Oznaczenia i wzory dotyczące kondenstatorów stałych

Oznaczenia i wzory dotycz ce kondenstatorów stałcych Pojemno ci zast pcze: - Ł czenie równoległe: Cw=C1+C2+...+Cn - Ł czenie szeregowe: n21w C 1 ... C...

10 downloads 458 Views 159KB Size

Oznaczenia i wzory dotycz ce kondenstatorów stałcych Pojemno ci zast pcze: - Ł czenie równoległe: Cw=C1+C2+...+Cn 1 1 1 1 = + + ... + - Ł czenie szeregowe: C w C1 C 2 Cn

Oznaczenia kondensatorów stałych ceramicznych typu 1

Rysunek 1. Cechowanie kondensatorów ceramicznych typu 1. 1 – oznaczenie TWP, 2, 3, 4, - oznaczenie pojemno ci znamionowej, 5 – oznaczenie tolerancji, 6 – oznaczenie napi cia znamionowego

Tabela 1. Oznaczenie barwne kondensatorów.

Barwa paska (kropki)

Temp. współczynnik pojemno ci [ppm/K=10-6/1°C]

Pojemno Pierwsza cyfra

znamionowa [pF]

Druga cyfra

Mno nik

Srebrny Złoty Czarny Br zowy

0 (NPO) -33 (N33)

1

0 1

Czwarty znak 0,01 0,1 1 10

Czerwony

-75 (N75)

2

2

100

3 4 5 6 7 8 9 -

3 4 5 6 7 8 9 -

1 000 10 000 100 000 -

Pierwszy znak

Drugi znak Trzeci znak

Pomara czowy -150 (N150) ółty -220 (N220) Zielony -330 (N330) Niebieski -470 (N470) Fioletowy -750 (N750) Szary Biały +33 (P33) Ciemnoniebieski +100 (P100) Brak -47 (N47) Pomar. -pomar -1500 (N1500) ółto -pomar -2200 (N2200) Zielon -pomar -3300 (N3300) Nieb. -pomar -4700 (N4700) Czarno -pomar -5600 (N5600) Czerw. fiolet.ZE +100 (P100) ZE) – wg oznacze zachodnioeuropejskich.

Tolerancja pojemno ci C 10pF

C>10pF

Pi ty znak ±0,1pFZE) ±2pF ±0,25pFZE) ±0,5pFZE) ±0,25pF ±1pF ±0,5pF -

±10% ±5% ±20%ZE) ±1%ZE) ±2% ±5%ZE) ±10%ZE) ±20% -

Tabela 2. Temperaturowy współczynnik pojemno ci w kodzie literowym. Zakres temperaturowego współczynnika pojemno ci [ppm/K=10-6/1°C] +100 +33 0 -33 -47 -75 -150 -220

Kod A B C H N L P R

-330

S

-470 -750 -1500 -2200 -3300 -4700 +140...-870 +250...-1750

T U W K D E SL UM

Oznaczenie pełne – Kolor emalii pokrycia kondensatora Granatowy Jasnoszary Czarny Jasnobr zowy Niebieski Ciemnobr zowy Pomara czowy ółty Zielony punkt na pokryciu jasnoszarym Biały Czerwony Zielony -

Barwa punktu lub paska na jednobarwnym pokryciu kondenstatora Ciemnoniebieski Ró owy Czarny Br zowy Brak Czerwony Pomara czowy ółty Zielony Niebieski Fioletowy Pomar. -pomar ółto -pomar Zielono -pomar Czarno -pomar Szary Biały

Tabela 3. Tolerancja pojemno ci w kodzie literowym dla kondensatorów 10pF, w nawiasach dla <10pF podawana warto w pF. Tolerancja [%] ±0,005 ±0,01 ±0,02 ±0,05 ±0,1 (±0,1) ±0,25 (±0,25) ±0,5 (±0,5) ±1 (±1) ±2

Kod E L P W B C D F G

Tolerancja [%] ±2,5 ±5 ±10 ±20 ±30 -10...+30 -10...+50 -20...+50 -20...+80

Kod H J K M. N Q T S Z

Tabela 4. Napi cie znamionowe w kodzie literowym Napi cie [V] 25 40 (50) 63 100 160 500

Kod Napi cie [V] Kod m 250 d l 400 e a 630 f b 1000 h c 1600 i nie oznacza si

Pojemno znamionowa w kodzie literowym w oznaczeniu rodzimym przedstawia si nast puj co: litery p, n, i m zast puj mno niki oraz przecinki mi dzy cyframi. Np.: oznaczenie p15 oznacza kondensator 0,15 pF, 33m2 – 33,2 mF, 150p – 150 pF. W oznaczeniach zachodnich stosuje si nast puj c reguł (podobn do tej z kodowania warto ci rezystancji w kodzie MIL): dwie pierwsze cyfry s cyframi znacz cymi, a trzecia oznacza liczb zer wyst puj c po tych dwóch pierwszych cyfrach. Warto jest podawana w pF. I tak np.: 470 oznacza kondensator 47pF, 822 – 8200 = 8,2nF, 125 = 1 200 000 = 1,2 F.

Oznaczenia kondensatorów stałych ceramicznych typu 2 Kondensatory ceramiczne typu 2 (ferroelektryczne) w porównaniu z kondensatorami ceramicznymi typu 1 maj wi ksz i nieliniow zale no pojemno ci od temperatury i napi cia. Ich zalet jest du a pojemno przy małych wymiarach ze wzgl du na du przenikalno dielektryka. W tablicy 5 podany jest sposób oznaczania pojemno ci i tolerancji kondensatorów. Pocz tek oznaczony jest wi ksz kropk lub paskiem od pozostałych.

Tabela 5. Oznaczenie kondensatorów ceramicznych typu 2. Barwa kropki lub paska Numer znaku: Srebrny Czarny Br zowy Czerwony Pomara czowy ółty Zielony Jasnoniebieski Fioletowy Ciemnoszary Biały Brak punktu

Grupa 1 2B 2C 2D 2E 2F -

Pojemno znamionowa [pF] Pierwsza cyfra Druga cyfra Mno nik 2 3 4 0 0 1 1 1 10 2 2 100 3 3 1 000 4 4 10 000 5 5 100 000 6 6 1 000 000 7 7 8 8 9 9 -

Tolerancja 5 ±10 % -40/+80 % -20/+50 % -20/+80 % ±20 %

Kondensatory produkcji zachodniej oznaczane s czterema b d pi cioma paskami, przy czym trzy znamionow , czwarty tolerancj , a pi ty napi cie znamionowe. pierwsze oznaczaj pojemno Tolerancja oznacza si tak jak dla kondensatorów ceram. Typu 1, a napi cie znamionowe nast puj co: 100V – zielony, 250V – czerwony, 400V – ółty, 630V – niebieski.

Dawid Najgiebauer www.dzyszla.z.pl

13-06-2001

Na podstawie: 1. „Elektronika dla wszystkich” 5/96, artykuł „Kondensatory stałe cz. 3” Piotra Góreckiego; 2. „Poradnik warsztatowy – Elementy i podzespoły elektroniczne” – Andrzej Ksi zkiewicz.

Subscribe

© Copyright 2013 - 2019 AZDOC.PL All rights reserved.