Dziennik Ustaw RP 1971 nr 2

DZIENNIK USTAW R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Londyn, 25 lutego 1971r. Nr. czĘSd 11. DZIAŁ URZĘDOYC. zarz4di;enie prezydenta rzec z i...

3 downloads 381 Views 44KB Size

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ

POLSKIEJ

Londyn, 25 lutego 1971r.

czĘSd

Nr.

11.

DZIAŁ URZĘDOYC. zarz4di;enie prezydenta rzec z i t o s p o l i t e j z dnia 2Ą. lutego 1971r. o -wyznaczeniu Następcy Prezydenta Rzeczypospolitej . . . . . ..

str. % *

Mianowanie Prezesa Najwyższej Izby K o n t r o l i .

str.10.

Mianowanie Delegatów Rzędu R.P

s t r . 10.

CZĘSC

II.

DZIAŁ URZĘDO./Y. zarządzeihe prezzdenta rzegzipospolti^ej o wyznaczeniu Następcy Prezydenta R z e c z y p o s p o l i t e j . Na podstawie art.24 u s t . / l / Ustawy Konstytucyjnej wyznaczam pana profesora doktora Stanisława OSTROyfiSICEEGO na Następcę Prezydenta Rzeczypospolitej na wypadek opróżnienia s i ę urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej przed zawarciem pokoju. Z chwilę ogłoszenia niniejszego zarzędzenia ~ zarzędzenie Prezydenta Rzeczyp o s p o l i t e j z dnia 21 sierpnia 1959r. o wyznaczeniu Następcy Prezydenta Rzeczypospol i t e j , t r a c i moc obowięzujęcę. Londyn, dnia 24 lutego 1971r. PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ / - / August Zaleski

-

- 10 Mianowanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Do pana

Generała dra Ludwika ZĄBKOY/SIZLEG-O w Londynie

Na podstawie arb, 13, ust . / l / , l i t . c/ Ustawy Konstytucyjnej mianuję Pana Generała Prezesem Najwyższej Izby Kontroli* Londyn, dnia 1 lutego 1971^• PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ / - / August Zaleski

Mianowanie Delegatów Rzędu R.P. Rada Ministrów w dniul8 stycznia 1971r. na vmiosek Ministra Spraw Zagranicznych na podstawie a r t . l i 4 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 marca 1955r. o Delegatach Rzędu Rzeczypospolitej p o l s k i e j /Dz.U.R.P.Nr.l z 1955r« , p o z . l / powołała I n ż . Stefana Nowickiego na stanowisko Delegata Rzędu R.P. na teren A u s t r a l i i z tytułem Ministra Pełnomocnego. Kazimierza Koneckiego na stanowisko Delegata Rzędu R.P. na teren B r a z y l i i .

—ooOoo

Odbito z polecenia Ministra Sprawiedliwości.

Subscribe

© Copyright 2013 - 2019 AZDOC.PL All rights reserved.