Atlas anatomii mięśniowej (2)

Atlas anatomii mięśniowej MIANOWNICTWO POLSKIE I ANGIELSKIE FACEBOOK.COM/FIZJOTERAPEUTAMATEUSZSZPAK TELEFON KONTAKTOWY: 500336622 1 CZĘŚĆ PIERWSZA Mię...

42 downloads 998 Views 3MB Size

1

Atlas anatomii mięśniowej MIANOWNICTWO POLSKIE I ANGIELSKIE

FACEBOOK.COM/FIZJOTERAPEUTAMATEUSZSZPAK TELEFON KONTAKTOWY: 500336622

2

CZĘŚĆ PIERWSZA Mięśnie tułowia i szyi

3

Źródła Mianownictwo Polskie: Adam Bochenek, Michał Reichert – Anatomia tom I Mianownictwo Angielskie: Essential Anatomy 3 Ilustracje: Essential Anatomy 3 Mianownictwo polskie i angielskie w wielu przypadkach nie pokrywa się dokładnie. Celem tego jest przedstawienie że nie ma jednej prawidłowej anatomii a wszystko jest kwestią poglądu osoby badającej.

4

Mięsień Czworoboczny

5Przyczep początkowy: - kresa karkowa górna - więzadło karkowe - wyrostki kolczyste wszystkich kręgów piersiowych - więzadło nadkolcowePrzyczep końcowy: - koniec barkowy obojczyka (cz. zstępująca) - grzebień łopatki (cz. poprzeczna) - grzebnień łopatki (cz. wstępująca)Unerwienie: nerw dodatkowy (XI)Unaczynienie: t. poprzeczna szyi, t. nadłopatkowa

Trapezius

6ORIGIN: - external occipital protuberance - ligamentum nuchae - spinosus procesus C1-Th12 vertebrae and ligamentum supraspinalisINSERTION: - the lateral one/third of clavicle (descending) - medial side of the acromion (transverse) - the upper crest and tubercle of the scapular spine (ascending)NERVE SUPPLY: Accesory nerve (XI)ARTERIAR SUPPLY: Transverse cervical artery

Czynność mięśnia czworobocznego 

Część górna: - unosi staw ramienny do góry na około 10 cm (wzruszenie ramionami) - przy stalonym stawie ramiennym wykonuje wyprost głowy i rotację w kierunku przeciwnymCzęść środkowa: - zbliża łopatki do kręgosłupaCzęść dolna: - opuszcza staw ramienny - razem z częścią górną obracają łopatkę tak, że kąt górny zbliża się do kręgosłupa. Umożliwia to podniesienie kończyny górnej ponad poziom.

7

Co warto wiedzieć Mięsień w obrębie siódmego kręgu szyjnego tworzy ścięgniste pasmo (biały romb) które jest miejscem kumulacji emocji, najczęściej towarzyszących doświadczeniom stresowym. W tym samym miejscu w zespole Cushinga odkłada się tkanka tłuszczowa oraz dochodzi do powstawania tzw. Wdowiego garbu. Uważa się również, że u kobiet po menopauzie to miejsce odpowiada za produkcję i magazynowanie estrogenów. Jest on unerwiony z nerwu czaszkowego, jako jeden z dwóch mięśni szkieletowych poza czaszką.

8

Mięsień Najszerszy Grzbietu

9Przyczep początkowy: - wyrostki kolczyste sześciu dolnych kręgów piersiowych i pięciu kręgów lędźwiowych - powięź piersiowo – lędźwiowa - powierzchnia zewnętrzna czterech ostatnich żeber - kąt dolny łopatki (opcjonalnie)Przyczep końcowy: - grzebień guzka mniejszego kości ramiennejUnerwienie: nerw piersiowo-grzbietowy (C6C8)Unaczynienie: t. piersiowo-grzbietowa

Latissimus Dorsi

10ORIGIN: - inferior angle of the scapula - the 9th-12th ribs - the spinous processes of T7-T12 vertebrae - the thoracolumbar fascia - the posterior one-third of the iliac crestINSERTION: - crest of the lesser tuberosity of the humerus and the intertubercular grooveNERVE SUPPLY: Thoracodorsal nerve (C6-C8)ARTERIAL SUPPLY: Thoracodorsal artery

Czynność mięśnia najszerszego grzbietu - Opuszcza podniesione ramie przy ustabilizowanym kręgosłupie - Cofa wysunięte do przodu ramie - Rotuje ramie do wewnątrz - Umożliwia czynność podciągania na drążku - Jest mięśniem wdechowym gdyż przy ustabilizowanym ramieniu podciąga dolne żebra do góry - Jest mięśniem wydechowym poprzez opuszczanie dolnych żeber podczas kaszlu

11

Co warto wiedzieć Wchodzi w skład powięzi piersiowo lędźwiowej. Jest pośrednikiem w przenoszeniu obciążeń z pośladków i, w zależności od warstwy powięzi, z grupy tylnej mięśni uda oraz z grupy bocznej mięśni uda.

Koordynuje on pracę powięzi i razem z mięśniem pośladkowym wielkim oraz poprzecznym brzucha stanowią podporę stabilizacyjno – ciśnieniową dla lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Więzadło nadkolcowe, które pokryte jest mięśniem zarówno czworobocznym jak i najszerszym grzbietu również wytwarzają w jego obrębie ścięgna które wydają się w niektórych przypadkach być emocjonalnie czynne. Zdarza się że bywa złączony w jednolitą całość z mięśniem obłym większym (stąd też ich tożsame unerwienie). Niektórzy uważają że to mięsień obły większy odłącza się od mięśnia najszerszego grzbietu tworząc autnonomiczną jednostkę.

12

Mięsień Równoległoboczny

13Przyczep początkowy: - dolna część więzadła karkowego - wyrostki kolczyste dwóch ostatnich szyjnych i czterech górnych piersiowych kręgówPrzyczep końcowy: - brzeg przyśrodkowy łopatki od grzebienia do kąta dolnegoUnerwienie: nerw grzbietowy łopatki (C4C5)Unaczynienie: gałąź głęboka t. poprzecznej szyi

Rhomboideus

14ORIGIN: - spinous processes of the vertebrae C6-T4 and - ligamentum nuchae and supraspinatusINSERTION: - medial margin of the scapula inferior to the spine.NERVE SUPPLY: Dorsal scapular nerve (C4-C5)ARTERIAL SUPPLY: Dorsal scapular artery, transverse cervical artery

Czynność mięśnia równoległobocznego - Ściąga łopatkę do góry i do przyśrodka - Przyciska łopatkę do klatki piersiowej - Jest antagonistą mięśnia zębatego - przedniego

15

Co warto wiedzieć 

W dużej liczbie przypadków mięsień ten jest podzielony przez szczelinę na równoległoboczny mniejszy (wyżej) i równoległoboczny mniejszy (niżej). Przez ową szczelinę przedostają się na zewnątrz naczynia.

16

Dźwigacz łopatki (levator scapulae)

17Przyczep początkowy: - guzki tylne wyrostków poprzecznych czterech ostatnich kręgów szyjnychPrzyczep końcowy: - górna część brzegu przyśrodkowego łopatki - kąt górny łopatkiUnerwienie: nerw grzbietowy łopatki (C4C5), górna część mięśnia otrzymuje gałęzie z poziomu C3C4Unaczynienie: t. szyjna wstępująca, kręgowa, poprzeczna szyi

Levator scapulae

18ORIGIN: - posterior tuberculus of transverse process of vertebrae C1-C4.INSERTION: - superior angle to the medial border of the scapula.NERVE SUPPLY: Dorsal scapular nerve (C4C5); the upper part of the muscle receives branches of C3 and C4 spinal nervesARTERIAL SUPPLY: Cervical ascendens, vertebral, and transverse cervical arteries

Czynność mięśnia dźwigacza łopatki - Współpracując z mięśniem czworobocznym pociąga łopatkę ku górze i do przyśrodka - Przy ustalonej łopatce wykonuje wyprost i tożstronne zgięcie boczne w szyjnym odcinku kręgosłupa

19

Co warto wiedzieć W dobie siedzenia przed komputerem, gdzie ręce i głowę mamy wysuniętą do przodu, oba przyczepy tego mięśnia drastycznie sprawiają że jest on zablokowany w rozciągnięciu. Może to doprowadzać do drętwień kończyn górnych czy bólów głowy. Samo jego rozluźnienie, bez poprawy stereotypów życiowo – ruchowych czy bez pracy nad poprawą jego elastyczności, ślizgu czy wzmocnieniu może dać efekty które będą raczej krótkotrwałe. Jego nieproporcjonalne napięcie może ograniczać rotację szyjnego odcinka kręgosłupa.

20

Mięsień zębaty tylny górny

21Przyczep początkowy: - wyrostki kolczyste dwóch ostatnich szyjnych i dwóch pierwszych piersiowych kręgówPrzyczep końcowy: - brzeg górny powierzchni zewnętrznej żeber od II do VUnerwienie: nerwy międzyżebrowe od I do IVUnaczynienie: t. międzyżebrowe od I do IV

Serratus posterior superior

22ORIGIN: - spinous processes of the vertebrae C7-T3 and the ligamentum nuchaeINSERTION: - Superior margin of the 2nd-5th ribs.NERVE SUPPLY: Branches of the ventral primary rami of the spinal nerves (T1-T4)ARTERIAL SUPPLY: Posterior intercostal arteries (T1-T4)

Mięsień zębaty tylny dolny

23Przyczep początkowy: - wplata się w blaszkę powięzi piersiowo – lędźwiowej - od wyrostków kolczystych dwóch ostatnich piersiowych i dwóch pierwszych lędźwiowych kręgówPrzyczep końcowy: - brzeg dolny od IX do XII żebraUnerwienie: nerwy międzyżebrowe od IX do XIIUnaczynienie: t. międzyżebrowe od IX do XII

Serratus posteriori inferior

24ORIGIN: - Spinous processes of the vertebrae T11-L2 - the thoracolumbar fascia.INSERTION: - lateral inferior margins of the 8th-12th ribs.NERVE SUPPLY: Branches of the ventral primary rami of the spinal nerves (T9-T12)ARTERIAL SUPPLY: Posterior intercostal artery

Co warto wiedzieć Mięsień zębaty tylny górny jest mięśniem wdechowym, mięsień zębaty tylny dolny jest mięśniem wydechowym

Oba te mięśnie są uznawane za uwstecznione, czyli takie, które są nam do niczego nie potrzebne. Jedna z teorii twierdzi że są to anomalie anatomiczne pochodzące z wspólnej warstwy z mięśniami międzyżebrowymi zewnętrznymi. (ze względu na ich głębokość położenia) Druga teoria głosi że to mięsień zębaty tylny górny ma odpowiadać mięśniom międzyżebrowym zewnętrznym ze względu na jego wdechowy charakter, natomiast zębaty tylny dolny międzyżebrowym wewnętrznym – ponieważ jest mięśniem wydechowym.

25

Mięśnie Płatowate

26Płatowaty głowy - od więzadła karkowego C3C7 - od wyrostków kolczystych i więzadła nadkolcowego Th1Th2 - do wyrostka sutkowatego kości skroniowejPłatowaty szyi: - od wyrostków kolczystych i więzadła nadkolcowego Th3Th5 - do guzków tylnych wyrostków poprzecznych C2C3Unerwienie: gałęzie tylne nerwów szyjnych C3C5Unaczynienie: t. potyliczna, poprzeczna szyi, kręgowa

Splenius

27Splenius capitis: ORIGIN: Ligamentum nuchae and the spinous processes of the vertebrae C7-T2 INSERTION: Mastoid process and the lateral end of the superior nuchal line.Splenius cervicis: ORIGIN: Ligamentum nuchae and the spinous processes of the vertebrae C7-T6 INSERTION: Posterior tubercles of the transverse processes of the C1-C3 vertebrae.NERVE SUPPLY: Dorsal primary rami of the spinal nerves (C3-C5).ARTERIAL SUPPLY: Occypital, transversus cervicis and vertebralis arteries

Czynność 

Płatowaty głowy: - obustronnie prostuje głowę - jednostronnie wykonuje tożstronną rotację i obrót twarzy ku górzePłatowaty szyi: - obustronnie prostuje odcinej szyjny - jednostronnie wykonuje tożstronną rotację i obrót kręgosłupa szyjnego ku górze (tożstronne zgięcie boczne)

28

Co warto wiedzieć W medycynie klinicznej zdarzało się, że oba z tych mieśni nie występowały w ludzkim ciele. U małp, oba te mięśnie są ze sobą połączone przez co nie występuje trójkąt międzypłatowy – jest to charakterystyczna cecha ludzi w związku z silniejszą składową obrotową na niekorzyść składowej prostującej. Zwróćcie uwagę jak jest u czworonogów – na przykład psy ze względu na zupełnie inaczej ułożony kręgosłup muszą dużo więcej siły poświęcić na utrzymanie głowy w pionie – kosztem rotacji. U ludzi nie ma takiej potrzeby, a rotacja wspomagana przez mięśnie płatowate jest elementem wspomagania procesów poznawczych.

29

Mięsień krzyżowo – grzbietowy 

Przyczep początkowy: - grzebień biodrowy - więzadła krzyżowo – biodrowe - powierzchnia grzbietowa kości krzyżowej - wyrostki kolczyste Th11L5ORIGIN: - Iliac crest - Iliosacralis ligaments - Dorsal part of sacrum - procesus spinalis Th11L5Cała ta spójna masa mięśniowa dzieli się dalej na dwa pasma: - mięsień biodrowo – żebrowy - mięsień najdłużysz

30

Mięsień biodrowo – żebrowy

31Biodrowo – żebrowy lędźwi: - od wspólnej masy mięśniowej do kątów od sześciu do dziewięciu dolnych żeberBiodrowo – żebrowy klatki piersiowej: - biegnie w przedłużeniu poprzedniego - łączy sześć dolnych żeber z sześcioma górnymi żebramiBiodrowo – żebrowy szyi: - od wspólnej masy mięśniowej, dostaje wiązki pomocnicze od kątów od szóstego do trzeciego żebra - przyczepia się do guzków tylnych wyrostków porpzecznych C3C6

Iliocostalis

32Iliocostalis lumbalis: INSERTION: angles of 6 to 9 lower ribsIliocostalis thoracis: INSERTION: connects 6 lower ribs with 6 upper ribsIliocostalis cervicis: ORIGIN: Gets suport from angles of 3 to 6th ribs INSERTION: Posterior tuberculi of procesus transversus C3C6

Mięsień najdłuższy

33Najdłuższy klatki piersiowej: - od wspólnej masy mięśniowej - od wyrostków poprzecznych Th6Th12 - do wyrostków poprzecznych kręgów lędźwiowych oraz do kątów od 12 do 2 żebra (wiązki boczne) - do wyrostków dodatkowych L1L5 i wyrostków poprzecznych Th1Th12Najdłuższy szyi: - od wyrostków poprzecznych Th1Th6 - do guzków tylnych wyrostków poprzecznych C2C5Najdłuższy głowy: - od wyrostków poprzecznych Th1Th3 - do wyrostka sutkowatego kości skroniowej

Longissimus

34

Longissimus thoracis: ORIGIN: Sacrum; the iliac crest; the spinous processes of the lumbar vertebrae; the transverse processes of the lower thoracic vertebrae INSERTION: 2nd to 12th ribs; the costal processes of the lumbar vertebrae; the transverse processes of the thoracic vertebrae.  Longissimus cervicis: ORIGIN: Transverse processes of the upper 4th-5th thoracic vertebrae. INSERTION: Posterior tubercles of the transverse processes of the 2nd-6th cervical vertebrae.  Longissimus capitis: ORIGIN: Transverse processes of the upper 4th-5th thoracic vertebrae and the articular processes of the three lower cervical vertebrae. INSERTION: Posterior margin of the mastoid process. 

Czynność, unerwienie i unaczynienie 

Mięsień biodrowo – żebrowy: - zgięcie boczne tożstronne kręgosłupa, dzięki przyczepom do żeberMięsień najdłuższy: - część skierowana do głowy prostuje głowę, rotuje tożstronnie i wykonuje tożstronne zgięcie boczneOba mięśnie: - są przede wszystkim mocnymi prostownikami tułowia - polega na utrzymaniu pionowej postawy ciałaUnerwienie: tylne gałęzie nerwów rdzeniowych C2L5NERVE SUPPLY: Dorsal primary rami of the spinal nerves C2L5Unaczynienie: t. potyliczna, międzykręgowe, lędźwioweARTERIAL SUPPLY: occypitalis, intervertebralis, lumbalis arteries

35

Co warto wiedzieć Prostownik sam w sobie jest mięśniem posturalnym. Jego główną funkcją jest utrzymywanie nas w pionie. Oprócz tego wspomoaga zarówno wdech jak i wydech. Ciekawym przypadkiem jest mięsień biodrowo – żebrowy klatki piersiowej który łączy górne sześć żeber z dolną szóstką. Przy ustabilizowanej górze – podciąga dolne żebra do góry działając jako mięsień wdechowy. Przy ustabilizowanym dole – opuszcza górne żebra działając jako mięsień wydechowy. Co więcej, podczas chodu, to właśnie prostowniki pomagają nam podnosić miednicę w trakcie przenoszenia kończyny. Stojąc na prawej noce podczas wykonywania kroku lewą – napinamy lewy prostownik.

36

Mięsień kolcowy

37Kolcowy klatki piersiowej: - od wyrostków kolczystych Th10L3 - do wyrostków kolczystych Th2Th8 - kręg 9 bywa ominięty (warto to zapamiętać na przyszłość)Kolcowy szyi: - od wyrostków kolczystych C6Th2 - do wyrostków kolczystych C2C4Kolcowy głowy: - od wyrostków kolczystych C6Th2 - do kości potylicznejUnerwienie: tylne gałęzie nerwów rdzeniowych C2Th10

Spinalis

38Spinalis thoracis: ORIGIN: Spinous processes at the inferior vertebral levels of T10-L3. INSERTION: Spinous processes at the superior vertebral levels of T2-T8Spinalis cervicis: ORIGIN: Spinous processes of the vertebrae C6C7. INSERTION: Spinous processes of the upper cervical vertebrae.NERVE SUPPLY: Dorsal primary rami of the nerves C2Th10

Czynność, co warto wiedzieć - przy jednostronnym skurczu wykonuje zgięcie boczne kręgosłupa - przy obustronnym skurczu wykonuje wyprost kręgosłupa

Jest to bardzo cienki mięsień, przylegający do wyrostków kolczystych z obu stron. Stanowi część główną układu międzykolcowego. Składa się on z szeregu złączonych ze sobą metamerycznych mięśni i występuje najczęściej w obrębie klatki piersiowej. Zdecydowanie rzadziej w okolicy karkowej natomiast przy głowie tylko jako odmiana. Mięsień kolcowy głowy występuje stosunkowo rzadko.

39

Mięsień półkolcowy

40Półkolcowy klatki piersiowej i szyi: - od wyrostków poprzecznych Th1Th12 - do wyrostków poprzecznych C2Th6 - górne włókna półkolcowego klatki piersiowej kończą się na wyrostku poprzecznym Th1 - górne włókna półkolcowego szyi kończą się na kręgu obrotowymPółkolcowy głowy: - od wyrostków poprzecznych C4Th6 - do łuski kości potylicznejUnerwienie: gałęzie tylne nerwów rdzeniowych C3Th12 – klatki piersiowej i szyi, gałęzie tylne nerwów rdzeniowych C1C5 – głowy.

Semispinalis

41Semispinalis capitis: ORIGIN: Transverse and articular processes of the vertebrae C2-T6. INSERTION: Posterior occipital bone below the superior nuchal line.Semispinalis cervicis: ORIGIN: Transverse processes of the vertebrae T1-T6. INSERTION: Spinous processes of the C2-C5 vertebrae.Semispinalis thoracis: ORIGIN: Transverse processes of the vertebrae T6-T12. INSERTION: Spinous processes of the C6-T4 vertebrae.NERVE SUPPLY: Dorsal primary rami of the spinal nerves (C1-T12).

Czynność - działając jednostronnie wykonują tożstronne zgięcie boczne kręgosłupa i przeciwstronną rotację - działając symetrycznie prostują kręgosłup i ustalają jego pozycję - półkolcowy głowy działając symetrycznie wpływa na zwiększenie lordozy szyjnej

42

Co warto wiedzieć Mięsień ten składa się z dość stromo ułożonych włókien które przeskakują więcej niż cztery kręgi – zwykle sześć lub siedem. Spoczywa on na mięśniu wielodzielnym. Mięsień półkolcowy głowy dzieli się na dwie części – przyśrodkową (węższą) oraz boczną (szerszą). Pierwsza zawiera poprzecznie biegnącą smugę ścięgnistą stąd jego nazwa – dwubrzuścowy głowy. Druga natomiast ma dość nieregularne przyczepy w związku z dużymi przeplataniami stąd jego nazwa – spleciony większy.

43

Mięśnie wielodzielne i skręcające

44Wielodzielne: (lewe) - od wspólnej masy mięśniowej prostownika, wyrostków suteczkowatych kręgów lędźwiowych, wyrostków poprzecznych kręgów piersiowych i wyrostkach stawowych kręgów szyjnych - do wyrostków kolczystych C2L5Skręcające: (prawe) - od tylnych i górnych brzegów wyrostków poprzecznych - do wyrostków kolczystych kręgów wyżejUnerwienie: gałęzie tylne nerwów rdzeniowych C3S4Czynność: - obustronnie prostują kręgosłup - jednostronnie wykonują tożstronne zgięcie boczne i przeciwstronną rotację

Multifidus, Rotatores

45Multifidius: (left) ORIGIN: Sacrum and the transverse processes of the C2-L5 vertebrae. INSERTION: Spinous processes of the vertebrae superior to their origins.Rotatores: (right) ORIGIN: Articular processes of the cervical vertebrae; the transverse processes of the thoracic vertebrae; the mamillary processes of the lumbar vertebrae. INSERTION: Spinous processes one level above their origin.NERVE SUPPLY: Dorsal primary rami of the spinal nerves (C3-S4).

Mięśnie międzykolcowe i międzypoprzeczne

46Międzykolcowe: - łączą ze sobą wszystkie wyrostki kolcowe w obrębie lędźwiowego i szyjnego odcinka kręgosłupa - w szyjnym ze względu na rozdwojony wyrostek kolczysty są one parzyste - w piersiowym nie występująMiędzypoprzeczne: - łączą ze sobą wszystkie wyrostki poprzeczne w obrębie lędźwiowego i szyjnego odcinka kręgosłupa

Interspinalis, Intertransversus

47Interspinalis: - connects all of spinalis processes in lumbal and cevvical spine - in cervical spine because of anatomy of spinalis processes, interspinalis muscles are duplicated - in thoracs rather doesn’t existIntertransversus: - connects all of transverses processes in lumbal and cervical spine - due to anatomy, they are also duplicated

Czynność, unerwienie, co warto wiedzieć 

Międzykolcowy: - unerwiony z tylnych gałęzi nerwów rdzeniowych C1Th3 i Th11L5 - prostuje kręgosłup w odcinku szyjnym i lędźwiowym - ze względu na ustawienie wyrostków kolczystych w piersiowym odcinku kręgosłupa (dachówkowate) nie występujeMiędzypoprzeczny: - unerwiony z tylnych i przednich gałęzi C1C8 i nerwów lędźwiowych L1L5 - wykonuje zgięcie boczne kręgosłupa - ze względu na występowanie guzków przednich i tylnych w C wyróżnia się mięśnie międzypoprzeczny przedni i tylny szyi - w odcinku lędźwiowym występują międzypoprzeczne boczne lędźwi łączące wyrostki żebrowe, oraz międzypoprzeczne przyśrodkowe lędźwi łączące wyrostki dodatkowe z suteczkowatymi.

48

Mięśnie podpotyliczne

49Skośny górny głowy: - od wyrostków poprzecznych C1 - do kresy karkowej górnejProsty tylny mniejszy głowy: - od guzka tylnego C1 - do kresy karkowej dolnejProsty tylny większy głowy: - od wyrostka kolczystego C2 - do kresy karkowej dolnejSkośny dolny głowy: - od wyrostka kolczystego C2 - do wyrostków poprzecznych C1Prosty boczny głowy: - od wyrostków poprzecznych C1 - do wyrostka szyjnego kości potylicznej

mm. suboccypitalis 

50

Rectus capitis posteriori major: ORIGIN: Posterior tubercle of the axis. INSERTION: Lateral part of the occipital bone below the inferior nuchal line. Rectus capitis posteriori minor: ORIGIN: Posterior tubercle of the atlas INSERTION: Medial part of the occipital bone below the inferior nuchal line. Obliqus capitis superior: ORIGIN: Transverse process of the atlas. INSERTION: Occipital bone below the superior nuchal line. Obliqus capitis inferior: ORIGIN: Spinous process of the axis. INSERTION: Transverse process of the atlas. Rectus capitis lateralis: ORIGIN: Processes transversus of atlas INSERTION: Jugular proces of occypital bone

Czynność i unerwienie Czynność: - mięśnie proste tylne wraz ze skośnymi pociągają głowę ku tyłowi - mięśnie proste tylne jednej strony razem ze skośnym dolnym głowy jednej strony obraca głowę kierując ją twarzą w stronę przeciwległą - mięsień prosty boczny głowy zginą głowę do boku Unerwienie: - pierwsze cztery są unerwione przez nerw podpotyliczny - mięśnie skośny dolny głowy i prosty tylny większy głowy mogą otrzymywać również gałęzie z poziomu C2 - mięsień prosty boczny głowy jest unerwiony przez gałąź przednią nerwu szyjnego I

51

Co warto wiedzieć Czynność ruchowa tych mięśni zdecydowanie ustępuje ich czynności proprioceptywnej. Uważa się, że mięśnie podpotyliczne są bardzo mocno unerwione, dużo bardziej niż wszystkie inne mięśnie szkieletowe. Ich unerwienie ma na celu odbieranie bodźców ze środowiska i informowanie naszego systemu o dokładnym ułożeniu głowy. Jeśli zamkniecie oczy, położycie ręce delikatnie pod potylicą i poruszacie gałkami ocznymi – będziecie w stanie wyczuć zmieniające się napięcie tych mięśni. Może to świadczyć o ich wielkim wpływie na procesy poznawcze naszego organizmu. Ponadto uważa się, że mają one również przyczep do opony twardej przez co mogą wpływać na jej napięcie.

52

53

Piersiowy większy

54Przyczep początkowy: - przyśrodkowa połowa obojczyka (cz. obojczykowa) - powierzchnia boczna mostka i chrząstka żeber prawdziwych (cz. mostkowo – żebrowa) - mięsień prosty brzucha (cz. Brzuszna)Przyczep końcowy: - grzebień guzka większego kości ramiennejUnerwienie: Nerw piersiowy boczny i przyśrodkowy (C5Th1)Unaczynienie: t. piersiowo – barkowa, t. piersiowa boczna

Pectoralis major

55ORIGIN: Medial half of the clavicle; the manubrium; the body of the sternum; the costal cartilages of ribs 1-6; the anterior layer of the rectus sheath.INSERTION: Crest of the greater tubercle of the humerus.NERVE SUPPLY: Medial and lateral pectoral nerves; the brachial plexus (C5-T1).ARTERIAL SUPPLY: Pectoral branch of the thoracoacromial trunk.

Czynność mięśnia piersiowego większego - Pociąga łopatkę do przodu - Przyciąga ramię przyśrodkowo i do przodu - Obraca ramię do wewnątrz - Przy ustalonych ramionach mięsień piersiowy jest ważnym mięśniem wdechowym

56

Co warto wiedzieć Włókna w obrębie jego przyczepu do kości ramiennej tworzą dwie warstwy nakładając się na siebie. Warstwa przednia, grubsza, do której dochodzą włókna części obojczykowej i fragment włókien części mostkowo – żebrowej. Warstwa tylna, cieńsza, do której dochodzą włókna części brzusznej i fragment włókien części mostkowo – żebrowej. Tworzą one pomiędzy sobą kieszonkę otwartą ku górze, wypełnioną luźną tkanką łączną i tłuszczową.

57

Piersiowy mniejszy

58Przyczep początkowy: - wyrostek kruczy łopatkiPrzyczep końcowy: - powierzchnia przednia końców żeber od drugiego bądź trzeciego do piątegoUnerwienie: Nerw piersiowy przyśrodkowy i boczny (C5Th1)

Pectoralis minor

59ORIGIN: 3rd to 5th ribs.INSERTION: Coracoid process of the scapula.NERVE SUPPLY: Medial and lateral pectoral nerves; the brachial plexus (C8, T1).ARTERIAL SUPPLY: Pectoral branch of the thoracoacromial trunk.

Czynność mięśnia piersiowego mniejszego - Obniża obręcz kończyny górnej - Pociąga obręcz kończyny górnej przyśrodkowo - Razem z dźwigaczem łopatki i równoległobocznym obraca łopatkę, obniżając panewkę stawową - Przy stabilnym ramieniu, jest pomocniczym mięśniem wdechowym

60

Co warto wiedzieć Mięśnień piersiowy mniejszy jest ważny w kontekście zmniejszenia pola powierzchni przebiegu splotu nerwowego. Splot wydostaje się z przestrzeni pomiędzy obojczykiem a pierwszym żebrem, przechodząc pod pachę pośrednio właśnie przez ten mięsień. Sprawia to, że jego napięcie może wpływać na drażnienie splotu i powodować promieniowania i drętwienia palców. Mięsień piersiowy mniejszy powstaje z tego samego zawiązka co mięsień piersiowy większy. Zdarzyć się może w konsekwencji, że jego przyczep ma miejsce na guzku bądź grzebieniu guzka większego.

61

Podobojczykowy

62Przyczep początkowy: - powierzchnia górna pierwszego żebraPrzyczep końcowy: - powierzchnia dolna obojczykaUnerwienie: nerw podobojczykowy (C5C6)Unaczynienie: t. podobojczykowaCzynność: - pociąga obojczyk ku dołowi - jego powięź łączy się z żyłą podobojczykową przez co dzięki podniesieniu ramienia zwiększa jej światło

Subclavicularis

63ORIGIN: Costal cartilage and the 1st rib.INSERTION: Acromial end of the clavicle.NERVE SUPPLY: Subclavian nerve and the upper trunk of the brachial plexus (C5).ARTERIAL SUPPLY: Clavicular branch of the thoracoacromial trunk.

Zębaty przedni

64Przyczep początkowy: - zewnętrzna powierzchnia dziewięciu górnych żeber - dwa zęby przyczepiają się do żebra drugiegoPrzyczep końcowy: - brzeg przyśrodkowy łopatkiUnerwienie: nerw piersiowy długi (C5C8)Unaczynienie: t. piersiowa boczna, t. piersiowo grzbietowa

Serratus anterior

65ORIGIN: Superior: the 1st and 2nd ribs; Intermediate: the 2nd and 3rd ribs; Inferior: the 4th and 9th ribs.INSERTION: Medial margin of the costal surface of the scapula.NERVE SUPPLY: Long thoracic nerve and the brachial plexus (C5-C7).ARTERIAL SUPPLY: Lateral thoracic artery.

Czynność mięśnia zębatego przedniego - Część górna pociąga staw ramienny do przodu - Część dolna, najsilniejsza, pociąga bark do dołu - Częśc dolna obraca łopatkę w ten sposób, że kąt dolny przesuwa się do przodu i do boku a panewka łopatki ku górze - Cały mięsień przyciska łopatkę do klatki piersiowej - Przy ustalonym ramieniu mięsień zębaty przedni jest pomocniczym mięśniem wdechowym

66

Co warto wiedzieć Gdy mięsień zębaty przedni nie działa prawidłowo, albo jest za słaby, w efekcie mamy odstające łopatki. Można go wzmocnić poprzez ćwiczenie – wciskanie butelki, piłki czy poduszki na prostych rękach w ścianę. Mięsień zębaty przedni tworzy również jedną z umownych powierzchni stawowych dla ruchu łopatki w stawie żebrowo łopatkowym. Drugim mięśniem jest mięsień podłopatkowy.

67

Mięśnie międzyżebrowe

68Zewnętrzne: (lewa strona) - od dolnego brzegu wyżej leżącego żebra, do górnego brzegu niżej leżącego żebra - włókna skierowane „od kręgosłupa”Wewnętrzne: (prawa strona) - od górnego brzegu niżej leżącego żebra, do dolnego brzegu wyżej leżącego żebra - włókna skierowane „do kręgosłupa”Czynność: - zewnętrzne = wdechowe - wewnętrzne = wydechowe - przeciwstawiają się różnicom ciśnień pomiędzy klatką piersiową a środowiskiem zewnętrznym

Mięśnie międzyżebrowe

69ORIGIN: Inferior margin of the superior rib. INSERTION: Fibers insert medially downward into the superior margin of the inferior rib. (external)ORIGIN: Inferior margin of the superior rib. INSERTION: Fibers insert laterally downward into the superior margin of the inferior rib. (internal)

Przepona Mięśniowi temu poświęciłem cały artykuł, dlatego pozwolę sobie umieścić tutaj tylko odnośnik. Jest to trudny do opisania mięsień i na pewno forma jaką jest prezentacja wcale nie ułatwi zrozumienia jego złożoności. Artykuł do pobrania z dysku google. https://drive.google.com/open?id=0B5rF3u3YgonQcWVEdkxwV3JuU2M

70

Skośny zewnętrzny brzucha

71Przyczep początkowy: - powierzchnia zewnętrzna od piątego do dwunastego żebra - pięć górnych zębów łączy się z mięśniem zębatym przednim - trzy dolne wiązki z mięśniem najszerszym grzbietuPrzyczep końcowy: - tworzy przednią blaszkę pochewki mięśnia prostego brzucha - więzadło pachwinowe - warga zewnętrzna grzebienia biodrowegoUnerwienie: nerw biodrowo podbrzuszny, biodrowo pachwinowy, nerwy międzyżebroweUnaczynienie: dolne tętnice międzyżebrowe

External Abdominis Oblique

72ORIGIN: Outer surface of the 5th to the 12th ribs.INSERTION: Linea alba; the pubic crest and tubercle; the anterior superior iliac spine and iliac crest.NERVE SUPPLY: Intercostal nerves; the subcostal, iliohypogastric and ilioinguinal nerves.ARTERIAL SUPPLY: Musculophrenic artery, the superior epigastric artery, the lumbar arteries, the superficial circumflex iliac artery, the deep circumflex iliac artery, the superficial epigastric artery, the inferior epigastric artery and the superficial external pudendal artery.

Czynność mięśnia skośnego zewnętrznego brzucha - Skurcz jednostronny prowadzi do tożstronnego zgięcia bocznego i przeciwstronnej rotacji - Skurcz obustronny prowadzi do zgięcia kręgosłupa, pociąga klatkę piersiową do dołu będąc mięśniem wydechowym - Zwiększa ciśnienie w jamie brzusznej - Przy ustalonej klatce piersiowej dźwiga on miednicę

73

Skośny wewnętrzny brzucha

74Przyczep początkowy: - powierzchnia tylna powięzi piersiowo – lędźwiowej - kresa pośrednia grzebienia biodrowego - na bocznych dwóch trzecich więzadła pachwinowegoPrzyczep końcowy: - brzegi dolne dwóch ostatnich żeber - od ósmej do dziesiątej chrząstki żebrowej - wytwarzają rozcięgno pochewki mięśnia prostego brzucha - od dolnej części odchodzą włókna które wraz z włóknami poprzecznego brzucha tworzą u mężczyzn dźwigacz jądra, zaś u kobiet więzadło obłe macicyUnerwienie: nerw biodrowo podbrzuszny, biodrowo pachwinowy, nerwy międzyżebroweUnaczynienie: dolne tętnice międzyżebrowe

Internal Abdominis Oblique

75ORIGIN: Deep layer of the thoracolumbar fascia; the anterior two-thirds of the iliac crest; the lateral two-thirds of the inguinal ligament; the iliopsoas fascia.INSERTION: Lower margins of the 9th-12th ribs; the pubic crest; the anterior and posterior layers of the linea alba.NERVE SUPPLY: Intercostal nerves (T7-T12); the subcostal nerve; the iliohypogastric and ilioinguinal nerves.ARTERIAL SUPPLY: Musculophrenic artery; the superior epigastric artery; the intercostal arteries; the subcostal artery; the lumbar arteries; the superficial circumflex iliac artery; the deep circumflex artery; the superficial epigastric artery; the inferior epigastric artery; the superficial external pudendal artery.

Czynność skośnego wewnętrznego brzucha - Obustronny skurcz zgina tułów do przodu - Pociąga klatkę piersiową ku dołowi zwiększając również ciśnienie w jamie brzusznej - Jest mięśniem wydechowym - Jednostronny skurcz wykonuje zgięcie boczne i tożstronną rotację

76

Poprzeczny brzucha

77Przyczepy początkowe: - powierzchnia wewnętrzna od siódmej do dwunastej chrząstki żebrowej - powięź piersiowo – lędźwiowa - warga wewnętrzna grzebienia biodrowego - więzadło pachwinowePrzyczepy końcowe: - kresa półksiężycowata - pochewka mięśnia prostego brzucha - włókna do dźwigacza jądraUnerwienie: nerw biodrowo podbrzuszny, biodrowo pachwinowy, płciowo udowyUnaczynienie: tętnica nadbrzuszna dolna

Transverse Abdominis

78ORIGIN: Inner surface of the 7th-12th cartilages of the ribs; the deep layer of the thoracolumbar fascia; the anterior two-thirds of the iliac crest; the lateral one-third of the inguinal ligament.INSERTION: Linea alba; the pubic crest; the pecten pubisNERVE SUPPLY: Intercostal nerves (T7-T12); the iliohypogastric nerve; the ilioinguinal nerve; the subcostal nerve.ARTERIAL SUPPLY: Musculophrenic artery; the superior epigastric artery; the subcostal artery; the superior circumflex arteries; the deep circumflex arteries; the intercostal arteries; the lumbar arteries.

Czynność mięśnia poprzecznego brzucha - Zwęża klatkę piersiową zwiększając ciśnienie w jamie brzusznej - Mięsień wydechowy - Główny mięsień wytwarzający ciśnienie w jamie brzusznej

79

Prosty brzucha

80Przyczep początkowy: - powierzchnia przednia od piątej do siódmej chrząstki żebrowej - wyrostek mieczykowaty mostkaPrzyczep końcowy: - górna gałąź kości łonowej - przednia powierzchnia spojenia łonowegoUnerwienie: nerwy międzyżebrowe VI – XIIUnaczynienie: tętnica nadbrzuszna górna i dolna

Rectus Abdominis

81ORIGIN: Pubis and the pubic symphysis.INSERTION: Xiphoid process of the sternum and the costal cartilages of the 5th to 7th ribs.NERVE SUPPLY: Intercostal nerves (T5 - T12) and the subcostal nerve.ARTERIAL SUPPLY: Superior epigastric artery; the intercostal arteries; the subcostal artery; the inferior epigastric artery.

Czynność mięśnia prostego brzucha - Zgięcie tułowia - Unosi miednicę - Opuszcza żebra - Wpływa na statykę zawartości jamy brzusznej i wzmacnia tłocznię brzuszną

82

Czworoboczny lędźwi

83Przyczepy - od wyrostków żebrowych od piątego do drugiego kręgu lędźwiowego - do brzegu dolnego dwunastego żebra - od wargi wewnętrznej grzebienia biodrowego i więzadła biodrowo lędźwiowego - do wyrostków żebrowych od czwartego do pierwszego kręgu lędźwiowego i dolnego brzegu dwunastego żebraUnerwienie: nerw międzyżebrowy XIIUnaczynienie: tętnica podżebrowa

Quadratus Lumborum

84ORIGIN: Posterior part of the iliac crest and the iliolumbar ligament.INSERTION: 12th rib and the transverse processes of the vertebrae L1-L4.NERVE SUPPLY: Subcostal nerve and ventral primary rami of the spinal nerves (L1-L4, T12).ARTERIAL SUPPLY: Subcostal artery and the lumbar arteries.

Czynność mięśnia czworobocznego lędźwi - Zgięcie boczne tułowia - Skurcz obustronny obniża dwunaste żebra, jest mięśniem wydechowym - Jego napięcie stabilizuje lędźwiowy odcinek kręgosłupa

85

Pochewka mięśnia prostego brzucha Składa się ona z dwóch blaszek ścięgnistych – przedniej i tylnej które bezpośrednio pokrywają powierzchnię mięśnia prostego brzucha.

Blaszka przednia pokrywa całą przednią powierzchnię mięśnia prostego. U góry blaszka przednia jest cienka i jest miejscem przyczepu dla brzusznej części mięśnia piersiowego większego, ku dołowi staje się grubsza. W górnych dwóch trzecich składa się z włókien mięśnia skośnego wewnętrznego i zewnętrznego, w dolnej jednej trzeciej jest zbudowana z połączonych ścięgien mięśnia skośnego wewnętrznego, zewnętrznego i poprzecznego. Blaszka tylna jest znacznie krótsza, kończy się na wysokości pępka. Składa się ona z włókien mięśnia skośnego wewnętrznego oraz poprzecznego brzucha.

86

Szeroki szyi

87Przyczep początkowy: - tkanka podskórna okolicy podobojczykowej - na wysokości drugiego bądź trzeciego żebraPrzyczep końcowy: - powięź przyuszna i żwaczowa - łączy się z obniżaczem kącika ust i obniżaczem wargi dolnejUnerwienie: gałąź nerwu twarzowego (VII)Unaczynienie: tętnica twarzowa

Platysma

88ORIGIN: Inferior border of the mandible and the parotid fascia.INSERTION: Pectoral fascia overlying the pectoralis major and deltoid muscles.NERVE SUPPLY: Cervical branch of the facial nerve (VII).ARTERIAL SUPPLY: Facial artery.

Czynność mięśnia szerokiego szyi, co warto wiedzieć - Unosi skórę szyi wraz z tkanką podskórną - Zmniejsza ciśnienie powietrza na żyłę szyjną zewnętrzną i ułatwia krwioobieg - Umożliwiaj on wyrażenie na twarzy strachu, wściekłości czy przerażenia - w późnej starości przednie brzegi mięśni obu stron wytwarzają wysokie fałdy podłużne

89

Mostkowo – obojczykowo - sutkowy

90Przyczep początkowy: - głowa przyśrodkowa rozpoczyna się na powierzchni przedniej rękojeści mostka - głowa boczna rozpoczyna się na powierzchni górnej końca mostkowego obojczykaPrzyczep końcowy: - Wyrostek sytkowaty - Boczny odcinek kresy karkowej górnejUnerwienie: nerw dodatkowy (XI), gałąź C2Unaczynienie: gałęzie mostkowo – obojczykowo – sutkowe tętnicy szyjnej

Sternoclaviculomastoid

91ORIGIN: Sternal head: the anterior surface of the manubrium; Clavicular head: the medial third of the clavicle.INSERTION: Mastoid process and the lateral part of the superior nuchal line.NERVE SUPPLY: Spinal accessory nerve (CN XI) with sensory supply from C2 and C3.ARTERIAL SUPPLY: Sternocleidomastoid branch of the occipital artery.

Czynność mięśnia mostkowo – obojczykowo - sutkowego - Zgina głowę do boku i obraca w stronę przeciwną unosząc twarz ku górze w działaniu jednostronnym - W działaniu dwustronnym pociąga głowę do przodu - Przy ustalonej głowie podnosi mostek do przodu pełniąc rolę mięśnia wdechowego

92

Co warto wiedzieć Mięsień mostkowo obojczykowo sutkowy, gdy nieprawidłowo napięty bądź przeciążony, może powodować bóle głowy, barku, karku, czy stawu skroniowo – żuchwowego. Ma on w swoim obrębie trzy punkty spustowe: na górze, mniej więcej w połowie, i na dole. Jego napięcie może ustawiać kość skroniową w ten sposób że zmniejszone będzie światło dla przewodu słuchowego co może doprowadzić do szumów usznych.

93

Mięśnie podgnykowe

94Mostkowo - gnykowy: - od powierzchni tylnej rękojeści mostka - do trzonu kości gnykowejŁopatkowo – gnykowy: - od części bocznej górnego brzegu łopatki i podstawy wyrostka kruczego - dotrzonu kości gnykowejMostkowo – tarczowy: - od powierzchni tylnej rękojeści mostka i chrząstki pierwszego żebra - do kresy skośnej chrząstki tarczowejTarczowo – gnykowy: - od kresy skośnej chrząstki tarczowej - do trzonu i rogów większych kości gnykowej

Infrahyoideus

95

Sternohyoid ORIGIN: Posterior surfaces of the manubrium and the sternal end of the clavicle. INSERTION: Lower border of the hyoid bone, medial to the omohyoid insertion.  Scapulohynoid: ORIGIN: Upper border of the scapula medial to the scapular notch INSERTION: Lower border of the hyoid bone lateral to the sternohyoid. 

Sternothyroid: ORIGIN: Posterior surface of the manubrium below the origin of the sternohyoid. INSERTION: Oblique line of the thyroid cartilage.  Thyrohynoid: ORIGIN: Oblique line of the thyroid cartilage. INSERTION: Lower border of the hyoid bone. 

Czynność mięśni podgnykowych - Wspólne działanie mięśni polega głównie na ustaleniu kości gnykowej - Staje się ona wtedy punktem podpory w pracy mięśni języka lub przy obniżaniu żychwy - Działanie tych mięśni na mostek i żebra jest nieznaczne

96

Suprahyoideus

97Dwubrzuścowy: - od wcięcia sutkowatego kości skroniowej (brzusiec tylny) - przechodzi w ścięgno pośrednie - ścięgno pośrednie dochodzi do trzonów i nasady rogów większych kości gnykowej - brzusiec przedni rozpoczyna się ścięgnem pośrednim i przyczepia się do dołu dwubrzuścowego żuchwyCzynność: - przy ustalonej kości gnykowej opuszcza żuchwę. - podnosi kość gnykową przy ustalonej żuchwie

Nadgnykowe 

98

Digastricus: ORIGIN: Digastric fossa of the mandible. INSERTION: Intermediate tendon on the minor cornu of the hyoid bone. (anterior) ORIGIN: Mastoid notch of the temporal bone. INSERTION: Intermediate tendon on the minor cornu of the hyoid bone. (posterior)

Mięśnie nadgnykowe

99Rylcowo – gnykowy: - od wyrostka rylcowatego koścy skroniowej - do trzonu i rogów większych kości gnykowejŻuchwowo – gnykowy: - od kresy żuchwowo – gnykowej żuchwy - do powierzchni przedniej kości gnykowejBrudkowo – gnykowy: - od kolca bródkowego żuchwy - do trzonu kości gnykowej

Mięśnie nadgnykowe

100Stylohyoid: ORIGIN: Posterior styloid process of the temporal bone. INSERTION: Body of the hyoid bone.Mylohyoid: ORIGIN: Mylohyoid line of the mandible. INSERTION: Midline raphe and body of the hyoid bone.Geniohyloid: ORIGIN: Mylohyoid line of the mandible. INSERTION: Midline raphe and body of the hyoid bone.

Czynność mięśni nadgnykowych - Przy ustalonej kości gnykowej opuszczają żuchwę umożliwiając trawienie - Przy ustabilizowanej żuchwie unoszą i wysuwają do przodu kość gnykową

101

Mięśnie pochyłe

102

Przedni: - od guzków przednich wyrostków poprzecznych od trzeciego do szóstego kręgu szyjnego - do guzka mięśnia pochyłego przedniego na pierwszm żebrze  Środkowy: - od wyrostków poprzecznych pierwszego do szóstego kręgu szyjnego - do pierwszego żebra, do tyłu od bruzdy tętnicy podobojczykowej  Tylny: - od guzków tylnych wyrostków poprzecznych piątego i szóstego kręgu szyjnego - do do bocznej powierzchni drugiego żebra  Najmniejszy: (40% populacji) - od wyrostków poprzecznych szóstego i siódmego kręgu szyjnego - do powierzchni bocznej pierwszego żebra i osklepka opłucnej 

Scalenii

103Anterior: ORIGIN: Anterior tubercles of the transverse processes of the vertebrae C3-C6. INSERTION: Scalene tubercle at the 1st rib.Middle: ORIGIN: Posterior tubercles of the transverse processes of the vertebrae C2-C7. INSERTION: Upper surface of the 1st rib behind the subclavian artery.Posterior: ORIGIN: Posterior tubercles of the transverse processes of the vertebrae C5-C7. INSERTION: Lateral surface of the 2nd rib.

Unerwienie, unaczynienie, czynność, co warto wiedzieć 

Unerwienie: gałązki splotu szyjnego i ramiennego C4C8NERVE SUPPLY: cervical branches C4C8Unaczynienie: gałęzie tętnicy podobojczykowejARTERIAR SUPPLY: subclavical arteryCzynność: - mięśnie wdechowe - wykonują zgięcie boczne w odcinku szyjnym kręgosłupa - unoszą pierwsze i drugie żebro

Pomiędzy pochyłym przednim i środkowym wychodzi z szyi splot ramienny. Nieprawidłowe napięcie tych mięśni może prowadzić do drażnienia splotu i mrowienia palców kończyny górnej.

104

Przedkręgowe

105

Prosty przedni głowy: - od wyrostka poprzecznego kręgu szczytowego - do części podstawnej kości potylicznej  Długi głowy: - od guzków przednich wyrostków poprzecznych od trzeciego do szóstego kręgu szyjnego - do podstawy kości potylicznej  Długi szyi: - od trzonu drugiego do czwartego kręgu szyjnego do trzonów siódmego szyjnego i pierwszego piersiowego - od guzków przednich wyrostków poprzecznych od szóstego do trzeciego kręgu szyjnego do guzka przedniego kręgu szczytowego - od trzonów trzeciego do pierwszego kręgu piersiowego do guzków przednich wyrostków poprzecznych od siódmego do piątego kręgu szyjnego 

Prevertebral

106Longus coli: ORIGIN: Anterior tubercles and the surfaces of the transverse processes of vertebrae C3-T3. INSERTION: Anterior tubercle of the transverse process of vertebrae C5-6; the anterior arch of the atlas; the anterior surface of the C2-C4 vertebral bodies.Longus capitis: ORIGIN: Tendinous slips to the anterior tubercles of the transverse processes of the 3rd-6th cervical vertebrae. INSERTION: Inferior surface of the basilar part of the occipital bone.

Unaczynienie, unerwienie, czynność 

Unerwienie: gałązki splotu szyjnego i ramiennego C1C6NERVE SUPPLY: cervical plexus C1C6Unaczynienie: tętnica kręgowaARTERIAL SUPPLY: Deep cervical artery.Czynność: - zgięcie głowy, zgięcie boczne głowy - ruchy rotacyjne głowy

107

Subscribe

© Copyright 2013 - 2019 AZDOC.PL All rights reserved.