test-6-a-swiat-w-okresie-miedzywojennym

Test Świat w okresie międzywojennym Test podsumowujący rozdział VI Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz literę „P” przy zdaniach prawdziwyc...

1799 downloads 11956 Views 2MB Size

Test

Grupa A

Świat w okresie międzywojennym Test podsumowujący rozdział VI

1

2

imię i nazwisko klasa

data

Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych.

0–1 p.

Japonia prowadziła ekspansję w Azji w latach 20. XX w.

P

F

Pakt reński zagwarantował nienaruszalność granic Francji i Belgii z Niemcami.

P

F

W dwudziestoleciu międzywojennym budowano autostrady.

P

F

Wymień trzy postanowienia traktatu wersalskiego wobec Niemiec.

0–3 p.

• • •

3

Podaj dwa społeczne skutki I wojny światowej.

0–2 p.

• •

4

Do podanych definicji dopisz odpowiednie pojęcia.

0–3 p.

– organizacja utworzona po I wojnie światowej, której celem było zachowanie pokoju na świecie. – określenie wydarzenia z 1934 r., podczas którego zamordowano przywódców SA (stanowili wewnątrzpartyjną opozycję wobec Hitlera) w Niemczech. – obozy pracy w Rosji Sowieckiej, a następnie w ZSRS.

5

Uzupełnij poniższe informacje na temat państwa włoskiego w okresie międzywojennym. A. Data roczna przejęcia władzy przez faszystów: B. Imię i nazwisko przywódcy faszystowskich Włoch: C. Tytuł, jakim określano przywódcę faszystowskich Włoch: D. Dwa przykłady działań faszystów w polityce wewnętrznej: • • E. Jeden przykład działania faszystowskich Włoch w polityce zagranicznej: •

0–6 p.

Test

6

7

Grupa A

Ustal kolejność chronologiczną podanych wydarzeń. W tym celu wpisz cyfry od 1 do 4, zaczynając od wydarzenia najwcześniejszego. konferencja w Locarno

„czarny czwartek”

remilitaryzacja Nadrenii

Anschluss Austrii

Rozwiąż krzyżówkę i wyjaśnij hasło.

0–1 p.

0–4 p.

1. Spółdzielcze gospodarstwo rolne w ZSRS. 2. Państwo centralne, z którym podpisano dwa traktaty po zakończeniu I wojny światowej. 3. Port zajęty w 1939 r. przez Niemcy, wcześniej autonomiczna część Litwy. 4. Nazwisko jednego z najpopularniejszych aktorów dwudziestolecia międzywojennego na świecie. 5. Jeden z nurtów modernizmu w architekturze, według jego założeń miały dominować prostota i użyteczność. Hasło:

1.

Wyjaśnienie:

2. 3. 4. 5.

8

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj polecenia a) i b).

0–2 p.

Kalendarium imprez partyjnych w 1920 r. Data Mówca Temat 9.4. Köhler Załamanie się tyranii odsetek 9.4. Hitler O wydarzeniach politycznych […] 10.5. Ernstberger, Hitler Robotnik i Żyd […] 19.6. Hitler „Haniebny” pokój brzeski i wersalskie „pojednanie” Źródło: Wiek XX w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 2002, s. 89–90.

a) Podaj skrót nazwy partii, która organizowała powyższe spotkania.

b) Wyjaśnij, dlaczego na spotkaniach partyjnych poruszano wymienione wyżej tematy.

9

Uzupełnij tabelę. W tym celu wpisz w odpowiednie miejsca po jednej przyczynie i jednym skutku podanego wydarzenia. przyczyna

wydarzenie konferencja w Monachium wojna domowa w Hiszpanii

skutek

0–4 p.

Test

Grupa A

10 Zapoznaj się z mapą i wykonaj polecenia a) i b).

0–6 p. HELSINKI

kie

łt y c

Północne

b) Wpisz nazwy państw oznaczone na mapie cyframi 1, 2, 3.

MOSKWA

RYGA KOWNO

KOPENHAGA BERLIN

AMSTERDAM

TALLINN

. B a

Morze

DUBLIN

WARSZAWA

3

LONDYN BRUKSELA

O C E A N

a) Zakreskuj obszar trzech państw, w których ustrój demokratyczny istniał przez cały okres międzywojenny.

SZTOKHOLM

M

A T L A N T Y C K I

OSLO

PRAGA PARYŻ

1

WIEDEŃ BERNO

BUDAPESZT

2

BUKARESZT

M

BELGRAD SOFIA MADRYT

[%] 100

LIZBONA

1–

TIRANA

RZYM

90 ATENY

e Śródziemne M o r z80

70

2–

3–

60

11 Wymień dwa przykłady wykorzystywania mass mediów 50 w państwach demokratycznych. •

4030

0–2 p.

20

zdania są prawdziwe. Zaznacz literę „P” przy 12 Na podstawie danych statystycznych oceń, czy poniższe 10

0–1 p.

zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych.

Spadek produkcji w wyniku wielkiego kryzysu [%] 100

0

Niemcy 1929 r.

Stany Włochy Zjednoczone

Francja

Wielka Brytania

1932 r.

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Niemcy 1929 r.

Stany Włochy Zjednoczone 1932 r.

Francja

Wielka Brytania

We wszystkich państwach nastąpił spadek produkcji w wyniku wielkiego kryzysu.

P

F

Największy spadek produkcji nastąpił w Niemczech i Stanach Zjednoczonych.

P

F

Spadek produkcji w Wielkiej Brytanii był wyższy niż we Włoszech.

P

F

z or

e

Cz

Subscribe

© Copyright 2013 - 2019 AZDOC.PL All rights reserved.