ABC komputera Wydanie IV

Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: [email protected] PRZYK£ADOWY ROZDZIA£PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ IDZ DOIDZ DO ZAMÓ...

11 downloads 466 Views 747KB Size

IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRECI

KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE

ABC komputera. Wydanie IV Autor: Piotr Wróblewski ISBN: 83-7361-290-4 Format: B5, stron: 288

ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA

CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOCIACH ZAMÓW CENNIK

CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE

Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: [email protected]

„ABC Komputera. Wydanie IV” to prosty podrêcznik przeznaczony dla osób, które dotychczas nie mia³y ¿adnego kontaktu z komputerem, a teraz pragn¹ szybko nauczyæ siê jego obs³ugi. Je¿eli wydaje Ci siê, ¿e korzystanie z komputera to czarna magia, ta ksi¹¿ka przekona Ciê, ¿e nie jest to takie trudne, jak mog³oby siê wydawaæ. Od doboru odpowiedniego sprzêtu, przez obs³ugê Windows, a¿ do korzystania z internetu — wszystkie zagadnienia zosta³y opisane prostym i zrozumia³ym dla laików jêzykiem. Lekturê ksi¹¿ki u³atwiaj¹ liczne ilustracje i indeks pojêæ. • Kupujemy komputer — porady • Obs³uga komputera od podstaw • Opis systemu Windows XP • Korzystanie z drukarki • Walka z wirusami komputerowymi • Gry komputerowe • Tworzenie dokumentów w Microsoft Word • Obliczenia, tabele i wykresy w Microsoft Excel • Kompresja dokumentów • Internet w domu • Darmowa poczta elektroniczna • Komunikatory internetowe • Grupy dyskusyjne • Korzystanie z banków internetowych • Poszukiwanie pracy przez internet • Szukanie muzyki w sieci Podrêcznik ten jest owocem osobistych dowiadczeñ autora zdobytych podczas prowadzenia kursów komputerowych. Tysi¹ce osób, które kupi³y poprzednie wydania tej ksi¹¿ki, prze³ama³y swój strach przed komputerem i teraz potrafi¹ wykorzystaæ jego mo¿liwoci w pracy i w rozrywce. Teraz czas na Ciebie!

Spis treści Wstęp ............................................................................................. 11

Część I

Obsługa systemu Windows XP ........................................13

Rozdział 1. Wizyta w sklepie.............................................................................. 15 Co zatem warto wiedzieć przed wejściem do sklepu komputerowego? ..........................16 Elementy podstawowe — widoczne na zewnątrz.......................................................16 Elementy podstawowe — ukryte wewnątrz ...............................................................18 Oprogramowanie podstawowe....................................................................................18 Dostęp do sieci Internet ..............................................................................................19 Podsumowanie ............................................................................................................19

Rozdział 2. Tuż po włączeniu komputera ............................................................ 21 Samodzielna instalacja systemu ........................................................................................21

Rozdział 3. Klawiatura i mysz ............................................................................ 24 Mysz ..................................................................................................................................24 Co to jest menu podręczne? ..............................................................................................25 Klawiatura .........................................................................................................................26 Esc...............................................................................................................................26 CapsLock ....................................................................................................................28 Shift.............................................................................................................................28 Polskie znaki ...............................................................................................................28 Poruszanie się po tekście...................................................................................................29 Klawisze kierunkowe..................................................................................................29 Pozostałe klawisze ......................................................................................................30 Lewy Alt kontra prawy Alt ...............................................................................................31

Rozdział 4. Windows znaczy… okna!.................................................................. 32 Zmiana rozmiaru i położenia okien...................................................................................33 Przesuwanie zawartości okna............................................................................................34

Rozdział 5. Zakończenie pracy komputera lub programu ..................................... 35 Coś dziwnego stało się z programem................................................................................36

Rozdział 6. Zapis i odczyt dokumentów.............................................................. 37 Zasoby komputera .............................................................................................................37 Zapisujemy dokument .......................................................................................................38

6

ABC komputera Odczytujemy dokument ....................................................................................................40 Organizacja systemu plików w komputerze......................................................................40 Szybkie otwieranie dokumentów ......................................................................................44

Rozdział 7. Eksploracja zasobów komputera....................................................... 45 Kopiowanie dokumentów (poznajemy Schowek Windows) ............................................46 Technika „przeciągnij i upuść” .........................................................................................47 Usuwanie (i odzyskiwanie) dokumentów .........................................................................49 Poruszamy się w oknie programu Eksplorator..................................................................50 Nagrywarka CD-R, CD-RW .............................................................................................51

Rozdział 8. Drukowanie dokumentów ................................................................. 54 Drukowanie na drukarce w pracy......................................................................................54 Kupiłeś drukarkę i co dalej?..............................................................................................55 Przypadek 1. Kupiłeś nową drukarkę .........................................................................56 Przypadek 2. Masz starą drukarkę, bez instrukcji i dyskietek instalacyjnych ............56 Ustawienia drukarek..........................................................................................................57

Rozdział 9. Kopiowanie i wklejanie..................................................................... 59 Program graficzny Paint....................................................................................................59 Wielozadaniowość systemu Windows ..............................................................................61 Schowek Windows............................................................................................................62 Kopiowanie i wklejanie w praktyce............................................................................63 Operowanie tekstem..........................................................................................................64

Rozdział 10. Czas na odpoczynek......................................................................... 66 Skąd się biorą gry? ............................................................................................................66 Jak zainstalować nową grę w komputerze?.......................................................................66 Gry dostarczane z systemem Windows.............................................................................67 Saper ...........................................................................................................................67 Pasjans.........................................................................................................................68 Praca, gry… i nauka!.........................................................................................................69

Rozdział 11. System Pomocy Windows ................................................................ 72 Pomoc z zakresu obsługi systemu Windows.....................................................................72 Systemy pomocy ...............................................................................................................74 System pomocy dla konkretnego programu......................................................................74

Rozdział 12. Programy narzędziowe...................................................................... 76 Program Sprawdzanie błędów...........................................................................................78 Program Defragmentator dysków .....................................................................................80 Program Oczyszczanie dysku............................................................................................80

Rozdział 13. Wirusy komputerowe ....................................................................... 82 Skąd się biorą wirusy?.......................................................................................................82 Wirusy w Internecie ..........................................................................................................83 Środki zapobiegawcze.......................................................................................................83 Program MkS_Vir (demo) ................................................................................................83 Program Norton AntiVirus................................................................................................88 Program VirusScan firmy McAfee ...................................................................................89

Rozdział 14. Muzyka w komputerze (i inne drobiazgi) ........................................... 93 Program Windows Media Player ......................................................................................93 Menu Dokumenty..............................................................................................................95 Program Kalkulator ...........................................................................................................96 Ostatnio używane programy..............................................................................................96 Wyszukiwanie dokumentów .............................................................................................96

Spis treści

7

Rozdział 15. Konfiguracja systemu....................................................................... 98 Pasek zadań .......................................................................................................................98 Panel sterowania................................................................................................................99 Ustawianie daty i godziny w komputerze.................................................................100 Dźwięki systemowe ..................................................................................................100 Zmiana tła wypełniającego ekran komputera ...........................................................101 Ustawienie wygaszacza ekranu.................................................................................102 Ustawienie rozmiaru pulpitu.....................................................................................103 Ustawienia klawiatury i polskie znaki w systemie ...................................................104 Polskie znaki w systemie ..........................................................................................104 Mysz dla osób leworęcznych ....................................................................................105 „Udziwnianie” systemu Windows ............................................................................106 Użytkownicy systemu Windows.....................................................................................106 Zapobieganie zapominaniu hasła..............................................................................108

Rozdział 16. Kompresja i archiwizacja danych .................................................... 109 Obsługa plików ZIP w Windows XP ..............................................................................110 Obsługa plików ZIP w starszych wersjach Windows .....................................................111 Instalacja programu WinZip .....................................................................................112 Współpraca programu WinZip z Eksploratorem Windows......................................113 Odczyt i wykorzystanie archiwów ZIP.....................................................................115

Część II

Microsoft Word 2003 ...................................................117

Rozdział 17. Uruchamianie programów pakietu Microsoft Office 2003 ................ 119 Rozdział 18. Opcje startowe i menu programu Word ........................................... 122 Paski narzędzi i widoki dokumentu ................................................................................122 Sposób na przywrócenie standardowego wyglądu ekranu Worda..................................123 Praca z menu programu Word.........................................................................................125

Rozdział 19. Zasady pracy z dokumentami ......................................................... 127 Wersje dokumentów Worda............................................................................................128 Kilka porad praktycznych ...............................................................................................130

Rozdział 20. Formatowanie tekstów................................................................... 132 Pojęcie akapitu i jego wyrównanie względem marginesów............................................133 Rzeczywisty rozmiar dokumentu ....................................................................................134 Wyróżnianie elementów tekstu .......................................................................................135 Pojedyncze litery.......................................................................................................136 Grupy wyrazów.........................................................................................................136 Błędy, błędy! ...................................................................................................................136 Word i schowek...............................................................................................................136 Powiększanie lub zmniejszanie tekstu ............................................................................137 Odstępy między akapitami ..............................................................................................137 Wypunktowanie i numerowanie......................................................................................138

Rozdział 21. Czcionki w systemie Windows........................................................ 140 Rozdział 22. Tabelki i układ wielokolumnowy ..................................................... 145 Rysowanie tabel ..............................................................................................................145 „Klasyczne” tworzenie tabel ...........................................................................................146 Tryb wielokolumnowy (gazetowy) .................................................................................149 Automatyczne formatowanie tabeli ................................................................................149

8

ABC komputera Operacje na komórkach, wierszach i kolumnach............................................................149 Bardzo długie tabele (wielostronicowe)..........................................................................152 Tabelki z elementami obliczeń........................................................................................152

Rozdział 23. Równania matematyczne ............................................................... 154 Praca z obiektem Równanie matematyczne ....................................................................155

Rozdział 24. Stopki i nagłówki........................................................................... 157 Tworzenie i edycja dokumentów wielostronicowych.....................................................159 Przemieszczanie się.........................................................................................................161 Wyszukiwanie tekstu ................................................................................................161 Wyszukiwanie i zamiana tekstu................................................................................161 Różne stopki i nagłówki dla odrębnych części dokumentu ............................................162 Stopki i nagłówki dla zaawansowanych..........................................................................163 Numeracja stron dla zaawansowanych ...........................................................................164

Rozdział 25. Zaawansowane formatowanie ........................................................ 166 Podwieszony akapit.........................................................................................................166 Automatyczne dzielenie wyrazów ..................................................................................167 Wielkie i małe litery........................................................................................................168 Pola i znaki specjalne — ciąg dalszy ..............................................................................169 Wstawianie daty i godziny........................................................................................169 Wstawianie informacji o dokumencie (i nie tylko)...................................................170

Rozdział 26. Spis treści, przypisy i odsyłacze ..................................................... 171 Numerowanie nagłówków i spis treści............................................................................171 Przygotowanie dokumentu........................................................................................171 Tworzenie spisu treści...............................................................................................173 Przypisy...........................................................................................................................175 Odsyłacze ........................................................................................................................175

Rozdział 27. Pożyteczne drobiazgi...................................................................... 177 Word zapamiętuje listę ostatnio otwartych dokumentów ...............................................177 Druk w orientacji poziomej.............................................................................................177 Sprawdzanie pisowni.......................................................................................................178 Autokorekta.....................................................................................................................179 Ochrona dokumentu ........................................................................................................179 Asystent pakietu Office...................................................................................................180 Problemy z Wordem........................................................................................................181

Rozdział 28. Grafika .......................................................................................... 182 Dołączanie gotowych plików graficznych ......................................................................182 Edytor graficzny programu Word ...................................................................................184 Operacje na obiektach graficznych programu Word.......................................................187 Przesłanianie się obiektów........................................................................................187 Grupowanie...............................................................................................................188 Praca z polami tekstowymi .......................................................................................188 Ustalanie ziarnistości obrazu ....................................................................................190

Część III Microsoft Excel 2003...................................................191 Rozdział 29. Opcje startowe i menu programu Excel 2003 ................................. 193 Wprowadzanie danych ....................................................................................................194 Formatowanie komórek...................................................................................................196 Kilka zaskakujących ćwiczeń praktycznych.............................................................198 Nagłówki i opisy tabel.....................................................................................................198

Spis treści

9

Rozdział 30. Automatyczne obliczenia................................................................ 200 Wzory matrycowe ...........................................................................................................202 Operatory matematyczne w Excelu.................................................................................203 Funkcje matematyczne w Excelu....................................................................................203

Rozdział 31. Ćwiczenia praktyczne .................................................................... 206 Ćwiczenie 1: Lokata bankowa ........................................................................................206 Ćwiczenie 2: Kredyt bankowy ........................................................................................207 Odrobina teorii ..........................................................................................................207 Formatowanie komórek ............................................................................................208 Harmonogram spłat kredytu w Excelu .....................................................................210 Edycja komórek Excela...................................................................................................211 Operacje na wierszach i kolumnach .........................................................................212

Rozdział 32. Wykresy ........................................................................................ 213 Rozdział 33. Analiza danych .............................................................................. 217 Przykład programowej analizy danych ...........................................................................217 Formatowanie warunkowe komórek...............................................................................218

Rozdział 34. Symulowanie bazy danych .............................................................. 220 Rozdział 35. Drukowanie arkuszy ....................................................................... 223 Regulacja marginesów ....................................................................................................223 Ustawienia wydruku........................................................................................................224 Nagłówki i stopki......................................................................................................224 Kondensowanie wydruku..........................................................................................225

Część IV Internet .......................................................................227 Rozdział 36. Podłączenie do sieci Internet ......................................................... 229 Konfiguracja podłączenia do Internetu ...........................................................................230 Instalacja modemu...........................................................................................................233 Kłopoty z połączeniem? ..................................................................................................234

Rozdział 37. Poruszanie się po sieci Internet...................................................... 236 Internet Explorer .............................................................................................................237 Przeglądanie strony internetowej..............................................................................237 Opis przycisków programu Internet Explorer...........................................................239 Wyszukiwanie informacji .........................................................................................240 Ściąganie plików z sieci Internet.....................................................................................243 Netscape — groźna konkurencja firmy Microsoft..........................................................244 Sprawne poruszanie się po sieci, czyli zakładki .............................................................246 Protokół transferu plików (ftp)........................................................................................248

Rozdział 38. Poczta elektroniczna (e-mail) ......................................................... 250 Darmowa poczta na portalu internetowym .....................................................................251 Darmowa poczta w internecie .........................................................................................254 Obsługa programu pocztowego Outlook Express...........................................................256 Konfigurowanie dostępu...........................................................................................256 Odbieranie poczty .....................................................................................................258 Czytanie poczty.........................................................................................................258 Pisanie i wysyłanie poczty ........................................................................................259 Książka adresowa......................................................................................................261

10

ABC komputera

Rozdział 39. Internet dla zaawansowanych......................................................... 263 Grupy dyskusyjne............................................................................................................263 Komunikatory..................................................................................................................267 Banki internetowe ...........................................................................................................269 Praca w Internecie? .........................................................................................................270 Muzyka w Internecie.......................................................................................................271 Po pracy na wakacje? ......................................................................................................271 Aktualizacja systemu Windows XP ................................................................................272

Dodatki .......................................................................................275 Skorowidz...................................................................................... 277

Rozdział 6.

Zapis i odczyt dokumentów Głównym celem pracy w systemie Windows jest tworzenie dokumentów. Oczywiście w przypadku komputerów mowa jest o ich reprezentacji komputerowej; formę klasyczną przyjmują one dopiero po wydrukowaniu na papierze. Inną, dość często używaną nazwą dokumentów tworzonych w systemie Windows, jest słowo plik. Nazywajmy te dokumenty, jak chcemy: pliki, obiekty, dokumenty itp. — terminologia jest tutaj kwestią drugorzędną. Najczęściej tworzymy dokumenty tekstowe, choć w dalszej części książki zapoznamy się jeszcze z kilkoma innymi typami dokumentów (grafika, muzyka). Możliwość zapisywania i odtwarzania wyników naszej pracy jest najważniejszą cechą każdego rozwiniętego programu. Niektóre gry pozwalają np. zapamiętywać aktualny stan gry (planszy) i potem odtwarzać go w dowolnym momencie. Zanim jednak zaczniemy zapisywać dokumenty w pamięci komputera, musimy poznać strukturę jego zasobów.

Zasoby komputera Urządzeniem służącym do zapisu danych na stałe jest dysk twardy. Jest to element niewidoczny na zewnętrz (umieszczony jest wewnątrz obudowy jednostki centralnej), ale i tak oglądanie go niewiele by nam dało. Dysk twardy umożliwia zapisanie wielu dokumentów i „zapchanie” go jest stosunkowo trudne (prędzej komputer się zestarzeje, niż uda nam się zapełnić danymi typowy dysk twardy o pojemności 80 GB (gigabajtów). Ocena pojemności dyskietki lub dysku twardego sprawia zazwyczaj kłopoty początkującym użytkownikom komputerów. Oto formalne (na szczęście niezbyt użyteczne) definicje. Bajt jest podstawową jednostką składowania informacji (tak jak metr jest podstawową jednostką długości). 1 024 bajty to tzw. kilobajt 1 024 kilobajty to tzw. megabajt 1 024 megabajty to tzw. gigabajt

Dla ułatwienia warto sobie wyobrazić, że:

Część I ♦ Obsługa systemu Windows XP

38 

na jednej dyskietce pomieści się 6 dokumentów o wielkości tego rozdziału (odrobina grafiki i sporo tekstu);na dysku o pojemności 14 GB pomieści się około 10 milionów dyskietek.

Wadą dysków twardych jest ich stałe umocowanie w obudowie, co powoduje np. niemożność wymiany danych między komputerami. Wady tej nie mają dyskietki, ale na pojedynczej dyskietce nie można zmieścić dużej ilości danych. Jest to już dzisiaj bardzo archaiczny nośnik i gdyby nie brak lepszego (dyskietka jest mała i wygodna w użyciu), pewnie by już dawno zanikł. Większość współczesnych programów jest już sprzedawana na innym nośniku — płycie kompaktowej (tzw. CD-ROM-ie). Cechą płyty kompaktowej jest to, że jest ona już nagrana i zawartych na niej danych nie sposób zmienić.

Obecnie zamiast stacji CD-ROM warto kupić tzw. nagrywarkę płyt CD. Pozwala ona za pomocą specjalnego programu (polecam np. bardzo dobry program Nero) nagrywać płyty oznaczane jako CD-R (jednokrotny zapis) lub CD-RW (zapis wielokrotny). Oczywiście nagrywarka jest jednocześnie zwykłą stacją do odczytu płyt CD-ROM. Ceny najprostszych modeli nagrywarek rozpoczynają się od 200 zł, a sam nośnik — płyta oznaczana symbolem CD-R — kosztuje raptem kilka złotych (w opakowaniu zbiorczym około 1 zł). Nagrywarka płyt pozwala nagrywać dane na płytę (np. całe foldery) lub nawet wykonywać kopie płyt CD (także z muzyką). Nagrywanie może być jednosesyjne (za pierwszym razem nagrywamy całość płyty CD-ROM, która potem może być tylko odczytywana) lub przyrostowe (można dogrywać dane w razie potrzeby).

Zapisujemy dokument Dokonajmy teraz próby zapisu naszego pierwszego dokumentu na dysk komputera. Naszym celem jest utworzenie dokumentu, który byłby dostępny nie tylko podczas jego tworzenia, edycji czy też drukowania, ale i później — czasem po wielu dniach. W ramach ćwiczenia będziemy pracowali w programie WordPad. Aby go otworzyć, kliknij przycisk Start, znajdź grupę Wszystkie programy, potem grupę Akcesoria i w niej ikonę albo też kliknij Start/Uruchom, napisz  i naciśnij Enter.

Rozdział 6. ♦ Zapis i odczyt dokumentów

39

1. W nowo otwartym oknie programu WorPad napisz kilka zdań, tak aby Twój dokument

zawierał jakiś sensowny tekst. Jeśli uważnie przyjrzysz się oknu programu WordPad, to z pewnością zauważysz komplet poniższych przycisków.

2. Spróbuj nakierować wskaźnik myszy na każdy z tych przycisków. Jeśli unieruchomisz

myszę na kilka sekund, to zauważysz, że w okolicach każdego z nich pojawia się na chwilę krótki napis, tzw. tekst podpowiedzi, który ułatwia rozpoznanie, do czego służy dany przycisk.

3. Trzeci przycisk od lewej służy — co sugeruje wyświetlona podpowiedź — do zapisu

dokumentu. Naciśnij go, aby zobaczyć okienko zbliżone do zamieszczonego na poniższym rysunku.

Komputer proponuje zapis dokumentu w specjalnej lokalizacji oznaczonej jako Moje dokumenty. Większość użytkowników komputerów tam właśnie zapisuje efekty swojej pracy. Innym typowym miejscem, gdzie zapisywane są dokumenty, jest Pulpit, czyli ekran startowy, na którym rozmieszczone są ikony programów (np. znany już Kosz).

W małym okienku Nazwa pliku komputer proponuje, aby nowo utworzony dokument nazywał się: Dokument. 

Kliknij tam myszą i zamiast słowa Dokument napisz Tekst próbny nr 1.Potwierdź nową nazwę przyciskiem Zapisz.

Część I ♦ Obsługa systemu Windows XP

40

Od tego momentu dokument jest na stałe zapisany na dysku twardym (w pamięci trwałej) i będzie go można odczytać, nawet gdy wyłączymy i włączymy ponownie komputer. Spróbuj teraz wyłączyć komputer (przycisk Start/Wyłącz komputer, polecenie Wyłącz).

Odczytujemy dokument Wspomnieliśmy już, że dysk twardy umożliwia przechowywanie danych w sposób trwały między poszczególnymi sesjami pracy na komputerze. Sprawdźmy to w praktyce, dokonując próby odczytu dokumentu zapisanego na dysku komputera w poprzednim ćwiczeniu. (Zakładam, że tak jak prosiłem, komputer został wyłączony). Uruchom jeszcze raz program WordPad w opisany poprzednio sposób. Kliknij przycisk otwierania dokumentów ( ) i zauważ, że komputer pokazuje utworzony przez Ciebie dokument Tekst próbny nr 1 w folderze Moje dokumenty.

Kliknij napis Tekst próbny nr 1 i naciśnij przycisk Otwórz. Utworzony dokument zostanie załadowany do programu WorPad i możesz kontynuować pracę. Prawda, że to było proste?

Organizacja systemu plików w komputerze Rozdział ten opisuje sposób organizacji dokumentów (plików) w komputerze wyposażonym w system Windows XP i pokazuje, jak wykonać podstawowe operacje w systemie plikowym. Warto zwrócić uwagę, że nie jest to wyczerpujące omówienie tego zagadnienia; więcej informacji na ten temat znajdziesz w następnym rozdziale. Aby wykonać opisane niżej ćwiczenie, zamknij wszystkie uruchomione do tej pory programy (np. WordPad), klikając krzyżyk w prawym górnym rogu okien, które są otwarte na ekranie. Aby szybko zamknąć aktywne okno, spróbuj zapamiętać skrót klawiszowy: naciśnij i przytrzymaj lewy klawisz Alt i naciśnij raz klawisz F4 (u góry klawiatury).

Rozdział 6. ♦ Zapis i odczyt dokumentów

41

Gdy już pozamykasz wszystkie programy, znajdź na pulpicie i kliknij dwukrotnie ikonę Mój komputer.

W efekcie na ekranie pojawi się program, który niegdyś nazywany był Eksploratorem Windows.

Aby otworzyć zasoby komputera bez klikania myszą, spróbuj zapamiętać skrót klawiszowy: naciśnij i przytrzymaj klawisz z flagą Windows (tzw. WinKey) i naciśnij raz klawisz E.

Zasoby komputera są zorganizowane w układzie drzewka odwróconego do góry nogami. Znak plus na drzewku zasobów oznacza, że jest to folder, w którym znajdują się inne foldery.Spróbuj klikać różne ikony w lewym panelu: Pulpit, Mój komputer, Kosz itp., obserwując, co wyświetla się w prawym panelu.Kliknij znak plus (+) na symbolu głównego dysku twardego oznaczonego literką C: (nazwa Twojego dysku C: może być inna niż DANE).

Zasoby komputera składają się z dysków oznaczonych literami alfabetu (A, B — zarezerwowane dla stacji dyskietek, C — dysk główny komputera, D — zazwyczaj stacja CD-ROM (na płyty kompaktowe).

Część I ♦ Obsługa systemu Windows XP

42

Do zapisu dokumentów będziemy używali głównie dysku C — czyli dysku twardego o bardzo dużej pojemności, ukrytego we wnętrzu komputera. Na dysku można tworzyć foldery, czyli teczki na dokumenty. Każda z takich teczek może zawierać inne teczki, ale zawsze gdzieś na końcu tej struktury znajdują się jakieś dokumenty. Niektóre foldery, np. Windows, Temp, pojawiają się podczas instalacji komputera. Ich zawartość nie jest dla nas zbyt istotna — mają one specjalne znaczenie dla systemu i tylko przez niego mogą być wykorzystywane. Foldery, podobnie jak teczki, służą celom organizacyjnym — mają swoje nazwy, które można zmieniać w dowolnym momencie. Folder o nazwie Windows (lub inny, w którym został zainstalowany system Windows XP) ma szczególne znaczenie dla działania komputera i należy unikać zapisywania w nim dokumentów, jak również usuwania jakichkolwiek plików. Uszkodzenie zawartości tego folderu może się zakończyć bolesną koniecznością ponownej instalacji systemu Windows XP (choć system ten ma wbudowane pewne mechanizmy samoobrony, które w typowych sytuacjach pozwalają mu naprawić się samodzielnie).

Tworzenie folderów jest bardzo łatwe, ale wymaga dość sprawnej obsługi myszy. Proponuję następujące ćwiczenie: 

w lewym oknie Exploratora (Mój komputer) kliknij ikonę Pulpit;w prawym panelu naciśnij prawy klawisz myszy (pojawi się menu zawierające polecenia Widok, Rozmieść ikony według...);wybierz lewym klawiszem polecenie Nowy (pojawi się menu zawierające polecenia Folder, Skrót...);wybierz lewym klawiszem polecenie Folder (na samej górze).

Na ekranie pojawi się teczka o nazwie Nowy folder — możesz zmienić jej nazwę, wpisując ją w miejscu, gdzie znajduje się napis Nowy folder, w momencie gdy jest on jeszcze wyróżniony, tak jak na rysunku poniżej.Napisz teraz za pomocą klawiatury     (celowo z błędem!) i naciśnij Enter (lub po napisaniu kliknij myszą gdzieś obok, ale ciągle wewnątrz prawego panelu).

Rozdział 6. ♦ Zapis i odczyt dokumentów

43

Kiedy tworzysz nowy folder, musisz pamiętać, gdzie on się znajduje. Po wielu miesiącach pracy z komputerem nietrudno o bałagan, dlatego warto sobie przyswoić pewne nawyki. W naszym przykładzie tworzymy nowy folder na pulpicie komputera i tam też będziemy go szukali w przyszłości, gdy nadejdzie potrzeba powrotu do dawnych dokumentów (a nadejdzie na pewno!). Zalecane jest tworzenie dokumentów w folderze specjalnym o nazwie Moje dokumenty.

Zamknij teraz (lub pomniejsz) wszystkie okna i popatrz na nowy wygląd pulpitu Windows XP. Aby szybko pokazać pulpit komputera, a dokładniej pomniejszyć aktywne okna, naciśnij i przytrzymaj klawisz z flagą Windows, a następnie naciśnij raz klawisz D.

Na pulpicie pojawił się nowy folder o nazwie Dokumendy biurowe.

Najwyższy czas poprawić błąd w nazwie naszego folderu. 

Kliknij prawym klawiszem myszy teczkę Dokumendy biurowe. Wyświetli się teraz bardzo skomplikowane menu podręczne z mnóstwem poleceń.

Oto znaczenie niektórych z nich: 

Usuń — pozwala na usunięcie całej teczki wraz z jej zawartością;Wyślij do… — pozwala na zapisanie folderu, dokumentu itp. (np. na dysku) i wysłanie go pocztą elektroniczną do innej osoby;Zmień nazwę — bez komentarza.Zmień teraz samodzielnie nazwę folderu na Dokumenty biurowe. Wyceluj myszą w pozycję Zmień nazwę i wskaż folder lewym klawiszem myszy.W tym celu musisz wybrać z menu podręcznego — tym razem w sposób klasyczny, lewym klawiszem myszy — polecenie Zmień nazwę. Wystarczy napisać jeszcze raz — teraz już poprawnie —     i nacisnąć Enter.

Część I ♦ Obsługa systemu Windows XP

44

Szybkie otwieranie dokumentów Jak na jeden krótki rozdział, wrażeń mamy już dostatecznie dużo, jednak to, co chciałbym na koniec pokazać, warto sobie przyswoić. 

Kliknij folder Moje dokumenty.Naciśnij Enter (ten sam efekt można uzyskać przez podwójne kliknięcie folderu Moje dokumenty), aby zobaczyć zawartość teczki.

Twój pierwszy dokument Tekst próbny nr 1 nie zniknął! Zobacz, że ikona dokumentu sugeruje jego zawartość, kartka papieru kojarzy się ściśle z jakimś tekstem. 

Kliknij teraz ikonę dokumentu i naciśnij Enter (to samo można uzyskać przez podwójne kliknięcie myszy) — na ekranie otworzy się program WordPad z załadowanym dokumentem.Dokument załaduje się do programu WordPad w tej samej postaci, w której go pozostawiłeś. I tak być powinno — naszym celem było udowodnienie, że komputer potrafi przechowywać dokumenty, nawet w momencie gdy jest odłączony od zasilania.Warto zapamiętać tę sztuczkę, gdyż ułatwi ona pracę z dokumentami, w momencie gdy będzie ich bardzo dużo, podobnie jak programów, które je utworzyły.

Powtórzmy dla utrwalenia.  Dyskietki (stacja oznaczona literą A) służą do zapisu niewielkich dokumentów, ewentualnie do przenoszenia ich między różnymi komputerami.  Płyty kompaktowe (zazwyczaj umieszczone w stacji oznaczonej literą D) służą tylko do odczytu. Wiele programów jest sprzedawanych tylko na płytach kompaktowych — spotyka się gry składające się nawet z 6 płyt!  Najlepszym miejscem do zapisywania tworzonych dokumentów jest specjalny folder o nazwie Moje dokumenty.  Szybkie otwieranie zasobów komputera (Mój komputer): naciśnij i przytrzymaj klawisz z flagą Windows (tzw. WinKey) i naciśnij raz klawisz E.  Szybkie pokazywanie zawartości pulpitu: naciśnij i przytrzymaj klawisz z flagą Windows i naciśnij raz klawisz D.

Subscribe

© Copyright 2013 - 2019 AZDOC.PL All rights reserved.