Watrall E. - Head First Web Design. Edycja polska

ZAAKCEPTOWANE Pierwsza z reguł kształtujących na nowo obraz Internetu brzmiała: „Internet jako platforma”. Jednocześnie był to niegdyś slogan perełki ...

34 downloads 484 Views 50MB Size

3PISTREuCI

=ZS] ^\OÄMS ]U\œMYXc Ÿ Ÿ

'‚–|ª-J®RylRŸ

¤

Ÿ ‡Ÿ

lÖpy|ŸoR˜ ŸªŸ|p¥Ÿ‚- –®ÔARa|FŸ"ª|–®RylRŸ- –-pA¬oy¬AiŸ˜ –|yŸly R–yR |ª¬AiŸ

¡¡

Ÿ ¤‡Ÿ

-‚lR–Ÿa}–ÔFŸ -®-Ÿ‚–R‚–|J¥pAolŸ

z

Ÿ ¡‡Ÿ

|t|Ÿ®lRq|yRoŸªlR¸¬Ÿ˜p–ÖA-˜®ŸªŸqRª|V‘FŸ–a-yl®-Ao-Ÿ˜ –|y¬Ÿ

°

Ÿ `‡Ÿ

–®R˜ –®Ra-ylRŸ®t| RoŸ–Ra¥t¬FŸ#pt-JŸ˜ –|y¬Ÿ

`

Ÿ ^‡Ÿ

|ylRAŸ®Ÿ˜®-–|²Al-ulFŸ–|oRp |ª-ylRŸªŸp|q|–®RŸ

z

Ÿ ‡Ÿ Ÿ Ÿ

"R–-®ŸªŸAlÔa¥Ÿ¤Ÿ˜Rp¥yJŸ®y-oJ´Ÿ‚–®¬Al˜pŸf  –|y-Ÿat}ªy-eV‘FŸŸ |7–¬Ÿ˜¬˜ RuŸy-ªla-A¬oy¬Ÿ

¤¤^

Ÿ œ‡Ÿ

–®R7lRa-ylRŸª®–|plRuFŸl˜-ylRŸ Rp˜ }ªŸy-Ÿ‚| –®R7¬Ÿ˜ –|yŸly R–yR |ª¬AiŸ

¤^z

Ÿ U‡Ÿ

lRJ|˜ Ö‚y|²ÉŸoR˜ Ÿa–|´y-FŸ|˜ Ö‚y|²ÉŸ

¡°œ

Ÿ z‡Ÿ

–|a-ŸJ|Ÿi-–u|yloyRa|Ÿ‚–|oRp ¥FŸ t¥Ai-oŸ˜ª|lAiŸ¥¸¬ p|ªylp}ªŸ

¡^

Ÿ°‡Ÿ

J²ªlR¸RylRŸª¬aqÔJ¥Ÿ˜ –|y¬FŸ ª|q¥Ao-Ÿ‚–|oRp ¥Ÿ

`°

Ÿ‡Ÿ

+- –|˜®A®Ÿ˜l֟|Ÿ˜ª|oRŸly R–R˜¬FŸ–|oRp |ª-ylRŸ˜ –|yŸo-p|Ÿ7l®yR˜Ÿ

`¡^

ŸŸ

R˜® plFŸ®lR˜lÖɟy-oª-¸ylRo˜®¬AiŸ–®RA®¬Ÿ„p }–¬AiŸylRŸ|u}ªlql²u¬…Ÿ

`œ

Ÿ Ÿ

p|–|ªlJ®Ÿ

`U^

=ZS] ^\OÄMS d Z\KaNdSaOQY dNK\dOXSK

A

AZ\YaKNdOXSO 0RZESTAWIENIESWOJEGOMÌZGUNAPROJEKTOWANIESTRONINTERNETOWYCH

+ dK^OW >c Z\œL_TO]d ]S° MdOQYÄ XK_Mdc¨ ZYNMdK] QNc >aœT WœdQ MRMO YNNK¨ -S

Z\dc]¸_Q° ]^K\KT¦M ]S° Lc ^Y MdOQY ]S° XK_Mdc¸OÄ XSO dY]^K¸Y dKZKWS°^KXO >aœT WœdQ

WcÄVS ]YLSO$ i6OZSOT TO]^ dY]^KaS¨ WSOT]MO XK aKÒXSOT]dO \dOMdc XK Z\dcU¸KN U^œ\cMR NdSUSMR

daSO\d¦^ XKVOÒc _XSUK¨ S Mdc TKdNK XK ]XYaLYK\NdSO XKQY TO]^ d¸cW ZYWc]¸OWp 4KU dK^OW

WYÒO]d dW_]S¨ ]aœT WœdQ KLc dKKUMOZ^YaK¸ Z\dOUYXKXSK ÒO >aYTO ÒcMSO _dKVOÒXSYXO

TO]^ YN ZYdXKXSK dK]KN Z\YTOU^YaKXSK ]^\YX SX^O\XO^YacMR) q-Ÿp|a|Ÿ‚–®R®y-A®|y-ŸoR˜ Ÿ -Ÿp˜lÔ¸p-Ÿ 'lRu¬GŸA|Ÿ˜|7lRŸu¬²ql˜®Ÿ R -‚|®y-ylRŸWŸu¬²qRylRŸ|Ÿu¬²qRyl¥Ÿ Ÿ| |GŸA|Ÿu|¸R˜®Ÿ®–|7lÉGŸ7¬Ÿ˜pt|ylɟ˜ª}oŸu}®aŸJ|Ÿ‚|˜t¥˜®R͘ ª-Ÿ '-¸yRŸly\|–u-AoRŸ +R˜‚}tŸp|–Rp |–}ªŸuR–¬ |–¬A®y¬AiŸ |J®lÖp|ª-yl-Ÿ

¤¤ ¤¡ ¤^ ¤œ ¤U ¡° ¡3PISTREuCI

>aY\dOXSO K^\KUMcTXcMR ]^\YX SX^O\XO^YacMR:S°UXY TO]^ a YU_ ZK^\d¦MOQY gWIAT )NTERNETU JESTWIELKIaALEKIMS’TAKNAPRAWDÃJEGOMIESZKAÊCY 8K ÄMSKXSO dKaSO]S¸OÄ a¸KÄXSO ]aœT XYaS_^US NcZVYW _UYºMdOXSK U_\]_ B2>76 S -== K Z\dc]dVS

UVSOXMS acNdaKXSKT¦ XK >aœT XYac ]¸_ÒLYac ^OVOPYX :S°UXSO Z\KaNK) 8Y ^KUj NY WYWOX^_

KÒ _]¸c]dc]d ZSO\a]d¦ ]UK\Q° XK d¸c _U¸KN ]^\YXc Mdc VYQY U^œ\O acQV¦NK d_ZO¸XSO ZK]]˜

4KU WYÒXK ^aY\dc¨ XKZ\KaN° K^\KUMcTXO ]^\YXc SX^O\XO^YaO U^œ\O TONXYMdOÄXSO

L°N¦ a ZO¸XS dK]ZYUKTK¨ ZY^\dOLc _Òc^UYaXSUœa) :YN]^Ka¦ a]dc]^USOQY TO]^ NYL\O

ZVKXYaKXSO :Y^OW W_]S]d ZKWS°^K¨ ÒO ZS]dO]d MYÄ MY ^\KPS NY 3X^O\XO^_% W_]S]d

dXK¨ ]aYSMR YNLSY\Mœa K Z\dONO a]dc]^USW s ZKWS°^K¨ Y ^cW ÒO Z\YTOU^_TO]d

]^\YX° Z\dOdXKMdYX¦ NVK TOT _Òc^UYaXSUœa K XSO NVK ]KWOQY ]SOLSO

"ª|o-ŸªlRqp-Ÿ˜®-y˜-ŸWŸRJŸ-y R–yŸR˜layŸ

¡`

JŸA®Ra|Ÿ®-A®¬y-u¬Ÿ

¡œ

++Ÿ|JŸy-–¬˜|ª-yl-Ÿ‚–|oRp ¥Ÿ

¡z

#˜ -qRylRŸy-ªla-AolŸy-oª¬¸˜®Ra|Ÿ‚|®l|u¥Ÿ

`^

#ulR˜®A®RylRŸª˜®¬˜ plRa|ŸªŸp|y Rp²AlRŸ|p-¸Ÿ-yRŸ‚–|˜ RŸ˜®plARŸ

`U

®plARŸ‚|u-a-oԟ˜p|yARy –|ª-ɟ˜l֟y-Ÿ\¥ypAo|y-qy|²AlŸ`z

lRŸ–¥oy¥oŸJ|7–Ra|Ÿ‚–|oRp ¥Ÿ®t¬uŸ Rp˜ RuŸ

°

|Ÿ˜‚–-ªl-GŸ¸RŸ Rp˜ Ÿu|¸y-Ÿ˜®¬7p|Ÿ‚–®R7lRAŸª®–|plRuŸ



–|oRp |ª-ylRŸ˜ –|yŸly R–yR |ª¬AiŸ|‚-– RŸoR˜ Ÿ y-Ÿp|u¥ylp-AolŸlŸ#µ)"'Ÿ

œ

3PISTREuCI

0KdK Z\OZ\YN_UMTS:KZSO\ Qœ\¦ -ASZDOu¿SPIERANIASIÃZWYBREDNYMKLIENTEM >KU ^KU dXK]d ^OX ^cZ s dK UKÒNcW

\KdOW QNc ZYUKd_TO]d W_ XKTXYa]d¦ aO\]T° TOQY a¸K]XOQY ZYWc]¸_ YX T_Ò WK UYVOTXc ZYWc]¸

XK acQV¦N ]^\YXcj SXXc ]MROWK^ UYVY\œaj SXX¦ MK¸¦ aS^\cX° SX^O\XO^Ya¦ 4KU dK^OW \KNdS¨ ]YLSO

d UKZ\cÄXcWS UVSOX^KWS KVLY ZYNMRac^VSacWS aS^\cXKWS U^œ\O ^\_NXY TO]^ d\YLS¨ NYL\dO)

DKMdXST YN UK\^US ZKZSO\_ Y¸œaUK S aSOVUSOT \œÒYaOT Q_WUS A ^cW \YdNdSKVO ZYUKÒOWc -S TKU

]Z\c^XSO dKL\K¨ ]S° NY Z\KMc dKXSW dKQ\dOLSO]d ]S° a ONc^Y\dO 2>76 >aY\dOXSO WY^ca_

Q\KPSMdXOQY Y\Kd WO^KPY\c aSd_KVXOT S \c]YaKXSO Y¸œaUSOW ]dUSMœa ]^\YXc ]Z\KaS ÒO ]dcLUY

]^KXSO]d ]S° d\°MdXcW S OVK]^cMdXcW Z\YTOU^KX^OW aS^\cX SX^O\XO^YacMR =SKNKT dK^OW NY ]aYTOQY

LVYU_ \c]_XUYaOQY S dKLSO\KWc ]S° NY Z\OZ\YN_UMTS

"ª|oRŸ‚lR–ª˜®RŸulÖJ®¬y-–|J|ªR‘Ÿ®qRARylRVŸ

ϡ

|u¬²qGŸ®-yluŸ®-7lR–®R˜®Ÿ˜l֟®-Ÿ ª|–®RylRŸp|J¥Ÿ

œ¤

-˜y-ŸuR -\|–-Ÿªl®¥-qy-Ÿª®u-Ayl-Ÿu| ¬ªŸ‚–®Rª|JylŸ ˜ –|y¬Ÿly R–yR |ªRoŸ

œ¡

| ¬ªŸ‚–®Rª|JylŸ–R‚–R®Ry ¥oRŸ®-ª-– |²ÉŸ˜ –|y¬Ÿ

œ`

¥–®-Ÿu}®a}ªŸWŸJ–|a-ŸJ|ŸuR -\|–¬Ÿªl®¥-qyRoŸ

œœ

'¬u¬²qŸu| ¬ªŸ‚–®Rª|JylŸlŸuR -\|–ÖŸªl®¥-qyԟJq-Ÿ-–p-Ÿ

œU

qRuRy ¬Ÿ˜ –|y¬Ÿ‚|ªlyy¬Ÿp˜® -t |ª-ɟuR -\|–ÖŸªl®¥-qyԟ+7¥J¥oŸ˜®¬7p|Ÿ‚–}7p֟p|J¥Ÿ("ŸJq-Ÿ-–p-Ÿ

UU

Ÿ -p¸RŸp|JŸ

Uz#¸¬oŸ˜®plA}ªGŸ7¬Ÿ–|®ªlyÔɟ‚|u¬˜t¬ŸlŸ®-|˜®A®ÖJ®lɟ –|Ai֟ A®-˜¥Ÿ7R®Ÿ ª|–®Ryl-Ÿp|J¥ŸlRŸ‚–|oRp ¥oŸJq-Ÿ˜lR7lR[Ÿ

z`

# ª|–®¬u¬Ÿ R–-®Ÿ˜®plAŸJq-Ÿ-–p-ŸZAAKC

EPTOW ANE3PISTREuCI

9\QKXSdKMTK ]^\YXci5Y¸Y dSOVYXOT aSOÒc ]U\°MK]d a VOaYjp .AWIGACJASTRONYTODLA#IEBIENIEPEWNYGRUNT A 3X^O\XOMSO ^Y _Òc^UYaXSMc

]¦ aKÒXS 8SO V_LS¦ ^\KMS¨ WXœ]^aK MdK]_ XK ZY]d_USaKXSO a¸KÄMSaOQY Z\dcMS]U_ Mdc

Z\dONdSO\KXSO ]S° Z\dOd ^\dc ZYdSYWc \YdaSTKXOQY WOX_ YZK\^OQY XK 4K`K=M\SZMSO .VK^OQY

a¸KÄXSO W_]S]d ZYÄaS°MS¨ N_ÒY MdK]_ XK NYL\¦ Y\QKXSdKMT° ]^\YXc s TO]dMdO dKXSW dKLSO\dO]d

]S° dK TOT ^aY\dOXSO S Z\YTOU^YaKXSO A ZYZ\dONXSW \YdNdSKVO _^aY\dcVSÄWc ÄaSO^Xc WY^ca

Z\dOaYNXS S acQV¦N ]^\YXc A ^cW \YdNdSKVO adWYMXS]d Z\YTOU^ NYL\¦ Y\QKXSdKMT¦ ]^\YXc

:Y ]UYºMdOXS_ L°NdSO]d WSK¸ ]^\YX° U^œ\K ZYaSO _Òc^UYaXSUYaS QNdSO WK ]S° _NK¨ S XSO

ZYdaYVS W_ ]S° dXYa_ dQ_LS¨

>YUSY 7K\U daSONdS¸ >YUcY >YaO\

3XPY\WKMTO XK ^OWK^ acZ\Kac

NY WSOT]MK acL_MR_ LYWLc

|‚-˜|ª-ylRŸ®-ª-– |²AlŸ˜ –|y¬ŸJ|ŸoRoŸ¥pt-J¥Ÿ

°¡

–a-yl®-Ao-Ÿly\|–u-AolŸ®y-oJ¥oÔA¬AiŸ˜l֟y-Ÿ˜ –|ylRŸ

°`

–a-yl®-Ao-Ÿ˜ –|y¬Ÿ®-Ÿ‚|u|Aԟ-–Ail Rp ¥–¬Ÿly\|–u-AolŸ



–Ail Rp ¥–-Ÿly\|–u-AolŸªŸ|‚-–Al¥Ÿ|Ÿ˜|– |ª-ylRŸp-– Ÿ

¤

-t-Ÿ‚–-ªJ-Ÿ|Ÿ˜|– |ª-yl¥Ÿp-– Ÿ

¡

|˜|– ¥oŸp-– ¬ŸªŸ˜ |˜¬Ÿ®a|JylRŸ®ŸlAiŸ‚|J|7lR͘ ªRuŸ

U

-®ª¬Ÿ˜ |˜}ªŸ‚|ªlyy¬Ÿ7¬ÉŸp–} plRŸlŸ|‚l˜|ªRŸ

z

 }–¬Ÿ˜‚|˜}7Ÿ˜|– |ª-yl-ŸoR˜ Ÿªt-²Alª¬Ÿ

¤`

#t}¸Ÿp-– ¬ŸªŸilR–-–Ail֟˜ –|y¬Ÿ

¤^

l-a–-u¬Ÿ-–Ail Rp ¥–¬Ÿly\|–u-AolŸ |Ÿ‚|Ÿ‚–|˜ ¥Ÿp-– ¬Ÿ ‚|˜|– |ª-yRŸy-Ÿ‚-‚lR–®RŸ

¤œ

l-a–-u¬Ÿ-–Ail Rp ¥–¬Ÿly\|–u-AolŸ Ÿ˜ÔŸ ¬qp|Ÿ˜‚l˜RuŸ |Jy|²ylp}ªŸulÖJ®¬Ÿ˜ –|y-ulŸ

¤U

–®Ro²AlRŸ®Ÿ\-®¬Ÿ‚–R‚–|J¥pAolŸJ|Ÿ‚–|J¥pAolŸ

¡¤

¥J|ª-ylRŸ˜ –¥p ¥–¬Ÿªl –¬y¬Ÿ-–p-Ÿ

¡¡

-o‚lR–ªŸ¥ ª|–®¬u¬Ÿ‚qlpŸlyJR«‡i uqVŸ

¡`

V-Ÿ‚}´ylRoŸ‚qlpŸ˜A–RRy‡A˜˜Ÿ®RŸ˜ ¬q-ulŸ

¡^

JŸ‚–R‚–|J¥pAolŸJ|Ÿ‚–|J¥pAolŸWŸ‚Rty¬Ÿ‚–|AR˜Ÿ

¡U

7SK]^K

DNT°MSK U\KTYL\KdYaO

0SVWc aSNOY 5\œ^USO PSVWc aSNOY XKU\°MYXO

Z\dOd 7K\UK UKWO\¦ McP\Ya¦ 7ONSK

8Y^K^US Y TONdOXS_ 7OX_ \O]^K_\KMcTXO

8Y^K^US XK ^OWK^ TONdOXSK

Z\dcLc^UKMR ^OQY U\KT_

=_]RS

4ONdOXSO

?V_LSYXK ZY^\KaK 7 K\UK ^Y ]_]RS

8Y^K^US S a]UKdœaU S NY^cMd¦MO

TONdOXSK ]_]RS

7K\U

a 4KZYXSS

,VYQ

8Y^K^US

d ZYN\œÒc

4ONdOXSO

7ONSK

9 4KZYXSS

.dSOXXSU

d ZYN\œÒc

7SK]^K

8Y^K^US

Y TONdOXS_

DNT°MSK

5_V^_\K

7OX_

\O]^K_\KMcTXO6KXN]MKZO

2Y^OV :K\U 2c 6KXQ_KQO >YUSY :RY^Y] K^^ a >YUSY 3XPY\WKMTO dNT °MSK S _aKQS

8Y^K^US Y TONdOXS_ XK ^OWK^ ^OQ ^

Y RY^OV_ :OYZVO

ZYN\œÒc XK ^OWK =_]RS 2S\Y]RSWK 8Y^K^US d :RY^Y] TONdOXSK S \O]^K_\KMTS 0SVWc aSNOY 5\œ^USO PSVWc aS @SNOY] NOY

XKU\°MYXO Z\dOd 7K\UK

UKWO\¦ McP\Ya¦ @SNOY -VSZ]

3PISTREuCI

?U¸KN ]^\YXc:\dO]^\dOQKXSO d¸Y^OT \OQ_¸c /PŒACASIÃBY¿DOBRYMSŒUCHACZEMaINOSI¿PRZYSOBIEKALKULATOR9N USVU_

\YdNdSK¸œa WœaSVSÄWc Y Z\YTOU^YaKXS_ XK]^KaSYXcW XK _Òc^UYaXSUK KVO NYZSO\Y ^_^KT

L°NdSO]d WœQ¸ ]Z\KaNdS¨ ]aYTO _WSOT°^XYÄMS ]¸_MRKXSK A ^cW \YdNdSKVO dLSO\dO]d YZSXSO

_Òc^UYaXSUœa S dL_N_TO]d ]^\YX° ]ZO¸XSKT¦M¦ SMR ZY^\dOLc A]dc]^UY s YN Z\dOQV¦NK\OU

ZY WSOT]MO XK OU\KXSO s YZSO\K ]S° XK NKXS_ _Òc^UYaXSUYW ^OQY MdOQY XKZ\KaN° MRM¦

-Y aS°MOT ZYdXK]d ]OU\O^c \OQ_¸c ^\œTZYNdSK¸_ .YaSO]d ]S° TKU NdS°US USVU_ XKMSÄXS°MSYW

Z\dcMS]Uœa UKVU_VK^Y\K VSXSTMO Y\Kd ]SK^MO WYÒO]d dKWSOXS¨ XSOac]d_UKX¦ ]^\YX° SX^O\XO^Ya¦

a Z\KaNdSac adœ\ ZS°UXK

–|oRp ¥oRŸ˜l֟®Ÿu¬²qԟ|Ÿ|J7l|–A-AiŸ

`¤

"ª|oRŸy-oy|ª˜®RŸ®-J-ylRŸWŸŸ¥˜lAŸ

`^

#˜ -qRylRŸ|J7l|–A}ªŸ˜ –|y¬ŸŸ¥˜lAŸ®-Ÿ‚|u|Aԟ‚R–˜|yŸ

`

|®ª}qGŸ7¬Ÿ |Ÿ‚R–˜|y¬Ÿ7¬t¬Ÿ"ª|lulŸ‚–®Rª|Jylp-ulVŸ

^¤

|®J®lRqA®|²ÉŸª‚t¬ª-Ÿy-Ÿ‚–|oRp ŸlŸ¥pt-JŸ˜ –|y¬Ÿ

^`

lRo˜ARŸJ|˜ Ö‚yRŸy-ŸRp–-ylRŸ|p–R²q-GŸo-pŸ#µŸA®Ö²ÉŸ˜ –|y¬Ÿ 7ÖJ®lRŸªlJ|A®y-ŸªŸ‚–®RaqÔJ-–ARŸ¥¸¬ p|ªylp-Ÿ

^

+7¥J¥oŸp|JŸ("ŸlŸ Ÿ®|‚ ¬u-ql®|ª-y¬Ÿ‚|JŸpÔ RuŸ –|®J®lRqA®|²AlŸ°¤`xœUŸ

°

¥J®lRŸq¥7lÔGŸaJ¬Ÿª˜®¬˜ p|ŸoR˜ ŸJ|7–®RŸ®|–a-yl®|ª-yRŸ lŸ–}ªy|Ÿ¥t|¸|yRŸ

`

-pŸ˜®R–|p-Ÿ‚|ªlyy-Ÿ7¬ÉŸu|o-Ÿ˜l- p-Ÿ#¸¬oŸ®t| RoŸ‚–|‚|–AolŸ

^

Ra¥t-Ÿ –}o‚|J®l-t¥FŸ¥‚–|˜®A®RylRŸ®t| RoŸ‚–|‚|–AolŸ



 –|y-ŸŸ¥˜lAŸlŸ®t| -Ÿ‚–|‚|–Ao-ŸWŸ˜ ¥Jl¥uŸ „®tRa|…Ÿ‚–®¬‚-Jp¥Ÿ

œ

-ulÖ -˜®Ÿ|Ÿ‚R–˜|y-AiŸlŸpqlRyAlRŸ

œ

|y\la¥–-Ao-Ÿ˜ –|y¬ŸŸ¥˜lAŸ¤‡°Ÿ®Ÿ‚q- \|–uԟq¥R‚–ly Ÿ

œ¡

#¸¬oŸ–Ra¥tŸ Ÿ‚q- \|–u¬Ÿq¥R‚–ly ŸJ|Ÿy-J-yl-Ÿ˜ ¬q¥Ÿ ˜ –|ylRŸŸ¥˜lAŸ¤‡°Ÿ

œ

®-˜ŸJ|J-ɟ®-ª-– |²ÉŸ˜ –|y¬ŸŸ¥˜lAŸ

œœ

|J-oŸylRA|Ÿp|J¥Ÿ

U

3WS°$ +XX ASOU$ " ·¦MdXYĨ d 3X^O\XO^OW$ .=6 Ã\ONXS MdK] a 3X^O\XOMSO Z\dOdXKMdYXc XK \Yd\caU°

^cQYNXSYaY$  QYNdSX ?V_LSYXK Z\dOQV¦NK\UK$ 0S\OPYb =c]^OW YZO\KMcTXc$ ASXNYa] B:
a ]Z\KaKMR ^OMRXSMdXcMR +U^caXSO _NdSOVK ]S° XK PY\KMR

SX^O\XO^YacMR S a ZY\^KVKMR ]ZY¸OMdXYÄMSYacMR
\YLS \œaXSOÒ dKU_Zc a 3X^O\XOMSO 4OT VKZ^YZ XSOMY aSOUYac

KVO +XX XSO WYÒO ]YLSO ^O\Kd ZYdaYVS¨ XK XSM SXXOQY ^Y TOT

UYWZ_^O\ Q¸œaXc d U^œ\OQY ¸¦Mdc ]S° d 3X^O\XO^OW

GŸ7¬Ÿ¥‚|–®ÔJp|ª-ɟ¥pt-JŸ˜ –|y¬Ÿ

'¬p|ÍA®RylRŸp|J¥Ÿ –R²AlŸlŸ˜¬˜ Ru¥Ÿy-ªla-A¬oyRa|Ÿ

U¡

|J-ylRŸ¥pt-J¥Ÿ˜ –|y¬ŸlŸ˜®A®Ra}t}ªŸ ¬‚|a–-\lA®y¬AiŸ ®-Ÿ‚|u|Aԟp|J¥Ÿ Ÿ

U3PISTREuCI

:\YTOU^YaKXSO a UYVY\dO5YXSOM d ]dK\YÄMSKWS +OLORTOCICHYBOHATERPROJEKTOWANIASTRONINTERNETOWYCH.YL\K ZKVO^K LK\a

WYÒO Z\dcMS¦QX¦¨ _Òc^UYaXSUœa NY aS^\cXc ]^aY\dc¨ WS¸¦ K^WY]PO\° S ]Z\KaS¨ Lc Md°]^Y NY XK]

a\KMKVS 5aO]^SK UYVY\_ a Z\YTOU^YaKXS_ ]^\YX SX^O\XO^YacMR XSO ]Z\YaKNdK ]S° TONXKU ^cVUY NY

acL\KXSK NYL\OT ZKVO^c UYVY\œa s \œaXSO aKÒXO TO]^ SMR dK]^Y]YaKXSO 7YÒO]d WSO¨ ÄaSO^X¦

ZKVO^° LK\a TOÄVS TONXKU XSO dK]^Y]_TO]d TOT d \YdaKQ¦ _Òc^UYaXSMc WYQ¦ _XSUK¨ >aYTOT aS^\cXc

TKU dK\Kdc :YN UYXSOM XSXSOT]dOQY \YdNdSK¸_ XSO ^cVUY L°NdSO]d aSONdSK¸ TKUS aZ¸ca UYVY\ WK XK

_Òc^UYaXSUK ]^\YXc SX^O\XO^YaOT KVO ^KUÒO L°NdSO]d ZY^\KPS¸ acL\K¨ ÄaSO^XSO acQV¦NKT¦M¦ ZKVO^°

UYVY\œa U^œ\K ZK]_TO NY aS^\cX Z\YTOU^YaKXcMR d WcÄV¦ Y _Òc^UYaXSU_ S TO _d_ZO¸XSK

'˜‚|u}¸Ÿq|p-qyԟ˜ARy֟u¥®¬A®yԟ

z¤

 –|y-Ÿz¥qR˜ŸWŸ®t| ¬Ÿ˜ -yJ-–JŸ˜lRAlŸ7q|a}ªŸ ®-˜-ulŸu|¸qlª|²ÉŸª¬7|–¥ŸoR˜ ŸylRA|Ÿ|a–-ylA®|y-Ÿ

z`

|q|–Ÿª‚t¬ª-Ÿy-ŸRu|AoRŸ

z^

|t|Ÿ7-–ªŸ„A®¬qlŸ|JŸA®Ra|Ÿª˜®¬˜ p|Ÿ˜l֟®-A®Öt|…Ÿ

zz

#¸¬oŸp|t-Ÿ7-–ªŸJ|Ÿª¬7–-yl-Ÿp|q|–}ªGŸp }–RŸJ|Ÿ˜lR7lRŸ‚-˜¥oԟ

¤°¤

-o‚lR–ªŸª¬7lR–-Ÿ˜l֟p|q|–Ÿ "'')Ÿ

¤°¤

 –-pA¬oy¬Ÿª®|–®RAŸp|q|–}ªŸu|¸y-Ÿ˜ ª|–®¬ÉŸ®-Ÿ‚|u|Aԟ ˜AiRu- ¥Ÿ –l-J¬Ÿp|q|–}ªŸ

¤°¡

+-A®¬y-u¬Ÿ‚l˜-ɟp|JŸ˜ –|y¬Ÿ -u‚qR- RŸ

¤°^

# ª|–®RylRŸ‚–|˜ Ra|Ÿ¥pt-J¥Ÿ˜ –|y¬Ÿ®-Ÿ‚|u|Aԟ-–p¥˜®-Ÿz¡

Ÿ

¤°

–®RAlªlR͘ ªRuŸAlÖ¸p|²AlŸoR˜ VŸqRpp|²ÉŸ

¤¤

# ª}–®Ÿ7|a- ˜®ÔŸ‚-qR ÖŸp|q|–}ªŸ®-Ÿ‚|u|Aԟ˜AiRu- ¥Ÿ A®ª}–p|ªRa|Ÿ

¤`

®-˜Ÿ¥-p ¥-qylɟ-–p¥˜®Ÿ

¤U

Ÿ˜ –|y¬Ÿ -u‚qR- RŸ

3PISTREuCI

.YL\c ]c]^OW XKaSQKMcTXc i>O\Kd a MS¦Q_  ]OU_XN dXKTNÐ

Z\dcMS]U ƒ=^\YXK Q¸œaXK{jp #ZYMBYŒBY)NTERNETBEZNAWIGACJI >Y XKaSQKMTK ]Z\KaSK ÒO 3X^O\XO^ TO]^ WONS_W

SXPY\WKMcTXcW Y ^KU YQ\YWXcMR WYÒVSaYÄMSKMR + ^O\Kd RKMdcU$ ]c]^OW XKaSQKMcTXc ^Y MYÄ

aS°MOT XSÒ ^cVUY ]^aY\dOXSO ]dK¸YaY acQV¦NKT¦McMR Z\dcMS]Uœa S _ZMRKXSO SMR XK ]^\YXSO >aY\dOXSO

NYL\OQY ]c]^OW_ XKaSQKMcTXOQY dKMdcXK ]S° YN K\MRS^OU^_\c SXPY\WKMTS S UYX^cX_YaKXO TO]^

a MK¸cW Z\YMO]SO Z\YTOU^YaKXSK aS^\cXc 4KU ^Y TONXKU NdSK¸K) 4KU WYÒOWc _dc]UK¨ ZOaXYĨ

ÒO _Òc^UYaXSMc aS^\cXc SX^O\XO^YaOT XSQNc ]S° XK XSOT XSO dQ_LS¦) A ^cW \YdNdSKVO Z\dcT\dcWc ]S°

\œÒXcW ]^cVYW XKaSQKMTS K ^KUÒO ^OW_ TKU K\MRS^OU^_\K SXPY\WKMTS aZ¸caK XK YNXYÄXSUS aSNYMdXO

XK ]^\YXSO TKU \œaXSOÒ NYaSOWc ]S° NVKMdOQY ]KWO SUYXc XSO dKa]dO ]¦ NYL\cW ZYWc]¸OW

63

63

63

63

63

63

63

|ª¬Ÿ˜RuR˜ –ŸªŸ˜®p|qRŸ–|®‚|A®Ö ¬Ÿ

¤¤

lR–ª˜®¬uŸp–|plRuŸªŸ˜ –|y֟J|7–RoŸy-ªla-AolŸoR˜ Ÿ J|7–-Ÿ-–Ail Rp ¥–-Ÿly\|–u-AolŸ

¤¤z

®¬uŸ -pŸy-‚–-ªJ֟oR˜ Ÿy-®ª-Ÿ

¤¡°

|®ªlÔ®-ylRŸy–ŸŸWŸy-ªla-Ao-Ÿ®Ÿ‚|®l|u¬ulŸ®-pt-Jp-ulŸ

¤¡

|®ªlÔ®-ylRŸy–Ÿ¤ŸWŸy-ªla-Ao-Ÿ‚l|y|ª-Ÿ

¤¡U

qRuRy ¬Ÿ7q|p|ªRŸ |Ÿ"ª|lŸ‚–®¬o-AlRqRŸ

¤``

|®¬Ao|y|ª-ylRŸy-ªla-AolŸ7q|p|ªRoŸ®-Ÿ‚|u|Aԟ‚t¬ª-yl-Ÿ

¤`^

p|y¬ŸylAŸylRŸ'ÓVŸ‚|Ÿ‚–|˜ ¥Ÿt-JylRŸª¬aqÔJ-oԟ

¤`œ

|J-ª-oŸlp|y¬ŸJ|Ÿ Rp˜ ¥GŸ-ŸylRŸ|Jª–| ylRŸ

¤`z

#-p ¥-qyloŸp|JŸ("Ÿ˜ –|y¬ŸGŸ7¬Ÿ¥¸¬ª-tŸ |Jy|²ylp}ªŸ Rp˜ |ª¬AiŸ

¤^°

"R–-®Ÿu|¸R˜®Ÿy-J-ɟRqRuRy |uŸ7q|p|ª¬uŸ˜ ¬qVŸ

¤^

t}ªy¬Ÿ˜¬˜ RuŸy-ªla-A¬oy¬ŸylRŸ‚|ªlylRyŸ˜l֟®ulRyl-ÉV -qRŸ˜¬˜ RuŸJ–¥a|–®ÖJy¬Ÿo¥¸Ÿ"Ÿ

¤^¡

-¸J-Ÿ‚|J˜ –|y-Ÿ| –®¬u¥oRŸªt-˜y¬ŸJ–¥a|–®ÖJy¬Ÿ ˜¬˜ RuŸy-ªla-A¬oy¬Ÿ

¤^`

|J-ylRŸ˜ ¬q¥ŸJ|Ÿy-ªla-AolŸ®-Ÿ‚|u|Aԟ-–p¥˜®-Ÿ

Ÿ

¤^^

?6

[email protected]3PISTREuCI

:S]KXSO ^OU]^œa XK ZY^\dOLc ]^\YX SX^O\XO^YacMR

!

:\dOLSOQKXSO ad\YUSOW 0ISANIETEKSTÌWNAPOTRZEBYSTRONINTERNETOWYCHNICZYMSIÃNIER̘NI ODPISANIATEKSTÌWWINNYMCELU PRAWDA 8Y MœÒ ^KU XKZ\KaN° ZS]KXSO ^OU]^œa

Z\dOdXKMdYXcMR XK ]^\YXc SX^O\XO^YaO TO]^ d_ZO¸XSO MdcWÄ SXXcW XSÒ ZS]KXSO ^OU]^œa

NY N\_U_ 6_NdSO XSO Mdc^KT¦ ^OU]^_ YZ_LVSUYaKXOQY a 3X^O\XOMSO ^KU ]KWY TKU ^OU]^_

acN\_UYaKXOQY XK ZKZSO\dO DKWSK]^ Mdc^K¨ YN VOaOT NY Z\KaOT ]^\YXc YN ZYMd¦^U_

NY UYºMK Z\dOLSOQKT¦ ^OU]^ ad\YUSOW A]dc]^USO ^OU]^c Z_LVSUYaKXO XK ]^\YXSO

SX^O\XO^YaOT W_]d¦ ZYdaKVK¨ _Òc^UYaXSUYaS XK ]dcLUSO Z\dOLSOQXS°MSO SMR ad\YUSOW

S ¸K^aO Z\dO^\KaSOXSO A Z\dOMSaXcW \KdSO _Òc^UYaXSMc XSO MRM¦M WK\XYaK¨ MdK]_

d\OdcQX_T¦ d >aYTOT ]^\YXc S ZœTN¦ QNdSO SXNdSOT A XSXSOT]dcW \YdNdSKVO XK_MdcWc -S° ]d^_MdOU

daS¦dKXcMR d ZS]KXSOW YNZYaSONXSOQY ^OU]^_ YN ZYN]^Ka K ^KUÒO ONcMT¦ QY^YaOQY ^OU]^_

a MOV_ _MdcXSOXSK QY VOUUY]^\KaXcW NVK Mdc^OVXSUK

+\^cU_¸ dO ]^\YXc SX^O\XO^YaOT 'Ÿzœ¡Ÿ–|p¥Ÿ-–¬Ÿ¬a-«GŸ‚–|oRp -y ŸalR–Ÿ®Ÿ-pRŸRyR©-ŸªŸ˜ -ylRŸ'l˜A|y˜lyGŸ|–-®Ÿ |yŸ-¬RŸ®-t|¸¬qlŸ˜ ¥Jl|Ÿ"-A lA-qŸ  ¥JlR˜Ÿ¥qR˜ŸªŸARq¥Ÿ‚¥7qlp-AolŸ–Ra¥tŸ-©-qlR–˜Ÿ-yJŸ |¥yJiR-J˜‘GŸulyl- ¥–|ªRoŸa–¬Ÿ\la¥–p|ªRoŸ|˜-J®|yRoŸªŸ–R-ql-AiŸ–Rª|q¥AolŸ-yalRq˜plRo‡Ÿ i|ɟ‚|A®Ô p|ª|Ÿ˜ ¥Jl|Ÿ"-A lA-qŸ  ¥JlR˜Ÿ¥qR˜Ÿp|yARy –|ª-t|Ÿ˜l֟y-Ÿ-©-qlR–˜Ÿ -yJŸ|¥yJiR-J˜‘GŸ¬a-«ŸlŸ-¬RŸAiAlRqlŸ -p¸RŸ|‚¥7qlp|ª-ɟ–Ra¥t¬ŸJq-Ÿ¥yaR|y˜Ÿ 2Ÿ–-a|y˜‘ŸWŸ\-7¥q-–yRoŸa–¬Ÿ\-y -˜¬Ÿ˜ ª|–®|yRoŸ‚–®R®Ÿ¬a-p˜-GŸp }–RoŸ–Ra¥t¬Ÿ|‚-– RŸ 7¬t¬Ÿy-Ÿi-lyu-lq‘GŸa–®RŸ\la¥–p|ªRoŸ®ŸzœŸ–|p¥Ÿ|˜-J®|yRoŸªŸ–R-ql-AiŸ²–RJyl|ªlRA®-Ÿ „oRoŸ-¥ |–-ulŸ7¬qlŸ¬a-«Ÿ|–-®ŸR\\ŸR––Ry…‡ŸlRJ¬Ÿa–-Ÿ-©-qlR–˜Ÿ-yJŸ|¥yJiR-J˜‘Ÿ®-A®Öt-Ÿ aRyR–|ª-ɟJ|Ai|J¬ŸJq-Ÿ"-A lA-qŸ  ¥JlR˜Ÿ¥qR˜GŸ®-–®ÔJŸ\l–u¬Ÿ®|˜ -tŸ–|®˜®R–®|y¬Ÿ|Ÿ-©R“-Ÿ –yR˜|y-ŸlŸ–l-y-Ÿq¥uR“-‡Ÿi|ɟ-©RŸ–yR˜|yŸ –-\ltŸJ|Ÿ\l–u¬Ÿo-p|Ÿ‚–|oRp -y ŸalR–Ÿ lŸªp–} ARŸ‚| RuŸ|J˜®RJtGŸ–l-yŸq¥uRŸª˜®RJtŸJ|ŸylRoŸo-p|ŸlyªR˜ |–‡Ÿq¥uRŸ¥ª-¸-tGŸ ¸RŸa–-Ÿ-©-qlR–˜Ÿ-yJŸ|¥yJiR-J˜‘ŸylRŸ‚–®¬y|˜lt-Ÿª¬˜ -–A®-oÔA¬AiŸJ|Ai|J}ªŸ lŸ®-AiÖAltŸ¬a-p˜-Ÿ|–-®Ÿ-¬R“-ŸJ|Ÿ˜p¥‚lRyl-Ÿ˜l֟y-Ÿª¬J-yl¥Ÿ¥yaR|y˜Ÿ2Ÿ–-a|y˜‘‡ 'pt-JŸ-©R“-Ÿ–yR˜|y-ŸªŸ‚|A®Ô p|ª¬Ÿ–|®ª}oŸ¥yaR|y˜Ÿ2Ÿ–-a|y˜‘Ÿ‚|®|˜ -oRŸpªR˜ lԟ ˜‚|–yԇŸi|ɟ˜-uŸ–yR˜|yŸy-®¬ª-tŸ˜l֟|oARuŸalR–Ÿ\-7¥q-–y¬Ai‘ŸlŸ ªlR–J®ltGŸ¸RŸ |Ÿ|yŸ# ª}–®ŸqR‚˜®ÔŸa-®R ÖŸly R–yR |ªÔŸ

¤^

 –|y-Ÿa-®R ¬Ÿ"iRŸl‚˜ R–Ÿy RqqlaRyAR–‘Ÿ WŸ˜‚RA¬\lp-Ao-Ÿ‚–|oRp ¥Ÿ

¤

–|7qRuRuŸoR˜ Ÿ"  "Ÿ

¤

#qR‚˜®RylRŸ®-ª-– |²AlŸ˜ –|y¬Ÿ®-Ÿ‚|u|Aԟ|Jª–}A|yRoŸ‚l–-ulJ¬Ÿ ¤œ¡ p–-A-ylRŸ Rp˜ ¥Ÿ |J-ylRŸql˜ ŸJ|Ÿp|J¥Ÿ("Ÿ

¤œz ¤Uz

-at}ªplŸ˜‚–-ªl-oÔGŸ¸RŸ Rp˜ ŸoR˜®A®RŸt- ªlRoŸ‚–®R7lRAŸª®–|plRuŸ ¤z lR˜®-oŸ®RŸ˜|7ԟA®Al|yplGŸ7¬Ÿ‚|Jp–R²qlɟy-at}ªplŸlŸlyy¬Ÿ Rp˜ Ÿ

¡°°

'-¸y¬ŸoR˜ Ÿ‚|®l|uŸy-at}ªp-GŸ-ŸylRŸoRa|Ÿ–|®ul-–Ÿ

¡°

3PISTREuCI

.Y]^°ZXYĨ

"

8SONY]^°ZXYĨ TO]^ Q\YÐXK +TONIEMO˜ETERAZKORZYSTA¿Z4WOJEJSTRONY 7YÒO]d WSO¨ ZS°UX¦ ]^\YX° dO ÄaSO^XcW

_U¸KNOW S ¸K^acW a _ÒcMS_ ]c]^OWOW XKaSQKMcTXcWj MY XSO YdXKMdK TONXKU ÒO UKÒNc WYÒO

d XSOT UY\dc]^K¨ ,c WYQVS d XSOT UY\dc]^K¨ _Òc^UYaXSMc d _ZYÄVONdOXSOW ad\YU_ L¦NÐ Y]YLc U^œ\O

XSO ZY^\KPS¦ YN\œÒXS¨ UYVY\_ XSOLSO]USOQY YN dSOVYXOQY ]^\YXK W_]S Lc¨ NY]^°ZXK A Z\dOMSaXcW

\KdSO L°NdSO]d ^\KMS¸ _Òc^UYaXSUœa S ^cW ]KWcW ]dUYNdS¸ a¸K]XcW SX^O\O]YW 8SO WK\^a ]S° TONXKU$

NY]^°ZXYĨ ^Y XSM ^\_NXOQY .dS°US YNZYaSONXSOW_ dKZVKXYaKXS_ UYVOTXYÄMS OVOWOX^œa

UYN_ _ÒcMS_ K^\cL_^œa +6> S dXKMdXSUœa 6981./=- K ^KUÒO dK]^KXYaSOXS_ ]S° XKN UaO]^S¦

UYVY\_ XK^cMRWSK]^ ZY]dO\dc]d ]aYTO Q\YXY YNLSY\Mœa :\dc YUKdTS Lc¨ WYÒO XKaO^ _NK -S ]S°

dNYLc¨ MO\^cPSUK^ A-+1j + MœÒ ^Y TO]^) 9Na\œ¨ ]^\YX° K aU\œ^MO ]S° NYaSO]d

:TEJSTRONYBARDZO CI»‘KOJESTKORZYSTA·BEZ MYSZY.IKTSI»NAWETNIE ZASTANOWIˆNADTYM ‘EMO‘E TOBY·DLAMNIEPROBLEMb

7YDAJESI» ‘ENIKTNIEPOMYvLAˆ OTYM ‘EB»D»ZTEJSTRONY KORZYSTA·ZAPOMOCCZYTNIKA EKRANUb

¥Jl|k¤k|ŸWŸylRJ|˜ Ö‚y-ŸJ|˜ Ö‚y|²ÉŸ

¡°U

|˜ Ö‚y|²ÉŸ|®y-A®-GŸ¸RŸ®RŸ˜ –|y¬Ÿu|¸RŸp|–®¬˜ -ɟµ)Ÿ

¡°z

-pŸ+)"Ÿ ՟"ª|o-Ÿ˜ –|y-Ÿ

¡°

y\|–u-AoRŸy-Ÿ˜ –|ylRŸ‚|ªlyy¬Ÿ7¬ÉŸ®–|®¥ul-tRVŸ Jq-Ÿµ Ÿ

¡¤

|a}J´Ÿ˜l֟®Ÿ ¬uŸWŸp|u‚¥ R–¬Ÿy-‚–-ªJ֟˜ÔŸat¥‚lRŸ

¡¡

|u‚¥ R–Ÿ‚–®RA®¬ -Ÿ Rp˜ Ÿ- –¬7¥ ¥Ÿ"Ÿ|7–-®p-Ÿ

¡`

–®Rp˜® -tɟJt¥alŸ Rp˜ Ÿ- –¬7¥ ¥Ÿ"ŸªŸ|‚l˜Ÿ Ÿ

¡U

Ÿ ª|oRŸu|J¬\lp-AoRŸ‚|‚–-ªlt¬Ÿ˜¬ ¥-Ao֟ ¬qp|Ÿ "  ")ŸpqlRy }ªŸ¥Jl|k¤k|Ÿ

¡¤°

|˜ Ö‚y|²ÉŸylRŸ|a–-ylA®-Ÿ˜l֟J|ŸA®¬ ylp}ªŸRp–-y¥Ÿ

¡¤

qRuRy ¬Ÿ‚|ªlyy¬Ÿ7¬ÉŸ-p ¬ª|ª-yRŸŸ Ÿ

¡¤¡

 –|y-Ÿ¥Jl|k¤k|ŸoR˜ Ÿ R–-®Ÿ++ Ÿ 7-–J®lRoŸ "ÕŸ

¡¤

'Ÿ–l|–l ¬ŸŸ

¡¡°

|q|–¬ŸylRŸ‚|ªlyy¬Ÿ7¬ÉŸ )ӟ\|–uԟp|u¥ylp-AolŸ

¡¡`

Ûªl- ŸªŸ7R®‚lRA®y¬AiŸ7-–ª-AiVŸ

¡¡^

Ûªl- ŸªŸ®-7¥–®|y¬AiŸ7-–ª-AiVŸ

¡¡^

¥Jl|k¤k|Ÿ|A®-ulŸ|˜|7¬Ÿ®Ÿ®-7¥–®Ryl-ulŸ –|®‚|®y-ª-yl-Ÿ7-–ªŸ

¡¡

ªl-®JplŸ˜ÔŸ‚–-ªJ®lª¬uŸ‚–|7qRuRuŸ

¡¡U

7–-®plŸ t-Ÿ˜ÔŸy-J-qŸ"ª|lulŸ‚–®¬o-Al}tulŸ

¡¡z

|qRoy|²ÉŸ |ŸylRŸ ¬qp|Ÿ- –¬7¥ ¬Ÿ -7lyJR«Ÿ

¡`°3PISTREuCI

=¸_MRKT ]aYSMR _Òc^UYaXSUœa

+XUSO^c

#

.\YQK NY RK\WYXSTXOQY Z\YTOU^_ $OBRYPROJEKTSPROWADZASIÃDOWSŒUCHANIASIÃWPOTRZEBYU˜YTKOWNIKÌW ?Òc^UYaXSMc WYQ¦ -S ZYaSONdSO¨ MY dO ]^\YX¦ TO]^ XSO ^KU MY SW ]S° ZYNYLK TKU

WYÒXK acOVSWSXYaK¨ L¸°Nc TOÄVS TO]^ ^Y UYXSOMdXO S TKU a YQœVO ZYZ\KaS¨ ]KW¦ ]^\YX°

3]^XSOTO aSOVO ]ZY]YLœa XK ac]¸_MRKXSO SMR YZSXSS 7YÒO]d dKZYdXK¨ ]S° d YZSXS¦ Q\_Zc

_Òc^UYaXSUœa dK ZYWYM¦ XK\d°NdS ^KUSMR TKU KXUSO^c V_L ZYTONcXMdcMR Y]œL dK ZYWYM¦

^O]^œa _Òc^OMdXYÄMS L¦NÐ ^OÒ Z\dOÄVONdS¨ NdSK¸KXSK YNaSONdKT¦McMR XK >aYTOT ]^\YXSO

dK ZYWYM¦ ZYWSK\œa \œÒXcMR ZK\KWO^\œa S ]^K^c]^cU ,Od adQV°N_ XK acL\KX¦ WO^YN°

UaO]^S¦ UV_MdYa¦ TO]^ i_]¸c]dOXSOp MY _Òc^UYaXSMc WKT¦ NY ZYaSONdOXSK 4OÄVS ^Y d\YLS]d

>aYTK ]^\YXK L°NdSO ]ZO¸XSK¸K ZY^\dOLc >aYSMR YNLSY\Mœa K ^cW ]KWcW L°NdSO Y aSOVO VOZ]dK

D+6/>C

A+.C

'¬u-a-oԟ‚|²ªlÖARyl-Ÿ˜ |˜¥yp|ª|Ÿ ylRªlRqRŸA®-˜¥Ÿ®RŸ˜ –|y¬Ÿ¥A®R˜ ylp}ª‡

'¬u-a-oԟªlRqRŸ‚q-y|ª-yl-ŸªŸ\-®lRŸ ‚–®¬a| |ª-͇

|¸y-ŸoRŸ˜plR–|ª-ɟJ|Ÿ|a–|uyRoŸqlA®7¬Ÿ ¥¸¬ p|ªylp}ª‡

l˜RuyRŸ-yplR ¬Ÿu|aԟ˜‚–-ªl-ɟ‚–|7qRu¬Ÿ |˜|7|uGŸp }–RŸ˜t-7|ŸA®¬ -oԇ

|¸y-ŸoRŸ‚–®R‚–|ª-J®lɟy-ŸªlRqRŸ–}¸y¬AiŸ ˜‚|˜|7}ªŸ„y-Ÿ‚-‚lR–®RGŸªŸy R–yRAlRGŸ‚–®R®Ÿ  RqR\|yGŸ|˜|7l²AlR…‡

¬ -yl-Ÿ-yplR ¬Ÿu|aԟ®|˜ -ɟ´qRŸ ®ly R–‚–R |ª-yR‡

¡^¤

lRAiŸ‚–®Ru}ªlԟ¥¸¬ p|ªylA¬ŸWŸ®-Ÿ‚|²–RJylA ªRuŸ-yplR Ÿ lŸa–¥‚Ÿ\|p¥˜|ª¬AiŸ

¡^`

yplR ¬ŸlŸa–¥‚¬Ÿ\|p¥˜|ªRŸylRŸ˜ÔŸJ-–u|ªRŸ

¡^œ

+-J-oŸªŸ-yplRAlRŸªt-²AlªRŸ‚¬ -yl-Ÿ

¡°

˜ - RA®y-ŸªR–˜o-Ÿ-yplR ¬ŸJq-Ÿ¥¸¬ p|ªylp}ªŸ˜ –|y¬ŸŸ¥˜lAŸ ¡œ°

#A®R˜ ylA¬ŸA®Ö˜ |Ÿu|aԟª¬‚Rtyl-ɟ-yplR ¬Ÿ ªŸA®-˜lRŸª|qy¬u‡

1\_Zc PYU_]YaO

–|7qRu¬ŸªŸŸ¥˜lAŸ

|®ª-q-oԟ¥A®R˜ ylp|uŸy-Ÿ–|®ªlo-ylRŸ ‚|u¬˜t}ªŸlyy¬AiŸ¥A®R˜ ylp}ª‡

'¬u-a-oԟ‚|²ªlÖARyl-Ÿ˜ |˜¥yp|ª|ŸJ¥¸|Ÿ A®-˜¥Ÿ®RŸ˜ –|y¬Ÿ¥A®R˜ ylp}ª‡

-u¬Ÿª¬ylpl[Ÿ

¡œ¤

+7lR–-oԟly\|–u-AoRŸy-Ÿ²Al²qRŸ|p–R²q|yRŸ  Ru- ¬Ÿ|JŸylR‚–®¬‚-Jp|ª¬AiŸ|˜}7‡

+-®ª¬A®-oŸª¬u-a-oԟª¬y-a–|J®Ryl-Ÿ ¥A®R˜ ylp}ª‡

J‚|ªlRJ®lŸy-Ÿ‚¬ -ylRŸ| ª-– RŸ

¡œ¡

|7–®RŸ˜l֟˜‚–-ªJ®-oԟ‚–®¬Ÿª¬˜®p|q|y¬uŸ u|JR–- |–®R‡

¬ ¥-Ao-Ÿ‚¥7qlA®y-Ÿu|¸RŸ|ylR²ulRqlɟ ylRp }–¬AiŸ¥A®R˜ ylp}ª‡

#¸¬AlRŸ‚–®RaqÔJ-–RpŸ

¡œ^

-‚–-ªŸ7tÔJŸ Ÿy-Ÿ˜ –|ylRŸŸ¥˜lAŸ‚–®R®Ÿ ‚–®RylR˜lRylRŸ‚˜R¥J|pq-˜¬ŸFi|©R–Ÿ

¡œ

'¬u-a-oԟ®- –¥JylRyl-Ÿª¬˜®p|q|yRa|Ÿ u|JR–- |–-‡

pt-JylplŸ -ylRa|Ÿ R˜ ¥Ÿ¥¸¬ RA®y|²AlŸ¡U¡

'¬p|–®¬˜ -oŸ˜p–¬‚ Ÿu|JR–- |–-ŸJ|Ÿ|–a-yl®-AolŸ R˜ ¥Ÿ

¡U`

–®¬o-AlRqRŸlŸ–|J®ly-Ÿu|aԟ7¬ÉŸ‚–|7qRuRuŸ

¡z

'¬ylplŸ R˜ ¥Ÿ¥¸¬ RA®y|²AlŸWŸA®¬qlŸA|Ÿu}ªlԟ¥¸¬ p|ªylA¬Ÿ

¡z¤

–|˜ ¬Ÿ‚–|7qRuVŸ

¡z¡

Ÿ¥¸¬ p|ªylp-AiŸu}ªlԟ˜ - ¬˜ ¬plŸ˜ –|y¬Ÿ

¡z^

-–®ÖJ®l-ŸJ|Ÿ˜ - ¬˜ ¬pŸ˜ –|y¬Ÿly R–yR |ªRoŸ

¡z

3PISTREuCI

/aYV_MTK Z\YTOU^_

 0VK]R

,SLVSY^OUK 4K`K=M\SZ^_

4;_O\c

B2>76  -==

9NÄaSOÒOXSO acQV¦N_ ]^\YXc :BUDOWAŒEuZATEMKILKAuWIETNYCHSTRONINTERNETOWYCH -dK] YNZYMd¦¨ S ]S°

d\OVKU]YaK¨ :YdY]^KTO ^cVUY ZK^\dO¨ TKU ]¸_ZUS Z\dON]^KaSKT¦MO VSMdL° YNaSONdKT¦McMR ]KWO \Y]X¦

Z\KaNK) 8Y MœÒ XSO ^KU ]dcLUY 3X^O\XO^ XSQNc XSO Z\dO]^KTO ]S° \YdaSTK¨ s K >aYTK ]^\YXK W_]S

dK ^cW XKN¦ÒK¨ 7YÒO]d NYNKaK¨ XYaO YZMTO WYNcPSUYaK¨ Z\YTOU^ KVLY XKaO^ d_ZO¸XSO

QY Z\dOL_NYacaK¨ -S¦QVO dWSOXSKT¦MK ]S° ]^\YXK YNdaSO\MSONVK ^OÒ \YdaœT >aYSMR _WSOT°^XYÄMS

MY YdXKMdK ÒO >aYTK ]^\YXK dKa]dO ZYdY]^KTO >aYSW XKTVOZ]dcW XK\d°NdSOW :<

"ª|oRŸJ| ¬AiA®-˜|ªRŸ‚|– \|ql|VŸ

`°¤

J²ªlR¸-ylRŸ˜ –|y¬ŸlŸoRoŸ®-ª-– |²AlŸ˜‚–-ªl-GŸ¸RŸ¥¸¬ p|ªylA¬Ÿ AiÖ ylRŸ‚|ª–-A-oԟ

`°`

'Ÿ‚–|oRp |ª-yl¥Ÿ˜ –|yŸAi|J®lŸ|ŸRª|q¥AoÖGŸylRŸ–Rª|q¥Ao֟

`°œ

|ŸRª|q¥AolŸ‚–|oRp ¥Ÿ˜ –|y¬Ÿª¬p|–®¬˜ -oŸ

`°U

Ÿ

|J-oŸly R–-p ¬ªy|²ÉŸJ|Ÿ˜ –|y¬Ÿ®-Ÿ‚|u|AԟR\Rp |ªyRa|Ÿ ª¬²ªlR q-yl-Ÿ®JoÖɟ®Ÿ¥¸¬AlRuŸ-©- A–l‚ ¥Ÿ

`¤°

|J-ylRŸ7l7ql| RplŸ -AR7|«ŸJ|Ÿ˜ –|y¬ŸRJŸ-y R–yŸR˜layŸ

`¤

J¬Ao-Ÿ‚qlp¥Ÿ˜ –|y¬Ÿat}ªyRoŸ

`¤¤

|J-ylRŸJ|Ÿ˜ –|y¬Ÿ7q|a-ŸWŸ'|–J–R˜˜Ÿ

`¤œ

|J-oŸ7q|a-Ÿ|‚-– Ra|Ÿy-Ÿ˜¬˜ RulRŸ'|–J–R˜˜ŸJ|Ÿ˜ –|y¬Ÿ RJŸ-y R–yŸR˜layŸ

`¤U

-t-Ÿ‚–-ªJ-Ÿ|Ÿq|a¥Ÿ

`¡°

+ulRyl-oŸª¬aqÔJŸlŸ˜‚|˜}7ŸJ®l-t-yl-Ÿ7q|a-Ÿ®-Ÿ‚|u|Aԟu| ¬ª}ªŸ `¡¤3PISTREuCI

:\YTOU^YaKXSO ]^\YX TKUY LSdXO]

DK^\Y]dMd ]S° Y ]aYTO SX^O\O]c "IZNESWKSI’˜CEOPROJEKTOWANIUSTRONINTERNETOWYCH ˆARTUJECIESOBIE ZEMNIE 9ZKXYaK¸OÄ T_Ò Z\YMO] Z\OZ\YN_UMTS K\MRS^OU^_\° SXPY\WKMTS ]c]^OWc XKaSQKMcTXO

]MROWK^c UYVY\œa K XKaO^ NY]^°ZXYĨ -Y TO]dMdO dY]^K¸Y XK >aYTOT ÄMSOÒMO NY dY]^KXSK

WS]^\dOW Z\YTOU^YaKXSK ]^\YX SX^O\XO^YacMR) 8Y MœÒ L°NdSO]d W_]SK¸ aSONdSO¨ TKU \KNdS¨

]YLSO dO ]^\YX¦ LSdXO]Ya¦ Z\YTOU^YaKXSK 8SO ]¦ -S NY ^OQY ZY^\dOLXO Z\O]^SÒYaO ]^_NSK

7,+ KVO ZYaSXSOXOÄ aSONdSO¨ MYÄ aS°MOT XSÒ ^cVUY TKUS TO]^ >aœT X_WO\ UYX^K LKXUYaOQY

LY SXKMdOT YUKÒO ]S° ÒO ]dcLUY Z\dO]^KX¦ XK XSO aZ¸caK¨ ZSOXS¦NdO :\dcT\dcWc ]S°

L_NYaKXS_ NYL\cMR \OVKMTS d UVSOX^KWS S UaO]^SS Z\Ka NY a¸K]XYÄMS SX^OVOU^_KVXOT

aYTOT Z\KMc

-oy|ª˜®¬Ÿ‚| RyAo-qy¬ŸpqlRy ŸWŸ ||Ÿ-–‘Ÿ

`¡

\R– -ŸJq-Ÿ–R˜ -¥–-AolŸ ||Ÿ-–‘Ÿu¥˜lŸ®-ªlR–-ɟ

`¡œ

¥J¥oRu¬Ÿ‚–| | ¬‚Ÿ˜ –|y¬Ÿ–R˜ -¥–-AolŸ ||Ÿ-–‘Ÿ

`¡U

'l -oŸªŸ²ªlRAlRŸ"'Ÿ "'Ÿ

``^

-pluŸ ¬‚RuŸ‚–|oRp -y -Ÿ˜ –|yŸoR˜ R²Ÿ

``U

RJŸ-y R–yŸR˜layŸu-Ÿy|ªRa|Ÿ‚| RyAo-qyRa|ŸpqlRy -Ÿ

`^¡

|Ÿ -pŸy-‚–-ªJ֟˜pt-J-Ÿ˜l֟y-Ÿ‚–|oRp |ª-ylRŸ˜ –|y¬Ÿ ly R–yR |ªRoŸ

`^

˜ - RA®y-Ÿp-qp¥q-Ao-Ÿ|\R– ¬VŸ

`^œ

'Ÿ˜‚RAo-qy¬uŸql²AlRŸ|\R– |ª¬uŸ‚–®RJ˜ -ªŸpqlRy |ªlŸ ˜®A®Ra}t|ªRŸª¬qlA®Ryl-Ÿ

`¡

|JA-˜ Ÿ"–lq|7l RŸ-7˜ŸWŸp|qRoyRŸª¬®ª-ylRŸ

`^

'¬p|–®¬˜ -oŸqlARyAo֟–R- l©RŸ|uu|y˜Ÿ

`^

lARyAoRŸ–R- l©RŸ|uu|y˜Ÿ

`

3PISTREuCI


+

.dSO]S°¨ XKTaKÒXSOT]dcMR \dOMdc

U^œ\cMR XSO YWœaSVSÄWc 7NINIEJSZEJKSI’˜CEOMÌWILIuMYNAPRAWDÃSPORO :\YLVOW ZYVOQK XK ^cW ÒO S]^XSOTO

USVUK aKÒXcMR dKQKNXSOº S MSOUKaY]^OU U^œ\O XSO ZK]YaK¸c TKUYÄ NY ÒKNXOQY d ZYZ\dONXSMR

\YdNdSK¸œa ?aKÒKWc TO dK LK\NdY S]^Y^XO S ]¦NdSWc ÒO QNcLcÄWc Z\dcXKTWXSOT Y XSMR XSO a]ZYWXSOVS

acÄaSKNMdcVSLcÄWc -S XSONÐaSONdS¦ Z\dc]¸_Q° .VK^OQY a¸KÄXSO ZYTKaS¸ ]S° ^OX \YdNdSK¸ 8Y NYL\dO

WYÒO ^KU XKZ\KaN° XSO \YdNdSK¸ K LK\NdSOT NYNK^OU 95 95 Z\dcdXKTOWc s ^Y TO]^ NYNK^OU

+VO ^Y ÄaSO^Xc NYNK^OU YZS]_T¦Mc NdSO]S°¨ XKTaKÒXSOT]dcMR \dOMdc Y U^œ\cMR ZY Z\Y]^_ XSO

WYÒO]d XSO aSONdSO¨ –ŸFŸ–|oRp ¬ŸulÖJ®¬y-–|J|ªRŸlŸªlRq|p¥q ¥–|ªRŸ

`œ¤

–Ÿ¤FŸ  -yJ-–J¬Ÿp|J¥Ÿ˜ –|yŸly R–yR |ª¬AiŸ

`œ`

–Ÿ¡FŸ–®¬˜®t|²ÉŸ

`œ

Ÿ

–Ÿ`FŸ–|oRp |ª-ylRŸJq-Ÿ¥–®ÔJ®R͟u|7lqy¬AiŸ

`œœ

–Ÿ^FŸ"ª|–®RylRŸ-‚qlp-AolŸly R–yR |ª¬AiŸ

`œU

–ŸFŸ¬ uŸªŸ¥pt-J®lRŸ˜ –|y¬Ÿ

`œz

–ŸœFŸ|y –-˜ |ª¬Ÿ Rp˜ Ÿ

`U°

–ŸUFŸ|‚-˜¥oŸy-®ª¬Ÿ|Jy|²ylp}ªŸJ|Ÿ˜ –|yGŸJ|Ÿp }–¬AiŸplR–¥oԟ `U

=

–ŸzFŸŸ|y –-˜ ŸoR˜ Ÿ‚|J˜ -ª|ª¬uŸRqRuRy RuŸŸ  ª|–®ÔA¬uŸ¥pt-JŸ˜ –|y¬Ÿ

`U¤

–Ÿ°FŸ'lÖARoŸy-–®ÖJ®lŸJ|Ÿ‚–|oRp |ª-yl-Ÿ

`U¡

=UY\YaSNdŸ

`U^

ÖpylÖAlRŸ7-ÍplŸly R–yR |ªRoŸy-ŸoR˜lRylŸ¤°°Ÿ –|p¥Ÿ˜ -t|Ÿ˜l֟‚¥yp RuŸ®ª–| y¬uŸJq-Ÿy R–yR ¥‡Ÿ | RyAo-tŸ¥J|˜ Ö‚yl-yl-ŸªŸy R–yRAlRŸ 'lRqRŸ|˜}7ŸJ|˜®t|ŸJ|Ÿªyl|˜p¥GŸ¸RŸy R–yR ŸoR˜ Ÿ ‚Rty|ª¬ul-–|ª¬AiŸ-‚qlp-AolŸ®¬˜p-tŸy-Ÿ‚|‚¥q-–y|²AlŸ ‚–®R–Rpq-u|ª-y¬GŸAi|ɟ -pŸy-‚–-ªJ֟7-ÍplŸŸ J|‚lR–|Ÿª RJ¬GŸaJ¬Ÿ\l–u-Ÿ||aqRŸª‚–|ª-J®lt-Ÿ lŸ |ª-–®¬˜®ÔARŸluŸ‚–|AR˜¬ŸRqluly-AolŸ˜t-7˜®¬AiŸ ˜R–ªl˜Ÿu-lqGŸ-Ÿp–} p|Ÿ‚| RuŸ -p¸RŸ||aqRŸ-‚˜Ÿ ¥A®R˜ ylp}ªŸ–¬yp¥Ÿ˜ÔŸARAiԟAi-–-p R–¬˜ ¬A®yԟ WŸ-‚qlp-AoRŸly R–yR |ªRŸ®Ÿ7|a- ¬uŸly R–\Ro˜RuŸ ª˜®¬˜ plAiŸ–Rª|q¥AolŸ RAiy|q|alA®y¬Ai‡Ÿ ¥¸¬ p|ªylp-ŸlŸly R–-p ¬ªy|²Alԟ‚|–}ªy¬ª-qyԟ Pierwsza z reguł kształtujących na nowo obraz Internetu brzmiała: J‚-JylÖAlRŸ®Ÿ–¬ª-ql®-AolŸ˜t-7˜®¬AiŸoRJy|˜ Rp ®Ÿ|7RAyԟªŸ‚–|a–-u-AiŸp|u‚¥ R–|ª¬Ai‡Ÿ+7l}–Ÿ „Internet jako platforma”. Jednocześnie był to niegdyś slogan  RAiy|q|allŸª¬p|–®¬˜ -y¬AiŸ‚–®R®Ÿ||aqRŸ®|˜ -tŸ perełki Web 1.0, firmy Netscape, która przegrała wyczerpującą rywalizację z Microsoftem. Co ciekawsze, pionierami traktowania Internetu jako platformy były także dwa sztandarowe przykłady firm z nurtu Web 1.0 — DoubleClick i Akamai. Ludzie nieczęsto myślą o reklamach w Internecie jak o „usługach sieciowych”, ale w rzeczywistości reklamy były pierwszymi powszechnie wykorzystywanymi usługami sieciowymi, a przy tym także*AKKORZYSTA¿ZTEJKSI’˜KI

AZ\YaKNdOXSO .IEMOG» UWIERZY· ‘EUMIEvCILI TOWKSI‘CE OPROJEKTOWANIUSTRON INTERNETOWYCH

Czy ta książk a jest dla Ciebie? Ta książka przez naczona jest dla każdego, kto za nią zapłaci. Poza tym świetnie nadaje się na prezent.

E IEMYNAPAL”CE PYTANI 7 TYMROZDZIALEODPOW #),)TOWKSI”šCE %i -) a! WIÅCDLACZEGO5 NTERNETOWYCHp OPROJEKTOWANIUSTRONI*AKKORZYSTA¿ZTEJKSI’˜KI

.VK UYQY Z\dOdXKMdYXK TO]^ ^K U]S¦ÒUK) R²qlŸu|¸R˜®Ÿ|J‚|ªlRJ®lRɟ ªlR–J®ÔA|Ÿy-Ÿª˜®¬˜ plRŸ‚|yl¸˜®RŸ‚¬ -yl-V 

Czy swobodnie posługujesz się XHTML i CSS, ale nie masz doświadczenia w projektowaniu stron internetowych?Czy uważasz się za programistę stron internetowych (pracując w tak świetnych środowiskach, jak PHP, Ruby on Rails czy .NET) i chcesz stać się lepszym projektantem witryn?Czy zmuszony jesteś zrozumieć projektowanie stron internetowych na potrzeby jakiegoś kursu, ze względu na wymagania Twojej branży czy po prostu dlatego, że chcesz na najbliższej imprezie zrobić wrażenie na znajomych, mówiąc o regule złotego podziału i wytycznych WCAG?

V|®y-A®-Ÿ |GŸ¸RŸ -Ÿp˜lÔ¸p-Ÿ‚–®R®y-A®|y-ŸoR˜ Ÿªt-²ylRŸJq-ŸlR7lR‡

5^Y Z\KaNYZYNYLXSO ZYaSXSOX YN¸YÒc¨ ^° U]S¦ÒU°) R²qlŸu|¸R˜®Ÿ|J‚|ªlRJ®lRɟ ªlR–J®ÔA|Ÿy-Ÿp }–Rp|qªlRpŸ®Ÿ‚|yl¸˜®¬AiŸ‚¬ -ÍV 

Czy jesteś osobą, która nie ma żadnego doświadczenia w pracy z HTML/XHTML i CSS?Czy jesteś doświadczonym projektantem stron internetowych lub grafiki, który szuka kompletnego podręcznika?Czy jesteś kimś, kto lubi budować witryny internetowe za pomocą narzędzi takich jak Frontpage czy Dreamweaver i woli w ogóle nie zaglądać do kodu?

V -Ÿp˜lÔ¸p-ŸylRŸoR˜ Ÿ‚–®R®y-A®|y-ŸJq-ŸlR7lR‡

;5WAGAODDZIAŽUMARKE TING PRZEZNACZONAJEST DLAKA U TA KSI”šKA šDEGO POSIADACZA KARTY KREDYTOWEJ=7PROWADZENIE

7OBECTEGO NIE MARTWSIÅ 3IÅGNIJNAJPIERWPOKSI”šKÅ a(EAD&IRST(4-,WITH#33 8(4-,%DYCJAPOLSKAp AUTORSTWA%LISABETH &REEMAN ORAZ%RICA&REEMANA APÎzNIEJWRÎÁDOTEJ

7PROWADZENIE

ASOWc MY ]YLSO WcÄVS]d ®¬Ÿ |ŸªŸ|a}qRŸu|¸RŸ7¬ÉŸ‚|ª-¸y-Ÿp˜lÔ¸p-Ÿ|Ÿ‚–|oRp |ª-yl¥Ÿªl –¬yŸly R–yR |ª¬Ai‘ ŸA|ŸAi|J®lŸ®Ÿ ÔŸA-tԟa–-\lpԍ‘ ®¬ŸªŸ|a}qRŸu|a֟˜l֟A®Ra|p|qªlRpŸªŸ RyŸ˜‚|˜}7Ÿy-¥A®¬É‘

ASOWc MY WcÄVS >aœT WœdQ

4WÎJ M šE 4/ ÎZG UWAšA JEST WA šNE

"ª}oŸu}®aŸt-pylRŸy|ª|²Al‡ŸlÔaqRŸ‚|˜®¥p¥oRGŸª¬‚- –¥oRŸlŸ|A®Rp¥oRŸA®Ra|²Ÿ ylR®ª¬ptRa|‡Ÿ+|˜ -tŸ®7¥J|ª-y¬ŸªŸ RyŸ˜‚|˜}7ŸlŸJ®lÖplŸ Ru¥Ÿ‚|u-a-ŸlŸ‚–®R¸¬É‡ |Ÿ®- RuŸ"ª}oŸu}®aŸ–|7lŸ®RŸª˜®¬˜ plulŸ®ª¬pt¬ulGŸ–¥ ¬y|ª¬ulGŸ y|–u-qy¬ulŸ˜‚–-ª-ulGŸ®Ÿo-plulŸ˜l֟˜‚| ¬p-˜®Ÿ|7lŸª˜®¬˜ p|GŸA|Ÿu|¸RGŸ 7¬ŸylRŸ‚–®R˜®p-J®-t¬Ÿu¥ŸªŸ ¬uGŸA|ŸoR˜ ŸoRa|Ÿ‚–-ªJ®lªÔŸ‚–-AԟWŸA®¬qlŸ |Jy| |ª¬ª-yl¥Ÿ–®RA®¬Ÿl˜ | y¬Ai‡ŸlRŸpt|‚|A®RŸ˜l֟®-‚-ulÖ ¬ª-ylRuŸ ª˜®¬˜ plAiŸy¥Jy¬AiŸ˜‚–-ªGŸaJ¬¸Ÿ|yRŸylaJ¬ŸylRŸ‚–®RoJԟ‚–®R®ŸoRa|Ÿ\lq –Ÿ–®RA®¬Ÿ ªŸ|A®¬ªl˜ ¬Ÿ˜‚|˜}7ŸylRl˜ | y¬Ai‘‡ Ÿ˜pÔJŸu}®aŸªlRGŸA|ŸoR˜ Ÿª-¸yRŸ|ªlRJ®u¬GŸ¸RŸlJ®lR˜®Ÿ˜|7lRŸy-Ÿ˜‚-AR–ŸlŸy-aqRŸ ‚–®RJŸ"|7ԟ‚|o-ªl-Ÿ˜l֟ ¬a–¬˜‡Ÿ|Ÿ˜l֟J®lRoRŸªŸ"ª|oRoŸat|ªlRŸlŸªŸ"ª|luŸAlRqR |®7¥J®-oԟ˜l֟yR¥–|y¬‡Ÿ'¬7¥Ai-oԟRu|AoR‡Ÿ|7¥J®|yRŸ®|˜ -oԟ yR¥–|‚–®Rp-´ylpl‡

hWIETNIE *ESZCZETYLKO NUDNYCH DR»TWYCH NIECIEKAWYCHSTRON

®lÖplŸ Ru¥Ÿ"ª}oŸu}®aŸªlRV

A UWAš J MÎZGNIE WARTO Î W 4 To musi być ważne! Nie zapomnij o tym! / šE 4%'IÅTYWAÁ M A P A '¬|7–-´Ÿ˜|7lRŸoRJy-pGŸ¸RŸoR˜ R²ŸªŸJ|u¥ŸA®¬ŸªŸ7l7ql| RAR‡Ÿ"|Ÿ˜ –R\-Ÿ7R®‚lRA®y-ŸŸZ

lŸAlR‚t-‡Ÿ"¥ -oŸylRŸu-Ÿ ¬a–¬˜}ª‡Ÿ#A®¬˜®Ÿ˜lևŸ–®¬a| |ª¥oR˜®Ÿ˜l֟J|ŸRa®-uly¥‡ŸŸ q7|Ÿ‚–}7¥oR˜®Ÿ|‚-y|ª-ɟo-plR²Ÿ˜p|u‚qlp|ª-yRŸ®-a-JylRylRGŸA|ŸªRJt¥aŸŸ "ª|oRa|Ÿ˜®R\-Ÿ‚|ªlyy|ŸlŸ®-oÔɟ ¬J®lRÍGŸu-p˜¬u-qylRŸJ®lR˜lÖɟJyl‡ ŸoR˜ Ÿ ¬qp|ŸoRJRyŸ‚–|7qRu‡Ÿ"ª}oŸu}®aŸ˜ -–-Ÿ˜l֟ª¬²ªl-JA®¬ÉŸlŸªlRqpԟ ‚–®¬˜t¥aևŸ  -–-Ÿ˜l֟J|‚lqy|ª-ÉGŸ7¬Ÿ RŸªŸ|A®¬ªl˜ ¬Ÿ˜‚|˜}7ŸylRl˜ | yRŸ  –R²AlŸylRŸ®-²ulRAlt¬ŸlŸ -pŸo¥¸Ÿª¬‚Rtyl|yRoŸ‚–®R˜ –®Ryl‡Ÿ–®R˜ –®RylGŸ p }–ÔŸ|ŸªlRqRŸqR‚lRoŸª¬p|–®¬˜ -˜®GŸ‚–®RAi|ª¥oÔAŸªŸylRoŸy-‚–-ªJ֟ª-¸yRŸ ˜‚–-ª¬‡Ÿ"-plRŸo-pŸ ¬a–¬˜¬‡Ÿq7|Ÿo-pŸylR7R®‚lRA®R͘ ª|Ÿ‚|¸-–¥‡Ÿq7|Ÿ ˜ -–RŸp|J¬Ÿ|y-ulŸJq-Ÿa–¬Ÿ|y –-Ÿ„↑↑↓↓←→ ←→…‡ŸlRŸJ-Ÿ˜l֟Ÿ ‚|Ÿ‚–|˜ ¥Ÿ‚|ªlRJ®lRɟ˜ª|oRu¥Ÿu}®a|ªlFŸ oGŸ ¬GŸJ®lÖp¥o֟7-–J®|GŸŸ -qRŸ7R®Ÿª®aqÖJ¥Ÿy-Ÿ |GŸo-pŸy¥Jy-ŸylRŸ7¬t-7¬Ÿ -Ÿp˜lÔ¸p-ŸlŸo-pŸyl˜plŸŸ oR˜ Ÿ R–-®Ÿu}oŸ‚|®l|uŸRu|AolŸªŸ˜p-qlŸlAi R–-GŸy-‚–-ªJ֟Ÿ AiA֟®-‚-ulÖ -ɟ RŸ–®RA®¬‘‡

JESTEuTUTAJ*AKKORZYSTA¿ZTEJKSI’˜KI

. traktujemy jak ucznia ” st Fir d ea „H rii se ka Czytelni zieć, sisz się czegoś dowied uczyć? Po pierwsze, mu na ś go g cze dłu się We . by , tów bić fak wy różnych Co zatem trzeba zro odzi o wbijanie Ci do gło j ch jne Nie acy . uk ieć ed mn gii po za olo biologii i psych a później tego nie uro ne ia, an zn po i uk co emy, dziedzinie na zczonego na stronie. Wi najnowszych odkryć w j niż tylko tekstu umies ęce wi ś go cze a eb trz do uczenia się po stymuluje Twój mózg. enia się w serii „Head Oto wybrane zasady ucz

First”:

a. Sprawiają ć obrazy niż same słow le łatwiej jest zapamięta wie O ne. ual wiz ypominania sobie oce Pom niejszy (w badaniach prz się staje się o wiele wydaj a eni ucz ces pro one również że , one rawę o 89%). Ułatwiają zywania zanotowano pop eka prz ich z ora k grafiki, do której cji obo rma info słowa wewnątrz lub ny ień. Wystarczy umieścić adn zag lu wie ie ien wią um roz że problem związa roz ), a szansa, że uczący się nie stro ej inn na czy nią się odnoszą (a nie pod ośnie dwukrotnie. wzr , iem ien adn zag ci osiągnęli o 40% lepszy z tym atnich badaniach studen nalizowany styl. W ost rso spe i ny cyj rsa we informacje podawano im Kon cesu uczenia się, kiedy eży jących skuteczność pro dza aw spr tów tes nik miejsce formalnego. Nal wy lu konwersacyjnego w sty i h nic red poś bez ów ziennego. Nie z wykorzystaniem zwrot eba używać języka cod ÑcMSO MYNdSOXXO prowadzić wykłady. Trz nie a , orie hist dać wia większą opo ie. Na kogo zwróciłbyś ażn pow 8Y^K t ^US XK ^OWK^ ÒcMSK

zby go kie yst wsz dowcę? można podchodzić do MYNdSOXXOQY 7K\UK a 4KZYXSS s imprezy czy na wykła cza pod a ysz arz tow o uwagę: na interesująceg przemyśleń. Innymi zmuszany do głębszych Uczący się powinien być ów, w Twojej głowie nic ,K\c S ÒcMSO XYMXO aktywnie ćwiczył neuron słowy: jeśli nie będziesz ngażowany, zaa ny, wa 3XPY\WKMTO Y LK\KMR S ÒcMS_

wo oty zm telnik musi być XYMXcW a >YUSY 5SY^Y

ów się nie będzie działo. Czy iosk wn a problemów, wyciągani a ani S YUYVSMKMR zyw wią roz do ci ciekawy, pełen chę zwania, wy są ne iecz kon odu dzy. Z tego pow i generowania nowej wie działania angażujące myślenia pytania, a także do ce ają ćwiczenia i zmusz oraz różne zmysły. obie półkule mózgowe Każdy z nas ma za sobą e — uwagi czytelnika. ani yw zym utr i — nie Przyciąga się tego nauczyć, co: „Naprawdę chciałbym podsumować następują żna mo re któ e, y niezwykłe, eni aw dcz spr doświa zg zwraca uwagę na drugiej stronie”. Twój mó na nąć zas nie , trudnego, mi ego dno now ale tru dziewane. Opanowanie yciągające wzrok i niespo prz e, wn wiele lepiej, o dzi się ce, ył ują ucz res inte ne. Twój mózg będzie wcale nie musi być nud ia ien adn zag ego czn techni na. jeśli nauka nie będzie nud umiejętność uczenia Obecnie wiemy już, że Wywoływanie emocji. ki emocji iona jest od pewnej daw się w dużej mierze uzależn ma dla nas znaczenie. co to, my rmacjach. Pamięta ce w przekazywanych info tutaj o chwytające za ser czujemy. Nie, nie chodzi ie, Pamiętamy coś, kiedy coś zen koc e takie jak zas o piesku. Chodzi o emocj opowieści o chłopcu i jeg ucie satysfakcji ucz i ?” dzi „ale o co tutaj cho ją ciekawość, rozbawienie, się czegoś, co inni uważa zaniu zagadki, nauczeniu zały przychodzące po rozwią ądr em , czego ten prz ieniu sobie, że wiemy coś le nie wie. za trudne, czy uświadom ał wszystkie rozumy, wca jad poz że ału, który myśli, Robert z sąsiedniego dzi7PROWADZENIE

7PROWADZENIE

7O^KZYdXKXSO s WcÄVOXSO Y WcÄVOXS_ R²qlŸy-‚–-ªJ֟AiAR˜®Ÿ˜l֟A®Ra|²Ÿy-¥A®¬ÉGŸ-ŸJ|Ÿ Ra|ŸAiAR˜®Ÿ |Ÿ®–|7lɟ˜®¬7AlRoŸlŸªŸ7-–J®lRoŸ ‚|atÖ7l|y¬Ÿ˜‚|˜}7GŸ®ª–}ɟ¥ª-a֟y-Ÿ |GŸo-pŸ®ª–-A-˜®Ÿ¥ª-aևŸ|u¬²qŸ|Ÿ ¬uGŸo-pŸu¬²ql˜®‡Ÿ -¥A®Ÿ˜l֟ Ra|GŸo-pŸ˜l֟¥A®¬˜®‡ 'lÖp˜®|²ÉŸ®Ÿy-˜ŸylRŸ¥A®Ö˜®A®-t-ŸªŸut|J|²AlŸy-Ÿp¥–˜¬ŸJ| ¬A®ÔARŸuR -‚|®y-yl-ŸA®¬Ÿ R|–llŸ ¥A®Ryl-Ÿ˜lևŸA®Rplª-y|Ÿ|JŸy-˜GŸ¸RŸ7ÖJ®lRu¬Ÿ˜l֟¥A®¬ÉGŸ-qRŸ–®-Jp|Ÿ¥A®|y|GŸo-pŸ |Ÿ–|7lɇ

:ASTANAWIAM SI» JAKMOG» ZMUSI·SWÄJMÄZG DOZAPAMI»TANIA TEGOb

+-pt-J-u¬ŸoRJy-pGŸ¸RŸoR²qlŸ –®¬u-˜®Ÿ ÖŸp˜lÔ¸p֟ªŸJt|yl-AiGŸy-‚–-ªJ֟AiAR˜®Ÿy-¥A®¬ÉŸ ˜l֟‚–|oRp |ª-ɟ˜ –|y¬Ÿly R–yR |ªRŸ‚–®¬o-®yRŸJq-Ÿ¥¸¬ p|ªylp}ª‡ŸŸy-o‚–-ªJ|‚|J|7ylRoŸ ylRŸAiAR˜®Ÿ˜‚ÖJ®lɟy-JŸ ¬uŸ®7¬ ŸªlRqRŸA®-˜¥‡ŸR²qlŸAiAR˜®Ÿp|–®¬˜ -ɟ®Ÿ Ra|GŸA|ŸA®¬ -˜®ŸªŸ RoŸ p˜lÔ¸ARGŸu¥˜l˜®Ÿ®-‚-ulÖ -ɟ |GŸ|ŸA®¬uŸA®¬ -˜®‡ŸŸ¸R7¬Ÿ |Ÿ®–|7lÉGŸu¥˜l˜®Ÿ |Ÿ®–|®¥ulRɇŸ ¬Ÿª¬J|7¬ÉŸu-p˜lu¥uŸ®Ÿ RoŸp˜lÔ¸plGŸA®¬Ÿ R¸ŸJ|ª|qyRoŸp˜lÔ¸plŸq¥7Ÿ‚–|AR˜¥Ÿ ¥A®Ryl-Ÿ˜lÖGŸu¥˜l˜®Ÿª®lÔɟ|J‚|ªlRJ®l-qy|²ÉŸ®-Ÿ˜ª}oŸu}®a‡Ÿ"ª}oŸu}®aŸŸ lŸ RŸly\|–u-AoR‡ ® ¥A®p-Ÿ‚|qRa-Ÿy-Ÿ˜‚–-ªlRyl¥GŸ7¬Ÿ"ª}oŸu}®aŸ¥®y-tŸy|ª¬Ÿu- R–l-tGŸp }–Ra|Ÿ ˜l֟¥A®¬˜®GŸ®-Ÿ-‚–-ªJ֟'-¸y¬‡ŸlR®7ÖJy¬ŸJ|Ÿ"ª|oRa|Ÿ‚–®R¸¬Al-‡Ÿ"-pŸl˜ | y¬GŸ o-pŸª-¸y¬ŸoR˜ Ÿ ¬a–¬˜‡Ÿ'Ÿ‚–®RAlªy¬uŸ–-®lRŸ7ÖJ®lR˜®Ÿ˜ -qRŸª-qA®¬tŸ®RŸ˜ª|luŸ u}®alRuGŸp }–¬Ÿ7ÖJ®lRŸ–|7ltGŸA|Ÿ ¬qp|Ÿ‚| –-\lGŸ7¬²ŸylRŸ®-‚-ulÖ -tŸy|ª¬AiŸ ly\|–u-Aol‡

A więc JAK sprawić, by Twój mózg zaczął traktować projektowanie witryn internetowych tak jak głodnego tygrysa? ˜ ylRoԟJªlRŸJ–|alFŸ‚|ª|qy-ŸlŸ¸u¥Jy-Ÿ|–-®Ÿ˜®¬7˜®-ŸlŸ7-–J®lRoŸR\Rp ¬ªy-‡Ÿ|ª|qy-ŸJ–|a-Ÿ‚|qRa-Ÿy-Ÿ‚|ª -–®-yl¥‡Ÿ'lR˜®Ÿ |A®¬ªl²AlRGŸ¸RŸoR˜ R²ŸªŸ˜ -ylRŸy-¥A®¬ÉŸ˜l֟y-ªR Ÿy-o –¥JylRo˜®¬AiŸ–®RA®¬ŸlŸoRŸ®-‚-ulÖ -ÉGŸoR²qlŸAlÔaqRŸ7ÖJ®lR˜®Ÿ˜|7lRŸª7lo-tŸŸ J|Ÿat|ª¬ŸoRJyRŸlŸ RŸ˜-uRŸly\|–u-AoR‡Ÿ|Ÿª¬˜ -–A®-oÔARoŸqlA®7lRŸ‚|ª }–®R͟"ª}oŸu}®aŸ‚|ªlRFŸlRŸª¬J-oRŸulŸ˜lÖGŸ7¬Ÿ7¬t|ŸŸ  |ŸJq-ŸylRa|Ÿª-¸yRGŸ-qRŸ|yŸAlÔaqRŸlŸAlÔaqRGŸlŸAlÔaqRŸ‚- –®¬Ÿy-Ÿ ÖŸ˜-uԟ–®RA®GŸªlÖAŸ‚RªylRŸoR˜ Ÿ|y-ŸoRJy-pŸª-¸y-‘‡ ®¬7˜®¬uŸ˜‚|˜|7RuŸoR˜ Ÿ–|7lRylRŸ Ra|GŸA|Ÿ®ªlÖp˜®-Ÿ-p ¬ªy|²ÉŸu}®a¥ŸWŸªŸ˜®A®Ra}qy|²AlŸ–}¸yRa|Ÿ ¬‚¥Ÿ-p ¬ªy|²ÉŸu}®a¥‡Ÿ ªR˜ lRŸª¬ulRyl|yRŸy-Ÿ‚|‚–®RJylRoŸ˜ –|ylRŸ˜ -y|ªlԟªt-²ylRŸRqRuRy Ÿ Ra|Ÿ–|®ªlÔ®-yl-‡Ÿ'RŸª˜®¬˜ plAiŸ ¬AiŸ‚–®¬‚-Jp-AiŸ J|ªlRJ®l|y|GŸ¸RŸª˜‚|u-a-oԟ|yRŸp|–®¬˜ yԟJq-Ÿy-˜Ÿ‚–-A֟u}®a¥‡Ÿ–®¬pt-J|ª|GŸ7-J-yl-Ÿ‚|p-®¥oÔGŸ¸RŸ¥ulR˜®A®-ylRŸ˜t}ªŸ ªŸ|7–Ö7lRŸ|‚l˜¬ª-y¬AiŸ‚–®R®ŸylRŸ|7–-®p}ªŸ„ªŸ‚–®RAlªlR͘ ªlRŸJ|Ÿ¥ulR˜®A®-yl-ŸlAiŸªŸlyy¬uŸulRo˜A¥Ÿ˜ –|y¬GŸy-Ÿ‚–®¬pt-JŸ ªŸ‚|J‚l˜lRŸ|7–-®p-ŸA®¬Ÿ®ª¬pt¬uŸ Rp²AlR…Ÿ®u¥˜®-Ÿu}®aŸJ|Ÿ‚–}7¬Ÿ®–|®¥ulRyl-GŸo-plRŸ‚|ªlÔ®-yl-Ÿl˜ ylRoԟ‚|ulÖJ®¬Ÿ˜t|ª-ulŸ lŸ|7–-®plRuGŸA|Ÿ‚|ª|J¥oRŸ‚|7¥J®RylRŸªlÖp˜®RoŸqlA®7¬ŸyR¥–|y}ª‡Ÿ'lÖp˜®-ŸqlA®7-ŸyR¥–|y}ªŸ®|˜ -oRŸ‚|7¥J®|y-ŸYŸªlÖp˜®RŸ ˜®-y˜RŸy-Ÿ |GŸ¸RŸy-˜®Ÿu}®aŸ®–|®¥ulRGŸl¸ŸoR˜ Ÿ |ŸpªR˜ l-GŸy-Ÿp }–ÔŸª-– |Ÿ®ª–}Alɟ¥ª-a֟lŸp }–ÔŸ7¬ÉŸu|¸RŸy-qR¸¬Ÿ®-‚-ulÖ -ɇ  ¬qŸp|yªR–˜-A¬oy¬Ÿ‚|u-a-GŸ‚|ylRª-¸Ÿq¥J®lRŸ®-®ª¬A®-oŸ®ª–-A-oԟªlÖp˜®ÔŸ¥ª-aÖGŸplRJ¬Ÿª¬J-oRŸluŸ˜lÖGŸ¸RŸ˜ÔŸ¥A®R˜ ylp-ulŸ –|®u|ª¬‡ŸA®Rp¥oRŸ˜l֟|JŸylAiŸª RJ¬GŸ¸RŸ7ÖJԟy-JÔ¸-qlŸ®-Ÿly\|–u-Ao-ulŸlŸ|J‚|ªlRJyl|Ÿ|J‚|ªl-J-ql‡Ÿ|ŸoRJy-pŸ ylR˜-u|ªl RGŸJq-Ÿ"ª|oRa|Ÿu}®a¥ŸylRŸu-Ÿ®y-A®Ryl-GŸ¸RŸp|yªR–˜-Ao-‘Ÿ|J7¬ª-Ÿ˜l֟‚|ulÖJ®¬Ÿ"|7ԟ-Ÿp˜lÔ¸pԇŸ+ŸJ–¥alRoŸ ˜ –|y¬ŸoR²qlŸp˜lÔ¸p-Ÿ‚l˜-y-ŸoR˜ Ÿ˜¥Ai¬uGŸ\|–u-qy¬uŸ˜ ¬qRuGŸ"ª}oŸu}®aŸ‚|˜ –®Ra-Ÿoԟ‚|J|7ylRŸo-pŸ˜lRJ®RylRŸy-Ÿª¬pt-J®lRŸŸ ªŸ˜-qlŸ‚RtyRoŸ7lR–y¬AiŸ˜t¥Ai-A®¬‡Ÿ|¸y-Ÿ˜|7lRŸª RJ¬Ÿ‚|®ª|qlɟy-ŸJ–®Rupև 7–-®plŸlŸ˜ ¬qŸp|yªR–˜-A¬oy¬Ÿ |ŸoRJy-pŸ ¬qp|Ÿ‚|A®Ô RpV

JESTEuTUTAJ*AKKORZYSTA¿ZTEJKSI’˜KI

9^Y MY d\YLSVSÄWc$ #¸¬ql²u¬Ÿ|7–-®p}ªGŸ‚|ylRª-¸Ÿ"ª}oŸu}®aŸoR˜ Ÿy-˜ -ªl|y¬Ÿy-ŸRqRuRy ¬Ÿªl®¥-qyRGŸ-ŸylRŸy-Ÿ Rp˜ ‡ŸŸoR²qlŸ Ai|J®lŸ|Ÿu}®aGŸ|7–-®Ÿy-‚–-ªJ֟ª-– ŸoR˜ Ÿ ¬qRŸA|Ÿ ¬˜lÔAŸ˜t}ª‡Ÿ p|–|Ÿ Rp˜ ŸlŸ|7–-®plŸª˜‚}tJ®l-t-oԟ ®RŸ˜|7ÔGŸ|˜-J®-u¬Ÿ Rp˜ ŸªŸ|7–-®p-AiGŸ‚|ylRª-¸Ÿu}®aŸJ®l-t-Ÿ7-–J®lRoŸª¬J-oylRGŸplRJ¬Ÿ Rp˜ Ÿ ¥ulR˜®A®|y¬ŸoR˜ ŸªRªyÔ –®ŸRqRuRy ¥GŸJ|Ÿp }–Ra|Ÿ˜l֟|Jy|˜lGŸ-ŸylRŸ®y-oJ¥oRŸ˜l֟ªŸ‚|J‚l˜lRŸ A®¬Ÿ R¸ŸaJ®lR²ŸªŸ –R²AlŸat}ªyRo‡ #¸¬ª-u¬Ÿ‚|ª }–®RÍGŸ‚–®Rp-®¥oÔAŸ ÖŸ˜-uԟpªR˜ l֟y-Ÿ–}¸yRŸ˜‚|˜|7¬ŸlŸ®-Ÿ‚|u|Aԟ–}¸y¬AiŸ ¬‚}ªŸ uRJl}ªGŸ|Jy|˜®ÔAŸ˜l֟J|Ÿ–}¸y¬AiŸ®u¬˜t}ªŸªŸARq¥Ÿ®ªlÖp˜®Ryl-Ÿ˜®-y˜¬Ÿy-Ÿ |GŸ¸RŸ –R²ÉŸ®|˜ -ylRŸ ®-p|J|ª-yl-ŸªŸªlÖARoŸyl¸ŸoRJy¬uŸ|7˜®-–®RŸu}®a¥‡ '¬p|–®¬˜ ¥oRu¬Ÿ®JoÖAl-ŸlŸ|7–-®plŸªŸ®-˜p-p¥oÔARŸ˜‚|˜|7¬GŸ‚|ylRª-¸Ÿu}®aŸ®ª–-A-Ÿ¥ª-a֟y-Ÿy|ª|²Al‡Ÿ '¬p|–®¬˜ ¥oRu¬Ÿlq¥˜ –-AoRŸlŸlyyRŸ–|®ªlÔ®-yl-Ÿ®-ªlR–-oÔARŸo-pl²Ÿp|u‚|yRy ŸRu|Ao|y-qy¬GŸ‚|ylRª-¸Ÿ u}®aŸ®ª–-A-Ÿ¥ª-a֟y-Ÿ7l|AiRul֟Ru|Aol‡ŸR²qlŸJ-y-Ÿly\|–u-Ao-Ÿ˜‚–-ªl-GŸ¸RŸA|²ŸA®¥oR˜®GŸt- ªlRoŸlŸ 7ÖJ®lRŸoԟ®-‚-ulÖ -ɟWŸy-ªR ŸoR²qlŸ |Ÿ¥A®¥AlRŸ |Ÿ ¬qp|Ÿ®-˜p|A®RylRGŸ–|®7-ªlRylRŸA®¬ŸAlRp-ª|²É‡ '¬p|–®¬˜ ¥oRu¬Ÿ˜‚R–˜|y-ql®|ª-y¬GŸp|yªR–˜-A¬oy¬Ÿ˜ ¬qGŸ‚|ylRª-¸Ÿ"ª}oŸu}®aŸ®ª–-A-ŸªlÖp˜®ÔŸ¥ª-a֟ ª RJ¬GŸaJ¬Ÿ˜ÔJ®lGŸ¸RŸ¥A®R˜ ylA®¬˜®ŸªŸ–|®u|ªlRGŸyl¸ŸplRJ¬Ÿ7lR–ylRŸ˜t¥Ai-˜®Ÿo-plRo²Ÿ‚–R®Ry -Aol‡Ÿ"ª}oŸ u}®aŸ®-Ai|ª¥oRŸ˜l֟ -pŸy-ªR Ÿª RJ¬GŸaJ¬ŸA®¬ -˜®‡ 'Ÿp˜lÔ¸ARŸ®y-oJ¥oRŸ˜l֟‚|y-JŸU°ŸÉªlA®RÍGŸ‚|ylRª-¸Ÿ"ª}oŸu}®aŸqR‚lRoŸ˜l֟¥A®¬ŸlŸªlÖARoŸ ‚-ulÖ -GŸplRJ¬ŸA|²Ÿ–|7l˜®GŸ-ŸylRŸ ¬qp|Ÿ|Ÿ ¬uŸA®¬ -˜®‡Ÿ¼ªlA®Ryl-Ÿ˜ÔŸª¬u-a-oÔARGŸ-qRŸJ-Ÿ˜l֟oRŸ ª¬p|y-ÉGŸ‚|ylRª-¸Ÿªt-²ylRŸ -plŸ‚|®l|uŸ –¥Jy|²AlŸ‚–R\R–¥oRŸªlÖp˜®|²ÉŸ|˜}7‡ '¬p|–®¬˜ ¥oRu¬Ÿ–}¸yRŸ˜ ¬qRŸy-¥plGŸ‚|ylRª-¸ŸplRJ¬Ÿ"¬Ÿu|¸R˜®Ÿq¥7lɟ‚–|ARJ¥–¬Ÿ|u-ªl-yRŸp–|pŸ‚|Ÿ p–|p¥GŸp |²Ÿlyy¬Ÿª|qlŸy-o‚lR–ªŸ˜‚|o–®Rɟ®Ÿ˜®R–˜®RoŸ‚R–˜‚Rp ¬ª¬GŸ-ŸoR˜®A®RŸp |²ŸAiARŸ‚|Ÿ‚–|˜ ¥Ÿ®|7-A®¬ÉŸ ‚–®¬pt-J‡ŸR®Ÿª®aqÖJ¥Ÿy-Ÿ‚–R\R–RyAoRŸªŸ®-p–R˜lRŸ¥A®Ryl-Ÿ˜l֟p-¸J¬Ÿ˜p|–®¬˜ -GŸ‚- –®ÔAŸy-Ÿ ÖŸ˜-uԟ –R²ÉŸ ‚–®RJ˜ -ªl|yԟy-Ÿ–}¸yRŸ˜‚|˜|7¬‡ +-ulR˜®A®-u¬Ÿ –R²ÉŸ‚–®R®y-A®|yԟJq-Ÿ|7¥Ÿ‚}tp¥qŸu}®a|ª¬AiGŸ‚|ylRª-¸ŸluŸªlÖp˜®-ŸA®Ö²ÉŸ"ª|oRa|Ÿ u}®a¥Ÿ®|˜ -ylRŸ®--ya-¸|ª-y-GŸ ¬uŸªlÖp˜®-Ÿ7ÖJ®lRŸ˜®-y˜-GŸ¸RŸy-¥A®¬˜®Ÿ˜l֟A®Ra|²ŸlŸ |Ÿ®-‚-ulÖ -˜®GŸ -Ÿ -p¸RŸJt¥¸RoŸ‚|®|˜ -ylR˜®Ÿ˜p¥‚l|y¬‡Ÿ|ylRª-¸Ÿ‚–-A-Ÿ®ŸoRJyԟ‚}tp¥qԟu}®a¥Ÿ|®y-A®-ŸA®Ö˜ |GŸ ¸RŸJ–¥a-Ÿu-Ÿ˜®-y˜ÖŸ|J‚|A®ÔÉGŸ7ÖJ®lR˜®Ÿu}atŸ¥A®¬ÉŸ˜l֟ª¬J-oylRoŸlŸ‚–®R®ŸJt¥¸˜®¬ŸA®-˜‡ #ulR˜®A®-u¬ŸªŸp˜lÔ¸ARŸil˜ |–lRŸlŸÉªlA®Ryl-Ÿ‚–R®Ry ¥oÔARŸªlÖARoŸyl¸ŸoRJRyŸ‚¥yp ŸªlJ®Ryl-GŸ‚|ylRª-¸Ÿ u}®aŸ¥A®¬Ÿ˜l֟ªŸ˜‚|˜}7Ÿ‚|atÖ7l|y¬GŸplRJ¬Ÿ®u¥˜®-Ÿ˜l֟a|ŸJ|Ÿ|ARyŸlŸ˜ÔJ}ª‡ ®¥A-u¬Ÿª¬®ª-yl-ŸWŸ®-ulR˜®A®-u¬ŸÉªlA®Ryl-Ÿ|–-®Ÿ‚¬ -yl-GŸy-Ÿp }–RŸylRŸ®-ª˜®RŸl˜ ylRoRŸ‚–|˜ -Ÿ |J‚|ªlRJ´GŸ‚|ylRª-¸Ÿ"ª}oŸu}®aŸ¥A®¬Ÿ˜l֟lŸ®-‚-ulÖ ¥oRGŸplRJ¬Ÿu¥˜lŸy-JŸA®¬u²Ÿ‚|‚–-A|ª-ɇŸ|u¬²qŸ |Ÿ ¬uŸWŸylRŸu|¸y-Ÿ‚–®RAlR¸Ÿª¬–®R´7lɟªt-˜yRa|ŸAl-t-GŸ‚- –®ÔAŸoRJ¬ylRŸy-ŸlyyRŸ|˜|7¬ŸÉªlA®ÔARŸy-Ÿ ˜lt|ªyl‡Ÿ|t|¸¬ql²u¬Ÿ˜®A®Ra}qy¬AiŸ˜ -–-ÍGŸ¸R7¬²GŸAlÖ¸p|Ÿ‚–-A¥oÔAGŸ˜p¥‚l-tŸ˜l֟ª¬tÔA®ylRŸy-Ÿªt-²Alª¬AiŸ –®RA®-Ai‡ŸµR7¬²ŸylRŸ‚|²ªlÖA-tŸª¬˜ltp¥Ÿ-ylŸoRJyRa|ŸJ|J- p|ªRa|ŸJRyJ–¬ ¥Ÿy-Ÿ‚–®R ª|–®RylRŸ –¥JyRa|Ÿ J|Ÿ®–|®¥ulRyl-Ÿ‚–®¬pt-J¥ŸA®¬Ÿ‚–}7¬Ÿ‚–®Ra–¬®lRyl-Ÿ˜l֟‚–®R®Ÿ‚–®Rt-J|ª-y¬Ÿ¸-–a|yRuŸq¥7Ÿ‚–®R˜-JylRŸ q-p|ylA®y¬Ÿ Rp˜ ‡ 'Ÿ‚–R®Ry |ª-y¬AiŸil˜ |–l-AiGŸ‚–®¬pt-J-AiŸlŸ|7–-®p-AiŸª¬˜ Ö‚¥oԟq¥J®lRGŸ‚|ylRª-¸ŸWŸy|ŸA}¸VŸWŸ ‚|ylRª-¸Ÿ"¬Ÿ˜-uŸoR˜ R²ŸA®t|ªlRplRu‡ŸŸ"ª}oŸu}®aŸ®ª–-A-ŸªlÖp˜®ÔŸ¥ª-a֟y-Ÿq¥J®lŸyl¸Ÿy-Ÿ‚–®RJul| ¬‡7PROWADZENIE

Jazda próbna %)7;<:B 7–z?-3

7PROWADZENIE

+ Y^Y MY WYÒO]d d\YLS¨ Lc ]U¸YXS¨

]aœT WœdQ NY ZY]¸_]dOº]^aK '¬p|y-ql²u¬Ÿ˜ª|oԟA®Ö²ÉŸ‚–-A¬‡ŸR˜® -Ÿ®-qR¸¬Ÿ|JŸlR7lR‡Ÿ|yl¸˜®RŸ ª˜p-®}ªplŸ |Ÿ ¬qp|Ÿ‚|A®Ô Rp‡Ÿ'˜t¥Ai-oŸ˜l֟ªŸ˜ª}oŸu}®aŸlŸ˜‚–-ªJ´GŸŸ A|ŸoR˜ ŸªŸ"ª|luŸ‚–®¬‚-Jp¥Ÿ˜p¥ RA®yRGŸ-ŸA|ŸylR‡Ÿ–}7¥oŸy|ª¬AiŸ–|®ªlÔ®-͇

7YTNIJTOIPRZYKLEJ NALODÎWCEPij wodę. Dużo wody.

Zwolnij. Im więcej zrozumiesz, tym mniej będziesz musiał uczyć się na pamięć. lRŸ|a–-ylA®-oŸ˜l֟ ¬qp|ŸJ|ŸA®¬ -yl-‡Ÿ+- –®¬u-oŸ˜l֟lŸ‚|u¬²q‡Ÿ lRJ¬ŸªŸp˜lÔ¸ARŸ®-J-yRŸoR˜ Ÿ‚¬ -ylRGŸylRŸ‚–®R˜p-p¥oŸ|JŸ–-®¥Ÿ J|Ÿ|J‚|ªlRJ®l‡Ÿ'¬|7–-´Ÿ˜|7lRGŸ¸RŸp |²Ÿy-‚–-ªJ֟®-J-oRŸlŸ  |Ÿ‚¬ -ylR‡Ÿ'ŸluŸ7-–J®lRoŸ‚|atÖ7l|y¬Ÿ˜‚|˜}7Ÿ7ÖJ®lRŸ‚–-A|ª-tŸ ! "ª}oŸu}®aGŸ ¬uŸªlÖp˜®-Ÿ7ÖJ®lRŸ˜®-y˜-GŸ¸RŸ˜l֟A®Ra|²Ÿy-¥A®¬˜®Ÿ lŸA|²Ÿ®-‚-ulÖ -˜®‡Wykonuj ćwiczenia. Rób własne notatki. #ulR²Alql²u¬ŸoRŸ ¥ŸJq-ŸlR7lRGŸ-qRŸaJ¬7¬²u¬Ÿ|JŸ–-®¥ŸoRŸ ª¬p|y-qlGŸ‚–®¬‚|uly-t|7¬Ÿ |Ÿ‚|‚–|˜®RylRŸp|a|²GŸ7¬Ÿ®–|7ltŸŸ ®-ŸlR7lRŸ‚|u‚pl‡Ÿ-ŸÉªlA®Ryl-ŸylRŸu|¸R˜®Ÿ ¬qp|Ÿ‚- –®RɇŸ +t-‚Ÿ®-Ÿ|t}ªRp‡Ÿ˜ ylRoRŸuy}˜ ª|ŸJ|ª|J}ªŸy-Ÿ |GŸ¸RŸ -p ¬ªy|²ÉŸ\l®¬A®y-ŸªŸ –-pAlRŸ¥A®Ryl-Ÿ˜l֟u|¸RŸ‚|‚–-ªlɟ ˜p¥ RA®y|²ÉŸ Ra|Ÿ‚–|AR˜¥‡Niech książka ta będzie ostatnią rzeczą, jaką czytasz przed pójściem spać. Ÿ‚–®¬y-ouylRoŸ|˜ - ylԟ–®RA®ÔŸª¬u-a-oÔAԟª¬˜ltp¥‡Ÿ®Ö²ÉŸ ‚–|AR˜¥Ÿ¥A®Ryl-Ÿ˜l֟„ªŸ˜®A®Ra}qy|²AlŸ –-y˜\R–ŸJ|Ÿ‚-ulÖAlŸ Jt¥a| –ª-tRo…Ÿ®-Ai|J®lŸo¥¸Ÿ‚|Ÿ|Jt|¸Ryl¥Ÿp˜lÔ¸pl‡Ÿ"ª}oŸu}®aŸ ‚| –®R7¥oRŸ –|Ai֟A®-˜¥ŸJq-Ÿ˜lR7lRGŸ7¬Ÿu}AŸ‚–®R ª|–®¬ÉŸ ly\|–u-AoR‡ŸR²qlŸªŸA®-˜lRŸ Ra|ŸR -‚¥Ÿ‚–®Rp-¸R˜®Ÿu¥Ÿy|ªRŸ ªl-J|u|²AlGŸ¥ –-Al˜®ŸA®Ö²ÉŸ Ra|GŸA®Ra|Ÿªt-²ylRŸ˜l֟y-¥A®¬tR²‡Mów o tym, co czytasz. Na głos. }ªlRylRŸ‚|7¥J®-ŸlyyԟA®Ö²ÉŸu}®a¥‡ŸR²qlŸ‚–}7¥oR˜®ŸA|²Ÿ ®–|®¥ulRɟ-q7|Ÿ®ªlÖp˜®¬ÉŸ˜®-y˜ÖŸy-Ÿ‚}´ylRo˜®RŸ‚-ulÖ -ylRŸ A®Ra|²GŸ‚|ªlRJ®Ÿ |Ÿy-Ÿat|˜‡ŸŸoR˜®A®RŸqR‚lRoFŸ˜‚–}7¥oŸ |Ÿp|u¥²Ÿ y-Ÿat|˜Ÿª¬ t¥u-A®¬É‡ŸÖJ®lR˜®Ÿ˜l֟ª}ªA®-˜Ÿ˜®¬7AlRoŸ¥A®¬tŸlŸ7¬ÉŸ u|¸RŸ|Jp–¬oR˜®Ÿly\|–u-AoRGŸp }–¬AiŸylRŸ|Jy| |ª-tR²GŸplRJ¬Ÿ A®¬ -tR²Ÿ|ŸylAiŸªŸp˜lÔ¸AR‡

Słuchaj swojego mózgu. +ª–-A-oŸ¥ª-a֟y-Ÿ |GŸA®¬ŸylRŸoR˜ Ÿ‚–®Rt-J|ª-y¬‡ŸR²qlŸ ®-¥ª-¸¬˜®GŸ¸RŸ®-A®¬y-˜®Ÿ‚|ulo-ɟylRp }–RŸly\|–u-AoRŸ -q7|Ÿ®-‚|uly-˜®GŸA|Ÿªt-²ylRŸ‚–®RA®¬ -tR²GŸ®–}7Ÿ˜|7lRŸ ‚–®R–ªÖ‡ŸlRJ¬Ÿ‚–®Rp–|A®¬˜®Ÿ‚RªlRyŸ‚¥yp GŸylRŸ7ÖJ®lR˜®Ÿ ˜l֟˜®¬7AlRoŸ¥A®¬tGŸ‚–}7¥oÔAŸª7lɟ˜|7lRŸJ|Ÿat|ª¬Ÿp|qRoyRŸ ly\|–u-AoR‡Ÿ|¸R˜®ŸªŸ RyŸ˜‚|˜}7Ÿ®-˜®p|J®lɟA-tRu¥Ÿ ‚–|AR˜|ªlŸy-¥pl‡ Poczuj coś. "ª}oŸu}®aŸu¥˜lŸªlRJ®lRÉGŸ¸RŸ |GŸA|Ÿ–|7l˜®GŸu-Ÿ®y-A®RylR‡Ÿ +--ya-¸¥oŸ˜l֟ªŸA®¬ -yRŸil˜ |–lR‡Ÿ'¬u¬²q-oŸªt-˜yRŸ ‚|J‚l˜¬ŸJ|Ÿ®JoÖɇŸilAi| -ylRŸ®ŸylR²ulR˜®yRa|ŸJ|ªAl‚¥Ÿ oR˜ ŸlŸ -pŸqR‚˜®RŸ|JŸylR|JA®¥ª-yl-ŸylA®Ra|‡

Czytaj części „Nie istnieją głupie pytania”. ®¬ -oŸoRŸª˜®¬˜ plR‡ŸlRŸ˜ÔŸ |Ÿ|‚Ao|y-qyRŸª˜ -ªplŸ®Ÿ J|J- p|ª¬ulŸly\|–u-Ao-ul‡Ÿ"|ŸA®Ö²ÉŸ‚|J˜ -ª|ªRoŸ –R²AlŸ p˜lÔ¸pl[ŸlRŸ‚|ulo-oŸlAi‡"

"ª}oŸu}®aŸJ®l-t-Ÿy-oqR‚lRoGŸplRJ¬Ÿ| |A®|y¬ŸoR˜ ŸJ¥¸ÔŸ lq|²Alԟ‚t¬y}ª‡ŸJª|JylRylRŸ„p }–RŸu-ŸulRo˜ARGŸ®-yluŸ ‚|A®¥oR˜®Ÿ˜l֟˜‚–-ayl|y¬…Ÿ|˜t-7l-Ÿ\¥ypAoRŸ‚|®y-ªA®R‡

#

Projektuj i buduj strony internetowe. ˜ ylRoRŸ ¬qp|ŸoRJy-ŸuR |J-Ÿ®|˜ -yl-ŸJ|²ªl-JA®|y¬uŸ ‚–|oRp -y RuŸªl –¬yŸly R–yR |ª¬AiŸWŸ‚–|oRp |ª-ylRŸ lŸ ª|–®RylRŸªl –¬yŸly R–yR |ª¬Ai‡Ÿ"|Ÿu|¸RŸ|®y-A®-ɟ  ª|–®RylRŸ¥pt-J}ªŸ˜ –|yŸy-Ÿp-– ARŸ‚-‚lR–¥GŸ˜|– |ª-ylRŸ p-– ŸªŸARq¥Ÿ®7¥J|ª-yl-Ÿ-–Ail Rp ¥–¬Ÿly\|–u-AolŸA®¬Ÿ‚l˜-ylRŸ uy}˜ ª-Ÿp|J¥Ÿ ‡Ÿi|J®lŸ|Ÿ |GŸ¸RŸylaJ¬ŸylRŸ˜ -ylR˜®Ÿ˜l֟ ²ªlR y¬uŸ‚–|oRp -y RuŸªl –¬yGŸoR²qlŸ7ÖJ®lR˜®Ÿ ¬qp|ŸŸ |Ÿ ¬uŸA®¬ -tŸWŸu¥˜l˜®Ÿ |Ÿ–|7lɇŸ-u¬ŸlŸªlRqRŸu|¸qlª|²AlŸ ‚–-p ¬A®yRa|Ÿ–|®ªlo-yl-Ÿ˜ª|lAiŸ¥ulRoÖ y|²AlŸWŸªŸp-¸J¬uŸ –|®J®l-qRŸ®y-oJ¥oԟ˜l֟ɪlA®Ryl-Ÿ‚–®RJ˜ -ªl-oÔARŸ‚–|7qRuŸ J|Ÿ–|®ªlÔ®-yl-Ÿq¥7Ÿ‚¬ -oÔARŸ|Ÿ"ª|oRŸ®J-ylRŸªŸo-plRo²Ÿ pªR˜ llGŸy-JŸp }–ÔŸu¥˜l˜®Ÿ˜l֟®-˜ -y|ªlɇŸlRŸ‚|ulo-oŸlAiŸ ®- RuŸWŸJ¥¸-ŸA®Ö²ÉŸ‚–|AR˜¥Ÿ¥A®Ryl-Ÿ˜l֟®-Ai|J®lŸª RJ¬GŸ plRJ¬Ÿ˜-u|J®lRqylRŸ‚–-A¥oR˜®Ÿy-JŸÉªlA®Ryl-ul‡ŸŸ |Ÿp-¸JRa|ŸÉªlA®Ryl-ŸJ|tÔA®|yRŸoR˜ Ÿ–|®ªlÔ®-ylRGŸ Jq- Ra|ŸoR²qlŸy-ŸA®¬u²Ÿ¥ pylR˜®GŸylRŸ|7-ªl-oŸ˜l֟˜‚|o–®Rɟ y-Ÿ–|®ªlÔ®-ylRGŸoRJy-pŸ‚–®RJ RuŸ˜‚–}7¥oŸ˜-uŸ‚|–-J®lɟ ˜|7lRŸ®Ÿ‚–|7qRuRu‡ŸŸ®JRA¬J|ª-ylRŸª¬p|y-oŸª˜®¬˜ plRŸ ɪlA®Ryl-GŸ®-yluŸ‚–®RoJ®lR˜®ŸJ|Ÿp|qRoyRoŸA®Ö²AlŸp˜lÔ¸pl‡

JESTEuTUTAJ*AKKORZYSTA¿ZTEJKSI’˜KI

AKÒXO SXPY\WKMTO lylRo˜®-Ÿp˜lÔ¸p-Ÿ˜t¥¸¬ŸJ|Ÿy-¥plGŸqRA®ŸylRŸoR˜ Ÿu- R–l-tRuŸ´–}Jt|ª¬u‡ŸRq|ª|Ÿ|J-–ql²u¬Ÿoԟ®RŸ ª˜®¬˜ plRa|GŸA|Ÿu|at|7¬Ÿ®-pt}Alɟ‚–|AR˜Ÿ¥A®Ryl-Ÿ˜l֟ Ra|GŸy-JŸA®¬uŸ‚–-A¥oRu¬ŸªŸJ-y¬uŸulRo˜A¥‡Ÿ –®¬Ÿ‚lR–ª˜®RoŸqRp ¥–®RŸu¥˜l˜®Ÿ®-A®Ôɟ|JŸ‚|A®Ô p¥GŸ‚|ylRª-¸Ÿp˜lÔ¸p-Ÿ -ŸA®¬ylŸ‚RªyRŸ®-t|¸Ryl-Ÿ J| ¬A®ÔARŸ Ra|GŸA|Ÿo¥¸ŸªlJ®l-tR²ŸlŸA®Ra|Ÿ˜l֟y-¥A®¬tR²‡Ÿ Zaczynamy od przedstawienia jednej z najważniejszych kwestii w projektowaniu witryn internetowych — czyli samego procesu projektowania — a później przechodzimy do bardziej szczegółowych zagadnień. –|AR˜Ÿ‚–|oRp |ª-yl-ŸoR˜ Ÿ‚|J˜ -ªÔŸ˜ ª|–®Ryl-Ÿ²ªlR ylRŸª¬aqÔJ-oÔARoŸ˜ –|y¬Ÿly R–yR |ªRo‡Ÿ-¸J¬Ÿ p–|pŸ‚–®¬7ql¸-Ÿl֟J|ŸqR‚˜®¬AiŸ˜ –|yŸly R–yR |ª¬AiGŸ-Ÿ‚|ŸJ–|J®RŸ ª|–®¬˜®Ÿª˜®¬˜ p|Ÿ‚|Ÿp|qRlFŸŸ |JŸuR -\|–¬Ÿªl®¥-qyRoŸ‚|Ÿu-‚ÖŸ˜ –|y¬‡Ÿ|‚lR–|ŸplRJ¬Ÿ®–|®¥ulR˜®ŸA-t¬Ÿ‚–|AR˜Ÿ‚–|oRp |ª-yl-Ÿ ªl –¬yŸly R–yR |ª¬AiGŸ7ÖJ®lR˜®Ÿu}atŸ®-oÔɟ˜l֟˜®A®Ra}t-ulŸlŸ®-A®Ôɟ7¥J|ª-ɟ˜ –|y¬‡Ÿ Zalecamy pisanie kodu XHTML i CSS zgodnego ze standardami. -t¬Ÿp|JŸ‚l˜-y¬Ÿ‚–®R®ŸlR7lRŸªŸ –-pAlRŸqRp ¥–¬Ÿp˜lÔ¸plŸ7ÖJ®lRŸ®a|Jy¬Ÿ®RŸ˜ -yJ-–J-ulŸ ly R–yR |ª¬ul‡Ÿ-Ÿ |ŸJq-Ÿy-˜Ÿ|a–|uyRŸ®y-A®RylRŸlŸ®ŸA-tԟ˜ -y|ªA®|²Alԟ‚|Jp–R²q-u¬GŸŸ ¸RŸ®–|®¥ulRylRŸu¬²qRyl-ŸªŸp- Ra|–l-AiŸ˜ -yJ-–J}ªŸlŸ‚l˜-ylRŸp|J¥Ÿ®a|JyRa|Ÿ®ŸylulŸ„("Ÿ ‡°Ÿ  –lA ŸlŸ Ÿ¤‡…ŸoR˜ ŸoRJyԟ®ŸARAiŸ¥ -qRy |ª-yRa|Ÿ‚–|oRp -y -Ÿªl –¬yŸly R–yR |ª¬Ai‡ŸlRŸ ®y-oJ®lR˜®ŸªŸp|J-AiŸ -7RqGŸp }–RŸ®|˜ -t¬Ÿª¬p|–®¬˜ -yRŸJ|Ÿ˜ ª|–®Ryl-Ÿ¥pt-J¥Ÿ˜ –|y¬GŸly\|–u-AolŸŸ |Ÿ˜ ¬q¥Ÿª‚qRAl|y¬AiŸªŸp|JŸ"GŸ-Ÿª˜®¬˜ plRŸ®y-A®ylplŸ

Ÿ7ÖJԟ‚|‚–-ªylRŸ®-upylÖ R‡Ÿ Wszystkie kody z niniejszej książki dostępne są na serwerze FTP. 'lÖp˜®|²ÉŸ‚–|oRp }ªŸªŸp˜lÔ¸ARŸª¬u-a-Ÿ‚|7–-yl-Ÿp|J}ªŸJq-Ÿ|p–R²q|yRa|Ÿ–|®J®l-t¥‡Ÿ"-pŸ y-‚–-ªJ֟y-oqR‚lRoŸ7ÖJ®lRŸ‚|7–-ɟª˜®¬˜ plRŸ‚qlplŸ®-–-®Ÿy-Ÿ‚|A®Ô p¥GŸ7¬²Ÿul-tŸoRŸ‚|JŸ–ÖpÔGŸplRJ¬Ÿ 7ÖJ®lR˜®Ÿ‚–-A|ª-tŸy-JŸp|qRoy¬ulŸ‚–|oRp -ul‡Ÿ®-˜-ulŸ7ÖJ®lRu¬Ÿ‚–|˜lqlŸ|Ÿª‚–|ª-J®RylRŸ®ul-yŸŸ J|Ÿp|J¥GŸp }–¬Ÿo¥¸Ÿl˜ ylRoRGŸJq- Ra|ŸylRp }–RŸ‚qlplŸ¥J|˜ Ö‚yl-u¬ŸªŸªR–˜olŸ‚–®RJ‘Ÿ|–-®Ÿ‚|‘‡Ÿ Nie objaśniamy w pełni każdego fragmentu kodu. +-pt-J-u¬GŸ¸RŸ®y-˜®ŸlŸ–|®¥ulR˜®Ÿp|JŸ("Ÿ|–-®Ÿ GŸJq- Ra|ŸylRŸu-Ÿ˜Ry˜¥Ÿª¬o-²yl-ɟ ª˜®¬˜ plAiŸoRa|Ÿ˜®A®Ra}t}ª‡Ÿu-ªl-u¬Ÿy-oª-¸ylRo˜®RŸpªR˜ lRGŸ-Ÿ‚qlplGŸp }–RŸu|¸R˜®Ÿ‚|7–-ɟ ®Ÿ˜R–ªR–-Ÿ "GŸ˜ÔŸJ|7–®RŸ¥J|p¥uRy |ª-yR‡Ÿ-ulÖ -oGŸAiARu¬GŸ7¬²ŸªŸª¬ylp¥ŸqRp ¥–¬Ÿp˜lÔ¸plŸ˜ -tŸ ˜l֟qR‚˜®¬uŸ‚–|oRp -y RuŸªl –¬yŸly R–yR |ª¬AiGŸ-ŸylRŸ‚|®y-tŸª˜®¬˜ plRŸ®-ªlt|²AlŸ("ŸlŸ ‡ Ÿ Ÿ7PROWADZENIE

7PROWADZENIE

Pojęcie „szkic” równoznaczne jest z wykorzystywanym czasami terminem „storyboard”. ®plARŸª‚–|ª-J®lql²u¬Ÿo-p|ŸuR |J֟˜®¬7plRa|Ÿ®-‚l˜¬ª-yl-Ÿ‚|u¬˜t}ªŸy-Ÿ‚–|oRp Ÿ7R®Ÿ  –-ARyl-Ÿuy}˜ ª-ŸA®-˜¥Ÿy-Ÿ‚l˜-ylRŸp|J¥‡Ÿ ®plARŸ RŸ‚–®¬‚|uly-oԟ˜ |˜|ª-yRŸªŸylRp }–¬AiŸ 7–-y¸-AiŸ„Ai|É7¬Ÿ–Rpq-u|ªRoŸq¥7Ÿ\lqu|ªRo…Ÿ˜ |–¬7|-–J¬GŸA®¬qlŸ–|®–¬˜|ª-yRŸpq- plŸA®¬Ÿ˜ARy¬Ÿ \lqu}ª‡Ÿ Zakładamy, że korzystasz z nowoczesnych przeglądarek internetowych. i|ɟJ|t|¸¬ql²u¬Ÿª˜®RqplAiŸ˜ -–-ÍGŸ7¬Ÿp|JŸ®Ÿy-˜®RoŸp˜lÔ¸plŸ7¬tŸ®a|Jy¬Ÿ®RŸª˜®¬˜ plulŸ ‚–®RaqÔJ-–p-ulGŸ‚|ªlylRyR²Ÿ‚–®¬Ÿ‚–-A¬Ÿy-JŸ‚–|oRp -ulŸ®Ÿp˜lÔ¸plŸ¥¸¬ª-ɟy|ª|A®R˜yRoŸ ‚–®RaqÔJ-–plŸ„ -plRoŸo-pŸ l–R\|«GŸ -\-–lŸA®¬Ÿ œŸq¥7Ÿy|ª˜®Ro…‡Ÿi|ɟ˜ –|y¬Ÿ7ÖJԟJ®l-t-t¬Ÿ  -p¸RŸªŸ˜ -–˜®¬AiŸ‚–®RaqÔJ-–p-AiGŸª¬ylplŸu|aԟ7¬ÉŸ–}¸yRGŸ‚|ylRª-¸ŸªlRqRŸ®ŸylAiŸ „˜®A®Ra}qylRŸy R–yR Ÿ «‚q|–R–ŸŸlŸªA®R²ylRo˜®RŸªR–˜oR…Ÿ®-ªlR–-Ÿuy}˜ ª|Ÿ7tÖJ}ª‡Ÿ Ćwiczenia NIE są opcjonalne. ¼ªlA®Ryl-ŸlŸlyyRŸ ¬‚¬Ÿ-p ¬ªy|²AlŸylRŸ˜ÔŸJ|J- p-ulGŸqRA®Ÿ˜ -y|ªlԟA®Ö²ÉŸ‚|J˜ -ª|ªRoŸ ®-ª-– |²AlŸp˜lÔ¸pl‡ŸlRp }–RŸ®ŸylAiŸ‚|u-a-oԟªŸ®-‚-ulÖ ¬ª-yl¥GŸlyyRŸªŸ®–|®¥ulRyl¥GŸŸ -ŸoR˜®A®RŸlyyRŸ‚|u|aԟlŸ®-˜ |˜|ª-ɟ |GŸA®Ra|Ÿ˜l֟y-¥A®¬tR²‡ŸlRŸ‚|ulo-oŸÉªlA®R͇Ÿ Powtórzenia są celowe i ważne. RJyԟ®ŸARAiŸª¬–}¸yl-oÔA¬AiŸp˜lÔ¸plŸ®Ÿ˜R–llŸR-JŸ l–˜ ŸoR˜ Ÿ |GŸ¸RŸAiARu¬GŸ7¬²Ÿy-‚–-ªJ֟ ˜l֟A®Ra|²Ÿy-¥A®¬t‡ŸiARu¬Ÿ R¸GŸ7¬²Ÿ‚|Ÿ˜p|ÍA®Ryl¥Ÿp˜lÔ¸plŸ‚-ulÖ -tGŸA®Ra|Ÿ˜l֟y-¥A®¬tR²‡Ÿ 'lÖp˜®|²ÉŸp˜lÔ¸RpŸ ¬‚¥ŸRyA¬pq|‚RJ¬A®yRa|ŸylRŸ˜t¥¸¬Ÿ Ru¥GŸ7¬ŸA®¬ RqylpŸ®-‚-ulÖ ¬ª-tŸy|ªRŸ ly\|–u-AoRŸlŸ¥ –ª-q-tŸªlRJ®ÖGŸoRJy-pŸARqRuŸ RoŸp˜lÔ¸plŸoR˜ Ÿ¥A®RylRGŸJq- Ra|Ÿ®|7-A®¬˜®GŸŸ ¸RŸylRp }–RŸ®-a-JylRyl-Ÿ‚|o-ªlԟ˜l֟ªŸylRoŸªlÖARoŸyl¸Ÿ–-®‡Ÿ Nasze przykładowe kody HTML i CSS są tak krótkie, jak to możliwe. 'lRu¬Ÿ|JŸA®¬ Rqylp}ªGŸo-pŸ\–¥˜ –¥oÔARŸoR˜ Ÿ‚–®R7lo-ylRŸ˜l֟‚–®R®ŸJªlR²AlRŸªlR–˜®¬Ÿp|J¥Ÿ "ŸA®¬Ÿ Ÿ ¬qp|Ÿ‚|Ÿ |GŸ7¬Ÿ|Jy-qR´ÉŸ RŸJª-ŸªlR–˜®RGŸp }–RŸy-qR¸¬Ÿ®–|®¥ulRɇŸ'lÖp˜®|²ÉŸ ‚–®¬pt-J}ªŸªŸp˜lÔ¸ARŸ‚|p-®-y|ŸªŸy-ouylRo˜®¬uŸu|¸qlª¬uŸp|y Rp²AlRGŸ7¬Ÿ -ŸA®Ö²ÉGŸ p }–ÔŸu-˜®Ÿ|‚-y|ª-ÉGŸ7¬t-Ÿo-˜y-ŸlŸ®–|®¥ul-t-‡ŸlRŸ|A®Rp¥oGŸ¸RŸª˜®¬˜ plRŸ‚–®¬pt-J¬Ÿ7ÖJԟ –|®7¥J|ª-yRŸA®¬Ÿy-ªR Ÿ‚RtyR‡Ÿ+|˜ -t¬Ÿ|yRŸy-‚l˜-yRŸªŸ RyŸ˜‚|˜}7Ÿ˜‚RAo-qylRŸy-Ÿ¥¸¬ RpŸ ‚–|AR˜¥Ÿy-¥A®-yl-ŸlŸylRŸ®-ª˜®RŸ˜ÔŸªŸ‚RtylŸ\¥ypAo|y-qyR‡ #ulR²Alql²u¬Ÿ‚qlplŸ„p|J¬Ÿ"GŸ GŸ|7–-®plGŸ‚RtyRŸ˜ –|y¬Ÿly R–yR |ªR…ŸªŸy R–yRAlRGŸŸ 7¬²Ÿu}atŸoRŸ˜p|‚l|ª-ɟlŸªpqRlɟ7R®‚|²–RJyl|ŸJ|ŸRJ¬ |–-Ÿ Rp˜ ¥‡Ÿ+y-oJ®lR˜®ŸoRŸ‚|JŸ-J–R˜RuFŸŸ \ ‚Fžž\ ‚‡iRql|y‡‚qž‚–®¬pq-J¬ži\ªJR‚‡®l‚

JESTEuTUTAJTHEREVIEWTEAM *AKKORZYSTA¿ZTEJKSI’˜KI :ESP̌REDAKCYJNY

DO]Zœ¸ UY\OU^Y\œa WO\c^Y\cMdXcMR 3ARAH#OLLINGS

*OHANNESDE*ONG

#OREY-C'LONE

-ATT $I'ANGI

!SHLEY$OUGHTY

0AULINE-C.AMARA

*ONATHAN -OORE

|–Rp |–®¬ŸuR–¬ |–¬A®ylF -–-iŸ|qqlya˜Ÿ‚–-A¥oRŸªŸ7–-y¸¬Ÿ‚–|oRp |ª-yl-Ÿ lŸ‚–|a–-u|ª-yl-Ÿ˜ –|yŸly R–yR |ª¬AiŸ|JŸ˜lRJul¥Ÿq- ›Ÿ -p ¥-qylRŸ ª|–®¬Ÿ¥¸¬ RA®yRŸ-‚qlp-AoRŸly R–yR |ªRŸo-p|Ÿ ly¸¬ylR–Ÿ|‚–|a–-u|ª-yl-Ÿ®-ou¥oÔA¬Ÿ˜l֟ly R–\Ro˜-ulŸ ¥¸¬ p|ªylp}ªŸªŸlal -qŸl©R–GŸyA‡Ÿ#p|ÍA®¬t-Ÿ˜ ¥Jl-Ÿ ‚lR–ª˜®Ra|Ÿ˜ |‚yl-Ÿ®Ÿ®-p–R˜¥Ÿ˜® ¥pŸ‚lÖpy¬AiŸ|Ÿ˜‚RAo-qy|²AlŸ ‚–|oRp |ª-ylRŸa–-\lplŸlŸ‚–-A¥oRŸy-JŸu-al˜ R–l¥uŸ®Ÿly¸¬ylR–llŸ |‚–|a–-u|ª-yl-‡Ÿ'Ÿª|qy¬uŸA®-˜lRŸq¥7lŸ7lRa-ɟlŸ˜‚ÖJ®-ɟ A®-˜Ÿ‚|®-ŸJ|uRuŸ®RŸ˜ª|luŸy-–®RA®|y¬u‡ |i-yyR˜ŸJRŸ|yaŸoR˜ ŸJly|®-¥–RuŸ‚–|a–-u|ª-yl-Ÿ Jq-Ÿp|u‚¥ R–}ªŸ ¬‚¥Ÿu-ly\–-uRGŸp }–¬Ÿ|JŸA®-˜¥Ÿ J|ŸA®-˜¥Ÿq¥7lŸ®-‚¥˜®A®-ɟ˜l֟ªŸJ®lplRŸ–Ro|y¬Ÿ ª|–®Ryl-Ÿ ªl –¬yŸly R–yR |ª¬Ai‡ŸRa|Ÿ|˜ - yluŸRp˜‚R–¬uRy RuŸ oR˜ Ÿ˜ –|y-Ÿª¬p|–®¬˜ ¥oÔA-Ÿ||aqRŸ-‚˜Ÿ®7¥J|ª-y-Ÿ ®-Ÿ‚|u|Aԟ‚q- \|–u¬Ÿ‚R«Ÿ\l–u¬Ÿ–-AqR›Ÿ|i-yyR˜Ÿ ªlR–J®lGŸ ¸RŸu-Ÿ®-ul-–Ÿª¬p|–®¬˜ -ɟylylRo˜®ÔŸp˜lÔ¸p֟ J|ŸoRoŸ‚–®R‚–|oRp |ª-yl-‡ -  Ÿl-yalŸoR˜ Ÿ ª}–AÔGŸ‚–|oRp -y RuŸlŸ–RJ-p |–RuŸ ˜ –|y¬Ÿly R–yR |ªRoŸ"ilR©R˜Ÿ-–a|yŸ„ªªª‡ ilR©R˜o-–a|y‡A|u…‡Ÿ lR˜®p-ŸªŸ|˜ |ylR‡7PROWADZENIE

˜iqR¬Ÿ|¥ai ¬ŸoR˜ Ÿ˜ -–˜®¬uŸ‚–|a–-ul˜ ÔŸ˜ –|yŸ ly R–yR |ª¬AiŸ®RŸ˜ -y¥Ÿ-lyR‡Ÿ–-A¥oRŸªŸ–Ro|ylRŸ|˜ |y¥‡Ÿ R˜ Ÿ|– |J|p˜¬oyԟp- |qlA®pÔGŸ¸|yÔGŸA}–pÔGŸA®¬ RqylA®pԟ lŸaRRplRu‡Ÿ"-pŸ7-–J®|Ÿp|Ai-Ÿ‚–|a–-u|ª-ylRGŸ¸RŸ–|7lŸ  |Ÿy-ªR ŸªŸA®-˜lRŸª|qy¬u‡ |–R¬ŸAq|yRŸ|JŸJ®lR˜lÖAl¥Ÿq- Ÿ pªlŸªŸ7–-y¸¬Ÿ ‚–|a–-u|ª-yl-Ÿªl –¬yŸly R–yR |ª¬AiGŸ-Ÿ|˜ - ylRŸ˜lRJRuŸ ˜‚ÖJ®ltGŸ‚–®RJRŸª˜®¬˜ pluŸ ª|–®ÔAŸ-‚qlp-AoRŸly R–yR |ªRŸJq-Ÿ AiyRlJR–Ÿ|al˜ lA˜GŸRql|yŸ|–‚|–- l|yŸ|–-®Ÿ-¬|ŸqlylA‡Ÿ R˜ ŸªlRq7lAlRqRuŸu¥®¬plGŸoR˜ Ÿ¸|y- ¬ŸlŸu-Ÿu-tRa|Ÿ˜¬yp-‡ -¥qlyRŸA-u-–-Ÿ‚–®R®Ÿ|˜ - ylRŸ˜®R²ÉŸq- Ÿ‚–-A|ª-t-Ÿ y-JŸ¥ylªR–˜¬ RAplulŸ‚–|oRp -ulŸRkqR-–ylya|ª¬ulGŸ|˜ - yl|Ÿ ªŸly˜ ¬ ¥AlRŸ "ŸªŸ+¥–¬Ai¥‡Ÿ'Ÿ RoŸAiªlqlŸoRoŸul˜oԟoR˜ Ÿ ª¬Ai|ª¬ª-ylRŸ¥–|A®Ra|Ÿ˜®A®Ryl-p-Ÿª˜‚}qylRŸ®Ÿ‚-– yR–RuŸ „–}ªylR¸Ÿ¥–|A®¬u…‡ |y- i-yŸ||–RŸoR˜ Ÿªt-²AlAlRqRuŸ\l–u¬Ÿ |–R–¥yyR–ŸR˜layŸ ®-ou¥oÔARoŸ˜l֟‚–|oRp |ª-ylRuŸlŸ‚–|a–-u|ª-ylRuŸªl –¬yŸ ly R–yR |ª¬AiŸ„i  ‚Fžž\|–R–¥yyR–JR˜lay‡A|u…‡

7PROWADZENIE

:YNdS°UYaKXSK -˜®Ru¥Ÿ–RJ-p |–|ªlF a–|uyRGŸy-oa|–Ö ˜®RŸ‚|J®lÖp|ª-yl-ŸJq-Ÿy-˜®Ra|Ÿ–RJ-p |–-GŸ –R  -ŸA-¥aiqly-‡Ÿi|ɟul-tŸy-Ÿat|ªlRŸ |y֟lyy¬AiŸp˜lÔ¸RpGŸ®-ª˜®RŸ ˜t¥¸¬tŸy-uŸ–-JԟlŸ˜¥aR˜ l-ulŸJ| ¬A®ÔA¬ulŸ Ra|GŸo-pŸ¥A®¬ylɟ ÖŸp˜lÔ¸p֟ qR‚˜®¬uGŸ˜‚}oylRo˜®¬uŸlŸ7-–J®lRoŸR\Rp ¬ªy¬uŸy-–®ÖJ®lRuŸy-Ÿy-¥pl‡ "RETT-C,AUGHLIN

'lRqplRŸ‚|J®lÖp|ª-yl-Ÿy-qR¸ÔŸ˜l֟ -p¸RŸ|¥Ÿ-––Ÿ®-ou¥oÔARoŸ˜l֟–|®J®l-t-ulGŸ p }–RŸy-˜®¬uŸ®J-ylRuŸ7¬t¬Ÿo¥¸Ÿ²ªlR yRGŸ-Ÿp }–RŸ|y-Ÿ7¬t-ŸªŸ˜ -ylRŸoR˜®A®RŸ¥qR‚˜®¬ÉŸ WŸoR˜ R²u¬Ÿ®-Ÿ |ŸylR˜-u|ªlAlRŸªJ®lÖA®yl‡

+R˜‚|t|ªlŸ“Rlqq¬F -yJR–˜|ªlŸqRly\RqJ|ªlGŸ-l –lyŸA¥qq|¥aiŸlŸ-–RyŸ i-yR–GŸp }–®¬Ÿ –|˜®A®¬qlŸ˜l֟ |Ÿ |GŸ7¬Ÿ–}¸yRŸ-˜‚Rp ¬Ÿ‚–|AR˜¥Ÿ‚–|J¥pAolŸp˜lÔ¸plŸ‚–®R7lRa-t¬Ÿ7R®‚–|7qRu|ª|‡ –l  -y¬Ÿ ul iGŸ–RJ-p |–|ªlŸ‚–|J¥pAolŸ RoŸp˜lÔ¸pl‡Ÿ-t-Ÿy-uŸ‚Rªy|²ÉGŸ¸RŸplRJ¬Ÿp˜lÔ¸p-Ÿ  –-\lt-ŸJ|Ÿ‚–|J¥pAolGŸª˜®¬˜ p|Ÿ‚–®R7lRat|Ÿ7-–J®|Ÿ˜‚–-ªylRŸlŸ7R®Ÿ‚–|7qRu}ª‡ ,OU"ARR

'–R˜®AlRŸ-¥–lRŸR –¬AplGŸp }–-ŸªlR–®¬t-ŸªŸy-˜®RŸ¥ulRoÖ y|²AlŸlŸy-˜®ÔŸªl®o֟y-Ÿ ¬qRGŸ 7¬ŸªŸ|a}qRŸ‚|®ª|qlɟy-uŸy-‚l˜-ɟ ÖŸp˜lÔ¸pև

–®¬o-Al|t|uGŸ–|J®lylRŸlŸª˜‚}t‚–-A|ªylp|uŸ  i-y-F –®RJRŸª˜®¬˜ pluŸJ®lÖp¥o֟u|oRoŸ¸|ylRŸRyyGŸp }–-Ÿ®-˜t¥a¥oRŸA|Ÿy-ouylRoŸy-Ÿ˜ - ¥˜Ÿ²ªlÖ RoŸ®-Ÿ |qR–|ª-ylRŸqlA®7¬Ÿ a|J®lyGŸo-plRŸªt|¸¬tRuŸªŸ‚–-A֟y-JŸ ÔŸp˜lÔ¸pԟ„lŸ|JR7–-tRuŸoRo…GŸ-Ÿ -p¸RŸu-–¥JyRa|Ÿy-˜ –|o¥GŸªŸo-pluŸ7¬tRuŸ‚–®R®Ÿ ‚–-ªlRŸA-t¬ŸA®-˜‡Ÿ®lÖp¥o֟u|oRu¥Ÿ˜¬y|ªlŸ -u|ªlGŸp }–¬Ÿ‚RªyRa|ŸJyl-Ÿ„aJ®lR²ŸªŸ‚|t|ªlRŸp˜lÔ¸pl…Ÿ®-‚¬ -tFŸ"- |GŸA®¬Ÿ plRJ¬p|qªlRpŸ˜p|ÍA®¬˜®Ÿ‚–-A|ª-ɟy-JŸ ¬uGŸ¸R7¬²u¬Ÿu|aqlŸ˜l֟ªŸp|ÍA¥Ÿ‚|7-ªlɍ‘‡Ÿ˜lÔ¸p-ŸoR˜ Ÿa| |ª-GŸ -uŸWŸ R–-®Ÿ lJ®lRu¬Ÿ˜l֟7-ªlÉ[Ÿ®lÖp¥o֟u|oRoŸA}–ARŸ"-¬q|–GŸp }–-ŸWŸAi|ɟ˜l֟–-A®RoŸJ|Ÿ Ra|ŸylRŸ‚–®¬®y-ŸWŸ¥ª-¸-Ÿ‚RªylRGŸ¸RŸ\-oylRŸ oR˜ Ÿ®|7-A®¬ÉŸªt-˜yRŸlul֟„lŸ®JoÖAlR…ŸªŸp˜lÔ¸AR‡Ÿ®lÖp¥o֟ª˜‚}t‚–-A|ªylp|uŸ®Ÿ"(Ÿ„ªŸ˜®A®Ra}qy|²AlŸ-–p|ªlŸ |–y7q¥i|ªlŸlŸR-y|ªlŸRi7R–aR–|ªl…Ÿ®-ŸlAiŸª˜‚-–AlRŸ„ªŸ˜®A®Ra}qy|²AlŸplRJ¬Ÿ®7ql¸-tRuŸ˜l֟J|Ÿp|ÍA-Ÿp˜lÔ¸pl…‡Ÿ ®lÖp¥o֟u|luŸ˜ ¥JRy |uŸ|Ru¥GŸR R“|ªlŸlŸ  RRy|ªlGŸp }–®¬Ÿ„˜®A®Ra}qylRŸ‚|JŸp|ylRAŸp˜lÔ¸pl…Ÿ®Ÿ®-aqÔJ-yl-ŸJ|Ÿu|oRa|Ÿ a-7lyR ¥ŸA|Ÿ–-y|ŸlŸ˜‚–-ªJ®-yl-GŸo-pŸlJ®lRŸulŸ‚–-A-GŸ¥A®¬ylqlŸ˜|7lRŸA|J®lRyy¬Ÿ–¬ ¥-t‡ŸŸJ®lÖp¥o֟u|oRu¥ŸA®Rp|q-J|ªRu¥Ÿ q-7–-J|–|ªlŸ˜A-–|ªlŸWŸ‚|Ÿ‚–|˜ ¥‡

–®¬o-Al|t|uGŸ–|J®lylRŸlŸª˜‚}t‚–-A|ªylp|uŸR\\-F ®lÖp¥o֟qqlRŸ®-Ÿ®y|˜®RylRŸJt¥alAiŸulR˜lÖA¬GŸplRJ¬Ÿ‚–-A|ª-tRuŸJ|ŸJ–¥alRoŸªŸy|A¬‡Ÿ"ª|oRŸª˜p-®}ªplŸJ| ¬A®ÔARŸ|7˜t¥alŸ ‚–|a–-u¥ŸyR˜layŸ7¬t¬Ÿpq¥A®|ªRŸªŸ˜ ª|–®Ryl¥Ÿ RoŸp˜lÔ¸plŸWŸ7R®ŸylAiŸª˜®¬˜ plRŸ|7–-®plŸ‚|–|®AlÔa-t¬7¬Ÿ˜l֟lŸ˜pt-J-t¬7¬Ÿ ®Ÿª¬–-´ylRŸªlJ|A®y¬AiŸ‚lp˜Rql‡Ÿ®lÖp¥o֟u-ulRŸlqqGŸ -AlRŸR\\|ªlŸlŸ7–- ¥Ÿ-˜|y|ªl‡ŸR˜ R²AlRŸJq-ŸuylRŸly˜‚l–-Aoԟ lŸ|a–|uylRŸ'-˜Ÿp|Ai-u‡Ÿ®lÖp¥o֟lAi|ªlGŸ–l-y|ªlŸlŸ-77|  |ªlŸ„¬-y|ªl…Ÿ|–-®Ÿª˜®¬˜ pluŸlyy¬uŸ®Ÿ7l¥–-ŸJ®lRp-y-Ÿ ª¬J®l-t¥Ÿp|u¥ylp-AolŸ¥ylªR–˜¬ R ¥Ÿ˜ -y|ªRa|ŸlAila-y‡Ÿ-ql²AlRŸulŸu|¸qlª|²ÉŸ‚–-A¬ŸªŸoRJy¬uŸ®Ÿy-oqR‚˜®¬AiŸ q-7|–- |–l}ªŸly\|–u- ¬A®y¬AiŸªŸ˜ -ylRŸlAila-yŸlŸ‚|®ª|qlql²AlRŸy-Ÿ–|®ªlo-ylRŸ¥ulRoÖ y|²AlŸylR®7ÖJy¬AiŸJ|Ÿy-‚l˜-yl-Ÿ  RoŸp˜lÔ¸pl‡Ÿ-Ÿ®-ª˜®RŸ7ÖJ֟'-uŸªJ®lÖA®y¬Ÿ®-Ÿª˜p-®-ylRŸulŸ²AlR¸plGŸp }–-ŸuylRŸJ|‚–|ª-J®lt-ŸJ|ŸARq¥GŸ-Ÿ -Ÿp˜lÔ¸p-Ÿ ylRŸ‚|ª˜ -t-7¬Ÿ7R®Ÿ'-˜®Ra|Ÿª˜‚-–Al-‡

JESTEuTUTAJ

7PROWADZENIE

1. Tworzenie atrakcyjnych stron internetowych

:S°UXY TO]^ a YU_

ZK^\d¦MOQY 7IEM ‘EONPOWIEDZIAˆ ‘EJESTEvTYLKOZWYKˆ KELNERK MAMO ALEJAUWA‘AM ‘E JESTEvNAJLEPSZA:AWSZETROSZCZYSZ SI»OPOTRZEBYSWOICHKLIENTÄW #ZEGOMO‘NAWI»CEJCHCIE·

gWIAT )NTERNETU JESTWIELKIaALEKIMS’TAKNAPRAWDÃJEGOMIESZKAÊCY 8K ÄMSKXSO dKaSO]S¸OÄ a¸KÄXSO ]aœT XYaS_^US NcZVYW _UYºMdOXSK U_\]_ B2>76 S -== K Z\dc]dVS UVSOXMS

acNdaKXSKT¦ XK >aœT XYac ]¸_ÒLYac ^OVOPYX :S°UXSO Z\KaNK) 8Y ^KUj NY WYWOX^_ KÒ _]¸c]dc]d

ZSO\a]d¦ ]UK\Q° XK d¸c _U¸KN ]^\YXc Mdc VYQY U^œ\O acQV¦NK d_ZO¸XSO ZK]]˜ 4KU WYÒXK ^aY\dc¨

XKZ\KaN° K^\KUMcTXO ]^\YXc SX^O\XO^YaO U^œ\O TONXYMdOÄXSO L°N¦ a ZO¸XS dK]ZYUKTK¨ ZY^\dOLc

_Òc^UYaXSUœa) :YN]^Ka¦ a]dc]^USOQY TO]^ NYL\O ZVKXYaKXSO :Y^OW W_]S]d ZKWS°^K¨ ÒO ZS]dO]d

MYÄ MY ^\KPS NY 3X^O\XO^_% W_]S]d dXK¨ ]aYSMR YNLSY\Mœa K Z\dONO a]dc]^USW s ZKWS°^K¨ Y ^cW

ÒO Z\YTOU^_TO]d ]^\YX° Z\dOdXKMdYX¦ NVK TOT _Òc^UYaXSUœa K XSO NVK ]KWOQY ]SOLSO

TOJESTNOWYROZDZIAŒ7ITAJWWIELKIMuWIECIE

>aYTK aSOVUK ]dKX]K s
7YKUPIˆAMSTANOWISKONA MI»DZYNARODOWEJKONFERENCJIBIZNESOWEJ KTÄRAODBYWASI»WPRZYSZˆYMTYGODNIU.IEZNAMSI» KOMPLETNIENAPROJEKTOWANIUSTRONINTERNETOWYCH ALEWIEM ‘E4YWTYMSIEDZISZ-USISZZATEMSZYBKO ZAPROJEKTOWA·STRON»INTERNETOW KTÄRAZROBI WRA‘ENIENAMOICHROZMÄWCACH-YvLISZ ‘EDASZ RAD»MIPOMÄC

Pewnie, że dasz radę. Od czego, Twoim zdaniem, należy zacząć? CA *ANE0RZEDSIÅBIORFIRMY IEL CIC Aw WŽ Y INOW N 2ED ,ANTERN $ESIG2OZDZIAŒ

4WORZENIEATRAKCYJNYCHSTRONINTERNETOWYCH

%)7;<:B 7–z?-3 9^Y KU^_KVXK aS^\cXK SX^O\XO^YaK PS\Wc
d\d_^YaS OU\KX_ S dQYNXSO dO ]aYT¦ aSONd¦ YZS]d QY AcZS]d MY -S ]S° ZYNYLK

8SO dKZYWXST Y ^cW MY -S ]S° XSO ZYNYLK -dc aSNdS]d TKUSOÄ Z\YLVOWc)

Å JAPOÌSK” *ANEKOCHAKULTUR UPIŽATÅFIRMÅ K NIE $LATEGO WŽAw NAZWA 3PODOBAŽAJEJSIÅ

JESTEuTUTAJ)COS’DZISZ

+ONTRAST POMIÅDZY MENU

JAKOwŽ”CZYŽOSIÅBY

.AGÎRZESTRONYEKSCYTUJ” CE STUDIO PROJEKTOW Ep

4O ZDJÅC IE NIE JEST SZC ZEGÎLNIE INSPIRUJ” CE 3ZARA wWI”TYNIA Z SZAR” GÎR” W TL Eb "ARDZO Z EN ALE NIE M ÎWI TO KLIENTO M a4O MŽOD E DYNAMICZ NEZANIMDOJDZIEMY

ALE NIEWIDAÁ

DOMENU ITREwC

STUDIAPROJEKTUJ”CEGOWITRYNY

*EDNAKOLUMNA)TYLE*AKNASTRONÅ

MNÎSTWO MIEJSCA

I MARNUJE SIÅ

Z UKŽADEMSTRONY

,OGOJESTFAJNEs

AOBRAZKIEMTŽA CZYTEKSTEM GŽÎWNYM ASZAR”KOLUMN” CENTRALN”JEST ZBYTMAŽY

#ZY NASTRON IE GŽÎWNEJ NIE PO WINNO BYÁ CZEGOw CO ZAINTERESOWAŽ OBY POTENCJALNYCH KLIENTÎW .APRZYKŽAD AKTUALNOwCI CZ Y PRZYKŽADOWY PROJEKTb

INTERNETOWENIEZBYTTO CIEKAWEb

2OZDZIAŒ9^Y MY Wc ]¦NdSWc Y ^OT ]^\YXSO SX^O\XO^YaOT >aYTO YNZYaSONdS WYQ¦ ]S°

XSOMY \œÒXS¨ NVK^OQY XSO WK\^a ]S° TOÄVS XSO a]dc]^UY _NK¸Y -S ]S° dK_aKÒc¨

%)7;<:B 7–z?-3 7B?1„B)61-

4WORZENIEATRAKCYJNYCHSTRONINTERNETOWYCH

9N MdOQY dKMdcXKWc) Ÿl˜ ylRoÔARoŸªl –¬ylRŸRJŸ-y R–yŸR˜layŸylRŸJ-Ÿ˜l֟‚|ªlRJ®lRɟªlRqRŸ J|7–Ra|ŸWŸq|a|ŸoR˜ Ÿt-JyRGŸ-qRŸ |ŸAi¬7-ŸylR®7¬ ŸJ|7–®RŸ²ªl-JA®¬Ÿ|Ÿ–R˜®AlRŸ ‚–|oRp ¥GŸoR²qlŸ ¬qp|Ÿ -ŸA®Ö²ÉŸ˜ -y|ªlŸoRa|Ÿo-˜y¬Ÿ‚¥yp ‡Ÿ p|–|ŸoRJy-pŸ -pŸ ªlRqRŸRqRuRy }ªŸª¬u-a-Ÿ®ul-y¬GŸo-pŸu|¸Ru¬Ÿ®-‚q-y|ª-ÉGŸy-JŸA®¬uŸ y-qR¸¬Ÿ®-A®Ôɟ‚–-A|ª-ɍŸJŸA®Ra|Ÿ"¬Ÿ7¬²Ÿ®-A®Ôt

5HM NOTAK WI»C UHM WIEM ODCZEGOJABYMZACZˆ*A UHM ZNAM(4-,:ACZˆBYMWI»COD KODU/DRAZUBYMSI»DOTEGOZABRAˆ 0OTEMPOPRACOWAˆBYMNIECONAD UHM KODEM#33I UHM TOWˆAvCIWIETYLE -O‘EBY·

*OE"LOWMYwLI šEJEST STRON M NTE KTA OJE PR NYM IET wW JEST INTERNETOWYCH! JAKIE E ANI 4WOJEZD

%)7;<:B 7–z?-3 -dc 4YO WK \KMT°) -dc MYÄ TO]dMdO XKVOÒK¸YLc d\YLS¨) 9N MdOQY >c LcÄ dKMd¦¸)

JESTEuTUTAJ:ACZNIJODPUNKTUPRZEDTWORZENIEMKODU

†ARTUJESZSOBIEZE MNIE3KDMAMWIEDZIE· ODCZEGOZACZ·-AMTAKLIST» RZECZY KTÄREMUSZ»ZROBI· ‘E LEPIEJSAMMIPOWIEDZ#OPOWINNAM ZROBI·NAPOCZTKU

„Od czego powinienem zacząć?” i „Co teraz?” to naprawdę dobre pytania. "|GŸ¸RŸy-J-qŸoRŸ˜|7lRŸ®-J-oR˜®GŸ®-yluŸ‚–®R˜®RJtR²ŸŸ J|Ÿ| ªlR–-yl-ŸRJ¬ |–-Ÿ Rp˜ ¥GŸ |ŸJ|7–¬Ÿ®y-p‡ŸJ‚|ªlRJ´ŸŸ y-Ÿ|7-Ÿ‚¬ -yl-ŸoR˜ Ÿy-˜ Ö‚¥oÔA-FŸ+-ª˜®RŸ –®¬u-oŸ˜l֟ ‚–|AR˜¥Ÿ‚–|oRp |ª-yl-‘‡Ÿ–|AR˜Ÿ‚–|oRp |ª-yl-Ÿy-J-oRŸ "ª|oRoŸ‚–-A¬Ÿ˜ –¥p ¥–ÖGŸJ®lÖplŸA®Ru¥ŸoR˜ R²ŸªŸ˜ -ylRŸ ˜p¥‚l-ɟ˜l֟y-Ÿ˜ª|luŸ®-J-yl¥ŸlŸylRŸ|JJ-q-ɟ˜l֟|JŸylRa|Ÿ ªŸ–}¸y¬AiŸplR–¥yp-AiŸ7R®Ÿ¥®¬˜p-yl-ŸylA®Ra|Ÿ‚|®-Ÿ J|J- p|ª¬uŸ˜ –R˜Ru‡ –|AR˜Ÿ |Ÿ -pŸy-‚–-ªJ֟p|qRoy|²ÉŸJ®l-t-͟|p–R²q-oÔA-Ÿ ‚|–®ÔJRpŸ‚–-AŸª¬p|y¬ª-y¬AiŸªŸJ-y¬uŸ‚–|oRpAlRŸ˜ –|y¬Ÿ ly R–yR |ªRo‡Ÿ'¬|7–-´Ÿ˜|7lRGŸ¸RŸ7¥J¥oR˜®ŸJq-Ÿp|a|²Ÿ J|u‡Ÿ'Ÿª¬u-–®|y¬uŸJ|u¥Ÿql˜ -Ÿ¸¬A®R͟pqlRy -Ÿ®-ªlR–-Ÿ uy}˜ ª|Ÿ‚|u¬˜t}ªGŸ-ŸJ|Ÿ Ra|Ÿu¥˜l˜®Ÿ¥ª®aqÖJylɟª˜®¬˜ plRŸ RqRuRy ¬GŸp }–RŸ®y-oJ¥oԟ˜l֟ªŸp-¸J¬uŸJ|u¥ŸWŸ²Al-y¬GŸ ‚|Jt|alGŸJ-AiGŸp¥AiylÖGŸ˜¬‚l-qylÖGŸt-®lRypÖV +-J-oŸ˜|7lRŸ R–-®Ÿ‚¬ -ylRFŸJŸA®Ra|Ÿ7¬uŸ®-A®Ôt‘‡ŸŸ ®¬Ÿy-o‚lR–ªŸ®7¥J|ª-t7¬²Ÿ²Al-y¬Ÿ®¬Ÿu|¸RŸ®-p¥‚ltŸ u- R–l-t¬Ÿ-q7|Ÿy-–¬˜|ª-tŸ‚–|oRp Ÿ }–-Ÿ˜ –- Ral-Ÿ|‚t-AlŸ ˜l֟®-ŸJª-Ÿ ¬a|JylRŸ+-ŸJª-ŸulR˜lÔARŸq7|Ÿ®-ŸJª-Ÿq- -2OZDZIAŒ

4WORZENIEATRAKCYJNYCHSTRONINTERNETOWYCH

D+-D834 YN XK\c]YaKXSK Z\YTOU^_ ¥J|ª-ylRŸ˜ –|y¬Ÿly R–yR |ªRoŸoR˜ Ÿ7-–J®|Ÿ‚|J|7yRŸJ|Ÿ7¥J|ª-yl-Ÿ J|u¥‡ŸR²qlŸ®-A®ylR˜®Ÿ|JŸ‚–|oRp ¥GŸy-Ÿp-¸J¬uŸR -‚lRŸ7ÖJ®lR˜®Ÿ J|pt-JylRŸªlRJ®l-tGŸJ|ŸA®Ra|Ÿ®ulR–®-˜®FŸ\¥yJ-uRy }ªGŸ²Al-yŸ y|²y¬AiŸlŸ -pŸJ-qRo‡Ÿ'Ÿ‚–®¬‚-Jp¥Ÿ˜ –|y¬Ÿly R–yR |ªRoŸ ª¬p|–®¬˜ -˜®Ÿ-–Ail Rp ¥–ÖŸly\|–u-AolŸ„-ya‡Ÿy\|–u- l|yŸ –Ail RA ¥–RŸWŸ…‡Ÿ–Ail Rp ¥–-Ÿly\|–u-AolŸ |Ÿ‚–|AR˜GŸ ªŸp }–¬uŸJ®lRql˜®Ÿ –R²ÉŸ˜ –|y¬Ÿly R–yR |ªRoŸy-ŸA®Ö²AlGŸ -Ÿy-˜ Ö‚ylRŸ¥pt-J-˜®Ÿ RŸA®Ö²AlŸªŸilR–-–Ail֟®a|JylRŸ ®Ÿq|alpԟª®-oRuy¬AiŸ–Rq-AolŸulÖJ®¬Ÿylul‡ -oA®Ö²AlRoŸp-¸J¬Ÿ\–-auRy Ÿly\|–u-AolŸ |Ÿ®-ª-– |²ÉŸ„ Rp˜ GŸ|7–-®plŸ lŸ ¬uŸ‚|J|7yR…Ÿ®y-oJ¥oÔA-Ÿ˜l֟y-Ÿ‚|oRJ¬yA®RoŸ˜ –|ylR‡Ÿ–Ail Rp ¥–-Ÿ ly\|–u-AolŸoR˜ Ÿ²Al²qRŸ‚|ªlÔ®-y-Ÿ®Ÿ7¥J|ª-ylRuŸ˜¬˜ Ru¥Ÿy-ªla-A¬oyRa|Ÿ ªl –¬y¬‡Ÿ  ÔJŸ R¸ŸoR²qlŸ"ª|o-Ÿ-–Ail Rp ¥–-Ÿly\|–u-AolŸ7ÖJ®lRŸ®t-GŸl˜ ylRoRŸ J¥¸RŸ–¬®¬p|GŸ¸RŸ˜¬˜ RuŸy-ªla-A¬oy¬Ÿ–}ªylR¸Ÿ7ÖJ®lRŸ®t¬‡ŸR²qlŸªl –¬y-Ÿ ly R–yR |ª-ŸylRŸu-Ÿ˜|qlJyRoŸ-–Ail Rp ¥–¬Ÿly\|–u-AolGŸ¥¸¬ p|ªylp|uŸ ª¬J-Ÿ˜l֟ylR®|–a-yl®|ª-y-ŸlŸu¬qÔA-‡ŸŸ |Ÿ®Ÿp|qRlŸ˜‚–-ªlGŸ¸RŸ¥¸¬ p|ªylA¬Ÿ ‚}oJԟ˜®¥p-ɟ‚|¸ÔJ-y¬AiŸly\|–u-AolŸaJ®lRŸlyJ®lRo‡

0ODZIELTREwÁSTRONYN CZÅwCIPOWI”ZANEZESALOGICZNE OB” W UPORZ”DKOWANEJHIERA RCHII

Strona główna

Nasza firma #ZÅwÁa+SI”šKI DRUKOWANEp ZNAJDUJE SIÅ POD CZÅwCI” a0RODUKTYp

Produkty

Książki drukowane

OWEJ

0ROJEKT TYPOWEJ WITRYNY INTERNET TOARCHITEKTURAINFORMACJI

7 TYPOWYM DIAGR INFORMACJIOKSZ AMIE ARCHITEKTURY TA ROZGAŽÅZIONEGOK ŽCIE ODWRÎCONEGO RZA a0RODUKTYpZNAJDU KACZÅwÁ CZÅwCI”a3TRONAG JE SIÅPOD ŽÎWNAp /BRÎÁ KSI”šKÅ DOGÎRY NOGAMI 4EN DIAGRAM PRZYPOMINA KSZTAŽTEM KRZAK

!RCHITEKTURA DOMU ZACZYNA SIÅ ODPROJEKTU

Kontakt

eBooki

Odnośniki

AC=36 =D+
Sztuka

Rzemiosło

$WIEKATEGORIEKSI”šEKDRUKOWAN WYMIENIONES”PODCZÅwCI”a+SI”šYCH KI DRUKOWANEp

Jaka treść składa się na witrynę internetową Red Lantern Design? W jaki sposób możesz ją uporządkować? Czy będziesz potrzebował więcej materiałów?

JESTEuTUTAJ!RCHITEKTURAINFORMACJI

%)7;<:B 7–z?-3
MRMO WSO¨ XK ]aYTOT ]^\YXSO 9^Y SXPY\WKMTK YN 4KXO WœaS¦MK TKUSO Md°ÄMS dKZVKXYaK¸K YXK XK ]^\YXSO

DKZS]d ZYXSÒOT TONXY V_L Na_ac\KdYaO ]U\œ^c YZS]_T¦MO ^° Md°Ä¨ dKaK\^YÄMS

]^\YXc

INFORMACJE Od: Jane ej strony internetow Temat: Zawartość y ć, w której będziem Przyda nam się częś ące cz ści i nowości doty umieszczać aktualno Design. studia Red Lantern część, trzebna nam będzie Z całą pewnością po czne li pokazać fantasty og m y m ie dz bę ej ór w kt ać. i planujemy pracow rzeczy, nad którym k uda ny kontaktowej. Ja ro st e uj eb trz po a Witryn strony?! klientów bez takiej nam się pozyskać ą stronę łoby poświęcić jedn Myślę, że dobrze by robimy i tak dalej. samej firmie — co jący muszą widzieć, Na pewno odwiedza towaniem nsultingiem i projek że zajmujemy się co stron internetowych!2OZDZIAŒ

4WORZENIEATRAKCYJNYCHSTRONINTERNETOWYCH

:Y ZYNdSOVOXS_ ^\OÄMS ]^\YXc
K\MRS^OU^_\c SXPY\WKMTS ?d_ZO¸XST V_US NSKQ\KW_ dK ZYWYM¦ >aYSMR Z\YZYdcMTS dO ]^\YXc YLYU

ARCHITEKTURY 4WÎJDIAGRAM SZE ZACZYNA W INFORMACJI ZA GŽÎWNEJ SIÅ ODSTRONYÅ ZNAJDUJ”CEJ SI ERARCHII NASZCZYCIE HI

Strona główna

0AMIÅTAJ šEKAšDYNOWY WIERSZJESTCZÅwCI” PODRZÅDN”POZYCJI ZPOZIOMUWYšEJ

wCISTRONY *AKIECZÅwCITRE AÁ OW AJD ZN IÅ S G” MO IEJSCACH W TYCHDWÎCHM U DIAGRAM

JESTEuTUTAJ*AKWYGL’DA4WOJAARCHITEKTURA

%)7;<:B 7–z?-3 7B?1„B)61-

:\YMO] ^aY\dOXSK K\MRS^OU^_\c SXPY\WKMTS dKMd¦¸OÄ YN dKZc^KXSK 4KXO TKU¦ ^\OĨ

MRMO WSO¨ XK ]aYTOT ]^\YXSO 4KXO NK¸K -S dXK¨ TKUSO s TOT dNKXSOW s ZYaSXXc Lc¨ Md°ÄMS ]^\YXc 9^Y USVUK

WYÒVSacMR TONXY V_L Na_ac\KdYacMR ]U\œ^œa YZS]_T¦McMR UKÒN¦ d Md°ÄMS

dKaK\^YÄMS ]^\YXc

INFORMACJE Od: Jane ej strony internetow Temat: Zawartość y ć, w której będziem Przyda nam się częś ące cz ści i nowości doty umieszczać aktualno Design. studia Red Lantern część, trzebna nam będzie Z całą pewnością po czne li pokazać fantasty og m y m ie dz bę ej ór w kt ać. i planujemy pracow rzeczy, nad którym k uda ny kontaktowej. Ja ro st e uj eb trz po a Witryn strony?! klientów bez takiej nam się pozyskać ą stronę łoby poświęcić jedn Myślę, że dobrze by robimy i tak dalej. samej firmie — co jący muszą widzieć, Na pewno odwiedza towaniem nsultingiem i projek że zajmujemy się co stron internetowych!2OZDZIAŒ

!KTUALNOwCIINOWOwCI

0ORTFOLIO

+ONTAKT

.ASZAFIRMA

#ONSULTING 0ROJEKTOWANIE

4WORZENIEATRAKCYJNYCHSTRONINTERNETOWYCH

4KU L°NdSO acQV¦NK¸ NSKQ\KW K\MRS^OU^_\c SXPY\WKMTS NVK ^KUSOQY ZYNdSK¸_ ]^\YXc) AMIE ARCHITEKTURY .ANASZYM DIAGR SŽUGIp a5 INFORMACJICZÅwÁ STRON”GŽÎWN” ZNAJDUJE SIÅPOD IDZIELI šE2ED BYUšYTKOWNICYW JMUJE SIÅZARÎWNO ZA ,ANTERN $ESIGN I PROJEKTOWANIEM AK CONSULTINGIEM J CH WY TO NE ER INT N RO ST

0ORTFOLIO

Strona główna I.ASZAFIRMA

$OSTRONYGŽÎWNE a.ASZAFIRMAp$ JDODALIwMY CZÅwÁ ZIÅKI TEMUUšYTKO ZYSKUJ” ORIENTACJÅ WNICY CZYMJEST2ED, I ODRAZUWIEDZ” ANTERN$ESIGNI ZAJMUJE SIÅFIRM CZYM A MOG”ZAPOZNAÁ SIÅ0OTEMUšYTKOWNICY Z POZOSTAŽYMI CZÅwCIAMIWITRYN Y

!KTUALNOwCI

5SŽUGI

INOWOwCI

7CZÅwCIa5SŽUGIp DODALIwMYDWIECZÅwCI ZWIADOMOwCIOD *ANE 0ROJEKTOWANIESTRON

#ONSULTING+ONTAKT

3KRÎCILIwMYa!KTUALNOwC DO SAMYCHa!KTUALNOwC II NOWOwCIp OBASŽOWAOZNACZAJ” Ip PONIEWAš WŽA SAMO ANAMUDASIÅ wCIWIETO NIECO MIEJSCAWMENU ZAOSZCZÅDZIÁ 

8SO S]^XSOT¦

Q¸_ZSO Zc^KXSK

:$ -dc NSKQ\KWc K\MRS^OU^_\c SXPY\WKMTS dKa]dO

acQV¦NKT¦ TKU YNa\œMYXO \YdQK¸°dSYXO U\dKUS)

9

$ 8SO MRY¨ ^OX WYNOV TO]^ MRcLK XKTMd°ÄMSOT acUY\dc]^caKXcW

]ZY]YLOW ^aY\dOXSK NSKQ\KWœa K\MRS^OU^_\c SXPY\WKMTS =dMdO\dO

WœaS¦M NYaYVXc ^cZ NSKQ\KW_ U^œ\c a ]ZY]œL TK]Xc S NYU¸KNXc

YNadY\Ya_TO Md°ÄMS S ZYNMd°ÄMS ^\OÄMS ]^\YXc K ^KUÒO \OVKMTO

RSO\K\MRSMdXO ZYWS°Ndc XSWS L°NdSO NdSK¸K¸ \œaXSO NYL\dO

:$ -dc Y]YLc NVK U^œ\cMR L°N° ^aY\dc¸ ]^\YXc

SX^O\XO^YaO L°N¦ ^KU ]KWY TKU 4KXO aSONdSOVS d TKUSMR

Md°ÄMS L°NdSO ]S° ]U¸KNK¨ SMR aS^\cXK)

9$ 3 ^KU S XSO DNdSaS¸LcÄ ]S° TKUSO NYNK^UYaO SXPY\WKMTO NY^cMd¦MO

ZYNdSK¸_ ]^\YXc S ZYWc]¸œa XK TOT Z\YTOU^ WYQ¦ ]S° ZYTKaS¨ NdS°US

]KWOT \YdWYaSO >Y ÒO UVSOX^ XSO aSO TKU XKTMd°ÄMSOT ^c^_¸YaKXO

]¦ ZOaXO Md°ÄMS ]^\YXc XSO YdXKMdK ÒO XSO WK YX ZYT°MSK MY WK

dKaSO\K¨ TOQY ]^\YXK :Y^OW ^Y >aYSW dKNKXSOW L°NdSO VYQSMdXK

S RSO\K\MRSMdXK Y\QKXSdKMTK ^cMR Md°ÄMS

:$ -dc XSO NK¸YLc ]S° ZYWSX¦¨ ^OT Md°ÄMS Z\YMO]_) 8K]d

9$ 8SO 8SO ZYWSTKT K\MRS^OU^_\c SXPY\WKMTS ZYXSOaKÒ ^OX Z\YMO]

ZYdaKVK Md°]^Y _]^KVS¨ OVOWOX^c Z\YTOU^_ U^œ\O L°N¦ -S ZY^\dOLXO

Z\dc ^aY\dOXS_ _U¸KN_ ]^\YXc :YdK ^cW MRY¨ S]^XSOT¦ ZYNYLSOº]^aK

]^\_U^_\c UKÒNK aS^\cXK SX^O\XO^YaK TO]^ SXXK K XSOU^œ\O dKaSO\KT¦

MK¸O WXœ]^aY Md°ÄMS 3W aS°MOT ^\OÄMS dKaSO\K ]^\YXK S SW Q¸°L]dc TO]^

>aœT NSKQ\KW K\MRS^OU^_\c SXPY\WKMTS ^cW LK\NdSOT ]UYWZVSUYaKXc

L°NdSO ]c]^OW XKaSQKMcTXc aS^\cXc ,°NdSO -S ZY^\dOLXK XSO ^cVUY

XKaSQKMTK XKTacÒ]dOQY ZYdSYW_ KVO \œaXSOÒ N\_QS ZYdSYW XKaSQKMTS

8SO WK\^a ]S° TONXKU a \YdNdSKVO  YWœaSWc \KNdOXSO ]YLSO

d K\MRS^OU^_\¦ SXPY\WKMTS Y aSOVO LK\NdSOT ]dMdOQœ¸YaY

:$ -dc NSKQ\KW K\MRS^OU^_\c SXPY\WKMTS TO]^ MdcWÄ

ZYNYLXcW NY WKZc ]^\YXc) :Y]dMdOQœVXO Md°ÄMS acQV¦NKT¦

TKU YNXYÄXSUSj

9

$ .SKQ\KW K\MRS^OU^_\c SXPY\WKMTS ZYUKd_TO \OVKMTO RSO\K\MRSMdXO

ZYWS°Ndc Md°ÄMSKWS S ZYNMd°ÄMSKWS ^\OÄMS ]^\YXc 8SO WK YX

ZYUKdcaK¨ ZYaS¦dKº ZYWS°Ndc Md°ÄMSKWS TONXKU L°NdSO]d d XSOQY

UY\dc]^K¸ Z\dc Z\YTOU^YaKXS_ XKaSQKMTS ]^\YXc A¸KÄMSaSO YN \Kd_ ]S°

^OW_ Z\dcT\dcTWcj

NSKQ\KW K\MRS^OU^_\c SXPY\WKMTS S ^OX Z\dcU¸KNYac USVUK

]^\YX aMdOÄXSOT acQV¦NKT¦ NYĨ ZYNYLXSOj

JESTEuTUTAJ#ZYMJESTDOBRYSYSTEMNAWIGACYJNY

/CH DAJSPOKÄJrNA POTRZEBYNAWIGACJIWYSTARCZY NAMKILKAPRZYCISKÄWˆCZCYCH WSZYSTKIESTRONYZNASZEGO DIAGRAMUITYLEb

Czy to wystarczy, by użytkownicy potrafili się odnaleźć na stronie? 'Ÿ‚–|AR˜lRŸ‚–|oRp |ª-yl-Ÿ˜ –|y¬Ÿu¥˜l˜®Ÿ®-˜ -y|ªlɟ˜l֟y-JŸ y-ªla-AoԟJª-Ÿ–-®¬‡ŸlR–ª˜®¬Ÿ–-®Ÿ7ÖJ®lR˜®Ÿu¥˜l-tŸ‚|u¬²qRɟŸ |ŸRqRuRy -AiŸy-ªla-A¬oy¬AiŸWŸ -pGŸªt-²ylRŸ‚–®¬Al˜p-AiŸŸ lŸ‚-˜p-AiŸy-ªla-A¬oy¬AiŸWŸ‚–®¬Ÿ|p-®olŸ‚–-A¬Ÿy-JŸA-t|²Al|ª¬uŸ ¥pt-JRuŸ˜ –|y¬‡ ªR˜ l-Ÿy-ªla-AolŸ‚|o-ªlŸ˜l֟‚|y|ªylRGŸplRJ¬Ÿ®-A®ylR˜®Ÿ‚l˜-ɟ p|JŸlŸ7¥J|ª-ɟRqRuRy ¬Ÿ¥pt-J¥Ÿ˜ –|y¬GŸp }–RŸªlԸԟ˜l֟Ÿ ®Ÿ‚|–¥˜®-ylRuŸ˜l֟¥¸¬ p|ªylp}ªŸ‚|Ÿªl –¬ylRGŸ-Ÿ -p¸RŸ tÔA®RylRuŸ®RŸ˜|7ԟ‚|˜®A®Ra}qy¬AiŸ‚|J˜ –|y‡ŸlRŸ®-7lR–-oŸ˜l֟ oRJy-pŸ|JŸ–-®¥ŸJ|Ÿ–|7| ¬ŸWŸu¥˜l˜®Ÿ®-A®Ôɟ|JŸ|–a-yl®-AolŸ y-ªla-AolŸy-oª¬¸˜®Ra|Ÿ‚|®l|u¥‡ –Ail Rp ¥–-Ÿly\|–u-AolŸylRŸoR˜ Ÿª-¸y-ŸoRJ¬ylRŸ®Ÿ‚¥yp ¥Ÿ ªlJ®Ryl-Ÿly\|–u-AolŸ®-ª-– ¬AiŸy-Ÿ˜ –|ylRŸWŸu-Ÿ–}ªylR¸Ÿ |a–|uyRŸ®y-A®RylRŸJq-Ÿ˜¬˜ Ru¥Ÿy-ªla-A¬oyRa|‡ŸlRJ¬Ÿ®- RuŸ ‚–®¬Ai|J®lŸJ|Ÿ7¥J|ª-yl-Ÿ˜¬˜ Ru¥Ÿy-ªla-A¬oyRa|Ÿªl –¬y¬GŸ  –®¬u-oŸ˜ª}oŸJl-a–-uŸ-–Ail Rp ¥–¬Ÿly\|–u-AolŸ‚|JŸ–Öpԇ2OZDZIAŒ

4WORZENIEATRAKCYJNYCHSTRONINTERNETOWYCH

?]^KVOXSO XKaSQKMTS XKTacÒ]dOQY ZYdSYW_ -ªla-Ao-Ÿy-oª¬¸˜®Ra|Ÿ‚|®l|u¥Ÿ |Ÿ®-®ª¬A®-oŸy-o7-–J®lRoŸªlJ|A®y¬ŸRqRuRy Ÿ y-ªla-A¬oy¬ŸWŸy-Ÿ‚–®¬pt-JŸ‚|J®lRq|y¬Ÿy-Ÿ®-pt-JplŸ‚-˜RpŸy-ªla-A¬oy¬Ÿ ®y-oJ¥oÔA¬Ÿ˜l֟y-Ÿa}–®RŸ˜ –|y¬ŸA®¬Ÿ‚l|y|ªRŸuRy¥Ÿ y-ªla-A¬oyRŸªŸ|˜|7yRoŸp|q¥uylR‡Ÿ-oA®Ö²AlRoŸ y-ªla-Ao-Ÿy-oª¬¸˜®Ra|Ÿ‚|®l|u¥Ÿ®-ªlR–-Ÿ|Jy|²ylplŸ Strona główna I.ASZAFIRMA J|ŸA®Ö²AlŸ˜ –|y¬Ÿ®y-oJ¥oÔA¬AiŸ˜l֟ªŸJl-a–-ulRŸ -–Ail Rp ¥–¬Ÿly\|–u-AolŸ‚|®l|uŸ‚|yl¸RoŸ˜ –|y¬Ÿ at}ªyRo‡

0ORTFOLIO

!KTUALNOwCI

5SŽUGI

0ROJEKTOWANIESTRON

0ONIEWAš PRZENIEwLIwMY CZÅ FIRMApDOSTRONYGŽÎWNEJ wÁ a.ASZA WIT 2ED,ANTERN$ESIGN WNA RYNYSTUDIA SZYMDIAGRAMIE ZŽATWOwCI”ZAKREwLISZELE MEN NAJWYšSZEGOPOZIOMU*AKJE TYNAWIGACJI DNAKPOWINNO WYGL”DAÁNASZEMENU

INOWOwCI

+ONTAKT

#ONSULTING

%)7;<:B 7–z?-3 8K\c]_T USVUK ]dUSMœa \œÒXcMR dXKXcMR -S ^cZœa WOX_ S dKMdXST ]S° dK]^KXKaSK¨ XKN ^cW

U^œ\c d XSMR L°NdSO ZK]YaK¸ NY aS^\cXc
JESTEuTUTAJ*AKISTYLNAWIGACJI

%)7;<:B 7–z?-3 7B?1„B)61-

5^œ\c Z\YTOU^ XKaSQKMTS XKTacÒ]dOQY ZYdSYW_ L°NdSO XKTVOZSOT ZK]YaK¸

NY aS^\cXc
s a TKUS ]ZY]œL WYÒO]d ]S° ^OQY NYaSONdSO¨)

:AKŽADKIPODOBNEDO TECZKIZDOKUMENTAMIb

0ASEK MENU

.AWIGACJA NAJWYšSZEGO POZIOMUZMENU POZIOMYMI

:WYKŽE ODNOwNIKI TEKSTOWE

0RZYCISKI

.AWIGACJANAJWYšSZEGOPOZIOMU

0IONOWY PASEK MENU2OZDZIAŒ

ZMENUPIONOWYMI

-ENUZ PRZYCISKAMI IZWYKŽYMIODNOwNIKAMI TEKSTOWYMI

4WORZENIEATRAKCYJNYCHSTRONINTERNETOWYCH

?WSO]dMdOXSO a]dc]^USOQY a UYX^OUÄMSO RqRuŸy-ªla-AolŸy-oª¬¸˜®Ra|Ÿ‚|®l|u¥ŸoR˜ Ÿ‚|p-®-ylRŸ¥¸¬ p|ªylp|uGŸªŸp }–¬uŸ ulRo˜A¥Ÿ˜ –¥p ¥–¬Ÿªl –¬y¬Ÿ˜l֟®y-oJ¥oԇŸ|ª–}Alu¬ŸJ|Ÿy-ªla-AolŸ|ŸªlRqRŸ7-–J®lRoŸ ˜®A®Ra}t|ª|ŸªŸ–|®J®l-qRŸ‡GŸ-Ÿy-Ÿ–-®lRŸu¥˜l˜®Ÿ˜l֟®-˜ -y|ªlÉGŸo-plŸ˜ ¬qŸuRy¥Ÿ ª¬7lR–®R˜®ŸJq-Ÿªl –¬y¬ŸRJŸ-y R–yŸR˜lay‡Ÿ®-˜Ÿ®-A®Ôɟ˜l֟®-˜ -y-ªl-ɟy-JŸ ¬uGŸ p }–¬Ÿ ¬‚ŸuRy¥Ÿ7ÖJ®lRŸ‚-˜|ª-tŸJ|Ÿ˜ –|y¬ŸlŸaJ®lRŸy-qR¸¬Ÿa|Ÿ¥ulR²Alɇ

DKU¸KNUS ZYdSYWO

:\dcMS]US ZYdSYWO

SYSTEMACH E STOSOWANE S”WMUWWIELU :AKŽADKIPOZIOM CA AJWYšSZEGO POZIO NAWIGACYJNYCHN AšOSZCZÅDZAJ” MNÎSTWO MIEJS IEW ON P CH NA WITRY

.AWIGACJANAJWYš POZIOMUZPOZIOMSZEGO YMI PRZYCISKAMI

7TYMPRZYPADKUPRZYCISKISTAJ”SIÅ WIDOCZNEPONAJECHANIUMYSZ” CO JESTŽADNYM SUBTELNYM EFEKTEM

7OX_ ZSYXYaO

DKU¸KNUS ZSYXYaO

.AWIGACJA NAJWYšSZEGO POZIOMUZMENU PIONOWYM RNIEJSZY "YŽTO NAJPOPULA CH SA TYP MENUWCZA LI NA GDY LUDZIEZACZY STRON O D NU ME Á WA DODA INTERNETOWYCH

:AKŽADKIPIONOWE SŽUš”CEJAKO SYSTEMNAWIGACYJNY NAJWYšSZEGOPOZIOMU UTWORZONEZAPOMOC” #33IOBRAZKÎW SPRAWIAJ” šE STRONA TA PRZYPOMINA NOTATNIK

4REwÁSTRONYNAPISANA JESTPO FRANCUSKU 7DODATKU! BÅDZIESZMÎGŽ POCZYTAÁORADZENIU SOBIEZESTRONAMI WIELOJÅZYCZNYMI

JESTEuTUTAJ/ŒÌWEKIPAPIER

:YUKÒ 4KXO Z\Y]^O ]dUSMO -˜®Ÿo¥¸Ÿ®- RuŸu-‚ÖŸ –R²AlŸ˜ –|y¬‡Ÿ|Ÿy-qR¸¬Ÿ R–-®Ÿ®–|7lɍŸ -Ÿ ¬uŸR -‚lRŸJ|7–®RŸoR˜ Ÿ‚|p-®-ɟ-yRŸo-plR²Ÿ‚–|˜ RŸ ˜®plARŸ‚–|oRp |ªRV

:ARAZ ZARAZ$IAGRAMY ARCHITEKTURYINFORMACJI SZKICE WYKONYWANENAPAPIERZEb/COCHODZI ZTYMRYSOWANIEM-YvLAˆAM ‘ETOJEST KSI‘KAPOvWI»CONAPROJEKTOWANIUSTRON ).4%2.%4/79#(*AKNARAZIENIEWIDZ» ‘EBYvMYSI»TYMSZCZEGÄLNIE ZAJMOWALIb

Gotowy pomysł tego, jak chcesz rozmieścić na ekranie poszczególne bloki, zaoszczędzi Ci sporo czasu na etapie programowania. ŸªlRqRŸ˜®¬7AlRoŸoR˜ Ÿy-˜®plA|ª-ɟ plqp-Ÿ‚–|oRp }ªŸy-Ÿp-– ARŸlŸ|JŸ–-®¥Ÿ ®|7-A®¬ÉŸ–R-pAo֟-yRGŸyl¸Ÿ –-Alɟ A®-˜Ÿy-Ÿ ª|–®RylRŸp|J¥Ÿplqp¥Ÿ ‚–|oRp }ªGŸ˜p|–|Ÿ-yRŸlŸ -pŸ ª¬7lR–®RŸ ¬qp|ŸoRJRyV2OZDZIAŒ

4WORZENIEATRAKCYJNYCHSTRONINTERNETOWYCH

=dUSMO ZYWKQKT¦ ]UYXMOX^\YaK¨ ]S° XK P_XUMTYXKVXYÄMS lR–ª˜®RŸ˜®plARŸ‚|ªlyy¬Ÿ7¬ÉŸA®-–y|k7l-tRŸlŸy-–¬˜|ª-yRŸy-Ÿ‚-‚lR–®R‡Ÿ ®lÖplŸ Ru¥Ÿ-yRŸ7ÖJ®lRŸu|at-Ÿ˜l֟˜p¥‚lɟy-Ÿ‚|J˜ -ª|ª¬uŸ¥pt-J®lRŸ ‚–|oRp ¥Ÿ„®-ul-˜ Ÿy-Ÿ ¬uGŸo-plŸu-Ÿ7¬ÉŸp|q|–Ÿ t-Ÿ˜ –|y¬GŸo-pŸ\-oylRŸª¬aqÔJ-Ÿ oRoŸq|a|Ÿ¥ulR˜®A®|yRŸy-JŸo-plu²Ÿ|7–-®plRuŸA®¬VŸ˜-uŸ–|®¥ulR˜®…‡ ®plARŸ‚|ªlyy¬Ÿ‚|p-®-ɟ-yRŸ‚|J˜ -ª|ª¬Ÿ¥pt-JŸ˜ –|y¬Ÿ®Ÿ®-‚q-y|ª-yԟ ‚–®R®Ÿylԟ –R²Alԟ–|®ulR˜®A®|yԟªŸ–}¸y¬AiŸp|y\la¥–-Ao-Ai‡Ÿ ®plARŸ‚|ªlyy¬Ÿ ˜‚–-ªlÉGŸ¸RŸ-yRŸ®-J-Ÿ˜|7lRŸ‚¬ -yl-GŸ -plRŸo-pFŸ®¬Ÿy-Ÿa}–®RŸ˜ –|y¬Ÿu-Ÿ ˜l֟®y-oJ|ª-ɟJ¥¸-Ÿa–-\lp-‘GŸqRŸu-Ÿ7¬ÉŸp|q¥uy‘GŸJ®lRŸ‚|ªlyy|Ÿ˜l֟ ®y-qR´ÉŸuRy¥‘ŸlŸ ¬uŸ‚|J|7yR‡

%)7;<:B 7–z?-3 9^Y ZSO\a]dc ]dUSM TKUS ZYUKdKVSÄWc 4KXO 8SO ZYNYLK¸ ]S° TOT ZYXSOaKÒ

acQV¦NK¸ Z\KaSO NYU¸KNXSO ^KU TKU TOT YLOMXK ]^\YXK d Md°ÄMS¦ Q¸œaX¦

ZYNdSOVYX¦ XK NaSO UYV_WXc 4EN PROJEKT ZABARDZO ZBLIšONY JESTDO AKTUALNEJ WITRYNY *ANEb#ZAS WRACAÁ DOSZKICOWANIA

>O\Kd >aYSW dKNKXSOW L°NdSO acWcÄVOXSO ZYN]^KaYaOQY Z\YTOU^_

U^œ\c TONXKU ]ZYNYLK ]S° 4KXO 8K\c]_T Z\dcXKTWXSOT ^\dc ]dUSMO XK

a¸K]XOT UK\^MO ZKZSO\_

,/'/

5šYJ POZIOMYCH KRESEKWMIEJSCE PRAWDZIWEGOTEKSTU .ATYM ETAPIENIE POTRZEBUJESZZBYT DUšEJ SZCZEGΎOWOwCI 7YKORZYSTAJSZKICE DOPRZENIESIENIA SWOICH POMYSŽÎW NAPAPIER .ADSZCZEGΎAMI POPRACUJESZ PÎzNIEJ

/"2!:%+ .!7)'!#*!

42%i¡ ) !+45!,./i#)

0/24&/,)/

JESTEuTUTAJ.ASZKICUJSWOJEPOMYSŒYNANAWIGACJÃSTRONY

%)7;<:B 7–z?-3 7B?1„B)61-

-dK\XYLSK¸O ]dUSMO ZYWKQKT¦ ]U_ZS¨ ]S° XK _U¸KNdSO ]^\YXc -dK] ZYUKdK¨ USVUK

_U¸KNœa ]^\YXc 4KXO -Y TOT ]S° XKTLK\NdSOT ]ZYNYLK)

.!7)'!#*!

,/'/

/"2!:%+

0ROJEKTNR MAMENU SKŽADAJ”CE SIÅ ZPOZIOMYCHZAKŽADEK 0ODLOGOI MENUWDWÎCH KOLUMNACH ZNAJDUJESIÅ MIEJSCENAOBRAZEK ICZÅwÁZAKTUALNOwCIAMI APOPRAWEJSTRONIE s NA MINIATURKI STRON ZAPROJEKTOWANYCH PRZEZ 2ED,ANTERN$ESIGN

42%i¡ ) !+45!,./i#) 0/24&/,)/

,/'/

.!7)'!#*!

/"2!:%+

42%i¡ ) !+45!,./i#) 0/24&/,)/2OZDZIAŒ

0ROJEKTNR MAZAMIAST ZAKŽADEKZWYKŽEMENU TEKSTOWE APORTFOLIO IAKTUALNOwCIZAMIENIONO MIEJSCAMI

4WORZENIEATRAKCYJNYCHSTRONINTERNETOWYCH

,/'/ /"2!:%+

0ROJEKTNR OPARTYJEST NATRZECHKOLUMNACH :ACZYNASIÅOD GŽÎWNEGO OBRAZKAUMIESZCZONEGO WLEWYMGÎRNYM ROGU ILOGOWROGUPRAWYM 0ONIšEJZNAJDUJE SIÅMENU ICZÅwCIZAKTUALNOwCIAMI ORAZ PORTFOLIO

42%i¡ ) !+45!,./i#) .!7)'!#*!

0/24&/,)/

,/'/ /"2!:%+

0ROJEKTNR TOPOPROSTU ODWRÎCONA KOLEJNOwÁ ELEMENTÎW ZPROJEKTUNR  DLATEGOSTRONAZACZYNA SIÅ OD LEWEJ GDZIEZNAJDUJESIÅ LOGOIGÎRNACZÅwÁMENU ADALEJUMIESZCZONE S” KOLEJNE CZÅwCI

42%i¡ ) !+45!,./i#) .!7)'!#*!

0/24&/,)/

.AJBARDZIEJPODOBA MISI»PROJEKTNUMER!LE CZYNIEMÄGˆBYvPOKAZA·MINIECO WI»CEJSZCZEGĈÄW3TRONAMUSI BY·GOTOWANAKONFERENCJ»

ÃaSO^XSO s _dQYNXSVSÄWc

ZYN]^KaYac _U¸KN ]^\YXc -Y ^O\Kd)

JESTEuTUTAJ#ODALEJ Ustaliliśmy z Jane podstawowy układ witryny — jaki zatem powinien być nasz kolejny krok? Uruchomienie starego, dobrego edytora tekstu, wyciągnięcie przykładowej treści od Jane i wypracowanie kodu XHTML?

–-ypFŸlR‡Ÿ-Ÿ–-®lRŸ‚|®|˜ -oRu¬Ÿ‚–®¬Ÿ|t}ªp¥ŸlŸ‚-‚lR–®R‡Ÿ|Ÿ˜ÔJ®lAlRŸŸ |ŸJ|J-yl¥ŸJ|Ÿ ¬AiŸ˜®plA}ªŸp|q|–¥ luFŸ|ŸA|ŸulRql7¬²u¬Ÿ |Ÿ–|7lɍŸlRŸu|¸Ru¬Ÿ‚|Ÿ‚–|˜ ¥Ÿ®-7–-ɟ˜l֟®-Ÿp|JŸŸ lŸ‚–®R R˜ |ª-ɟ–}¸yRŸp|q|–¬Ÿ®-Ÿ‚|u|Aԟp-˜p-J|ª¬AiŸ-–p¥˜®¬Ÿ˜ ¬q}ª

–-ypFŸ'Ÿ RyŸ˜‚|˜}7Ÿ7ÖJ®lRu¬ŸulRqlŸ˜®-y˜ÖŸ®|7-A®¬ÉGŸo-pŸª˜‚}ta–-oԟŸ ®RŸ˜|7ԟp|q|–¬GŸo-pŸRqRuRy ¬Ÿly R–\Ro˜¥Ÿ|–-®Ÿ¥pt-J¥Ÿ˜ –|y¬Ÿ‚-˜¥oԟŸ J|Ÿ˜lR7lRŸ‚|Ÿ‚|p|q|–|ª-yl¥GŸo-pŸy-Ÿ qRŸ–R˜® ¬Ÿ¥pt-J¥Ÿ˜ –|y¬Ÿª¬aqÔJ-ŸŸ ˜¬˜ RuŸy-ªla-A¬oy¬ŸWŸ‚|Ÿ‚–|˜ ¥ŸA®¬Ÿ –R²ÉŸ˜ –|y¬Ÿ‚–R®Ry |ª-y-ŸoR˜ ŸŸ ªŸy-oqR‚˜®¬Ÿu|¸qlª¬Ÿ˜‚|˜}7‡ |RFŸ'|ª‡Ÿ"|Ÿ˜ –-˜®ylRŸJt¥a-Ÿql˜ -Ÿ®-qR Ÿo-pŸy-ŸoRJRyŸylRªlRqplŸ˜®plA‡ŸŸ ®¬ŸylRŸu|aql²u¬ŸªA®R²ylRoŸ‚|p-®-ɟ-yRŸplqp¥ŸªR–˜olŸp|q|–¬˜ ¬A®y¬AiGŸ ®-ul-˜ Ÿ®-A®¬y-ɟ|JŸA®-–y|k7l-t¬AiŸ˜®plA}ª

–-ypFŸ|q|–¬Ÿ‚|p-®-yRŸy-Ÿ®7¬ ŸªA®R˜y¬uŸR -‚lRŸ‚–|AR˜¥Ÿ‚–|oRp |ª-yl-Ÿ u|aԟylR‚| –®R7ylRŸ–|®‚–|˜®¬ÉŸpqlRy -‡Ÿ-oqR‚lRoŸ‚|p-®-ɟu¥ŸA|²GŸA|ŸJ-Ÿu¥Ÿ |7–-®Ÿ\¥ypAo|y-qy|²AlŸ˜ –|y¬ŸW

&RANK

*OE *IM

|RFŸWŸ®-yluŸ®-A®ylRu¬Ÿ‚–-A֟y-JŸª¬aqÔJRuŸlŸ˜‚|˜|7RuŸJ®l-t-yl-Ÿªl –¬y¬‡Ÿ |®¥ulRuŸo¥¸‡Ÿ ®plARŸ¥u|¸qlªl-oԟy-uŸ7R®7|qR˜yRŸª¬t-‚-ylRŸ–}¸y¬AiŸ ‚| RyAo-qy¬AiŸ‚–|7qRu}ªŸ®Ÿ‚–|oRp RuGŸ®-yluŸ®-A®ylRu¬Ÿ ª|–®¬ÉŸp|JŸ ªl –¬y¬GŸ-Ÿ‚–|7qRu¬Ÿ RŸ˜ -yԟ˜l֟‚|ª-¸y¬ulŸ‚–®R˜®p|J-ul‡

–-ypFŸ|pt-JylRŸ -p‡Ÿ"¬qRŸ¸RŸ ¬uŸ–-®RuŸylRŸ7ÖJ®lRu¬Ÿ˜‚|–®ÔJ®-ɟ ¬qp|Ÿ oRJyRa|Ÿ˜®plA¥GŸ|R‡ |RFŸlR

–-ypFŸW luFŸlR‡Ÿ+–|7lu¬Ÿuy}˜ ª|Ÿ˜®plA}ªGŸªŸ–}¸y¬AiŸp|q|–-AiGŸ-Ÿ‚| RuŸª˜®¬˜ plRŸ ‚|p-¸Ru¬Ÿ-yRGŸ -pŸo-pŸ®–|7lql²u¬Ÿ |Ÿ®Ÿ‚lR–ª˜®¬ulŸ˜®plA-ulGŸ‚–-ªJ-

–-ypFŸylRoŸªlÖARo‡Ÿ"-pŸy-‚–-ªJ֟7ÖJ®lRu¬Ÿ–|®–¬˜|ª¬ª-ɟ‚|˜®A®Ra}qyRŸ p-J–¬Ÿ˜ –|y¬GŸ -pŸ7¬Ÿ‚–®R R˜ |ª-ɟplqp-Ÿª-–l-y }ª‡Ÿ|p-¸Ru¬Ÿ-yRŸplqp-Ÿ y-oqR‚˜®¬Ai‡ luFŸ®Rp-o[ŸŸA|ŸAi|J®l

–-ypFŸ"-plRŸ–¬˜¥yplŸ‚–®¬‚|uly-oԟ˜ |–¬7|-–J¬ŸWŸªlRAlRGŸ˜RpªRyAoRŸ ylRªlRqplAiŸ˜®plA}ªŸª¬aqÔJ-oÔARŸo-pŸp|ulp˜GŸª¬p|–®¬˜ ¬ª-yRŸªŸ‚–®Ru¬²qRŸ \lqu|ª¬uŸJ|Ÿ‚–®R R˜ |ª-yl-Ÿp-J–}ªŸ‚–®RJŸªtÔA®RylRuŸp-uR–‡Ÿ+–|7lu¬Ÿ J|pt-JylRŸ |Ÿ˜-u|‡Ÿ|p-¸ÖŸª-uŸ®-–-®Ÿplqp-Ÿ˜® ¥A®RpŸ¥t- ªl-oÔA¬AiŸ ª|–®RylRŸ J|7–¬AiŸ˜®plA}ª‡2OZDZIAŒ

%)7;<:B 7–z?-3

! OTONIEWIELKA SZTUCZ KA Z KTÎREJ WARTOSKORZYSTAÁ PRZYP ROJEKTOWANIU SZKICÎW :RÎB ZRZUT EKR ANUDOWOLNEJ WITRYNYINTERNETOWEJ /TWÎRZSWÎJ ULUBIONY PROGRAM DO EDYCJIGRAFIKI IUSUÌZAWARTOwÁSAME JWITRYNY 5ZYSKASZSZABLON PRZ EGL”DARKI W KTÎRYMBÅDZIESZMÎGŽ RYSOWAÁ SZKICE

3ZABLONPRZEGL”DARKI

Skoro wiesz już, jaki układ strony podoba się Jane dla witryny Red Lantern Design, czas stworzyć szkic. Weź kartkę papieru oraz ołówek i zabierz się do pracy. Efekt ma być tak szczegółowy, jak to tylko możliwe. Jeśli masz pod ręką kredki, pokoloruj swój szkic.

4WORZENIEATRAKCYJNYCHSTRONINTERNETOWYCH

JESTEuTUTAJ3ZKICEWITRYNY2ED,ANTERN$ESIGN

%)7;<:B 7–z?-3 7B?1„B)610RZYBLIšONY SZKIC PANORAMYMIASTA 0OTRZEBNANAM BÅDZIE ATRAKCYJNAGRAFIKA

/DROBINAKOLORU WSZKICU POMAGA NADAÁSTRONIE OSOBOWOwÁ

.IEMUSIMYNATYM ETAPIEDODAWAÁ NAGŽÎWKÎWCZY TEKSTU7YSTARCZ” LINIEIBLOKI PONIEWAš INTERESUJENAS CAŽOwCIOWYPROJEKT ANIE SZCZEGΎY

/TOMIEJSCE NA NAWIGACJÅ NAJWYšSZEGO POZIOMU POD GŽÎWN”GRAFIK” ZOSTAWILIwMY ZKOLEIMIEJSCE NA WAšNEOGŽOSZENIA CZYAKTUALNOwCI

9^Y QY^Yac ]dUSM aS^\cXc aœT WYÒO acQV¦NK¨ SXKMdOT TONXKU

a PSXKVXcW ]dUSM_ ZYaSXSOXOÄ _dc]UK¨ a¸KÄXSO ^KUS ZYdSYW ]dMdOQœ¸YaYÄMS

,OGOPRZESUNÅLIwMY ZA CZÅwÁ ZTREwCI”ST RONY

.ASTRONIE GŽÎWNEJ UMIEwCIMYPORTFOLIO 0OTENCJALNIKLIENCI BÅD ” CHCIELIZOBACZYÁ CO POTRAFIMY

2OZDZIAŒ4WORZENIEATRAKCYJNYCHSTRONINTERNETOWYCH

Pogawędki przy kominku ®l˜lRo˜®-Ÿ–|®u|ª-FŸŸ t}ªRpŸlŸ–|a–-uŸJ|Ÿ ª|–®Ryl-Ÿ˜ –|yŸ|u-ªl-oԟ˜®plAR

Ołówek:

Program do tworzenia stron:

RoGŸ–|a–-ulRŸWŸA®¬Ÿu|¸R˜®ŸulŸA|²Ÿª¬o-²ylɍ

Ÿ -˜yR‡ŸŸA|ŸAi|J®lŸ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ |Ÿ -p‡Ÿ|¸RŸ˜l֟ |Ÿu¬qlÉGŸ7|ŸylRp }–®¬Ÿ\-p ¬A®ylRŸ¥¸¬ª-oԟ  Ra|Ÿ‚|oÖAl-ŸªŸ|JylR˜lRyl¥ŸJ|Ÿ‚–}7plŸp|J¥GŸp }–¬ŸylRŸoR˜ Ÿ oR˜®A®RŸ˜p|ÍA®|y¬‡Ÿ"R–-®ŸoRJy-pŸylRŸ‚|–-Ÿy-Ÿ®-7lR–-ylRŸ˜l֟Ÿ ®-Ÿp|J‡

|ŸA}¸GŸ –|Ai֟ulŸ˜l֟ |Ÿª˜®¬˜ p|Ÿ‚|ulR˜®-t|VŸlRp }–®¬Ÿ q¥J®lRŸy-®¬ª-oԟuylRŸ˜®plRqR Ru‘GŸ‚|JA®-˜ŸaJ¬Ÿo-Ÿ˜ÔJ®ltRuGŸ ¸RŸ |Ÿ‚|oÖAlRŸª¬p|–®¬˜ ¥oRŸ˜l֟J|Ÿ|‚l˜¬ª-yl-Ÿ R˜ |ª¬AiŸ‚–}7RpŸ p|J¥V

Kod [podsłuchuje]: Ołówek:

Ro[Ÿ'˜®¬˜ p|Ÿ˜t¬˜®-tRu[

–®R‚–-˜®-uGŸ˜ -–¬GŸ-qRŸ–|a–-uŸu-Ÿ–-AoևŸ|¸y-Ÿ7¬Ÿ ‚|u¬²qRÉGŸ¸RŸ–®¥A-oÔAŸ˜l֟|JŸ–-®¥Ÿy-Ÿp|JŸ"GŸ|˜®A®ÖJ®lu¬Ÿ ylRA|ŸA®-˜¥GŸ-qRŸy-ŸJt¥¸˜®ÔŸuR ÖŸu|¸RŸ |Ÿ7¬ÉŸylR|‚t-A-qyR‡Ÿ 'lJ®l˜®GŸoR²qlŸpqlRy |ªlŸ„-q7|Ÿ"|7lRŸ˜-uRu¥…ŸylRŸ‚|J|7-Ÿ˜l֟ a| |ª¬Ÿ‚–|oRp ŸlŸAiARAlRŸ‚}o²ÉŸªŸ®¥‚RtylRŸlyy¬uŸplR–¥yp¥GŸ |p-¸RŸ˜lÖGŸ¸RŸ®-lyªR˜ |ª-tR²Ÿuy}˜ ª|ŸA®-˜¥ŸªŸ ª|–®RylRŸp|J¥Ÿ "Ÿ„lŸy-o‚–-ªJ|‚|J|7ylRoŸ–}ªylR¸Ÿ …GŸ®Ÿp }–Ra|ŸylRŸ 7ÖJ®lRAlRŸp|–®¬˜ -ɇŸŸªlRqRŸt- ªlRoŸoR˜ Ÿª¬–®¥Alɟ˜®plAŸŸ J|Ÿp|˜®-ŸlŸ®-A®Ôɟ|JŸA®¬˜ RoŸp-– plŸ‚-‚lR–¥ŸWŸ ŸŸ Ÿ lRŸ7¬t7¬uŸ Ra|Ÿ -plŸ‚RªlRy‡Ÿ-Ÿª|q֟ylRŸ˜p¥‚l-ɟ˜l֟Ÿ ®-Ÿ7-–J®|Ÿy-ŸJR -q-Ai‡Ÿ ®plARŸ˜ÔŸ˜®¬7pluŸlŸRq-˜ ¬A®y¬uŸ ˜‚|˜|7RuŸ–|®ª-¸Ryl-Ÿ–}¸y¬AiŸ‚|u¬˜t}ªŸlŸ| –®¬u-yl-Ÿ |a}qy¬AiŸ‚–|oRp }ª‡Ÿ|ŸA|Ÿ®–R˜® ÔŸ –-AlɟA®-˜Ÿy-Ÿ ¥ulRo˜A-ªl-ylRŸp-¸JRa|Ÿ‚lp˜Rq-ŸªŸplqp¥Ÿ‚–|oRp -AiGŸŸ oR²qlŸpqlRy ŸlŸ -pŸª¬7lR–®RŸ ¬qp|ŸoRJRyŸ®ŸylAiŸ

Program do tworzenia stron: WŸ-q7|Ÿy|ªRa|Ÿ‚qlp¥‡Ÿ-Ÿ˜-uŸ|JŸ‚|A®Ô p¥Ÿ®-7–-t7¬uŸ˜l֟Ÿ J|Ÿ‚–-A¬Ÿy-Ÿ‚|ª-¸ylR‡Ÿ˜®A®ÖJ®l˜®ŸJ¥¸|ŸA®-˜¥GŸoR²qlŸ7ÖJ®lR˜®Ÿ u}atŸ˜p|‚l|ª-ɟ®--pAR‚ |ª-yRŸ˜®A®Ra}t¬Ÿ˜®plA¥Ÿ7R®‚|²–RJyl|Ÿ J|Ÿ|˜ - RA®yRa|Ÿ‚–|oRp ¥‡Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ |Ÿ -pGŸ7¬ÉŸu|¸RŸu-˜®Ÿ ¥Ÿ –|Ai֟–-AolGŸ-qRŸy-‚–-ªJ֟‚|p-¸R˜®Ÿ pqlRy |ªlŸ -plŸ‚|u-®-y¬GŸ‚|p–R²q|y¬GŸ‚|‚q-ul|y¬Ÿp-ªÔŸ˜®plA

ÔJ®ÖGŸ¸RŸoR²qlŸ‚–®¬a| |ª¥oRŸ˜l֟A|²GŸA|Ÿu-u¬Ÿ‚|p-®-ɟ ‚| RyAo-qyRu¥ŸpqlRy |ªlGŸJ|7–¬uŸ‚|u¬˜tRuŸu|¸RŸ7¬ÉŸ ˜ ª|–®RylRŸA®Ra|²ŸylRA|Ÿ7-–J®lRoŸJ|‚lR˜®A®|yRa|ŸlŸ\|–u-qyRa|‡Ÿ lu|Ÿ |Ÿ¥ª-¸-uGŸ¸RŸplRJ¬Ÿ®-A®¬y-Ÿ˜l֟‚–|oRp |ª-ylRŸy|ªRoŸ ªl –¬y¬Ÿly R–yR |ªRoGŸ‚lR–ª˜®¬uŸp–|plRuŸ‚|ªlyy¬Ÿ7¬ÉŸ ˜®A®Ra}t|ªRŸlŸy-–¬˜|ª-yRŸ–ÖA®ylRŸ˜®plAR‡

JESTEuTUTAJ0ROTOTYPPOPROJEKCIE

3ZKICEWYGLDAJNAPRAWD» FANTASTYCZNIE0ROJEKTIUKˆADSTRONY ZAPOWIADAJSI»vWIETNIE !LEKONFERENCJAJESTZADWADNIb #ZYMOG»ZOBACZY·WKOÂCUCOv NAEKRANIE

Teraz jest dobry czas na stworzenie prototypu kodu. # ª|–®RylRŸ‚–| | ¬‚¥Ÿ|‚-– Ra|Ÿy-Ÿp|J®lRŸu-Ÿ‚RªyRŸ®-qR ¬‡Ÿ |Ÿ‚lR–ª˜®RGŸy-ªR ŸoR²qlŸ‚–|oRp Ÿy-Ÿ‚-‚lR–®RŸª¬aqÔJ-Ÿ²ªlR ylRGŸ ®Ÿ RAiylA®yRa|Ÿ‚¥yp ¥ŸªlJ®Ryl-Ÿu|¸RŸylRŸJ®l-t-ÉGŸplRJ¬Ÿ˜l֟a|Ÿ ª¬p|y-Ÿ®-Ÿ‚|u|Aԟp|J¥‡Ÿ–| | ¬‚ŸJ-ŸlŸu|¸qlª|²ÉŸ˜®¬7plRa|Ÿ ‚|‚–-ªlRyl-Ÿª˜®¬˜ plRa|ŸªŸp|J®lRGŸ®-yluŸ®-lyªR˜ ¥oR˜®Ÿ®7¬ Ÿ ªlRqRŸA®-˜¥ŸªŸ7¥J|ª-ylRŸª¬‚lR˜®A®|yRa|Ÿ‚–|J¥p ¥Ÿ\ly-qyRa|‡ ŸoR²qlŸ‚–-A¥oR˜®Ÿ®ŸpqlRy RuGŸ‚–| | ¬‚Ÿª¬p|y-y¬ŸªŸp|J®lRŸJ-oRŸ lŸA|²GŸA|Ÿu|¸R˜®Ÿ‚|p-®-ɟlŸJ®lÖplŸA®Ru¥GŸ -pŸ˜-u|Ÿo-pŸŸ ªŸ‚–®¬‚-Jp¥Ÿ˜®plA}ªGŸ¥®¬˜p-˜®Ÿly\|–u-AoRŸ®ª–| yRŸ ‚|®ª-q-oÔARŸy-Ÿª‚–|ª-J®RylRŸ®ul-yŸl R–-A¬oy¬Ai‡

=ZYUYTXSO

|Ÿu-˜®Ÿy-Ÿu¬²qlGŸu}ªlÔAŸ l R–-A¬oyR‘

 R–-Ao-Ÿ |ŸuR |J|q|al-Ÿ ‚–|oRp |ª-yl-GŸp }–-Ÿ‚|®ª-q-Ÿ  R˜ |ª-ÉGŸ-y-ql®|ª-ɟlŸ¥qR‚˜®-ɟ‚–| | ¬‚ŸJ®lRt-ŸªŸ –-pAlRŸ ‚–-A¬Ÿy-JŸylu‡Ÿ-Ÿp-¸J¬uŸR -‚lRŸ‚–®RAi|J®l˜®Ÿp-¸J¬Ÿ ®Ÿp–|p}ªŸªŸ‚–|AR˜lRŸ‚–|oRp |ª-yl-ŸWŸoR˜ Ÿ |Ÿ‚–|oRp Ÿ A¬pqlA®y¬ŸWŸ-¸ŸªŸp|ÍA¥Ÿ¥®¬˜p-˜®ŸA|²GŸA|Ÿ‚|J|7-Ÿ˜l֟ ®-–}ªy|Ÿ"|7lRGŸo-pŸlŸpqlRy |ªl‡2OZDZIAŒ

4WORZENIEATRAKCYJNYCHSTRONINTERNETOWYCH

Gotowy do podania kod

|7lR–®Ÿ‚qlplŸ‚lR–ª˜®Ra|Ÿ‚–| | ¬‚¥Ÿp|J¥Ÿ®Ÿ˜R–ªR–-Ÿ "F

ftp://ftp.helion.pl/przyklady/hfwdep.zip -Ÿy-˜ Ö‚ylRŸª¬‚–}7¥oŸoRGŸ7¬Ÿ˜‚–-ªJ®lÉGŸo-pŸª˜®¬˜ p|Ÿª¬aqÔJ-‡

*/ ern Design ny Red Lant ro st wy do przebu /* Projekt margin: 0; top; ody_bg.g padding: 0; ‘../images/b url( 2 12 a2 #7 : ; background erif ns-s le>R ed Lantern Design a, sa ic ; color: #333 ul, li { h1, h2, p, 0; : in marg 0; g: in dd pa

logo Red Lantern Desi } gn p { 1.4em; si vi a: k, }a:lin IBÅDZIE TRZ;EBNY# PO33 0A

r:J #3 loÅTA coMI DSTRONY PO ; EJ šD ee LA : KA#e -, nd (4 ouD KO gr ck JI "> baD

Subscribe

© Copyright 2013 - 2019 AZDOC.PL All rights reserved.