: Pisanie tekstów: Walidacja i debugowanie:

  lA®7-Ÿa|J®lyŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸ  -ªp-ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸ ¥u«ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸY «ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸY «ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸY

  3KOPIUJ TEN ARK

  USZ

  7IEMY šE wRED «ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸY NIO ORIENTUJESZ SIÅ W TYCHWSZYSTK ICH KOSZTACH $O BRZE BYBYŽO JEDNAK šEBYw WIEDZI AŽ JAK MOšE WYGL”DAÁ PRAWDZIWYARK USZ Z OFERT” 4AK NAPRAWDÅM «ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸY OšESZ NAWET SKOPIOWAÁ TEN ARKUSZNA POTR «ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸY ZEBY TWORZENIA WŽAS NYCHOFERT .AKOLEJNEJ STRO «ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸY NIE ZNAJDZIESZ PRZYKŽADOWE WP ISY POKAZUJ”CE ILEMOšE KOSZTO WAÁ WYKONANIE PRAWDZIWEGO PR OJEKTUSTRONY INTERNETOWEJ

  «ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸY «ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸY «ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸY «ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸY «ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸY

  :YdY]^K¸O UY]d^c$ Czcionki i grafika: Oprogramowanie: Inne materiały:

  «ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸY «ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸY «ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸY

  =_WK ¥u-Ÿa|J®lyŸ‚–|oRp ¥ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸ-tp|ªl ¬Ÿp|˜® 

  JESTEuTUTAJ 

  /SZACOWANIEPROJEKTU

  %)7;<:B 7–z?-3 7B?1„B)61-

  =UY\Y Y\SOX^_TO]d ]S° T_Ò XSOMY VOZSOT a ^cW SVO MdK]_ dKTW_TO acUYXKXSO ^cZYaOQY

  Z\YTOU^_ ]^\YXc SX^O\XO^YaOT S TKUS TO]^ ^OQY UY]d^ acUY\dc]^KTWc K\U_]d d ]dKM_XUKWS

  \SVYLS^O 6KL] 9NdXKMdKT UYVOTXO

  acWKQKXSK UVSOX^K a WSK\° _adQV°NXSKXSK SMR a YPO\MSO

  AcWKQKXSK UVSOX^K  - ¬A®y-Ÿªl –¬y-Ÿly R–yR |ª-Ÿ®RŸ˜ –|yԟ at}ªyÔGŸ˜ –|yԟ|Ÿ\l–ulRGŸ˜ –|yԟp|y -p |ªÔŸŸ lŸ –®Ru-Ÿ|˜|7y¬ulŸ˜ –|y-ulŸ‚–|J¥p }ª‡ |JŸ®a|Jy¬Ÿ®RŸ˜ -yJ-–J-ul‡Ÿ'l –¬y-Ÿ "–lq|7l RŸ-7˜Ÿu¥˜lŸJ®l-t-ɟy-Ÿ–}¸yRa|Ÿ –|J®-o¥Ÿ¥–®ÔJ®Ryl-Ai‡ 'Ÿ‚|– \|ql|Ÿ‚–|J¥p }ªŸy-qR¸¬Ÿª¬p|–®¬˜ -ɟ o-pl²Ÿly R–-p ¬ªy¬ŸR\Rp ‡Ÿ"–lq|7l RŸ-7˜ŸAiARŸ ˜‚–-ªl-ɟª–-¸RylRŸ7-–J®|Ÿy|ª|A®R˜yRoŸ\l–u¬GŸ A|Ÿp|–R˜‚|yJ¥oRŸ®ŸlAiŸ‚–|\lqRuŸJ®l-t-qy|²AlŸ „-‚qlp-AoRŸJq-Ÿli|yR“-…‡

  -qR¸¬Ÿ‚–®RJ˜ -ªlɟplqp-Ÿ–}¸y¬AiŸ‚–|oRp }ªŸ „u|aԟ7¬ÉŸy-Ÿ‚-‚lR–®R…ŸJ|Ÿª¬7|–¥GŸ-Ÿ -p¸RŸ J|˜ |˜|ª-ɟ|˜ - RA®y¬Ÿ‚–|oRp ŸJ|Ÿ¥ª-aŸ ªt-²AlAlRqlŸ\l–u¬‡ |J˜ -ª|ªRŸ R˜ ¬Ÿ¥¸¬ RA®y|²AlŸu-oԟŸ ª¬pq¥A®¬ÉŸ‚|o-ªlRylRŸ˜l֟‚–|7qRu}ªŸŸ ‚|Ÿ¥–¥Ai|ulRyl¥Ÿ˜ –|y¬‡

  =dKM_XUYaK YPO\^K ]^_NSK
  /PISPROJEKTUKRÎTKO PODSUMOWUJE COOBEJMUJE ZAMÎWIENIE 0RZYDAJE SIÅ ONSZCZEGÎLNIE GDYPRACUJESZ NAD WIELOMAPROJEKTAMIINIE PAMIÅTASZWSZYSTKICHSZCZEGΎÎW

  4RILOBITE,ABS 7ITRYNAINTERNETOWAZAWIERAJ”CAMNIEJNIšPODSTRON KTÎRABÅDZIESŽUšYÁ DOPROMOCJIPRODUKTUOPROGRAMOWANIA +LIENTCHCEZOBACZYÁKILKAPROPOZYCJI PROJEKTU ZANIMDOKONAOSTATECZNEGOWYBORU#AŽYKODMUSIBYÁPOPRAWNY

  A]^°Z NY Z\YTOU^_$ Spotkania z klientem: Analiza wymagań: Podróże:

  lA®7-Ÿa|J®lyŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸ  -ªp-ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸ ¥uZŽGODZZŽ «ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸY ZŽGODZZŽ «ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸY ZŽGODZZŽ «ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸY

  PRZEDE GODZINPOWINNOWYSTARCZYÁNAPOCZ”TKOW”FAZÅPROJEKTU4O IRMY WSZYSTKIMANALIZAPOLEGAJ”CANASPRAWDZENIU COOFERUJ”INNEF JIp ZBRANšYKLIENTA#ZASAMINAZYWANAJESTONAaANALIZ”KONKURENC

  

  2OZDZIAŒ

  0ROJEKTOWANIESTRONJAKOBIZNES

  0KdK Z\OZ\YN_UMTS$

  lA®7-Ÿa|J®lyŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸ  -ªp-ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸ ¥uZŽGODZ ZŽ «ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸY

  Spotkania zespołu: Architektura informacji: Szkielet strony: Koncepcje motywu przewodniego:

  =dUSMO S ZYZ\KaUS$

  ZŽGODZZŽ «ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸY ZŽGODZZŽ «ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸY ZŽGODZZŽ «ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸY

  &AZAPREPRODUKCJIJESTBARDZOISTO #IOSZCZÅDZIÁSPORO CZASUI UDRÅ TNA IJEwLIWYKONASZ J”DOBRZE MOšE KINADALSZYCHETAPACHPROJEKTU ZŽGODZZŽ «ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸY

  Spotkania z klientem: Szkice: Poprawki szkiców:

  0KdK Z\YN_UMTS$

  ZŽGODZZŽ «ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸY ZŽGODZZŽ «ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸY 3ZKICEIPOPRAWKISKŽADAJ”SIÅ NAETAP NAKTÎRYM WKOÌCUPROJEKTZACZNIENABIERAÁBARW 7TEDYTEš KLIENTZOBACZY NACOPOwWIÅCILIwMYCAŽYCZAS

  Kod XHTML i CSS: Programowanie po stronie serwera: Grafika i obrazki: Pisanie tekstów: Walidacja i debugowanie:

  :YdY]^K¸O UY]d^c$ Czcionki i grafika: Oprogramowanie: Inne materiały:

  =_WK

  ZŽGODZ ZŽ «ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸY

  «ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸY ZŽGODZZŽ ZŽGODZZŽ «ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸY ZŽGODZZŽ «ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸY ZŽGODZZŽ «ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸY

  4EWYDATKINIES”LICZONEWEDŽUGSTAWKIGODZINOWEJ :AZWYCZAJLICZY SIÅJEPOKOSZTACHZJAKIMw PROCENTOWYMNARZUTEM

  rr ZŽ «ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸY rr ZŽ «ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸY rr ZŽ

  «ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸY

  3TWORZENIE wWIETNEJ STRONYINTER NETOWEJ WYMAGA CZASUI PIENIÅDZY GODZIN

  ZŽ

  ¥u-Ÿa|J®lyŸ‚–|oRp ¥ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸ-tp|ªl ¬Ÿp|˜® 

  JESTEuTUTAJ

  

  0ROJEKTSTRONYINTERNETOWEJNIEJESTTANI

  3ZEFOSTWO4RILOBITE ,ABSUWA‘A ‘E4WOJAOFERTA JESTNIECOZAWY‘ONA.IEMO‘EMY UTRACI·KOLEJNEGOPROJEKTUb-ASZ JAKIvPOMYSˆ

  Pewność siebie jest dobrze widziana. |¸R˜®Ÿ®Ÿa}–¬Ÿ®-t|¸¬ÉGŸ¸RŸ˜‚| p-˜®Ÿ˜l֟®Ÿ‚| RyAo-qy¬ulŸ pqlRy -ulGŸp }–®¬Ÿ‚|Ÿ®|7-A®Ryl¥Ÿ|\R– ¬Ÿy- ¬Aiul-˜ Ÿ®-A®yԟ  ªlR–J®lÉGŸl¸ŸARy-ŸoR˜ Ÿ®7¬ Ÿª¬˜|p-‡ŸR²qlŸu-˜®ŸJ|²ªl-JA®RylRGŸ oR˜ R²Ÿ‚RªlRyŸ˜ª|lAiŸ¥ulRoÖ y|²AlŸlŸJ|7–®RŸ|˜®-A|ª-tR²ŸŸ p|˜® ¬Ÿ‚–|oRp ¥GŸA®Ö²ÉŸ"ª|oRa|Ÿ®-J-yl-Ÿ7ÖJ®lRŸ‚|qRa-t-ŸŸ y-Ÿª¬ t¥u-A®Ryl¥Ÿ‚| RyAo-qyRu¥ŸpqlRy |ªlGŸJq-A®Ra|ŸARy-ŸŸ u-Ÿ -pԟª¬˜|p|²ÉŸ-ŸylRŸlyyԇ RyR–-qylRŸylRŸ‚|ªlylRyR²Ÿ˜l֟ t¥u-A®¬ÉGŸJq-A®Ra|Ÿ7lR–®R˜®Ÿ  ¬qRGŸlqRŸ7lR–®R˜®‡ŸŸlqRŸylRŸl˜ ylRoRŸp¥Ÿ Ru¥Ÿy-‚–-ªJ֟‚|ª-¸y¬Ÿ ‚|ª}JGŸylRŸ‚|ªlylRyR²Ÿ˜l֟J-ɟ®u¥˜lɟpqlRy |ªlŸJ|Ÿ|7yl¸Ryl-Ÿ ARy¬‡Ÿ'Ÿ RyŸ˜‚|˜}7ŸylRŸ ¬qp|Ÿ|7yl¸-˜®Ÿ˜ª|oԟª-– |²ÉŸo-p|Ÿ ‚–|oRp -y -GŸ-qRŸ -p¸RŸu|¸R˜®Ÿ˜l֟®y-qR´ÉŸªŸ˜¬ ¥-AolGŸªŸp }–RoŸ 7ÖJ®lR˜®Ÿu¥˜l-tŸ‚|²ªlÖAlɟ‚–|oRp |ªlŸªlÖARoŸ‚–-A¬GŸyl¸Ÿ®-Ÿ lqRŸ®|˜ -ylRŸlŸ®-‚t-A|yRŸWŸA|ŸoR˜ ŸylR®t¬uŸ˜‚|˜|7RuŸy-Ÿ ®–¥oy|ª-ylRŸ˜ª|lAiŸly R–R˜}ªGŸ-ŸylRŸlAiŸ‚–|ª-J®RylR‡

  

  2OZDZIAŒ

  0ROJEKTOWANIESTRONJAKOBIZNES

  A ]ZOMTKVXcW VSÄMSO YPO\^YacW Z\dON]^Ka

  UVSOX^YaS ]dMdOQœ¸YaO acVSMdOXSK l˜ Ÿ|\R– |ª¬Ÿ‚|®ª|qlŸª¬˜®A®Ra}qylɟª˜®¬˜ plRŸp|˜® ¬‡Ÿ|p-¸RŸ -p¸RGŸ ªŸo-plŸ˜‚|˜}7Ÿª¬qlA®¬tR²ŸA-tp|ªl ÔŸª¬˜|p|²ÉŸ|\R– ¬‡Ÿ®-˜-ulŸª˜p-®-ylRŸ ‚|˜®A®Ra}qy¬AiŸp|˜® }ªŸª¬˜ -–A®¬GŸ7¬ŸpqlRy Ÿ®–|®¥ul-tGŸ®-ŸA|Ÿ‚t-AlŸlŸlqRŸ u|¸R˜®ŸªylR²ÉŸJ|Ÿ‚–|oRp ¥‡

  §aSMdOXSO

  -USIMYWIEDZIEÁ DOKOGO SKIEROWANA JESTOFERTAIKIEDY J”UTWORZYLIwMY

  Za pomocą poniższego szablonu przedstaw propozycję projektu dla Trilobite Labs w formie listu ofertowego, by pokazać, czym będziemy się zajmować i na co przeznaczone zostaną pieniądze.

  .VK$ .K^K$ ?]¸_QS$

  2OZDZIELENIEUSŽUG IKOSZTÎWPOZWOLI KLIENTOWIZROZUMIEÁ COROBIMY

  /RIENTACYJNERAMY CZASOWE BYKLIENT WIEDZIAŽ JAKDŽUGO POTRWAPRACANAD PROJEKTEM

  5Y]d^$

  :VKX$

  AK\_XUS 4O WARUNKI PŽATNOwCI IKONTRAKTU

  JESTEuTUTAJ 

  ,ISTOFERTOWY

  Przyjrzyjmy się gotowemu listowi ofertowemu dla Trilobite Labs:

  §aSMdOXSO
  .VK$

  4RILOBITE,ABS -ICHIGAN!VE

  .K^K$

  LIPCA

  ?]¸_QS$

  7ITRYNAINTERNETOWASKŽADAJ”CASIÅZrPODSTRON

  0AMIÅTAJ OPOPRAWNYM PODANIUADRESU KLIENTA -ATO SPOREZNACZENIE

  WYKORZYSTUJ”CAPOPRAWNYKOD.AOFERTÅSKŽADASIÅPROJEKT ARCHITEKTURYINFORMACJI GRAFIKIORAZSZABLONÎWSTRON8(4-,

  5Y]d^$

  0LANOWANIEIPREPRODUKCJAZŽ

  0RZEDSTAWUSŽUGI IKOSZTY BYKLIENT WIEDZIAŽDOKŽADNIE COOTRZYMA

  3ZKICEPROJEKTUZŽ 0RODUKCJAZŽ )NNEWYDATKIZŽ 35-!ZŽ

  :VKX$

  TYDZIEÌPRZEDSTAWIENIEARCHITEKTURYINFORMACJIISZKIELETUSTRONY TYDZIEÌSZKICEIPOPRAWKI

  0LANPOZWOLI SKONCENTROWAÁSIÅ NAZADANIUI WSKAšE KLIENTOWI KIEDYMOšE OCZEKIWAÁGOTOWEGO PRODUKTU

  TYDZIEÌOSTATECZNAWERSJAPROJEKTU

  AK\_XUS

  PŽATNEZGÎRY PRZYROZPOCZÅCIUPROJEKTUPOZOSTAŽAWARTOwÁ KONTRAKTUPŽATNAPODOSTARCZENIUPROJEKTU/FERTAJESTWAšNAPRZEZ DNI

  

  2OZDZIAŒ

  5STALWARUNKI WYPŽACENIA WYNAGRODZENIA IUPEWNIJ SIÅ šE KLIENT PODPISZE KONTRAKT BYNABRAŽ ON MOCY

  0ROJEKTOWANIESTRONJAKOBIZNES

  :YNMK]^ >\SVYLS^O 6KL] s UYVOTXO acdaKXSO 'Ÿ –-pAlRŸ|A®Rplª-yl-Ÿy-ŸJRA¬®o֟"–lq|7l RŸ-7˜ŸªŸ˜‚–-ªlRŸy-˜®RoŸ|\R– ¬GŸ | –®¬u¥oR˜®Ÿ RqR\|yŸ|JŸ‚–R®R˜-Ÿ\l–u¬‡Ÿlqp-ŸJylŸ Ru¥GŸªŸ –-pAlRŸ®R7–-yl-GŸp |²ŸŸ ®Ÿ"–lq|7l RŸ-7˜Ÿª‚-JtŸy-Ÿp|qRoy¬Ÿ‚|u¬˜tGŸp }–¬Ÿ‚–-aylRŸ®–R-ql®|ª-ɟy-Ÿ˜ –|ylRŸŸ WŸ‚|JA-˜ ‡Ÿ"–lq|7l RŸ-7˜ŸAiARŸ¥–¥Ai|ulɟ|\lAo-qyRŸ‚|JA-˜ ¬Ÿ\l–u|ªRGŸp }–RŸ7ÖJԟ  –-p |ª-t¬Ÿ|Ÿ®-ªlt|²Al-AiŸ‚–|a–-u|ª-yl-ŸJq-Ÿ¥–®ÔJ®R͟li|yRŸ|–-®Ÿl|JŸ"|¥Ai‡Ÿ "R–-®Ÿu¥˜l˜®Ÿo-p|²Ÿª‚-˜|ª-ɟ‚|JA-˜ ¬ŸªŸ˜ª|oԟ|\R– Ö‡ |o-ªltŸ˜l֟oRJy-pŸ‚RªlRyŸ‚–|7qRuŸWŸ"–lq|7l RŸ-7˜Ÿu-– ªlŸ˜l֟|Ÿ®-7R®‚lRA®RylRŸ ‚|JA-˜ }ª‡ŸiARGŸ7¬Ÿ¥¸¬ p|ªylA¬Ÿu|aqlŸ‚|7lR–-ɟ‚|JA-˜ ¬Ÿ®-ŸJ-–u|Ÿ„lŸJ®lRqlɟ ˜l֟ylulGŸ®ŸpluŸu-oԟ|Ai| Ö…‡ŸlRŸAiARŸoRJy-pGŸ7¬ŸlyyRŸªl –¬y¬Ÿly R–yR |ªRŸ ª¬p|–®¬˜ ¬ª-t¬Ÿ‚|JA-˜ ¬ŸlŸoRŸ˜‚–®RJ-ª-t¬‡Ÿ"|Ÿ"¬Ÿu¥˜l˜®Ÿ–|®ªlÔ®-ɟ RyŸ‚–|7qRuŸWŸ |7|pŸlyy¬AiŸ‚–|7qRu}ªŸ®ªlÔ®-y¬AiŸ®Ÿ®-‚–|oRp |ª-ylRuŸlAiŸ˜ –|y¬Ÿly R–yR |ªRo‡

  AcUY\dc]^KT VSMOXMT° -\OK^S`O -YWWYX] –-ª|Ÿ-¥ |–˜plRŸoR˜ Ÿ˜p|u‚qlp|ª-yRŸ„‚-ulÖ -˜®Ÿy-˜®RŸ‚–|7qRu¬Ÿ®Ÿ–R˜ -¥–-Aoԟ  ||Ÿ-–‘GŸp }–-Ÿ¥p–-Jt-Ÿy-˜®Ÿ‚–|oRp …‡Ÿ|Ÿ®- RuŸu|¸RŸ®–|7lɟ‚–®RAlÖ y¬Ÿ-– ¬˜ -GŸ ‚–|J¥ARy GŸ‚l˜-–®GŸ‚–|a–-ul˜ -ŸA®¬Ÿu¥®¬pGŸp }–¬ŸAiARŸ‚–®Rp-®-ÉGŸo-pŸoRa|Ÿ‚–-ARŸu|aԟ 7¬ÉŸª¬p|–®¬˜ ¬ª-yRŸ‚–®R®Ÿlyy¬AiGŸ-qRŸylRŸAiARŸ®alyÔɟªŸuR-yJ–-AiŸ –-J¬A¬oyRa|Ÿ ‚–-ª-Ÿ-¥ |–˜plRa|Ÿ|¸RŸ˜p|–®¬˜ -ɟ®ŸqlARyAolŸ–R- l©RŸ|uu|y˜‡

  4RILOBITE,ABSCHCE UDOSTÅPNIAÁFIRMOWE PODCASTYZAPOMOC” !PPLEI4UNES3TORE

  –R- l©RŸ|uu|y˜Ÿ„i  ‚FžžA–R- l©RA|uu|y˜‡|–až…Ÿ |Ÿ|–a-yl®-Ao-Ÿ‚|®-–®ÔJ|ª-GŸp }–RoŸ ARqRuŸoR˜ Ÿ–|®˜®R–®RylRŸJ|˜ Ö‚¥ŸJ|Ÿ–}¸yRa|Ÿ–|J®-o¥Ÿ ª}–A®|²AlGŸp }–ÔŸlyyRŸ|˜|7¬Ÿ u|aԟqRa-qylRŸ‚–®R ª-–®-ɟlŸª˜‚}tJ®lRqlɇŸ–a-yl®-Ao-Ÿ -Ÿ˜ ª|–®¬t-Ÿ˜R–l֟‚–|˜ ¬AiŸ /RGANIZACJA #REATIVE A qlARyAolGŸp }–RŸAi–|ylԟ‚|J˜ -ª|ªRŸ‚–-ª-Ÿ ª}–A¬ŸJ®lRt-‡ŸlARyAoRŸ–R- l©RŸ|uu|y˜Ÿ #OMMONS ZOSTAŽAZAŽOšON ACZY BAD EZ PRZ KU RO  W y-7–-t¬Ÿ|a–|uyRa|Ÿ®y-A®Ryl-ŸªRŸª˜‚}tA®R˜y¬uŸ²ªlRAlRŸ‚–|J¥pAolŸuRJl}ª‡ ORAZUNIWERSYTETÎW Z-)4 (ARVARD I3TANFORD

  AC=36 =D+
  JESTEuTUTAJ 

  ,ICENCJE#REATIVE#OMMONS

  6SMOXMTO -\OK^S`O -YWWYX]

  4ASTRONANIEPOWSTAŽABY BEZLICENCJI#REATIVE#OMMONS HTTPCREATIVECOMMONSPL POLSKIE LICENCJE CC 

  ?dXKXSO K_^Y\]^aK KXQ +^^\SL_^SYX s iLcp lARyAo-Ÿ -Ÿ‚|®ª-q-Ÿp|‚l|ª-ÉGŸ–|®‚|ª˜®RAiyl-ÉGŸ|J ª-–®-ɟlŸª¬p|y¬ª-ɟ¥ ª}–GŸ-Ÿ -p¸RŸ  ª|–®¬ÉŸJ®lRt-Ÿ®-qR¸yRGŸy-ªR Ÿp|uR–A¬oylRGŸ|ŸlqRŸ®|˜ -yԟ|yRŸ|®y-A®|yRŸªŸ˜‚|˜}7Ÿ|p–R²q|y¬Ÿ ‚–®R®Ÿ ª}–A֟q¥7ŸqlARyAo|J-ªAևŸ"|Ÿy-o7-–J®lRoŸql7R–-qy-Ÿ®Ÿ|\R–|ª-y¬AiŸqlARyAolŸªŸ®-p–R˜lRŸ  Ra|GŸA|ŸlyyRŸ|˜|7¬Ÿu|aԟ®–|7lɟ®Ÿ¥ ª|–-ulŸy-ŸqlARyAolŸ–R- l©RŸ|uu|y˜‡

  ?dXKXSO K_^Y\]^aK s 8K ^cMR ]KWcMR aK\_XUKMR KXQ +^^\SL_^SYX =RK\O +VSUO s iLc]Kp lARyAo-Ÿ -Ÿ‚|®ª-q-Ÿp|‚l|ª-ÉGŸ–|®‚|ª˜®RAiyl-ÉGŸ|J ª-–®-ɟlŸª¬p|y¬ª-ɟ¥ ª}–GŸ-Ÿ -p¸RŸ  ª|–®¬ÉŸJ®lRt-Ÿ®-qR¸yRGŸy-ªR Ÿp|uR–A¬oylRGŸ|ŸlqRŸ®|˜ -yԟ|yRŸ|®y-A®|yRŸªŸ˜‚|˜}7Ÿ|p–R²q|y¬Ÿ ‚–®R®Ÿ ª}–A֟q¥7ŸqlARyAo|J-ªAÖGŸ-Ÿ¥ ª|–¬Ÿ®-qR¸yRŸ®|˜ -yԟ¥J|˜ Ö‚yl|yRŸy-Ÿ ¬AiŸ˜-u¬AiŸ ª-–¥yp-Ai‡ŸlARyAo-Ÿ -ŸA®Ö˜ |Ÿ‚|–}ªy¬ª-y-ŸoR˜ Ÿ®ŸqlARyAo-ulŸ|‚–|a–-u|ª-yl-Ÿ|‚RyŸ˜|¥–AR‡Ÿ '˜®¬˜ plRŸy|ªRŸ¥ ª|–¬Ÿ‚|ª˜ -tRŸy-Ÿ7-®lRŸ"ª|oRa|Ÿ7ÖJԟJ|˜ Ö‚yRŸy-Ÿ RoŸ˜-uRoŸqlARyAolGŸ A|Ÿ|®y-A®-GŸ¸RŸ -p¸RŸ¥ ª|–¬Ÿ®-qR¸yRŸ7ÖJԟu|at¬Ÿ®|˜ -ɟª¬p|–®¬˜ -yRŸp|uR–A¬oylR‡

  ?dXKXSO K_^Y\]^aK s ,Od _^aY\œa dKVOÒXcMR KXQ +^^\SL_^SYX 8Y .O\S`K^S`O] s iLcXNp lARyAo-Ÿ -Ÿ‚|®ª-q-Ÿp|‚l|ª-ÉGŸ–|®‚|ª˜®RAiyl-ÉGŸ|J ª-–®-ɟlŸª¬p|y¬ª-ɟ¥ ª}–GŸp|uR–A¬oylRŸ lŸylRp|uR–A¬oylRGŸ|ŸlqRŸ–|®‚|ª˜®RAiyl-y¬ŸoR˜ Ÿ|yŸo-p|ŸylR®ulRyl|y-ŸlŸylR‚–®Rp˜® -tA|y-Ÿ A-t|²ÉŸlŸ®Ÿ|®y-A®RylRuŸªŸ˜‚|˜}7Ÿ|p–R²q|y¬Ÿ‚–®R®Ÿ ª}–A֟q¥7ŸqlARyAo|J-ªAև

  ?dXKXSO K_^Y\]^aK s ?ÒcMSO XSOUYWO\McTXO KXQ +^^\SL_^SYX 8YXMYWWO\MSKV s iLcXMp lARyAo-Ÿ -Ÿ‚|®ª-q-Ÿp|‚l|ª-ÉGŸ–|®‚|ª˜®RAiyl-ÉGŸ|J ª-–®-ɟlŸª¬p|y¬ª-ɟ¥ ª}–GŸ-Ÿ -p¸RŸ  ª|–®¬ÉŸJ®lRt-Ÿ®-qR¸yRGŸoRJy-pŸoRJ¬ylRŸylRp|uR–A¬oylR‡Ÿi|ɟ¥ ª}–Ÿ®-qR¸y¬Ÿu¥˜lŸ®|˜ -ɟ |®y-A®|y¬ŸªŸ˜‚|˜}7Ÿ|p–R²q|y¬Ÿ‚–®R®Ÿ ª}–A֟q¥7ŸqlARyAo|J-ªA֟lŸu¥˜lŸ7¬ÉŸylRp|uR–A¬oy¬GŸ u|¸RŸylRŸ7¬ÉŸqlARyAo|y|ª-y¬Ÿy-Ÿ ¬AiŸ˜-u¬AiŸª-–¥yp-Ai‡

  ?dXKXSO K_^Y\]^aK s ?ÒcMSO XSOUYWO\McTXO s 8K ^cMR ]KWcMR aK\_XUKMR

  KXQ +^^\SL_^SYX 8YXMYWWO\MSKV =RK\O +VSUO s iLcXM]Kp lARyAo-Ÿ‚|®ª-q-Ÿp|‚l|ª-ÉGŸ–|®‚|ª˜®RAiyl-ÉGŸ|J ª-–®-ɟlŸª¬p|y¬ª-ɟ¥ ª}–GŸ-Ÿ -p¸RŸ ª|–®¬ÉŸ J®lRt-Ÿ®-qR¸yRGŸoRJy-pŸoRJ¬ylRŸylRp|uR–A¬oylRGŸ|ŸlqRŸ®|˜ -yԟ|yRŸ|®y-A®|yRŸªŸ˜‚|˜}7Ÿ |p–R²q|y¬Ÿ‚–®R®Ÿ ª}–A֟q¥7ŸqlARyAo|J-ªAÖGŸ-Ÿ¥ ª|–¬Ÿ®-qR¸yRŸ®|˜ -yԟ¥J|˜ Ö‚yl|yRŸy-Ÿ ¬AiŸ ˜-u¬AiŸª-–¥yp-Ai‡ŸyyRŸ|˜|7¬Ÿu|aԟ‚|7lR–-ɟlŸ–|®‚|ª˜®RAiyl-ɟ"ª|oԟ‚–-A֟ -pŸ˜-u|Ÿo-pŸ ªŸqlARyAolŸ7¬kyAkyJ‘GŸoRJy-pŸu|aԟ–}ªylR¸Ÿy-Ÿ7-®lRŸ"ª|oRa|ŸJ®lRt-Ÿ ª|–®¬ÉŸ t¥u-A®Ryl-GŸ –Rulp˜¬ŸA®¬Ÿy|ªRŸ|‚|ªl-J-yl-‡Ÿ'˜®¬˜ plRŸy|ªRŸ¥ ª|–¬Ÿ‚|ª˜ -tRŸy-Ÿ7-®lRŸ"ª|oRa|Ÿ7ÖJԟ J|˜ Ö‚yRŸy-Ÿ RoŸ˜-uRoŸqlARyAolGŸA|Ÿ|®y-A®-GŸ¸RŸ -p¸RŸ¥ ª|–¬Ÿ®-qR¸yRŸ7ÖJԟ®RŸ˜ªRoŸy- ¥–¬Ÿ ylRp|uR–A¬oyR‡

  ?dXKXSO K_^Y\]^aK s ?ÒcMSO XSOUYWO\McTXO s ,Od _^aY\œa dKVOÒXcMR

  KXQ +^^\SL_^SYX 8YXMYWWO\MSKV 8Y .O\S`K^S`O] s iLcXMXNp "|Ÿy-o7-–J®lRoŸ–R˜ –¬pA¬oy-Ÿ®Ÿ˜®R²Al¥ŸqlARyAolŸ–R- l©RŸ|uu|y˜GŸ‚|®ª-q-oÔA-Ÿy-Ÿp|‚l|ª-ylRGŸ –|®‚|ª˜®RAiyl-ylRGŸ|J ª-–®-ylRŸlŸª¬p|y¬ª-ylRŸ¥ ª|–}ª‡ŸlARyAo-Ÿ -ŸA®Ö˜ |Ÿy-®¬ª-y-ŸoR˜ Ÿ qlARyAoԟJ-–u|ªRoŸ–Rpq-u¬‘GŸ‚|ylRª-¸Ÿ‚|®ª-q-Ÿlyy¬uŸ‚|7lR–-ɟ"ª|oRŸJ®lRt-ŸlŸJ®lRqlɟ˜l֟ ylulŸ®Ÿlyy¬ulŸ‚|JŸª-–¥yplRuŸ|®y-A®Ryl-Ÿ¥ ª|–}ªŸªŸ˜‚|˜}7Ÿ|p–R²q|y¬Ÿ‚–®R®Ÿ ª}–A֟ q¥7ŸqlARyAo|J-ªAÖGŸoRJy-pŸylRŸ‚|®ª-q-ŸlAiŸªŸo-plp|qªlRpŸ˜‚|˜}7Ÿ®ulRyl-ɟA®¬Ÿª¬p|–®¬˜ ¬ª-ɟ ªŸ˜‚|˜}7Ÿp|uR–A¬oy¬‡

  

  2OZDZIAŒ

  0ROJEKTOWANIESTRONJAKOBIZNES

  §aSMdOXSO

  :AKREwL LICENCJÅ SPEŽNIAJ”C” POTRZEBY PODCASTÎW 4RILOBITE ,ABS

  W oparciu o przedstawione niżej wymagania wybierz licencję Creative Commons najlepiej pasującą do potrzeb podcastów Trilobite Labs.

  

  Trilobite Labs chce, by każdy mógł pobierać, kopiować, rozpowszechniać i odtwarzać podcasty firmy.

  

  Trilobite Labs chce, aby podcasty były zawsze oznaczane w sposób wskazany przez firmę, gdy są one kopiowane, rozpowszechniane czy odtwarzane w dowolnym formacie.

  

  Trilobite Labs chce mieć pewność, że podcast nie będzie zmieniany, edytowany ani łączony z innymi utworami w jakikolwiek sposób, a kiedy będzie rozpowszechniany czy odtwarzany, to jedynie jako całość. Bez wycinania!

  

  Trilobite Labs chce, aby podcast mógł być rozpowszechniany lub odtwarzany wyłącznie w sposób niekomercyjny (czyli żadna firma nie może zarabiać na jego sprzedaży).

  JESTEuTUTAJ

  

  5˜YCIEWŒAuCIWEJLICENCJI

  Którą licencję wybrałeś? Czy spełniła ona wszystkie cztery wymienione niżej kryteria?

  §aSMdOXSO
  

  Trilobite Labs chce, by każdy mógł pobierać, kopiować, rozpowszechniać i odtwarzać podcasty firmy.

  

  Trilobite Labs chce, aby podcasty były zawsze oznaczane w sposób wskazany przez firmę, gdy są one kopiowane, rozpowszechniane czy odtwarzane w dowolnym formacie.

  ,ICENCJE#REATIVE #OMMONSS”IDEALNE WSZCZEGÎLNOwCIPRZY ROZPOWSZECHNIANIU UTWORÎWW)NTERNECIE WEDŽUG DOBRZE PRZEMYwLANEGO PLANU

  

  Trilobite Labs chce mieć pewność, że podcast nie będzie zmieniany, edytowany ani łączony z innymi utworami w jakikolwiek sposób, a kiedy będzie rozpowszechniany czy odtwarzany, to jedynie jako całość. Bez wycinania! Trilobite Labs chce, aby podcast mógł być rozpowszechniany lub odtwarzany wyłącznie w sposób niekomercyjny (czyli żadna firma nie może zarabiać na jego sprzedaży). ,ICENCJAaBY NCp BYŽABYPRAWIEIDEALNA ALE POZWALA ONA NAMODYFIKOWANIE ORYGINALNEGO UTWORU NACO4RILOBITE,ABS NIE CHCEPOZWOLIÁ

  $OPODCASTÎWDOSKONALEPRZYDA SIÅ LICENCJA 5ZNANIEAUTORSTWAs5šYCIE NIEKOMERCYJNEs"EZUTWORÎWZALEšNYCH aBY NC NDp 

  

  2OZDZIAŒ

  0ROJEKTOWANIESTRONJAKOBIZNES

  7ˆAvNIEDOSTAˆAMWIADOMOv· ‘ENASZAOFERTASTRONYDLA4RILOBITE,ABS ZOSTAˆAZAAKCEPTOWANA0ODOBAˆOIMSI»TO COIM ZAPREZENTOWALIvMY AWIDZCROZBICIEKOSZTÄW ZROZUMIELI ‘EOFERUJEMYCOvNAPRAWD»WARTOvCIOWEGO 0OZATYMDOCENILITAK‘E4WOJPRAC»NADROZGRYZIENIEM TYCHLICENCJIrDOBRAROBOTA

  ABS

  4RILOBITE,

  .VK$

  IGAN!VE

   -ICH

  .K^K$ ?]¸_QS$

  5Y]d^$

  :VKX$

  

  LIPCA

  PODSTRON IÅZr S CA J” A D ASKŽA IÅPROJEKT NTERNETOW SKŽADAS Å RT FE 7ITRYNAI O A . , WNYKOD ON8(4J”CAPOPRA BLONÎWSTR ZA S Z WYKORZYSTU RA O CJI GRAFIKI RYINFORMA ARCHITEKTU ZŽ    DUKCJA ZŽ IEIPREPRO 0LANOWAN    ZŽ  JEKTU  3ZKICEPRO    ZŽ  JA KC U D RO 0    ZŽ  ATKI  )NNEWYD   TRONY ZKIELETUS 35-! RMACJI I S FO N I RY U HITEKT WIENIEARC PRZEDSTA Ì E ZI D Y T POPRAWKI SZKICEI Ì E ZI D TY KTU  RSJAPROJE TECZNAWE TA S O Ì E TYDZI ARTOwÁ ZOSTAŽAW JEKTU PO RO P U CI Å OCZ A PRZYROZP JEST WAšN EZGÎRY U /FERTA KT JE RO PŽATN P ZENIU ODOSTARC PŽATNAP KONTRAKTU

  AK\_XUS

  0REZES4RILOBITE ,ABSPODPISAŽ Y KONTRAKT IMOšEM ZACZYNAÁ

  NI

  PRZEZ D

  JESTEuTUTAJ 

  4WÌJNIEZBÃDNIK

  ROZDZIAŁ 11.

  8SOdL°NXSU Z\YTOU^KX^K aS^\cX SX^O\XO^YacMR Nadszedł czas, aby pokazać swoje umiejętności światu. Przestań czytać. No dobrze, przeczytaj jeszcze punkty niżej, a potem przestań czytać. A może jednak przestań dopiero po dodatku… Tak czy owak, jesteś już projektantem stron internetowych! Odłóż książkę i zabierz się do projektowania. Twórz piękne, dostępne, użyteczne strony internetowe. W Internecie jest mnóstwo miejsca właśnie na nie.

  -/68/ =:9=>
  

  

  Każda oryginalna twórczość (projekt, kod i tak dalej) chroniona jest prawem autorskim, bez względu na to, czy dołączysz do niej odpowiednie oświadczenie.

  

  :\dc ]U¸KNKXS_ YPO\^c WYMXY Z\dc¸œÒ ]S° NY Z\KMc

  :KWS°^KT Y dKZ\YZYXYaKXS_ YNZYaSONXSMR ]^KaOU

  S XSO ZYdLKaSKT ]S° NYMRYNœa Z\dOd dKXSÒOXSO

  ]dKM_XUœa Z\KMc XKN Z\YTOU^OW

  

  Uprzejma wiadomość e-mail prosząca o usunięcie materiałów łamiących Twoje prawa autorskie to efektywna strategia ochrony swojej twórczości.

  

  =^KaUS QYNdSXYaO Z\YTOU^KX^œa ]^\YX

  SX^O\XO^YacMR WYQ¦ Lc¨ LK\NdY d\œÒXSMYaKXO

  a dKVOÒXYÄMS YN aSOVUYÄMS \cXU_ Z\YTOU^_ S PS\Wc

  

  Stworzenie i zaprezentowanie profesjonalnego wizerunku odgrywa ogromną rolę na drodze do Twojego sukcesu jako projektant witryn internetowych.

  

  AcUY\dc]^KT VS]^ YPO\^Yac NY Z\dON]^KaSOXSK

  aK\_XUœa Z\YTOU^_ UVSOX^YaS ^KU Lc WSK¸ YX

  ]dKX]° dYLKMdc¨ dK MY Z¸KMS S MY Y^\dcW_TO

  

  

  Ważne jest, byś zrozumiał różne role w procesie tworzenia strony internetowej, a także znalazł swoje miejsce w tej strukturze.

  ?ZOaXSOXSO ]S° ÒO dK\œaXY >c TKU S UVSOX^ dXKMSO

  adKTOWXO YMdOUSaKXSK XK N¸_Ò]d¦ WO^° Y]dMd°NdS

  -S ]ZY\Y Z\YLVOWœa

  

  

  Działalność gospodarcza, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i korporacja to struktury biznesowe, które nałożą na Ciebie różnego stopnia odpowiedzialność finansową i będą nadawały ramy prawne Twoim interesom.

  6SMOXMTK -\OK^S`O -YWWYX] ^Y ]ZY]œL

  SXPY\WYaKXSK Y ^cW TKU >aYTK ^aœ\MdYĨ

  WYÒO Lc¨ acUY\dc]^caKXK Z\dOd SXXO Y]YLc

  2OZDZIAŒ

  Dodatek A Resztki

  .dSO]S°¨ XKTaKÒXSOT]dcMR \dOMdc

  U^œ\cMR XSO YWœaSVSÄWc

  7NINIEJSZEJKSI’˜CEOMÌWILIuMYNAPRAWDÃSPORO :\YLVOW ZYVOQK XK ^cW ÒO S]^XSOTO

  USVUK aKÒXcMR dKQKNXSOº S MSOUKaY]^OU U^œ\O XSO ZK]YaK¸c TKUYÄ NY ÒKNXOQY d ZYZ\dONXSMR

  \YdNdSK¸œa ?aKÒKWc TO dK LK\NdY S]^Y^XO S ]¦NdSWc ÒO QNcLcÄWc Z\dcXKTWXSOT Y XSMR XSO a]ZYWXSOVS

  acÄaSKNMdcVSLcÄWc -S XSONÐaSONdS¦ Z\dc]¸_Q° .VK^OQY a¸KÄXSO ZYTKaS¸ ]S° ^OX \YdNdSK¸ 8Y NYL\dO

  WYÒO ^KU XKZ\KaN° XSO \YdNdSK¸ K LK\NdSOT NYNK^OU 95 95 Z\dcdXKTOWc s ^Y TO]^ NYNK^OU

  +VO ^Y ÄaSO^Xc NYNK^OU YZS]_T¦Mc NdSO]S°¨ XKTaKÒXSOT]dcMR \dOMdc Y U^œ\cMR ZY Z\Y]^_ XSO

  WYÒO]d XSO aSONdSO¨

  TOJESTDODATEK

  

  *ÃZYKIKULTURA

  8\ $ :\YTOU^c WS°NdcXK\YNYaO S aSOVYU_V^_\YaO y R–yR Ÿy-‚–-ªJ֟oR˜ ŸulRo˜ARuŸaq|7-qy¬uŸWŸA|Ÿ|®y-A®-GŸ¸RŸ–}ªylR¸Ÿ"ª|oRŸ˜ –|y¬Ÿ ly R–yR |ªRŸu¥˜®ÔŸ -plRŸ7¬É‡Ÿ+-aqÔJ-oԟ -uŸulR˜®p-ÍA¬ŸA-tRa|Ÿaq|7¥‡Ÿ–|7qRuŸ ‚|qRa-Ÿy-Ÿ ¬uGŸ¸RŸulRª-oԟ|ylŸ|JulRyyRŸ‚|Ai|J®RylRŸp¥q ¥–|ªRŸq¥7ŸR ylA®yRŸ7ÔJ´Ÿ u}ªlԟlyy¬ulŸoÖ®¬p-ulŸWŸ-Ÿª˜®¬˜ p|Ÿ |Ÿu|¸RŸª‚t¬yÔɟy-Ÿly R–‚–R -Ao֟‚–|oRp ¥Ÿ ˜ –|y¬Ÿly R–yR |ªRo‡Ÿ˜ ylRoRŸplqp-Ÿª-¸y¬AiŸ˜‚–-ªGŸ|Ÿp }–¬AiŸy-qR¸¬Ÿ‚-ulÖ -ÉGŸplRJ¬Ÿ ‚–|oRp ¥oRŸ˜l֟˜ –|y֟‚–®R®y-A®|yԟJq-Ÿ|J7l|–A}ªŸ®ŸA-tRa|Ÿ²ªl- -Ÿ„-Ÿ‚–®¬y-ouylRoŸ Jq-Ÿ|J7l|–A}ªŸ®Ÿp–Öa¥Ÿp¥q ¥–|ªRa|ŸlyyRa|Ÿ|JŸ"ª|oRa|…‡

  3UYXc WKT¦ \œÒXO dXKMdOXSK a \œÒXcMR U_V^_\KMR p|y¬Ÿ˜ÔŸ²ªlR yRŸlŸu|aԟ‚–®Rp-®-ɟªlRqRŸly\|–u-AolŸ‚–®¬Ÿ˜ª|luŸylRªlRqpluŸ –|®ul-–®R‡Ÿ"|ŸoRJy-pGŸA|ŸJq-ŸlR7lRŸ|®y-A®-Ÿlp|y-GŸu|¸RŸ7¬ÉŸ®¥‚RtylRŸ|JulRyyRŸ |JŸ Ra|GŸA|Ÿ|®y-A®-Ÿ|y-ŸJq-Ÿp|a|²ŸªŸlyy¬uŸp–-o¥ŸA®¬Ÿp–Öa¥Ÿp¥q ¥–|ª¬uF ST JKOSZYK ZZAKUPAMIJE 7 KULTURZE ZACHODNIE TYM SAMYMwWIETNIE AI SYNONIMEM KUPOWANI wÁ YMBOLIZUJ”C”MOšLIWO NADAJESIÅNAIKONÅS U UKT ROD NABYCIAP 7INNYCHCZÅwCIACHwWIATAKUPUJ”CYMOG” PRZYCHODZIÁDOSKLEPUZ WŽASNYMITORBAMI:TEGO POWODU TORBAZ ZAKUPAMI ANIE KOSZYK MOšEBYÁ LEPSZ”METAFOR” NABYWANIAPRODUKTÎW

  <œÒXO T°dcUS WKT¦ \œÒX¦ N¸_QYĨ ^OU]^_ "t¥u-A®ÔAŸ®-ª-– |²ÉŸ˜ –|y¬Ÿly R–yR |ªRoŸy-Ÿ–}¸yRŸoÖ®¬plŸWŸªŸ‚–|AR˜lRŸ®ª-y¬uŸ q|p-ql®-AoԟWŸ®|7-A®¬˜®GŸ¸RŸ‚–®Rt|¸|y¬Ÿ Rp˜ Ÿu|¸RŸ®-oÔɟ–}¸yԟlq|²ÉŸulRo˜A-Ÿyl¸Ÿ RyŸ ‚|A®Ô p|ª¬‡Ÿ ‚}o–®Ÿ ¥ -oF 0OLSKI

  qlpyloŸ ¥GŸ7¬Ÿ‚–®RA®¬ -ɟ-p ¥-qy|²Al‘‡

  !NGIELSKI

  qlApŸiR–RŸ\|–ŸA¥––Ry Ÿ˜l RŸyRª˜‘‡ qlApRyŸ lRŸilR–Ÿ\§–ŸaRaRyª1– laRŸ¥\˜ Rqq¥ya˜|– y-Ai–lAi Ry‘‡ „Щелкните здесь для в настоящее время весточки места”.

  .IEMIECKI W MACEDOÌSKIEGO #YRYLICAZAPIS JÅZYKÎ UKRAIÌSKIEGO GO KIE RBS SE GO ROSYJSKIE IINNYCH

  R²qlŸ®-‚–|oRp ¥oR˜®Ÿ˜ª|oԟ˜ –|y֟ªŸoÖ®¬p¥Ÿ-yalRq˜pluGŸ-Ÿ‚}´ylRoŸ7ÖJ®lR˜®ŸAiAl-tŸoԟ ‚–®R t¥u-A®¬ÉŸy-Ÿ‚|q˜plŸA®¬ŸylRulRAplŸlŸ|p-¸RŸ˜lÖGŸ¸RŸ Rp˜ Ÿ®-ou¥oRŸªlÖARoŸulRo˜A-GŸ u|¸RŸ |Ÿp|u‚qR ylRŸ®–¥oy|ª-ɟ"ª}oŸ‚–|oRp ‡Ÿ-plŸ®- RuŸu-˜®Ÿª¬7}–Ÿq7|Ÿu¥˜l˜®Ÿ ‚–|oRp |ª-ɟªl –¬y֟ -pGŸ7¬Ÿ®ªlÖp˜®|y-ŸqlA®7-Ÿ®y-p}ªŸylRŸul-t-Ÿª‚t¬ª¥Ÿy-Ÿ¥pt-JŸ ˜ –|y¬GŸ-q7|Ÿ7ÖJ®lR˜®Ÿu¥˜l-tŸ‚–®R\|–u- |ª-ɟ˜ –|y֟‚|Ÿ‚–®R t¥u-A®Ryl¥ŸoRoŸ®-ª-– |²AlŸ y-ŸoÖ®¬pŸJ|ARq|ª¬‡ŸR®Ÿª®aqÖJ¥Ÿy-Ÿª¬7–-yRŸ–|®ªlÔ®-ylRGŸoR²qlŸ"ª|o-Ÿªl –¬y-Ÿu-Ÿ7¬ÉŸ  t¥u-A®|y-GŸJt¥a|²AlŸ Rp˜ }ªŸªŸ–}¸y¬AiŸoÖ®¬p-AiŸylRŸu|¸R˜®Ÿ®lay|–|ª-ɇŸ

  

  $ODATEK!

  2ESZTKI

  -dc ^Y WSO]S¦M Mdc NdSOº) -ªR ŸA|²Ÿ -pŸ‚–|˜ Ra|Ÿo-pŸ˜‚|˜}7Ÿª¬²ªlR q-yl-ŸJ- ¬ŸlŸA®-˜¥Ÿu|¸RŸ7¬ÉŸ|JulRyyRŸªŸ–}¸y¬AiŸ p–-o-Ai‡ŸR²qlŸ"ª|o-Ÿ˜ –|y-Ÿu-Ÿ´qRŸ˜\|–u- |ª-yԟJ- ÖŸlŸA®-˜ŸªŸ˜ |˜¥yp¥ŸJ|Ÿp|y Rp˜ ¥Ÿ y-–|J|ªRa|ŸA®¬Ÿp¥q ¥–|ªRa|GŸ¥¸¬ p|ªylA¬Ÿu|aԟ7¬ÉŸ®JR®|–lRy |ª-ylŸq¥7GŸA|Ÿa|–˜®-GŸu|aԟ ‚–®Ra-‚lɟo-plR²Ÿª-¸yRŸª¬J-–®RylRŸA®¬Ÿpq¥A®|ª¬Ÿ R–uly‡Ÿ |Ÿ ¬qp|Ÿplqp-Ÿ\|–u- }ªŸJ- ¬ŸŸ lŸA®-˜¥GŸy-JŸo-plulŸu|¸R˜®Ÿ˜l֟®-˜ -y|ªlÉF

  

  73TANACH:JEDNOCZONYCHWYKORZYSTYWANYJESTFORMAT MIESI”C DZIEÌ ROK NATOMIASTWWIÅKSZOwCIPOZOSTAŽYCH KRAJÎWwWIATANAJCZÅwCIEJWYKORZYSTYWANYJESTFORMAT DZIEÌ MIESI”C ROK

  #ZYTOMAJA CZYKWIETNIA

  DZINNYM JEST #ZASWFORMACIE GO PIE URO W% M RDE NDA STA

  $ZW #ZASWYwWIETLANYWFORMACIE GODZINNYM ZDOPISKIEMa!-pCZY a0-p WYKORZYSTYWANYWWIELUKRAJACH ANGLOSASKICHOPRÎCZ7IELKIEJ"RYTANII 

  $

  -dc XKZ\KaN° MRMO]d _Òc¨ PVKQS) 'lRqRŸ˜ –|yŸly R–yR |ª¬AiŸJ|Ÿª˜p-®-yl-Ÿu|¸qlª|²AlŸª¬7|–¥ŸoÖ®¬p-Ÿª¬p|–®¬˜ ¥oRŸ\q-a֟ ‚-͘ ª-‡ŸÖ®¬pŸ-yalRq˜plŸu|¸RŸ–R‚–R®Ry |ª-ɟ\q-a-Ÿ'lRqplRoŸ–¬ -yllGŸ-Ÿ\–-yA¥˜plŸWŸ\q-a-Ÿ

  –-yAol‡Ÿ–|7qRuŸ‚|qRa-Ÿy-Ÿ ¬uGŸ¸RŸy-–|J|ª|²ÉŸ„lŸ\q-a-…ŸylRŸoR˜ Ÿ |¸˜-u-Ÿ®ŸoÖ®¬plRu‡Ÿ lRŸp-¸J¬GŸp |Ÿu}ªlŸ‚|Ÿ\–-yA¥˜p¥GŸulR˜®p-ŸªŸ –-yAol‡ŸlRp }–¬AiŸ¥¸¬ p|ªylp}ªŸu|¸RŸ JRyR–ª|ª-ÉGŸ¸RŸ"ª|o-Ÿªl –¬y-ŸoRJy|®y-A®ylRŸlJRy ¬\lp¥oRŸlAiŸoÖ®¬pŸ®Ÿlyy¬uŸp–-oRu‡Ÿ+-ul-˜ Ÿ ¥¸¬ª-ɟlp|yŸ®Ÿ\q-a-ulŸJ|Ÿª˜p-®-yl-Ÿª¬7|–¥ŸoÖ®¬p-GŸqR‚lRoŸ‚|J-oŸªŸJ-y¬uŸoÖ®¬p¥ŸoRa|Ÿy-®ªÖŸ WŸ|q˜plGŸ yaql˜iGŸR¥ ˜AiŸlŸ -pŸJ-qRo‡

  JE JÅZYK +TÎRA FLAGAREPREZENTU ISTNIEJE WIELE IE IEC wW .A KI IELS ANG URZÅDOWYM KRAJÎW KTÎRYCHJÅZYKIEM KI ELS JESTANGI

  *AKIJÅZYKREPREZENTUJE FLAGA5NII %UROPEJSKIEJ.IEMIECKI FRANCUSKI ANGIELSKI PORTUGALSKI WŽOSKI POLSKI CZYFIÌSKI

  ZÅDOWYCH 20!MAJÅZYKÎWUR TUJE ZEN PRE RE ICH s KTÎRY ZN FLAGATEGOKRAJU

  ZNACZAJÅZYK #ZYFLAGA KANADYJSKAO /BA S” SKI NCU FRA ANGIELSKI CZY GO KRAJU JÅZYKAMI OFICJALNYMITE

  JESTEuTUTAJ 

  %WOLUCJA)NTERNETU

  8\ $ =^KXNK\Nc UYN_ ]^\YX SX^O\XO^YacMR y R–yR Ÿ˜ -qRŸ˜l֟–|®ªlo-‡Ÿ|ªRŸ˜‚RA¬\lp-AoRŸªŸ®-p–R˜lRŸp|J¥ŸlŸ˜ ¬q¥Ÿ˜ÔŸ‚–|‚|y|ª-yRGŸ–|®ªlo-yRŸlŸlu‚qRuRy |ª-yRŸ ‚–®R®Ÿp|y˜|–Ao¥uŸ'¡Ÿ„'|–qJŸ'lJRŸ'R7Ÿ|y˜|– l¥u…ŸWŸ-Ÿª˜®¬˜ p|Ÿ |Ÿu-Ÿª‚t¬ªŸy-Ÿ‚–-A֟‚–|oRp -y }ªŸ˜ –|yŸ ly R–yR |ª¬Ai‡Ÿ-qR¸¬Ÿª˜‚|uylRɟ‚–®RJRŸª˜®¬˜ pluŸ|ŸJª}AiŸ˜ -yJ-–J-AiŸWŸ"ŸlŸ("‡Ÿ–-ARŸy-JŸ y-oy|ª˜®ÔŸªR–˜oԟ‚lR–ª˜®Ra|ŸWŸ"Ÿ^ŸWŸ –ª-oÔGŸy- |ul-˜ Ÿp|y˜|–Ao¥uŸ'¡Ÿ®–R®¬ay|ª-t|Ÿ|˜ - yl|Ÿ®ŸJ-q˜®¬AiŸ ‚–-AŸy-JŸ–|®ªlo-yԟ|JŸplqp¥Ÿq- Ÿ˜‚RA¬\lp-Aoԟ("Ÿ¤GŸp }–RoŸA®Ö²AlŸu-oԟ®|˜ -ɟªtÔA®|yRŸJ|Ÿlyy¬AiŸ‚–|oRp }ª‡ŸŸ +RŸª®aqÖJ¥Ÿy-Ÿ–}¸ylARŸulÖJ®¬Ÿ|7|u-Ÿ˜‚RA¬\lp-Ao-ulŸª-– |ŸoRJy-pŸ‚|–}ªy-ɟ"Ÿ^Ÿªt-²ylRŸ®Ÿ("Ÿ¤ŸŸ WŸAi|É7¬ŸJq-Ÿ¥²ªl-J|ulRyl-Ÿ˜|7lRŸ‚| RyAo-qy¬AiŸplR–¥yp}ªŸJ-q˜®Ra|Ÿ–|®ª|o¥‡

  2>76 K B2>76 "Ÿ^ŸlŸ("Ÿ¤Ÿ |ŸJªlRŸ|J–Ö7yRŸ˜‚RA¬\lp-AoRGŸy-JŸp }–¬ulŸªŸ|˜ - ylAiŸq- -AiŸ‚–-A|ª-t|Ÿ'¡‡Ÿ®Ö˜ |Ÿ‚|ª|J|ª-t|Ÿ  |ŸJR®|–lRy -AoÖGŸ‚|ylRª-¸ŸªlRqRŸ|˜}7Ÿ˜ÔJ®lt|GŸ¸RŸ |Ÿ("Ÿ‡«Ÿ7¬tŸy-˜ Ö‚Aԟ"Ÿ`‡°Ÿ„-Ÿ˜-uŸoÖ®¬pŸ"ŸoR˜ Ÿo¥¸Ÿ u-– ª¬…‡Ÿ-p-Ÿ®- RuŸoR˜ Ÿ–}¸ylA-Ÿ‚|ulÖJ®¬Ÿ("Ÿ¤Ÿ-Ÿ"Ÿ^Ÿ("Ÿ¤Ÿul-tŸ7¬ÉŸªt-²AlªlRŸy-˜ Ö‚Aԟ("Ÿ‡«Ÿ WŸ®|˜ -tŸ®-‚–|oRp |ª-y¬Ÿo-p|ŸoÖ®¬pŸ®y-A®ylp}ªŸ|a}qyRa|Ÿ‚–®R®y-A®Ryl-GŸ®Ÿulylu-qyԟqlA®7ԟJ|u¬²qy¬AiŸ|‚AolGŸp }–RŸt- ª|Ÿ oR˜ Ÿ–|®˜®R–®¬ÉŸ®-Ÿ‚|u|Aԟ ŸA®¬Ÿlyy¬AiŸ RAiy|q|all‡Ÿ-oª-¸ylRo˜®¬uŸARqRuŸa–¥‚¬Ÿ–|7|A®RoŸ("Ÿ¤Ÿ7¬t|Ÿ–|®J®lRqRylRŸ ®-ª-– |²AlŸlŸ˜ –¥p ¥–¬ŸJ|p¥uRy ¥Ÿ|JŸoRa|Ÿ‚–R®Ry -Aol‡Ÿ+Ÿ RoŸ‚–®¬A®¬y¬ŸA-tp|ªlAlRŸ¥˜¥ylÖ |ŸylRp }–RŸRqRuRy ¬GŸ -plRŸo-pŸ basefontGŸbigGŸfontGŸsGŸstrikeGŸttGŸuGŸsmallGŸbGŸiŸ|–-®Ÿhr‡Ÿ'Ÿ˜‚RA¬\lp-AolŸ("Ÿ¤ŸuylRo˜®¬Ÿy-Al˜pŸ‚|t|¸|y¬Ÿ 7¬tŸy-Ÿ®a|Jy|²ÉŸ®ŸªA®R²ylRo˜®¬ulŸªR–˜o-ulGŸJ®lÖplŸA®Ru¥Ÿu|¸qlªRŸ7¬t|Ÿ¥˜¥ylÖAlRŸA®Ö²AlŸ7-a-¸¥Ÿ˜pt-Jyl|ªRa|Ÿ|7RAyRa|ŸªRŸ ªA®R²ylRo˜®¬AiŸªAlRqRyl-AiŸoÖ®¬p-Ÿ"‡Ÿ'Ÿ–R®¥q -AlRŸ| –®¬u-y|ŸA®¬˜ ¬GŸ7-–J®lRoŸ®ªlÖ®t¬ŸoÖ®¬pVŸp }–¬ŸoRJy-pŸylRŸJ®l-t-Ÿ ®RŸ˜ -–¬ulŸ˜ –|y-ulŸy-‚l˜-y¬ulŸªŸoÖ®¬p¥Ÿ"Ÿ„lŸA®Ö²Alԟ˜ –|yŸ("…‡ "Ÿ^Ÿ‚–®¬oÔtŸ®¥‚RtylRŸlyyRŸ®-t|¸Ryl-‡Ÿ+-ul-˜ Ÿ‚Rtylɟ–|q֟oÖ®¬p-Ÿ®y-A®ylp}ªŸ‚–®R®y-A®|yRa|ŸJq-Ÿy R–yR ¥Ÿ„o-pŸ7¬t|Ÿ  |ŸªŸ‚–®¬‚-Jp¥ŸoRa|Ÿ‚|‚–®RJylp-ŸWŸ"Ÿ`…GŸ"Ÿ^Ÿu-Ÿ|JRo²ÉŸ|JŸ®y-A®ylp}ªŸJ|p¥uRy }ªGŸ˜ -oÔAŸ˜l֟oÖ®¬plRuŸ ‚–®R®y-A®|y¬uŸ˜‚RAo-qylRŸJq-Ÿ-‚qlp-AolŸly R–yR |ª¬Ai‡Ÿ¥¸-ŸA®Ö²ÉŸ˜‚RA¬\lp-AolŸ"Ÿ^Ÿp|yARy –¥oRŸ˜l֟y-Ÿ ª|–®Ryl¥Ÿ 7|a- ˜®Ra|GŸ‚RtyRa|Ÿu|¸qlª|²AlŸ²–|J|ªl˜p-Ÿ‚|Ÿ˜ –|ylRŸpqlRy -Ÿ‚–®R®y-A®|yRa|ŸJ|Ÿ ª|–®Ryl-Ÿ-‚qlp-AolŸly R–yR |ª¬AiŸ ®-Ÿ‚|u|Aԟ–}¸y¬AiŸŸ„lŸRqRuRy }ªGŸp }–RŸª˜‚}tJ®l-t-oԟªt-²ylRŸ®Ÿ ¬ulŸ…‡Ÿ–®¬pt-J¬Ÿ|7Rou¥oԟŸJ|Ÿ–¬˜|ª-yl-Ÿ Jª¥ª¬ul-–|ªRa|GŸp }–RŸu|¸RŸ7¬ÉŸ˜ |˜|ª-yRŸ®Ÿy|ª¬uŸRqRuRy RuŸcanvasGŸA®¬ŸŸJ|Ÿ|J ª-–®-yl-ŸJ´ªlÖp¥Ÿ7ÔJ´ŸŸ \lqu¥Ÿ‚|tÔA®|yRŸ®Ÿy|ª¬ulŸRqRuRy -ulŸaudioŸ|–-®Ÿvideo‡ '²–}JŸªlRq¥ŸAlRp-ª¬AiŸRqRuRy }ªŸ‚q-y|ª-y¬AiŸªŸ"Ÿ^ŸlŸ("Ÿ¤Ÿ˜ÔŸql˜ ¬Ÿy-ªla-A¬oyR‡Ÿ'Ÿ("Ÿ¤Ÿql˜ ¬Ÿ y-ªla-A¬oyRŸul-t¬Ÿª¬aqÔJ-ɟuylRoŸªlÖARoŸ -pF RZYŽO 3YSTEM NAWIGACYJNY TWO C” MO PO ZA ZIE KOD W SIÅ NOWEGOELEMENTUaNLp

 • Wszystkie


 • ,ISTA NAWIGACYJNA MU SIÅODELEMENTUPOTO SIAŽA ROZPOCZYNAÁ MN DEFINIUJ”CEGOTYTUŽLI EGOaLABELp STY

 • Aktualności
 • Filmy
 • Zdjęcia


 • 

  $ODATEK!

  +ODODNOwNIKÎWTWORZYŽO SIÅZAPOMOC” ELEMENTÎWaLIp.OWOwCI” W8(4-,BYŽATAKšE MOšLIWOwÁTWORZENIAODNOwNIKAZDOWOLNEGO ELEMENTUZAPOMOC”ATRYBUTUaHREFp

  2ESZTKI

  'Ÿ"Ÿ^Ÿql˜ ¬Ÿy-ªla-A¬oyRŸª¬aqÔJ-oԟ®Ÿp|qRlŸuylRoŸªlÖARoŸ -pF 7(4-,WPROWADZONONOWY ELEMENTaNAVpWCELU UŽATWIENIATWORZENIALISTNAWIGACYJNYCH  RqRuŸy|ª¬AiŸRqRuRy }ªŸql˜ Ÿy-ªla-A¬oy¬AiŸªŸ|‚–-A|ª¬ª-y¬AiŸ˜‚RA¬\lp-Ao-AiŸ oR˜ Ÿ¥u|¸qlªlRylRŸ7¥J|ª-yl-Ÿ‚–|˜ Ra|GŸqRpplRa|Ÿp|J¥Ÿ˜¬˜ Ru¥Ÿy-ªla-A¬oyRa|GŸ p }–Ra|Ÿ˜ ¬qŸu|¸y-Ÿy-˜ Ö‚ylRŸ|p–R²qlɟ®-Ÿ‚|u|Aԟ–Ra¥tŸ-–p¥˜®-Ÿ ‡

  5SONc ]S° ZYTKaS¦) ylŸ("Ÿ¤GŸ-ylŸ"Ÿ^ŸylRŸ®|˜ -t¬ŸªŸ¸-Jy¬uŸu|uRyAlRŸ|\lAo-qylRŸ |‚¥7qlp|ª-yRŸ‚–®R®Ÿ'¡Ÿ„Ai|ɟJ|˜ Ö‚yRŸ˜ÔŸ˜®plARŸ˜‚RA¬\lp-AolŸ|–-®Ÿ –Rp|uRyJ-AolŸJq-Ÿ|7¥…‡Ÿ–-ARŸy-JŸ˜‚RA¬\lp-Aoԟ("Ÿ¤Ÿ®|˜ -t¬Ÿ ª˜ –®¬u-yRŸªŸ‚|t|ªlRŸ¤°°zŸ–|p¥‡ŸlRJ¬Ÿ®|7-A®¬u¬Ÿ|\lAo-qyRŸª¬J-ylRŸ "Ÿ^Ÿ"-pŸy-‚–-ªJ֟ylRŸªl-J|u|‡Ÿ+RŸª®aqÖJ¥Ÿy-Ÿ| ª-– ÔŸlŸtÔA®ÔAԟ ª¬˜ltplŸªlRq¥Ÿ|˜}7Ÿy- ¥–ÖŸ‚–|AR˜¥Ÿ ª|–®Ryl-Ÿ Ra|Ÿ ¬‚¥Ÿ˜‚RA¬\lp-AolŸJ¬˜p¥˜oRŸ lŸJRql7R–-AoRŸA®t|yp}ªŸ‚|˜®A®Ra}qy¬AiŸa–¥‚Ÿ–|7|A®¬AiŸ –ª-oÔGŸJ|‚}plŸ ‚–-A-ŸylRŸ®|˜ -ylRŸª¬p|y-y-GŸ-Ÿp-¸J¬Ÿª˜‚}t¥A®R˜ ylpŸu-Ÿ˜®-y˜ÖŸªylR²ÉŸ ˜ª}oŸªpt-J‡Ÿ"-pŸy-‚–-ªJ֟oRJy-pŸJ- -Ÿ|‚¥7qlp|ª-yl-Ÿ|˜ - RA®yRoŸªR–˜olŸ ˜‚RA¬\lp-AolŸylRŸu-ŸªlÖp˜®Ra|Ÿ®y-A®Ryl-‡Ÿ-oª-¸ylRo˜®RŸoR˜ Ÿ |GŸplRJ¬Ÿ „lŸo-pŸ˜®¬7p|…ŸJ|Ÿy|ª¬AiŸ˜ -yJ-–J}ªŸJ|˜ |˜¥oԟ˜l֟ ª}–A¬Ÿ‚–®RaqÔJ-–Rp‡

  (4-,TAKNAPRAWD» PRZEZNACZONYJESTDLAAPLIKACJI INTERNETOWYCH4ADZIEDZINANIE INTERESUJE2ED,ANTERN$ESIGN DLATEGOSDZ» ‘EWNAJBLI‘SZEJ PRZYSZˆOvCIPOZOSTANIEMYPRZY STANDARDZIE8(4-,

  )NFORMACJE NATEMATSPECYFIKACJI (4-, MOšNAZNALEzÁPODADRES EM HTTPWWWWORGHTMLWGHTM L :E SPECYFIKACJ”8(4-,MOšNA SIÅ ZAPOZNAÁNA STRONIE HTTPWWWWORG42XHTML

  YCH KLIENTÎW *EDEN Z NASZ 2ED ,ANTERN $ESIGN Y PREZESFIRM

  JESTEuTUTAJ 

  0OSTÃPW#33

  8\ $ :\dc]d¸YĨ -== |J|7ylRŸo-pŸ"ŸlŸ("GŸ Ÿ–}ªylR¸Ÿ˜l֟–|®ªlo-‡Ÿi|ɟ("Ÿ¤ŸlŸ"Ÿ^Ÿ˜ÔŸ7-–J®|Ÿly R–R˜¥oÔARŸ ®Ÿ‚¥yp ¥ŸªlJ®Ryl-Ÿ‚–|oRp |ª-yl-Ÿ˜ –|yŸly R–yR |ª¬AiGŸ‚–-ªJ®lªÔŸªl˜lRypԟy-Ÿ |–AlRŸoR˜ Ÿ Ÿ¡Ÿ„p|qRoy-ŸªR–˜o-Ÿ ˜‚RA¬\lp-AolŸ …‡ŸRJyԟ®Ÿy-oAlRp-ª˜®¬AiŸpªR˜ llŸ®ªlÔ®-y¬AiŸ®RŸ˜‚RA¬\lp-Aoԟ Ÿ¡ŸoR˜ Ÿ |GŸ¸RŸ®|˜ -ylRŸ|y-Ÿ |‚¥7qlp|ª-y-ŸªŸ\|–ulRŸ˜R–llŸu|J¥t}ªŸWŸ®-ul-˜ ŸoRJyRa|ŸªlRqplRa|Ÿª¬J-yl-‡Ÿ®y-A®-Ÿ |GŸ¸RŸ˜‚RA¬\lp-Ao-Ÿ Ÿ®|˜ -ylRŸ¥-p ¥-qyl|y-Ÿ˜®¬7AlRoGŸ‚|ylRª-¸Ÿ‚|˜®A®Ra}qyRŸu|J¥t¬Ÿ7ÖJԟ‚|o-ªl-t¬Ÿ˜l֟‚|oRJ¬yA®|‡Ÿ"RŸ®Ÿp|qRlŸ u|¸y-Ÿ®ulRyl-ɟlŸ¥-p ¥-qyl-ɟylR®-qR¸ylRŸ|JŸ‚|®|˜ -t¬AiGŸA|Ÿ|®y-A®-Ÿ -p¸RGŸ¸RŸylRŸ –®R7-Ÿ7ÖJ®lRŸA®Rp-ɟ y-Ÿp|qRoyRŸJ¥¸RŸª¬J-ylRŸ GŸ7¬Ÿ| –®¬u-ɟ¥-p ¥-qylRylRŸ¥q¥7l|yRa|Ÿu|J¥t¥‡ i|ɟJ|˜ Ö‚y¬AiŸoR˜ ŸªlRqRŸ²ªlR y¬AiŸu|J¥t}ªGŸoRJy¬uŸ®Ÿy-oAlRp-ª˜®¬AiŸoR˜ Ÿu|J¥tŸªlRq|p|q¥uy|ª¬‡Ÿ\R–¥oRŸ |yŸy|ªRŸªt-²Alª|²AlŸ Ÿ‚|®ª-q-oÔARŸ‚–|oRp -y |uŸ|p–R²q-ɟqlA®7֟p|q¥uyGŸo-plRŸ‚|ªlylRyŸ®-ªlR–-ɟRqRuRy ‡Ÿ |®ª-q-Ÿ |Ÿ‚–|oRp -y |uŸylRŸ ¬qp|Ÿ ª|–®¬ÉŸJ|p¥uRy ¬Ÿ®7ql¸|yRŸª¬aqÔJRuŸJ|Ÿª¬J–¥p}ªGŸ-qRŸ -p¸RŸA-tp|ªlAlRŸ ®ulRyl-Ÿ‚–|AR˜Ÿ7¥J|ª-yl-ŸªlRq|p|q¥uy|ª¬AiŸ¥pt-J}ªŸ˜ –|y‡ |J¥tŸªlRq|p|q¥uy|ª¬Ÿ®-ªlR–-Ÿy-˜ Ö‚¥oÔARŸy|ªRŸªt-²Alª|²AlŸ 

  column-countŸ|p–R²q-Ÿ qlA®7֟p|q¥uyGŸy-Ÿo-pԟ®|˜ -ylRŸ ‚|J®lRq|y-Ÿ®-ª-– |²ÉŸRqRuRy ¥‡

  

  column-widthŸ|p–R²q-Ÿ ˜®R–|p|²ÉŸp-¸JRoŸp|q¥uy¬‡

  

  column-gapŸ¥˜ -q-ŸJ|‚RtylRylRŸ ‚|ulÖJ®¬Ÿp|q¥uy-ul‡

  

  column-ruleŸJR\lyl¥oRŸ |7–-u|ª-ylRŸ‚|ulÖJ®¬Ÿ p|q¥uy-ul‡

  ..  

  $ODATEK!

  :OBACZ JAKTENTEKST(4-,b

  )NFORMACJE NATEMAT MODUŽÎW#33MOšNA ZNALEzÁ POD ADRESEM HTTPWWWWORG 3TYLE#33

  #entry {

  ...  F

  column-count:2; } bMOšNAZŽAT SFORMATOWAÁJ WOwCI” DWUKOLUMNOW AKO UKŽAD Y

  2ESZTKI

  8\ $ :\YTOU^YaKXSO NVK _\d¦NdOº WYLSVXcMR 'Ÿ|˜ - ylAiŸplqp¥Ÿq- -AiŸ‚–|oRp |ª-ylRŸJq-Ÿ¥–®ÔJ®R͟u|7lqy¬AiŸ˜ -t|Ÿ˜l֟7-–J®|Ÿ l˜ | yR‡Ÿ|®ª}oŸly\–-˜ –¥p ¥–¬Ÿ˜lRAl|ªRoŸ‚|®ª-q-Ÿy-Ÿ˜®¬7˜®RŸ –-y˜\R–¬ŸJ-y¬AiGŸ -Ÿy|ªRŸ¥–®ÔJ®Ryl-Ÿu|7lqyRŸ|ŸA|–-®ŸªlÖp˜®¬AiŸu|¸qlª|²Al-AiŸ –-\l-oԟy-Ÿ–¬yRpŸ lŸ˜ -oԟ˜l֟A|–-®Ÿ‚|ª˜®RAiylRo˜®R‡

  5RZ”DZENIATAKIE JAKTELEFONY OPARTENA SYSTEMIE!NDORIDFIRMY'OOGLECZYI0HONE FIRMY!PPLE ZMIENIAJ”OBLICZE MOBILNEGO )NTERNETU

  R²qlŸ‚–|oRp ¥oR˜®Ÿ˜ –|y֟ly R–yR |ªÔŸ®Ÿu¬²qԟ|Ÿ¥–®ÔJ®Ryl-AiŸu|7lqy¬AiGŸ‚|ªlylRyR²Ÿ ª®lÔɟ‚|JŸ¥ª-a֟y-˜ Ö‚¥oÔARŸpªR˜ lRF 

  i|ɟªlRqRŸ¥–®ÔJ®R͟u|7lqy¬AiŸu-Ÿu|¸qlª|²ÉŸ‚|ªlÖp˜®-yl-ŸlŸ‚–®RaqÔJ-yl-Ÿ |7–-®¥GŸy-qR¸¬Ÿ‚-ulÖ -ɟ|Ÿ ¬uGŸ¸RŸ‚–|oRp ¥oRŸ˜l֟®Ÿu¬²qԟ|Ÿ¥–®ÔJ®Ryl-AiŸ ®ŸRp–-y-ulŸ|ŸªlRqRŸuylRo˜®¬ulGŸyl¸ŸoR˜ R²u¬ŸJ|Ÿ Ra|Ÿ‚–®¬®ª¬A®-oRyl‡Ÿi|ɟ l˜ ylRoԟ–}¸yRŸ ¬‚¬Ÿª¬²ªlR q-A®¬GŸªlÖp˜®|²ÉŸu|JRqlŸ¥–®ÔJ®R͟u|7lqy¬AiŸu-Ÿ Rp–-y¬Ÿ|Ÿ–|®J®lRqA®|²AlŸ¡¤°x¤`°‡Ÿ'Ÿ–R®¥q -AlRŸ7ÖJ®lR˜®Ÿu¥˜l-tŸ7-–J®|Ÿ˜l֟ ‚|˜ -–-ɟ‚–®¬Ÿ‚–|oRp |ª-yl¥Ÿ¥pt-J¥Ÿ˜ –|y¬VŸ‚|Ÿ‚–|˜ ¥Ÿ7ÖJ®lR˜®Ÿul-tŸ J|ŸJ¬˜‚|®¬AolŸylRªlRqRŸulRo˜A-Ÿy-ŸRp–-ylR‡

  

  'lÖp˜®|²ÉŸ˜lRAlŸ RqR\|yllŸp|u}–p|ªRoŸ‚|7lR–-Ÿ|JŸpqlRy }ªŸ|‚t- ¬Ÿ ¥®-qR¸yl|yRŸ|JŸlq|²AlŸJ-y¬AiŸ‚–®R˜¬t-y¬AiŸ®Ÿ RqR\|y¥ŸlŸJ|ŸylRa|‡Ÿ®y-A®-Ÿ CZONY  |GŸ¸RŸ7ÖJ®lR˜®Ÿu¥˜l-tŸ ª|–®¬ÉŸ7-–J®|ŸylRªlRqplRŸ˜ –|y¬‡Ÿ|®-Ÿ ¬uŸ –-y˜\R–Ÿ 33PRZEZNA SZSTYLÎW#RZ”DZEÌ MOBILNYCH U RK ! J-y¬AiŸªŸ‚–®¬‚-Jp¥Ÿ¥–®ÔJ®R͟u|7lqy¬AiŸy-J-qŸoR˜ Ÿ®y-A®ylRŸª|qylRo˜®¬GŸ LAU SPECJALNIED YBIERAJ”C yl¸Ÿu-Ÿ |ŸulRo˜ARŸªŸp|u‚¥ R–-AiŸ˜ -Ao|y-–y¬AiŸA®¬Ÿq-‚ |‚-Ai‡ŸuŸuylRo˜®¬Ÿ MOšNAUTWORZYÁ WP MEDIUM TY O AK aHANDHELDpJ B SFORMATUJESZ –|®ul-–Ÿ˜ –|y¬GŸ ¬uŸ˜®¬7AlRoŸ®|˜ -ylRŸ|y-Ÿ‚|7–-y-‡ I 7TENSPOSÎ ANICZENIAM

  

  -ulÖ -ɟy-qR¸¬Ÿ -p¸RŸ|Ÿ‚–®R R˜ |ª-yl¥Ÿ‚–|oRp ¥Ÿy-Ÿu-p˜¬u-qylRŸJ¥¸RoŸ qlA®7lRŸ¥–®ÔJ®R͟„-q7|Ÿ¥–®ÔJ®Ryl¥ŸJ|ARq|ª¬uGŸp }–RŸu|¸R˜®Ÿ®lJRy ¬\lp|ª-ɟ ®-Ÿ‚|u|Aԟ-y-ql®¬Ÿª¬u-a-͟|J7l|–A}ª…‡

  GR

  IEZO STRONÅZGODN A NI URZ”DZE

  JESTEuTUTAJ

  

  4WORZENIEAPLIKACJIINTERNETOWYCH

  8\ $ >aY\dOXSO KZVSUKMTS SX^O\XO^YacMR y R–yR Ÿ–|®ªlyÔtŸ˜l֟J|Ÿ Ra|Ÿ˜ |‚yl-GŸ¸RŸu|¸Ru¬Ÿo¥¸Ÿ ª|–®¬ÉŸylRŸ ¬qp|Ÿªl –¬y¬Ÿly R–yR |ªRGŸ -qRŸ -p¸RŸ-‚qlp-AoRŸly R–yR |ªRŸWŸ˜ –|y¬GŸp }–RŸªŸo-plu²Ÿ˜ |‚yl¥ŸJ®l-t-oԟ‚|J|7ylRŸJ|Ÿ-‚qlp-AolŸ JR˜p |‚|ª¬Ai‡Ÿ‚qlp-AoRŸ RŸylRŸ ¬qp|Ÿª¬²ªlR q-oԟly\|–u-AoRGŸ-qRŸ‚| –-\lԟA|²Ÿ–|7lɇ ¬Ÿ¥ ª|–®¬ÉŸ-‚qlp-Ao֟ly R–yR |ªÔGŸ7ÖJ®lR˜®Ÿu¥˜l-tŸ‚–-A|ª-ɟªŸoÖ®¬p¥Ÿ˜p–¬‚ |ª¬uŸq¥7ŸoÖ®¬p¥Ÿ ‚–|a–-u|ª-yl-Ÿ‚|Ÿ˜ –|ylRŸ˜R–ªR–-‡Ÿ'²–}JŸJ|˜ Ö‚y¬AiŸ|‚AolŸy-qR¸¬Ÿª¬ulRylÉFŸGŸ¥7¬Ÿ|yŸ-lq˜GŸ ¬ i|y-ŸA®¬Ÿ ‡ "‡Ÿ-¸J¬Ÿ®Ÿ ¬AiŸoÖ®¬p}ªŸu-Ÿ˜ª|oRŸ®-qR ¬ŸlŸª-J¬›ŸaJ¬Ÿ‚|˜®¥p-˜®Ÿ –|Ai֟ªlÖARoŸ ly\|–u-AolŸy-ŸlAiŸ Ru- GŸ®Ÿ‚Rªy|²Alԟ®y-oJ®lR˜®Ÿ -plGŸp }–¬Ÿ|J‚|ªl-J-Ÿ"ª|luŸ‚| –®R7|u‡Ÿ'¬7}–Ÿ oÖ®¬p-Ÿ¥®-qR¸yl|y¬ŸoR˜ Ÿ -p¸RŸ|JŸ˜R–ªR–-GŸy-Ÿp }–¬uŸ7ÖJ®lRŸ˜l֟®y-oJ|ª-t-Ÿ-‚qlp-Ao-‡Ÿ-ulÖ -oGŸ ¸RŸylRp }–RŸ˜R–ªR–¬Ÿ|7˜t¥a¥oԟoRJRyŸoÖ®¬pGŸ-qRŸlyyRa|Ÿo¥¸ŸylR‡ lRŸ®-‚|uyloŸ -p¸RGŸ¸RŸy-ªR ŸoR²qlŸ7ÖJ®lR˜®Ÿ ª|–®¬tŸp|JŸ-‚qlp-AolŸly R–yR |ªRoGŸy-J-qŸ|7|ªlÔ®¥oԟ l֟ª˜®¬˜ plRŸ–Ra¥t¬ŸJ|7–Ra|Ÿ‚–|AR˜¥Ÿ‚–|oRp |ª-yl-‡Ÿ|yl¸RoŸ®y-oJ¥oRŸ˜l֟plqp-Ÿp˜lÔ¸RpGŸ|JŸp }–¬AiŸ u|¸R˜®Ÿ®-A®Ôɟ˜ª|oԟ‚–®¬a|J֟®Ÿ-‚qlp-Ao-ulŸly R–yR |ª¬ulF

  

  $ODATEK!

  2ESZTKI

  8\ $
  +AšDY ELEMENTTREwCI STRO NY MA PODOBN”STRUKTURÅ CO DAJE EFEKTPOWTÎRZENIA NA CAŽE J DŽUGOwCISTRONY

  $ESEÌWTLENAGŽÎWKAPOWTARZASIÅ WREGULARNYCHODSTÅPACH

  RΚNE BOCZNEJMAJ” %LEMENTYRAMKI AMKSZTAŽT S EN BARWY ALET :NOWU RYTM

  JESTEuTUTAJ 

  ,EPSZEWYDRUKIDZIÃKI#33

  8\ !$ 5YX^\K]^Yac ^OU]^ 'Ÿ–|®J®l-qRŸœ‡ŸJ¥¸|Ÿu}ªlql²u¬Ÿ|Ÿ ¬uGŸo-pŸ˜‚–-ªlÉGŸ7¬Ÿ Rp˜ Ÿt- ª|ŸJ-ª-t|Ÿ˜l֟ ‚–®R7lRAŸª®–|plRu‡Ÿ"Rp˜ GŸp }–¬ŸJ-oRŸ˜l֟‚–®R7lRAŸª®–|plRuŸylRp|ylRA®ylRŸoR˜ Ÿ –}ªy|®y-A®y¬Ÿ®Ÿ Rp˜ RuŸA®¬ Rqy¬u‡Ÿ"Rp˜ ŸA®¬ Rqy¬Ÿ |Ÿ -plGŸp }–¬Ÿt- ª|ŸoR˜ Ÿ ‚–®RA®¬ -ɟ®RŸª®aqÖJ¥Ÿy-Ÿp|q|–¬ŸlŸp|y –-˜ GŸ-ŸylRŸt- ª|²ÉŸ„A®¬Ÿ –¥Jy|²É…ŸŸ ªŸ®–|®¥ulRyl¥‡ ˜ ylRoRŸªlRqRŸ–|®ªlÔ®-ÍGŸJ®lÖplŸp }–¬uŸ Rp˜ Ÿ˜ -oRŸ˜l֟7-–J®lRoŸA®¬ Rqy¬‡Ÿ -oª-¸ylRo˜®RŸoR˜ Ÿ®-‚RªylRylRŸª¬˜|plRa|Ÿp|y –-˜ ¥Ÿ‚|ulÖJ®¬Ÿp|q|–RuŸ  Rp˜ ¥ŸlŸp|q|–RuŸ t-‡ŸR²qlŸ‚|ulÖJ®¬Ÿp|q|–RuŸ Rp˜ ¥Ÿ-Ÿp|q|–RuŸ t-ŸylRŸu-Ÿ ª¬˜ -–A®-oÔARa|Ÿp|y –-˜ ¥GŸ|JA®¬ -ylRŸ Rp˜ ¥Ÿ˜‚–-ªlŸ –¥Jy|²ÉŸ¥¸¬ p|ªylp|u‡Ÿ | RyAo-tŸ¥J|˜ Ö‚yl-yl-ŸªŸy R–yRAlRŸ‚Rty|ª¬ul-–|ª¬AiŸ -‚qlp-AolŸ®¬˜p-tŸy-Ÿ‚|‚¥q-–y|²AlŸJ|‚lR–|Ÿª RJ¬GŸaJ¬Ÿ \l–u-Ÿ||aqRŸª‚–|ª-J®lt-Ÿ˜R–ªl˜Ÿu-lqGŸ-Ÿp–} p|ŸŸ ‚| RuŸ -p¸RŸ||aqRŸ-‚˜ŸWŸ-‚qlp-AoRŸly R–yR |ªRŸŸ ®Ÿ7|a- ¬uŸly R–\Ro˜RuŸ¥¸¬ p|ªylp-ŸlŸly R–-p ¬ªy|²Alԟ ‚|–}ªy¬ª-qyԟ®Ÿ|7RAyԟªŸ‚–|a–-u-AiŸp|u‚¥ R–|ª¬Ai‡Ÿ +7l}–Ÿ RAiy|q|allŸª¬p|–®¬˜ -y¬AiŸ‚–®R®Ÿ||aqRŸ®|˜ -tŸŸ ªŸ7–®RulRyy¬uŸªŸ˜p¥ plŸR˜Ro¥ŸR˜˜R“Ra|Ÿ-uR˜-Ÿ-––R  -Ÿ ®Ÿ\l–u¬ŸJ-‚ l©RŸ- iŸ|Ai–®A®|y¬Ÿy-®ªÔŸo-«‘‡

  LNY T BARDZOCZYTE BIAŽYMTLEJES POMIÅDZY KOLOREM A N ST EK T NY ST RA #ZAR IERADUšY KONT PONIEWAšZAW EMTŽA OR OL K A TEKSTU

  lR–ª˜®-Ÿ®Ÿ–Ra¥tŸp˜® -t ¥oÔA¬AiŸy-Ÿy|ª|Ÿ|7–-®Ÿy R–yR ¥Ÿ7–®ul-t-FŸ y R–yR Ÿo-p|Ÿ‚q- \|–u-‘‡ŸRJy|A®R²ylRŸ7¬tŸ |ŸylRaJ¬²Ÿ˜q|a-yŸ ‚R–RtplŸ'R7Ÿ‡°GŸ\l–u¬ŸR ˜A-‚RGŸp }–-Ÿ‚–®Ra–-t-Ÿª¬A®R–‚¥oÔAԟ –¬ª-ql®-Ao֟®ŸlA–|˜|\ Ru‡Ÿ|ŸAlRp-ª˜®RGŸ‚l|ylR–-ulŸ –-p |ª-yl-Ÿ y R–yR ¥Ÿo-p|Ÿ‚q- \|–u¬Ÿ7¬t¬Ÿ -p¸RŸJª-Ÿ˜® -yJ-–|ªRŸ‚–®¬pt-J¬Ÿ \l–uŸ®Ÿy¥– ¥Ÿ'R7Ÿ‡°ŸWŸ|¥7qRqlApŸlŸp-u-l‡Ÿ¥J®lRŸylRA®Ö˜ |Ÿ u¬²qԟ|Ÿ–Rpq-u-AiŸªŸy R–yRAlRŸo-pŸ|Ÿ¥˜t¥a-AiŸ˜lRAl|ª¬Ai‘GŸ -qRŸªŸ–®RA®¬ªl˜ |²AlŸ–Rpq-u¬Ÿ7¬t¬Ÿ‚lR–ª˜®¬ulŸ‚|ª˜®RAiylRŸ ª¬p|–®¬˜ ¬ª-y¬ulŸ¥˜t¥a-ulŸ˜lRAl|ª¬ulGŸ-Ÿ‚–®¬Ÿ ¬uŸ -p¸RŸ ‚lR–ª˜®¬ulŸªJ–|¸|y¬ulŸy-Ÿ˜®R–|pԟ˜p-q֟-‚qlp-Ao-ulŸ ¬‚¥Ÿ u-˜i¥‚‘Ÿ„p|qRoy¬Ÿu|Jy¬Ÿ|˜ - yl|Ÿ R–uly…‡

  

  $ODATEK!

  "IAŽY TEKST NA C CZYTELNY PONIEWZARNYMTLEJEST BARDZO POMIÅDZY KOLORE AšZAWIERADUšY KONTRAST MTEKSTU A KO LOREMTŽA

  ÖpylÖAlRŸ7-ÍplŸly R–yR |ªRoŸy-ŸoR˜lRylŸ¤°°Ÿ–|p¥Ÿ˜ -t|Ÿ ˜l֟‚¥yp RuŸ®ª–| y¬uŸJq-Ÿy R–yR ¥‡Ÿ'lRqRŸ|˜}7ŸJ|˜®t|Ÿ J|Ÿªyl|˜p¥GŸ¸RŸy R–yR ŸoR˜ Ÿ‚–®R–Rpq-u|ª-y¬GŸAi|ɟ -pŸ y-‚–-ªJ֟7-ÍplŸlŸ |ª-–®¬˜®ÔARŸluŸ‚–|AR˜¬ŸRqluly-AolŸ ˜t-7˜®¬AiŸ¥A®R˜ ylp}ªŸ–¬yp¥Ÿ˜ÔŸARAiԟAi-–-p R–¬˜ ¬A®yԟ ª˜®¬˜ plAiŸ–Rª|q¥AolŸ RAiy|q|alA®y¬Ai‡ŸJ‚-JylÖAlRŸŸ ®Ÿ–¬ª-ql®-AolŸ˜t-7˜®¬AiŸoRJy|˜ RpŸ®-®ª¬A®-oŸoR˜ Ÿ|®y-pԟ u|uRy ¥GŸªŸp }–¬uŸª˜Ai|J®ÔA-Ÿ RAiy|q|al-ŸoR˜ Ÿy-Ÿ ¬qRŸ J|o–®-t-GŸ7¬Ÿ®-oÔɟpq¥A®|ªÔŸ‚|®¬Aoև

  *EwLI POMIÅDZY NIE MA WYSTAR KOLOREMTEKSTU A KOLOREMT TEKSTUSPRAWICZAJ”CEGO KONTRASTU ODCZYTAŽA TRUDNOwÁUšYTK NIE OWNIKOM

  2ESZTKI

  8\ "$ .YZK]_T XKdac YNXYÄXSUœa NY ]^\YX NY U^œ\cMR USO\_T¦ -pŸu}ªlql²u¬ŸªŸ–|®J®l-qRŸ‡GŸoRJyԟ®Ÿpq¥A®|ª¬AiŸ®-˜-JŸ¥¸¬ RA®yRa|ŸlŸly ¥lA¬oyRa|Ÿ‚–|oRp ¥Ÿ˜¬˜ Ru¥Ÿ y-ªla-A¬oyRa|ŸoR˜ Ÿ‚–®Ro–®¬˜ |²É‡Ÿ˜ ylRoRŸªlRqRŸ˜‚|˜|7}ªŸ‚|®ª-q-oÔA¬AiŸª˜p-®-ɟ¥¸¬ p|ªylp|uGŸaJ®lRŸ ˜l֟®y-oJ¥oԟlŸaJ®lRŸu|aԟ˜l֟¥J-ÉGŸ-Ÿ -p¸RŸ‚| ªlR–J®-oÔA¬AiGŸ¸RŸ®y-qR´qlŸ˜l֟|ylŸªRŸªt-²Alª¬uŸulRo˜A¥‡Ÿ RJy-Ÿ®Ÿ‚–|˜ ¬AiŸ RAiylpŸ‚|qRa-Ÿy-ŸJ|‚lqy|ª-yl¥GŸ-7¬Ÿy-®ª-Ÿ|Jy|²ylp-Ÿ|J‚|ªl-J-t-Ÿ ¬ ¥t|ªlŸ˜ –|y¬Ÿ J|ARq|ªRo‡Ÿ'Ÿ RyŸ˜‚|˜}7Ÿ¥¸¬ p|ªylA¬Ÿ|JŸ–-®¥Ÿ7ÖJԟªlRJ®lRqlGŸ¸RŸ®y-qR´qlŸ˜l֟ -uGŸaJ®lRŸAiAlRqlŸ –-\lɟ ‚|ŸpqlpylÖAl¥Ÿ|Jy|²ylp-‡

  .AZWA ODNOwN IK DOPASOWANAJES A STRONYDOCELOW T DOTYTUŽU EJ

  wNIKA .AZWA ODNOA JEST AN OW AS DOP STRONY DONAGŽÎWKA EJ W DOCELO

  JESTEuTUTAJ

  

  ,EPIEJWYGL’DAJ’CESTRONY

  8\ #$

  5YX^\K]^ TO]^ ZYN]^KaYacW OVOWOX^OW

  ^aY\d¦McW _U¸KN ]^\YXc |y –-˜ Ÿu-Ÿ®-˜ |˜|ª-ylRŸªŸA®¬u²ŸªlÖARoŸyl¸Ÿ ¬qp|Ÿp|q|–®RŸ Rp˜ ¥Ÿ|–-®Ÿ t-‡Ÿ|y –-˜ Ÿ |Ÿ -p¸RŸ ®R˜ -ªlRylRŸ–}¸ylÔA¬AiŸ˜l֟RqRuRy }ªŸa–-\lA®y¬Ai‡Ÿ–®ulŸ |Ÿ7-–J®|ŸuÔJ–®RGŸ-qRŸoR˜ Ÿ‚–|˜ RŸ ªŸ–R-ql®-Aol‡ |y –-˜ ŸA®Ö˜ |Ÿª¬p|–®¬˜ ¬ª-y¬ŸoR˜ ŸJ|Ÿ ª|–®Ryl-Ÿª¬–}¸ylR͟ªŸ¥pt-J®lRŸ˜ –|y¬‡Ÿ|u¬˜tŸoR˜ Ÿ ‚–|˜ ¬ŸWŸluŸªlÖp˜®-Ÿ–}¸ylA-ŸulÖJ®¬ŸRqRuRy RuŸ‚–|oRp ¥Ÿ-ŸoRa|Ÿ| |A®RylRuGŸ ¬uŸ7-–J®lRoŸ RqRuRy Ÿ RyŸ7ÖJ®lRŸ˜l֟ª¬–}¸yl-t‡Ÿ'Ÿp|y Rp²AlRŸ¥pt-J¥Ÿ˜ –|y¬Ÿp|y –-˜ Ÿ ª|–®ÔŸ‚–®RJRŸ ª˜®¬˜ pluŸJª-ŸRqRuRy ¬ŸWŸp|q|–ŸlŸ‚|oRuylp‡ŸlRJ¬Ÿ¥ulR˜®A®-˜®ŸRqRuRy ¬Ÿ˜ –|y¬ŸªŸ‚|oRuylp¥Ÿ „p|q¥uylRGŸ|pylRGŸ–-uAR…GŸ|J–}¸yl-oԟ˜l֟|yRŸ|JŸRqRuRy }ªŸ˜Ô˜lRJylAi‡ŸlRJ¬Ÿ®- RuŸy-J-˜®Ÿ RqRuRy |ªlŸlŸoRa|Ÿ| |A®Ryl¥Ÿp|y –-˜ ¥oÔARŸ®RŸ˜|7ԟp|q|–¬GŸRqRuRy Ÿ RyŸ7ÖJ®lRŸ˜l֟ª¬–}¸yl-t‡ |y –-˜ Ÿu|¸R˜®Ÿª¬p|–®¬˜ -ɟJ|Ÿ®lJRy ¬\lp|ª-yl-ŸA®Ö²AlŸªl –¬y¬Ÿq¥7Ÿ‚–®¬AlÔaylÖAl-Ÿª®–|p¥Ÿ ¥¸¬ p|ªylp-ŸJ|Ÿ˜®A®Ra}qylRŸl˜ | yRa|Ÿ-˜‚Rp ¥Ÿ¥pt-J¥Ÿ˜ –|y¬‡ 4OšSAMOwÁTEJSTRONYPODKREwLAJ” POJEMNIKIKOLOR

  LORAMI TŽA STRONY $ELIKATNA RΚNICA MIÅDZYKOPODKREwLA CI” TOw WAR ZA ITŽAKOLUMNZ STRUKTURÅSTRONY

  

  $ODATEK!

  +OLORIPOJEMNIKSKUPIAJ”WZROK UšYTKOWNIKANA WAšNYCHINFORMACJACH STANOWI”CYCHWPROWADZENIEDOSTRONY

  +ONTRASTOWYKOLORWYKORZYSTANO DOSKUPIENIAWZROKUUšYTKOWNIKA NAWAšNYCHNAGŽÎWKACH

  2ESZTKI

  8\ $ AS°MOT XK\d°NdS NY Z\YTOU^YaKXSK ˜ ylRoRŸªlRqRŸ²ªlR y¬AiŸy-–®ÖJ®lŸJ|˜ Ö‚y¬AiŸªŸ‚|˜ -AlŸ-‚qlp-AolŸly R–yR |ª¬AiŸlŸ‚–|a–-u}ªŸp|u‚¥ R–|ª¬AiGŸp }–RŸ ‚|u-a-oԟª¬u¬²qlɟlŸ®-lu‚qRuRy |ª-ɟ‚–|oRp Ÿªl –¬y¬‡ŸlRŸu}ªlu¬Ÿ ¥ -oŸ|ŸRJ¬ |–-AiŸ ¬‚¥Ÿ') ')GŸ -plAiŸo-pŸ –R-uªR-©R–‡Ÿ-u¬Ÿ–-A®RoŸy-Ÿu¬²qlŸy-–®ÖJ®l-GŸp }–RŸ‚|u-a-oԟªŸ˜-u¬uŸ‚–|AR˜lRŸ‚–|oRp |ª-yl-‡Ÿu}ªlql²u¬Ÿo¥¸Ÿ ˜R–ªl˜Ÿ¥qR–Ÿ„²ªlR yԟ-‚qlp-Ao֟ly R–yR |ªÔŸJ|Ÿ ª|–®Ryl-Ÿ˜AiRu- }ªŸp|q|–}ª…GŸ -plAiŸy-–®ÖJ®lŸoR˜ ŸoRJy-pŸ|ŸªlRqRŸ ªlÖARo‡Ÿ |Ÿplqp-Ÿ‚|qRA-y¬AiF RyAlqŸ |ŸylRªlRqp-Ÿ-‚qlp-Ao-Ÿ|‚RyŸ˜|¥–ARŸ|Ÿ|a–|uy¬AiŸu|¸qlª|²Al-AiGŸ ®-‚–|oRp |ª-y-Ÿ˜‚RAo-qylRŸJ|Ÿ ª|–®Ryl-Ÿ˜®plA}ªGŸ‚–| | ¬‚}ªŸly R–\Ro˜¥Ÿ lŸJl-a–-u}ª‡Ÿ-ŸJªlRŸ|Jul-y¬ŸWŸª¬˜ Ö‚¥oRŸo-p|ŸJ|J- RpŸJ|Ÿ‚–®RaqÔJ-–plŸ

  l–R\|«Ÿ|–-®Ÿo-p|Ÿ-‚qlp-Ao-ŸJR˜p |‚|ª-Ÿ„ ¬qp|ŸJq-Ÿ˜¬˜ Ru}ªŸ'lyJ|ª˜ŸlŸly¥«GŸ ylRŸu-Ÿy-Ÿ–-®lRŸylR˜ R ¬ŸªR–˜olŸJq-Ÿp|u‚¥ R–}ªŸ-A…‡Ÿ"-pŸy-‚–-ªJ֟RyAlqŸ oR˜ Ÿ-‚qlp-AoԟJ|ŸRJ¬AolŸ|7–-®¥Ÿª¬‚|˜-¸|yԟªŸ|‚AoRŸ„ -plRŸo-pŸª7¥J|ª-yRŸ RqRuRy ¬Ÿa–-\lA®yRa|Ÿly R–\Ro˜¥Ÿ¥¸¬ p|ªylp-…Ÿ‚–®R®y-A®|yRŸ˜‚RAo-qylRŸ J|Ÿ‚–|oRp |ª-yl-ŸlŸ ª|–®Ryl-Ÿ‚–| | ¬‚}ªŸly R–\Ro˜¥‡Ÿ|Ÿy-oqR‚˜®RŸ WŸoR˜ Ÿ®¥‚RtylRŸJ-–u|ª-‡Ÿi  ‚Fžžªªª‡R©|q¥˜‡©yžRyAlq '–l R-‚˜Ÿ |Ÿ-‚qlp-Ao-Ÿly R–yR |ª-Ÿ˜t¥¸ÔA-ŸJ|Ÿ ª|–®Ryl-ŸJl-a–-u}ªŸ -–Ail Rp ¥–¬Ÿly\|–u-Aol‡Ÿ|®ª-q-Ÿ -p¸RŸJ®lRqlɟ˜l֟Jl-a–-u-ulŸ ®Ÿlyy¬ulŸ|˜|7-ulŸlŸª˜‚}qylRŸoRŸRJ¬ |ª-ɇŸ"-pŸo-pŸRyAlqGŸ'–l R-‚˜Ÿ oR˜ Ÿy-–®ÖJ®lRuŸJ-–u|ª¬u‡Ÿi  ‚Fžžª–l Ru-‚˜‡A|u

  'R7ŸR©Rq|‚R–Ÿ |ŸJ|J- RpŸJ|Ÿ‚–®RaqÔJ-–plŸ l–R\|«GŸp }–¬Ÿ¥J|˜ Ö‚yl-ŸªlRqRŸ y-–®ÖJ®lŸJ|Ÿ ª|–®Ryl-ŸlŸ R˜ |ª-yl-Ÿ˜ –|yŸly R–yR |ª¬Ai‡Ÿ+-ŸoRa|Ÿ‚|u|Aԟ u|¸y-ŸRJ¬ |ª-ɟp|JŸ Ÿ-p ¥-qylRŸª¬²ªlR q-yRoŸ˜ –|y¬GŸ‚–®RaqÔJ-ɟª˜®¬˜ plRŸ -–p¥˜®RŸ˜ ¬q}ªŸ˜ –|y¬Ÿ‚|˜Ra–Ra|ª-yRŸ®a|JylRŸ®ŸlAiŸ‚–®R®y-A®RylRuGŸ |7–¬˜|ª-ɟª˜®¬˜ plRŸRqRuRy ¬Ÿ7q|p|ªRŸy-Ÿ˜ –|ylRGŸ-¥ |u- ¬A®ylRŸ®ulRylɟ ªlRqp|²ÉŸ|py-Ÿ‚–®RaqÔJ-–plŸA®¬Ÿ7R®‚|²–RJyl|Ÿu|J¬\lp|ª-ɟp|JŸ"Ÿ -p ¥-qylRŸª¬²ªlR q-yRoŸ˜ –|y¬‡Ÿi  ‚FžžAi–l˜‚RJR–lAp‡A|užª|–pžªR7kJR©Rq|‚R–ž "lJ¬Ÿ |Ÿ-‚qlp-Ao-ŸJR˜p |‚|ª-Ÿ„J|˜ Ö‚y-ŸJq-Ÿ˜¬˜ Ru}ªŸ'lyJ|ª˜GŸly¥«Ÿ|–-®Ÿ-A…Ÿy-ŸqlARyAolŸ|‚RyŸ˜|¥–ARGŸp }–-Ÿ -y-ql®¥oRŸlŸ|‚ ¬u-ql®¥oRŸp|JŸ ‡Ÿ| –-\lŸ®–RJ¥p|ª-ɟªlRqp|²ÉŸ-–p¥˜®-Ÿ˜ ¬q}ªŸ Ÿ|Ÿ¤^†GŸA|Ÿu-Ÿ˜®A®Ra}qylRŸJ¥¸RŸ ®y-A®RylRGŸoR²qlŸu-˜®Ÿ|7˜R˜o֟y-Ÿ‚¥ypAlRŸ|‚ ¬u-ql®-AolŸq¥7Ÿ‚–|oRp ¥oR˜®ŸJq-Ÿ‚q- \|–u¬GŸJq-Ÿp }–RoŸªlRqp|²ÉŸ‚qlp}ªŸoR˜ Ÿ l˜ | y-Ÿ„y-Ÿ‚–®¬pt-JŸªŸ‚–®¬‚-Jp¥Ÿ¥–®ÔJ®R͟u|7lqy¬Ai…‡Ÿi  ‚FžžA˜˜ lJ¬‡˜|¥–AR\|–aR‡yR 

  l–R7¥aŸ |Ÿ„‚|J|7ylRŸo-pŸ'R7ŸR©Rq|‚R–…ŸJ-–u|ª¬ŸJ|J- RpŸ J|Ÿ‚–®RaqÔJ-–plŸ l–R\|«Ÿy-ŸqlARyAolŸ|‚RyŸ˜|¥–ARGŸp }–¬Ÿ¥J|˜ Ö‚yl-Ÿ˜®R–RaŸ y-–®ÖJ®lŸJ|Ÿ‚–|oRp |ª-yl-GŸ ª|–®Ryl-ŸlŸ R˜ |ª-yl-Ÿ˜ –|yŸly R–yR |ª¬Ai‡Ÿ +ŸoRa|Ÿ‚|u|Aԟu|¸R˜®Ÿ‚–®RaqÔJ-ɟlŸRJ¬ |ª-ɟp|JŸ"ŸlŸ GŸ|aqÔJ-ɟ –}¸yRŸ‚|oRuylplŸ GŸ˜‚–-ªJ®-ɟA®-˜Ÿ|J‚|ªlRJ®lŸ˜R–ªR–-Ÿ„A®-˜Ÿ‚|7lR–-yl-Ÿ ˜ –|y¬…Ÿ‚|J®lRq|y¬ŸªRJt¥aŸ ¬‚}ªŸ‚qlp}ªGŸJR7¥a|ª-ɟlŸª¬p|y¬ª-ɟp|JŸ ªŸ-©- A–l‚AlRŸªŸq|AlRGŸ-Ÿ -p¸RŸ7-J-ɟª¬J-oy|²ÉŸp|J¥ŸªŸ-©- A–l‚AlRŸ „lŸªlRqRŸlyy¬AiŸ–®RA®¬…‡Ÿi  ‚FžžaR \l–R7¥a‡A|už

  JESTEuTUTAJ 

  

  $ODATEK!

  =UY\YaSNd Fi|©R–GŸ¡œ

  ®7lR–-ylRŸJ-y¬AiŸo-p|²Al|ª¬AiGŸ¡°

  r-dGŸ¤¡UGŸ¤`z

  ¸-–a|yGŸ¡¡

  rJl©dGŸœ°GŸ¤``

  -‚qlp-AoRŸly R–yR |ªRGŸ`œU

  rJqdGŸ¤z^

  -–Ail Rp Ÿly\|–u-AolGŸ``œ

  ridGŸ¡°

  -–Ail Rp ¥–-Ÿly\|–u-AolGŸ¡zGŸ`¡GŸUGŸ°GŸ¤^œ

  rluadGŸ¡`

  Jl-a–-uGŸ`

  -q GŸ¡`

  y-ªla-Ao-GŸ¤¤U

  q|yaJR˜AGŸ¡œ

  |–a-yl®-Ao-Ÿ˜ –|y¬GŸ

  rqldGŸ¤¡¤GŸ¤¡UGŸ¤``GŸ¤Uz

  ˜|– |ª-ylRŸp-– GŸ¤

  r|qdGŸ¤Uz

  ˜¬˜ RuŸy-ªla-A¬oy¬GŸ``

  r¥qdGŸ¤¡¤GŸ¤¡`GŸ¤`^GŸ¤Uz

  –l-qGŸ¡°°

  z°Ÿ„‚q- \|–u-…GŸœ^

  -–p¥˜®RŸ˜ ¬q}ªŸ

  GŸUz

  -– ¬p¥t¬GŸ¤z°

  +

   ‡ "GŸ`œU

  -AAR˜˜l7lql ¬GŸ¡°U

  - –-pA¬oyRŸ˜ –|y¬Ÿly R–yR |ªRGŸ¡¡

  -A l©RGŸ¤¡GŸ¤`^

  - –¬7¥ ¬

  J|7RŸGŸ¤°U

  -q GŸ¡`

  -a–Ra- |–Ÿ7q|a}ªGŸz¡

  lJGŸ¤¡¤

  GŸ`^œ

  q|yaJR˜AGŸ¡œ

  -p-‚l ¬GŸGŸ`GŸ¤UU

   -7lyJR«GŸ¡¤¤GŸ¡¤¡GŸ¡¤œGŸ¡`¤

  -p ¬ªy|²ÉŸu}®a¥GŸ¤^

    –l7¥ l|yGŸ`

  -q GŸ¡`GŸ¡UGŸ¡¡¤GŸ¡^°

    –l7¥ l|yŸ|ŸR–l©- l©R˜GŸ`

  yJ|–lJGŸ`œœ

    –l7¥ l|yŸ|ykA|uuR–Al-qGŸ`

  -ylu-AoRGŸ`œ

    –l7¥ l|yŸ|ykA|uuR–Al-qŸ|ŸR–l©- l©R˜GŸ`

  -yplR ¬GŸ`œGŸUzGŸ¡^`GŸ¡^zGŸ¡œ°GŸ¡zz

    –l7¥ l|yŸ|ykA|uuR–Al-qŸ i-–RŸqlpRGŸ`

  p|˜® ¬GŸ¡^œ

    –l7¥ l|yŸ i-–RŸqlpRGŸ`

  qlul Ÿ‚¬ -͟| ª-– ¬AiGŸ¡œ

  ,

  |J‚|ªlRJ®lŸy-Ÿ‚¬ -ylRŸ| ª-– RGŸ¡œ¡ ‚¬ -yl-GŸ¡°

  7-Apa–|¥yJGŸU^GŸ¡¡z

  ‚¬ -yl-ŸJRu|a–-]A®yRGŸ¡œGŸ¡z

  7l7ql| Rp-Ÿ -AR7|«GŸ`¤

  ‚¬ -yl-ŸJ| ¬A®ÔARŸ®ª¬A®-o}ªŸ¥¸¬ p|ªylp-GŸ¡œGŸ¡z

  7l7ql| RplŸ-©- A–l‚ GŸ`z

  ‚¬ -yl-Ÿ| ª-– RGŸ¡°GŸ¡œ

  7l®yR˜GŸ`¡^

  ‚¬ -yl-Ÿ˜ –|yylA®RGŸ¡¤GŸ¡`

  q|aaR–GŸ`¡°

  ‚¬ -yl-Ÿ RAiylA®yRGŸ¡U

  7q|alGŸz¡GŸ¤œGŸ`¤GŸ`¡°GŸ`¡`

   ª|–®RylRGŸ¡¤

  J|J-ª-ylRŸJ|Ÿ˜ –|y¬GŸ`¤œ

  ª¬ylplGŸ¡œ¤GŸ¡œ`

  ly˜ -q-Ao-Ÿ'|–J–R˜˜GŸ`¤U

  TOJESTSKOROWIDZ

  

  3KOROWIDZ 7q|alGŸz¡GŸ¤œGŸ`¤GŸ`¡°GŸ`¡`

  ‚–|‚|–AoRŸªŸ‚l|ylRGŸU`

  p- Ra|–lRGŸ`¡°

   ¬‚|a–-]-GŸU

  u| ¬ª¬GŸ`¡¤

  ¥pt-JŸ˜ –|y¬GŸUGŸU

  ˜‚|˜}7ŸJ®l-t-yl-GŸ`¡¤

  

  Ÿ¡GŸ`œ

  ˜¬˜ RuŸi|˜ |ª-y¬GŸ`¡°

  

  "lJ¬GŸ`U¡

   RAiy|q|al-GŸ`¡°

  ¬y il-Ÿ -¬˜GŸ¡`U

  '|–J–R˜˜GŸ`¤œ

  A®-˜GŸ`œ¡

  ª¬aqÔJGŸ`¡¤

  A®-˜Ÿ‚| –®R7y¬Ÿy-Ÿª¬p|y-ylRŸ‚–|oRp ¥GŸ`^œ

  7q|pGŸ¤``

  A®Al|yplGŸ¡°°GŸ¡°¤

  7q|p|ª¬Ÿ˜¬˜ RuŸy-ªla-A¬oy¬GŸUGŸUz

  7R®˜®R–¬\|ªRGŸ¡°°GŸ¡°^

  q¥R‚–ly GŸœ¤

  A®¬ Rqy|²ÉGŸ¡°¤

  p|y]a¥–-Ao-Ÿ˜ –|y¬GŸœ¡ –Ra¥t¬Ÿ

  ˜®R–¬\|ªRGŸ¡°°

  GŸœ

  A®Ö²AlŸ˜ –|y¬GŸ`¤

  7tÖJ¬Ÿ‚–®RaqÔJ-–plŸy R–yR Ÿ «‚q|–R–GŸ¡œ

  A®ª}–p|ª¬Ÿ˜AiRu- Ÿp|q|–}ªGŸ¤`GŸ¤¤¡

  –|ª˜R–˜i| ˜GŸ¡œ^

  A®¬ -ylRŸ Rp˜ ¥GŸ¤œ

  7¥J|ª-ylRŸ˜ –|y¬Ÿly R–yR |ªRoGŸ¡z 7¥–®-Ÿu}®a}ªGŸœœGŸ¡U

  y-ŸRp–-ylRGŸ¤° ª¬J–¥plGŸ¤°

  7¬GŸ`

  A®¬ ylpŸRp–-y¥GŸ¡°GŸ¡^°

  7¬kyAGŸ`

  .

  7¬kyAkyJGŸ` 7¬kyAk˜-GŸ`

  J-yRŸo-p|²Al|ªRGŸ¡°

  7¬kyJGŸ`

  J- ¬GŸ`œ¡

  7¬k˜-GŸ`

  JRpq-–-Ao-Ÿ ¬‚¥ŸJ|p¥uRy ¥GŸUU

  A-t|²Al|ª¬Ÿ¥pt-JŸ˜ –|y¬GŸ`` ARqRŸ˜ –|y¬GŸ¤

  JR¥ R–-y|‚l-GŸ¡¡ JR®|–lRy -Ao-GŸ¤` Jl-a–-uŸ-–Ail Rp ¥–¬Ÿly\|–u-AolGŸ¡zGŸ`GŸ`¡GŸ^œGŸUGŸGŸ¤œGŸ ¡UGŸ¡z

  ARqRŸªl –¬y¬Ÿly R–yR |ªRoGŸ¡z

  ‚–|a–-u¬GŸ¤U

  Aq-˜˜GŸœ

  ˜|– |ª-ylRŸp-– GŸ¤œ

  )GŸ¤°U

   ª|–®RylRGŸ¤œ

  A|q|–ŸªiRRqGŸzz

   ¬ ¥t¬GŸ¡°

  A|q¥uykA|¥y GŸ`œ

  Jt¥a|²ÉŸ Rp˜ ¥GŸ¤œ¤GŸ`œ¤

  A|q¥uyka-‚GŸ`œ

  J|7–¬Ÿ˜¬˜ RuŸy-ªla-A¬oy¬GŸ``

  A|q¥uyk–¥qRGŸ`œ

  J|7–¬Ÿ Rp˜ GŸ`

  A|q¥uykªlJ iGŸ`œ

  J|J-ª-ylRŸ7q|a-ŸJ|Ÿ˜ –|y¬GŸ`¤œ

  A|yAR‚ Ÿ-– GŸz¡

  J|J-ª-ylRŸql˜ GŸ¤Uz

  –R- l©RŸ|uu|y˜GŸ`^

  J|J-ª-ylRŸ‚|oRuylp}ªŸy-Ÿ®-ª-– |²ÉŸ˜ –|y¬GŸœ

  

  GŸUzGŸœGŸ`°UGŸ`œGŸ`œ

  J|J-ª-ylRŸ˜ ¬q¥ŸJ|Ÿ –R²AlŸ˜ –|y¬GŸU°

  RqRuRy ¬Ÿ7q|p|ªRGŸ¤^

  J|J-ª-ylRŸ®-ª-– |²AlŸ˜ –|y¬GŸ¤œ°

  ql˜ ¬GŸU

  |o|GŸ`z

  |7–-®plŸ t-GŸ¤^°

  J|‚-˜|ª-ylRŸ®-ª-– |²AlŸ˜ –|y¬ŸJ|Ÿ¥pt-J¥GŸ°¡

  

  3KOROWIDZ

  3KOROWIDZ J|˜ Ö‚y|²ÉGŸ¡°œGŸ¡°UGŸ¡`UGŸ¡^°

  |J˜ Ö‚¬GŸUGŸU¤

  - –¬7¥ Ÿ-q GŸ¡`

  –-uplŸ7|A®yRGŸUGŸU¡

  - –¬7¥ Ÿq|yaJR˜AGŸ¡œGŸ¡U

  ˜ |‚p-GŸUGŸU¡

  - –¬7¥ Ÿ -7lyJR«GŸ¡¤¤GŸ¡¤œGŸ¡`¤

  ®-ª-– |²ÉŸ˜ –|y¬GŸU¤

  ¬y il-Ÿ -¬˜GŸ¡`U

  RqRuRy ¬Ÿªl®¥-qyRŸ˜ –|y¬GŸœU

  A®¬ ylpŸRp–-y¥GŸ¡°

  Ru|Ao|y-qy¬Ÿª‚t¬ªŸp|q|–¥GŸz^GŸz

  aªl-®JplGŸ¡¡U

  Rª|q¥Ao-Ÿy R–yR ¥GŸ`œ`

  ly\|–u-AoRŸy-Ÿ˜ –|ylRGŸ¡¤

  Rª|q¥Ao-Ÿ‚–|oRp ¥GŸ`°¡

  p|qRoy|²ÉŸRqRuRy }ªŸ˜ –|y¬GŸ¡`°

  

  GŸ`°U

  p|qRoy|²ÉŸ‚–®RAi|J®Ryl-Ÿ‚|ŸRqRuRy -AiGŸ¡¤¤

  0

  p|q|–¬GŸ¡¡¤GŸ¡¡`GŸ¡^° y-at}ªplŸ -7RqGŸ¡``

  -AR7|«GŸ`¤°GŸ`¤

  y-ªla-Ao-Ÿ7R®Ÿu¬˜®¬GŸ¡¤°

  R\Rp Ÿ–-uplGŸ`¤¡GŸ`¤`

  y-®ª¬Ÿ|7–-®p}ªGŸ¡°

  p|y]a¥–-Ao-Ÿ7l7ql| RplGŸ`¤¤

  |7–-®plGŸ¡`

  –RqGŸ`¤¡

  |˜|7¬Ÿ®Ÿ¥‚|²qRJ®RylRuŸª®–|p¥GŸ¡¤

  \-®-Ÿ‚–R‚–|J¥pAolGŸœ¤GŸ`

  ‚–|7qRuŸ®Ÿ|7˜t¥aԟu¬˜®¬GŸ¡¤

  \-®-Ÿ‚–|J¥pAolGŸ¡¤GŸ`

  Ri-7lql - l|yŸA GŸ¡¤U

  l–R7¥aGŸ`U¡

  –|J®-oRŸylR‚Rty|˜‚–-ªy|²AlGŸ¡°z

  _-alGŸ`œ¡

  RA l|yŸ^°UGŸ¡¤UGŸ¡¡¡

  q-˜iGŸ`œGŸ`¤^

   R˜ |ª-ylRGŸ¡`GŸ¡`U

  \|–u¥q-–®RGŸ¡^U

  ¥‚|²qRJ®RylRŸ˜t¥Ai¥GŸ¡¤œ

  \–-uRª|–pGŸœ^

  'GŸ¡¤zGŸ¡¡°GŸ¡¡¡

  \¥ypAo|y-qy|²ÉGŸ`z

  ®-7¥–®Ryl-Ÿ–|®‚|®y-ª-yl-Ÿ7-–ªGŸ¡¡`

  1

  J–¥a|–®ÖJy¬Ÿ˜¬˜ RuŸy-ªla-A¬oy¬GŸ¤^¡GŸ¤^`GŸ¤^ Jª¥p|q¥uy|ª¬Ÿ¥pt-JŸ˜ –|y¬GŸ¤¡U

  a-®R -Ÿly R–yR |ª-GŸ¤^

  J®l-t-qy|²ÉŸa|˜‚|J-–A®-GŸ`^°GŸ`^¤

  a-®R ¬GŸ¤zz

  /

  R|–al-GŸ¡°¡ at}ªy¬Ÿ˜¬˜ RuŸy-ªla-A¬oy¬GŸ¤^¡GŸ¤^œ

  RJ¬Ao-Ÿ Rp˜ ¥GŸ

  ||aqRŸy-q¬ lA˜GŸ¡z

  RJ¬ |–Ÿ Rp˜ ¥GŸUU

  a–¥‚¬Ÿ\|p¥˜|ªRGŸ¡^`

  R\Rp Ÿ–-uplGŸ`¤¡GŸ`¤` R\Rp |ªyRŸª¬²ªlR q-ylRŸ®JoÖÉGŸ`¤°

  p|˜® ¬GŸ¡^œ aªl-®JplGŸ¡¡U

  R\Rp ¬GŸ`

  2

  RqRuRy ¬Ÿ7q|p|ªRGŸ¤`` ˜ ¬qRŸ

  GŸ¤^

  Rq©R lA-GŸ¡°°GŸ¡°¡

  RqRuRy ¬Ÿly R–\Ro˜¥Ÿ˜ –|y¬GŸœz

  ilR–-–Ail-Ÿ˜ –|y¬GŸ¤^

  RqRuRy ¬Ÿql˜ ¬GŸ¤¡¤

  i|˜ lyaGŸ`¤U

  RqRuRy ¬Ÿ˜ –|y¬GŸU

  i|©R–GŸ¤¡

  y-ªla-Ao-Ÿat}ªy-GŸU

   &GŸ¤°U

  y-ªla-Ao-Ÿ‚|u|AylA®-GŸUGŸU¤

  "GŸ`œ`

  JESTEuTUTAJ

  

  3KOROWIDZ

  5

  "Ÿ`‡°GŸ`œ` "Ÿ^GŸ`œ`

  p-qp¥q-Ao-Ÿ|\R– ¬GŸ`^`GŸ`^œ p- Ra|–lRGŸ°œ

  3

  p- Ra|–lRŸ˜¬˜ Ru¥Ÿy-ªla-A¬oyRa|GŸ¡ y-ªla-Ao-Ÿy-oª¬¸˜®Ra|Ÿ‚|®l|u¥GŸ°U

  GŸ¡z lJGŸ¤¡¤

  pq-ªl˜®Ÿ"-7GŸ¡¤¡

  lJRy ¬]p-Ao-

  pqlRy GŸz`GŸ`^¡

  uR -\|–¬Ÿªl®¥-qyRGŸœ

  p|JGŸ``

  u| ¬ªŸ‚–®Rª|JylGŸœ

  p|JŸ

  |J7l|–A¬GŸ``

  p|JŸ"GŸ^œ

  ª®|–ARŸp|q|–}ªGŸ¤°¤

  p|JŸ –R²AlGŸU¡

  GŸUzGŸUGŸ`°U

  lJRy ¬]p- |–ŸJ|7RŸGŸ¤°U

  p|JŸ("GŸ^¤GŸ¡`

  lp|y¬GŸ¤`GŸ¤`œGŸ¤^œ

  p|qRoy|²ÉŸJ®l-t-ÍGŸ¡U

  p¥q ¥–-GŸ`œ¤

  p|qRoy|²ÉŸRqRuRy }ªŸ˜ –|y¬GŸ¡`°

  ˜¬˜ RuŸy-ªla-A¬oy¬GŸ¤`U

  p|qRoy|²ÉŸ‚–®RAi|J®Ryl-Ÿ‚|ŸRqRuRy -AiGŸ¡¤¤

   Rp˜ Ÿª¬o-²yl-oÔA¬GŸ¤`U

  p|q|–¬GŸUGŸzGŸz`GŸ¤¤¡

  lyJR«‡i uqGŸ¡`

  7-–ª¬ŸJ–¥a|–®ÖJ|ªRGŸzz

  ly\|–u-AoRŸ|Ÿ‚–-ª-AiŸ-¥ |–˜plAiGŸU

  7-–ª¬Ÿ‚|J˜ -ª|ªRGŸzz

  ly\|–u-AoRŸ®ª–| yRŸ|JŸ¥¸¬ p|ªylp}ªGŸ¡^`GŸ¡z¤

  )GŸ¤°U

  y\|–u- l|yŸ–Ail RA ¥–RGŸ¡z

  A®ª}–p|ª¬Ÿ˜AiRu- Ÿp|q|–}ªGŸ¤`

  ly˜ -q-Ao-Ÿ7q|a-Ÿ'|–J–R˜˜GŸ`¤U

  J|˜ Ö‚y|²ÉGŸ¡¡¤GŸ¡¡`

  ly R–-p ¬ªy|²ÉGŸ`œGŸ`U

  Ru|AoRGŸz^GŸzU

  -©- A–l‚ GŸ`z

   &GŸ¤°U

  ª¬²ªlR q-ylRŸ®JoÖÉGŸ`¤°

  lJRy ¬]p-Ao-Ÿª®|–A}ªŸp|q|–}ªGŸ¤°¤

  y R–yR GŸ¡¡

  p|q|–ŸJ|uly¥oÔA¬GŸ¤œ

  y R–yR Ÿ «‚q|–R–GŸ¡œ^GŸ¡œ

  p|q|–Ÿ‚|J˜ -ª|ª¬GŸ¤°¤

  Fi|©R–GŸ¡œ

  p|t|Ÿ7-–ªGŸzz

  7tÖJ¬Ÿ‚–®RaqÔJ-–plGŸ¡œ

  p|y –-˜ GŸ¤œ

  y R–yR Ÿ˜Ru-y ¬A®y¬GŸ¤¡¤

  ¥qR–GŸ¤°U

  li|yRGŸ`œœ

  GŸ¤°U

  l˜ | y-Ÿ –R²ÉGŸz

  y-˜¬ARylRGŸ¤¤

  l R–-Ao-GŸ^

  ‚-qR -GŸœU ‚-qR -Ÿp|q|–}ªŸ7R®‚lRA®y¬AiGŸ¡¡^

  4

  ‚|®¬ ¬ªy-Ÿ–R-pAo-GŸz^

  -©- A–l‚ GŸ`UGŸ`zGŸ`¤^

  ‚–}7p-GŸ¤°¤

  ' GŸ¡°GŸ¡

  –Rq-AoRGŸzz

  oÖ®¬pGŸ`œ¤

  GŸ¤°U

  Jt¥a|²ÉŸ Rp˜ ¥GŸ`œ¤

  –|®ulR˜®A®RylRGŸ¤œ

  _-alGŸ`œ¡

  ˜AiRu- ¬GŸzUGŸ¤°¤GŸ¤¤¡

  ¥R–¬GŸ`œGŸ`UGŸ`zGŸ`¡`

  

  3KOROWIDZ

   t|Ÿ˜ –|y¬GŸU^GŸ¤œ

  3KOROWIDZ

  7

  ª-– |²AlŸ˜®R˜y-˜ p|ªRGŸ¤°GŸ¤°œ ª¬7}–GŸ¤°¤

  u-‚-Ÿ –R²AlŸ˜ –|y¬GŸ`œ

  ª¬–}¸yl-ylRGŸ¤œ

  uRy¥Ÿat}ªyRGŸ¤^œ

  p|t|Ÿ7-–ªGŸzzGŸ¤°œ

  uRy¥Ÿy-ªla-A¬oyRGŸ¤¤U

  ª¬7}–Ÿp|q|–}ªGŸ¤°¤

  uRy¥Ÿ‚l|y|ªRGŸ`œ

  p|y]a¥–-Ao-

  uR -\|–¬Ÿªl®¥-qyRGŸœ¤GŸœUGŸzzGŸ¡U

  7l7ql| Rp-Ÿ -AR7|«GŸ`¤¤

  7¥–®-Ÿu}®a}ªGŸœœ

  ‚q- \|–u-Ÿq¥R‚–ly GŸœ¡GŸœ`

  RqRuRy ¬Ÿ˜ –|y¬GŸU

  p|y˜|–Ao¥uŸ'¡GŸ¡œ`

  RqRuRy ¬Ÿªl®¥-qyRŸ˜ –|y¬GŸœU

  p|y –-˜ GŸ¤œGŸ`U¤

  lJRy ¬]p-Ao-GŸœ

  p|y –-˜ |ª¬Ÿ Rp˜ GŸ`U°

  u| ¬ªŸ‚–®Rª|JylŸ˜ –|y¬Ÿly R–yR |ªRoGŸœ¡

  p|–R˜‚|yJRyAo-Ÿ®Ÿ‚l–- -ulŸ‚–|oRp }ªŸ˜ –|yGŸ``^

   ª|–®RylRGŸœœ

  p|–‚|–-Ao-GŸ`^°GŸ`^¤

  uR -‚|®y-ylRGŸ¤^

  p|˜® ¬Ÿ-yplR ¬GŸ¡^œ

  uR |J-Ÿ˜|– |ª-yl-Ÿp-– GŸ¤

  p|˜® ¬Ÿa–¥‚¬Ÿ\|p¥˜|ªRoGŸ¡^œ p|˜® ¬Ÿ ª|–®Ryl-Ÿ˜ –|yŸly R–yR |ª¬AiGŸ`^`

  uR |J¬Ÿ®7lR–-yl-Ÿly\|–u-AolŸ®ª–| y¬AiŸ|JŸ¥¸¬ p|ªylp}ªGŸ ¡^U

  p–-J®lR¸Ÿ‚–|oRp ¥GŸ``¤

  ulRo˜ARŸJ|˜ Ö‚yRŸy-ŸRp–-ylRGŸ^¡GŸUz –|®J®lRqA®|²ÉŸRp–-y¥GŸ^

  ¥qR–GŸ¤°GŸ¤°UGŸ¤¤¡  ª|–®RylRŸ®t|¸|y¬AiŸ˜AiRu- }ªŸp|q|–}ªGŸ¤

  ly GŸ¡z

  ª¬7}–Ÿ˜AiRu- ¥Ÿp|q|–}ªGŸ¤

  u|JR–- |–GŸ¡U¡

  ª¬7}–Ÿ –l-J¬Ÿp|q|–}ªGŸ¤°

  u|J¥tŸªlRq|p|q¥uy|ª¬GŸ`œ

  p¥q ¥–-GŸ`œ¤

  ||"||q˜GŸ`z

  p¥–˜¬ª-GŸ`

  u| ¬ªŸa-®R ¬GŸœ u| ¬ªŸ‚–®Rª|JylŸ˜ –|y¬Ÿly R–yR |ªRoGŸœ¡GŸœ`

  6 GŸ¤°U qlARyAo-GŸ`U –R- l©RŸ|uu|y˜GŸ`^GŸ`GŸ`œ°

  -–Ail Rp ¥–-Ÿly\|–u-AolGŸ¡ lJRy ¬]p-Ao-GŸœ u| ¬ª¬Ÿ‚q- \|–u¬Ÿ'|–J–R˜˜GŸ`¡¤ |©-7qRŸ"¬‚RGŸ`¡°

  qlai 7|«GŸ`¤°GŸ`¡`

  u}®aGŸ¤¡

  ql˜ Ÿ|\R– |ª¬GŸ`¡

  ¬ GŸ`¤œGŸ`¤U

  ql˜ k˜ ¬qRk ¬‚RGŸU

  u¬²qRylRGŸ¤¡

  ql˜ ¬GŸ`GŸ¤U¡GŸ¤U`GŸ¤z^GŸ¡°^

  8

  JR]ylAolGŸ¤z^ p|JŸ("GŸ¤Uz

  y-at}ªplGŸGŸ^GŸ¤z¡GŸ¤zGŸ¡°^

  y-ªla-A¬oyRGŸ`œ^

  |®y-A®-ylRŸ˜ |‚yl-Ÿª-¸y|²AlŸ –R²AlGŸ¡°

  ylR¥‚|–®ÔJp|ª-yRGŸ¤¡¤GŸ¤z¤

  ‚|®l|uGŸ¡°

  y¥uR–|ª-yRGŸ¤Uz

  ‚–®R7lRa-ylRŸª®–|plRuGŸ¤z

  ˜ |˜|ª-ylRGŸ¤z^

  y-at}ªplŸp- Ra|–llGŸ¤°

  ª¬‚¥yp |ª-yRGŸ¤Uz

  y-at}ªplŸ‚l|y|ªRGŸ¤¡U

  q|yaJR˜AGŸ¡GŸ¡œGŸ¡UGŸ¡zGŸ¡¡¤GŸ¡^°

  y-at}ªplŸ˜¬˜ Ru¥Ÿy-ªla-A¬oyRa|GŸ°z

  JESTEuTUTAJ 

  3KOROWIDZ y-at}ªplŸ -7RqGŸ¡``

  ˜ -y¬GŸ¤¡

  y-–®ÖJ®l-ŸJ|Ÿ‚–|oRp |ª-yl-GŸ`U¡

  ˜ ¬qRGŸ¤`z

  y-–®ÖJ®l-ŸJ|Ÿ˜ - ¬˜ ¬pŸ˜ –|y¬Ÿly R–yR |ªRoGŸ¡z

  |J‚|ªlRJ®lŸy-Ÿ‚¬ -ylRŸ| ª-– RGŸ¡œ¡

  y-˜¬ARylRŸp|q|–}ªGŸ¤¤

  |J˜ Ö‚¬GŸUGŸU¤

  y-ªla-Ao-GŸ``GŸœGŸU¤GŸ°GŸ¤¤^

  |J²ªlR¸-ylRŸª¬aqÔJ¥Ÿ˜ –|y¬GŸ`°`

  7R®Ÿu¬˜®¬GŸ¡¤°

  

  GŸ`°U

  J–¥a|–®ÖJy¬Ÿ˜¬˜ RuŸy-ªla-A¬oy¬GŸ¤^¡GŸ¤^

  |Jª–}A|y-Ÿ‚l–-ulJ-GŸ¤œ¡GŸ¤œ`GŸ¤UGŸ¡°^

  at}ªy¬Ÿ˜¬˜ RuŸy-ªla-A¬oy¬GŸUGŸ¤^¡

  |\R– -GŸ`^`

  ql˜ ¬ŸylR¥‚|–®ÔJp|ª-yRGŸ¤¡¤

  uyl–-\_RGŸ¤U

  y-oª¬¸˜®¬Ÿ‚|®l|uGŸ`^GŸ`œGŸ^`GŸU

  |‚l˜Ÿ‚–|oRp ¥GŸ`°

  ‚l|y|ª-GŸ¤¡U ‚|u|AylA®-GŸUGŸU¤

  |‚ ¬u-ql®-Ao-Ÿp|J¥Ÿ˜ –|y¬Ÿ‚|JŸJ-yԟ–|®J®lRqA®|²ÉŸRp–-y¥GŸ °

  ‚|®l|u-GŸ¤¡

  |–a-yl®-Ao-Ÿly\|–u-AolGŸ°`GŸ¡z

  ‚–|7qRu¬GŸ¤¤

  |–a-yl®-Ao-Ÿ˜ –|y¬GŸ°GŸ°¡

  ˜‚}oy|²ÉGŸ¤`°

  -–Ail Rp ¥–-Ÿly\|–u-AolGŸ

  ˜ ¬qŸ7q|p|ª¬GŸ¤`¤

  J|‚-˜|ª-ylRŸ®-ª-– |²AlŸ˜ –|y¬ŸJ|Ÿ¥pt-J¥GŸ°¡

  ®Ÿ‚|®l|u¬ulŸ®-pt-Jp-ulGŸ¤¡

  ˜¬˜ RuŸy-ªla-A¬oy¬GŸ° |˜|7¬Ÿ®Ÿ¥‚|²qRJ®RylRuŸª®–|p¥GŸ¡¤

  y-®ª¬GŸ¤¡°

  |®y-A®-ylRŸ˜ |‚yl-Ÿª-¸y|²AlŸ –R²AlGŸ¡°

  p- Ra|–lRGŸ°œGŸ°z |7–-®plGŸ¡°

  :

  |Jy|²ylplGŸ¤¤zGŸ`U ylRoRJy|®y-A®yRŸp- Ra|–lRGŸ°z ylRoRJy|®y-A®y¬Ÿ˜¬˜ RuŸy-ªla-A¬oy¬GŸ°GŸ°œGŸ¤`°

  ‚-qR -Ÿp|q|–}ªGŸœUGŸz p|q|–¬Ÿ7R®‚lRA®yRGŸ¡¡^

  ylR‚Rty|˜‚–-ªy|²ÉGŸ¡°z

  RyAlqGŸ`U¡

  ylR®a|Jy|²ÉŸ‚–®RaqÔJ-–RpGŸ¡œ`

  ‚R–˜|y¬GŸ`GŸ`zGŸ^¤GŸœGŸUz J–¥a|–®ÖJyRGŸ`U

  y|ª|²AlŸy-Ÿ˜ –|ylRGŸ`°`

  ‚lR–ª˜®|–®ÖJyRGŸ`U

  9

   ª|–®RylRGŸ`œ ®-p–R˜Ÿ|J7l|–A}ªGŸ`z

  |7–-®pl -q GŸ¡`

  GŸ`¤œGŸ`¤UGŸ`œU

  J|˜ Ö‚y|²ÉGŸ¡`

  ‚lp˜RqRGŸ^z

  q|yaJR˜AGŸ¡œ

  ‚l|y|ª¬Ÿ˜¬˜ RuŸy-ªla-A¬oy¬GŸ¤¡U

  |‚l˜GŸ¡`

  ‚l–-A ª|Ÿ‚–|oRp }ªGŸ``¡GŸ```GŸ``^

  |7–-®plŸ t-GŸ¤^°GŸ¡¡z

  ‚l˜-ylRŸ Rp˜ }ªGŸ°GŸUGŸ¤^z

  |7˜R–ª- |–GŸ¡U¡

  ‚q- \|–u-GŸœ^

  |7˜t¥a-Ÿ-©- A–l‚ GŸ`¤^

  q¥R‚–ly GŸœ¤

  |J7l|–A¬GŸ`¤GŸ

  |‚-– -Ÿy-Ÿ˜l- ARŸ

  lJRy ¬]p-Ao-GŸ`` ‚R–˜|y¬GŸ` |Jy|²ylplGŸ^GŸ¤UGŸ¤¤U y-®ª¬GŸ¤¤z

  

  3KOROWIDZ

  GŸUz

  '|–J–R˜˜GŸ`¤œ ‚t¬ª-ylRGŸ¤`^ ‚|J®l-tŸ Rp˜ ¥Ÿy-Ÿql˜ ¬GŸ¤U¡ ‚|J®l-tŸ –R²AlGŸ¡zGŸ¤œ

  3KOROWIDZ ‚|a–¥7lRyl-GŸ`

  ®Ÿu¬²qԟ|Ÿ|J7l|–A-AiGŸ`¤

  ‚|‚–-ªplGŸ`

  ®|–lRy |ª-yRŸy-Ÿ¥¸¬ p|ªylp-GŸœ

  ‚| –®R7¬ŸpqlRy -GŸz` ‚| –®R7¬Ÿ¥¸¬ p|ªylp}ªGŸ¡^

  ‚–|‚|–AoRŸªŸ‚l|ylRGŸU` 

  GŸU`

  ‚|ª }–®Ryl-ŸRqRuRy }ªŸ‚–|oRp ¥GŸ`œz

  ‚–| -y|‚l-GŸ¡¡œ

  ‚|®l|uŸy-at}ªp-GŸ¡°°GŸ¡°

  ‚–| | ¬‚Ÿp|J¥GŸ^

  ‚|®l|uRŸ®-pt-JplGŸ¤¡

  ‚–}7p-Ÿp|q|–¥GŸ¤°¤

  ‚|®y-ylRŸ¥¸¬ p|ªylp}ªGŸ`¤

  ‚–}7p-Ÿ˜ –|y¬GŸz°

  ‚|®¬Ao|y|ª-ylRŸ˜¬˜ Ru¥Ÿy-ªla-A¬oyRa|GŸU

  ‚–}7plŸp|J¥Ÿ("GŸUU

  y-ªla-Ao-Ÿ7q|p|ª-GŸ¤`^ ‚|®¬ ¬ªy-Ÿ–R-pAo-GŸz^

  ‚–®R7lRa-ylRŸª®–|plRuGŸ°GŸ¤^zGŸ¤ y-at}ªplGŸ¤z

  ‚–-ª-Ÿ-¥ |–˜plRGŸ``^GŸ`^GŸ`œ°

  ‚–®RJ˜lÖ7l|–˜ ª-GŸ`^

  ‚–R‚–|J¥pAo-GŸœGŸœ¤

  ‚–®RaqÔJ-ylRŸ Rp˜ ¥GŸ

  uR -\|–¬Ÿªl®¥-qyRGŸœ¤

  ‚–®RaqÔJ-–plŸly R–yR |ªRGŸ¤z

  u| ¬ªŸ‚–®Rª|JylŸ˜ –|y¬Ÿly R–yR |ªRoGŸœ¡

  y R–yR Ÿ «‚q|–R–GŸ¡œ

  ‚–®Ro²AlRŸJ|Ÿ‚–|J¥pAolGŸ¡¤

  ‚–|7qRu¬GŸ¡œ`

  ‚–R®Ry -Ao-Ÿly\|–u-AolGŸ°` ‚–|7qRu¬

  ˜ - ¬˜ ¬plŸ¥¸¬Al-GŸ¡œ^ ‚–®Ro²AlRŸ®Ÿ\-®¬Ÿ‚–R‚–|J¥pAolŸJ|Ÿ‚–|J¥pAolGŸ¡¤

  y-ªla-Ao-GŸ¤¤

  ‚–®¬Al˜plŸ‚|®l|uRGŸ`œ

  |7˜t¥a-Ÿu¬˜®¬GŸ¡¤

  ‚–®¬o-AlRqRGŸ¡z

  ‚–®RaqÔJ-–plŸly R–yR |ªRGŸ¡œ`

  ‚¬ -yl-GŸ¡°GŸ¡zz

  ‚–|AR˜GŸ¡U

  -yplR ¬GŸ¡°

  ‚–|AR˜Ÿ‚–|J¥pAolGŸ¡U

  JRu|a–-]A®yRGŸ¡œGŸ¡z

  ‚–|AR˜Ÿ‚–|oRp |ª-yl-GŸ¡UGŸU

  J| ¬A®ÔARŸ®ª¬A®-o}ªŸ¥¸¬ p|ªylp-GŸ¡œGŸ¡z

  ‚–|J¥pAo-GŸ¡¤GŸ¡U

  | ª-– RGŸ¡°GŸ¡œ

  ‚–|a–-uŸJ|Ÿ ª|–®Ryl-Ÿ˜ –|yGŸ^^

  ˜ –|yylA®RGŸ¡¤GŸ¡`

  ‚–|a–-ul˜ -GŸ``œ

  ˜¥aR–|ª-ylRŸ|J‚|ªlRJ®lGŸ¡`

  ‚–|oRp GŸ¤

   RAiylA®yRGŸ¡U

  ‚–|oRp ŸulÖJ®¬y-–|J|ª¬GŸ`œ¤

  ¸-–a|yGŸ¡¡

  ‚–|oRp Ÿy-ªla-AolŸy-oª¬¸˜®Ra|Ÿ‚|®l|u¥GŸ`^GŸU

  ¬ i|yGŸ`œU

  ‚–|oRp Ÿ˜ –|y¬GŸ`¤

  <

  ‚–|oRp ŸªlRq|p¥q ¥–|ª¬GŸ`œ¤ ‚–|oRp -y Ÿ\–|y kRyJ¥GŸ``œGŸ`^°

  –-J¬p-qy-Ÿ®ul-y-Ÿ˜ –|y¬Ÿly R–yR |ªRoGŸ`°œ

  ‚–|oRp -y Ÿa–-]plGŸ``œ

  –-uplŸ7|A®yRGŸUGŸU¡

  ‚–|oRp -y Ÿly R–\Ro˜¥Ÿ¥¸¬ p|ªylp-GŸ``œ

  –RJ-a|ª-ylRŸ Rp˜ ¥GŸ¤U

  ‚–|oRp -y Ÿ˜ –|yŸly R–yR |ª¬AiGŸ``œGŸ``U

  –RJ-p |–GŸ``œ

  ‚–|oRp |ª-ylRGŸ¡U

  –Ra¥t-Ÿ|Jª–}A|yRoŸ‚l–-ulJ¬GŸ¤œ¡GŸ¡°^

  Jq-Ÿ¥–®ÔJ®R͟u|7lqy¬AiGŸ`œœ

  –Ra¥t-Ÿ–|®ulR˜®A®Ryl-Ÿp|q|–}ªGŸ¤œ

  y-ªla-Ao-Ÿy-oª¬¸˜®Ra|Ÿ‚|®l|u¥GŸU

  –Ra¥t-Ÿ –}o‚|J®l-t¥GŸGŸUz

  ˜ –|y¬GŸœGŸ`°œGŸ`^

  –Ra¥t¬Ÿ

  ¥pt-JŸ˜ –|y¬ŸªŸ|‚-–Al¥Ÿ|Ÿ®-ª-– |²ÉGŸœU

  Ri-7lql - l|yŸA GŸ¡¤U

  GŸœ

  JESTEuTUTAJ

  

  3KOROWIDZ –RqGŸ`¤¡

  ˜p–-A-ylRŸ Rp˜ ¥GŸ¤œz

  –Rq-AoRŸilR–-–AilA®yRŸ‚|ulÖJ®¬ŸA®Ö²Al-ulŸ˜ –|y¬GŸ`¡

  ˜p–¬‚ Ÿu|JR–- |–-GŸ¡U¡GŸ¡U`GŸ¡UœGŸ¡zz

  GŸ¤°U

  ˜q|a-yŸy-Ÿ|7–-®p¥Ÿ t-GŸ`°œ

  –|J®ly-GŸ¡z

  ˜|– |ª-ylRŸp-– GŸ¤GŸ¡GŸ¤¡GŸ¡z

  –|®J®lRqA®|²ÉŸRp–-y¥GŸ^`GŸ^zGŸUz

  ilR–-–Ail-Ÿ˜ –|y¬GŸ¤^

  -¥ |u- ¬A®yRŸJ|˜ |˜|ª-ylRŸªR–˜olŸ˜ –|yGŸ^U

  y-®ª¬Ÿ˜ |˜}ªGŸz

  ulRo˜ARŸJ|˜ Ö‚yRŸy-ŸRp–-ylRGŸ^

  ylR‚-˜¥oÔARŸp-– ¬GŸ¤¤

  |‚ ¬u-ql®-Ao-Ÿp|J¥Ÿ˜ –|y¬GŸ°

  |–a-yl®-Ao-Ÿp-– GŸUGŸ¤

  ˜ - ¬˜ ¬plGŸ^z

  ˜‚|˜}7Ÿ˜|– |ª-yl-GŸ¤`

   R˜ |ª-ylRGŸ^z

  ˜ |˜¬GŸU

  ¥pt-JŸ˜ –|y¬GŸ^^

   ª|–®RylRŸp-– GŸ`

  ª¬p–¬ª-ylRGŸ^œ

  ª¬7}–Ÿy-at}ªp}ªŸp- Ra|–llGŸ¤°

  –|®ulR˜®A®RylRŸp|q|–}ªGŸ¤œ

  ˜‚RA¬]p-Ao-Ÿ‚–|oRp ¥GŸ¤

  –|®‚|®y-ª-ylRŸ7-–ªGŸ¡¡`

  ˜‚l˜Ÿ|Jy|²ylp}ªŸulÖJ®¬Ÿ˜ –|y-ulGŸ¤U

  –}ªy|ª-a-Ÿ-˜¬uR –¬A®y-GŸz

  ˜‚}oy|²ÉŸy-ªla-AolGŸ¤`°

  –}ªy|ª-a-Ÿ˜¬uR –¬A®y-GŸz

  ˜‚}tp-Ÿ®Ÿ|a–-ylA®|yԟ|J‚|ªlRJ®l-qy|²AlÔGŸ`^°GŸ`^¤

  ¥7¬Ÿ|yŸ-lq˜GŸ`œU

  ˜‚–-ªJ®-ylRŸJ|˜ Ö‚y|²AlGŸ¡`

  –¬˜|ª-ylRŸ‚–|oRp ¥GŸ¡z

  ˜ -yJ-–J¬GŸ¤U

  –¬ uŸªŸ¥pt-J®lRŸ˜ –|y¬GŸ`œz

  ˜ -yJ-–J¬Ÿly R–yR |ªRGŸ¡œ`GŸ¡zzGŸ`œ` ˜ - ¬˜ ¬plGŸ`œGŸ¡œ^

  =

  ˜ - ¬˜ ¬plŸ˜ –|y¬GŸ¡z^GŸ¡zz

  ˜-y˜k˜R–l\GŸ¡°°

  ||aqRŸy-q¬ lA˜GŸ¡z

  ˜ARy|–¬˜GŸz¡

  ly GŸ¡z

  ˜AiRu- Ÿp|q|–}ªGŸzUGŸ¤°¤GŸ¤¤¡

  y-–®ÖJ®l-GŸ¡z

  -y-q|alA®y¬GŸ¤

  ˜ - ¬˜ ¬plŸªl –¬y¬GŸ¡z

  A®ª}–p|ª¬GŸ¤`

  ˜ -ªp-Ÿa|J®ly|ª-GŸ`^`

  p|q|–¬Ÿo-²ylRo˜®RGŸ¤

  ˜ |‚p-Ÿ˜ –|y¬GŸUGŸU¡GŸUœ

  p|u‚qRuRy -–y¬GŸ¤

  ˜ |–¬7|-–JGŸz¡

  p|u‚qRuRy -–y¬ŸJ®lRq|y¬GŸ¤

  ˜ –|yylA®RŸ‚¬ -yl-GŸ¡¤

  u|y|Ai–|u- ¬A®y¬GŸ¤

  ˜ –|y¬Ÿ®Ÿ|‚l˜-ulGŸ¡z

   –l-J¬A®y¬GŸ¤°¡

  ˜ –¥p ¥–-Ÿ Rp˜ ¥GŸ¤œ¡

   –}op|ª¬GŸ¤°¡

  ˜ –¥p ¥–-Ÿªl –¬y¬GŸ¡¡

   ª|–®RylRGŸ¤°¡

  ˜ –¥p ¥–¬Ÿ7l®yR˜|ªRGŸ`^°

  ª®|–®RAŸp|q|–}ªGŸ¤°¡

  ˜ ¬qGŸœU

  A–l‚ ‡-A¥q|‡¥˜GŸ`z

  ˜ ¬ql®-Ao-Ÿql˜ ŸylR¥‚|–®ÔJp|ª-y¬AiGŸ¤¡`

  RA l|yŸ^°UGŸ¡¤UGŸ¡¡¡

  ˜¬u7|qRGŸ¤`

  ˜Ru-y ¬p-GŸ¤¡¤

  ˜¬˜ RuŸi|˜ |ª-y¬GŸ`¡°GŸ`¡`

  ˜R–l\GŸ¡°°

  ˜¬˜ RuŸy-ªla-A¬oy¬GŸ`¡GŸ``GŸ°GŸ¤¤^GŸ¡z`

  ˜l- p-GŸ`GŸUz

  rJl©dGŸ¤``

  ˜lRɟ7q|a}ªGŸz¡

  -–Ail Rp ¥–-Ÿly\|–u-AolGŸ¤¤UGŸ¤¤z

  lq©R–7-ApGŸ¡U°

  

  3KOROWIDZ

  J–¥a|–®ÖJy¬Ÿ˜¬˜ RuŸy-ªla-A¬oy¬GŸ¤^¡GŸ¤^`GŸ¤^

  3KOROWIDZ at}ªy¬Ÿ˜¬˜ RuŸy-ªla-A¬oy¬GŸ¤^¡

  A®¬ -ylRGŸ¤œ

  lp|y¬GŸ¤`GŸ¤`UGŸ¤^œ

  A®¬ -ylRŸy-ŸRp–-ylRGŸ¤°

  ql˜ -ŸRqRuRy }ªGŸ¤¡¤

  A®¬ -ylRŸª¬J–¥p¥GŸ¤°

  ql˜ ¬ŸylR¥‚|–®ÔJp|ª-yRGŸ¤¡¤

  Jt¥a|²ÉGŸ¤œ¤

  y-at}ªRpŸ‚l|y|ª¬GŸ¤¡U

  J|7–¬Ÿ Rp˜ GŸ`

  y-at}ªplGŸ°z

  lp|y¬GŸ¤`z

  y-®ª¬ŸRqRuRy }ªGŸ¤^œ

  ql˜ ¬GŸ`GŸ¤U¡

  y-®ª¬Ÿp- Ra|–llGŸ°œ

  y-at}ªplGŸ^GŸ¤z

  y-®ª¬Ÿ|Jy|²ylp}ªGŸ¤¤z

  |Jª–}A|y-Ÿ‚l–-ulJ-GŸ¤œ¡GŸ¤UGŸ¡°^

  ylRoRJy|®y-A®y|²AlGŸ°GŸ¤`°

  |®y-A®-ylRŸ˜ |‚yl-Ÿª-¸y|²AlŸ –R²AlGŸ¡°

  |Jy|²ylplGŸ¤¤U

  ‚|J®l-tŸy-Ÿql˜ ¬GŸ¤U¡

  |‚-– ¬Ÿy-Ÿ7q|p-AiGŸU

  ‚|J®l-tŸ –R²AlGŸ¤œ

  ‚t¬ª-ylRGŸ¤`^

  ‚|®l|uŸy-at}ªp-GŸ¡°

  ‚–|7qRu¬GŸ¤¤

  ‚–®R7lRa-ylRŸª®–|plRuGŸ°GŸ¤

  ˜Ru-y ¬p-GŸ¤¡¤

  –RJ-a|ª-ylRGŸ¤U

  ˜‚}oy|²ÉŸy-ªla-AolGŸ¤`°

  –|®J®lRqA®|²ÉŸu|yl |–-GŸ¡°^

  ˜ ¬qŸ7q|p|ª¬GŸ¤`¤

  ˜p–-A-ylRGŸ¤œz

  ˜ ¬qRGŸ¤^^

  ˜ –¥p ¥–-GŸ¤œ¡

  ˜¬u7|qRGŸ¤`

  ª‚–|ª-J®RylRGŸ

  ª˜p-´ylplŸ|p–R²q-oÔARŸulRo˜ARGŸ¤^œ

  ª¬–}¸ylRyl-GŸ

  ®-pt-JplGŸ¤`¡

   RqR\|y¬Ÿp|u}–p|ªRGŸ`œœ

  ®-pt-JplŸ‚l|y|ªRGŸ¤¡z

   R˜ |ª-ylRŸJ|˜ Ö‚y|²ÉGŸ¡`U

  ®-pt-JplŸ‚|®l|uRGŸ¤¡

   R˜ |ª-ylRŸ˜ –|y¬ŸªŸ‚–®RaqÔJ-–p-AiGŸ¡œ^

  ®ul-y-Ÿy-®ªŸ|Jy|²ylp}ªGŸ¤¡°

   R˜ ¬Ÿ¥¸¬ RA®y|²AlGŸ¡œzGŸ¡U°GŸ¡zz

  ˜®-7q|yŸ‚–®RaqÔJ-–plGŸ^¡

  ly\|–u-AoRŸ®ª–| yRŸ|JŸ¥¸¬ p|ªylp}ªGŸ¡z¤

  ˜®-A|ª-ylRŸ‚–|oRp ¥GŸ`^`GŸ`^U

  ly˜ –¥pAoRŸJ|Ÿ®-J-ÍGŸ¡U^

  ˜®R–¬\¬GŸ¡°°

  p|u‚¥ R–GŸ¡U¡

  ˜®plARGŸ`UGŸUGŸz¤GŸz¡GŸzzGŸ¡UGŸ`

  ulRo˜ARGŸ¡U¡

  p|q|–GŸ^`GŸzœ

  u|JR–- |–GŸ¡U¡

  y-ªla-Ao-Ÿ˜ –|y¬GŸ^°

  |7˜R–ª- |–GŸ¡U¡

  –¬˜|ª-ylRGŸ`z

  |‚l˜Ÿ7-J-yl-GŸ¡U`

   –R²ÉGŸzU

  |–a-yl®-Ao-Ÿ R˜ ¥GŸ¡U`

   ª|–®RylRGŸz¡GŸz

  ‚q-yGŸ¡U¡

  ¥pt-JŸ˜ –|y¬GŸ^°

  ‚–®¬o-AlRqRGŸ¡z ‚¬ -yl-Ÿ‚|Ÿ R²AlRGŸ¡U

  >

  –|J®ly-GŸ¡z

   -7RqRGŸ¡``

  ˜pt-JylplGŸ¡U¡

   -7lyJR«GŸ¡¤¤GŸ¡¤¡GŸ¡¤œGŸ¡¡¤GŸ¡`¤GŸ¡^°

  ˜p–¬‚ Ÿu|JR–- |–-GŸ¡U¡GŸ¡U`GŸ¡Uœ

   Rp˜ GŸ°GŸœGŸ¤GŸ¡°^

   ª|–®RylRGŸ¡U¤

  -p-‚l ¬GŸ`GŸ¤UU

  ¥A®R˜ ylA¬GŸ¡U¡GŸ¡z

  A®Al|yplGŸ¡°°

  ª¬ylplGŸ¡z¤

  JESTEuTUTAJ 

  3KOROWIDZ  R˜ ¬Ÿ¥¸¬ RA®y|²AlGŸ¡œzGŸ¡U°GŸ¡zz ª¬ªl-JGŸ¡U^

  ‚–|‚|–AoRŸªŸ‚l|ylRGŸU` –Ra¥t-Ÿ –}o‚|J®l-t¥GŸ

   R˜ ¬Ÿ®Ÿ¥J®l-tRuŸ¥¸¬ p|ªylp}ªGŸ¡œz

  –|®J®lRqA®|²ÉŸRp–-y¥GŸ^`

  "luR˜ŸRªŸ|u-yGŸ¡°°

  –}ªy|ª-a-Ÿ-˜¬uR –¬A®y-GŸz

   t|Ÿ˜ –|y¬GŸU^GŸ¤œ

  –}ªy|ª-a-Ÿ˜¬uR –¬A®y-GŸz

   –R²ÉGŸ¡zGŸUGŸœU

   –}op|q¥uy|ª¬GŸU^

  A®¬ -ylRGŸ°

  ¥pt-JŸ˜ –|y¬Ÿ|‚-– ¬Ÿy-Ÿ˜l- ARGŸ`

  ˜ ¬qGŸU°

  

  GŸœ¤

   –l-J¬A®y¬Ÿ˜AiRu- Ÿp|q|–}ªGŸ¤°¡GŸ¤¤¡

  l˜ | y-Ÿ –R²ÉGŸz

   –l -y|‚l-GŸ¡¡œ

  p|q¥uy-Ÿat}ªy-GŸœ°

   –}op|ª¬Ÿ˜AiRu- Ÿp|q|–}ªGŸ¤°¡

  –Ra¥t-Ÿ –}o‚|J®l-t¥GŸ

   ª|–®RylR

  ®-˜-J-Ÿ®t| RoŸ‚–|‚|–AolGŸ^

  -yplR ¬GŸ¡¤

  ¥‚|²qRJ®RylRŸ˜t¥Ai¥GŸ¡¤œ

  -‚qlp-AoRŸly R–yR |ªRGŸ`œU

  ¥‚|²qRJ®RylRŸª®–|p¥GŸ¡¤œ

  -–Ail Rp ¥–-Ÿly\|–u-AolGŸ`°GŸU

  ¥–®ÔJ®Ryl-Ÿu|7lqyRGŸ`œœ

  Jl-a–-uŸ-–Ail Rp ¥–¬Ÿly\|–u-AolGŸ`GŸ¤œ

  ¥˜ -q-ylRŸ|J7l|–A}ªGŸ`

  uR -\|–¬Ÿªl®¥-qyRGŸœœ

  #®y-ylRŸ-¥ |–˜ ª-GŸ`

  y-ªla-Ao-Ÿy-oª¬¸˜®Ra|Ÿ‚|®l|u¥GŸ`^

  #®y-ylRŸ-¥ |–˜ ª-ŸWŸR®Ÿ¥ ª|–}ªŸ®-qR¸y¬AiGŸ`

  ‚R–˜|y¬GŸ`œ

  #®y-ylRŸ-¥ |–˜ ª-ŸWŸ-Ÿ ¬AiŸ˜-u¬AiŸª-–¥yp-AiGŸ`

  ‚–| | ¬‚Ÿp|J¥GŸ^

  #®y-ylRŸ-¥ |–˜ ª-ŸWŸ#¸¬AlRŸylRp|uR–A¬oyRGŸ`

  ‚–}7plŸp|J¥Ÿ("GŸUU

  #®y-ylRŸ-¥ |–˜ ª-ŸWŸ#¸¬AlRŸylRp|uR–A¬oyRŸŸ WŸR®Ÿ¥ ª|–}ªŸ®-qR¸y¬AiGŸ`

  ˜ –¥p ¥–-Ÿly\|–u-AolGŸ¤

  #®y-ylRŸ-¥ |–˜ ª-ŸWŸ#¸¬AlRŸylRp|uR–A¬oyRŸŸ WŸ-Ÿ ¬AiŸ˜-u¬AiŸª-–¥yp-AiGŸ`

  ˜ –¥p ¥–-Ÿªl –¬y¬GŸ¡¡ ˜®plARGŸz¡GŸz

  ¥¸¬AlRŸ‚–®RaqÔJ-–RpGŸ¡œ^

   R˜ ¬Ÿ¥¸¬ RA®y|²AlGŸ¡U¤

  ¥¸¬ p|ªylA¬GŸ`¤

  ª®|–®RAŸp|q|–}ªGŸ¤°¡ ®t|¸|yRŸ˜AiRu- ¬Ÿp|q|–}ªGŸ¤

  @

   ¬‚|a–-]-GŸU  ¬ ¥t¬Ÿp- Ra|–llGŸ°U

  &R–J-y-GŸ¡°¡

   ¬ ¥t¬Ÿ|Jy|²ylp}ªGŸ¤¤U

  &l˜l|GŸ¤U &|lAR©R–GŸ¡°GŸ¡

  ?

  A

  ¥-p ¥-qyl-ylRŸ˜ –|y¬GŸ`°` ¥J®lRq-ylRŸat|˜¥Ÿ¥¸¬ p|ªylp|uGŸ¡^`

  '¡GŸ¡œ`GŸ`œ`

  ¥pt-JŸ˜ –|y¬GŸ``GŸ^°GŸœGŸ¡UGŸ`¤GŸ^`

  '¡ Ai||q˜GŸ¡œ^

  q¥R‚–ly GŸœ¤

  ª-– |²AlŸ˜®R˜y-˜ p|ªRŸp|q|–¥GŸ¤°GŸ¤°œ

  

  'GŸ¡¤zGŸ¡¡°GŸ¡^°

  GŸUGŸU

  J|‚-˜|ª-ylRŸ®-ª-– |²AlŸ˜ –|y¬GŸ°¡

  'Ÿ–l|–l ¬ŸGŸ¡¡°GŸ¡`°GŸ¡`¡

  Jª¥p|q¥uy|ª¬GŸUGŸ¤¡U

  'R7ŸR©Rq|‚R–GŸ`U¡

  p|y –-˜ GŸ`U¤

  ªR7k˜-\RŸA|q|–˜GŸ¡¡^

  ulRo˜ARŸJ|˜ Ö‚yRŸy-ŸRp–-ylRGŸ^

  ªlRqp|²ÉŸ Rp˜ ¥GŸ¡°°

  

  3KOROWIDZ

  3KOROWIDZ

  C

  ªlRq|p|q¥uy|ª¬Ÿ¥pt-JŸ˜ –|y¬GŸœ ªl –¬y-Ÿly R–yR |ª-GŸ¡^GŸ¡z

  )#Ÿ–lJ˜Ÿ

  GŸœ^

  '|–J–R˜˜GŸ`¤œ

  D

  ly˜ -q-Ao-Ÿ7q|a-GŸ`¤U u| ¬ª¬GŸ`¡¤

  ®-7¥–®Ryl-Ÿ–|®‚|®y-ª-yl-Ÿ7-–ªGŸ¡¡`GŸ¡¡

  ˜®-7q|y¬GŸ`¤œ

  ®-pt-JplGŸ¤`¤GŸ¤`¡

  ª¬u-a-yl-GŸ`¤œ

  7q|p|ªRGŸ¤¡œ

  '|–qJŸ'lJRŸ'R7Ÿ|y˜|– l¥uGŸ`œ` '–l R-‚˜GŸ`U¡

  ‚l|y|ªRGŸ`œGŸ¤¡z ‚|®l|uRGŸ`œGŸ¤¡

  ª˜p-´ylplŸªl®¥-qyRGŸ¡¡U

  ®-˜-J-Ÿ®t| RoŸ‚–|‚|–AolGŸ^

  ª˜ Ö‚ŸJ|Ÿ‚–|oRp ¥GŸ`°

  ®-˜-J¬Ÿ‚–|oRp |ª-yl-Ÿ®|–lRy |ª-yRa|Ÿy-Ÿ¥¸¬ p|ªylp-GŸU

  ª¬7}–Ÿp|q|–}ªGŸ¤°¤

  ®-ª-– |²ÉŸ˜ –|y¬GŸœ`GŸU¤GŸ¤œ°

  ª¬7}–ŸqlARyAolGŸ`U

  ®7lR–-ylRŸJ-y¬AiŸo-p|²Al|ª¬AiGŸ¡°

  ª¬7}–Ÿy-at}ªp}ªŸp- Ra|–llGŸ¤°

  ®7lR–-ylRŸly\|–u-AolŸ®ª–| y¬AiŸ|JŸ¥¸¬ p|ªylp}ªGŸ¡^`GŸ¡^U

  ª¬7}–Ÿ˜AiRu- ¥Ÿp|q|–}ªGŸ¤

  ®a|Jy|²ÉŸ®RŸ˜ -yJ-–J-ulGŸ`œ

  ª¬p–¬ª-ylRŸ-p ¥-qyRoŸ–|®J®lRqA®|²AlŸRp–-y¥GŸ^œ

  ®t| -Ÿ‚–|‚|–Ao-GŸ¡GŸ^GŸUz

  ª¬u-a-yl-ŸpqlRy -GŸ`^¡GŸ`^U

  –Ra¥t-Ÿ –}o‚|J®l-t¥GŸ

  ª¬u¬²q-ylRŸu| ¬ª¥Ÿ‚–®Rª|JylRa|GŸœU

  ®t¬Ÿ Rp˜ GŸ°

  ª¬ylplŸ-yplR ¬GŸ¡œ¤GŸ¡œ`

  ®ul-y-Ÿy-®ªŸ|Jy|²ylp}ªŸ˜¬˜ Ru¥Ÿy-ªla-A¬oyRa|GŸ¤¡°

  ª¬ylplŸ R˜ ¥Ÿ¥¸¬ RA®y|²AlGŸ¡z¤

  ®ul-y¬Ÿl R–-A¬oyRGŸ^

  ª¬‚¥yp |ª-yRŸql˜ ¬GŸ

  ®y-plŸª¬‚¥yp |ª-yl-GŸU

  ª¬–}ªy-ylRŸ®-ª-– |²AlŸ˜ –|y¬GŸœ¤

  ®y-p|ª-ylRŸ˜ –|y¬GŸ¡z

  ª¬–}¸yl-ylRŸ|7˜®-–}ª

  ®|ayl˜p|ª-yRŸª¬ªl-J¬Ÿa–¥‚|ªRGŸ¡^`

  A®Al|yplGŸ¡°°

  ®ª¬A®-oRŸ¥¸¬ p|ªylp-GŸ¡œGŸ¡z

  p|q|–¬GŸ¤œ

  Í

  ª¬˜|p|²ÉŸRqRuRy ¥Ÿ7q|p|ªRa|GŸ¤`` ª¬²ªlR q-ylRŸ®JoÖÉGŸ`¤°

  ¸-–a|yGŸ¡¡

  ª¬ ¬A®yRŸ'GŸ¡¡°GŸ¡`° ª¬ªl-JGŸ¡U^ ª®|–ARŸp|q|–}ªGŸ¤°¤  ª|–®RylRGŸ¤°¡

  B (GŸ`¤U ("GŸ`œGŸ`UGŸ`œ` ("Ÿ¤GŸ`œ`

  JESTEuTUTAJ 

  Subscribe

  © Copyright 2013 - 2019 AZDOC.PL All rights reserved.