Fizyka- s 1

IV. wzór opisu modułu kształcenia/przedmiotu (sylabus). Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus) Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/prze...

14 downloads 442 Views 48KB Size

IV. wzór opisu modułu kształcenia/przedmiotu (sylabus). Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus) Rok akademicki:

2011/2012

Grupa przedmiotów:

ECTS 2)

Nazwa przedmiotu1):

Fizyka

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Physics

4)

Numer katalogowy:

1

Biologia

Kierunek studiów : Koordynator przedmiotu5):

Prof. dr hab. Krzysztof Dołowy

6)

Prof. dr hab. Krzysztof Dołowy

Prowadzący zajęcia : Jednostka realizująca7):

Katedra Fizyki , Wydział Technologii Drewna

Wydział, dla którego przedmiot jest realizowany8):

Wydział Rolnictwa i Biologii

Status przedmiotu9):

a) przedmiot podstawowy

10)

b) stopień 1 rok 1. semestr pierwszy

c) stacjonarne

11)

Cykl dydaktyczny :

Jęz. wykładowy : polski Poznanie podstawowych praw fizyki, pozwalającym na zrozumienie mechanizmów zjawisk obserwowanych w przyrodzie, konieczne dla dalszego kształcenia w ramach specjalistycznych przedmiotów przyrodniczych i technicznych.

Założenia i cele przedmiotu12):

13)

Formy dydaktyczne, liczba godzin :

a)

Wykład z doświadczeniami pokazowymi .....; liczba godzin 15....;

b)

……………………………………………………………………………………; liczba godzin .......;

c)

……………………………………………………………………………………; liczba godzin .......;

Metody dydaktyczne14):

Doświadczenie/eksperyment. Wykład, pokazy wykładowe.

Pełny opis przedmiotu15):

Wykłady: Kinematyka i dynamika. Zasady zachowania. Ciepło. Teoria kinetyczna. Termodynamika i przemiany fazowe. Statyka i dynamika cieczy i gazów. Ruch drgający. Ruch po okręgu. Grawitacja. Fale mechaniczne. Akustyka. Elektrostatyka. Prąd elektryczny. Pole magnetyczne. Indukcja magnetyczna. Fale elektromagnetyczne. Optyka. Fizyka jądra atomowego, promieniotwórczość. Fizyka współczesna

Wymagania formalne (przedmioty wprowadzające)16):

Brak.

17)

Założenia wstępne :

Znajomość matematyki i fizyki w zakresie programu szkoły ponadpodstawowej.

Efekty kształcenia18):

01 - student zna ogólne prawa fizyki, które stanowią podstawę dla zrozumienia zjawisk nauczanych w ramach innych przedmiotów przyrodniczych i student potrafi rozwiązywać najprostsze 03 technicznych. zadania fizyczne, konieczne dla ilościowego 02 - student zna jednostki podstawowych wielkości określenia efektów zjawisk i procesów … fizycznych i rozumie zapis ich wielokrotności określanych przez przedrostki

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

01, 2, 3 – egzamin pisemny

Forma dokumentacji osiągniętych efektów Karta pytań egzaminacyjnych z oceną kształcenia 20): Elementy i wagi mające wpływ na ocenę Egzamin 100%. końcową21): Miejsce realizacji zajęć22):

Aula Katedry Fizyki.

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 1. Materiały znajdujące się na stronie internetowej Katedry Fizyki; 2. Cz. Bobrowski „Fizyka – krótki kurs”; 3. J. Orear „Fizyka”; 4. D. Halliday, R. Resnick „Fizyka”. UWAGI24): Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) : Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:

28 h

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

0,5 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.:

0 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26) Nr /symbol efektu 01

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: zna ogólne prawa fizyki, które stanowią podstawę dla zrozumienia zjawisk nauczanych w

Odniesienie do efektów dla programu kształcenia na kierunku K_W01,

ramach innych przedmiotów przyrodniczych i technicznych. 02

student zna jednostki podstawowych wielkości fizycznych i rozumie zapis ich

K_W02

wielokrotności określanych przez przedrostki 03

student potrafi rozwiązywać najprostsze zadania fizyczne, konieczne dla ilościowego określenia efektów zjawisk i procesów

K_W03

Subscribe

© Copyright 2013 - 2019 AZDOC.PL All rights reserved.