Fizyczne podstawy diagnostyki medycznej i terapii

Nazwa przedmiotu:Fizyczne podstawy diagnostyki medycznej i terapii(PRZEDMIOTY KIERUNKOWE) Kod przedmiotu: 13.2II79AI02_42 Nazwa jednostki prowadzącej ...

9 downloads 620 Views 36KB Size

Nazwa przedmiotu:

Fizyczne podstawy diagnostyki medycznej i terapii (PRZEDMIOTY KIERUNKOWE)

Kod przedmiotu:

13.2II79AI02_42

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł:

Wydział Matematyczno-Fizyczny, Instytut Fizyki Nazwa kierunku:

Optyka okularowa Forma studiów:

Profil kształcenia:

pierwszego stopnia, stacjonarne

ogólnoakademicki

Rok / semestr: 3/6

Status przedmiotu / modułu:

Język przedmiotu / modułu:

obowiązkowy

polski

Specjalność:

Forma zajęć:

wykłady

Wymiar zajęć:

30

Koordynator przedmiotu / modułu:

dr hab. prof. US Konrad Czerski

Prowadzący zajęcia:

dr Natalia Targosz-Ślęczka według przydziału czynności

Cel przedmiotu / modułu:

Przedstawienie metod diagnostycznych oraz ich komplementarności a także efektywnego zastosowania w procesie diagnostycznym pod kątem wyboru metod/y/ najskuteczniejszej, najtańszej i najmniej obciążającej pacjenta w zależności od problemu klinicznego.

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu fizyki medyczne, biofizyki (znajomość fizycznych procesów odpowiedzialnych za zjawiska przebiegające w układach biologicznych na poziomie: biomolekuł, błon biologicznych, komórek i tkanek; znajomość fizycznych podstaw funkcjonowania narządów zmysłów, układu krążenia, układu nerwowego, transmisji nerwowo-mięśniowej i aktywności elektrycznej serca) EFEKTY KSZTAŁCENIA

1. Student zna naturalne i sztuczne źródła promieniowania jonizującego oraz jego oddziaływanie z materią Wiedza

Odniesienie do efektów dla programu

Odniesienie do efektów dla obszaru

K_W02

X1A_W01, P1A_W03,

K_U04

X1A_U03,

K_K04

X1A_K04,

2. Student zna fizyczne podstawy nieinwazyjnych metod obrazowania 3. Student zna fizyczne podstawy wybranych technik terapeutycznych, w tym ultradźwięków i naświetlań 4. Student wykorzystuje znajomość praw fizyki do wyjaśnienia wpływu czynników zewnętrznych (temperatura, ciśnienie, pole elektromagnetyczne, promieniowanie jonizujące) na organizm

Umiejętności

5. Student ocenia szkodliwość dawki promieniowania jonizującego i stosuje się do zasad ochrony radiologicznej 6. Student przewiduje kierunek procesów biochemicznych w zależności od stanu energetycznego komórek

Kompetencje społeczne

7. Student rozumie potrzebę prowadzenia badań naukowych, obserwacyjnych i doświadczalnych oraz badań in vitro służących rozwojowi medycyny TREŚCI PROGRAMOWE

Liczba godzin

Forma zajęć: wykłady 1. Fizyczne i aparaturowe podstawy zastosowania metod obrazowych w diagnostyce medycznej

5

2. Rola technik obrazowania narządowego w procesie diagnostycznym

5

3. Komplementarność poszczególnych metod diagnostycznych, ich wartość diagnostyczna, znaczenie, bezpieczeństwo oraz dostępność i koszty

5

4. Wpływ wybranych czynników fizycznych na organizm człowieka, wybór metod terapii, ochrona pacjenta i personelu medycznego przed szkodliwym wpływem niektórych czynników fizycznych w trakcie terapii lub diagnostyki

4

5. Algorytmy diagnostyczne

4

6. Diagnostyka obrazowa w onkologii

3

7. Anatomia prawidłowa i patologiczna w radiologii klasycznej, tomografii komputerowej, rezonansie magnetycznym i ultrasonografii

4

Metody kształcenia

wykład informacyjny i konwersatoryjny

Nr efektu kształcenia z sylabusa Metody weryfikacji efektów kształcenia

Forma i warunki zaliczenia

* kolokwium

1,2,3,4,5,6,

* zajęcia praktyczne (weryfikacja poprzez obserwację)

7,

Zaliczenie na podstawie kolokwium obejmującego całość materiału

Literatura podstawowa

pod red. B.Pruszyńskiego (2003): Radiologia – Diagnostyka obrazowa, Rtg, TK, USG, MR i radiologia. PZWL pod red. B.Pruszyńskiego (2003): Diagnostyka obrazowa – Podstawy teoretyczne i metodyka badań. PZWL pod red. W.Jakubowskiego (1988): Diagnostyka ultradźwiękowa. PZWL L. Królicki (1996): Medycyna nuklearna. Fundacja Rydygiera, W-wa Literatura uzupełniająca

pod red. R.L.Eisenberga (1996): Diagnostyka obrazowa – poradnik postępowania. Springer Hrynkiewicz, Z., Rokita, E., (red) (2000): Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii. PWN, Warszawa NAKŁAD PRACY STUDENTA: Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne

30

Udział w konsultacjach

10

Zdawanie egzaminu lub/i zaliczenia

2

Przygotowanie się do zajęć

10

Studiowanie literatury

10

Przygotowanie się do egzaminu lub/i zaliczenia

13

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

75

Liczba punktów ECTS

3

Subscribe

© Copyright 2013 - 2019 AZDOC.PL All rights reserved.