odp MPu do Lerczaka 2

Miejslca Pracownia Urbanistyczna Pozna6, onia /( listopada 2013 r. MPU-ORYsl980-12113 10744t13 Dotyczy: Lechoslaw Lgrczak Os. Armii Krajowej 14l3 61-3...

7 downloads 540 Views 60KB Size

Miejslca Pracownia Urbanistyczna

Pozna6, onia

/( listopada 2013 r.

MPU-ORYsl980-12113 10744t13

Lechoslaw Lgrczak Os. Armii Krajowej 14l3 61-374 Poznah

wniosku z dnia 5 listopada 2013 r. o udostgpnienie dokument6w z posiedzenia MKUA w sprawie Studium uwarunkowah kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania

Dotyczy:

i

W odpowiedzi na ww. wniosekw zalqczeniu pzekazujq:

1)

kopiq projektu tekstu tomu ll Studium uwarunkowafi i kierunk6w zagospodarowania

przestrzennego miasta Poznania

z

naniesionymi

czlonkom MKUA w dniu 30 wze6nia 2013

zmianami

przeslanego

r. (w celu zapewnienia czytelno6ci

zmiany zostaly przeslane czlonkom MKUA w formie wyr62nienia w tek5cie, a nie osobnego wykazu);

2) kopiq uwag Pana

do

projektu Studium uwarunkowaf i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania (materialy przekazane do Miejskiej Pracownio Urbanistycznej za po6rednictwem poczty Krzysztofa Cesara

elektronicznej);

3)

protok6l nr 512013 z dnia 4. pa2dziernika 2013 r. oraz protok6l nr 612013 z dnia 11.

pa2dziernika 2013

r. z

posiedzeh Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej, na kt6rych zaprezentowano projekt Studium uwarunkowah i kierunk6w zagospodarowania przestzennego miasta Poznania.

Otrzymujq:

1. 2.

adresat

MPU-OR a/a Sprawg prowadzi: Moniak Malinowska tel. 61 8455 051

POZna # Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. Prusa 3, 60-819 Poznah tel. +48 61 845-50-00 | fax +48 61 845-50-10 | [email protected] I www.mpu.pl

Subscribe

© Copyright 2013 - 2019 AZDOC.PL All rights reserved.