najważniejsze wzory z matematyki, fizyki i chemii !!!

RUCH JEDNOSTAJNY s v t = / :3,6 /km h m s= / 3,6 /m s km h⋅ = RUCH PRZYSPIESZONY v a t = 2 2 at s = 2 v t s ⋅ = 2s t a = 2 m s     jednostka prz...

15 downloads 617 Views 245KB Size

RUCH JEDNOSTAJNY

s v= t

HYDROSTATYKA

F1 F2 = S1 S2

s - droga v -prędkość t - czas

km / h : 3, 6 = m / s m / s ⋅ 3, 6 = km / h

Prasa hydrauliczna

MAGNETYZM TRANSFORMATOR

v t

s=

v ⋅t s= 2 m  s 2 

U1 napięcie w pierw. U2 napięcie we wtórnym

a - przyspieszenie v - prędkość t - czas s - droga

at 2 2

t=

Fw = m ⋅ g

2s a

ELEKTROSTATYKA

q1 ⋅ q2 r2

F =k

I=

F - siła [N] a - przyspiesz. m - masa [kg]

F = m⋅a

U=

PRACA

MOC

W = F ⋅s

P=

m - masa [kg] g - przysp.grawit 9,81 [N/kg]

jednostka przyspieszenia

F m

mv 2 Ek = 2 E p = mgh

I - natężenie [A] q - ładunek [C] t - czas [s]

W q

U - napięcie [V] W - praca [J] q - ładunek [C]

ELEKTRYCZNOŚĆ

R=

U I

R – opór [Ω] om

R = R1 + R2 + R3 + ...

m V

1 1 1 1 = + + + ... R R1 R2 R3

E. potencjalna [J]

Opór w połącz. równoległym

1 = 1Hz 1m

W – praca prądu [J] t - czas [s]

W = U ⋅ I ⋅t W = P ⋅t

P – moc prądu [W] jedn. wat

P =U ⋅I

3

ρ - gęstość [g/cm ] m - masa [g] 3 V - objętość [cm ]

U2 P= R 3

P = I ⋅R 2

I -natężenie [A]

1 1 1 = + f x y

WARSZAWA tel. 600877882 [email protected]

równanie zwierciadła i soczewki

f - ogniskowa [m]; x - odległość przedm y - odległość obrazu od zwierciad. [m]

kilo1000; mega1000000; mili 0,001 PROPORCJE

a c = b d

a⋅d = b⋅c

b⋅c a= d

trójkąt równoboczny

P=

a

P=

2

3

Cp = Cp ms mr

ms ⋅100% mr

stężenie procentowe masa substancji rozpuszczonej masa roztworu (substancji rozpuszczonej + rozpuszczalnik)

a 3 2

h=

4 a⋅h 2

pole trójkąta

2a

a

a√2

a trójkąt 30/60/90

1 an

a−n =

P = a ⋅ h równoległobok + romb d ⋅d P = 1 2 romb (d1;d2 przekątne) 2 ( a + b) ⋅ h trapez P= 2 KOŁO

P =πr itd..

a0 = 1 m+n

a ⋅a = a a m : a n = a m−n n

(a )

=a

( a ⋅ b)

m

m ⋅n

= a m ⋅ bm PIERWIASTKI

n

a ⋅b = a ⋅ n b n

2

pole

4 V = π r3 3 P = 4π r 2

1 V = ⋅π r 2 ⋅ h 3 Pc = π r ⋅ l + π r 2

Pc = a

2

3

2 12

p 100

objętość pole całk.

CZWOROŚCIAN

V = a3

p% =

pole pow. całk

(gdzie l - tworząca)

an = a a⋅ a =a 100% =

pole powierzchni

STOŻEK

6 3

1 100

objętość

V = π r ⋅ h objętość Pc = 2π r 2 + 2π r ⋅ h

h=a

1% =

obwód

WALEC

a a = n b b

PROCENTY

L = 2π r

2

n

n

a trójkąt 45/90/45

KULA

a⋅d b= c

CHEMIA KOREPETYCJE mat-fiz-chem

jedno miejsce zerowe

OPTYKA

n

R - opór [Ω] U napięcie [V]

LINIOWA

jeśli a≠0 to funkcja

Jeśli a=0 i b≠0 to funkcja nie ma miejsc zerowych. Jeśli a=0 i b=0 to funkcja ma nieskończenie wiele miejsc zerowych.

a√3

m n

p - ciśnienie [Pa] F - siła [N] 2 S - powierzchnia [m ]

3

f -częstotliwość [Hz]

v λ= f

m

p - pęd

1m = 1000dm = 1000000cm 3

1 T= f

FUNKCJA

y = ax + b b ma x=− a

POTĘGI

GĘSTOŚĆ

ρ=

λ długość [m] v prędkość [m/s] T okres [s]

Opór w połącz. szeregowym

CIŚNIENIE

F p= S

λ = v ⋅T

MATEMATYKA

E. kinetyczna [J]

p = m⋅v

q t

F - siła odział. elektr [N] q - ładunki [C] r -dległość [m] k - stała

ENERGIA

W - praca [J] dżul F - siła [N] niuton s - droga [m] P - moc [w] wat t - czas [s] m - masa [kg] v - prędkość [m/s]

W t

FALE

Fw -siła wyporu[N]

DYNAMIKA

a=

2

n1 liczba zwojów w pierwotnym n2 liczba zwojów we wtórnym I1 natężenie w pierw. I2 natężenie we wtórnym

RUCH PRZYSPIESZONY

a=

( a + b ) = ( a + b ) ⋅ ( a + b ) = a 2 + 2ab + b2 2 ( a − b ) = ( a − b ) ⋅ ( a − b ) = a 2 − 2ab + b2 a 2 − b2 = ( a + b ) ⋅ ( a − b )

U1 n1 I 2 = = U 2 n2 I1

p - ciśnienie[Pa] ρ gęstość 3 [kg/m ] g -przysp.graw h -wysokość [m]

p = ρ gh

WZORY SKRÓCONEGO MNOŻENIA

FOREMNY

pole całkowite wysokość

objętość SZEŚCIAN

V = a objętość P = 6a 2 pole cał 100 =1 100 d1 = a 3 przekątna sześcianu 3

d 2 = a 2 przekątna podst. sześcianu

Subscribe

© Copyright 2013 - 2019 AZDOC.PL All rights reserved.