test-3-b-europa-i-swiat-po-wiosnie-ludow

Test Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych. 1 0–1 p. Ustal kolejność chronolog...

2376 downloads 23683 Views 1MB Size

Test

Grupa B

Europa i świat po Wiośnie Ludów Test podsumowujący rozdział III

1

2

3

imię i nazwisko klasa

data

Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych.

0–1 p.

Dekret o zniesieniu niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych ogłoszono w 1861 r.

P

F

Niemiecki Związek Celny powstał z inicjatywy Prus.

P

F

Powstanie mahdystów wybuchło w Afryce.

P

F

Ustal kolejność chronologiczną podanych wydarzeń. W tym celu wpisz cyfry od 1 do 4, zaczynając od wydarzenia najwcześniejszego. powstanie Cesarstwa Niemieckiego

wybuch wojny secesyjnej

bitwa pod Solferino

pierwszy lot samolotem

Przeczytaj opisy. Wpisz pod każdym z nich nazwę ideologii lub ruchu społeczno-politycznego, którego dotyczą.

0–1 p.

0–2 p.

• Przedstawiciele tej ideologii uważali, że system kapitalistyczny upadnie w wyniku międzynarodowej rewolucji, która doprowadzi do zniesienia własności.

• Zwolennicy tej ideologii dążyli do utworzenia przez Żydów własnego państwa w Palestynie.

4

Na podstawie informacji biograficznych dopisz imię i nazwisko postaci. Wybierz je spośród podanych w ramce.

0–3 p.

Joseph Conrad, Camillo Cavour, Giuseppe Garibaldi, Robert Lee, Ulysses Grant – włoski rewolucjonista, organizator wyprawy „tysiąca czerwonych koszul”. – angielski pisarz i publicysta polskiego pochodzenia. – generał, dowodził siłami Unii podczas wojny secesyjnej.

5

Do podanych postaci dopisz ich osiągnięcia. Dmitrij Mendelejew – Maria Skłodowska-Curie – Thomas Alva Edison –

0–3 p.

Test

Grupa B

6

Zapoznaj się z mapą i wykonaj polecenia a) i b).

0–4 p.

a) Wpisz nazwy państw europejskich, do których należały terytoria oznaczone na mapie cyframi 1, 2, 3. 1– O C E A N

O C E A N

2–

3

1

I N D Y J S K I 3000 km

Rozwiąż krzyżówkę i wyjaśnij hasło.

0–4 p.

1. Miejsce zwycięskiej dla Prus bitwy w wojnie z Francją w 1870 r. 2. Nazwisko prezydenta Stanów Zjednoczonych, za którego rządów wybuchła wojna secesyjna. 3. Kanał, którego powstanie skróciło szlak morski z zachodniego na wschodnie wybrzeże USA. 4. Ruch dążący do zniesienia niewolnictwa. 5. Państwo w Azji, które w XIX w. przeszło szybką modernizację. Hasło:

8

b) Zaznacz na mapie szlak morski prowadzący z Europy Zachodniej do Indii przed powstaniem Kanału Sueskiego.

Y

O C E A N

0

7

S P O K O J N

K I Y C N T A T L A

2

3–

1. 2. 3. 4. 5.

Wyjaśnienie:

Wyjaśnij, zgodnie z zasadami którego kierunku artystycznego został namalowany poniższy obraz. W uzasadnieniu swojej odpowiedzi podaj jeden argument odnoszący się do ilustracji.

Kierunek artystyczny: Uzasadnienie:

0–2 p.

Test

9

Grupa B

Na podstawie tekstu źródłowego wykonaj polecenia a) i b).

0–2 p.

Prusy powinny zebrać i zachować swoje siły aż do odpowiedniej chwili, którą już niejednokrotnie zmarnowały. Granice Prus po traktacie wiedeńskim nie sprzyjają zdrowemu życiu państwowemu. Wielkich zagadnień chwili nie rozstrzyga się za pomocą mów czy postanowień większości (to właśnie był wielki błąd lat 1848 i 1849), lecz żelazem i krwią. Źródło: Wiek XIX w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 2002, s. 259.

a) Podaj imię i nazwisko autora powyższych słów.

b) Wyjaśnij, co oznacza sformułowanie „żelazem i krwią” i podaj jeden przykład świadczący o tym, że autor powyższych słów wprowadził w życie opisaną ideę.

10 Wymień dwa pozytywne skutki rozwoju medycyny w drugiej połowie XIX w.

0–2 p.

11 Do podanych definicji dopisz odpowiednie pojęcia.

0–3 p.

– międzynarodowa organizacja robotnicza powołana z inicjatywy Karola Marksa. – amerykańska partia, jej członkowie byli zwolennikami zniesienia niewolnictwa. – konflikty w Chinach, które wybuchły w połowie XIX w.; ich celem było powstrzymanie ingerencji obcych mocarstw i szerzącej się wśród Chińczyków narkomanii.

12 Oceń, czy poniższe zdania dotyczące danych statystycznych są prawdziwe. Zaznacz literę „P”

0–1 p.

przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych.

Długość linii kolejowych na świecie w latach 1880–1900 (w % według udziału kontynentu lub kraju) 1880

1900

Afryka

1,3

2,2

Wielka Brytania

7,0

4,4

Ameryka Północna

45,5

4,7

Japonia0,8

Rosja

5,0

5,9

Francja

6,6

4,9

Linie kolejowe w Japonii zaczęły powstawać dopiero pod koniec XIX w.

P

F

Procentowy udział Francji i Wielkiej Brytanii w długości linii kolejowych na świecie uległ zmniejszeniu w ostatnich dwudziestu latach XIX w.

P

F

W ostatnim dwudziestoleciu XIX w. w Ameryce Północnej nie budowano linii kolejowych.

P

F

Subscribe

© Copyright 2013 - 2019 AZDOC.PL All rights reserved.