Rozkaz 5-2004

Związek Harcerstwa Polskiego Bielsko-Biała, 27.04. 2004 Komendant Hufca Beskidzkiego im. Kazimierza Sumpera Rozkaz L. 4/2004 Wyjątki z rozkazu komenda...

6 downloads 166 Views 142KB Size

Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Hufca Beskidzkiego im. Kazimierza Sumpera

Bielsko-Biała, 27.04. 2004

Rozkaz L. 4/2004 Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L. 6/2004 z dnia 31.03. 2004 r. 3. Chorągiew 3.6. Cofanie i przyznawanie uprawnień hufcowym komisjom stopni instruktorskich. 3.6.2. Podaje do wiadomości Komisje Stopni Instruktorskich, którym podtrzymuje uprawnienia otwierania i zamykania prób podharcmistrzowskich. Są to Komisje z następujących Hufców ZHP: 

Beskidzkiego (...)

2. Hufiec 2.1. Zwolnienia w komendzie hufca 2.1.1. Zwalniam ze składu Hufcowego Zespołu Kadry Kształcącej phm. Gabrielę Sąsiadek. Dziękuję druhnie za włożony wkład pracy w kształcenie w hufcu. 2.1.2 Zwalniam ze składu Namiestnictwa Harcerskiego:  hm. Alicję Jurzak  phm. Roberta Osierdę Dziękuję za włożony wkład pracy. 2.2. Mianowania w komendzie hufca 2.2.1. Mianuję na instruktora namiestnictwa wędrowniczego pwd. Grzegorza Kubiczka. 2.2.2. Mianuję szefem Hufcowego Zespołu Kadry Kształcącej hm. Irenę Kowaliczek z dniem 14.04.2004r. Życzę powodzenia na nowej funkcji. 2.2.3. Powołuje w skład Hufcowego Zespołu Kadry Kształcącej następujące druhny i druhów:  hm. Teresa Ceremuga  hm. Renata Lejawka  hm. Wioletta Plaga  phm. Monika Sarapata  pwd. Dominika Machnio  phm. Cezary Zatorski 2.2.4. Mianuje na instruktora namiestnictwa harcerskiego ćwika Mateusza Solicha. 2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów 2.3.1. Powołuję w skład Zespołu Kwatermistrzowskiego:  HO Dagmara Kowaliczek  dh. Aleksander Hetnał 2.3.2. Zwalniam ze składu zespołu Kwatermistrzowskiego:  phm. Dominik Laszczak  HO Michał Kopiec  ćwik Bartosz Sąsiadek  ćwik Piotr Osojca  wyw. Przemysław Tyrała  wyw. Robert Staniaszek 3. Drużyny 3.2. Zmiany organizacyjne 3.2.1.Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet gromad hufca gromadę zuchową działającą przy SP nr 1 w Kozach nadaję jej nr 3 i nazwę „Wesoła Gromada”. 3.2.2. Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet gromad hufca gromadę zuchową działającą przy SP nr 2 w Kozach nadaję jej nr 2 i nazwę „Leśna Gromada”. 3.2.3. Przemianowuję Inspektorat Specjalnościowy na Harcerski Klub Ratowniczy „Oxygen”. Jednocześnie informuję, że jego szefem pozostaje pwd. Grzegorz Kubiczek. 7. Mianowania instruktorów 7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika 7.1.1.Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 07.04.2004 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę:  HO Dagmarę Kowaliczek 7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika 7.2.1.Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 07.04.2004 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki/przewodnika:  ćwik Wojtek Biela - opiekun próby hm. Krzysztof Czulak  ochot. Patrycja Nowak - opiekun próby hm. Krzysztof Czulak. 7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów 7.5.1. Z dniem 24.04.2004 r. przyjmuje przewodnika Sebastiana Puczkę w poczet instruktorów ZHP. 7.5.2. Z dniem 24.04.2004 r. przyjmuje przewodnika Radosława Sadloka w poczet instruktorów ZHP 13. Inne 13.1.Na wniosek Namiestnika Harcerskiego hm. Krzysztofa Czulaka i szefa projektu Naramiennika Wędrowniczego przyznaję Naramiennik Wędrowniczy następującym druhnom i druhom:  sam. Anna Rodak  sam. Agnieszka Komędera  ćwik Mateusz Solich  ćwik Wojciech Biela  ćwik Marcin Mazur  trop. Maria Żądło  mł. Mateusz Sikora 13.2. Na wniosek Namiestnika Wędrowniczego phm. Maciej Lejawka otwieram próbę wędrowniczą pwd. Grzegorzowi Kubiczkowi. 13.3.Na wniosek Namiestnika Wędrowniczego phm. Macieja Lejawki przyznaję Znak Służby Dziecku następującym druhnom i druhom:  HO Dagmara Koraliczek  sam. Monika Kwaśniak  ćwik Mateusz Solich  dh. Aleksander Hetnał

Czuwaj! /-/hm. Sławomir Gajda

Subscribe

© Copyright 2013 - 2019 AZDOC.PL All rights reserved.