FIZJOTERAPIA - 1 ed

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. D...

7 downloads 297 Views 132KB Size

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym Projekt „Studia z POWERem - Program Rozwoju Kompetencji studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi kierunków Zdrowie publiczne i Fizjoterapia” Wartość dofinansowania ze środków UE wynosi 846 086,13 zł

ŚCIEŻKA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „STUDIA Z POWERem”

Czas trwania danej edycji projektu to jeden semestr akademickim (4 miesiące). Student biorący udział w projekcie ma obowiązek udziału we wszystkich formach wsparcia w wymiarze łącznym 142 godzin dydaktycznych. Do wsparcia mogą zostać zakwalifikowani studenci ostatnich II semestrów studiów stacjonarnych I i II stopnia.

WARSZTATY Z ZAKRESU NOWOCZESNYCH METOD TERAPEUTYCZNYCH – 64H/gr. Zakres merytoryczny: Warsztat przeprowadzony w oparciu o nowoczesne metody leczenia, bazujące na sprawdzonych koncepcjach umożliwiających postawienie diagnozy i przeprowadzenie najskuteczniejszej celowej terapii. W trakcie szkolenia wykorzystywana będzie najnowsza wiedza i praktyka kliniczna z zakresu medycyny fizjoterapeutycznej, co zapewnia wysoki poziom merytoryczny szkolenia. Kurs ma na celu przygotować uczestników teoretycznie jak i praktycznie do pracy z pacjentem dotkniętym dysfunkcjami lub urazami narządów. Celem kursu jest zapoznanie się z podstawami fizjologii i patofizjologii układów narządów w aspekcie terapii z wykorzystaniem nowoczesnej metody terapeutycznej. Koncepcja zakłada połączenia strukturalnego przygotowania ciała pacjenta oraz indywidualne dobranie technik. Na szkoleniu przedstawione będę najskuteczniejsze techniki metody wykorzystywane przez fizjoterapeutów, pozwalające na bezpieczną i skuteczną pracę z pacjentami, którzy wymagają wsparcia w leczeniu zaburzeń i chorób.

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym Projekt „Studia z POWERem - Program Rozwoju Kompetencji studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi kierunków Zdrowie publiczne i Fizjoterapia” Wartość dofinansowania ze środków UE wynosi 846 086,13 zł

Uczestnik może zostać zakwalifikowany w ramach warsztatów do odbycia 1 z 2 modułów: I MODUŁ - WSPÓŁCZESNE METODY REHABILITACJI PULMONOLOGICZNEJ – 64H Szkolenie poświęcone jest zagadnieniom związanym z procedurami usprawniania pacjentów cierpiących na przewlekłe choroby układu oddechowego. W trakcie kursu zostaną przypomniane zagadnienia związane z anatomią, fizjologią i patofizjologią układu oddechowego. Zostaną omówione najczęściej występujące schorzenia tego układu, ich mechanizm oraz objawy występujące u pacjentów z uwzględnieniem klasyfikacji funkcjonalnej ICF. Najważniejszą część kursu stanowi omówienie i praktyczne wykonanie procedur diagnostycznych i terapeutycznych, które fizjoterapeuta może wykonać w ramach zindywidualizowanego programu usprawniania tej grupy chorych. Przedstawione zostaną zagadnienia związane z kontrolą posturalną, sposoby badania i monitorowania procesu usprawniania (w oparciu o testy: sprawności, oceniające nasilenie objawów i ogólny stan sprawności chorych), metody wspomagające oczyszczanie drzewa oskrzelowego (techniki drenażowe, efektywnego kaszlu, urządzenia wspomagające oczyszczanie dróg oddechowych), techniki reedukacji wzorca oddechowego (w oparciu o zasady koncepcji Bobath i PNF), a także wybrane aplikacje Kinesiotapingu. Lub II MODUŁ - PODSTAWY METODY DBC – 64H Fińska metoda aktywnej terapii leczenia kręgosłupa (DBC) łączy w sobie nowoczesną technologię z ćwiczeniami terapeutycznymi. Podstawą terapii DBC są szczegółowo przygotowane, zindywidualizowane programy leczenia, nad których realizacją czuwają odpowiednio przeszkoleni fizjoterapeuci. Terapię DBC wykorzystuje się do leczenia: dyskopatii, rwy kulszowej, zmian zwyrodnieniowych, bólów pourazowych i reumatycznych, skoliozy, zespołów przeciążeniowych kręgosłupa lędźwiowego, bólów wynikających z przemęczenia. Celem aktywnej terapii kręgosłupa są: zniwelowanie złych nawyków ruchowych, usprawnienie mięśni, więzadeł i ścięgien odpowiedzialnych za właściwą pracę kręgosłupa, Podczas całego leczenia bardzo ważna jest właściwa edukacji pacjenta, czyli wytworzenie u niego pozytywnych nawyków ruchowych oraz uświadomienie różnicy pomiędzy normalnym obciążeniem a przeciążaniem kręgosłupa. Aktywną terapię kręgosłupa DBC warto również stosować profilaktycznie, gdy chcemy poprawić lub utrzymać sprawność kręgosłupa.

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym Projekt „Studia z POWERem - Program Rozwoju Kompetencji studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi kierunków Zdrowie publiczne i Fizjoterapia” Wartość dofinansowania ze środków UE wynosi 846 086,13 zł

WARSZTATY KOMPETENCYJNE – 54H/gr. WARSZTATY Z ZAKRESU KOMUNIKACJI ELEMENTAMI PROFESJONALNEJ OBSŁUGI PACJENTA (18H) Proponowany zakres merytoryczny warsztatów:  rola i znaczenie profesjonalnej obsługi pacjenta w kształtowaniu wizerunku placówki medycznej techniki nawiązania kontaktu z pacjentem oraz rozpoznanie jego oczekiwań  efektywna komunikacja i sztuka prowadzenia rozmowy - porozumiewaniu się w relacji przełożony – pracownik, przełożony – zespół, pracownik-klient.  koncepcja zachowań asertywnych, Asertywna komunikacja ze współpracownikami – Komunikat JA  konflikty, umiejętność radzenia sobie z trudnym klientem, WARSZTATY Z ZAKRESU WSPÓŁPRACY W ZESPOLE (18H) Proponowany zakres merytoryczny warsztatów:  mechanizmy współpracy w grupie  funkcjonowanie zespołu i efektywność pracy zespołowej  role zespołowe i mapa zespołu  wyzwania w pracy zespołowej i czynniki sukcesu zespołu WARSZTATY Z ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (18H) Proponowany zakres merytoryczny warsztatów:  elementy tworzenia biznesplanu,  wprowadzenie do aspektów prawnych i ekonomicznych prowadzenia działalności gospodarczej  informacje o źródła finansowania  marketing i employer branding,  zajęcia praktyczne kszt. komp. przedsiębiorcze i innowacyjne

DODATKOWE ZAJĘCIA Z PRACODAWCAMI – 16H/gr. Zakres merytoryczny dodatkowych zajęć prowadzonych przez pracodawców:  realizacja zadań typu case-study,  analiza przypadku/postępowania z pacjentem,  realizacja zadań metodą problemową - symulacje postępowania wobec problemów/sytuacji,

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym Projekt „Studia z POWERem - Program Rozwoju Kompetencji studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi kierunków Zdrowie publiczne i Fizjoterapia” Wartość dofinansowania ze środków UE wynosi 846 086,13 zł

 

identyfikowanych w przedsiębiorstwie, ćwiczenia praktyczne opracowane przez pracodawców rozwijające wiedzę akademicką o praktyczne elementy (na bazie doświadczeń firmy).

WIZYTY STUDYJNE W FIRMACH – 8H/gr. Zakres merytoryczny wizyt studyjnych w firmach:  wprowadzenie merytoryczne - przybliżenie uczestnikom specyfiki organizacji/obszaru merytorycznego,  zajęcia praktyczne (warsztat, dyskusja, case study),  ewaluacja - zebranie opinii i zaleceń, pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej Zakładane efekty wizyt dążące do podniesienia kompetencji:  wymianę informacji i doświadczeń w danym obszarze,  poznanie realnego środowiska pracy w branży oraz pracownikami,  zapoznanie się z infrastrukturą i wyposażeniem sprzętowym w instytucji,  realizacja zadania wyznaczonego przez pracodawcę (związanego z kierunkiem kształcenia),  nawiązanie kontaktów i ewentualnej współpracy.

Subscribe

© Copyright 2013 - 2019 AZDOC.PL All rights reserved.