Kaur-Rupi-Mleko-i-miód

STIEG LARSSON DZIEWCZYNA, KTÓRA IGRAŁA Z OGNIEM (Flickan som lekte med elden) Tłumaczenie Paulina Rosińska Wydanie polskie: 2009 Wydanie oryginalne: 2...

2447 downloads 10804 Views 4MB Size

how is it so easy for you to be kind to people he asked milk and honey dripped from my lips as i answered cause people have not been kind to me

jak to możliwe że jesteś dobra dla innych i tak łatwo ci to przychodzi spytał mleko i miód kapały mi z ust gdy odpowiadałam bo inni nie byli dobrzy dla mnie

the first boy that kissed me held my shoulders down like the handlebars of the first bicycle he ever rode i was five he had the smell of starvation on his lips which he picked up from his father feasting on his mother at 4 a.m. he was the first boy to teach me my body was for giving to those that wanted that i should feel anything less than whole and my god did i feel as empty as his mother at 4:25 a.m.

pierwszy chłopak który mnie pocałował ściskał moje ramiona jak kierownicę pierwszego roweru na którym jeździł miałam pięć lat jego usta pachniały głodem przejętym od ojca ucztującego na jego matce o czwartej rano był pierwszym chłopakiem który mnie uczył że moje ciało służy do dawania temu kto chce żebym poczuła się czymś mniejszym niż całość i mój boże naprawdę czułam się równie pusta jak jego matka dwadzieścia pięć po czwartej

you have been taught your legs are a pit stop for men that need a place to rest a vacant body empty enough for guests but no one ever comes and is willing to stay

it is your blood in my veins tell me how i’m supposed to forget

przecież twoja krew płynie w moich żyłach powiedz mi jak mam zapomnieć

the therapist places the doll in front of you it is the size of girls your uncles like touching point to where his hands were you point to the spot between its legs the one he fingered out of you like a confession how’re you feeling you pull the lump in your throat out with your teeth and say fine numb really - midweek sessions

terapeuta kładzie przed tobą lalkę tej wielkości co dziewczynki jakich lubią dotykać twoi wujowie pokaż gdzie były jego ręce pokazujesz miejsce między jej nogami to które wydobył z ciebie palcami jak przyznanie się do winy jak się czujesz wyjmujesz zębami grudę ze swojego gardła i mówisz dobrze naprawdę nic nie czuję sesje w dni powszednie

he was supposed to be the first male love of your life you still search for him everywhere

- father

miał być pierwszym ukochanym mężczyzną twojego życia nadal wszędzie go szukasz ojciec

you were so afraid of my voice i decided to be afraid of it too

tak bardzo się bałeś mojego głosu że postanowiłam też się go bać

she was a rose in the hands of those who had no intention of keeping her

była różą w rękach tych którzy nie mieli zamiaru jej zatrzymać

every time you tell your daughter you yell at her out of love you teach her to confuse anger with kindness which seems like a good idea till she grows up to trust men who hurt her cause they look so much like you

- to fathers with daughters

ilekroć mówisz swojej córce że krzyczysz na nią z miłości uczysz ją mylić złość z dobrocią co wydaje się dobrym pomysłem dopóki nie dorośnie i nie zacznie ufać krzywdzącym ją mężczyznom dlatego że tak bardzo przypominają ciebie do ojców córek

i’ve had sex she said but i don’t know what making love feels like

uprawiam seks powiedziała ale nie wiem jak to jest się kochać

if i knew what safety looked like i would have spent less time falling into arms that were not

gdybym wiedziała jak wygląda bezpieczeństwo mniej czasu upływałoby mi na zapadaniu się w niebezpieczne ramiona

sex takes the consent of two if one person is lying there not doing anything cause they are not ready or not in the mood or simply don’t want to yet the other is having sex with their body it’s not love it is rape

seks wymaga zgody dwojga jeśli jedno leży bez ruchu bo nie jest gotowe albo nie jest w nastroju albo zwyczajnie nie chce a drugie mimo to uprawia seks z jego ciałem to to nie jest miłość tylko gwałt

the idea that we are so capable of love but still choose to be toxic

pomyśleć że jesteśmy tak zdolni do miłości a mimo to wolimy być toksyczni

there is no bigger illusion in the world than the idea that a woman will bring dishonor into a home if she tries to keep her heart and her body safe

nie ma na świecie większego złudzenia niż pomysł że kobieta zhańbi swój dom jeśli stara się zadbać o bezpieczeństwo swojego serca i ciała

you pinned my legs to the ground with your feet and demanded i stand up

przygwoździłeś stopami moje nogi do ziemi i zażądałeś żebym wstała

the rape will tear you in half but it will not end you

gwałt cię rozerwie na pół ale to nie będzie twój koniec

you have sadness living in places sadness shouldn’t live

nosisz smutek w miejscach gdzie nie powinno być smutku

a daughter should not have to beg her father for a relationship

córka nie powinna musieć błagać ojca o bliskość

trying to convince myself i am allowed to take up space is like writing with my left hand when i was born to use my right

- the idea of shrinking is hereditary

próba przekonania siebie że wolno mi zajmować przestrzeń jest jak pisanie lewą ręką mimo że urodziłam się do pisania prawą pojęcie kurczenia się jest dziedziczne

you tell me to quiet down cause my opinions make me less beautiful but i was not made with a fire in my belly so i could be put out i was not made with a lightness on my tongue so i could be easy to swallow i was made heavy half blade and half silk difficult to forget and not easy for the mind to follow

każesz mi być cicho bo mając własne zdanie tracę na urodzie ale nie po to stworzono mnie z ogniem w brzuchu żeby można mnie było zgasić nie po to stworzono mnie z iskrą na języku żeby łatwo mnie było przełknąć urodziłam się ciężka mam w sobie trochę z ostrza i trochę z jedwabiu trudno mnie zapomnieć i niełatwo ogarnąć umysłem

he guts her with his fingers like he’s scraping the inside of a cantaloupe clean

wybebesza ją palcami jakby wyskrobywał do czysta wnętrze kantalupy

your mother is in the habit of offering more love than you can carry your father is absent you are a war the border between two countries the collateral damage the paradox that joins the two but also splits them apart

twoja matka ma w zwyczaju dawać więcej miłości niż potrafisz unieść ojciec jest nieobecny jesteś wojną granicą między dwoma państwami stratami wśród ludności cywilnej paradoksem który łączy tych dwoje lecz także ich rozdziela

emptying out of my mother’s belly was my first act of disappearance learning to shrink for a family who likes their daughters invisible was the second the art of being empty is simple believe them when they say you are nothing repeat it to yourself like a wish i am nothing i am nothing i am nothing so often the only reason you know you’re still alive is from the heaving of your chest

- the art of being empty

opuszczenie brzucha matki było moim pierwszym aktem znikania nauka kurczenia się dla rodziny lubiącej niewidzialne córki była drugim łatwo opanować sztukę bycia pustą wierz im gdy mówią że jesteś niczym powtarzaj to sobie jak życzenie jestem niczym jestem niczym jestem niczym tak często aż o tym że nadal żyjesz będzie świadczyło jedynie unoszenie się i opadanie twojej piersi sztuka bycia pustą

you look just like your mother i guess i do carry her tenderness well you both have the same eyes cause we are both exhausted and the hands we share the same wilting fingers but that rage your mother doesn’t wear that anger you’re right this rage is the one thing i get from my father

(homage to warsan shire’s inheritance)

wyglądasz całkiem jak twoja matka chyba rzeczywiście dobrze noszę jej wrażliwość macie takie same oczy bo obie jesteśmy wyczerpane i ręce obu nam więdną palce ale skąd ta wściekłość w twojej matce nie widać takiej złości masz rację ta wściekłość to jedyne co mam po ojcu

(hołd dla wiersza inheritance warsan shire)

when my mother opens her mouth to have a conversation at dinner my father shoves the word hush between her lips and tells her to never speak with her mouth full this is how the women in my family learned to live with their mouths closed

gdy moja matka otwiera usta by porozmawiać przy obiedzie ojciec wpycha jej w nie słowo cicho i zabrania mówić z pełnymi ustami oto jak kobiety w mojej rodzinie nauczyły się żyć z zamkniętymi ustami

our knees pried open by cousins and uncles and men our bodies touched by all the wrong people that even in a bed full of safety we are afraid

nasze kolana rozwierane przez kuzynów i wujów i mężczyzn nasze ciała dotykane przez niewłaściwych ludzi tak że nawet w zupełnie bezpiecznym łóżku czujemy lęk

father. you always call to say nothing in particular you. ask what i’m doing or where i am and when the silence stretches like a lifetime between us i scramble to find questions to keep the conversation going. what i long to say most is. i understand this world broke you. it has been so hard on your feet. i don’t blame you for not knowing how to remain soft with me. sometimes i stay up thinking of all the places you are hurting which you’ll never care to mention. i come from the same aching blood. from the same bone so desperate for attention i collapse in on myself. i am your daughter. i know the small talk is the only way you know how to tell me you love me. cause is the only way i know how to tell you.

ojcze. dzwonisz i nigdy nie mówisz nic szczególnego. pytasz co robię albo gdzie jestem i gdy cisza rozpościera się między nami jak całe życie usiłuję znaleźć pytania żeby podtrzymać rozmowę. najbardziej pragnę powiedzieć. rozumiem że ten świat cię zniszczył. był taki twardy dla twoich stóp. nie mam do ciebie pretensji o to że nie umiesz być dla mnie łagodny. czasami nie śpię i myślę o wszystkich miejscach które cię bolą lecz o których nigdy nie wspominasz. jestem z tej samej cierpiącej krwi. z tych samych kości tak rozpaczliwie pragnących uwagi że zapadam się w sobie. jestem twoją córką. wiem że pogawędka to jedyny znany ci sposób by mi powiedzieć że mnie kochasz. bo to jedyny znany mi sposób by powiedzieć to tobie.

you plough into me with two fingers and i am mostly shocked. it feels like rubber against an open wound. i do not like it. you begin pushing faster and faster. but i feel nothing. you search my face for a reaction so i begin acting like the naked women in the videos you watch when you think no one’s looking. i imitate their moans. hollow and hungry. you ask if it feels good and i say yes so quickly it sounds rehearsed. but the acting. you do not notice.

orzesz we mnie dwoma palcami i jestem przede wszystkim wstrząśnięta. to tak jakby wsadzać gumę w otwartą ranę. nie podoba mi się to. zaczynasz pchać coraz szybciej. ale ja nic nie czuję. wypatrujesz reakcji na mojej twarzy więc zaczynam robić to co nagie kobiety na filmach które oglądasz kiedy myślisz że nikt nie widzi. naśladuję ich jęki. głuche i wygłodniałe. pytasz czy jest mi dobrze i mówię tak tak szybko jakbym miała to przećwiczone. aktorstwo. jego nie zauważasz.

the thing about having an alcoholic parent is an alcoholic parent does not exist simply an alcoholic who could not stay sober long enough to raise their kids

i can’t tell if my mother is terrified or in love with my father it all looks the same

nie potrafię powiedzieć czy moja matka boi się mojego ojca czy jest w nim zakochana wygląda to tak samo

i flinch when you touch me i fear it is him

wzdrygam się gdy mnie dotykasz boję się że to on

when my mother was pregnant with her second child i was four i pointed at her swollen belly confused at how my mother had gotten so big in such little time my father scooped me in his tree trunk arms and said the closest thing to god on this earth is a woman’s body it’s where life comes from and to have a grown man tell me something so powerful at such a young age changed me to see the entire universe rested at my mother’s feet

gdy moja matka była w ciąży z drugim dzieckiem miałam cztery lata wskazałam na jej nabrzmiały brzuch zdziwiona tym jak bardzo się rozrosła w tak krótkim czasie ojciec wziął mnie w ramiona przypominające pnie drzew i powiedział rzecz najbliższa bogu to na tej ziemi ciało kobiety z niego bierze się życie i gdy w tak młodym wieku usłyszałam od dorosłego mężczyzny coś tak przejmującego zaszła we mnie zmiana i zrozumiałam że cały wszechświat spoczywa u stóp mojej matki

i struggle so deeply to understand how someone can pour their entire soul blood and energy into someone without wanting anything in return

- i will have to wait till i’m a mother

tak bardzo staram się zrozumieć jak można wlewać całą duszę krew i energię w kogoś nie chcąc niczego w zamian będę musiała zaczekać aż zostanę matką

no it won’t be love at first sight when we meet it’ll be love at first remembrance cause i’ve seen you in my mother’s eyes when she tells me to marry the type of man i’d want to raise my son to be like

every revolution starts and ends with his lips

wszystkie rewolucje zaczynają się i kończą jego ustami

what am i to you he asks i put my hands in his lap and whisper you are every hope i’ve ever had in human form

kim dla ciebie jestem pyta kładę ręce na jego kolanach i szepczę jesteś wszystkimi nadziejami jakie kiedykolwiek miałam w ludzkiej postaci

my favorite thing about you is your smell you smell like earth herbs gardens a little more human than the rest of us

najbardziej lubię w tobie zapach pachniesz jak ziemia zioła ogrody trochę bardziej ludzko niż reszta z nas

i know i should crumble for better reasons but have you seen that boy he brings the sun to its knees every night

wiem że powinnam omdlewać z lepszych powodów ale czy widziałaś tego chłopaka to przed nim co wieczór klęka słońce

you are the faint line between faith and blindly waiting

- letter to my future lover

jesteś cienką granicą między wiarą a ślepym oczekiwaniem list do mojego przyszłego kochanka

nothing is safer than the sound of you reading out loud to me

- the perfect date

nie ma nic bezpieczniejszego niż twój głos gdy mi czytasz idealna randka

he placed his hands on my mind before reaching for my waist my hips or my lips he didn’t call me beautiful first he called me exquisite - how he touches me

objął dłońmi mój umysł nim sięgnął ku talii biodrom albo ustom nie nazwał mnie piękną najpierw nazwał mnie wyjątkową jak mnie dotyka

i am learning how to love him by loving myself

uczę się go kochać kochając siebie

he says i am sorry i am not an easy person to want i look at him surprised who said i wanted easy i don’t crave easy i crave goddamn difficult

mówi przykro mi że nie jest łatwo ze mną być patrzę na niego zdziwiona kto powiedział że chcę by było łatwo nie pragnę łatwości pragnę żeby było piekielnie trudno

the very thought of you has my legs spread apart like an easel with a canvas begging for art

na samą myśl o tobie rozstawiam nogi jak sztalugi z płótnem błagające o sztukę

i am ready for you i have always been ready for you

- the first time

jestem na ciebie gotowa zawsze byłam na ciebie gotowa pierwszy raz

i do not want to have you to fill the empty parts of me i want to be full on my own i want to be so complete i could light a whole city and then i want to have you cause the two of us combined could set it on fire

nie chcę cię po to żebyś wypełniał moje puste części sama chcę być pełna chcę być tak kompletna żeby móc rozświetlić całe miasto a potem chcę cię mieć dlatego że we dwoje moglibyśmy je podpalić

love will come and when love comes love will hold you love will call your name and you will melt sometimes though love will hurt you but love will never mean to love will play no games cause love knows life has been hard enough already

miłość przyjdzie a gdy miłość przyjdzie miłość cię obejmie miłość zawoła cię po imieniu i się rozpłyniesz czasami jednak miłość cię zrani ale nigdy umyślnie miłość nie będzie grała w gierki bo miłość wie że życie już i tak jest ciężkie

i’d be lying if i said you make me speechless the truth is you make my tongue so weak it forgets what language to speak in

skłamałabym gdybym powiedziała że przy tobie odbiera mi mowę tak naprawdę przez ciebie moje usta tak słabną że zapominają jakim mówią językiem

he asks me what i do i tell him i work for a small company that makes packaging for— he stops me midsentence no not what you do to pay the bills what drives you crazy what keeps you up at night i tell him i write he asks me to show him something i take the tips of my fingers place them inside his forearm and graze them down his wrist goose bumps rise to the surface i see his mouth clench muscles tighten his eyes pore into mine as though i’m the reason for making them blink i break gaze just as he inches toward me i step back so that’s what you do you command attention my cheeks flush as i smile shyly confessing i can’t help it

pyta czym się zajmuję mówię mu że pracuję w małej firmie produkującej opakowania dla... przerywa mi w pół zdania nie nie pytam co robisz żeby płacić rachunki pytam co cię doprowadza do szaleństwa co nie pozwala ci spać w nocy mówię mu piszę prosi żebym coś mu pokazała unoszę opuszki przykładam je do wewnętrznej strony jego przedramienia i przesuwam ku nadgarstkowi jego ciało pokrywa się gęsią skórką widzę jak zaciska zęby napina mięśnie świdruje mnie wzrokiem jakbym to ja sprawiała że oczy mrugają uciekam spojrzeniem gdy tylko zaczyna się do mnie przysuwać cofam się a więc tym się zajmujesz przykuwasz uwagę rumienię się i uśmiecham nieśmiało wyznając nie mogę się powstrzymać

you might not have been my first love but you were the love that made all the other loves irrelevant

może nie byłeś moją pierwszą miłością ale byłeś tą przy której wszystkie inne miłości stały się nieistotne

you’ve touched me without even touching me

dotknąłeś mnie nawet mnie nie dotykając

how do you turn a forest fire like me so soft i turn into running water

jak sprawiasz że pożar lasu którym jestem łagodnieje tak bardzo że zmienia się w płynącą wodę

you look like you smell of honey and no pain let me have a taste of that

wyglądasz jakbyś pachniał miodem i brakiem bólu pozwól mi poznać ten smak

your name is the strongest positive and negative connotation in any language it either lights me up or leaves me aching for days

twoje imię wywołuje najsilniejsze pozytywne i negatywne skojarzenia w każdym języku albo mnie uszczęśliwia albo dręczy całymi dniami

you talk too much he whispers into my ear i can think of better ways to use that mouth

za dużo mówisz szepcze mi do ucha znam lepsze sposoby na wykorzystanie tych ust

it’s your voice that undresses me

to twój głos mnie rozbiera

my name sounds so good french kissing your tongue

moje imię brzmi tak dobrze gdy całuje twój język po francusku

you wrap your fingers around my hair and pull this is how you make music out of me

- foreplay

oplatasz palcami moje włosy i ciągniesz tak wydobywasz ze mnie muzykę gra wstępna

on days like this i need you to run your fingers through my hair and speak softly

- you

w takie dni jak ten chcę żebyś przeczesywał mi włosy palcami i mówił czule ty

i want your hands to hold not my hands your lips to kiss not my lips but other places

chcę żeby twoje ręce trzymały nie ręce twoje usta całowały nie usta ale inne miejsca

i need someone who knows struggle as well as i do someone willing to hold my feet in their lap on days it is too difficult to stand the type of person who gives exactly what i need before i even know i need it the type of lover who hears me even when i do not speak is the type of understanding i demand - the type of lover i need

potrzebuję kogoś kto zna walkę tak dobrze jak ja kogoś gotowego trzymać moje stopy na kolanach w dni gdy zbyt trudno jest stać osoby która daje dokładnie to czego potrzebuję nim sama odkryję co to jest kochanek który mnie słyszy nawet gdy nie mówię to ten rodzaj zrozumienia jakiego wymagam kochanek jakiego potrzebuję

you move my hand between my legs and whisper make those pretty little fingers dance for me - solo performance

wsuwasz mi moją rękę między nogi i szepczesz niech te ładne paluszki dla mnie zatańczą występ solowy

we’ve been arguing more than we ought to. about things neither of us remember or care about cause that’s how we avoid the bigger questions. instead of asking why we don’t say i love you to one another as often as we used to. we fight about things like: who was supposed to get up and turn the lights off first. or who was supposed to pop the frozen pizza in the oven after work. taking hits at the most vulnerable parts of one another. we’re like fingers on thorns honey. we know exactly where it hurts. and everything is on the table tonight. like that one time you whispered a name i’m pretty sure wasn’t mine in your sleep. or last week when you said you were working late. so i called work but they said you’d already left a couplehours ago. where were you for those couple hours. i know. i know. your excuses make all the sense in the world. and i get a little carried away for no good reason and eventually begin crying. but what else do you expect baby. i love you so much. i’m sorry i thought you were lying. that’s when you hold your head with your hands in frustration. half begging me to stop. half tired and sick of it. the toxin in our mouths has burnt holes in our cheeks. we look less alive than we used to. less color in our faces. but don’t kid yourself. no matter how bad it gets we both know you still wanna nail me to the ground. especially when i’m screaming so loud our fighting wakes the neighbors. and they come running to the door to save us. baby don’t open it. instead. lie me down. lay me open like a map. and with your finger trace the places you still want to **** out of me. kiss me like i am the center point of gravity

and you are falling into me like my soul is the focal point of yours. and when your mouth is kissing not my mouth but other places. my legs will split apart out of habit. and that’s when. i pull you in. welcome you. home. when the entire street is looking out their windows wondering what all the commotion is. and the fire trucks come rolling in to save us but they can’t distinguish whether these flames began with our anger or our passion. i will smile. throw my head back. arch my body like a mountain you want to split in half. baby lick me. like your mouth has the gift of reading and i’m your favorite book. find your favorite page in the soft spot between my legs and read it carefully. fluently. vividly. don’t you dare leave a single word untouched. and i swear my ending will be so good. the last few words will come. running to your mouth. and when you’re done. take a seat. cause it’s my turn to make music with my knees pressed to the ground. sweet baby. this. is how we pull language out of one another with the flick of our tongues. this is how we have the conversation. this. is how we make up.

- how we make up

kłócimy się częściej niż powinniśmy. o sprawy których żadne z nas nie pamięta ani nas nie obchodzą bo w ten sposób unikamy ważniejszych kwestii. zamiast pytać dlaczego nie mówimy sobie kocham cię tak często jak kiedyś. kłócimy się o takie rzeczy jak: kto powinien był wstać i pierwszy wyłączyć światło. albo kto powinien był wrzucić mrożoną pizzę do piekarnika po powrocie z pracy. wymierzamy ciosy w najwrażliwsze miejsca. jesteśmy jak palce na kolcach kochanie. doskonale wiemy gdzie boli. a dzisiaj wszystko jest wyłożone na stół. jak wtedy gdy przez sen wyszeptałeś imię które z całą pewnością nie było moje. albo gdy tydzień temu mówiłeś że pracujesz do późna. więc zadzwoniłam do pracy ale powiedzieli że wyszedłeś dwie godziny temu. gdzie byłeś przez te dwie godziny. wiem. wiem. twoje usprawiedliwienia są całkiem sensowne. a mnie trochę ponosi z byle powodu i w końcu zaczynam płakać. ale czy to cię dziwi skarbie. tak bardzo cię kocham. przepraszam że pomyślałam że kłamiesz. wtedy w przypływie frustracji chowasz twarz w dłoniach. z jednej strony błagasz żebym przestała. z drugiej jesteś zmęczony i masz tego dość. trucizna na naszych ustach przeżarła nam policzki. nie wyglądamy już tak żywo jak kiedyś. nasze twarze mają mniej koloru. ale nie oszukuj się. bez względu na to jak będzie źle obydwoje wiemy że nadal masz ochotę przygwoździć mnie do ziemi. zwłaszcza gdy krzyczę tak głośno że nasza kłótnia budzi sąsiadów. przybiegają do drzwi żeby nas ratować. kochanie nie otwieraj. zamiast tego. połóż mnie. otwórz mnie jak mapę.

i palcem wskaż miejsca które nadal chcesz pie*****. całuj mnie jakbym była centrum grawitacji a ty byś we mnie wpadał jakby moja dusza była optycznym ogniskiem twojej. a gdy twoje usta pocałują mnie nie w usta lecz w inne miejsca. moje nogi rozchylą się z przyzwyczajenia. i właśnie wtedy. wciągnę cię do środka. powitam. w domu. gdy cała ulica będzie wyglądała przez okna zastanawiając się co to za zamieszanie. a wozy strażackie przyjadą nas ocalić ale nie zdołają stwierdzić czy tepłomienie zrodziły się z naszej złości czy z namiętności. uśmiechnę się. odrzucę głowę do tyłu. wyprężę ciało jak górę którą pragniesz rozłupać na pół. kochanie liż mnie. jakby twoje usta miały dar czytania a ja byłabym twoją ulubioną książką. znajdź swoją ulubioną stronę w miękkim miejscu między moimi nogami i czytaj uważnie. płynnie. obrazowo. nie waż się pominąć choćby słowa. i przysięgam mój finał będzie doskonały. kilka ostatnich słów dojdzie. napłynie ci do ust. a gdy skończysz. usiądź sobie. bo teraz moja kolej by tworzyć muzykę z kolanami wciśniętymi w ziemię. skarbie. tak. wydobywamy mowę z siebie nawzajem za pomocą ruchu języków. tak prowadzimy rozmowę. tak. się godzimy. jak się godzimy

i always get myself into this mess i always let him tell me i am beautiful and half believe it i always jump thinking he will catch me at the fall i am hopelessly a lover and a dreamer and that will be the death of me

when my mother says i deserve better i snap to your defense out of habit he still loves me i shout she looks at me with defeated eyes the way a parent looks at their child when they know this is the type of pain even they can’t fix and says it means nothing to me if he loves you if he can’t do a single wretched thing about it

gdy matka mi mówi że zasługuję na lepszego z przyzwyczajenia zrywam się żeby cię bronić on nadal mnie kocha krzyczę spogląda na mnie oczami w których widać klęskę tak jak rodzic spogląda na dziecko gdy wie że bólu tego rodzaju nawet on nie potrafi ukoić i mówi nie obchodzi mnie czy cię kocha skoro za cholerę nie potrafi tego okazać

you were so distant i forgot you were there at all

byłeś tak daleko aż zapomniałam że w ogóle jesteś

you said. if it is meant to be. fate will bring us back together. for a second i wonder if you are really that naive. if you really believe fate works like that. as if it lives in the sky staring down at us. as if it has five fingers and spends its time placing us like pieces of chess. as if it is not the choices we make. who taught you that. tell me. who convinced you. you’ve been given a heart and a mind that isn’t yours to use. that your actions do not define what will become of you. i want to scream and shout it’s us you fool. we’re the only ones that can bring us back together. but instead i sit quietly. smiling softly through quivering lips thinking. isn’t it such a tragic thing. when you can see it so clearly but the other person doesn’t.

powiedziałeś. że jeśli jest nam to pisane. los znowu nas ze sobą zwiąże. przez chwilę zastanawiam się czy naprawdę jesteś aż tak naiwny. czy naprawdę wierzysz że los działa w taki sposób. jakby mieszkał w niebie i patrzył na nas. jakby miał pięć palców i czas upływał mu na przesuwaniu nas jak figury szachowe. jakby nie był wyborami których dokonujemy. kto cię tego nauczył. powiedz mi. kto ci wmówił. że dostałeś serce i umysł których nie wolno ci używać. że twoje działania nie przesądzają o tym kim się staniesz. mam ochotę wrzeszczeć i krzyczeć to my głupcze. tylko my możemy znowu się ze sobą związać. lecz zamiast tego siedzę cicho. i uśmiecham się łagodnie drżącymi ustami myśląc. jakie to tragiczne. gdy widzisz coś tak wyraźnie a ta druga osoba nie.

don’t mistake salt for sugar if he wants to be with you he will it’s that simple

nie myl soli z cukrem jeśli on chce z tobą być to będzie po prostu

he only whispers i love you as he slips his hands down the waistband of your pants this is where you must understand the difference between want and need you may want that boy but you certainly don’t need him

szepcze kocham cię tylko gdy wsuwa ci ręce za pasek spodni właśnie wtedy musisz zrozumieć różnicę między pragnąć a potrzebować możesz pragnąć tego chłopaka ale na pewno go nie potrzebujesz

you were temptingly beautiful but stung when i got close

byłeś kusząco piękny ale ukłułeś gdy się zbliżyłam

the woman who comes after me will be a bootleg version of who i am. she will try and write poems for you to erase the ones i’ve left memorized on your lips but her lines could never punch you in the stomach the way mine did. she will then try to make love to your body. but she will never lick, caress, or suck like me. she will be a sad replacement of the woman you let slip. nothing she does will excite you and this will break her. when she is tired of falling apart for a man that doesn’t give back what he takes she will recognize me in your eyelids staring at her with pity and it’ll hit her. how can she love a man who is busy loving someone he can never get his hands on again.

kobieta która przyjdzie po mnie będzie piracką wersją mnie. będzie próbowała pisać dla ciebie wiersze żeby wymazać te które zostawiłam zapamiętane na twoich ustach ale jej wersy nigdy nie zdołają uderzyć cię w brzuch tak jak moje. potem będzie próbowała kochać się z twoim ciałem. ale nigdy nie będzie lizała, pieściła ani ssała tak jak ja. będzie smutną namiastką kobiety której pozwoliłeś się wyślizgnąć. nic co zrobi nie będzie cię podniecało i to ją zniszczy. gdy zmęczy ją wykańczanie się dla mężczyzny który nie odwzajemnia się za to co bierze zauważy mnie w twoich powiekach skąd spojrzę na nią z litością i nagle zrozumie. jak może kochać mężczyznę zajętego kochaniem kogoś kogo nigdy nie będzie mógł ponownie dotknąć.

the next time you have your coffee black you’ll taste the bitter state he left you in it will make you weep but you’ll never stop drinking you’d rather have the darkest parts of him than have nothing

następnym razem pijąc czarną kawę poczujesz gorycz w której cię zostawił rozpłaczesz się ale nigdy nie przestaniesz pić będziesz wolała odczuwać jego najciemniejsze strony niż zostać z niczym

more than anything i want to save you from myself

najbardziej ze wszystkiego chcę cię ocalić przed sobą

you have spent enough nights with his manhood curled inside your legs to forget what loneliness feels like

spędziłaś dość nocy z jego męskością skuloną między twoimi nogami by zapomnieć czym jest samotność

you whisper i love you what you mean is i don’t want you to leave

szepczesz kocham cię masz na myśli nie chcę żebyś odszedł

that’s the thing about love it marinates your lips till the only word your mouth remembers is his name

it must hurt to know i am your most beautiful regret

pewnie boli cię świadomość że jestem twoim najpiękniejszym powodem do żalu

i didn’t leave because i stopped loving you i left because the longer i stayed the less i loved myself

nie odeszłam dlatego że przestałam cię kochać odeszłam dlatego że im dłużej z tobą byłam tym mniej kochałam siebie

you mustn’t have to make them want you they must want you themselves

nie wolno ci ich zmuszać żeby cię chcieli sami muszą cię chcieć

did you think i was a city big enough for a weekend getaway i am the town surrounding it the one you’ve never heard of but always pass through there are no neon lights here no skyscrapers or statues but there is thunder for i make bridges tremble i am not street meat i am homemade jam thick enough to cut the sweetest thing your lips will touch i am not police sirens i am the crackle of a fireplace i’d burn you and you still couldn’t take your eyes off me cause i’d look so beautiful doing it you’d blush i am not a hotel room i am home i am not the whiskey you want i am the water you need don’t come here with expectations and try to make a vacation out of me

czy myślałeś że jestem miastem wystarczająco dużym na weekendową wycieczkę jestem miasteczkiem na jego peryferiach o którym nigdy nie słyszałeś ale zawsze przez nie przejeżdżasz nie ma tu neonów wieżowców ani pomników ale jest grzmot bo wprawiam mosty w drżenie nie jestem ulicznym daniem jestem domowym dżemem dość gęstym by dorównać najsłodszej rzeczy jakiej dotkną twoje usta nie jestem sygnałem policyjnych syren jestem trzaskaniem ognia w kominku spaliłabym cię a mimo to nie potrafiłbyś oderwać ode mnie oczu bo wyglądałabym przy tym tak pięknie że dostałbyś rumieńców nie jestem pokojem hotelowym jestem domem nie jestem whisky której chcesz jestem wodą której potrzebujesz przyjeżdżając tu nie miej oczekiwań i postaraj się żebym była dla ciebie jak wakacje

the one who arrives after you will remind me love is supposed to be soft he will taste like the poetry i wish i could write

ten który przyjdzie po tobie przypomni mi że miłość powinna być czuła będzie smakował jak poezja którą chciałabym umieć pisać

if he can’t help but degrade other women when they’re not looking if toxicity is central to his language he could hold you in his lap and be soft honey that man could feed you sugar and douse you in rose water but that still could not make him sweet

- if you want to know the type of man he is

jeśli on nie może się powstrzymać i poniża inne kobiety za ich plecami jeśli na środku jego języka tkwi jad mógłby cię trzymać na kolanach i być delikatny jak miód ten mężczyzna mógłby cię karmić cukrem i skąpać cię w wodzie różanej a mimo to nie stałby się słodki jeśli chcesz się dowiedzieć jakim jest mężczyzną

i am a museum full of art but you had your eyes shut

jestem muzeum pełnym dzieł sztuki ale zamknąłeś oczy

you must have known you were wrong when your fingers were dipped inside me searching for honey that would not come for you

na pewno wiedziałeś że postępujesz źle gdy zatopiłeś we mnie palce szukając miodu który nie chciał dla ciebie popłynąć

the thing worth holding on to would not have let go

to czego warto się trzymać nie pozwoliłoby ci odejść

when you are broken and he has left you do not question whether you were enough the problem was you were so enough he was not able to carry it

gdy jesteś załamana a on cię zostawił nie pytaj czy dawałaś mu wystarczająco dużo problem polegał na tym że dawałaś mu tak dużo że nie był w stanie tego unieść

love made the danger in you look like safety

miłość sprawiła że zagrożenie w tobie wyglądało jak bezpieczeństwo

even when you undress her you are searching for me i am sorry i taste so good when the two of you make love it is still my name that rolls off your tongue accidently

nawet gdy ją rozbierasz szukasz mnie przepraszam że smakuję tak dobrze kiedy się kochacie to nadal moje imię przypadkiem stacza ci się z języka

you treat them like they have a heart like yours but not everyone can be as soft and as tender you don’t see the person they are you see the person they have the potential to be you give and give till they pull everything out of you and leave you empty

traktujesz ich jakby mieli takie serce jak ty ale nie każdy potrafi być tak delikatny i czuły nie widzisz jacy są naprawdę widzisz jacy mogliby być dajesz i dajesz aż wydzierają z ciebie wszystko i zostawiają pustkę

i had to leave i was tired of allowing you to make me feel anything less than whole

musiałam odejść miałam dość tego że przy tobie czułam się czymś mniejszym niż całość

you were the most beautiful thing i’d ever felt till now. and i was convinced you’d remain the most beautiful thing i’d ever feel. do you know how limiting that is. to think at such a ripe young age i’d experienced the most exhilarating person i’d ever meet. how i’d spend the rest of my life just settling. to think i’d tasted the rawest form of honey and everything else would be refined and synthetic. that nothing beyond this point would add up. that all the years beyond me could not combine themselves to be sweeter than you.

- falsehood

byłeś najpiękniejszym uczuciem jakie dotąd znałam. i byłam pewna że pozostaniesz najpiękniejszym uczuciem jakiego kiedykolwiek zaznam. czy wiesz jakie to ograniczające. myśleć że w tak dojrzałym młodym wieku doświadczyłam najwspanialszej osoby jaką kiedykolwiek spotkam. że reszta życia upłynie mi na zwykłej wegetacji. myśleć że skosztowałam miodu w najsurowszej postaci a wszystko inne będzie rafinowane i sztuczne. że po tym nic nie będzie miało sensu. że wszystkie czekające mnie lata nie zdołają się połączyć w nic słodszego od ciebie. nieprawda

i don’t know what living a balanced life feels like when i am sad i don’t cry i pour when i am happy i don’t smile i glow when i am angry i don’t yell i burn the good thing about feeling in extremes is when i love i give them wings but perhaps that isn’t such a good thing cause they always tend to leave and you should see me when my heart is broken i don’t grieve i shatter

nie wiem jak to jest wieść stateczne życie gdy jestem smutna nie płaczę tylko się wylewam gdy jestem szczęśliwa nie uśmiecham się tylko promienieję gdy jestem zła nie krzyczę tylko płonę zaletą gwałtownych uczuć jest to że gdy kocham dodaję im skrzydeł ale być może nie jest to nic dobrego bo oni zawsze odchodzą żałuj że mnie nie widzisz gdy mam złamane serce nie jestem wtedy smutna tylko zdruzgotana

i came all this way to give you all these things but you aren’t even looking

przebyłam daleką drogę by dać ci to wszystko ale ty nawet nie patrzysz

the abused and the abuser

- i have been both

i am undoing you from my skin

zdejmuję cię z mojej skóry

it wasn’t you i was kissing — don’t be mistaken it was him on my mind your lips were just convenient

to nie ciebie całowałam ​– nie miej złudzeń myślałam o nim twoje usta były po prostu pod ręką

it always comes back to you boils circles itches its way back to you

to ci nie daje spokoju wrze krąży swędzi szukając drogi do ciebie

i was music but you had your ears cut off

byłam muzyką ale kazałeś obciąć sobie uszy

my tongue is sour from the hunger of missing you

mój język jest cierpki z głodu tęsknoty za tobą

i will not have you build me into your life when what i want is to build a life with you

- the difference

nie pozwolę żebyś mnie wbudował w swoje życie gdy to czego chcę to zbudować z tobą życie różnica

rivers fall from my mouth tears my eyes can’t carry

z moich ust płyną rzeki łzy zbyt ciężkie dla mych oczu

you are snakeskin and i keep shedding you somehow my mind is forgetting every exquisite detail of your face the letting go has become the forgetting which is the most pleasant and saddest thing to have happened

jesteś wężową skórą i jakimś cudem ciągle cię z siebie zrzucam mój umysł zapomina wszystkie cudowne szczegóły twojej twarzy uwalnianie się od ciebie stało się zapominaniem będącym najprzyjemniejszą i najsmutniejszą rzeczą jaka się wydarzyła

you were not wrong for leaving you were wrong for coming back and thinking you could have me when it was convenient and leave when it was not

nie postąpiłeś źle odchodząc postąpiłeś źle wracając i myśląc że możesz mnie mieć gdy masz ochotę i zostawić gdy nie masz

how can i write if he took my hands with him

jak mogę pisać skoro zabrał ze sobą moje ręce

neither of us is happy but neither of us wants to leave so we keep breaking one another and calling it love

żadne z nas nie jest szczęśliwe ale żadne z nas nie chce odejść więc dalej niszczymy się nawzajem nazywając to miłością

we began with honesty let us end in it too

- us

zaczęliśmy uczciwie pozwólmy sobie tak skończyć my

your voice alone drives me to tears

sam twój głos doprowadza mnie do łez

i don’t know why i split myself open for others knowing sewing myself up hurts this much afterward

nie wiem dlaczego rozdzieram się dla innych wiedząc że zszywanie się potem tak bardzo boli

people go but how they left always stays

ludzie odchodzą ale to jak odeszli zostaje na zawsze

love is not cruel we are cruel love is not a game we have made a game out of love

miłość nie jest okrutna to my jesteśmy okrutni miłość nie jest grą to my zrobiliśmy grę z miłości

how can our love die if it’s written in these pages

jak nasza miłość mogłaby umrzeć skoro jest zapisana na tych stronach

even after the hurt the loss the pain the breaking your body is still the only one i want to be undressed under

nawet po zranieniu stracie bólu zerwaniu twoje ciało jest nadal tym jedynym pod którym chcę być rozebrana

the night after you left i woke up so broken the only place to put the pieces were the bags under my eyes

w nocy po twoim odejściu obudziłam się tak zdruzgotana że resztki siebie mogłam włożyć jedynie w worki pod oczami

stay i whispered as you shut the door behind you

zostań szepnęłam gdy zatrzasnąłeś za sobą drzwi

i am confident i am over you. so much that some mornings i wake up with a smile on my face and my hands pressed together thanking the universe for pulling you out of me. thank god i cry. thank god you left. i would not be the empire i am today if you had stayed. but then. there are some nights i imagine what i might do if you showed up. how if you walked into the room this very second every awful thing you’ve ever done would be tossed out the closest window and all the love would rise up again. it would pour through my eyes as if it never really left in the first place. as if it’s been practicing how to stay silent so long only so it could be this loud on your arrival. can someone explain that. how even when the love leaves. it doesn’t leave. how even when i am so past you. i am so helplessly brought back to you.

jestem pewna że już o tobie zapomniałam. tak bardzo że w niektóre poranki budzę się z uśmiechem na twarzy i złożonymi rękami dziękując wszechświatu że cię ze mnie wyciągnął. dzięki bogu wołam. dzięki bogu że odszedłeś. nie byłabym imperium którym dzisiaj jestem gdybyś został. a jednak. są noce gdy wyobrażam sobie co mogłabym zrobić gdybyś się zjawił. gdybyś wszedł do pokoju w tej właśnie sekundzie wszystkie okropne rzeczy które kiedykolwiek zrobiłeś wyleciałyby przez najbliższe okno i cała miłość znowu by wezbrała. wylałaby mi się przez oczy jakby w ogóle nigdy mnie nie opuściła. jakby ćwiczyła się w milczeniu tak długo tylko po to żeby głośno witać cię z powrotem. czy ktoś może to wytłumaczyć. że nawet gdy miłość odchodzi. to nie odchodzi. że nawet gdy zupełnie o tobie zapomniałam. tak beznadziejnie do ciebie wracam.

he isn’t coming back whispered my head he has to sobbed my heart

- wilting

on nie wróci szepnęła moja głowa musi wrócić załkało serce usychanie

i don’t want to be friends i want all of you

- more

nie chcę żebyśmy byli przyjaciółmi chcę cię całego więcej

i am losing parts of you like i lose eyelashes unknowingly and everywhere

gubię części ciebie tak jak gubię rzęsy nieświadomie i wszędzie

you cannot leave and have me too i cannot exist in two places at once

- when you ask if we can still be friends

nie możesz odejść i nadal mnie mieć nie potrafię istnieć w dwóch miejscach jednocześnie gdy pytasz czy możemy pozostać przyjaciółmi

i am water

soft enough to offer life tough enough to drown it away

jestem wodą

dość miękką by oferować życie dość twardą by je zatopić

what i miss most is how you loved me. but what i didn’t know was how you loved me had so much to do with the person i was. it was a reflection of everything i gave to you. coming back to me. how did i not see that. how. did i sit here soaking in the idea that no one else would love me that way. when it was i that taught you. when it was i that showed you how to fill. the way i needed to be filled. how cruel i was to myself. giving you credit for my warmth simply because you had felt it. thinking it was you who gave me strength. wit. beauty. simply because you recognized it. as if i was already not these things before i met you. as if i did not remain all these once you left.

najbardziej brakuje mi tego jak mnie kochałeś. ale nie wiedziałam że to jak mnie kochałeś miało tyle wspólnego z tym kim byłam. było odbiciem wszystkiego co ci dawałam. to do mnie wracało. jak mogłam tego nie widzieć. jak. czy naprawdę tu siedziałam nasiąkając myślą że nikt inny mnie tak nie pokocha. skoro to ja uczyłam ciebie. skoro to ja nauczyłam cię napełniać. tak jak chciałam być napełniana. jakaż byłam dla siebie okrutna. przypisywałam ci własne ciepło tylko dlatego że je czułeś. myślałam że to ty dajesz mi siłę. poczucie humoru. urodę. tylko dlatego że je zauważałeś. jakbym nie miała tego wszystkiego zanim cię poznałam. jakbym nie zachowała tego po twoim odejściu.

you leave but you don’t stay gone why do you do that why do you abandon the thing you want to keep why do you linger in a place you do not want to stay why do you think it’s okay to do both go and return all at once

odchodzisz ale nie na zawsze dlaczego to robisz dlaczego porzucasz coś co chcesz zachować dlaczego się ociągasz z wyjściem z miejsca w którym nie chcesz zostać czemu uważasz że to w porządku odchodzić i wracać jednocześnie

i will tell you about selfish people. even when they know they will hurt you they walk into your life to taste you because you are the type of being they don’t want to miss out on. you are too much shine to not be felt. so when they have gotten a good look at everything you have to offer. when they have taken your skin your hair your secrets with them. when they realize how real this is. how much of a storm you are and it hits them. that is when the cowardice sets in. that is when the person you thought they were is replaced by the sad reality of what they are. that is when they lose every fighting bone in their body and leave after saying you will find better than me. you will stand there naked with half of them still hidden somewhere inside you and sob. asking them why they did it. why they forced you to love them when they had no intention of loving you back and they’ll say something along the lines of i just had to try. i had to give it a chance. it was you after all. but that isn’t romantic. it isn’t sweet. the idea that they were so engulfed by your existence they had to risk breaking it for the sake of knowing they weren’t the one missing out. your existence meant that little next to their curiosity of you. that is the thing about selfish people. they gamble entire beings. entire souls to please their own. one second they are holding you like the world in their lap and the next they have belittled you to a mere picture. a moment. something of the past. one second. they swallow you up and whisper they want to spend the rest of their life with you. but the moment they sense

fear. they are already halfway out the door. without having the nerve to let you go with grace. as if the human heart means that little to them. and after all this. after all of the taking. the nerve. isn’t it sad and funny how people have more guts these days to undress you with their fingers than they do to pick up the phone and call. apologize. for the loss. and this is how you lose her. - selfish

opowiem ci o egoistach. nawet jeśli wiedzą że cię zranią wchodzą w twoje życie żeby cię skosztować bo jesteś rodzajem istoty której nie chcą przegapić. zbyt wiele w tobie blasku żeby go nie poczuli. kiedy więc dobrze się już przyjrzą wszystkiemu co masz do zaoferowania. gdy zabiorą ze sobą twoją skórę twoje włosy twoje tajemnice. gdy uświadomią sobie ile w tym prawdy. jaką jesteś burzą nagle ich to poraża. wtedy pojawia się tchórzliwość. wtedy osoby za które ich uważałaś ustępują miejsca smutnej rzeczywistości tego jacy są. wtedy z ich ciała ulatuje wszelka odwaga i odchodzą mówiąc znajdziesz lepszego ode mnie. będziesz stała naga wciąż mając ukrytą gdzieś w sobie połowę z nich i płakała. pytając dlaczego to zrobili. dlaczego cię zmusili żebyś ich kochała skoro nie mieli zamiaru odwzajemnić tej miłości a oni powiedzą coś w rodzaju po prostu musiałem spróbować. musiałem dać temu szansę. przecież chodziło o ciebie. ale to nie jest romantyczne. nie jest urocze. myśl że byli tak owładnięci twoim istnieniem że musieli zaryzykować że je zniszczą w imię świadomości że ich ono nie ominęło. twoje istnienie znaczyło tak mało w porównaniu z ich ciekawością ciebie. właśnie tacy są egoiści. igrają z całymi bytami. z całymi duszami żeby zadowolić własną. w jednej sekundzie trzymają cię na kolanach jakbyś była całym światem a w drugiej redukują do zwykłego zdjęcia. zwykłej chwili. elementu przeszłości. jednej sekundy. połykają cię i szepczą że chcą z tobą spędzić resztę życia. ale gdy tylko poczują strach. są już jedną nogą za drzwiami. nie mając odwagi pozwolić ci odejść z gracją. jakby ludzkie serce tak mało dla nich

znaczyło. i po tym wszystkim. po tym całym braniu. ten strach. czy to nie smutne i zabawne że ludzie mają dziś więcej odwagi żeby rozebrać cię swoimi palcami niż żeby sięgnąć po telefon i zadzwonić. przeprosić. za stratę. i właśnie tak ją tracisz. egoizm

to do list (after the breakup): 1. take refuge in your bed. 2. cry. till the tears stop (this will take a few days). 3. don’t listen to slow songs. 4. delete their number from your phone even though it is memorized on your fingertips. 5. don’t look at old photos. 6. find the closest ice cream shop and treat yourself to two scoops of mint chocolate chip. the mint will calm your heart. you deserve the chocolate. 7. buy new bed sheets. 8. collect all the gifts, t-shirts, and everything with their smell on it and drop it off at a donation center. 9. plan a trip. 10. perfect the art of smiling and nodding when someone brings their name up in conversation. 11. start a new project. 12. whatever you do. do not call. 13. do not beg for what does not want to stay. 14. stop crying at some point. 15. allow yourself to feel foolish for believing you could’ve built the rest of your life in someone else’s stomach. 16. breathe.

lista spraw do załatwienia (po rozstaniu): 1. schroń się w swoim łóżku. 2. płacz. dopóki nie zabraknie łez (zajmie to kilka dni). 3. nie słuchaj wolnych piosenek. 4. usuń jego numer z telefonu nawet jeśli twoje opuszki znają go na pamięć. 5. nie oglądaj starych zdjęć. 6. znajdź najbliższą lodziarnię i uracz się dwiema gałkami miętowych z czekoladą. mięta ukoi twoje serce. na czekoladę zasługujesz. 7. kup nową pościel. 8. zbierz prezenty, koszulki oraz wszystko co nim pachnie i oddaj to ubogim. 9. zaplanuj wycieczkę. 10. opanuj sztukę uśmiechania się i kiwania głową gdy ktoś wspomina o nim w rozmowie. 11. zacznij jakiś nowy projekt. 12. cokolwiek robisz. nie dzwoń. 13. nie błagaj o coś co nie chce zostać. 14. w pewnym momencie przestań płakać. 15. dopuść do siebie myśl że byłaś niemądra wierząc że możesz zbudować resztę swojego życia w czyimś żołądku. 16. oddychaj.

the way they leave tells you everything

to jak odchodzą mówi ci wszystko

perhaps i don’t deserve nice things cause i am paying for sins i don’t remember

może nie zasługuję na nic dobrego bo pokutuję za grzechy których nie pamiętam

the thing about writing is i can’t tell if it’s healing or destroying me

problem z pisaniem polega na tym że nie wiem czy mnie ono uzdrawia czy niszczy

do not bother holding on to that thing that does not want you

- you cannot make it stay

nie zawracaj sobie głowy uczepianiem się czegoś co cię nie chce siłą tego nie zatrzymasz

you must enter a relationship with yourself before anyone else

musisz zbudować związek ze sobą zanim zbudujesz go z kimś innym

accept that you deserve more than painful love life is moving the healthiest thing for your heart is to move with it

zrozum że zasługujesz na więcej niż bolesna miłość życie jest w ruchu najzdrowsze dla twojego serca jest poruszać się razem z nim

it is a part of the human experience to feel pain do not be afraid open yourself to it

- evolving

odczuwanie bólu to element ludzkiego doświadczenia nie bój się na nie otworzyć ewoluowanie

a

a

a loneliness is a sign you are in desperate need of yourself

samotność to znak że rozpaczliwie potrzebujesz siebie

you are in the habit of co-depending on people to make up for what you think you lack who tricked you into believing another person was meant to complete you when the most they can do is complement

masz w zwyczaju liczyć na to że inni zrekompensują ci coś czego twoim zdaniem ci brak kto ci wmówił że do pełni potrzebujesz drugiego człowieka skoro drugi człowiek może cię najwyżej dopełniać

do not look for healing at the feet of those who broke you

nie szukaj uzdrowienia u stóp tych którzy cię zniszczyli

if you were born with the weakness to fall you were born with the strength to rise

jeśli urodziłaś się tak słaba by upaść urodziłaś się tak silna by wstać

perhaps the saddest of all are those who live waiting for someone they’re not sure exists

- 7 billion people

chyba najsmutniejsi są ci którzy żyją czekając na kogoś i nie mając pewności czy ten ktoś istnieje 7 miliardów ludzi

stay strong through your pain grow flowers from it you have helped me grow flowers out of mine so bloom beautifully dangerously loudly bloom softly however you need just bloom

- to the reader

wytrzymaj ból wyhoduj na nim kwiaty pomogłaś mi wyhodować je na moim więc kwitnij pięknie niebezpiecznie głośno kwitnij delikatnie jak tylko chcesz po prostu kwitnij do czytelniczki

i thank the universe for taking everything it has taken and giving to me everything it is giving

- balance

dziękuję wszechświatu że zabiera wszystko co zabiera i że daje mi wszystko co daje równowaga

it takes grace to remain kind in cruel situations

trzeba wdzięku by pozostać dobrym w okrutnych sytuacjach

fall in love with your solitude

zakochaj się w swojej samotności

there is a difference between someone telling you they love you and them actually loving you

istnieje różnica między tym że ktoś wyznaje ci miłość a tym że naprawdę cię kocha

sometimes the apology never comes when it is wanted and when it comes it is neither wanted nor needed

- you are too late

czasami przeprosiny nigdy nie przychodzą kiedy są pożądane a gdy przychodzą nie są ani pożądane ani potrzebne spóźniłeś się

you tell me i am not like most girls and learn to kiss me with your eyes closed something about the phrase—something about how i have to be unlike the women i call sisters in order to be wanted makes me want to spit your tongue out like i am supposed to be proud you picked me as if i should be relieved you think i am better than them

mówisz mi że nie jestem taka jak większość dziewczyn i uczysz się mnie całować z zamkniętymi oczami coś w tym sformułowaniu – świadomość że abyś mnie chciał muszę być niepodobna do kobiet które nazywam siostrami budzi we mnie chęć wyplucia twojego języka jakbym miała być dumna że mnie wybrałeś jakbym miała czuć ulgę że uważasz mnie za lepszą od nich

the next time he points out the hair on your legs is growing back remind that boy your body is not his home he is a guest warn him to never outstep his welcome again

gdy następnym razem zwróci ci uwagę że odrastają ci włosy na nogach przypomnij temu chłopakowi że twoje ciało nie jest jego domem że on jest gościem przestrzeż go żeby nigdy więcej nie nadużywał gościnności

to be soft is to be powerful

jeśli jesteś czuła jesteś potężna

you deserve to be completely found in your surroundings not lost within them

zasługujesz na to by doskonale odnaleźć się w swoim otoczeniu a nie żeby się w nim zgubić

i know it’s hard believe me i know it feels like tomorrow will never come and today will be the most difficult day to get through but i swear you will get through the hurt will pass as it always does if you give it time and let it so let it go slowly like a broken promise let it go

wiem że to trudne wierz mi wiem że czujesz się jakby jutro w ogóle nie miało nadejść a dzisiaj było najtrudniejszym dniem do przetrwania ale przysięgam że przetrwasz ból minie jak zawsze jeśli dasz mu czas i mu na to pozwolisz więc pozwól mu minąć powoli jak złamanej obietnicy pozwól mu minąć

i like the way the stretch marks on my thighs look human and that we’re so soft yet rough and jungle wild when we need to be i love that about us how capable we are of feeling how unafraid we are of breaking and tend to our wounds with grace just being a woman calling myself a woman makes me utterly whole and complete

podoba mi się że rozstępy na moich udach wyglądają ludzko i że jesteśmy takie miękkie a zarazem szorstkie i dzikie jak dżungla kiedy potrzeba uwielbiam w nas to że potrafimy odczuwać że nie boimy się załamać i z wdziękiem opatrujemy swoje rany już samo bycie kobietą nazywanie siebie kobietą sprawia że jestem całkowicie pełna i kompletna

my issue with what they consider beautiful is their concept of beauty centers around excluding people i find hair beautiful when a woman wears it like a garden on her skin that is the definition of beauty big hooked noses pointing upward to the sky like they’re rising to the occasion skin the color of earth my ancestors planted crops on to feed a lineage of women with thighs thick as tree trunks eyes like almonds deeply hooded with conviction the rivers of punjab flow through my bloodstream so don’t tell me my women aren’t as beautiful as the ones in your country

mój problem z tym co uznają za piękne polega na tym że ich koncepcja piękna skupia się na wykluczaniu ludzi dla mnie włosy są piękne gdy kobieta nosi je jak ogród na skórze to definicja piękna duże haczykowate nosy skierowane ku niebu jakby stawały na wysokości zadania skóra koloru ziemi na której moi przodkowie uprawiali zboże by wykarmić pokolenia kobiet o udach grubych jak pnie drzew oczy jak migdały mocno przysłonięte powiekami silnej wiary rzeki pendżabu płyną w moich żyłach więc nie mów mi że moje kobiety nie są tak piękne jak te w twoim kraju

our backs tell stories no books have the spine to carry

- women of color

nasze plecy opowiadają historie jakich żadne książki nie zdołałyby unieść na grzbiecie kolorowe kobiety

accept yourself as you were designed

zaakceptuj siebie taką jaką cię stworzono

your body is a museum of natural disasters can you grasp how stunning that is

losing you was the becoming of myself

tracąc cię stałam się sobą

other women’s bodies are not our battlegrounds

ciała innych kobiet nie są naszym polem bitwy

removing all the hair off your body is okay if that’s what you want to do just as much as keeping all the hair on your body is okay if that’s what you want to do

- you belong only to yourself

usuwanie wszystkich włosów z ciała jest w porządku jeśli tego chcesz tak jak zachowanie wszystkich włosów na ciele jest w porządku jeśli tego chcesz należysz tylko do siebie

apparently it is ungraceful of me to mention my period in public cause the actual biology of my body is too real it is okay to sell what’s between a woman’s legs more than it is okay to mention its inner workings the recreational use of this body is seen as beautiful while its nature is seen as ugly

widocznie to nieelegancko z mojej strony wspominać publicznie o okresie bo biologia mojego ciała jest jako taka zbyt prawdziwa sprzedawanie tego co kobieta ma między nogami jest bardziej w porządku niż wzmianka o jego funkcjonowaniu rekreacyjne używanie tego ciała uważa się za piękne zaś jego naturę za brzydką

you were a dragon long before he came around and said you could fly you will remain a dragon long after he’s left

byłaś smokiem na długo zanim zjawił się on i powiedział że możesz fruwać pozostaniesz smokiem długo po jego odejściu

i want to apologize to all the women i have called pretty before i’ve called them intelligent or brave i am sorry i made it sound as though something as simple as what you’re born with is the most you have to be proud of when your spirit has crushed mountains from now on i will say things like you are resilient or you are extraordinary not because i don’t think you’re pretty but because you are so much more than that

chcę przeprosić wszystkie kobiety które nazwałam ładnymi zanim powiedziałam że są inteligentne albo odważne przepraszam że zabrzmiało to jakby coś tak zwyczajnego jak to z czym się urodziłyście było waszym najważniejszym powodem do dumy bo przecież wasz duch kruszy góry odtąd będę mówiła coś w rodzaju jesteś silna albo jesteś niezwykła nie dlatego że nie uważam was za ładne ale dlatego że macie w sobie znacznie więcej

i have what i have and i am happy i’ve lost what i’ve lost and i am still happy

- outlook

mam to co mam i jestem szczęśliwa straciłam to co straciłam i nadal jestem szczęśliwa punkt widzenia

you look at me and cry everything hurts i hold you and whisper but everything can heal

patrzysz na mnie i wołasz wszystko boli przytulam cię i szepczę ale wszystko może się zagoić

if the hurt comes so will the happiness

- be patient

skoro przychodzi ból przyjdzie też szczęście bądź cierpliwa

we are all born so beautiful the greatest tragedy is being convinced we are not

the name kaur makes me a free woman it removes the shackles that try to bind me uplifts me to remind me i am equal to any man even though the state of this world screams to me i am not that i am my own woman and i belong wholly to myself and the universe it humbles me calls out and says i have a universal duty to share with humanity to nurture and serve the sisterhood to raise those that need raising the name kaur runs in my blood it was in me before the word itself existed it is my identity and my liberation

- kaur a woman of sikhi

nazwisko kaur czyni mnie wolną kobietą zrywa kajdany w które próbują mnie zakuć unosi mnie przypominając że jestem równa każdemu mężczyźnie mimo że ten świat krzyczy do mnie co innego że jestem panią samej siebie i w pełni należę do siebie oraz do wszechświata uczy mnie pokory woła i mówi że dzielę z całą ludzkością powszechny obowiązek pielęgnowania solidarności kobiet i służenia jej wychowywania tych których należy wychować nazwisko kaur płynie w moich żyłach było we mnie zanim powstało to słowo to moja tożsamość i moje wyzwolenie kaur sikhijska kobieta

the world gives you so much pain and here you are making gold out of it - there is nothing purer than that

świat sprawia ci tyle bólu a ty proszę zmieniasz ten ból w złoto nie ma nic czystszego

how you love yourself is how you teach others to love you

sposób w jaki kochasz siebie pokazuje innym jak cię kochać

my heart aches for sisters more than anything it aches for women helping women like flowers ache for spring

moje serce najbardziej tęskni do sióstr tęskni do kobiet pomagających kobietom tak jak kwiaty tęsknią do wiosny

the goddess between your legs makes mouths water

bogini między twoimi nogami sprawia że wilgotnieją usta

you are your own soul mate

jesteś swoją własną bratnią duszą

some people are so bitter to them you must be kindest

niektórzy ludzie są tacy zgorzkniali dla nich musisz być najżyczliwsza

we all move forward when we recognize how resilient and striking the women around us are

wszyscy się rozwijamy gdy zauważymy jak silne i olśniewające są kobiety wokół nas

for you to see beauty here does not mean there is beauty in me it means there is beauty rooted so deep within you you can’t help but see it everywhere

to że widzisz tu piękno nie oznacza że piękno jest we mnie oznacza że piękno jest tak głęboko zakorzenione w tobie że chcąc nie chcąc widzisz je wszędzie

hair if it was not supposed to be there would not be growing on our bodies in the first place - we are at war with what comes most naturally to us

włosy gdyby miało ich tam nie być nie rosłyby przecież na naszych ciałach toczymy wojnę z tym co przychodzi nam najnaturalniej

most importantly love like it’s the only thing you know how at the end of the day all this means nothing this page where you’re sitting your degree your job the money nothing even matters except love and human connection who you loved and how deeply you loved them how you touched the people around you and how much you gave them

przede wszystkim kochaj jakbyś tylko to potrafiła koniec końców to wszystko nic nie znaczy ta kartka to na czym siedzisz twój stopień naukowy twoja praca pieniądze nie liczy się nic oprócz miłości i więzi z drugim człowiekiem oprócz tego kogo kochałaś i jak głęboko jak dotykałaś ludzi wokół siebie i ile im z siebie dałaś

i want to remain so rooted to the ground these tears these hands these feet sink in

- grounded

chcę pozostać mocno zakorzeniona w ziemi moje łzy moje ręce moje stopy wrastajcie zakorzeniona

you have to stop searching for why at some point you have to leave it alone

musisz przestać szukać wytłumaczenia w pewnym momencie musisz dać sobie z tym spokój

if you are not enough for yourself you will never be enough for someone else

jeśli nie wystarczasz sobie nigdy nie będziesz wystarczała komuś innemu

you must want to spend the rest of your life with yourself first

musisz chcieć spędzić resztę życia przede wszystkim ze sobą

of course i want to be successful but i don’t crave success for me i need to be successful to gain enough milk and honey to help those around me succeed

oczywiście że chcę odnieść sukces ale nie pragnę go dla siebie muszę odnieść sukces żeby zdobyć dość mleka i miodu by pomagać ludziom wokół mnie odnosić sukcesy

my heartbeat quickens at the thought of birthing poems which is why i will never stop opening myself up to conceive them the lovemaking to the words is so erotic i am either in love or in lust with the writing or both

moje serce przyspiesza na myśl o rodzeniu wierszy i dlatego nigdy nie przestanę otwierać się żeby je poczynać uprawianie miłości ze słowami ma w sobie tyle erotyzmu że jestem albo zakochana w pisaniu albo go pożądam albo jedno i drugie

what terrifies me most is how we foam at the mouth with envy when others succeed but sigh in relief when they are failing our struggle to celebrate each other is what’s proven most difficult in being human

najbardziej przeraża mnie to jak pienimy się z zazdrości gdy innym się powodzi lecz wzdychamy z ulgą gdy im się nie udaje trud jakiego wymaga celebrowanie siebie nawzajem okazał się największym wyzwaniem człowieczeństwa

your art is not about how many people like your work your art is about if your heart likes your work if your soul likes your work it’s about how honest you are with yourself and you must never trade honesty for relatability

- to all you young poets

w sztuce nie chodzi o to ilu ludziom podoba się twoje dzieło w sztuce chodzi o to czy twoje dzieło podoba się twojemu sercu czy twoje dzieło podoba się twojej duszy chodzi o to jak uczciwa jesteś ze sobą samą i nigdy nie wolno ci zamienić uczciwości na uniwersalność do wszystkich młodych poetek

give to those who have nothing to give to you

- seva (selfless service)

dawaj tym którzy nie mają czego ci dać sewa (bezinteresowna służba)

you split me open in the most honest way there is to split a soul open and forced me to write at a time i was sure i could not write again

- thank you

rozłupałeś mnie w najuczciwszy sposób w jaki można rozłupać duszę i zmusiłeś mnie do pisania gdy byłam pewna że nie mogę więcej pisać dziękuję

Spis treści Karta tytułowa the hurting | cierpienie the loving | kochanie the breaking | zrywanie the healing | gojenie Karta redakcyjna

Tytuł oryginału: milk and honey Copyright © 2015 Rupi Kaur milk and honey po raz pierwszy opublikowano w USA nakładem Andrews McMeel Publishing należącym do Andrews McMeel Universal, Kansas City, Missouri, USA Copyright © for the translation by Anna Gralak Opieka redakcyjna: Olga Orzeł-Wargskog Projekt graficzny książki i okładki: © Rupi Kaur Modyfikacja okładki na potrzeby polskiego wydania: Eliza Luty Korekta: Anna Kopeć-Śledzikowska / Wydawnictwo JAK, Maria Armata / Wydawnictwo JAK Łamanie: Andrzej Choczewski / Wydawnictwo JAK

ISBN 978-83-7515-691-1

www.otwarte.eu Wydawnictwo Otwarte sp. z o.o., ul. Smolki 5/302, 30-513 Kraków

Plik opracował i przygotował Woblink

woblink.com

Subscribe

© Copyright 2013 - 2019 AZDOC.PL All rights reserved.