fizyka - test

Wojewódzki Konkurs Fizyczny dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego roku szkolnym 2013/2014 Etap I – Szkolny Strona 1 z 7 WOJEWÓDZKI KONKUR...

14 downloads 1048 Views 330KB Size

Wojewódzki Konkurs Fizyczny dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego roku szkolnym 2013/2014

WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ETAP SZKOLNY 15 listopada 2013 r. godz. 13:00 Kod pracy ucznia

Suma uzyskanych punktów

Czas pracy: 60 minut Liczba punktów możliwych do uzyskania: 43 punkty Drogi Uczniu

1. Dzisiaj przystępujesz do pierwszego etapu Konkursu Fizycznego. 2. Masz do rozwiązania test składający się z 10 zadań zamkniętych oraz 3 zadania otwarte. 3. Za poprawne rozwiązanie zadań zamkniętych możesz w sumie uzyskać 15 punktów. Zwróć uwagę, że zadania zamknięte są punktowane za 1 albo za 2 punkty. 4. Za poprawne rozwiązanie zadań otwartych możesz otrzymać w sumie 28 punktów. 5. W sumie za rozwiązanie wszystkich zadań możesz uzyskać 43 punkty. 6. Rozwiązanie każdego zadania zapisz czytelnie piórem lub długopisem. 7. Jeżeli pomyliłeś się i chcesz zmienić odpowiedź, zaznacz to w sposób czytelny, nie budzący wątpliwości Komisji, która będzie go oceniała. 8. Możesz używać kalkulatora. 9. Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 60 minut.

Powodzenia

Etap I – Szkolny

Strona 1 z 7

Wojewódzki Konkurs Fizyczny dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego roku szkolnym 2013/2014

Zadania zamknięte za 1 pkt 1. Będąc w pokoju czujesz zapach pieczonego w kuchni ciasta. Rozchodzenie się zapachu to zjawisko: a) ruchów Browna, b) dyfuzji, c) konwekcji, d) osmoza. 2. Które z wymienionych zjawisk nie zachodzi w stanie nieważkości? a) dyfuzja, b) rozszerzalność termiczna, c) konwekcja, d) promieniowanie, e) przyleganie wody do szkła. 3. Sprinter przebiega 100 m w czasie 10 s. Jego średnia wartość prędkości w a) b) c) d) e)

wynosi:

10, 18, 36, 54, 72.

4. Bezwładność wagonu napełnianego węglem: a) zwiększa się, b) zmniejsza się, c) nie ulega zmianie, d) zmniejsza się lub zwiększa w zależności od tego, czy wagon jest w ruchu, czy w spoczynku. 5. Na samochód osobowy działa stała niezrównoważona siła o wartości 0,5 kN. Jakim ruchem porusza się ten samochód? a) ruchem jednostajnym, b) ruchem jednostajnie przyspieszonym, c) ruchem jednostajnie opóźnionym, d) nie można określić jakim ruchem porusza się ten samochód.

Etap I – Szkolny

Strona 2 z 7

Wojewódzki Konkurs Fizyczny dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego roku szkolnym 2013/2014

Zadania zamknięte za 2 pkt. 6. Odległość między 0 i 1m metrowej linijki podzielono na 500 równych części. Taka linijką zmierzono szerokość szkolnej ławki i otrzymano wynik mniejszy od 1 m. Ile wynosi niepewność bezwzględna pomiaru szerokości ławki? a) 1 mm, b) 2 mm, c) 5 mm, d) 2 cm, e) 1 cm. 7. Energia potencjalna piłki na wysokości 20 m względem podłoża wynosi 100 J. Masa piłki wynosi: a) 5 kg, b) 0,2 kg, c) 0,5 kg, d) 20 kg, e) 10 kg. 8. Ciało o masie m spada swobodnie z wysokości h w czasie t. Energia kinetyczna w połowie czasu spadania wynosi: a)

mgh,

b)

mgh,

c)

mgh,

d) mgh, e) 2 mgh. 9. Wartość przyspieszenia ciała swobodnie spadającego w próżni zależy: a) od masy ciała, b) od ciężaru ciała, c) od kształtu ciała, d) od szerokości geograficznej. 10. Jeżeli moc silnika wynosi 5 kW, oznacza to, że w ciągu 2 minut wykona on pracę a) 10 kJ, b) 2,5 MJ, c) 0,6 MJ, d) 2,5 kJ. Etap I – Szkolny

Strona 3 z 7

Wojewódzki Konkurs Fizyczny dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego roku szkolnym 2013/2014

ZADANIA OTWARTE Zadanie 1. (14 pkt)

Nurek zanurzył się w morzu na głębokość 60 m. Z dna podniósł kamień o objętości 400 cm3 i gęstości 2700

. Przyjmij: przyspieszenie ziemskie 10

, gęstość wody morskiej 1030

,

ciśnienie atmosferyczne 1013 hPa. a) Oblicz, ile wynosi siła nacisku wody na skafander nurka na głębokości 60 m , jeżeli całkowita powierzchnia tego skafandra jest równa 2,5 m2 ? Przyjmij, że ciśnienie wody panujące na tej głębokości jest trzy razy większe niż atmosferyczne. Wynik podaj w kN.

Odpowiedź:

b) Oblicz ciśnienie wywierane na nurka znajdującego się na głębokości 60 m. Wynik podaj w kPa.

Odpowiedź:

Etap I – Szkolny

Strona 4 z 7

Wojewódzki Konkurs Fizyczny dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego roku szkolnym 2013/2014

c) Oblicz minimalną wartość siły z jaką nurek musi działać na kamień, aby unieść go z dna pionowo w górę?

Odpowiedź:

Zadanie 2. (6 pkt) Wylatujący z armaty pocisk ma prędkość o wartości 1000 wynosi 2 kg a armaty 1 t. a) Oblicz wartość pędu pocisku po wystrzale.

. Przed wystrzałem masa pocisku

Odpowiedź:

b) Oblicz wartość prędkości, jaką armata uzyskuje po wystrzale.

Etap I – Szkolny

Strona 5 z 7

Wojewódzki Konkurs Fizyczny dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego roku szkolnym 2013/2014

Odpowiedź:

c) Porównaj wartości pędów działa i pocisku po wystrzale.

Odpowiedź:

d) Z jakiej zasady fizycznej korzystasz wyjaśniając zjawisko odrzutu?

Zadanie 3. (8 pkt) Tramwaj rozpędza się między kolejnymi przystankami do prędkości 54 w czasie 30 s. Siły oporów ruchu (tarcie kół o szyny, opory powietrza) wynoszą 300 N, a masa tramwaju jest równa 5 t. a) Oblicz wartość przyspieszenia rozpędzającego się tramwaju.

Odpowiedź:

Etap I – Szkolny

Strona 6 z 7

Wojewódzki Konkurs Fizyczny dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego roku szkolnym 2013/2014

b) Oblicz wartość siły wypadkowej sił działających na rozpędzający się tramwaj.

Odpowiedź:

c) Oblicz wartość siły ciągu silnika umożliwiającej ruch tramwaju z przyspieszeniem o wartości 0,5

.

Odpowiedź:

d) Jaka powinna być wartość siły ciągu silnika umożliwiająca ruch tramwaju ze stałą prędkością 54

. Uzasadnij odpowiedź.

Odpowiedź:

Etap I – Szkolny

Strona 7 z 7

Subscribe

© Copyright 2013 - 2019 AZDOC.PL All rights reserved.