odp 7

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MODEL ODPOWIEDZI Zasady oceniania  Za odpowiedzi do...

5 downloads 243 Views 292KB Size

MODEL ODPOWIEDZI Zasady oceniania  Za odpowiedzi do poszczególnych zadań przyznaje się wyłącznie pełne punkty.  Odpowiedzi alternatywne (tylko jedna z nich podlega ocenie) oddzielone są od siebie ukośnikami.  Sformułowanie zapisane w nawiasach nie jest wymagane w odpowiedzi. Nr Oczekiwana odpowiedź zad. 1. Za określenie obydwu kryteriów – 1 pkt. A – elementy biotyczne B – elementy abiotyczne

Punkt acja 1

Uwagi

Nie uznaje się odpowiedzi ogólnych: np. biorą udział w krążeniu azotu w przyrodzie.

2.

Za podanie nazwy bakterii – 1 pkt. Bakterie brodawkowe Za określenie roli bakterii brodawkowych w przyrodzie – 1 pkt. Przykład odpowiedzi: Dzięki bakteriom brodawkowym rośliny uzyskują przyswajalną formę azotu.

2

3.

Za wymienienie źródła związków organicznych dla każdego z grzybów – po 1 pkt. Koźlarz babka – uzyskuje związki organiczne od brzozy / dzięki współżyciu z brzozą. Goryczak żółciowy – uzyskuje związki organiczne dzięki rozkładowi martwej materii organicznej.

2

4.

Za wskazanie populacji B wraz z uzasadnieniem – 1 pkt. Słabsza konkurencja będzie w populacji B, ponieważ występuje tam mniejsze zagęszczenie osobników przypadających na określoną jednostkę powierzchni.

1

5.

Za zaznaczenie grupy 1 oraz uzasadnienie – 1 pkt. Rośliny pochłaniają bezpośrednio energię świetlną i zamieniają ją w energię wiązań chemicznych, organizmy z wyższych poziomów troficznych otrzymują tylko część tej energii.

1

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6.

Za prawidłowe uzupełnienie schematu – 1 pkt.

1

7.

a) Za zaznaczenie odpowiedzi C i uzasadnienie – 1 pkt. Przedstawia szeregi powiązań pokarmowych z uwzględnieniem producentów oraz zróżnicowanej diety konsumentów. b) Za podanie oznaczeń literowych A i B – 1 pkt.

2

8.

Za poprawne wpisanie trzech cyfr – 1 pkt, pięciu cyfr – 2 pkt. A 4, B 1, C 3, D 2, E 5

2

9.

Za poprawne określenie trzech stwierdzeń – 1 pkt., pięciu stwierdzeń 2 pkt. A – F, B – F, C – P, D – P, E - P

2

10.

Za prawidłowe uporządkowanie stadiów – 1 pkt. Prawidłowa kolejność: 2, 4, 3, 1, 5

1

11.

Za podanie każdej przyczyny – po 1 pkt. - zanieczyszczenia wód morskich - niedostatek pokarmu

2

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12.

Za wskazanie cechy – 1 pkt. Za wyjaśnienie znaczenia adaptacyjnego cechy – 1 pkt. Przykład odpowiedzi: Rośliny cieniolubne mają większe komórki miękiszu palisadowego / bardziej rozbudowany miękisz palisadowy niż rośliny światłolubne. Bardziej rozbudowany miękisz palisadowy umożliwia efektywniejsze wykorzystanie rozproszonego (słabszego) oświetlenia / dostępu światła do procesu fotosyntezy.

2

13.

Za określenie sposobu rozmnażania oraz uzasadnienie – 1 pkt. W zmiennych warunkach środowiska bardziej korzystne jest rozmnażanie płciowe, ponieważ warunkuje ono zmienność genetyczną, a co za tym idzie umożliwia powstanie cech, które mogą mieć większą wartość przystosowawczą w zmiennych warunkach, co umożliwi przetrwanie gatunku.

1

14.

Za prawidłowe wskazanie zwierząt i uzasadnienie – 1 pkt. Mniejszy stosunek powierzchni do objętości ciała występuje u zwierząt żyjących w klimacie zimnym, ponieważ ograniczone są wtedy straty ciepła przez powierzchnię ciała.

1

15.

Za prawidłowe przyporządkowanie – 1 pkt.

1

Ryby - F,

Płazy - C, Gady - B, D,

Ssaki - A, E

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Subscribe

© Copyright 2013 - 2019 AZDOC.PL All rights reserved.