program do cwiczen z analizy mat

1 WYDZIAŁ KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu w języku polskim Analiza Matematyczna 1.1 B Nazwa przedmiotu w języku angielskim Mathematical Analysis 1.1...

5 downloads 405 Views 263KB Size

WYDZIAŁ KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim Kierunek studiów (jeśli dotyczy) Specjalność (jeśli dotyczy) Stopień studiów i forma Rodzaj przedmiotu Kod przedmiotu Grupa kursów

Analiza Matematyczna 1.1 B Mathematical Analysis 1.1 B I stopien, stacjonarna obowiązkowy MAP1143 Nie

Wykład Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) 45 Liczba godzin całkowitego nakładu pracy studenta 150 (CNPS) Forma zaliczenia egzamin Dla grupy kursów zaznaczyć kurs końcowy (X) Liczba punktów ECTS w tym liczba punktów odpowiadająca zajęciom o charakterze praktycznym (P) w tym liczba punktów ECTS odpowiadająca zajęciom wymagającym bezpośredniego kontaktu (BK)

Ćwiczenia 30 90

Laboratorium Projekt

Seminarium

zaliczenie na ocenę

5 0

3 3

3

2

WYMAGANIA WSTEPNE Zalecana jest znajomość matematyki odpowiadająca maturze na poziomie rozszerzonym.

CELE KURSU C1. Poznanie podstawowych metod analizy przebiegu zmienności funkcji jednej zmiennej rzeczywistej. C2. Poznanie pojęcia całki oznaczonej, jej podstawowych własności oraz metod wyznaczania. C3. Poznanie praktycznych zastosowań metod analizy matematycznej funkcji jednej zmiennej rzeczywistej.

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Z zakresu wiedzy: PEK_W1. Zna podstawowe pojęcia i twierdzenia Analizy Matematycznej służace do badania przebiegu zmiennosci funkcji jednej zmiennej rzeczywistej. 1

PEK_W2. Zna pojecie całki oznaczonej oraz jej podstawowe zastosowania. Z zakresu umiejętności: PEK_U1. Potrafi badać przebieg zmiennosci prostych funkcji. PEK_U2. Potrafi obliczać calki oznaczone z prostych funkcji. Z zakresu kompetencji społecznych: PEK_K1. Rozumie wpływ rachunku rożniczkowego i całkowego na rozwój cywilizacji technicznej.

Wy1 Wy2 Wy3 Wy4 Wy5 Wy6 Wy7 Wy8 Wy9 Wy10 Wy11 Wy12 Wy13 Wy14 Wy15

Cw1 Cw2 Cw3 Cw4 Cw5 Cw6 Cw7 Cw8 Cw9 Cw10 Cw11 Cw12 Cw13 Cw14 Cw15

TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć - wykłady Godz. Wstęp (cel wykładu). Notacja matematyczna (spójniki logiczne, kwantyfikatory), elementy teorii mnogości, liczby 3.0 rzeczywiste, podzbiory zbioru liczb rzeczywistych (odcinki, półproste). Funkcje liniowe i kwadratowe. Podstawowe własności funkcji (funkcja różnowartościowa, monotoniczna). Składanie funkcji. Funkcja odwrotna. 3.0 Funkcje potęgowe i wykładnicze oraz odwrotne do nich. Własności logarytmu. Funkcje trygonometryczne i odwrotne do nich. Wykresy funkcji trygonometrycznych i odwrotnych do nich. 3.0 Ciągi i granice ciągu. Podstawowe wzory i twierdzenia. Liczba e. Granice niewłaściwe. Granice niewłaściwe. 3.0 Granica funkcji w punkcie. Granice jednostronne funkcji. Asymptoty funkcji. 3.0 Ciągłość funkcji w punkcie i na przedziale. Podstawowe własności funkcji ciągłych. Przybliżone rozwiązywanie 3.0 równań. Ciągłość jednostronna. Rodzaje punktów nieciągłości. Pochodna funkcji. Podstawowe wzory i twierdzenia. Interpretacja geometryczna i fizyczna pochodnej. 3.0 Twierdzenie o wartości średniej. Regula de L’Hospitala. Ekstrema funkcji, monotoniczność na przedziałach. Pochodne wyższych rzędów. Wypukłość funkcji. 3.0 Badanie przebiegu zmienności funkcji. 3.0 Wzór Taylora. Aproksymacja funkcji. Zastosowania. 3.0 Całka oznaczona. Proste przykłady. Zwiazek całki z pochodną (Podstawowe Twierdzenie Rachunku Całkowego). 3.0 Funkcja pierwotna. Proste przykłady. Całka nieoznaczona: podstawowe wzory. Obliczanie pól prostych figur. 3.0 Metody obliczania całek I: całkowanie przez części oraz przez podstawienie. 3.0 Metody obliczania całek II: proste funkcje wymierne, podstawienia trygonometryczne. Pole i obwód okręgu. Bryły 3.0 obrotowe. Zastosowania metod Analizy Matematycznej funkcji jednej zmiennej. 3.0 Suma godzin 45 Forma zajęć - ćwiczenia Godz. Tautologie, prawa de Morgana, suma, przekrój i dopełnienie zbiorów. 2.0 Liczby naturalne, całkowite, wymierne, rzeczywiste. Potęgowanie i logarytm. 2.0 Wykresy prostych funkcji. Funkcja odwrotna. Składanie funkcji. 2.0 Funkcje i tożsamości trygonometryczne. 2.0 Granice ciągów. 2.0 Granice funkcji w punkcie. 2.0 Funkcje ciągłe. 2.0 Ciągłość jednostronna, punkty nieciagłości. Rozwiązywanie równań. 2.0 Pochodne. Obliczanie stycznych do wykresu funkcji. 2.0 Badanie przebiegu zmienności funkcji – I. 2.0 Badanie przebiegu zmienności funkcji – II. 2.0 Wzór Taylora. Reguła de L’Hospitala. 2.0 Całkowanie – I. 2.0 Całkowanie – II. 2.0 Całkowanie – zastosowania. 2.0 Suma godzin 30

2

STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE N1. Wykład - metoda tradycyjna N2. Ćwiczenia problemowe i rachunkowe – metoda tradycyjna N3. Praca własna studenta z wykorzytaniem pakietów matematycznych

OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Ocena (F-formująca; PNumer efektu ksztalcenia Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia podsumowująca) P-Cw PEK_U1, PEK_U2, PEK_K1 Kolokwia na cwiczeniach, odpowiedzi ustne P-W PEK_W1, PEK_W2 Egzamin

LITERATURA PODSTAWOWA A1. F. Leja, Rachunek Różniczkowy i Całkowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012 A2. W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza Matematyczna w Zadaniach, Cz. I, PWN, Warszawa 2006 POMOCNICZA B1. K. Kuratowski, Rachunek Różniczkowy i Całkowy. Funkcje Jednej Zmiennej, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012 B2. G. M. Fichtenholz, Rachunek Różniczkowy i Całkowy, T. I - II, PWN, Warszawa 2007 B3. M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza Matematyczna 1. Przykłady i Zadania, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2011

OPIEKUNOWIE PRZEDMIOTU 1. Komisja Programowa Instytutu Matematyki i Informatyki 2. prof. dr hab. Jacek Cichoń ([email protected]) 3. dr Agnieszka Wyłomańska ([email protected])

3

MACIERZ POWIĄZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU

Analiza Matematyczna 1.1 B MAP1143 Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ... I SPECJALNOSCI ...

Przedmiotowy Odniesienie przedmiotowego efektu do Cele Treści programowe efekt efektów kształcenia zdefiniowanych dla przedmiotu kształcenia kierunku studiów i specjalności (o ile dotyczy) C1 Wy1 Wy2 Wy3 Wy4 Wy5 Wy6 Wy7 PEK_W1 Wy8 Wy9 Wy10 Wy11 Wy12 Wy13 Wy14 Wy15 Cw1 Cw2 Cw3 Cw4 Cw5 Cw6 Cw7 Cw8 Cw9 Cw10 Cw11 Cw12 Cw15 C2 C3 Wy11 Wy12 Wy13 Wy14 Wy15 Cw13 PEK_W2 Cw14 Cw15 C1 Wy1 Wy2 Wy3 Wy4 Wy5 Wy6 Wy7 PEK_U1 Wy8 Wy9 Wy10 Wy15 Cw1 Cw2 Cw3 Cw4 Cw5 Cw6 Cw7 Cw8 Cw9 Cw10 Cw11 Cw12 Cw15 C1 C2 C3 Wy11 Wy12 Wy13 Wy14 Wy15 Cw13 PEK_U2 Cw14 Cw15 C1 C2 Wy9 Wy10 Wy11 Wy12 Wy13 Wy14 PEK_K1 Wy15 Cw12 Cw13 Cw14 Cw15

4

Numer narzędzia dydaktycznego N1, N2, N3

N1, N2, N3 N1, N2, N3

N1, N2, N3 N1, N2, N3

Subscribe

© Copyright 2013 - 2019 AZDOC.PL All rights reserved.